Page 1

XI. évfolyam • 2013. október

28 oldal

DAF LF, CF

Mindenhol 6

20. oldal

Tizennegyedik tanév • Vezetôk a változásról Pilótaportrék • Waberer’s Network • Úton-útfélen


aktuális

Apróság A portán mosolyogva fogadnak, ez mindig jólesik. Aztán néhány rövid, de jó beszélgetés itt és ott, mint egy kisvárosban, amikor hazaér az ember – ezt is szeretem. Késôbb három embernek köszönök, nulla reakció. Apróság – gondolom. Vagy mégsem? Rögtön felmentem ôket: ez munkahely, ahol rengeteg ember keresi a kenyerét, és még annál is több jön, megy. Naná, hogy senki nem ér rá udvariaskodni. Mindenki siet, sok a dolog. Nem ismer meg, én tévedtem. Mégsem ô volt, vagy ha igen, csak egyszer találkoztunk. Persze akárhogy is, azért egy biccentés beleférne. Majd hasonló módon egy órán belül még kétszer felsülök, miközben a találkozóm úgy marad el, hogy le sem mondják, ott sincsenek, aztán még két dolgot nem sikerül elintéznem, mert „közben másképp alakult”. Telefon, levél? – apróság, gondolom. Nem, ez nem az én napom, de segít, hogy egy csomó jó emberrel találkoztam, és errôl az én kis falum jut eszembe. Az én kis falumban az emberek még köszönnek egymásnak. Még mindig. Fiú a lánynak, férfi a nônek, fiatal az idôsebbnek. Egy falumbeli kalapot emel, és nevet a szeme akkor is – sôt –, ha idegennel találkozik. Ott ez így van. Mindig. Ott egy gyerek, egy apróság „csak” visszaköszön, amíg járni és beszélni tanul: int, tapsol, rúgkapál. Mire a mamán kívül mást is mond, már tudja, hogyan tisztelje a másikat, ki köszön elôre, ki nyújthatja elsôként a kezét, meg még azt is, hogy ez a parola kézszorítást jelent, miközben mosolyogni muszáj, és a másik embernek bizony a szemébe kell nézni. Mindig! Az én kis falum tényleg kicsike. Látott szebb és jobb idôket, mára százan sem lakják, azonban ez a fajta kultúra az idôsekkel nem halhatott ki, mert örökké része volt az ott élôk mindennapjainak. Talán velük születik? Esetleg. De valószínûbb, hogy a szükségszerû egymásra utaltság tanít mindenkit. Elképzelhetetlen, hogy az ember csak úgy elmenjen a másik mellett, és meg ne kérdezze: hogy vagy, meggyógyult-e a gyerek, merre tartasz, láttál-e gombát, mi újság Pesten. És e tekintetben nincs különbség éjjeliôr és igazgató, útkaparó vagy erdômérnök között. Talán nem is a kérdés a lényeg, inkább a törôdés üzenete, a jó szó, a megtisztelô érdeklôdés. Apróság, de mindenkinek kijár. „Itt, ebben az erdôk és hegyek között megbúvó kis településen összetartozunk, akár egy család. Bárki bármit is csinál, együtt élünk, együtt dolgozunk. Mint a bányában, ugyanúgy kollégák, ahogy ott hívtuk, egy csapat vagyunk” – mondja szomszédom, a nyolcvanéves Misi bácsi, aki negyven évet húzott le a nógrádi tárnákban, majd hozzáteszi, azt is csak úgy lehetett túlélni, hogy mindenki figyelt a másikra. Aki erre képtelennek bizonyult, nem maradhatott soká, akármi is volt a rangja, beosztása, mennie kellett, ahogy alkalmasint innen, a faluból is, de az erdôbôl ugyanúgy kikopott az a fuvaros vagy kereskedô, aki nem tanult viselkedni, és nem értett a favágó nyelvén. Falusias hangulat egy kisvárosban? Vajon milyen lehet? Ha visszaköszön, meglátjuk. Várhelyi László (A fenti írás hirtelen felindulásból, jó darab ideje született. Fiókba került, mert féltem, személyes üggyel hozakodom elô. Nos, a telephely folyosóin megjelenô plakátok, szófelhôk és a jelek szerint készülô Waberer’s-cégcsoportos illemkódex nem épp arra utal, hogy egyedi élmény inspirált. Lapunk következô számában igyekszünk körbejárni ezt a témát.)

2 téma • 2013. OKTÓBER

4–5. HÁZUNKTÁJA FIGYELNI ÚJRA ÉS RÉGIRE HATÁROK NÉLKÜL 6–8. PILÓTAPORTRÉ RUDOLFI KRISZITÁN, VARGA RITA, SIMON JENÔ 8–11. HÁZUNKTÁJA ÜNNEPSÉG MISKOLCON ÖSSZEHANGOLVA 12–15. VERSENYSZFÉRA TENGELYEK URAI KÜZDELEM A CSEPPEKKEL 16. INFORMÁCIÓ TUDNIVALÓK A DIDB-KÁRTYÁRÓL 17. LEVELEK A FÜLKÉBÔL GÁZOLAJ, TE DRÁGA! 18–19. HR-HÍREK 20–21. TECHNIKA

HOLLAND HATOSOK 22–24. VERSENYSZFÉRA AZ UTOLSÓ PILLANATBAN DÔLT EL 25–27. INFORMÁCIÓ ÚTON-ÚTFÉLEN 28. SAKK, REJTVÉNY A Waberer’s Csoport ingyenes, havonta megjelenô vállalati hírlevele. Fôszerkesztô: Várhelyi László • Tördelôszerkesztô: Molnár László Korrektúra: Póla Gergely • Szerkesztôség: 1039 Budapest, Fodros köz 0. E-mail: tema@preprintpress.hu Felelôs kiadó: a Waberer’s International Zrt. vezérigazgatója 1239 Budapest, Nagykôrösi út 351. • Telefon: 421-6666

E számunk szerzôi: Ács Tibor, Bencze Adrienn, Gánóczi Ferenc, Kovács Ágnes, Kulcsár István, Pap János, Papp Márió, Póla Gergely, Várhelyi László


A Waberer’s-ösztöndíj tizennegyedik tanéve A 2013–14-es már a tizennegyedik tanév, melyben a gyôri Széchenyi István Egyetem kiemelkedôen teljesítô hallgatóit elismeréssel tünteti ki a Waberer’s-cégcsoport. A mostani tanév ôszi szemeszterében is tíz hallgató nyerte el az Universitas-Gyôr Alapítvány által, a Waberer’s International Zrt. támogatásával meghir-

detett ösztöndíjat. Az értékelésnél az utolsó két aktív félév tanulmányi eredményei mellett figyelembe vették a nyelvvizsgákat, a tudományos diákköri, valamint a közéleti-szakmai tevékenységet. Az öt hónapra szóló ösztöndíj havi összege 30 ezer forint. A Waberer’s International Zrt. lehetôséget biztosít arra is, hogy a

nyertes pályázók megismerjék a cég tevékenységét. Az átadási ünnepségen a vállalatot Kelemen Nóra hr-vezetô képviselte. Az ösztöndíjpályázat nyertesei: Csavajda Péter, közlekedésmérnök alapképzési szak Tóth Barnabás Zoltán, közlekedésmérnök alapképzési szak Ifj. Fehér István Róbert, közlekedésmérnök alapképzési szak Báder Zsolt, közlekedésmérnök alapképzési szak Pethô Szandra, közlekedésmérnök alapképzési szak Radics Zsuzsa, közlekedésmérnök alapképzési szak Horváth Babett, logisztikai menedzsment mesterszak Tóth Alexandra, logisztikai menedzsment mesterszak Bancsó Krisztina Rózsa, logisztikai menedzsment mesterszak Kovács Nóra, mûszaki menedzser alapképzési szak

Megkérdeztük Lajkó Ferenc fuvarozási vezérigazgató-helyettest az új autók érkezésérôl szóló hírekrôl. – Igaz a hír, októbertôl jövô márciusig 550 gépkocsi érkezik. A beszerzéssel az öt évnél idôsebb vontatókat szeretnénk kisöpörni a rendszerbôl, mert ezek többször szorulnak javításra, és nagy az üzemanyag-fogyasztásuk is. Egyébként az idei év elsô háromnegyedében is már több mint 500 vontatót vásárolt a vállalat. Jó hír, hogy mindegyik új jármûvet állóklímával rendeltük meg, így nyáron motorjáratás nélkül lehet klimatizálni a kabint.

Az ETF fôtitkára a telephelyen A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) meghívására látogatást tett a Nagykôrösi úti telephelyen Eduardo Chagas, az Európai Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) fôtitkára. Chagas Európában 2,5 mil-

lió munkavállalót képvisel, s az Európai Unió politikai köreiben is ismert, elfogadott személy. Látogatásának célja az volt, hogy megismerkedjen a TESZ szervezeti felépítésével és munkájával, valamint az ügyvezetô

elnökség tagjaival. A Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnöke, Székely Sándor az ETF Közúti Fuvarozási Szekciója bizottságának a tagja, így Chagas örömmel tett eleget a TESZ meghívásának. A fôtitkár a telephely bejárása után beszélgetett az oktatóteremben jelen lévô gépjármûvezetôkkel, majd a TESZ munkájával ismerkedett meg. Az elnökség tagjaival átbeszélték a magyar teherfuvarozás helyzetét, problémáit. Eduardo Chagas megállapította, hogy a TESZ vezetése az ETF munkájában és a határokon átnyúló segítségnyújtási projektben kifejtett tevékenységével aktívan hozzájárult ahhoz a jelentéshez, amelyet a fôtitkár ez év november 16-án az Európai Parlament elé fog beterjeszteni. Másnap Eduardo Chagas a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) kongresszusán is részt vett és felszólalt. 

2013. OKTÓBER • téma

3


házunktája

Figyelni újra és régire Tavasszal olvashattak a Waberer’s Internationalt érintô szervezeti átalakításról. Azóta eltelt fél év, így kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik az egyes területek vezetôi a változásokat. Elsôként Domán Attilát, a kiemelt és új ügyfelekért felelôs üzletág vezetôjét kerestük meg. – Minket csak közvetve érintett a szervezeti átalakítás, változatlan felépítéssel dolgozunk azóta, hogy tavaly a kiemelt ügyfelek üzletága és a központi értékesítés közös irányítás alá került. Annak a változásnak az elôttünk álló árbevétel- és eredménynövekedési elvárás volt az oka. Az értékesítés és a kiemelt ügyfelek üzletága is ugyanabban a formában mûködött, mint most, csak az akkori forgalomhoz megfelelô létszámmal. A mostani átalakítás annyiban érintett minket, hogy korábban Kiss Csaba volt a kereskedelmi igazgató, alá tagozódott be az én területem, az új felépítésben pedig már Lajkó Ferenc vezérigazgató-helyettes látja el a kereskedelmi igazgatói funkciót is. – Azaz közvetlenebb lett a kapcsolat. – Az információk és a döntések meghozatala korábban is jól mûködött, de kétségtelen, hogy az együttmûködés szorosabb lett azáltal, hogy a kereskedelemért és fuvarozásért felelôs stratégiaalkotó Waberer’s Menedzsment Fórumba – amely a korábbi OMT testületet váltotta – én is bekerültem. – Miként változott az árazás? – Korábban a tendereket és az eseti fuvarokat is a régiók vezetôi árazták. Az új rendszerben a tenderek esetében nem a régióvezetôktôl kapjuk az árat, hanem az erre a célra életre hívott árazó csoporttól. A legfontosabb

4 téma • 2013. OKTÓBER

elôrelépést ezen a területen abban látom, hogy a tender összes fuvarjára igaz az egységes szemlélet, valamint hogy ténylegesen csomagszinten árazunk. Egy szûkebb vezetôi csoportnak joga és kötelessége az ajánlatok felülvizsgálata leadás elôtt, hiszen lehetnek egyéb, stratégiai indokok az árak variálásában. – Hogyan alakult az ön területe az elmúlt idôszakban? – Tavaly egyrészt tovább kezdtük fejleszteni a meglévô nagy megbízóinkkal fenntartott kapcsolatokat, másrészt az értékesítési üzletágat átirányítottuk a kis és közepes cégekrôl a nagyobb, elsôsorban multinacionális jellegû partnerekre. Egyértelmû törekvésünk, melyet a menedzsment is támogat, hogy a komoly fejlôdést fôleg stabil, erôs pénzügyi háttérrel rendelkezô, multinacionális jellegû vállalatokkal valósítsuk meg, hiszen a nagyobb cégek több megbízást jelentenek. Másrészt olyan megfontolás is állt a lépés mögött, hogy ha már van tapasztalatunk a meglévô nagy

multiknál, azt vetítsük ki erôteljesebben az értékesítésre is. A 2012-es évet egyébként sikerrel zártuk, a kiemelt ügyfelek és az értékesítés üzletága is hozta a meghatározott számokat. – Mire számít a 2013-as elvárások tekintetében? – Az idei tervünk megvalósításához nagyon jól kell teljesítenünk a negyedik negyedévben. Úgy látom, erôs, egyben nehéz idôszak vár ránk, hiszen mind az árbevétel, mind a partnerek kiszolgálása terén minden eddiginél nagyobb elvárással találkozunk. Ahogy növekszünk, mind több ügyféllel kell tudnunk gazdálkodni, egyre inkább elôtérbe kerül a saját eszközök és az alvállalkozási igazgatósági kapacitás jó öszszehangolása. Emellett össze kell szoknunk az új ügyfelekkel, értve ezalatt azt, hogy nemcsak a kereskedelmi kollégáknak kell tudniuk jó kapcsolatot kialakítani a telefon másik végén lévôvel, hanem a pilótáknak is meg kell találniuk az új felrakókat. Mindezt úgy, hogy a végeredmény, az ügyfél-elégedettség szintje nem csökkenhet. – Melyik jobb: egy meglévô kapcsolatot bôvíteni, vagy újat létesíteni? – A meglévô partnereket ismerjük, tudjuk, milyen potenciál van bennük, hol vannak olyan gyáraik, amelyek jól illeszkednének a portfóliónkba, de eddig a régi bevált fuvarozójuk vagy valamilyen más ok miatt még nem jutottunk el oda. A kiemelt ügyfelekért felelôs menedzserek feladata, hogy nemcsak a tenderidôszakban, hanem az év egészében úgy tereljék az ügyeket, hogy a Waberer’s mint szolgáltató elsôként kerüljön szóba. Egy meglévô kapcsolatot olyan szempontból is könynyebb bôvíteni, hogy nem kell bemutatkoznunk: ha felvetítünk egy szolgáltatási szintet, tényekkel tudjuk alátámasztani. Az újaknál be kell lépnünk a drasztikus árversenybe, és a szolgáltatási szintet is el kell tudnunk adni. Ezzel együtt az új partnerekre fordított figyelem – független attól, hogy szerzôdéses vagy nem szerzôdéses partnerként kerül be a társaság a megbízóink közé – ugyanolyan fontos. Egyébként a legnagyobb kihívásnak azt a hármas kényszert érzem, hogy az elvárt számokat hozni tudjuk, az új ügyfelek kapják meg azt a szolgáltatást, amit ígértünk nekik a szerzôdés aláírásakor, s eközben a régiek se érezzék úgy, hogy kevesebb kapacitást vagy figyelmet fordítunk rájuk.


