5 jaar libellenwaarnemingen

Page 1

5 jaar - Libellenwaarnemingen Waasland-Noord


Hoe het begon.. Libellen vlogen hier altijd al! ... toch waren er weinig historische data beschikbaar uit het noorden van het Waasland. In 2008 besloten we met de natuurstudiewerkgroep de losse libellen­ waarnemingen te centraliseren, de gegevens te verwerken in een jaar­ verslag en door te geven aan de Libellenvereniging Vlaanderen vzw. De eerste jaren werden de gegevens

bewaard in een excelbestand. In 2011 gebruikten we voor het eerst ‘waarnemingen.be’ als invoerscherm, om daarna de gegevens te verwerken en door te geven aan de LVV. Op 19 april 2012 ondertekenden de Libellenvereniging Vlaanderen vzw en de dienst Studie van Natuurpunt een samenwerkingsovereenkomst die zich in eerste instantie richt op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding

van de libellen in Vlaanderen. Alle libel­len­waarnemingen (evt. met foto) worden vanaf dan ingevoerd op www.waarnemingen.be en de LVV staat mee in voor de kwaliteits­ controle op de libellengegevens.

In 5 jaar staat de teller op 35 verschillende soorten, 18 soorten juffers en 17 soorten echte libellen.


Natuurpunt Waasland-Noord In de provincie Oost-Vlaanderen, regio Waasland vind je de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas, het werkingsgebied van Natuurpunt Waasland-Noord. Het beheer van de Grote Geule in Kieldrecht gebeurt samen met Natuurpunt WAL (Waasland-Linkeroever). De natuurgebieden in beheer in Stekene zijn, het Speelhof, de Kriekerije en het Steengelaag.

Het Stropersbos (ANB), ĂŠĂŠn van de grootste boscomplexen van OostVlaanderen, ligt verspreid over de gemeenten Stekene en Sint-GillisWaas. In de omgeving vind je de Lange Vaag en de Gavers. De Kreken van Saleghem in Meerdonk (Sint-Gillis-Waas) staan via de Kieldrechtse Watergang in verbinding met de Grote Geule. In dit krekengebied zijn er verschillende

natuurgebieden in eigendom of beheer. De uitvalsbasis van vele activiteiten is het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk.

De libellenwaarnemingen zijn afkomstig van de Kreken van Saleghem, het Stropersbos, het Steengelaag en een tuinvijver in Stekene.


Kreken van Saleghem De kreekplassen bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Bijna alle Saleghemkreken hebben een eigen naam; Rietmoer, Twaalf Gemeet, Karnemelkputten,... EĂŠn van de mooiste gebiedjes, het Sint-Jacobsgat, wordt begraasd door paarden en is vrij toegankelijk. Grenzend aan het Krekengebied, maar liggend op een stuifzandrug is het Panneweel een verland wiel, ontstaan uit een dijk doorbraak omstreeks 1627. In het gebied bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties en komen voor deze streek zeldzame planten voor zoals galigaan en wateraardbei.


De Kieldrechtse watergang zorgt voor de afwatering van de Linie naar enerzijds de Saleghemkreek, anderzijds de Grote Geule. Op verschillende plaatsen bestaat de oever nog uit zeer brede rietkragen en wilgenstruweel, op andere plaatsen zijn de rietkragen opgevuld en omgevormd tot weide of akker. De Grote Geule is een zeer waardevol natuurgebied en is landschappelijk mooi gelegen bij de dorpskom van Kieldrecht. Het is een oude overstromingsgeul uit de 16e en 17e eeuw met steile en zachte oever waar nog brakke invloeden in de plantengroei te zien zijn. Ook veel vogels, zoals de blauwborst en kleine karekiet, vinden er rust en broedgelegenheid. In de winter treft men er heel wat soorten eenden en ganzen aan.


Stropersbos Samen met aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos in Stekene één van de grootste boscomplexen van Oost-Vlaanderen – wel 300 hectaren groot. Dankzij een doorgedreven beleidsplan, kreeg het Stropersbos een heuse facelift. Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers!


Steengelaag Het Steengelaag is 31 ha groot en bestaat uit voormalige kleiputten, jong elzenbos, een oudere populierenaanplanting met heel wat dood hout, een grote vijver en een bloemrijk hooilandje. Die grote variatie staat borg voor een grote natuurrijkdom


Tuinvijver Stekene Deze natuurlijke tuinvijver situeert zich in de dorpskern van Stekene, met in de buurt het Steengelaag en de Stekense vaart. Een tuin met vele wilde hoekjes, struiken, loofbomen en fruitbomen.


