Page 1

Volop in beweging 2013

2014

2015


Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale reputatie in specifieke zorggebieden Kwaliteit - Efficiëntie - Excellentie - Innovatie

02

Engagement van onze medewerkers

De patiënt staat centraal

Sterke band met de verwijzers

Geïntegreerde medische strategie

Netwerken uitbouwen Intern | Extern

Dialoog met alle ‘stakeholders’


Volle kracht vooruit! Ondanks alle evoluties hebben wij in het OLV Ziekenhuis ook in 2014 de middelen gevonden om te blijven investeren in onze medewerkers, in de renovatie van onze gebouwen en afdelingen, in medische apparatuur… samengevat: in onze toekomst. Dit was vooral voelbaar op onze campus in Asse, want daar ging eind 2014 de nieuwe inkomzone open: de eerste mijlpaal in ons Masterplan 2020. Ook de uitgediepte toegangsweg tot onze Urgentiedienst werd er intussen opengesteld. De werken voor brandbeveiliging en gevelrenovatie naderden in het voorjaar van 2015 hun voltooiing, net als de renovatie van de materniteitskamers. In het najaar van 2015 volgt nog de renovatie van de overige patiëntenkamers. Parallel met deze bouwwerken hebben we het medisch aanbod in Asse uitgebreid: méér ruimte voor onderzoeken op de dienst Medische beeldvorming, de nieuwe mogelijkheid om ook in Asse op consultatie te gaan bij de dienst Nefrologie, en intussen ook een uitgebreider consultatieaanbod van onze dienst Urologie. Met ons Masterplan 2020 willen we van het ziekenhuis in Asse een toegankelijk medisch centrum maken waar de patiënten uit de ruime regio rond Asse altijd terecht kunnen voor een brede waaier aan medische zorgen. Ook op de andere campussen werd er verder geïnvesteerd, bijvoorbeeld in een vernieuwde dienst Medische beeldvorming met een nieuw RX-toestel en weldra ook een nieuwe CT-scanner op campus Ninove. In Aalst werd onder meer de nieuwe verpleegafdeling Orthopedie in gebruik genomen, en ook de patiënten van de Autodialyse-afdeling verhuisden naar een nieuwe en mooie locatie. Om en bij de 2500 bezoekers waren op onze Open Bedrijvendag in oktober 2014 getuige van de gedrevenheid en passie waarmee onze medewerkers en artsen elke dag paraat staan voor onze patiënten. Top in Zorg: wij blijven ervoor gaan, elke dag opnieuw, en wij blijven intussen verder werken aan de toekomst van onze drie campussen. In dit overzicht tonen wij u graag onze realisaties van het jaar 2014. Het positieve resultaat van het boekjaar 2014 weerspiegelt de inzet en toewijding van onze medewerkers en stelt ons in staat om de nodige middelen vrij te maken om ook in de toekomst investeringen te realiseren ten bate van onze patiënten en onze medewerkers. Veel leesplezier!

Dokter Eric Wyffels medisch directeur

Marc Van Uytven algemeen directeur

03


Volop in beweging

Budget in evenwicht = investeren in de toekomst

Kerncijfers 2014

Ratio’s boekjaar 2014

04


Balans

Resultatenrekening (courant resultaat)

05


Volop in beweging

Aantoonbare kwaliteit Wij doen er alles aan om onze patiënten de best mogelijke kwaliteit te bieden: de best mogelijke ingrepen, de beste therapie, de beste zorg, de hoogste patiëntveiligheid,… Daarom hebben we ons geëngageerd om een internationale accreditatie voor ons ziekenhuis te halen. We werken ook mee aan het VIP2-project van het Vlaamse ziekenhuisnetwerk, waarbij de kwaliteit van de deelnemende ziekenhuizen op een uniforme manier wordt gemeten.

