Page 1


2 hodiny hravej angličtiny denne

ličtinou najmenších s ang odný e pr or b tá ý v ko , vh Jazy oron Early English metódou Helen D ali prv ý kontakt s m pre deti, ktoré už pre úplných začiatočníkov. aj ko a , angličtinou stvách. ľkých dobrodruž er, ve o p a i ž tú í š en Aj tí najm zábavy, hi ponúka svet plný nožstvo Wačumbáčik im m a malých výziev kamarátov, no aj nových zážitkov. i o pripravený kvalifikovaným Jaz ykový tábor starostliv chológmi v spolupráci animátormi a detsk ými psy v Martine. s lektormi z Helen Doron ovným yka sa deti zoznámia s čar Metódou materinského jaz Early edníc tvom Helen Doron svetom angličtiny prostr ou avn lického jaz yka záb English. Pri spoznávaní ang hybov ých cou hier, výt varných a po a nenásilnou formou pomo brodružstiev. aktivít zažijú deti veľa do nne intenzívnej angličtiny de Výučba zahŕňa 2 hodiny dený na kla ly English. Dôraz bude metódou Helen Doron Ear ginálnych opností pomocou 16 ori roz voj komunikačných sch bytu , ktoré si deti na konci po pesničiek a tančekov k nim k. odnesú na CD ako darče nachádza m hoteli Gader, ktorý sa Ubytovanie je v komfor tno stredí Turca. v prekrásnom horskom pro

5

od rokov

náš tip pre začínajúcich angličtinárov a táborníkov

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Nie 175 € 14.7. - 20.7. 25 € 7 5+ 19.8. - 25.8.

7

5+

Nie

175 €

25 €

V cene: ubytovanie, strava 5x denne, CD, učebný materiál, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

3

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

4


itky sú a netradičné záž ý na vo st už dr ro b do , ýzvy mlad Kto povedal, že v starších? Teraz už nikto nie je pri hranice. é ch n tý st e la r v p e vajú výhradn yt, kde sa spozná b po ý ov k t ži á z ozajstný brodruhov, tkých mladších doch, e vš e pr t e sv e j Wachumba Junior a po spoznávaní a nových výzva b ktorých ženie túž a aj bezstarostnú atmosféru úk on ín angličtiny. no popri tom p a zábavných hod í i kc ra at r, e i h ú ln p možnosť okúsiť, ponúka účastníkom Wachumba Junior prostredí sa naučia domova. V novo m aké je to byť mimo mi za seba, a zodpovednými sa byť samostatnými ajú si fungovanie kamarátov, vyskúš spoz najú nových rávkov ý príbeh. prežijú poučný rozp m to ri op p a e m í t v o má byť – víla je Junior je všetko ak ba um ch Wa u h e V príb a elfovia ivé slz y, drak 3 hlavy dobrá, fénix má lieč tvorovia začnú Ale čo ak si zrazu títo ochraňujú prírodu. dať, kto z nich ť? Čo ak sa začnú há e i vid á z ou b se i dz me vyriešiť tento jediný spôsob ako je najlepší? Existuje tí. Nech teda z magick ýc h bytos spor- veľk ý konkur o rozhodne, ba Junior spravodliv publikum Wachum jlepšia. ktorá z bytostí je na , náročnosť ch ve dúcich, areálu Výber kvalifikovaný eciálne zostavené tiny, to všetko je šp ič gl an a u m ra og r p t, ktorý si užijú ktný zážitkov ý poby fe r e p ilo or tv vy y tak, ab bez rodičov. ožno aj po prv ý raz hlavne tí mladší, m

perfektný areál s bazénom pri Bojniciach

7

od rokov

zážitkový pobyt s angličtinou, pre mladších dobrodruhov

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 170 € 21,25 € 09.7. - 16.7. 8 7+ 29.7. - 05.8. 8 Áno 170 € 21,25 € 7+ 7+ 18.8. - 27.8. 10 Áno 195 € 19,50 € V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