Határok nélkül Május 1-jével hagyta ott a német régió vezetését a regionális kereskedelem üzletág-vezetôi tisztségéért Böröndy Levente. Az azóta eltelt idôszakról és az elôttük álló feladatokról beszélgettünk. – Hogyan érintette a régiók mûködését a tavaszi szervezeti változás? – A régiók száma és határa érintetlen maradt: továbbra is ugyanúgy épül fel a kilenc régió. Az elôzô idôszakhoz képest a legfôbb eredményként a szemléletbeli váltást tudnám megemlíteni. Hatékonyabb lett az együttmûködés a kereskedelmi egységek, a tervezôi csoport, illetve a fuvarozási igazgatóságok között. A kvótarendszert már nemcsak a flotta hatékony mozgatása céljából használjuk, hanem a vállalati kpi mutatók

teljesülését is hivatott elôsegíteni. Kiemelendô a mutatók közül az átlagos szállítási távolság 60 kilométeres növekedése a 2012-es évhez képest. Az elmúlt hónapokban az 1200 kilométer fölötti teljesülés, illetve a tervezôi csoport hatékony mûködése 91 százalék fölötti kereskedelmi rakottságot eredményezett, ami az elmúlt évekhez képest nagy elôrelépést jelent. A várakozási idô csökkentésére is hoztunk intézkedéseket. – Az azért is örömteli, mert nemcsak a cégnek, a gépkocsivezetônek sem jó, ha vesztegel… – Ezért is célom tovább csökkenteni a várakozási idôt. Napi szinten vizsgáljuk ezt az idôintervallumot és hozunk intézkedéseket a minimalizálása érdekében. Így tudjuk az egy vontatóra esô kilométerfutás-teljesítményt növelni, ezáltal a gépjár-

mû-vezetôi elégedettséget is javítani. Akár heti szinten beavatkozunk bármilyen területen jelentkezô probléma miatt. – Például ha visszaesik a fuvarok iránti igény?

gyobb arányú hazahozatallal segítséget tudunk nyújtani a fuvarozási igazgatóságoknak a 30 napos szabály teljesülésében. Mindez azt bizonyítja, hogy egy ekkora flottával heti szinten is viszonylag gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni bármilyen, a kereskedelmet érintô változásra. – Mire számít az év hátralévô részére?

– Igen, ha a kibocsátás szempontjából visszaesést tapasztalunk egy ország területérôl, és az tartósnak bizonyul, akkor csökkentjük a beküldhetô kocsik számát, megnövekedô piaci igények esetén pedig az ellenkezôjét valósítjuk meg. Legfrissebb példa a magyarországi export elmúlt idôszakban tapasztalható fellendülése. A hazahozott jármûvek addigi heti átlag 630-680-as számát egy hét alatt sikerült 800 fölé növelni; így biztosítottá vált a kiemelt exportügyfeleink kiszolgálása, s a megnövekedett exportteljesítmény kedvezô hatással van a kpi mutatóinkra. Emellett a na-

– Piaci információk alapján úgy gondolom, december elejéig megmarad a most tapasztalható lendület itthon és egész Európában. – Az egyes régiók vezetôi gyakran rotálódnak. Ez a késôbbiekben is így lesz? – Úgy gondolom, ez a folyamat mind a vezetôk szakmai fejlôdése, mind a területekben rejlô lehetôségek kiaknázása szempontjából is elônyös. Egy biztos, a hatékonyságunk további növelése érdekében évrôl évre szükséges a kereskedelmi szervezeten belüli változtatások, munkafolyamatok optimalizálása. 

wabererstema.hu Kattanj rá! Rajtad kívül 1451 személy kedveli a Waberer’s Témát. Kövess minket a Facebookon! www.facebook.com/WaberersTema

2013. OKTÓBER • téma

5


pilótaporté

Nyaralás a szerelvényben Egy párt szólítok meg, amint épp a mosonmagyaróvári telephelyen tankolnak a sárga DAF-ba. Varga Rita és Rudolfi Krisztián azt is elmeséli, miért vannak együtt az úton. – Négykezesben mentek, vagy az életben is társak? – Két éve vagyunk együtt, s most úgy döntöttünk, együtt töltünk egy hónapot a fülkében – válaszol Rudolfi Krisztián. – Ez volt nekünk idén a nyaralás! – teszi hozzá Varga Rita. – Merre jártak?

Mûsor a nôi pilótákról A ZDF csatorna egyik adásában bemutatták a német Bianca Doldot, aki tehergépkocsi-vezetôként dolgozik, egy Mercedes–Benz Actros 1845 StreamSpace-t és vadonatúj ponyvás Schmitz Cargobullt hajt. A hölgy nem egyedül van úton, mindig elkíséri szuka kutyája, Sissi is. A mûsor egyfajta reklámozása és bemutatása volt a nôi kamionvezetôi pályának, Bianca sokatmondó megjegyzéseivel kiegészítve: „Egyik-másik töltôállomás igazi kaland számomra.” A hölgy profin kezeli

6 téma • 2013. OKTÓBER

– Franciaországban, Angliában, Skóciában, Belgiumban, Németországban, Ausztriában. – Hogy tetszett önnek hölgyként? – Tetszett, bár semmi dolgom nem volt. – Mennyit mentek az egy hónap alatt? – Tizenegyezer kilométert – feleli Krisztián. – Akkor abban sok nyaralás nem volt, szinte csak a hétvégék… – Én sok mindent láttam, és sokat fényképeztem útközben – mondja Rita. – Nekem végül is minden új volt, mert még nem voltam külföldön. – Mi tetszett a legjobban?

– Franciaország, a hegyekben voltunk, a Mont Blanc alatt. – Mintha direkt így kaptuk volna az elsô fuvart: gyönyörû helyen jártunk, Albertville körül. Láttunk szép dolgokat, de csak a fülkébôl – fûzi hozzá a gépkocsivezetô. – Nôi szemmel mi az, ami kritikát érdemelne a kamionoséletben? – fordulok ismét Ritához. – A kis hely. A fülke egynek is pici, kettônek pláne. Nem is beszélve az állandó pakolásról: ha magasabb lenne a kabin, néhány szekrény még elférne, nem kellene reggelente felpakolni a felsô ágyra, éjjelente le az ülésekre. Ez különösen négykezesben jelenthet gondot és igényel kompromisszumot. – Mióta van a cégnél, Krisztián? – Január 22-e óta dolgozom itt, elôtte a Mátrai Erômûnél dolgoztam. Mezôkövesdiek vagyunk, Rita tôsgyökeres, én „jöttment” – mondja nevetve a pilóta. – Mi hozta a Waberer’shez? – Mindig is kamionvezetô szerettem volna lenni, az motivált, hogy kezdôként is felvettek. – Mi a legnehezebb egy kezdônek? – A sok elintéznivalót megjegyezni. Mivel engem érdekelt a dolog, hamar felszívtam a szükséges tudást, és jó volt az oktatóm is. – Mondhatja a nevét, leírjuk. – Darai Attilának hívják. Korrekt, ajánlom mindenkinek. Igazi sofôr, aki át is tudja adni a tudását. Azóta nekem is volt már két tanulóm. – Hobbijuk van? – A motorozás, van egy Suzuki Banditunk, 1200-as, száz lóerôs. – Az nem piskóta. – Másképp megy, mint a vontató, az biztos. Kicsit el is szédülök, ha felülök rá a kamion után.

a jármûvet, tolat, felponyváz, amikor kell. „A legtöbb ügyfél már megszokta, hogy néha nô vezette teherautó érkezik. Fontos, hogy egyre több és több nô fedezze fel magának ezt a karrierlehetôséget, és akár szenvedélyként is végezhesse a munkát” – mesélte. Annak idején egyébként azért szerzett jogosítványt, hogy a családi lószállítót vezethesse.


pilótaporté Állandóság, hûség. Törzsgárda

Ünnep A szeptemberben Budapesten megtartott törzsgárdaünnepség folytatásaként ezúttal Miskolcon találkoztak az immár öt, tíz, tizenöt éve munkájukhoz, munkahelyükhöz hû kollégák.

Vonalban útközben A mosonmagyaróvári telephelyen kaptuk mikrofonvégre Simon Jenôt. – Mióta van a cégnél? – Hét éve. – Akkor elégedett lehet… – Nem panaszkodhatok. Az autó állapota elég jó, és ha nem kellene sokat cserélgetni a pótkocsikat, azok is jobban rendben lennének. Így senki nem vigyáz rájuk, nincsenek rajtuk az oldalládák, leszerelik ôket, s a mûszaki állapotukról sem tudunk semmit, valami mindig elôjön, és menni

kell velük a szervizbe. Ez most épp defektes. – Hova megy most? – Németországba. „Hazajárósban” vagyok, két és fél, három hetet vagyok egyszerre úton, és tízezer kilométer körül futok. – Hova valósi? – Marosvásárhelyi vagyok. – Család, gyerekek? – László fiam 19 éves, és nem akar kamionsofôr lenni, az informatika érdekli. – A felesége hogyan bírja? – Kezd megunni – feleli nevetve. – Mit csinált korábban? – Csak kamionsofôr voltam, immár húsz éve, korábban belföldeztem. – Hobbija van-e? – Az elektrotechnika. Javítok cb-rádiókat, nekem is van. – Használja menet közben is?

8 téma • 2013. OKTÓBER

– A kollégákkal rendszeresen beszélünk rajta – elônyt jelent, hogy beszélem a román nyelvet –, tudjuk egymást értesíteni, ha baleset, ellenôrzés van vagy ha a határon áll a sor. – Gyakori a rendôri ellenôrzés mondjuk a németeknél? – Pont, hogy nem gyakori. Ha nem vagy gyanús kívülrôl, nem szoktak megállítani; no meg a Waberer’s felirat is jelent valamit. – Hányszor veszik ki egy évben, két-háromszor? – Gyakrabban, de nem kimondottan a német, az osztrák, a cseh rendôr, a román vagy a francia inkább. – Melyik a legmacerásabb, a cseheket szokták említeni. – Én mást mondanék: a magyart. Sajnos a mi rendôreink a legmacerásabbak. – Mit üzenne a többieknek? – Kitartást! 

Szemerey Lóránd és Barna Zsolt beszédében egyaránt nagyra értékelte a megjelentek teljesítményét, és mindkét vezetô leszögezte, az, hogy egy cég fejlôdik, megy elôre, nagyrészt a tapasztalt, hûséges és ezért felelôsségteljes kollégák érdeme. A köszöntôk és az átadások után közvetlen hangvételû, jó ízû beszélgetéssel zárult a program. A tizenhét kitüntetett közül Nagy-György Istvánt, Munkácsi Istvánt és Németi Lászlót kérdeztük.

A kezdetektôl – Tizenöt éve, hogy a cégnél vagyok – mondja Nagy-György István –, de a történet, azaz a kötôdés régebbi ennél. Még a kezdetekkor, 1990-ben mint alvállalkozó kaptam munkát az SzK-Transtól, amely akkor még kft.-ként mûködött. Maszek voltam, saját autóval, egy drapp színû IFA-val dolgoztam. – Az picit más világ volt még… – Egészen más. Döntôen állami cégek voltak a megrendelôk: sajószentpéteri üveggyár, az itteni drótgyár, a gyôri Graboplast, és még sorolhatnám. – Meddig tartott egy út mondjuk Miskolcról Gyôrbe egy „szélsebes” IFA-val?


házunktája

Miskolcon – Bizony hosszú volt. Emlékszem, a rakott autóval éjfélkor indultam Mezôkövesdrôl, és reggel hatra voltam Sárváron. Ott lepakoltuk a köracélt, aztán Gyôrbôl hoztuk a mûanyag padlót, és így este hatra értem haza, tehát még nem a miskolci lerakóra. Tizennyolc órás volt így a mutatvány, de tegyük hozzá, nem volt ennyi autópálya, és nem létezett kötelezô vezetési és pihenôidô. Cserébe másnap már csak a címzetthez kellett eljutni az áruval, aztán rakodni és mielôbb hazajutni, hogy ismét egy „rendes” mûszak következzen. – Voltak-e jelei, hogy egyszer az SzK-ból ilyen hatalmas, aztán még annál is nagyobb cég lesz? – Talán igen. Jó ütemû, folyamatos fejlôdés látszott. Elôször vettek egy Renault-t, aztán jött két Liaz-szerelvény, késôbb a Rábák. Aztán az egyautós fuvarosoknak, így nekem is, lassan leáldozott. De hívtak, jöjjek, alkalmazottként folytatható, amit eddig csináltam, sôt az újonnan érkezett nyerges Renault-k közül választhatok autót magamnak. Egy Majorra ültem, utána pedig egy Premium következett. Szerettem ôket, de a hatalmas fülke, a kényelem és az erôs motor miatt nekem a Scania Topline volt talán a legjobb. – Beszéltünk a múltról; most hogyan telik egy napja? – Napom?! Egy hetem! Belföldön járok nagy autóval. A kocsim most is otthon alszik, azaz a mezôkövesdi Volán-telepen, ott biz-

tonságban van. Ma, szombaton reggel azt tudom, hogy hétfôn hajnalban sört rakodok Kôbányán. Azzal kezdôdik a hét, és onnan már nehéz tudni, mikor hová visz az út, pont annyira bizonytalan, mint a nemzetközis kollégáknak. A kocsiban alszom, mint ôk, ám én a hétvégére majdnem biztos, hogy hazaérek. Már hatvanéves vagyok, én ezt így szoktam meg, nem szívesen mennék messzire.