06


Op weg naar JCI-accreditatie Frank Staelens, directeur processen & kwaliteit: “Onze patiënten hebben recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Wij doen er alles aan om hen de best mogelijke kwaliteit te bieden: de best mogelijke ingrepen, de beste therapie, de beste zorg, de hoogste patiëntveiligheid,... Daarom hebben we ons geëngageerd om een internationale accreditatie voor ons ziekenhuis te halen via de Joint Commission International (JCI). In 2014 werd een belangrijk deel van het voorbereidend werk gedaan en in 2015 willen we dat verder afronden. Na de focussed consultation van midden januari 2015 trekken de directieleden op regelmatige tijdstippen mee naar de werkvloer om patiëntentracers uit te voeren. Daarmee geven we een belangrijk signaal naar onze medewerkers, die enorme inspanningen leveren om aan alle JCI-standaarden te voldoen. In 2016 willen we de eigenlijke accreditatie halen.”

Goed rapport van Zorginspectie Dokter Kristien Van Vaerenbergh, arts-ziekenhuishygiënist: “Het OLV Ziekenhuis was één van de achttien Vlaamse ziekenhuizen dat begin 2015 het onaangekondigde bezoek van de Vlaamse Zorginspectie kreeg. Wij ontvingen een goed rapport voor de drie campussen. Test-Aankoop maakte een vergelijking van de scores en ook dat bleek voor ons positief op het vlak van handhygiëne. In 2014 hebben we een Surewashtoestel aangekocht waarmee onze medewerkers op een interactieve manier de regels voor een goede handhygiënetechniek aanleren en onderhouden. Elke verpleegafdeling en daarna ook elke medisch-technische dienst krijgt op bepaalde tijdstippen de Surewash over de vloer. Zo blijft iedereen attent voor een goede handhygiëne.”

Transparant communiceren over onze kwaliteit Leen De Paepe, medewerker Kwaliteitsdienst: “De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de individuele ziekenhuizen voor het grote publiek neemt toe, en wij willen daarmee rekening houden. Het OLV Ziekenhuis is één van de 63 ziekenhuizen die actief meewerken aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, VIP2. We werken ook mee aan het pilootproject om de resultaten van elk ziekenhuis op een vergelijkbare manier te publiceren op een nieuwe, centrale website. “

Kwaliteit: wat betekent dat voor de patiënt? Dokter Marc Vanderheyden, diensthoofd Cardiologie: “In 2014 publiceerde het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven de resultaten van een eerste reeks van zes kwaliteitsindicatoren, waaronder twee met betrekking tot cardiologie, met name: het gebruik van aspirine bij patiënten die een acuut hartinfarct doormaakten, en het lange termijn gebruik van bètablokkers door patiënten die een acuut hartinfarct doorgemaakt hebben. Het OLV Hartcentrum liet voor beide indicatoren de maximum score optekenen. Deze kwaliteitsindicatoren hebben enkel betrekking op het al dan niet volgen van een erkende medische richtlijn, niét op de eigenlijke uitkomst voor de patiënt. Het OLV Hartcentrum nam in 2014 het initiatief om het gebruik van outcome indicators ook in Vlaanderen ingang te doen vinden. Daartoe richtten wij samen met het hartcentrum van AZ Maria Middelares uit Gent CardioQare op. Hartcentra die zich bij CardioQare aansluiten, nemen het engagement om systematisch voor al hun cardiale patiënten een prospectieve meting van resultaatsindicatoren uit te voeren. Zij engageren zich ook om de resultaten van deze metingen onderling te delen voor een jaarlijkse benchmarkingoefening. Daaruit kunnen dan ‘best practices’ worden geïdentificeerd, die vervolgens aan alle deelnemende hartcentra worden aangereikt. “

07


Volop in beweging

08


Efficiëntie creëert ruimte om te investeren voor onze patiënten Geertrui Ryngaert, Directeur Financiën & Administratie: “Efficiënt en kostenbewust werken… volgens sommigen is dat moeilijk te combineren met een goede zorg leveren voor de patiënten. Wij menen het tegendeel. Een budget in evenwicht is de basis voor de uitvoering van onze strategie waarin we de patiënt centraal stellen. De voorbije twee jaren konden we door onze kostenbewuste aanpak een positief resultaat neerzetten. Met het resultaat van het boekjaar 2014 konden we de nodige provisies aanleggen om in de toekomst verder te investeren in het belang van onze patiënten”.