5

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

6


to najlepšie z Tatier v jednom tábore

hravé poznávacie výpravy do slovenských veľhôr trách pre tábor vo Vysokých Ta Klimaticko -relaxačný dobrodruhov. mladších aj starších é v ýlet y za striedajú jednodňov V programe tábora sa olí hotela tak , ok ným programom v krásami hôr s animač li okolitú prírodu tavou formou spozna aby deti hravou a pú čerstvom vzduchu. a užili si prázdiny na tatranskej oznávaciu v ýpravu do Vydaj sa s nami na p a skúšk y. jú 4 tatranské príbehy divočiny, kde ťa čaka alnatom plese, ištiu krajinku na Sk Navštíviš eko park Sv - tatransk ý ťa čaká tajomný stroj v Lomnickom Sedle pády a z HreStudenovo dské vo do k r yptex, preskúmaš m plese ný tubing. Na Štrbsko bienku si vyskúšaš let ý zábavy a hier andia park – park pln l tra Ta ni Mi e vim í t navš priamo pod štítmi kúpanie v bazénoch a nev ynecháme ani Tatier. álnej časti Tatier, om hoteli Lesná v centr tsk de v je ie n va yto Ub ranské štíty. hľadom priamo na tat s útulnými izbami s vý

7

8

12

od rokov

try Relax, vhodná ejšia ve rzia tábora Ta Špor tove jšia a akčn ajú od leta maximum ruhov, ktorí očak áv pre starších dobrod nu. bu a štipku adrenalí zážitkov, ve ľa pohy dy a atrakcií ducho to NA J z príro no d je je e ur nt ve Tatry Ad bu, dlhšie a núka dni plné pohy Vysokých Tatier. Po , akčný program, do tatranskej príro dy vy a pr vý ie ejš čn ro ná mi. pod tatransk ými štít ale aj jedinečný re lax majestátnymi é hrebene a sedlá s Vystúpime na horsk pádov, v Tatranskej e doliny plné vo do výhľadmi, prebrázdim žkách, na na horských kolobe Lomnici dáme zjazd u adrenalínu bing, poriadnu dávk Hrebienku letný tu trách a celú rku v Belianských Ta Pa er id Sp v e jem i ž za v Aquacity Poprad. výpravu zakončíme me aj možnosť Tak potom ponúka Že stále nemáš dosť? Lo mnický štít. výletu lanov kou na

od rokov

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 195 € 21,70 € 01.7. - 09.7. 9 8+

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 225 € 14.7. - 22.7. 9 12+ 25 €

V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

8


y a vydaj sa z na volanie múz ed v po od , i i z á t n a f rý si nej Povoľ uzdu vlast ho sveta umenia a tvorivosti, kto podľa e é n m v o va r ie ča sp o d na a s nami lujeme, zahráme e od m y v , e m je ľu nama našich predstáv. Vytvor si tvarných umení. čiek. vý y k ni ch te e zn vovaných tri Vyskúšaj si rô batikovaných a sa hlasivky a inšpiruj sa vlastnú kolekciu ď né nástroje, nala Rozozvuč hudob rou tohto tábora. fé jedinečnou atmos kor všetko z cukru. Bol to cu ...bola krajina, kde bolo med, dy chutil ako najsladší našich myšlienok. Nieke sť. V tejto ako závisť a trpk ý ako zlo inokedy bol zas odporný kru. Krajina nk a postavila z tohto cu krajine sa každá myšlie ju farbu na rahla a cukor zmenil svo ale po nejakej dobe vyp sivú. ľké sivé ve ľká rovina a na nej ve Ce lá krajina bola jedna šlienk y. my né ľovali naše každoden sídlisk á, ktoré odzrk ad Obyvatelia h, všetko usporiadané. Všetko v pekných radoc Povrávalo ždodennej nude zomrú. sa hrozili, že vo svojej ka šlienky túto ídu umelci, ktorých my sa, že jedného dňa pr zelnú a krásnu. krajinu pretvoria na kú nechaj svoju umelcov-záchrancov a Staň sa aj ty jedným z a príroda šedú krajinu. Prekrásn kreativitu, aby zafarbila riví vedúci bude inšpiráciou a tvo v okolí Hotela Gader ti svoj talent. môžu naplno rozvinúť po ti l škô ých ck ele um z

tento rok 2 turnusy v super lokalite

8

od rokov

spev, divadlo, tanec, hudba, modelovanie, maľovanie, sochy, fotografia…

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 185 € 20,60 € 01.7. - 09.7. 9 8+ 8+ Áno 175 € 21,90 € 8 29.7. - 05.8. V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

