Waarschuwingsregister Logistiek Sector Nieuwsbrief mei 2013

Page 1

mei 2013

Waarschuwingsregister Logistieke Sector krachtig middel tegen fraude en criminaliteit Zo’n 80% van de fraude en criminaliteit waarmee logistieke bedrijven worden geconfronteerd, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn diefstal van goederen, geld of bijvoorbeeld brandstof en het informeren van ‘handlangers’ buiten het bedrijf over ladingen en routes. Een groot deel van de schade die dit oplevert komt direct voor rekening van de ondernemer zelf en kan zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Werkgevers in de sector doen er dus verstandig aan om sollicitanten niet op hun woord of CV te geloven, maar zelf enig onderzoek te doen.

paar jaar geleden door de gezamenlijke organisaties in de logistieke sector opgericht en is bedoeld om ondernemers te waarschuwen voor medewerkers die een potentieel risico vormen voor het bedrijf.

Ontslagwaardig incident en aangifte Medewerkers, uitzendkrachten of personeel van charters die een zodanige misstap begaan dat het tot ontslag leidt (of zou leiden als de uitzendkracht of chartermedewerker in vaste dienst was geweest) kunnen worden geregistreerd in het WLS. Voorwaarde is dat er ook aangifte bij de politie is gedaan, maar een gerechtelijke Daarbij is het Waarschuwings- procedure hoeft niet te worden register logistieke Sector afgewacht. Dit is een belang(WLS) een krachtig hulprijke toevoeging aan de zogemiddel. Het WLS werd een naamde VOG (Verklaring

In dit nummer: WLS krachtig middel tegen fraude en criminaliteit WLS is geen kostenpost Peter Sierat (TLN) Who is Who bij WLS Kosten Eerste Nieuwsbrief WLS Nodig ons uit! Ben Radstaak (ACN)

1. 1. 3. 3. 3. 3. 4. 4.

Omtrent het Gedrag). De VOG is namelijk onvoldoende omdat deze alleen van waarde is als de betrokkene ooit veroordeeld is wegens een strafbaar feit dat hem of haar ongeschikt of ongewenst maakt voor een bepaalde functie. Het probleem hierbij is dat het vaak (nog) niet tot een veroordeling komt, terwijl er wel degelijk iets is voorgevallen. De werkgever beschikt dan dus niet over de juiste informatie. . Lees verder op pagina 2

PostNL: Waarschuwingsregister Logistieke Sector is geen kostenpost! Hoewel het bedrijf al 200 jaar is geworteld in de Nederlandse samenleving, bestaat de naam PostNL pas sinds mei 2011. Toen werd TNT opgesplitst in een expresbedrijf en een postbedrijf. Vanaf dat moment focust PostNL zich op de markt van post, pakketten en e-commerce in Nederland en België maar ook in Duitsland, Engeland en Italië. Bij PostNL werken zo’n 65.000 mensen, voor een groot deel parttime.

Van postbezorger en chauffeur tot aan de CEO, inclusief uitzendkrachten en subcontractors, niemand komt er onderuit”.

De (pre-)employmentscan bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een check in het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Verkaik: “Sollicitanten of onderaannemers die we tegenkomen in het WLS worden trouwens niet automatisch afgewezen op grond van die registratie. Beveiliging is cruciaal Het WLS vermeld namelijk alleen dát er in het Ab Verkaik, Directeur PostNL security: “Particulieren en bedrijven vertrouwen hun post verleden iets aan de hand was met die persoon, maar niet wat. We nemen dan altijd contact op en hun pakketten aan ons toe. Dat vertrouwen moeten wij waarmaken. Om die reden is bevei- met de betreffende werkgever om de toedracht liging voor ons cruciaal, inclusief de controle van van de registratie na te gaan”. onze medewerkers en onderaannemers. Iedere Lees verder op pagina 2 nieuwe medewerker wordt gescreend, altijd! Daar zijn we heel open in, zeggen we van te voren. Wie dat niet wil kan beter niet solliciteren.