Maaltijdbereidingen efficiënter organiseren dankzij ontkoppeld koken Filip Van Vaerenbergh, directeur Facilitaire Diensten & Aankoop: “In 2014 hebben we het meerjarige investeringsprogramma in onze keukeninfrastructuur op campus Aalst afgerond, zodat we vanaf 2015 met ontkoppeld koken kunnen starten. Daarmee kunnen we de bereiding efficiënter organiseren, terwijl we onze patiënten toch een smakelijke en evenwichtige maaltijd kunnen aanbieden. Nu kunnen we ook de renovatiewerken in de keuken op campus Asse aanvatten.”

Efficiënt werken Wij realiseren ons dat we werken met middelen die door de samenleving ter beschikking worden gesteld, en dat we daarmee de patiënt op een betaalbare manier toegang tot de best mogelijke zorg moeten blijven bieden. Daarom gaan we verstandig en doeltreffend om met onze werkingsmiddelen. Geen onnodige onderzoeken en doorverwijzingen, maar directe en efficiënte zorg.

09


EfficiĂŤnt werken

Volop in beweging

10


Slim en duurzaam omgaan met energie Jeroen Vidts, Directeur Technische Diensten: “Een ziekenhuis verbruikt veel energie. Denk maar aan alle technische installaties, aan de verlichting, de verwarming en de immense hoeveelheden warm water. Een spaarzaam en duurzaam energiebeleid is dan ook op zijn plaats. In 2014 zijn onze tarieven voor elektriciteit en gas sterk verlaagd via een samenaankoop en voerden we tal van aanpassingen door in het gebouwbeheersysteem om minder energie te verbruiken. Dat zorgde in 2014 al meteen voor een sterke daling van de energiekosten. Onlangs installeerde het OLV Ziekenhuis ook een warmtekrachtkoppeling of WKK. Hiermee wordt niet alleen elektriciteit geproduceerd, maar wordt ook de warmte die vrijkomt als energiebron aangewend. Dankzij de WKK zullen we een flink deel kunnen besparen op de energiekosten. Maar daarmee eindigt het niet. Op basis van een energie-audit die eind 2013 gebeurde, zijn er nog tal van uit te voeren projecten geïdentificeerd om het energieverbruik verder te verminderen de komende jaren.“

Met KWS kan de elektronische communicatie worden gestroomlijnd Goedele Antonissen, directeur ICT: “Het voorbije jaar werd KWS, het Klinisch Werkstation, in talrijke afdelingen en diensten geïntroduceerd. Hierdoor bevorderen we de multidisciplinaire samenwerking rond de patiënt. Daarnaast faciliteert het KWS een uniforme werkwijze en ondersteunt het de kwaliteit van zorg. Bovendien kan KWS de elektronische communicatie met de verwijzende artsen helpen stroomlijnen. Via regelmatige vergaderingen met vertegenwoordigers van de huisartsenkringen proberen we KWS steeds beter af te stemmen op hun verwachtingen. Het uitrollen van een ziekenhuisbreed dossier is ook een troef bij extramurale samenwerking.”

Efficiëntietraject op het OK levert flinke besparing op Jan De Veylder, zorgzonemanager: “In 2014 is er op het Operatiekwartier een doorgedreven rationalisatie van het verbruiksmateriaal gebeurd. De focus lag vooral op de optimalisatie van operatiesets, het vermijden van vervallen producten en besparingen door firmawissels. Mede met de input van Jurgen Van Damme (OK CV), Nancy Roelandt (materiaalverantwoordelijke), Karen De Vydt (adjunct-hoofdverpleegkundige Anesthesie) en de logistieke ploeg werd er een besparing gerealiseerd van ca. € 150 000. Deze werkwijze wordt in 2015 verdergezet.”