9

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

10


sa aaaaa.... , zavri oči, roztoč a fantázie, t e sv ý t i ol ok a n y Zabudni na chvíľu rozprávkový tábor plný mystik ý v o dň 41 . om si v ň eď od začiatku. ktorý ťa strhne hn aj žije. a príbehom naoz kshopy s e kd , t ve s e j y Wachumba Fantas avy, netradičné hry, večerné wor pr Dobrodružné vý zábavné hodiny angličtiny aj o ehu. a ceremónie, n é do veľkého príb en d a os o m ia r p sú stojí časom ch lesoch krajiny Agur V hlbok ých a neznámy kráľ Galer rton. Po tom, čo sa ho poznačený hrad Mala rôznych est l sa obľúbeným mi om vzdal, hrad chátral a sta , ov j čnosti: potulných zlode ľudí z pochybnej spolo y, tuláck ych goblinov a čarodejníkov nižšej tried zavrhnutýc h driád. egenda jedna spoločná vec – l Všetkých ich priťahovala Eitua, ktorý dvo rného čarodejníka o obrovskom poklade górie, ale ejník síce v ysokej k ate bol podľa pove sti čarod často ru. Dokonca sa tvrdí, že pochybného charakte j mágie. využíval služby čierne ž svo jím lovcov pokladov a pomô Pridaj sa aj ty k výprave ýšľaj, plávaj sťou! Sk áč, behaj, rozm odhodlaním a šikovno a, ktorá iec bola tá tvoja výprav a smej sa, aby to nakon získa pok lad!

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 255 € 18,20 € 16.7. - 29.7. 14 8+ 8+ 05.8. - 18.8. Áno 255 € 18,20 € 14

Perfektný areál s bazénom pri Bojniciach

8

od rokov

14 -dňový rozprávkový tábor s angličtinou a s originálnym príbehom

V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

11

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

12


kový pobyt pre ajväčší letný zážit vy, program plný výziev n a í pš le j a n n te inálnej zába Už tradične núka 14 dní orig nečnú atmosféru. “násť” ročných. Po matické hodiny angličtiny a jedi te a ich zdolávanie, pre všetkých prázdninový svet ní, túžba po ny t ká ni u e j n io Wachumba Evolut ých spája hlad po zábave a pozna o.. mladých ľudí, ktor ch a chuť prežiť leto naplno á v t ľs e at i r p ch ý nov idúci za hlbším -filozofický príbeh ko tic ys m a k ú on p Pobyt , program nabitý jší level angličtiny ch poznaním, náročne tr ý výber záujmový mi aktivitami, pes ý v i or v t a i m ý čn ak čné par ties na ut v čajovni a jedine wo rkshopov, chillo ta. oslavu mladosti a le h, citneš sa v situáciác dí i seba samého. O š e j i Spoznáš novýc h ľu ž nú ďalej. Za no zak aždým posu ktoré ťa prek vapia, ck y a fyzicky né presuny, psyc hi oč n , y k ov ap et né . orientač imočnú atmosfé ru nálne výlety a výn l e ši ri p náročné úlohy, origi si et, z ktorého ne zabudneš na sv Behom pár dní úpl i, ktoré vie príbehom a zážitk am a necháš sa pohltiť mba. ponúk nuť iba Wachu taje.“ Humanus je živo t sk r ýva rôzne e, j vá i vd ra p ta ve „Táto m nevzdať sa e, Humanus je o to i an r át p e j s u an e cesta, Hum tvo rí „osobnosť“? Kd resne je člove k , čo ľ a si do a hľadať ďalej. Čo p na výpravu ? Spolu sa vydáme v tele sa sk rý va duša , výpravu do aním ľudskej duše ad hľ a z vu ra p vý , nevídanú h - do útrob tela. útro b nás samotnýc

prázdninový areál v Podskalí s bazénom

13

od rokov

najobľúbenejší “teenage“ zážitkový pobyt s angličtinou

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Nie 265 € 18,90 € 12.8. - 25.8. 14 13+ V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

13

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

14


i hradne anglickým vý s r o b tá ý ov yk ty oduk ívny jaz Obľúbený intenz trí medzi naše najobľúbenejšie pr a p ý or kt lektormi, va vypredaný. a každoročne bý , kde sa tný jazykový svet vaniami le e j e iv at N ba očaká Wachum adavky rodičov s ži po a bi kĺ le na te lepším doko vom prostredí s eš no v k ro o nt Te detí. vými výletmi. ubytovaním a no ácia iba prostredie, komunik Pravé medzinárodné výučby, na, no zábavná forma v angličtine, intenzív nikdy nebolo lektori, to všetko ešte výhradne zahraniční dostupnejšie. spolupráci tábor pripravovaný v Wachumba Native je y zábavnej glish. Ponúka 3 hodin s Native School of En gram obedný animačný pro angličtiny denne, po ginálne animátormi, no aj ori ve dený zahraničnými lukostreľba. zážitky ako raf ting či aktívnu zameraná hlavne na Výučba angličtiny je ti sú ičovanie gramatiky. De komunik áciu a precv ívaniu ané k aktívnemu použ lektormi povzbudzov trvania dín, ale počas celého jaz yk a nielen počas ho omie d li dostatočné sebave pobytu tak , aby získa ní angličtiny. a pružnosť v používa