„Szeretek itt dolgozni”

Munkácsi István fiatalember. Öt éve diplomázott, gépészmérnök, ez az elsô munkahelye. Eddig három pozícióban próbálhatta ki magát, mindig kicsit feljebb lépve. – Lassan egy éve, hogy a kecskeméti telephely vezetését bízták rám – kezdi a beszélgetést –, disztribúciós kiszállításvezetôként. Ez mintegy hetvenfôs régió. Ötvenöt jármûvünkkel élôállat-, hûtöttáru- és gyógyszerszállítást végzünk, döntôen három nagy megbízót szolgálunk ki, körülbelül azonos nagyságrendben. – Kecskemétrôl hová jutnak 5 éves törzsgárdatagsáel? gukért oklevelet kaptak: – Élô állatot nagy pótkocsis Eremiás István szerelvényekkel akár Gyôrbe Kascsák Zoltán is szállítunk, élelmiszert pedig Munkácsi István mondjuk Lajosmizsétôl a déli Pacz István határig mindenhová. Van hat Szabó Béla András és huszonegy raklapos hûtôauTaksár Tibor tónk is. Zagyva István – Amikor az egyetemen a lo10 éves törzsgárdatagságisztika szakirányt választotgukért oklevelet kaptak: ta, ilyen munkahelyre, ilyen Fügedi József karrierre gondolt? Lovász Bertalan – Amikor végeztem, itt kapMészáros Lajos tam bizalmat és lehetôséget, és Németi László mindig minden vezetôi támoPintér László gatást magam mögött érezhetUrbán Sándor tem ahhoz, hogy itt is marad15 éves törzsgárdatagságukért oklevelet kaptak: Balajti Imre Barcsák József Nagy György István Siposné Ferge Katalin

jak. Ezt becsülöm, ezért is szeretek itt dolgozni. – Miskolci, ám a munkahelye most Kecskeméthez köti. Hogyan viseli a távollétet? – A menyasszonyom miskolci, de mostantól fôiskolás Kecskeméten, úgyhogy napokon belül összeköltözünk, megspórolunk néhány utat.

Túra Kelet-Magyarországon – Tíz éve dolgozom a cégnél, a debreceni divízió munkatársa vagyok. Aki rám néz, tudja, nem ez az elsô munkahelyem, de lehet, hogy az utolsó, mert itt jól érzem magam – mondja bemutatkozásként Németi László. – Úgy tudom, gépkocsivezetô, és terítôautóval jár. – Igen. Derecskén lakom, Debrecenben dolgozom, pontosabban munkahelyem az egész keleti régió, hiszen az egész országrészt járom, csillagtúra-szerûen. – Hogy indul a napja? – Egy nappal elôbb tudom, mi a program. A startvonalat mindig a hûtôház jelenti, ahol a rakodásnál már az útvonalterv diktál, hiszen e szerint soroljuk be az árut. Egyébként is fontos a gondos tervezés, hiszen sok idôt, kilométert, üzemanyagot spórolhatunk. – Egy átlagos napon mennyit vezet, hányszor kell megállnia? – Nem tudom, létezik-e átlagos nap, a mi munkánk nagyon változó. A kisvárdai vagy a békéscsabai túra több mint háromszáz kilométer, a debreceni például csak száz, a nádudvari és a nyíregyházi pedig mintegy kétszáz kilométert jelent, a kéziféket pedig közben tízszer-hússzor és ritkán ugyan, de van, hogy még többször be kell húzni. 

2013. OKTÓBER • téma

9


házunktája Folyamatosan bôvül a vállalatcsoport gyûjtôszállítmányozási tevékenysége Európában, aminek kulcsa a tudatos értékesítés. A Waberer’s Network Kft. új alapokra helyezte együttmûködését a Waberer’s International Zrt.-vel, ami mindkét társaság számára komoly lehetôségeket jelent. Látogatást tettünk a gyûjtôszállítmányozással foglalkozó cégnél, ahol Palicska Judittal, a kft. ügyvezetô igazgatójával és Máthé Attilával, a belsô értékesítés vezetôjével beszélgettünk.

Tudatos lépésekkel

Összehang

– Mint minden gyûjtôszállítmányozó, a Waberer’s Network számára is meghatározó jelentôségû az európai hálózat folyamatos fejlesztése, építése – kezdte a beszélgetést Palicska Judit. – Arra törekszünk, hogy

vezetô szállítmányozók közé Ausztria gyûjtôpiacán is. – Milyen eredményre számíthatunk idén? – Az eredményünk, a növekedésünk megfelel annak, amit a tulajdonos elvár. Javul az eredményességünk, az idei évre a 2012-esnél ambiciózusabb terveink vannak; az árbevételünk viszont nem fog nôni, ez

minél közelebb kerüljünk a megbízókhoz, minél kisebb beszállítással érjük el a gyûjtôjáratokat, optimalizálva a költséget és a tranzitidôt. Ez állandó munka számunkra, nincs olyan év, hogy a hálózatban ne jelennének meg újabb és újabb gyûjtôpontok. Nem csak a legfrekventáltabb piacokon megjelenô lehetôségekre figyelünk, és nem csupán a nagy volumenû forgalmakban fejlesztünk. – Mi jellemezte az elmúlt idôszak fejlesztéseit? – A közelmúltban egy nagyon fontos jelet rajzolhattunk fel a gyûjtôpontjaink térképére annak eredményeképp, hogy gyûjtôpartneri megállapodást kötöttünk egy jó nevû, független osztrák szállítmányozóval, a Jöbstllel. Ez a társaság egész Európára kiterjedô hálózattal rendelkezik, kiváló ausztriai disztribúciós rendszerrel, így ideális partner számunkra. Az együttmûködés gyümölcseként újra felírhatjuk magunkat a

abból ered, hogy a szolgáltatásban nagyobb teret kapnak a kis árbevételû gyûjtôs termékek. Ez az év egyébként újabb meglepetést tartogat: dolgozunk olyan együttmûködések kiteljesítésén, amelyek további fejlôdést hoznak a gyûjtôszállítmányozás számára. – Melyek a Network legfontosabb piacai? – Mindenképp kiemelném Nagy-Britanniát. Itt tavaly kényszerûen speditôrt kellett váltanunk, mert a Kühne felvásárolta a partnerünket, ennek ellenére már most jelentôs nyereséget termel a brit gyûjtôforgalom is, és ugyanolyan indítási gyakorisággal mûködünk, mint korábban. Jelentôsen erôsödtünk Svédországban is, és természetesen kiemelkedôen fontos a német piac, ahol a DeltaSpeddel való fúzió eredményeképp nagyon értékes partnerek kerültek a látókörünkbe. Kulcsfontosságú az értékesítôi munka, csak akkor lehetséges bármilyen hálózati fejlesztés, ha ez erôs, és az új járatokat el tudja látni megbízással, különben a befektetetés nem térül meg.

10 téma • 2013. OKTÓBER

– Sok elemzést követôen arra az elhatározásra jutottunk, hogy hatékonyabb szervezeti felépítést szeretnénk kialakítani – vette át a szót Máthé Attila. – Átbeszéltük, milyen feladatkörökre lehet felosztani az értékesítést, majd meghatároztuk, hogy az értékesítô kollégáknak milyen feladataik legyenek annak érdekében, hogy a potenciális ügyfeleket ne csak megkeressék, hanem meg is tartsák. Szétosztottuk a munkát: vannak a területi értékesítôk, a belsô értékesítôk, valamint egy potenciális ügyfeleket értékelô munkatársunk – angolul sales lead qualifier –, aki feltérképezi az ügyfeleket, és ennek megfelelôen továbbítja a területileg illetékes értékesítôknek. A változással azt szerettük volna elérni, hogy a belsô értékesítôk az ad hoc ajánlatkérésekkel, valamint a hosszabb tervezetû szállítások fix ajánlatainak kidolgozásával tudjanak foglalkozni, a területi értékesítôk pedig, akik személyesen találkoznak az ügyfelekkel, a közvetlen kapcsolatot, a személyes ráhatást igyekezzenek kamatoztatni. Egyre fontosabbá válik a tudatos értékesítés, és úgy látjuk, hogy ez a hármas egység tudja szavatolni. Emellett több szempontból is szeretnénk nyomon követni mindenki részmunkáját. – Hogyan dolgozik együtt a Waberer’s International és a Network?


olva – Az együttmûködésben olyan csoportot tudtunk dedikálni, amely az International értékesítésétôl érkezô igényekre gyorsan és megfelelô módon tud reagálni – mondta Palicska Judit. – Ez a Máthé Attila vezette, folyamatosan bôvülô belsô értékesítési csapat áll rendelkezésre mindenféle cégcsoportos megkeresés esetében. Már kialakult egy funkció, amely azt a célt szolgálja, hogy mi magunk is több céget tudjunk bevonni az ügyfeleink közé, ne csak a WI-re várjunk. Az együttmûködés máris kétirányúvá vált: mi is találunk ügyfeleket az International számára. – Az elmúlt hónapokban sikerült eredményes közös munkát kialakítanunk a WI-vel; régebben információhiány miatt nem találkozott száz százalékban az International igénye a Newtork profiljával – tette hozzá Máthé Attila. – Elôfordult, hogy nem volt elég gyors az információáramlás valamelyik irányban. Természetesen a munkatársak itt is, ott is tisztában vannak azzal, hogy hiába hasonló, más a két vállalat tevékenysége. Mindkét társaság kapcsolatba kerül olyan potenciális ügyfelekkel, amelyek a másik cég profiljába vágnak. Az ügyfeleket vagy csak az információt az utóbbi idôben jól át tudjuk adni egymásnak, bár a rendszer még viszonylag új, és sok olyan dolog van, amely információ hiányában nem rutinszerûen mûködik.

– Miben különbözik egy tipikus Networkügyfél egy tipikus International-partnertôl? – Mi nem csupán a nagyvállalatokra, gyártó cégekre figyelünk kiemelten, olyan kis- és középvállalatokat is a partnereink között tudhatunk, melyek gyakran igen nagy szállítási igénnyel jelentkeznek. De nyilván nem lehet kategóriákat felállítani. És természetesen nem lehet mindig fix díjtáblákból sem dolgozni, gyakran azonnali, spontán megoldásokra van szükség. Ilyenkor az információáramlás a legfontosabb, hogy minél hamarabb legyen kapcsolatunk, hogy egyeztethessünk az értékesítôvel. Itt nagyon fontos, hogy a cégcsoporton belül a kollégák hogyan tudnak egymással kommunikálni. – Mi ebben az ön szerepe? – Összeegyeztetem a munkafolyamatokat. Fontos, hogy mindenki számára érthetô legyen, mi az internationales és a net-

Máthé Attila közel három éve dolgozik a Waberer’s Networknél. A belsô értékesítési csoport vezetése mellett tovább dolgozik értékesítôként, ugyanúgy keres új ügyfeleket, mint korábban. Szeretné is megtartani ezt a munkakörét, mert úgy véli, akkor lehet hatékony egy értékesítési vezetô, ha tudja, mi a napi menete az értékesítésnek, mik az irányok a piacon, hogyan mûködik a konkurencia, ki az erôsebb. „Ezeket az információkat leginkább az ügyfelektôl lehet megszerezni. Ha a partnertôl kapunk visszajelzést, látom, miben vagyunk erôsek. Nagyon sokat jelent, hogy ôk mit mondnak, mi a véleményük” – vallja.

workös értékesítôk feladata annak érdekében, hogy minél hamarabb elérjünk az ügyfélhez, megbízást, bevételt szerezzünk, és elégedett cégeket tudjunk a megbízóink között. Ahogy említettem, még kiforratlan a rendszer, ezért mindenki véleményére, hozzájárulására szükség van, hogy a végleges formáját elnyerje. – Mikorra forrja ki magát? – Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb, de ehhez nagyon sok háttérmunkára van szükség az egész cégcsoporton belül. Fontos, hogy egyfajta rendszerben dolgozzunk, lássuk, ki mit csinál, és ne fordulhasson elô, hogy két irányból közelítünk meg egy ügyfelet. Ez a cég profizmusát sem mutatja, márpedig azt szeretnénk mutatni, hogy jók, megbízhatók, profik vagyunk, akik tudják, mit csinálnak. Épp ezért az értékesítésnek minden fázisában, minden apró mozzanatában tudatosnak kell lennie. 

2013. OKTÓBER • téma

11


versenyszféra

Tengelyek urai A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és az Országos Rendôr-fôkapitányság – Országos Balesetmegelôzési Bizottság 5 tengelyen – Biztos kézzel! címmel közös közlekedésbiztonsági versenyt hirdetett. A szervezôk több célt is maguk elé tûztek: szerették volna megtalálni Magyarország legjobb kamionvezetôjét, másrészt a rendezvénnyel is igyekeztek hozzájárulni a közúti közlekedés biztonságának javításához, nem utolsósorban pedig növelni kívánták a hivatásos gépjármû-vezetôi szakma elismertségét, illetve a közúti fuvarozás hírnevét.