“Libellen behoren tot de groep van ‘insecten’, het eerste gedeelte van hun bestaan brengen ze als larve door in het water, daarna komen ze aan land, ‘sluipen uit’ en worden prachtig gekleurde libellen. ‘Juffers’ lijken wel op zwevende lucifers in alle kleuren, ‘echte libellen’ hebben meer weg van miniatuurhelikopters, zijn groter en onwaarschijnlijk goede ‘vliegers’.


Juffers Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

Tengere pantserjuffer

Lestes virens

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

Lantaarntje

Ischnura elegans

Tengere grasjuffer

Ischnura pumilio

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

Gaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

Kanaaljuffer

Erythromma lindenii

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

Blauwe breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

Kreken van Saleghem

Stropersbos

*

Steengelaag

tuinvijver Stekene


Uitsluipen - vuurjuffer


beekjuffers - Calopterygidae

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens - * (tuinvijver Sint-Gillis-Waas)


pantserjuffers - Lestidae

♂

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa -

Houtpantserjuffer - Lestes viridis -


pantserjuffers - Lestidae

♀

Tangpantserjuffer - Lestes dryas -

♀

Tengere pantserjuffer - Lestes virens -


pantserjuffers - Lestidae

♂

Bruine winterjuffer - Sympecma fusca -


waterjuffers - Coenagrionidae

Lantaarntje - Ischnura elegans -

♂

♂

Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio -

Watersnuffel - Enallagma cyathigerum -


♂

Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum -

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella -

waterjuffers - Coenagrionidae

Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum -


waterjuffers - Coenagrionidae

Grote roodoogjuffer - Erythromma najas -

Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum -

Kanaaljuffer - Erythromma lindenii -


Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula -

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes -

waterjuffers - Coenagrionidae

Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum -


Echte libellen Paardenbijter

Aeshna mixta

Vroege glazenmaker

Aeshna isosceles

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

Blauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

Grote keizerlibel

Anax imperator

Glassnijder

Brachytron pratense

Plasrombout

Gomphus pulchellus

Smaragdlibel

Cordulia aenea

Viervlek

Libellula quadrimaculata

Platbuik

Libellula depressa

Bruine korenbout

Libellula fulva

Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

Vuurlibel

Crocothemis erythraea

Kreken van Saleghem

Stropersbos

Steengelaag

tuinvijver Stekene


Uitsluipen - viervlek


glazenmakers - Aeshnidae

♂

Paardenbijter - Aeshna mixta -

Vroege glazenmaker - Aeshna isosceles -


glazenmakers - Aeshnidae

Bruine glazenmaker - Aeshna grandis -

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea -


glazenmakers - Aeshnidae

♂

Grote keizerlibel - Anax imperator -


glazenmakers - Aeshnidae

♂

Glassnijder - Brachytron pratense -


rombouten - Gomphidae

♂

Plasrombout - Gomphus pulchellus -


glanslibellen - Corduliidae

♂

Smaragdlibel - Cordulia aenea -


korenbouten - Libellulidae

♂

Viervlek - Libellula quadrimaculata -

♂

Platbuik - Libellula depressa -


korenbouten - Libellulidae

♀

Bruine korenbout - Libellula fulva -

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum -


korenbouten - Libellulidae

♂

Zwarte heidelibel - Sympetrum danae -

♀


korenbouten - Libellulidae

♂

Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum -


korenbouten - Libellulidae

♀

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum -


korenbouten - Libellulidae

♀

Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum -


korenbouten - Libellulidae

♂

Vuurlibel - Crocothemis erythraea -


Besluit Met 35 verschillende soorten, waarvan 7 zeldzame soorten, doet Waasland-Noord het heel goed. Via www.waarnemingen.be kan je de waargenomen soorten in de omgeving opvolgen en nu de Libellenvereniging Vlaanderen vzw mee instaat voor de kwaliteitscontrole op de ingevoerde libellengegevens en de foto’s, ben je heel snel zeker van de juistheid van de waarnemingen. Dit maakt de uitdaging om de gegevens in te brengen nog veel groter.

Meer weten over libellen?

Meer weten over natuurstudie in de regio?

Libellenvereniging Vlaanderen vzw - http://www.odonata.be/ Libellennet - http://www.libellennet.nl/ Nederlandse vereniging voor Libellenstudie - http://www.brachytron.nl

Wase koepel voor natuur.studie http://www.wakona.be/ info@wakona.be

foto’s: Brigitte Van Passel, Hugo De Beuckeleer (kanaaljuffer, bruine korenbout) & Chris De Buyzer (bruine glazenmaker) verantwoordelijke uitgever: Marc Bogaerts, Bormte 24, 9190 Stekene


eule

te G

Gro

Waasland-Noord tse

ch

ldre

natuurgebieden in eigendom en/of beheer

g

an

terg

wa

Kie

Stropersbos andere bosgebieden

Natuurpunt Waasland-Noord Krekeldijk 2 9170 Meerdonk

www.panneweel.be info@panneweel.be waaslandnoord.waarnemingen.be