Waarschuwingsregister Logistieke Sector Doen wat je kunt doen! krachtig middel tegen fraude Klanten beoordelen niet alleen op aspecten als en criminaliteit Vervolg van pagina 1 snelheid en prijs wanneer een keuze wordt Poortwachter Ondernemers in de sector die zijn aangesloten bij het WLS en het raadplegen bij het aannemen van vaste of flexibele medewerkers of bij het huren van charters, worden direct gewaarschuwd als er iets aan de hand is met de betreffende persoon. Het gevolg hiervan is dat mensen die iets op hun kerfstok hebben afgesneden zijn van toegang tot andere bedrijven in de sector. Hoe meer bedrijven deelnemen des te effectiever is de poortwachter. Het WLS houdt niet alleen direct ongewenste medewerkers buiten de deur, maar vooral indirect. Werkgevers die aangesloten zijn communiceren hierover naar kandidaten, uitzendkrachten en charters. Dit leidt ertoe dat de personen die dit aangaat er zelf al voor kiezen om niet te solliciteren of het uitzend/charterwerk niet aan te nemen.

gemaakt voor een logistieke dienstverlener. Meer en meer gaan randvoorwaarden zoals milieu en MVO, maar ook veiligheid en integriteit een - vaak zelfs doorslaggevende – rol spelen. Ook voor politie en justitie is de mate waarin ‘gedaan is wat kan worden gedaan’ van belang bij het bepalen van opsporingsprioriteiten. Razendsnel Wie deelneemt aan het WLS heeft de mogelijkheid om binnen enkele seconden een controle uit te voeren. De ad hoc aangevraagde uitzendkracht of charterchauffeur ontsnapt de mazen van het net niet. Er zijn voorbeelden van deelnemers die melden dat sinds het WLS wordt gebruikt (vaak in samenhang met andere beveiligingsmaatregelen), schade door fraude en criminaliteit niet meer voor komt.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector is geen kostenpost! Vervolg van pagina 1 Hondervijftigduizend checks Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is voor PostNL een belangrijke stap in de preemployment screening. Verkaik: Wij raadplegen het WLS jaarlijks honderdvijftigduizend (!) keer. Sommige bedrijven beperken zich tot het vragen van een VOG, maar dat is echt niet voldoende. In de VOG worden alleen eventuele veroordelingen opgenomen, maar ontslag wegens diefstal of fraude dat niet tot een veroordeling heeft geleid staat er niet in. En juist die mensen willen we niet in het bedrijf, of zelfs maar in de bedrijfstak. Daarom vind ik het ook jammer dat nog te weinig bedrijven in de Transport & Logistiek sector actief gebruik maken van het WLS. De preventieve werking die daar vanuit gaat is namelijk groot. Maar het is pas optimaal effectief als veel bedrijven meedoen en we dus samen criminaliteit uit de sector weren. Niet bezuinigen op preventie! Het WLS, opgericht door de gezamenlijke organisaties in de Transport & Logistiek is sinds 2008 actief. Een aantal grote en middelgrote bedrijven gebruikt het dagelijks en heeft het volledig geïntegreerd in het personeelsbeleid. Verkaik: “Ik denk dat het echt nog een stuk beter kan. Alle grote bedrijven zouden in moeten stappen. Het kost niet veel en levert veel op aan 2

Ab Verkaik

preventie. Daarop bezuinigen, juist in deze tijd van financiële problemen bij een aantal bedrijven, is niet handig. Het voorkomen van fraude en criminaliteit is namelijk een belangrijk positief signaal naar klanten en een instrument om het bedrijf financieel gezond te houden. Voor bedrijven die al op de rand balanceren kan het voorkomen dat ze erover kieperen, immers één grote fraudezaak kan grote financiële gevolgen hebben. Meedoen aan het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is dus geen kostenpost maar een rendabele investering”!


Who is Who bij WLS

Eerste Nieuwsbrief WLS

Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is een gezamenlijk initiatief van de organisaties in de sector. Het register wordt beheerd door de Stichting WLS en beschikt over een verklaring van rechtmatigheid van het CBP.

Dit is het eerste nummer van de Nieuwsbrief van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. De Nieuwsbrief is bedoeld om gebruikers en potentiële gebruikers van het register te informeren over relevante ontwikkelingen met betrekking tot het register en om ervaringen uit te wisselen. De Nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van de organisaties die achter het WLS staan: TLN, EVO, ACN en FENEX. Graag bieden we u als lezer de mogelijkheid om ook zelf een onderwerp voor te stellen. Hierbij is het wel van belang dat het onderwerp relevant is voor een brede groep lezers. Om te beginnen - in dit nummer met PostNL - zullen we regelmatig gebruikers aan het woord laten over de dagelijkse praktijk van fraude- en criminaliteitbestrijding en de rol van het WLS hierin.