12 téma • 2013. OKTÓBER


A

hagyományteremtés szándékával megrendezett, felmenô rendszerû, országos vetélkedôsorozatra több mint ötven kamionpilóta nevezett. Közülük a három elôdöntôben legjobban szerepelt öt-öt versenyzô került az október 9-ei döntôbe, amelyet Európa legkorszerûbb vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági tanpályáján, a zsámbéki Drivingcamp Hungaryn rendeztek. Az indulókra elôször egy tíz kérdésbôl álló elméleti feladatsor kitöltése várt, amelyre mindössze tíz percet kaptak, majd a tanpályán, illetve egy korszerû szimulátor berendezésen kellett bizonyítaniuk, hogy mit tudnak. A versenyzôk elméleti tudását, gépkocsi-vezetôi képességét, rátermettségét alaposan próbára tette az egész napos küzdelem, melynek végén el-

dôlt, hogy ki hazánk legkiválóbb kamionvezetôje. A rendezvény döntôjében Könczöl András, a Vere Gestum Kft. pilótája bizonyult a legjobbnak, és ezzel egymillió forintot nyert. A második helyen Simon Zoltán Zsolt egyéni vállalkozó, a harmadikon Nagy Lajos, a Klippel Kft. gépkocsivezetôje végzett. A helyezetteknek dr. Halmosi Zsolt dandártábornok, országos rendôrfôkapitány-helyettes, rendészeti fôigazgató, az ORFK-OBB

Két fronton A Waberer’s International Zrt. mûszaki igazgatóságának versenyzôje elsô lett az 5 tengelyen – Biztos kézzel egyik selejtezôjén. Széles Tamás szerelô a rendezvény nevének megfelelôen biztos kézzel vezette a nyerges szerelvényt a meglehetôsen nehezen teljesíthetô pálya akadályain. A hétvége számára versenyzéssel telt, mivel szombaton a Hungarofék Kft. szponzorálásával megrendezett kamionfék-szerelô megmérettetésen is részt vett, ahol a középmezônyben végzett.

alelnöke, a versenybizottság elnöke adta át a díjakat. Az eseményen az ORFKOBB több magas rangú képviselôje is részt vett: dr. Halmosi Zsolt mellett Óberling József ez-

redes, az ORFK Közlekedésrendészeti Fôosztályának vezetôje, az OBB ügyvezetô elnöke és Kiss Csaba alezredes, az OBB fôtitkára is megtisztelte jelenlétével a zsámbéki döntôt. 

2013. OKTÓBER • téma

13


versenyszféra Magyar pilóta lett Közép-Európa legjobbja

Küzdelem a csepp Harmadszor mérték össze tudásukat a Volvo szervezte Minden csepp számít fogyasztási versenyen a takarékos vezetés legjobbjai. A gyôztes Horvátországban képviselte a magyar színeket. A Volvo Hungária Kft. elôször, 2011-ben Ecodriver néven rendezte meg a teherautóvezetôk fogyasztási versenyét, 2012-tôl fut a sorozat jelenlegi elnevezésével. Idén 265en regisztráltak a megmérettetésre, ami je-

lentôs növekedés az elmúlt évek 169 és 158 fôs adatához képest. Az új FH jegyében zajló versenysorozat állomásai a Volvo Truck Centerek voltak. A rendezvényeket országjárás egészítette ki, ahol az érdeklôdôk rövid, de tartalmas mûhelyfoglalkozásokon is részt vehettek. „A verseny lényege, hogy négy ugyanolyan felszereltségû Volvo-szerelvény ugyanolyan idôjárási körülmények között adott útvonalon halad. A négy jármû veze-

A Waberer’stôl a középdöntôbe Sinka János érte el a cégcsoporttól a legjobb eredményt a magyarországi fogyasztási versenyen. – A középdöntôben a tavalyelôtti nyertessel kerültem össze, aki másfél litert vert rám. 36 kilométerre volt 35 percünk, kicsit kemény volt ez a szakasz nekem; 28,27 litert fogyasztottam. – Ez szép eredmény, gratulálunk hozzá! – Annyira azért nem jó, tudom is, hol rontottam el. Visszanéztük, elemeztük a vezetésemet, és kiderült, hogy túl nagy volt a motor terhelése: a kisebb lejtôkön csak legurítottam, s utána nem gyorsítottam rá az emelkedôre, hanem alacsonyabb fordulaton küzdöttem fel a kocsit, ami nem jó. Nem gyakoroltam adott súllyal bizonyos tesztszakaszokon a saját kocsival, akkor jobb eredményt is el tudtam volna érni. – Milyen trükköket vetett be? – Kézi üzemmódban használtam az automata váltót, igyekeztem minél többet gurítani és lendületben tartani a szerelvényt. Úgy mentem, amilyen gyorsan csak bírta venni a kanyart, a rakomány jól le volt rögzítve, így ezzel nem volt gond. – Hogyan fog jövôre készülni? – Parkolótól parkolóig fogok tesztelni, és le fogom mérni, milyen gyorsítások, gurítások mellett tudom elérni a legjobb eredményt. – Milyen autóval jár a hétköznapokon? – Szintén Volvóval, de 460-assal. – Mióta van a cégnél? – Tavaly február óta. Korábban nem teherautót vezettem, vállalkozóként dolgoztam az építôiparban. – Feleség, barátnô? – Nincs, ezzel a szakmával nagyon nehéz összeegyeztetni. – Hogyan érzi magát a Waberer’snél? – Szerintem 13 500 kilométert is meg lehetne tenni egy hónapban, de hiába van meg a következô fuvar szinte azonnal, épp csak átlépem a tízezret. A jóléti csomagok tetszetôsek, de a 25 napos hazajutásnak nem látom elônyét, ugyanis a határátlépés számít, ami nem egyenlô az otthonléttel; ráadásul székelyudvarhelyi vagyok, amely 800 kilométerre fekszik Hegyeshalomtól. Ami nagyon jó a cégnél, hogy újak az autók, a fizetés mindig megjön idôben, és a fogyasztáson is sikerül megtakarítanom.

14 téma • 2013. OKTÓBER

A magyarországi verseny négy döntôse: Benczik Zoltán, Simon Zoltán, Müller Ferenc és Benczik Ferenc

tôje közül az jut tovább, aki a legkisebb fogyasztást éri el. Ezt a Volvo Dynafleet rendszerével határozunk meg, tizedpontossággal. Ugyanolyan fogyasztás esetén az nyer, aki rövidebb idô alatt teszi meg a távot” – mondta Papp Ágnes, a Volvo hazai képviseletének marketingszakembere, a verseny háziasszonya. Elméleti kérdések csak az elôzô két évben voltak, idén már nem. A jármûvek 500 lóerôs, 2400 newtonméteres új FH-k, fel vannak szerelve I-Shift váltóval és Fuel-face csomaggal. A vontatott Schwarzmüller pótkocsi össztömege 25,95 tonna, az üzemanyag Shell, a gumik Michelin márkájúak. „Budapesten kétszer tartottunk selejtezôt, ide jöttek a legtöbben. Idén Szeged is népszerûnek bizonyult, s Nagykanizsa is sokat fejlôdött az elôzô évhez képest. A jelentkezôk átlagéletkora 35-40 év között volt, többségükben tapasztalt gépkocsivezetôk, sok levezetett kilométerrel a hátuk mögött. Volt több apa-fia jelentkezô is, a dobogó második és harmadik fokára pedig egy testvérpár állhatott fel. Érdekes egyébként, hogy a legjobb eredményt megint olyanok érték el, akik cégvezetôk vagy cégtulajdonosok is egyben, és nem vezetnek naponta tehergépkocsit” – mondja Papp Ágnes. A díjazás meglepôen bôséges volt, még a negyedik helyezett is kapott ajándékcsomagot. A sorrend a közel 37 kilométer hosszú


ekkel

Közép-Európa legjobbja, Simon Zoltán

etapon: 1. Simon Zoltán (25,58 l/100 km, 63,56 km/h), 2.: Benczik Zoltán (27,22 l/100 km, 68,05 km/h), 3.: Benczik Ferenc (27,41 l/100 km, 65,06 km/h), 4.: Müller Ferenc (28,95 l/100 km, 62,29 km/h).

A Waberer’s-csoportot több pilóta is képviselte, közülük Sinka János érte el a legjobb eredményt, bejutott a középdöntôbe. A vele készült interjú a keretes anyagban olvasható. A magyarországi sorozat gyôztese, Simon Zoltán képviselte hazákat a horvátországi, grobniki döntôn október közepén. Nem csupán a dicsôség motiválta a versenyzôket: a tizennégy ország nyertes gépkocsivezetôjét felvonultató közép-európai verseny fôdíja egy Volvo V40-es volt, s a gyôztes munkaadója is komoly jutalomban részesült. Régiós szinten 3200 pilóta jelentkezett a versenyre, kétszer annyian, mint 2012ben. A tizennégy versenyzônek az elsô napon 8,4 kilométeres kört kellett teljesítenie, legfeljebb 14 perc alatt. A másnapi döntôbe a lengyel, a szlovén, a cseh és a magyar versenyzô jutott. „ Van egy újfajta bajnok manapság az utakon: az, aki intelligensen, gazdaságosan és biztonságosan vezet, és aki tudja, ho-

gyan lehet a legtöbbet kihozni a teherautójából és minden csepp üzemanyagból. A verseny döntôjébe jutott versenyzôk mindegyike bebizonyította, hogy e kivételes gépkocsivezetôk egyike, és méltó e címre” – mondta Tom Jörning, a Volvo Trucks keletés közép-európai ügyvezetô igazgatója a díjátadón. Nem sokkal késôbb kihirdették, hogy a verseny gyôztese Simon Zoltán, cseh és lengyel kollégáját megelôzve. Eredménye 2,18 liter volt, ami 100 kilométerre vetítve 25,95 literes átlagfogyasztást jelent. „Kicsit ideges voltam, de bíztam magamban. A saját vezetési stílusomat követtem, úgy ahogy a mindennapokban vezetek. Most már tudom, hogy tökéletes döntés volt – mondta a gyôztes. – A történet vége felülmúlta az álmaimat, annak ellenére hogy ezért jöttem Horvátországba. Nagyon boldog és büszke vagyok az eredményemre, és a mai naptól elkezdem felkészíteni magam a következô évi fogyasztási világversenyre.” 

2013. OKTÓBER • téma

15


információ

Tudnivalók a DIDb-kártyáról sonlóan a regisztrációs ügyintézéshez – a DIDb regisztrációs irodáinak egyikében való személyes megjelenés, hiszen új fényképet készítenek mindenkirôl, és minden olyan személyes iratot szkennelnek, melyekben változás törEz a kártya alapvetôen a rakodásra érkezô tént az elmúlt két év során. A taggépkocsivezetôk személyazonosítását szolságmegújítás feltétele egy új erkölgálja azáltal, hogy a rendszerben tárolt fénycsi bizonyítvány benyújtása; a képek és dokumentumok, valamint a korábgyorsabb ügyintézés érdekében a ban teljesített fuvarok minôsítései a megbígépjármûvezetôknek ezt célszerû zók számára ellenôrizhetôvé válnak, de csak A kártyáról leolvasható a belépés hónapja, jelen már a tagságmegújításra magukkal abban az esetben, ha ehhez az ellenôrzéshez esetben 2011. július. A kártya 2013. július 31-éig vinniük. a jármûvezetô a DIDb-kártya olvastatásával használható A DIDb-tagság idôben elvégzett és a pin kód megadásával hozzájárul. megújítása díjtalan. Fontos tudnivaló továbfényképes dokumentumának 2013 márciuA DIDb rendszer egyik fontos célja, bá, hogy a feltételek teljesítésével a tagság sában lejár az érvényességi ideje, de a tagsáhogy csak a megbízható, hosszú távon jó újabb két évvel hosszabbodik meg, új kárga csak 2013 júliusában. Amennyiben az illeteljesítményt nyújtó gépkocsivezetôk matyát azonban nem állítanak ki, tehát a régi tô nem keresi fel a DIDb valamelyik regisztradjanak az adatbázisban, s azok, akik egy kártyát feltétlenül meg kell ôrizni. A tagság rációs irodáját az új iratok rendszerben rögzíszállítással kapcsolatos incidensben bizolejáratának idôpontja könnyedén kiszámoltése érdekében, akkor a rakodási ponton a nyítottan érintettek voltak, végleg kikerülható a kártyaszám utolsó hat számjegyébôl. kártyát ellenôrzô megbízó számára a rendjenek belôle. szer érvénytelen tagságot fog jelezni. Ezért Szeretnénk felhívni a DIDb-kártyával renNem szabad elfeledkezni a DIDb-kártyáarra kérjük a gépjármûvezetôket, hogy a szedelkezô gépjármûvezetôk figyelmét a kétval rendelkezô gépjármûvezetônek arról a mélyes iratokban bekövetkezett változások évente esedékes, kötelezô tagságmegújításkötelezettségérôl sem, hogy a rendszer nyilesetén ne feledjék idôben felkeresni valamera. Ennek elmulasztása esetén ugyanis nincs vántartásában mindig kell szerepelnie minilyik regisztrációs irodát, nehogy a rakodás biztosítva a rakodást megelôzô személyazomum egy fényképes igazolványnak. Sajnos elôtt kelljen azzal a kellemetlen meglepetésnosítás, így sajnos fuvarfelvételre sem lesz elôfordulhat olyan eset, hogy például egy sel szembenézniük, hogy a DIDb rendszerlehetôség. A tagságmegújítás feltétele – ha2011 júliusában regisztrált pilóta valamennyi ben szereplô valamennyi iratuk érvényességi ideje lejárt, azaz a tagságuk érvénytelenné A DIDb további regisztrációs irodái és nyitva tartásuk: vált, így nem tudnak fuvart felvenni. A Nagykôrösi úton lévô Waberer’s-telepDunaharaszti, Némedi út 65., üzletsor helyen minden hét kedden és szerdán 9.00 Az iroda – amely ez év szeptemberében költözött ide a Jedlik Ányos utcából – az és 13.00 óra között végeznek DIDb-regisz51-es út mellett található, a lámpás keresztezôdésnél jobbra fordulva, a Lidllel és trációt, ide tagságmegújításra, illetve irataz OMV kúttal szemben, az út túloldalán fekvô üzletsoron. Kamionnal parkolás az frissítésre is be lehet jelentkezni, akinek üzletsor jobb oldala melletti kínai áruház parkolójában lehetséges. A költözéssel idôszerûvé válik.  egyidejûleg az iroda nyitva tartása is megváltozott, az alábbiak szerint: hétfô: 8.00–16.30 És hogy a DIDb rendszerben ne csak a megbíkedd: 8.00–13.30 zók, hanem a gépjármûvezetôk is örömüket szerda: 8.00–18.30 (hosszított nyitva tartás) leljék, szeretnénk felhívni a kártyával rencsütörtök: 8.00–16.30 delkezô pilóták figyelmét a 2013. július 25. és péntek: 8.00–13.30 december 10. között zajló nyereményjátékra, Elérhetôség: 20-331-1641, regduna@didb.eu melyben mindenki részt vehet, aki feltölti a Irodavezetô: Csiki Andrea DIDb-kártya ellenôrzésekor kapott hat- vagy Az elmúlt két évben a cégcsoport – eleget téve a megbízója által az áruk szállítására vonatkozó elôírásnak – valamennyi újonnan belépô gépjármûvezetôjének elôírta a DIDb-kártyát.