11


Excellentie: uitblinken op alle vlakken Wij streven ernaar om steeds beter te worden, en om uit te munten in alles wat we ondernemen. De wil om onze kwaliteit voortdurend te verbeteren zit in ons DNA.

Volop in beweging

12


OLV investeert in gynaecologische oncologie Dokter Koen Traen, gynaecoloog Het OLV Ziekenhuis zet sterk in op oncologie. Bij relatief zeldzame ziektebeelden is subspecialisatie heel belangrijk. Gynaecologische oncologie is zo’n subspecialisatie. Gynaecoloog dr. Koen Traen ging zich hierin bekwamen in het Odense University Hospital, een van de vijf expertcentra in Denemarken, en is sinds januari 2014 alternerend een week in Odense en een week in Aalst werkzaam. Dr. Traen: “De expertise en inzichten die ik op die manier opdoe, komen uiteraard ook onze patiënten in Aalst ten goede. Begin 2014 is daarenboven dr. Evelyn Despierre in het OLV gestart als gynaecologisch oncologe. Zij kan terugbogen op haar expertise en ervaring in het UZ Leuven, waar zij gedurende vijf jaar een bijkomende training in de borstchirurgie en de gynaecologische oncologie volgde. Elke patiënt met een gynaecologische kanker heeft recht op de meest optimale behandeling, en als het even kan, binnen de regio waar zij woont.”

Opleidingscentrum voor robotchirurgie trekt OK-teams uit alle werelddelen aan Dokter Alex Mottrie, diensthoofd Urologie: “In samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent openden wij in het voorjaar van 2013 een trainingscentrum voor robotchirurgie in Melle. ORSI, het OLV Vattikuti Robotic Surgery Institute, leidde in 2014 om en bij de 250 artsen en OK-medewerkers uit Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Rusland en andere continenten op. Het doel van ORSI is dan ook om onze ervaring en expertise op het vlak van robotchirurgie door een resultaatgerichte training over te brengen naar artsen en hun teams.”

Dienst Nefrologie erkend als European Hypertension CentrE Dokter Jean-Marie Billiouw, diensthoofd Nefrologie-Dialyse-Hypertensie Het OLV Ziekenhuis is één van de twee niet-universitaire ziekenhuizen in België dat erkend werd als European Hypertension Centre. Hypertensie is een extreem belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire ziekte en sterfte. Dr. Jean-Marie Billiouw, diensthoofd Nefrologie-DialyseHypertensie: “Bij zeer ernstige hypertensie kan het OLV Hypertension Centre of Excellence zijn erkende expertise aanbieden voor een volledig diagnostisch bilan en therapeutische strategie. De huisarts blijft evenwel de primordiale rol spelen bij het voorkomen of vroegtijdig detecteren van hoge bloeddruk, en bij het behandelen ervan.”

Eusoma-accreditatie voor Borstkliniek in zicht Dokter Heidi Roelstraete, medisch coördinator Borstkliniek: “In maart kregen we Eusoma over de vloer, de Europese organisatie van borstkankerspecialisten die accreditatie verleent aan borstklinieken die structureel op een hoog kwalitatief niveau presteren. Hoewel we nog op de officiële bevestiging moeten wachten, is de Eusoma-accreditatie toch al in zicht. Er waren enkele kleinere werkpunten, maar de auditoren waren vol lof over de organisatie van de dienst.”

13


Volop in beweging

Innovatie zit in ons DNA Wij staan open voor vernieuwing en zorgen ook zelf voor innovatie: nieuwe technologieën en medische technieken, maar ook nieuwe manieren van (samen) werken… altijd in het belang van onze patiënten.