Bestuur: Mw mr. H. Minderman RSE (TLN) - voorzitter Mw A.D.C. Dubbelboer (ACN) – penningmeester Mw mr. D. Gevers Deynoot (EVO) Dhr M. van Pelt (FENEX) Uitvoerder: Het technische beheer en de dagelijkse contacten met de gebruikers worden namens de Stichting WLS uitgevoerd door Krammer BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van incidentregistratiesystemen binnen alle wettelijke kaders en bedrijfstakprotocollen. Directie: Dhr Marco de Bruijn Contactpersoon: Dhr Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl)

Peter Sierat, directeur TLN: “Criminaliteit en fraude moeten stevig worden aangepakt. De jaarlijkse schade voor de maatschappij en veelal kwetsbare bedrijven is enorm. Daar kunnen we samen wat aan doen. TLN raadt daarom iedereen aan om zich bij het WLS aan te sluiten zodat we samen in de hele logistieke keten effectieve stappen kunnen zetten naar een betere preventie tegen criminelen”.

Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is in 2008 opgericht door de gezamenlijke organisaties in de sector transport & logistiek. Grote, middelgrote en kleinere bedrijven zijn aangesloten. Om het rendement van het gebruik van het register voor de deelnemers én de sector te vergroten, is het van belang dat meer bedrijven aansluiten. Naast deze nieuwsbrief zullen we in de komende tijd andere middelen ontwikkelen om het WLS onder uw aandacht te brengen en zullen we ondernemers verzoeken om individueel met ons in gesprek te gaan. Wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief of over het WLS in het algemeen, kunt u contact opnemen met Maarten Uri via maarten.uri@stichtingwls.nl of kijk op www.stichtingwls.nl Namens de Stichting WLS, Mr. Hélène Minderman, voorzitter Kosten De kosten per jaar voor deelname aan het WLS zijn afhankelijk het totaal aantal werkzame personen: 1..9 10..49 50.. 99 100.. 249 250 .. 499 500 ..999 1000 ..2499 2500 en meer

3

€ 11,03 € 33,10 € 83,00 € 193,00 € 414,00 € 828,00 € 1931,00 € 2758,00


Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Redactie en productie: Krammer Services. Redacteur: Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl) De verspreiding vindt voorlopig plaats via TLN, EVO, ACN en FENEX. Wanneer u rechtstreekse toezending op prijs stelt kunt u zich opgeven via: www.stichtingwls.nl/wls70nwsbr/page.html Delen uit deze Nieuwsbrief mogen worden overgenomen. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Nodig ons uit! Het voorkomen van fraude en criminaliteit is van groot belang voor individuele bedrijven én voor de sector als geheel. Om die reden heeft het bestuur besloten om het WLS krachtig onder de aandacht te brengen, ondermeer via deze nieuwsbrief. We hopen daarnaast dat u als ondernemer in de logistiek met ons aan tafel wilt om de betekenis van het WLS voor uw bedrijf te bespreken. In de komende tijd zullen wij zelf ondernemers benaderen met de vraag hierover met ons in gesprek te gaan. Maar omgekeerd kan natuurlijk ook: nodig ons uit voor een gesprek of een presentatie. Neem contact op met Stichting WLS via dhr. Maarten Uri, maarten.uri@stichtingwls.nl of 0620440870.

4

Ben Radstaak, directeur ACN: “Kleine en grote criminaliteit kost onze leden jaarlijks miljoenen. Vaak is het schade die niet of maar gedeeltelijk terug komt van verzekeringen. Geen enkel bedrijf kan dat nu hebben, zeker de momenteel economisch zeer kwetsbare bedrijven niet. Ik ben er dan ook blij mee dat de gezamenlijke brancheorganisaties het Waarschuwingsregister Logistieke Sector hebben opgezet. Wie zich hierbij aansluit is écht beter beschermd tegen criminaliteit en fraude door eigen medewerkers. Het kost niet veel en het rendement kan enorm zijn. Ik hoop dan ook dat onze leden zich snel aansluiten en het WLS actief gaan gebruiken”.