Mosonmagyaróvár, Kenyérgyári út (Waberer’s-telephely, gépkocsi-vezetôi pihenô épülete) Nyitva tartás: hétfô: 8.00–12.00 kedd: 12.00–18.00 szerda: szünnap csütörtök: 12.00–20.00 péntek (csak páros héten): 12.00–18.00 Elérhetôség: 20-667-9106, regmovar@didb.eu Irodavezetô: Poreiszné Pauer Éva

16

Galánta (Szlovákia), Z. Kodálya 767 Az iroda minden hétköznap hosszú nyitva tartással, 8 és 20 óra között várja a regisztrálásra vagy tagságmegújításra érkezô gépjármûvezetôket. Elérhetôség: +421-908-205-101, regsk@didb.eu Irodavezetô: Petronela Horváthová A regisztrálást vagy tagságmegújítást megelõzõen javasoljuk a tájékozódást a DIDb hivatalos honlapján az irodák nyitva tartásának esetleges változásairól.

hétjegyû fuvarszámát a kártyája számával együtt a www.didb.eu/jatek oldalon. A beküldô között a játék végén, december 13-án a játék szervezôi a következô nyereményeket sorsolják ki: – 1 db kártyafüggetlen iPhone 4 telefon – 1db Navon Platinum Explorer gps, iGo Primo Truck Európa-térképpel, egyéves frissítéssel – 5db DIDb-kártya formájú, 4 gigabájtos usb-tár Sok szerencsét!


levelek a fülkébôl

Gázolaj, te drága! Új elszámolási rendszert vezettek be, amely több pénzt hagy a zsebünkben, télen azonban nagyon oda kell figyelni, mert könnyen túlléphetjük a normát. A cikkben szereplô fogyasztási értékek több, nagy gyakorlattal rendelkezô kolléga tapasztalatait tükrözik. Az utóbbi években óriási mértékben drágult az üzemanyag. És idôrôl idôre hallhatunk olyan híreket, hogy tovább fog emelkedni a világpiaci ár, hol egy fegyveres konfliktus veszélye, hol világgazdasági vagy spekulációs okok miatt. Megkaptuk a cég által kiszámított új szorzót, és az egyik szemem sír, a másik nevet. Ahogy számoltam, havonta körülbelül 15-20 ezer forinttal lehet több a pénzem. Nekem nyáron általában nincs problémám a fogyasztással, 22,5 és 25 forint között tudok teljesíteni egy kilométert. Ez nagyrészt a vezetéstechnikán múlik, de számított az is, hogy a vontatók 500 ezer kilométer futásteljesítmény alatt voltak. Egyszer aztán kaptam egy új 460-as Volvót, amellyel az elsô 50 ezer kilométeren épphogy kijöttem a normából. Ennek az az egyszerû oka, hogy tél volt. Úgy látom, hogy a mostani téli normánk is kissé szûkös: egyrészt nem 0,5 literrel fogyaszt többet az autó, hanem legalább 11,5 literrel, másrészt az éjszakánkénti 2 liter is kevés a fûtésre, mivel 3,5-4,5 is elmegy egy éjszaka. Ha szerencsém lesz, talán nem fog változni télen a fizetésem. Legyünk optimisták! Miért nô meg télen a fogyasztás? Fôként rajtunk kívül álló okokból. Minden nagy olajtársaság már októbertôl megváltozatja dízelolajának összetételét. Az úgynevezett téli gázolajba kevert vegyületek arra hivatottak, hogy megakadályozzák a paraffinkiválást, az üzemanyag meg-

dermedését. Bár az adalékok éghetôk, az üzemanyag fûtôértéke csökken. Egy másik ok a hidegindítás: ilyenkor több üzemanyagra van szükség. Elô kell melegíteni a motort legalább addig, hogy megmozduljon a vízhômérô mutatója, így nem teszünk kárt azzal, hogy hideg motorral indu-

lunk. Az elinduláshoz ugyancsak több energia kell. A kerékcsapágyakban a zsír meg van dermedve, nagy az ellenállása, ameddig el nem éri az üzemi hômérsékletet. Ezenkívül az utakra hulló csapadék – természetesen fôleg a hó – is növeli a gördülési ellenállást. Ezek egyenként csak kismértékben járulnak hozzá a

tüzelôanyag-felhasználás növekedéséhez, de sok kicsi sokra megy. És ne menjünk el az emberi tényezô mellett se szó nélkül. A nem megfelelô vezetési technika is hozzájárul ahhoz, hogy a kelleténél több gázolaj fogy. Néhány jó tanács: lehetôleg fel kell venni a forgalom ritmusát. Emelkedôknél érdemes kerülni a kényelmes tempomat használatát, lendületbôl menjük fel, ne akkor nyomjuk a gázpedált, ha már lassulunk. Nyugodtan használjuk az automata váltó kézi kapcsolási lehetôségét. Ha egy mód van rá – és nem tartunk fel senkit –, 8085 km/h közötti sebességgel autózzunk. Ésszel a gázzal és a fékkel! Decilitereket lehet megtakarítani 100 kilométerenként. Spóroljunk, mert tényleg megéri! 

2013. OKTÓBER • téma

17


hr-hírek

Új kollégák a fedélzeten Kiss Gergely, fuvarszervezô, Waberer’s Network Kft.: – 34 éves vagyok, körülbelül hét éve keveredtem a logisztika területére. Mivel hosszú távon is ezen a pályán képzelem el a jövômet, tavaly elkezdtem egy OKJ-s logisztikai ügyintézôi tanfolyamot. Terveim között szerepel egy nemzetközi logisztikai ügyintézôi és egy felsôfokú logisztikai tan-

timalizáltabban elvégezni a hétköznapi teendôimet, ezért is választottam a logisztika szakot; úgy vélem, ez a mai, felgyorsult világban, ahol minden abban a pillanatban kell, elengedhetetlen. Rövid ideje dolgozom a Waberer’snél, de máris érzem, hogy a cég része vagyok. Számomra fontos, hogy az ember törekedjen a céljai elérésére, ezért is gondolom úgy, hogy a tények többet érnek, mint az álmok. Szabadidômet vitorlázással, focizással és airsoftozással töltöm. Seres János, autószerelô, Mûszaki Igazgatóság, Mosonmagyaróvár: – 21 éves pályakezdô vagyok, Heves megyében élek. Az általános iskola elvégezése után Hatvanban folytattam tanulmányaimat, itt szereztem az érettségimet. Utána új autószerelô szakirány indult az intézményen belül, két évig tartott a szakma elsajátítása, jelessel teljesítettem a vizsgát. Gya-

folyam is. Nem titkolt célom volt a Waberer’shez kerülni, amikor a továbbtanulásra adtam a fejem. Mivel az országban a legnagyobb cég, biztos vagyok benne, hogy rengeteget tanulhatok itt.

hosszig tartó tanulásnak. Az elmúlt tíz évet a Magyar Posta Zrt. humánerôforrásszervezetében töltöttem különbözô pozíciókban, minden esetben kapcsolódva a kiválasztáshoz és a kompetenciaalapú emberierôforrás-rendszerek fejlesztéséhez. Részt vettem a szervezet toborzási és kiválasztási módszertanának kidolgozásában, tökéletesítésében, remélem, a tapasztalataimat sikeresen tudom hasznosítani a Waberer’snél. Szerencsés embernek tartom magam, mivel a munkám egyben a hobbim. Szabadidômet legszívesebben férjemmel és kisfiammal töltöm, túrázunk, színházba, koncertre járunk.

Matusinka Levente, flottaoperátor, Fuvarozási Igazgatóság: – Aradon születtem, de egy kis mátraaljai faluban, Visontán nôttem fel. Az informatikai szakközépiskola befejeztével tanulmányaimat a Szolnoki Fôiskola gazdálkodási mérnöki szakának logisztika szakirányán folytattam, és 2012-ben végeztem el. Mindig is szerettem azzal foglalkozni, hogyan lehetne egyszerûbben, hatékonyabban, op-

Baranyai László, autópálya-adminisztrátor, Üzemeltetési Csoport: – Budapesten születtem, jelenleg Szigethalmon élek. Középiskolai tanulmányaimat a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem német nyelvi elôkészítô osztályban. Az érettségit követôen a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola nemzetközi szállítmányozási és logisztikai ügyintézôi kétéves képzésén vettem részt,

korlati éveimet Egerben töltöttem autóbuszok szervizelésével és javításával. Miután megtaláltam a Waberer’s álláshirdetését az interneten, azonnal jelentkeztem. Nagyon megtetszett a cég családias gondolkodása, és augusztus 16-án váltam részévé ennek a folyamatosan fejlôdô „családnak”. Szabadidômben általában olvasok, rajzolok, épületeket, bútorokat tervezek. Alig várom, hogy megmutathassam, egy biztos szervezetben képes vagyok bármire. Árok-Havai Dóra, toborzási és kiválasztási csoportvezetô, Gazdasági Igazgatóság: – Magyar-német szakos tanári, majd személyügyi gazdálkodói, ezt követôen szervezet- és munkapszichológusi végzettséget szereztem. Ebbôl is kitûnik, hogy elkötelezett híve vagyok az élet-

18 téma • 2013. OKTÓBER


melyet idén májusban zártam sikeres vizsgával. Szeptember közepe óta dolgozom a vállalatnál. Szerencsére a kollégák a kezdetektôl fogva kedvesek és segítôkészek, hamar befogadtak. Örülök, hogy részese lehetek ennek a közösségnek. Egedi Bence, törzsadat-karbantartó, Gazdasági Igazgatóság: – Tanulmányaimat Budapesten folytattam és folytatom, jelenleg a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karán tanulok, pénzügy-számvitel szakon. Eddig fôként könyvelôként dolgoztam, kisebb irodáknál, illetve egy hitelintézetnél pénzügyesként, emellett közel tíz évig kisebb nagyobb megszakításokkal a családi vállalkozásunkban. Szeptember 23-án kezdtem a Waberer’snél, régi vágyam teljesült azzal,

hogy egy ilyen neves cégnél dolgozhatok. Nagyon jól érzem magam a munkámban, és mivel mindig is társasági ember voltam, nagy örömmel tölt el, hogy egy ilyen nagy és fantasztikus csapat tagja lehetek. Tetszik továbbá a pörgés és az, hogy mindennap van új kihívás, tanulhatok, fejlôdhetek és nem utolsósorban hosszú távra tervezhetek. Szabadidômet fôként a családommal töltöm, ha nem a barátaimmal vagyok vagy kocsit szerelek. Mindig is autókedvelô voltam, és amióta tehetem, a sajátomat építem, javítom, fejlesztgetem. Szeretek túrázni, a természetbe járni, bokszolni és edzeni. Ferenciné Kozma Szilvia, tb-ügyintézô, Gazdasági Igazgatóság: – A közgazdasági szakközépiskola elvégzése után több éven keresztül a közszférában dolgoztam, majd egy fuvarozással foglalkozó vidéki cégnél helyezkedtem el munka- és bérügyi ügyintézôként. A munkavégzés mellett felsôfokú tanulmányokba kezdtem, és a gödöllôi Szent István Egyetemen szereztem munkavállalási tanácsadói diplomát. 2006-ban végeztem el a társada-

lombiztosítási ügyintézôi, majd a szakelôadói tanfolyamot, és egy multinacionális nagyvállalatnál folytattam pályafutásomat, társadalombiztosítási specialistaként. Mivel nagyon megszerettem ezt a szakmát, a vele járó kihívásokat, elvégeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának munkaügyi és társadalombiztosítási szakát, ahol társadalombiztosítási tanácsadói végzettséget szereztem, melyet késôbb emberierôforrástanácsadói mesterszakkal egészítettem ki. Októberében kerültem a Waberer’s International Zrt.-hez, vonzott a változatosság, a sokszínûség, melyet a cégcsoportnál végzett munka ígért. Gazsó János, logisztikai kontroller, Gazdasági Igazgatóság: – A Szegedi Tudományegyetem gazdálkodás és menedzsment szakán szereztem meg a közgazdászdiplomámat, ezzel párhuzamosan a Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Karán tanultam, ahol mérlegképes könyvelôi képesítést szereztem. Pályafutásomat egy fuvarozási cég könyvelôjeként kezdtem, majd egy könyvelôirodában dolgoztam több éven keresztül. Az elmúlt években egy svájci multinacionális társaság pénzügyi és termelési kontrollere voltam, majd egy német-francia

autóipari nagyvállalat magyarországi leányvállalatának voltam a pénzügyi kontrollere. A munkám során pénzügyi elemzéseket, önköltségszámításokat, megtérülési számításokat, beruházási terveket és elemzéseket készítettem, valamint új rendszerek kidolgozásában, bevezetésében és fejlesztésében vettem részt. Október 1-jén érkeztem a Waberer’shez; olyan vállalatnál szerettem volna dolgozni, amely sikerekben gazdag múlttal és stabil alapokkal rendelkezik. Szeretek új dolgokat tanulni és kihívásoknak megfelelni, ezért nagyon örülök, hogy betölthetem ezt a munkakört. Kiváló társaságba kerültem, ahol minden szakmai támogatást megkapok. A szabadidômet a családom és barátaim körében töltöm. A munka mellett aktívan sportolok. Harangozó Gábor, raktárköltözési projektvezetô, Mûszaki Igazgatóság: – Szeptemberében kerültem a cégcsoporthoz, feladatom a raktárak összeköltöztetése az új helyre, a folyamatok felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása. Korábban a Polár Mobil Kft.-nél dolgoztam mint raktárvezetô, ez a cég a Saab, majd az Isuzu importôri feladatait látta el a közép-