9

od rokov

kvalitné ubytovanie v 3*** hoteli, bazén

zahraniční lektori a animátori, 3 hod. angličtiny denne, rafting a nové výlety

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 255 € 31,90 € 09.7. - 16.7. 8 9+ 255 € 31,90 € 29.7. - 05.8. 8 Áno 9+ 18.8. - 27.8. 10 Áno 285 € 28,50 € 9+ V cene: ubytovanie, strava 5x denne, učebné materiály, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

15

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

16


Strhne ťa línový tábor roka. e je. a n e dr -a vo o t r o a najlepší šp halí, čo v teb Najočakávanejší akciami a úplne od r at í m ro oh u, ro é svojou atmosf posúvaš et, kde každý deň v s e j e ur nt ve Ad y Wachumba ijímaš nové výzv svoje možnosti, pr pocit z nových zážitkov a objavuješ sladký jednoducho zažiť. – svet, ktorý treba ly a v yd aj sa v ýstroj, ponaťahuj sva Namaž bike, skontroluj vedomím“... átraciu výpravu za „S s nami na napínavú p uznávaný. Bol dávnych časoch veľmi „Svedomie“ bol pán, v čas, „Svedomie“ oporou. No ako plynul i u o rad u o r b o d m o ľud zrejme nemá , až si uvedomil, že už mal čoraz menej práce vtedy si obral sa do ústrania. Až ľuďom čo povedať a od opora. Preto sa o veľmi im chýba jeho ľudst vo uvedomilo, ak expedíciu za začalo pripravovať na niekoľko odvážlivcov strateným pánom. y a prechody v čak ajú bikové zjazd Na všetk ýc h odvážlivco ci vlastných e strmých brál za pomo i n a v lá o zd n, lí o d h ýc k hors námych riek, troje, splavovanie nez síl a horolezeckej v ýs olanie h lanov ých mostov a zd prekonávanie v ysokýc záver si všetci Na ballového“ územia. nepriateľského „paint aquaparku. zaslúžene oddýc hnu v

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Nie 250 € 31,25 € 22.7. - 29.7. 8 13+ Nie 13+ 9 260 € 28,90 € 11.8. - 19.8.

nová lokalita, nové výzvy, nové zážitky

13

od rokov

rafting paintball skalolezenie lanové centrum bicykle aquapark

V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

17

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

18


& T R SPO ch, doplnený níkov aj pokročilý oč t a či za e pr or b llový tá dičné Športovo-floorba ý program a tradičné i menej tra čn a m i n o športový a . kolektívne športy a mesiace v im na hokejku dv si? že , ku t ú m s v u v ieš a chcel by , ktorí majú hla Patríš medzi tých bo toho o floorballe ešte veľa nev rt&Floorball Camp. le po A lete sadá prach? práve pre teba je tu Wachumba S ak T ? š je u t or p Rád š tréneri Bojnice na teba už čak ajú V hoteli Špor tcentrum ou zatrénovali, Slovenska, aby si s teb a ligov í hráči z Čiech a i sa. Namiesto dobre zahrali a zabavil zašpor tovali, ale hlavne floorballový tréningov ťa čak á čist ý nudných, technických vné ičných tréningov zába zážitok, namiesto kond špor tové hr y. ky a strely, vedenie loptičky, prihráv Začiatočníci si osvoja i útočníkov, , oboznámia sa s postam rozostavenie na ihrisku tra. obrancov a funkciou cen y a mínusy ne herné situácie, plus Pok ročilí si prec vičia rôz ešení y, naučia sa niekoľko ri zónovej a osobnej obran na jedného en d je zmerajú si sily v hre štandardných situácií, chlosť a hru telom. a naučia sa využívať r ý j, pohyb jeme brank ársky posto S brankármi si natrénu . ať lád l každý brank ár ov a c vičenia, ktoré by ma

možnosť zapožičania floorballovej výstroje

8

od rokov

profesionálni tréneri a ligoví hráči z Čiech a Slovenska

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Áno 195 € 24,40 € 29.7. - 05.8. 8 8+ V cene: ubytovanie, strava 5x denne, tréneri, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