és kelet-európai régióban. A piac folyamatos bôvülésével új folyamatokat, optimalizáltabb raktárkészletet alakítottam ki, de az egyéb raktározási feladatok, mint az alkatrészek rendelése, a számlázás, a raktári csapat motiválása is a napi munkám részét képezte. A nagy vasakkal a Delta Truck Kft.nél ismerkedtem meg, ahol munkafelvevôi és szervizvezetôi pozíciót töltöttem be. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Waberer’snél dolgozom, igyekszem legjobb tudásom szerint elvégezni a rám bízott feladatokat. Két gyermek, egy ötéves lány és egy hároméves fiú büszke apukája vagyok. Szabadidôben szeretek bringázni, szörfözni, és természetesen minél több idôt eltölteni a családommal. 

2013. OKTÓBER • téma

19


technika

Euro VI-os DAF LF és CF

Holland hatosok Ôsszel teljessé vált a DAF közepes méretû CF és elosztó feladatokra kialakított LF típusának euro VI-os kínálata. Sokat hallunk mostanában az Euro VI kibocsátási normáról, hiszen jövôre életbe lép az elô-

írás. Konkrétan mit is jelent ez? A nátrium-oxidok mennyiségét ötödére, a szénhidrogénekét kevesebb mint harmadára, a szilárd részecskék emisszióját pedig felére csökkenti a szabályozás az öt éve életbe lépett Euro V normához képest. A nátrium-

Nemcsak a mûszerfal és a kormánykerék, az ülések is újak

oxid 0,4, illetve a szilárd részecskék 0,01 gramm/kilowattóra mennyisége 95, illetve 97 százalékos csökkenést jelent az Euro I-es elôíráshoz képest. Ez az óriási léptékû mérséklés nagy kihívás elé állította a teherautó-gyártókat.

Az euro VI-os DAF-ok teljesen új fejlesztésû PACCAR motorokkal érkeznek, melyek egyebek között a legmodernebb közös nyomócsöves technológiával és változó geometriájú turbófeltöltôvel vannak ellátva. A kibocsátásról kipufogógáz-visszakeringetés, szelektív katalitikus redukció és a lehetô legtökéletesebb passzív regenerálást biztosító koromszûrô gondoskodik. A jármûvek fogyasztása az euro Vösök szintjét hozza. A négyhengeres, 4,5 literes PX–5 jelû motor az LF típushoz, a hathengeres, 6,7 literes PX–7 pedig az LF-hez és a CF-hez is rendelhetô; elôbbi 112, 135 és 157 kilowatt teljesítménnyel, illetve 570, 700 és 760 newtonméter nyomatékkal, utóbbi 164, 186, 208 és 231 kilowattal és 850, 950, 1020 és 1100 newtonméterrel. A távolsági fuvarozásra kifejlesztett XF sorozatban alkalmazott MX–11 és MX–13 jelzésû hathengeres motor ugyancsak elérhetô a CF-hez. A 10,8 literes egység 210, 240, 271, 291 és 320 kilowatt teljesítménnyel, illetve 1200, 1400, 1600, 1900 és 2100 newtonméter nyomatékA kemény terepre való Construction ôsszel jelent meg

20 téma • 2013. OKTÓBER


A legkisebb testvér is az XF ábrázatát örökölte Kulcsfontosságú a megnövelt hûtési felület

kal, a 12,9 literes csúcsmotor pedig 303, 340 vagy 375 kilowattal és 2000, 2300 vagy 2500 newtonméterrel szolgálja gazdáját. T ípustól függôen a váltó lehet 5, 6, 9, 12 vagy 16 fokozatú kézi kapcsolású berendezés, illetve 6, 12 vagy 16 fokozatú AS Tronic automata. Az LF és a CF alvázát is újratervezték. Az LF-é egyfalú konstrukció lett, ami nagymértékben csökkenti a saját tömeget; a 18 és 19 tonnás típusok 13 tonnás hátsó tengellyel is felszerelhetôk. A CF új elsô-hátsó tengelyeket kapott, s a vontatókhoz és a 4×2es teherautókhoz 2300 newtonméter nyomatékig új, könnyebb hátsó tengely is rendelhetô. Egy, a stabilizátor rúd funkcióját is betöltô Stabilink szerkezetet integráltak a felfüggesztésbe, csökkentve ezáltal a tömeget, fokozva a stabilitást és biztosítva a még jobb kezelhetôséget. Az új, nagyméretû maszk kettôs funkciót lát el: egyrészt hozzájárul a maximális hûtési teljesítményhez és az alacsony üzemanyag-fogyasztáshoz, más-

Ha ötléces a CF maszkja, MX–13-as motor dolgozik a géptérben

részt látványosan kifejezi az XFfel való közeli rokonságot. Ugyancsak a családi kapcsolatokat hangsúlyozza a távolsági típusból származó mûszerfal és kormánykerék. A típusválaszték az LF és CF Construction utónevû építôipari

Hálófülkés FT CF440 MX-11-es motorral

változatával vált teljessé. Mint Harrie Schippers, a DAF Trucks elnök-vezérigazgatója elmondta, az euro VI-os motorral szerelt

jármûvek bevezetése a holland jármûgyártó 85 éves történetének legnagyobb befektetési és fejlesztési programja volt. 

2013. OKTÓBER • téma

21


versenyszféra Kiss negyedik, Major az év újonca lett

Az utolsó pillanatban Nagyon sûrû volt a kamion-Európabajnokság finise: legutóbbi számunk lapzártája után rendezték meg a belgiumi Zolderben a nyolcadik fordulót, két héttel késôbb a spanyolországi Jaramában a kilencediket, egy hétre rá pedig Franciaországban, a Le Mans-i Bugatti Pályán értek véget az ez évi küzdelmek. A zolderi idômérôn a Buggyra Freightlinerrel versenyzô cseh David Vrsecky volt a leggyorsabb, honfitársa, Adam Lacko és Kiss Norbert elôtt. A másik magyar, Major Benedek a hatodik idôvel indult a rajtkockákat eldöntô SuperPole futamon. Kiss az elsô körben élre állt, és a társak már csak a többi hely sorsáról dönthettek. A német Jochen Hahn szerezte meg a második startpozíciót, mögötte a spanyol Antonio Albacete, a német Markus Oestreich, Lacko, Vrsecky, a svájci Markus Bösiger, a finn Mika Mäkinen, Major és a cseh Frankie Vojtísek végzett. Az elsô hat között csupán 45 századmásodperc különbség volt. A hétvége legemlékezetesebb eseménye az elsô verseny alatt történt. Bösiger és Mäkinen a repülôrajt alatt összeütközött, a svájci Renault-ja a lelátó elôtti falnak vágódott. A keresztben álló jármûnek nekirohant Major Benedek MAN-je, s az ütközés következtében több mint egy méterre felemelkedett, majd 100 km/h feletti tempóval belecsapódott a szemközti falba. Rajtuk kívül még öt autó ment össze, fém, üveg és mûanyag borította a pályát, illetve egyes helyeken kidôltek a falak. Bösiger és Major kamionja romhalmazzá vált; a svájci sérületlenül megúszta az ütközést, az ifjú magyar versenyzô azonban sántított, mivel megsérült a lábfeje. Sok-

22 téma • 2013. OKTÓBER

kos állapotban rohant a csapathoz, leültették, vizet adtak neki, és csak ekkor kezdett visszajönni a valóságba, körülnézett, hol is van, kik veszik körül – mesélte Beni az eset után. A mentôk kórházba szállították, ahol kiderült, hogy nem tört el a lába, és minden porcikája rendben van, így a második rajtnál már szurkolhatott Norbinak. A kamion fülkéje, alváza, elsô futómûve, fékjei, hûtôi mind használhatatlanná váltak. A versenyt egy óra elteltével indították újra, és a célegyenesben végig elôzési tilalom volt érvényben. Albacete hamar megelôzte Kisst, majd Hahn és Oestreich is maga mögé utasította honfitársunkat. Páros küzdelem alakult ki a bajnokság elsô két helyezettje, illetve Kiss és Oestreich között. Az OXXOkamion az utolsó kanyarban megelôzte ellenfelét, így harmadikként futott be, ám a gyôztes Hahn 30 másodperces büntetést kapott, és visszacsúszott az ötödik helyre, így Norbi végül a második pozícióért járó 15 pontot gyûjtötte be. A nap második versenyén a nyolcadikként végzett René Reinert indulhatott az élrôl. A német pilóta sikeresen hárította a francia Anthony Janiec támadásait, aztán Hahn mindkettôjüket megelôzte. Reinert ügyesen tartotta második helyét, így az elôretörô Kiss Norbinak meg kellett elégednie a dobogó harmadik fokával. A forduló elôtt második helyen álló Albacete ezúttal hatodikként ért célba. Bösiger rommá tört Renault-ját vasárnapra sikerült újjáépíteni, így a svájci folytathatta a küzdelmet, nem is akárhogy, az idômérôn ötödik lett Kiss, Vrsecky, Hahn és Albacete mögött. A SuperPole-on Vrsecky szerezte meg a futam elsô rajtkockáját, aztán Oestreich és Kiss következett. A nap elsô versenyén a cseh pilóta vezette ötös élboly alaposan elhúzott a mezônytôl, s úgy tûnt, mintha mindenki a többi sofôr vagy jármû hibájára várna. Mivel semmi rendkívüli nem történt, a rajtsorrend egyben a végeredmény is lett:

Vrsecky, Oestreich, Kiss állhatott fel a dobogóra, majd a címvédô Hahn és a trónkövetelô Albacete következett. A második verseny elsô starthelyét jelentô nyolcadik pozíciót Bösiger szerezte meg. A Renault-pilóta remekül kezdett, nyomában Reinert és Lacko autózott. Egy elôzési kísérletnél a német kamionjának jobb külsô gumiabroncsa megsérült, így Bösiger tovább növelhette elônyét, a második helyre feljövô cseh versenyzônek a mögötte száguldókra kellett figyelnie. Négyen – Albacete, Kiss, Oestreich és Vrsecky – is megelôzték, közben Hahn mûszaki hiba miatt kiállt. Albacete az élen álló svájcit is megközelítette, de megelôzni nem tudta, 18 századdal mögötte ért be, a harmadik hely Kiss Norberté lett. Mögöttük messze lemaradva Oestreich és Vrsecky következett. Ahhoz képest, ahogy elôzô nap kinézett a Renault, az MKR Technology csapat tagjai nem is kívánhattak volna szebb befejezést. A zolderi hétvégén Albacete átvette a pontverseny elsô helyét a címvédô Jochen Hahntól. Nem akármilyen izgalmakat tartogatott az utolsó két forduló. Jaramában a szombati idômérôn a hazai pályán futó Antonio Albacete sem tudott jobb idôt futni Kiss Norbertnél. A SuperPoleon Oestreich szerezte meg az elsô verseny elsô startpozícióját a magyar pilóta elôl, mögülük a két bajnokjelölt, Albacete és Hahn indulhatott.


A spanyol versenyzô rendkívül jó rajtot vett, azonnal az élre állt, Hahnnak pedig sikerült besorolnia mögé, de Albacete megtartotta elônyét a célig. Az üldözôk közül Reinert mûszaki hiba miatt feladni kényszerült a viadalt, a harmadik helyen Oestreich ért célba, mögötte Norbi végzett, majd az MKR két pilótája, Lacko és Bösiger következett gyakorlatilag egymás mellett. A spanyol Javier Mariezcurrena csípte el a hetedik helyet, mögötte Janiec, Mäkinen futott be, és Major Benedeknek is sikerült szereznie egy újabb pontot. A nap második versenyén rögtön az elsô kanyarban összeakadt Janiec és Mariezcurrena, utóbbi MAN-je megpördült, a bajnoki címért küzdô honfitársa pedig belerohant. Nemcsak Albacete kocsija tört rommá, Mariezcurrena, Vojtísek és a belga JeanPierre Blaise is kénytelen volt feladni az aznapi küzdelmet. Az újraindított futamon egy ideig Janiec állt az élen, sikeresen védekezve a magyar pilóta elôzési kísérleteivel szemben, aztán egy pillanatban Oestreich egy levegôvétellel lehagyta Hahnt, Kisst és az éllovas franciát is. Utóbbit végül az OXXO Energy Truck Race Team versenyzôje és a címvédô is megelôzte, így negyedikként végzett. Major Benedek megint megmutatta magát: kilencedik helyével újból feliratkozott a pontszerzôk listájára. Oestreich gyôzelmével a Truck Sport Lutz Bernau megnyerte a csapatok Európa-bajnokságát, mégsem lehetett felhôtlen az örömük: bajnokjelöltjük autója annyira megrongálódott, hogy esélyük sem volt megjavítani a másnapi versenyig. Felvetôdött, hogy a csapattárs kocsijának fülkéjét áthelyezik Albacete gépének alvázára, végül úgy döntöttek, hogy az elsô számú pilóta kollégája MAN-jével száll harcba. Ehhez a többi csapat beleegyezésére volt szükség. A legnehezebb feladatnak Dominique Orsini meggyôzése bizonyult: a francia csapatfônök jó kapcsolatokat ápol Jochen Hahnnal, ezért nem akarta segíteni legnagyobb riválisát. Maga Hahn azonban nemcsak beleegyezett Albacetéék kérésébe, de végül ô gyôzte meg a vonakodó Orsinit. A vasárnapi idômérôn Kiss Norbert hozta a formáját, és a legjobb eredményt érte el, s Major Benedek is bejutott a SuperPole tízes mezônyébe. Kiss itt sem talált legyôzôre – két ezreddel jobb volt Hahnnál –, csapat-

Kerek világ Lebukott hollandok Az ipswichi koronabíróság vonta felelôsségre azt a három holland pilótát, aki összesen 40 millió font (14 milliárd forint) értékû kábítószert próbált becsempészni az Egyesült Királyságba. A brit vámôrség Harwichnál, illetve a La Manche csatorna alagútjánál mûködô ellenôrzô ponton csapott le a 46 és 58 év közötti gépkocsivezetôkre. Kamionjaikban karácsonyfadíszek, orvosi vizsgálószékek, ostya és gipsz közé rejtve 124 kilogramm heroinra, 78 kilogramm kokainra, 116 kilogramm amfetaminra, 1 kiló ecstasy tablettára és nagy mennyiségû vadkenderre bukkant. A három holland férfit a bíróság összesen 60 évi börtönre ítélte.

Kulcsár István rovata

dôlt el

társa pedig egy helyet javítva a kilencedik rajtkockát szerezte meg. A futamon a magyar versenyzô szerezte meg a vezetést, mögötte Hahn, Albacete, Vrsecky és Lacko loholt. A német bajnokaspiráns a megfelelô alkalomra várt, hogy megelôzze az OXXO-pilótát, a tôlük egyre inkább lemaradó Albacete pedig a két cseh kamiont igyekezett maga mögött tartani. Hahnnak sikerült megszereznie a vezetést, Albacete üldözôinek sorából kiesett Lacko, de helyette megjelent Bösiger. A spanyol végül meg tudta tartani a harmadik helyét Kiss mögött, utána Vrsecky, Bösiger, Mäkinen, Reinert és Major következett. A hétvége zárófutamán a 17 éves magyar pilóta indulhatott az élrôl. A rajt után Reinerttel a nyomában elhúzott, mögöttük kissé lemaradva jöttek a többiek Mäkinen vezetésével. Kiss a hetedik helyen autózott, Albacete és Hahn között, amikor mûszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Az utolsó elôtti körben a finn versenyzôt lehagyta Bösiger, majd Vrsecky. Major gyôzelme nem forgott veszélyben, alig két héttel a súlyos ütközés után a dobogó tetején állhatott, immár harmadszor a szezonban. Albacete hatodik, Hahn hetedik helyen zárta a jaramai hétvégét. Az utolsó forduló elôtt 11 pont volt a különbség kettejük között a spanyol javára. Még egy hetük sem volt a csapatoknak az október közepi utolsó fordulóra készülve. A szombati idômérôn Kiss Norbert futotta a leggyorsabb kört, ám idôeredményét Albacetéével együtt törölték. A SuperPole-ra végül a harmadik helyet sikerült megszereznie, Majornak a tizediket. A fiatal pilóta egy helyet javítva a verseny kilencedik helyérôl vághatott neki a küzdelmeknek, Kissnek pedig az elsôrôl, miután sikerült mindenkit maga mögé utasítania. A versenyen Hahn a második körben átvette a vezetést magyar riválisától, két körrel késôbb a harmadik helyen haladó Oestreichot lehagyta csapattársa, Albacete. Mögöttük Bösiger, Lacko és Vrsecky autózott. Az élen nem történt változás, a két cseh viszont az utolsó körben leelôzte a svájcit; a második verseny elsô rajthelyére jogosító nyolcadik pozíciót Mäkinen zsebelte be, Major Benedek tizenegyedik lett. Hahn gyôzelme azért is különösen fontos, mert a délelôtti verseny elsô helyéért 20 pont jár, a délutániért pedig csak 10. A második versenyen a francia Jérémy Robineau MAN-je összeütközött Reinertével. Újraindították a futamot, immár a német pilóta nélkül. A két renault-s, Bösiger és Lacko hamar elhúzott Mäkinen mellett, majd a verseny felénél Vrseckynek és a nyomában autózó – Oestreichot és Albacetét is leelôzô –

A legfiatalabb pilótalány A 19 éves Jodie Allen a legfiatalabb angol nôi tehergépkocsi-vezetô. Eredetileg a család ramsbottomi fuvarozócégénél dolgozott mint adminisztrátor, de hamarosan elirigyelte apjától, nagybátyjától és bátyjától a pilótaságot, és elvégzett egy gépjármû-vezetôi tanfolyamot. Oktatója, David Coupe különösen büszke rá, hogy tanítványa már alig 26 foglalkozás után letette a 40 tonnás kamionok vezetésére is jogosító vizsgát – ez 13 éves pályafutása során példátlan. Nagy-Britanniában az elsô kategóriájú kamionvezetôknek mindössze 5 százaléka 25 év alatti, közülük is csak kettô nô, az 1,65 méter magas Jodie vitathatatlanul a legfiatalabb lány pilóta.

Alvókapszulák Kazahsztánban, mint sok más államban is, a szakértôk arra a következtetésre jutottak, hogy a kamionbalesetek tetemes részében szerepet játszik a gépkocsivezetôk kialvatlansága. Az ázsiai országban úgy kívánnak segíteni a helyzeten, hogy az utak mentén mûködô töltôállomásokon olyan, egy embernek fekvô állapotban éppen hogy helyet adó kapszulákat telepítenek, amelyekben a fáradt pilóták alhatnak néhány órát. Hasonló, egymás mellett és fölött elhelyezkedô, egymástól szeparált alvókapszula-sorokat elsôként Japánban építettek, ott olcsó szállodaként szolgálnak.

2013. OKTÓBER • téma

23


versenyszféra Az utolsó pillanatban dôlt el 

Kissnek is sikerült lehagynia a finnt. Albacete a hatodik helyen volt, mögötte Oestreich igyekezett hárítani Hahn támadásait. A bajnokjelölt kitartásának meglett az eredménye, felzárkózott spanyol ellenfele mögé, egy pontra csökkentve a kapott pontok különbségét. Major váltóprobléma miatt kénytelen volt feladni a küzdelmet. Vasárnapra, a 2013-as szezon utolsó versenynapjára maradt a legfontosabb kérdés megválaszolása: Albacete vagy Hahn. A spanyol négy ponttal vezetett a német elôtt. Az idômérô legjobb eredményét David Vrsecky, Jochen Hahn és Kiss Norbert érte el, Major kilencedikként kvalifikálta magát a SuperPola-ra. A versenyre a két magyar pilóta az elsô és a tizedik rajthelyet szerezte meg, Hahn másodikként, Albacete hetedikként indulhatott. Az OXXO-kamion sokáig vezetett, s még növelte is elônyét Hahn MAN-je elôtt, ám a verseny második felében eltört a hátsó stabilizátor rúd, és jókora szikrafelhôt húzott maga után. A német egyre inkább megközelítette, majd lehagyta Kisst. Albacete idôközben felkúszott az ötödik helyre, majd amikor Oestreich áthajtásos büntetést kapott, átvette a negyedik helyet. Hahn megnyerte a futamot Norbi elôtt, Vrsecky lett a harmadik, majd Albacete, Lacko, Bösiger, Janiec következett, a második futam elsô rajthelyét jelentô nyolcadik pozíciót ismét Major csípte meg.

Hahn hatpontos elônnyel várta az utolsó forduló utolsó versenyét, több mint ötvenezer nézô elôtt. Major Benedek állt az élre, mögötte Bösiger száguldott. Janiec beragadt a startnál, és feltartotta a mezônyt. Albacete és a nyomában loholó Hahn némi lemaradással követte az éllovas kettôst. A nyolcadik helyrôl induló Kiss rögtön megpróbált elôrébb menni, de az elsô kör végén Albacete kiterelte ôt a pályáról, méghozzá annyira agresszívan, hogy a magyar kamion jobb elsô defektet kapott, és ki kellett állnia. A hatodik körben Janiec csatlakozott hozzá, mûszaki hiba miatt. Albacete igyekezett megelôzni Bösigert, ám próbálkozásait nem koronázta siker. A korona ezen a napon csak Hahnt illette: mivel a sorrend már nem változott, a német karcsú, ötpontos különbséggel megnyerte harmadik Európa-bajnoki címét. Egyáltalán nem mellékes adat, hogy Major immár negyedszerre aratott futamgyôzelmet, s elmondása szerint ez volt a legnehezebb. A spanyol versenyzô a bajnokságban huszonharmadszorra végzett az elsô három hely valamelyikén, de a dobogóról irigykedve figyelhette az ünneplô bajnokot. A zárófutamon Hahn mögött Oestreich, Lacko, Vrsecky, Reinert, Robineau és Mariezcurrena futott be. Kiss Norbert Hahn, Albacete és Oestreich mögött negyedik, Major Benedek pedig tizedik lett az alkalmi versenyzôkkel együtt 34 pilótát számláló mezônyben. Az OXXO második számú versenyzôje ráadásul Le Mans-

ban nemcsak futamgyôzelemnek és összetettbeli tizedik helyének örülhetett, hanem Az év újonca címnek is – az év elején a pontszerzést tûzték ki célul… A csapatok között az Albacetét és Oestreichot indító Truck Sport Lutz Bernau nagy fölénnyel nyert a Hahnnal és Mäkinennel felálló Castrol Team Hahn Racing elôtt. Harmadik a renault-s MKR Technology lett, a negyedik helyen hatalmas fölénnyel a magyar alakulat végzett. Ôsszel Major Benedek és Jobbágy Ákos csapatfônök aláírta azt a szerzôdést, amelynek értelmében az ifjú versenyzô 2014-ben is az OXXO színeiben indul. Az MAN Motorsporttal a szezon felétôl folyó tárgyalások eredményeképpen, a nem várt kimagasló teljesítményének köszönhetôen Benedek 2014-ben hasonló támogatásban részesülhet, mint Kiss Norbert. További friss hír az OXXO Energy Truck Race Team háza tájáról, hogy elkészült a harmadik versenykamion, jövôre már rajthoz is állhat. 

A TESZ-könyvtár ajánlata

könyve. A regény Katalin gyerekkorától egészen az elsô válóperig, 1529-ig mutatja be a fôhôs életét.

Michael White: A MEDICI-TITOK

Jodi Picoult: HÁZIREND

A gyönyörû Toscanában, Firenzében található a Medicicsalád temetkezési helye, ahol két antropológus a mumifikálódott maradványokat vizsgálva különös dolgot fedez fel: úgy gondolják, hogy a holttestek közül legalább kettô nem a családhoz tartozik. Edie és Carlin nem is sejti, hogy életük nagy felfedezése egyben életük legveszélyesebb felfedezési is. A drámai csavarokkal teli krimiben összemosódik múlt és jelen. A kritikusok szerint Michael White regénye rangos helyre számíthat A Da Vinci-kóddal indult kultúrtörténeti krimik sorában.