19

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

zážitky, ktoré rozširujú horizont

20


ilovníkov r pre všetkých m í si leto bo tá ý v o k t i ž zá och, ktor Športov níkov či pokročilý tejto hry, začiatoč ybu a športu nevedia predstaviť. bez aktívneho poh onálnymi réningu s profesi animačným t a dň l po ka nú Po lnym Wachumba trénermi a origináektnom stredisku zameranom rf programom v pe denia. re st sú é na športov lý, stačí atočník alebo pok roči Je jedno, či si úplný zači ábor budeš t o ietenie do hry a tent od len chuť športovať, zan í profesionálni tenisov a ť ajú k Ča . ť a rokov lov mi jednoducho vy ba á z é pln ni d a ri umba animáto tréneri, vysmiati Wach a aktívneho pohybu. kurte, zák ladné pohyb a orientáciu na Začiatočníci si osvoja si zdokonalia danie. Tí pokročilejší údery vo lej, smeč a po situácie a tí precvičia si rôzne herné forehand a back hand, aj v zápasoch ť možnosť zmerať si sily najzdatnejší budú ma tenisový ím tábora bude veľký s trénermi. Vyvrcholen

športový tábor s profesionálnymi trénermi tenisu

10

turnaj.

jnice ponúka disko Športcentrum Bo Kvalitné športové stre é kurty, v 3*** hoteli, 3 tenisov pohodlné ubytovanie multifunkčné ihrisk á. športová hala, bazén a fesionálnej mplet zapožičanie pro Ce na tábora zahŕňa ko ve nie je však vítané! výstroje. Vlastné vyba

1x tenisová hala 2 x antukové tenisové kurty 1x kurt s umelou trávou

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Nie 230 € 28,75 € 22.7. - 29.7. 8 10+ V cene: ubytovanie, strava 5x denne, tréneri,výstroj, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

21

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

22


vody a slnka, kých milovníkov tobogány, et vš e m á d ľa H ! or n v a Pozor, poz noch, odborníko ti letného relaxu. zé ba v t by po na las expertov profesionálov v ob a k o t á h e l ov ór kontrol e vás. ila svet presne pr h or tv y v a b um h c plný vodnýc ámiť, že Wa Chceme vám ozn slniečku, bláznenia sa vo vode, na ia Svet vylihovan tnej atmosféry. h hier a pravej le c ý sk em z o ch su aj

vanie, sk ák anie, relax si prec vičíš plá ua Aq ba um ch Wa Vo sa môžeš aj na anie pri bazéne. Tešiť potápanie či vylihov recesné strategické pátračk y, bláznivé vo dné hr y, rkshopmi plnené ve černými wo a špor tové aktivity do abudneme ani vírivk ách. Určite nez vo om ch y d od bo ale tobogánmi party ” a výpravu za na správnu “Beach v Margite-Ilone. o krajine ponoríš do príbehu Popri tom všetkom sa ý. No žije tu aj ý milý, dobr ý a pekn Majinchi, kde je každ dičke je ve čne priek všetkej tej poho na rý kto ui, ad Ma n pá rozveseliť? dený. Podarí sa ti ho namosúrený a podráž deš relaxovať deš baviť, čim viac bu Možno čím viac sa bu a. Ktovie? sa aj jemu zlepší nálad tým , to e l ť va ná ut ch a vy málnom vo dnom ax na teba čaká v ter Wachumba Aq uarel ytovaním lnes s pohodlným ub sve te Santov ka Wel h atrakcií, ýc dn om bazénov a vo v penzióne s množstv h milovníkov vo dy. ktoré potešia všetk ýc

ubytovanie v penziónoch priamo pri bazénoch

8

od rokov

4 bazény travertínové bazéniky masážne vodopády a trysky termálna voda

Termín Počet dní Vek Doprava Cena Cena/deň Nie 165 € 23,50 € 05.8. - 11.8. 7 8+ 8+ 165 € 23,50 € Nie 7 26.8. - 01.9. V cene: ubytovanie, strava 5x denne, pitný režim, animačný program, zdravotník, vstupy a výlety, DPH.

23

info: 0917 687 555

www.wachumba.eu

z á ž i t k y, k t o r é r o z š i r u j ú h o r i z o n t

24


Wachumba tábory 2012  

Wachumba katalog detskych jazykovych a zazitkovych taborov.