24 téma • 2013. OKTÓBER

Philippa Gregory: AZ ÁLLHATATOS HERCEGNÔ Artúr velszi herceg halálos ágyán arra kéri feleségét, Aragóniai Katalint, hogy halála után menjen hozzá az angol királyhoz VIII. Henrikhez. Katalin fogadalmához hûen hozzámegy Henrikhez, és ezzel beteljesíti a számára rendelt királyi frigyet. Ám mivel nem tud fiúörököst szülni, a király válni készül tôle. Mint tudjuk, a válás nagy nehézségek árán sikerül végül. Katalint elûzik az udvarból, és Henrik feleségül veszi Boleyn Annát, de ez már a szerzô következô

Az Asperger-szindróma tünetei: a beteg akadozva beszél, nem néz senki szemébe, kerüli a társaságot, minden idegen zaj zavarja, a saját világában érzi jól magát. Viszont tökéletes a memóriája, hosszú újságcikkeket képes szóról szóra megjegyezni, ha valami érdekli, arra százszázalékos energiát fordít. Jacob Hunt ilyen tinédzser. A bûntények érdeklik igazán, és amikor holtan találják a gyógypedagógusnôt, akit azért rendeltek ki mellé, hogy beszédkészségét fejlessze, a nyomozók felfigyelnek a fiú különös viselkedésére.


információ

Úton-útfélen

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd – Dubrava Križovljanska szakaszán

6–22 h

I – Olaszország Minden árura

8–22 h

KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK 2013. DECEMBERBEN A 7,5 TONNA ÖSSZTÖMEG FELETTI, ILLETVE A VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

DECEMBER 1., VASÁRNAP 0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0–22 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0–22–24 h FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

15–21 h 0–22 h

H – Magyarország* HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd – Dubrava Križovljanska szakaszán

E – Spanyolország Veszélyes árukra Különböző útszakaszokon

8–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos utakon

16–21 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

18–21 h

6–22 h 8–22 h 0–21.45 h 0–21.45 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán Bizonyos útszakaszokon** SK – Szlovákia SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

18–21 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 13–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos utakon 10–18 h és 22–24 h

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

18–21 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

A – Ausztria (ünnep)

0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

6–22 h 6–22 h

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 13–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

0–22 h 0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország*

DECEMBER 9., HÉTFŐ E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

Különböző időszakokban

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

6–10 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

7–10 h

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

16–21 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

18–21 h

DECEMBER 14., SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén E – Spanyolország Egyes útszakaszokon

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban

7–10 h

SK – Szlovákia

6–22 h

DECEMBER 13., PÉNTEK 21.30–24 h 23.30–24 h

DECEMBER 8., VASÁRNAP

6–10 h

6–22 h

22–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

6–22 h 6–22 h

DECEMBER 2., HÉTFŐ

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

15–24 h

6–22 h

8–21 h

18–21 h

DECEMBER 7., SZOMBAT A – Ausztria

H – Magyarország*

I – Olaszország Minden árura L – Luxemburg Németország irányában Franciaország irányában

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

DECEMBER 6., PÉNTEK

A – Ausztria

0–21.45 h 0–21.45 h

0–22 h 0–22–24 h

15–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h 22–24 h

H – Magyarország* L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30–24 h 23.30–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

6–22 h 6–22 h

0–24 h

DECEMBER 15., VASÁRNAP 15–21 h 0–22 h

A – Ausztria

0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

2013. OKTÓBER • téma

25


információ 

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0–22 h 0–24 h 0–24 h

15–21 h

H – Magyarország*

0–22 h

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd – Dubrava Križovljanska szakaszán

6–22 h

I – Olaszország Minden árura

8–22 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0–21.45 h 0–21.45 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h 22–24 h

H – Magyarország* I – Olaszország Minden árura

8–14 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30–24 h 23.30–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

DECEMBER 20., PÉNTEK F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon I – Olaszország Minden árura

16–21 h 16–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h

DECEMBER 21., SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén 15–24 h A12 Inntal és az A13 Brenner autópályán azokra a járművekre, melyek Olaszországba tartanak, illetve olaszországi tranzittal folytatják útjukat 10–15 h és 15–24 h E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

Különböző időszakokban

26 téma • 2013. OKTÓBER

21.30–24 h 23.30–24 h

8–24 h Különböző időszakokban

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekrebizonyos útszakaszokon H – Magyarország*

7–10 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0–22 h

0–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

15–23 h

D – Németország

SK – Szlovákia

6–10 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

13–22 h

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos utakon

6–22 h

CZ – Csehország

6–22 h

DECEMBER 16., HÉTFŐ

16–21 h

0–24 h

6–22 h

22–24 h 16–24 h

22–24 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

H – Magyarország*

0–22 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

13–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 13–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban

6–22 h

A – Ausztria

E – Spanyolország Veszélyes áruk szállítása Különböző útszakaszokon

CZ – Csehország

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

DECEMBER 22., VASÁRNAP

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon 18–21 h

DECEMBER 24., KEDD

0–22 h 0–22–24 h 0–24 h

15–21 h 0–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon SK – Szlovákia

18–21 h 0–22 h

DECEMBER 25., SZERDA A – Ausztria

0–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos utakon

0–22 h 0–22–24 h

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd – Dubrava Križovljanska szakaszán

6–22 h

I – Olaszország Minden árura

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

8–22 h

H – Magyarország*

0–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán SK – Szlovákia SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

0–21.45 h 0–21.45 h

18–21 h

6–22 h 6–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

I – Olaszország Minden árura L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

0–22 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

8–21 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán Bizonyos útszakaszokon**

DECEMBER 23., HÉTFŐ F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

6–10 h

7–10 h

14–23 h 8–22 h 0–21.45 h 0–24 h

18–21 h 8–22 h

6–22 h 6–22 h 6–22 h

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h


DECEMBER 26., CSÜTÖRTÖK 0–22 h

A – Ausztria CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos utakon

6–10 h

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–24 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

15–22 h

14–23 h

I – Olaszország Minden árura

8–22 h

L – Luxemburg Németország irányában

0–21.45 h

PL – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán Bizonyos útszakaszokon** SK – Szlovákia SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–22 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

E – Spanyolország Különböző útszakaszokon

6–22 h

DECEMBER 29., VASÁRNAP CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0–22 h 0–24 h

CZ – Csehország

13–22 h

D – Németország

0–22 h

E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 8–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0–22 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0–22–24 h FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0–24 h

15–21 h 0–22 h

6–22 h 6–22 h

HR – Horvátország A 2. sz. főút Varasd – Dubrava Križovljanska szakaszán

6–22 h

0–22 h

I – Olaszország Minden árura

8–22 h

8–21 h

L – Luxemburg Németország irányában Franciaország irányában

16–21 h

18–21 h

15–24 h Különböző időszakokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22–24 h Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10–18 h és 22–24 h H – Magyarország*

6–22 h

H – Magyarország*

DECEMBER 28., SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

6–22 h

DECEMBER 27., PÉNTEK F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

21.30–24 h 23.30–24 h

A – Ausztria

0–22 h

H – Magyarország

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

22–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

0–21.45 h 0–21.45 h

18–21 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t felett a DN 1 (E60) út Bukarest–Otopeni–Ploieşti szakaszán 7,5 t felett a DN1 (E60) út Ploieşti–Brassó szakaszán

6–22 h

SK – Szlovákia

0–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8–21 h

6–22 h

DECEMBER 30., HÉTFŐ F – Franciaország Île-de-France területén bizonyos utakon

6–10 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

7–10 h

DECEMBER 31., KEDD E – Spanyolország Veszélyes árukra az egész ország területén 13–24 h Egyes útszakaszokon Különböző időszakokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Île-de-France területén bizonyos útszakaszokon

22–24 h 16–24 h

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

16–21 h

H – Magyarország*

22–24 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

15–23 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30–24 h 23.30–24 h

P – Portugália Veszélyes árut szállító 3,5 tonna feletti járművek egyes útszakaszokon

18–21 h

* A kivételeket lásd az MKFE honlapján is olvasható „190/2008. (VII. 29.) kormányrendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról” jogszabályban. **A korlátozás Romániában az alábbi útszakaszokra vonatkozik: A DN1 (E60) út Ploieşti-kijárat – Brassó-bejárat, illetve Kolozsvár-kijárat – Nagyvárad-bejárat közti szakaszán, a DN2 (E85) út Szabófalva (Săbăoani), DN28kereszteződés – Szucsáva (Suceava) – Szeretvásárbejárat (Siret) közti szakaszán, az A2 (E81) út Bukarest-kijárat – Fundulea – Lehliu – Drajna – Feteşti – Cernavodă, DN22C-kereszteződés közti szakaszán, a DN22C (E81) út Cernavodă – Medgidia – Murfatlar (Basarabi), DN3-kereszteződés közti szakaszán, a DN3 (E81) út Murfatlar (Basarabi) – Constanţa közti szakaszán, a DN39 (E87) út Agigea, DN38-kereszteződés – Mangaliabejárat közti szakaszán, a DN7 (E81) út Piteşti-kijárat – Râmnicu Vâlcea – Vesztény (Veştem), DN1-kereszteződés közti szakaszán, a DN7 (E68) út Marosillye (Ilia), DN68A kereszteződés – Arad-bejárat közti szakaszán, 3,5 t megengedett össztömeg felett a DN1 (E60) út Bukarest-körgyűrű – Otopeni – Ploieşti-bejárat szakaszán A veszélyes árukra vonatkozó korlátozásokat külön jelöljük.

Az adatok tájékoztató jellegűek. Az MKFE a külföldi információkat összegyűjti, és lefordítva tagjai rendelkezésére bocsátja, azonban esetleges hiányosságaiért, hibáiért és az ezekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A korlátozások a táblázat nyomdába adása és megjelenése között változhatnak, kiegészülhetnek, ezért az út előtt feltétlenül ellenőrizzék őket. Az összeállítás az IRU és az IRU-tagegyesületek adatainak felhasználásával készült.

Friss információk, hírek:

wabererstema.hu 2013. OKTÓBER • téma

27


A postás mindig kétszer csenget Úgy hiszem, igazság és igazságtalanság csak látszólag ûz csalóka játékot velünk. Valahányszor meglakolunk valamiért, amiért valójában dicséretet érdemelnénk, amikor vétlenül bûnhôdünk, talán csak az elvárt egyenleg léptékét vétettük el. Rövidre zártabb elégtételt tartottunk volna magunkkal szemben ildomosnak. Míg az elmaradt, nekünk szegezhetô számonkérésekrôl rég megfeledkeztünk már. Vagyis nagyobbat merítve a sors folyamából, korántsem beszélhetnénk már méltánytalanságról. Tán még pechet említenünk is arcátlanság volna. Megtettünk valamit, s megúsztuk, majd ráfizetünk az engesztelô áldozatra. Meglehet, már megtértként. Új idôszámításunk szerint immár bûntelenül. Ki ne háborodna fel, ki ne ágálna? Pedig hát hogy is ne volna rendjén… Ahogy Savielly Xavier Grigorjevics Tartakower nagymester – aki mindez sosem volt egyszerre, hisz e névzuhatag az életútja is egyben: amikor Grigorjevics volt, még nem volt Savielly, s amikor Savielly lett, már nem volt Xavier, de ez már egy másik mese –, a világversenyek vándora, az odeszai osztrák-magyar-zsidó-lengyelfrancia, az ellenállás hôs katonatisztje, a Becsületrend lovagja bemutatja. A színhely Párizs, 1933. Az ellenfél Anon, a neves amatôr. Az utóbbi tán türelmetlenségében – vagy úgy gondolhatta, egy éle-

te, egy halála – méltatlan gyalognyerésre vetemedett. Az elsô számonkérést még megúszta némi engesztelô áldozattal. Ám a lélegzetnyi szabadsággal már nem volt mit kezdenie. S látszólag ez újabb keletû vétlenségért vereséggel kellett lakolnia.

A

DACOS VÁLASZ ÉPÜLETSZÁRNY VÁLASZTÁSRA MÓDOT ADÓ A VICC POÉNJA; MÁSODIK RÉSZ

TESTTARTÁS LENTRÔL

…AD, FELBÁTORÍT

AFRIKAI FOLYÓ

TESTKÉP

EZ A FÛ GYOMNÖVÉNY

ÓRAHANG FELE ITALY, RÖV. ÉSZAK RÁDIÓ LOKÁTOR FILMRENDEZÔ ZENÉBEN: HÁROM

NÔI ÉNEKHANG RAGAD SZÁMOL

PROTAKTÍNIUM

ERRE A HELYRE

A világossal játszó nagymester nekivág az igazságtétel pillanatnyinál nagyobb léptékû útjának. 1.: Be7!!, gyönyörû lépés! A háromszoros halálba lépô nehéztiszt természetesen sérthetetlen. 1.: He5!, az egyetlen. 2.: Bxe5, h6. Hát igen, sötétnek volt egy lépés ideje a bûnbánatra. És már jóvá is tett mindent. Tiszta lappal indulhat a jövô elébe. Ám ekkor váratlanul helyrebillen valami nagyobb mérleg: 3.: Be7!. Hiába hihetetlen, hiába nem provokáltuk ki semmivel. A megtorlatlan bûn után következik a bûntelenség megtorlása: másodszor is, és immár végzetesen, megszólal a csengô. 

990 Ft

Veterán Autó és Motor 1755 Budapest, Pf. 66.

TÉVEDÉSBE EJTÔ

A VICC POÉNJA; ELSÔ RÉSZ

FESLIK A VIRÁGSZIROM

Legyen az előfizetőnk! Minden egy éves új előfizetés megrendelője ajándékba megkapja az Oldtimer Motorkerékpár Katalógus egy példányát. Az előfizetéssel egy időben kérjük, küldje be a kivágott Téma-logót a szerkesztőség címére azzal a címmel együtt, ahová kéri a könyv postázását. Címünk:

LABDARÚGÓK VEZETÔJE ÉS AZOK KÉPVISELETÉRE JOGOSULT JÁTÉKOS

800 Ft

HUGUNK FÉRJE SEMMIKOR TÖBBESSZÁM, RÖV. FELTÉVE

OROSZ FOLYÓ ÍRÁSJEL TÖMEGSZERVEZET RÁDIUM MAGAS ÜLÔHELY HALCSONT

HEVES HATÁRAI! KÍNAI ELEDEL

SPANYOL AUTÓJEL BECSAP … TYÚKJA BÚTORTÍPUS TONNA AMERÍCIUM SZAGLÓSZERV VÉRCSOPORT

SZÓPÁRBAJ

GOLDIE HAWN FILMJE (1990)

TELLÚR KIS ODETT

T

Takarítson meg 190 forintot minden lapszámon! Az elôfizetôk ennyivel olcsóbban jutnak hozzá a Veteránhoz! További elônyként 3-4 nappal korábban megérkezik a friss lapszám a postaládába. (Az elveszett újságokat térítésmentesen pótoljuk.)

Keresse fel honlapunkat (www.veteran.hu), vagy érdeklôdjön szerkesztôségünkben az 1/425-3668-as számon, illetve emailben (veteran@veteran.hu)!

MARCALI RÉSZE

Augusztusi számunk nyertesei: Szappanos György Borsos Tamás Farkas Gabriella Nyereményeiket postán küldjük el. A megfejtéseket „Rejtvény” jeligével a tema@preprintpress.hu e-mail címre várjuk 2013. XII. 16-ig. A megfejtôk között DVD-t, a Régi, szép automobilok címû könyv egy példányát és egy féléves Veterán Autó és Motorelôfizetést sorsolunk ki.

Téma magazin 2013/10  

Téma magazin 2013/10

Advertisement