14


OLV Hartcentrum: meewerken aan innovatie voor complexe ingrepen Dokter Eric Wyffels, medisch directeur: “Innovatie loopt als een rode draad doorheen alle diensten van het OLV Ziekenhuis, ook bij het OLV Hartcentrum. Zo bouwden we in 2014 onze expertise op het vlak van percutane hartklepingrepen – TAVI, MitraClip, … – verder uit. Sinds 30 juni 2014 is het OLV Ziekenhuis één van de vijftien centra in België die voldoen aan de voorwaarden die het Riziv oplegt voor TAVI-ingrepen en die zich aansloten bij de akkoordverklaring. Het OLV Hartcentrum pioneerde in 2014 ook met het gebruik van 3D-printing om de individuele anatomie van het hart van de betrokken patiënt nauwkeurig in kaart te brengen vooraleer een complexe ablatie uit te voeren. Onze focus op innovatie blijkt ook uit de indrukwekkende lijst met medisch-wetenschappelijke publicaties die onze artsen elk jaar kunnen voorleggen. In 2014 sprong de publicatie van dokter De Bruyne in de gezaghebbende New England Journal of Medicine – over het belang van de Fractional Flow Reserve bij percutane coronaire interventies – wellicht het meest in het oog.”

Dienst Endocrino-diabetologie start met continue glucosemeting Dokter Frank Nobels, diensthoofd Endocrino-diabetologie De dienst Endocrino-diabetologie van het OLV Ziekenhuis is in Vlaanderen een koploper op het vlak van preventie, screening en behandeling van diabetes. De dienst is nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de Bedip-N-studie, een multicentrisch onderzoek naar zwangerschapsdiabetes die tot het voorjaar van 2017 in vijf ziekenhuizen loopt. Ook zijn zij één van de geselecteerde centra dat in september 2014 een contract voor een ‘sensorconventie’ met het RIZIV heeft kunnen afsluiten. Hierdoor kan het OLV Ziekenhuis aan patiënten met moeilijk te regelen type 1-diabetes continue glucosemonitoring, kortweg CGM, aanbieden. Dr. Frank Nobels, diensthoofd Endocrino-diabetologie: “Continue Glucose Monitoring is vandaag nog peperdure technologie, het neusje van de zalm. De overheid heeft daarom maar een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd op basis van kwaliteit van zorg en ervaring met insulinepompen. Het OLV Ziekenhuis is daar een van. Bij CGM wordt onderhuids, via een elektrode in de buikhuid, continu de suikerspiegel gemeten. De patiënt hoeft dus niet langer 4 tot 7 keer per dag een vingerprik te doen. Ook kunnen er alarmen ingesteld worden die de patiënt op tijd verwittigen als de suikerspiegel te veel aan het stijgen of dalen is.”

Open fine jaw biedt veel voordelen bij schildklieroperaties Dokter Sam van Slycke, endocrien chirurg Endocrien chirurg dr. Sam Van Slycke voerde in januari 2015 als eerste wereldwijd schildklieroperaties uit met de ‘Thunderbeat open fine jaw’, een instrument dat ultrasone dissectie combineert met bipolaire energie. Dr. Van Slycke: “De techniek zelf bestaat al twee jaar, maar samen met de firma heb ik nu een instrument ontwikkeld waarmee de ingreep nog veiliger, accurater en sneller kan verlopen. Ook de dichting van de bloedvaten gebeurt met een grotere zekerheid, er is minder bloedverlies en ook de kans op zenuwschade is geringer.”

15


Volop in beweging

16


Wij plaatsen de patiënt centraal Wij stellen de patiënt centraal in alles wat wij ondernemen. Wij luisteren naar onze patiënten, anticiperen op hun noden en behoeften, en betrekken hen bij hun therapie.

Opstart PatiëntenServicePunt Jo Van Der Veken, diensthoofd Onthaal & Patiëntenregistratie Als een patiënt zich met een complexe vraag aandient bij het onthaal, staat er al snel een rij wachtenden. Het OLV Ziekenhuis wil graag de tijd nemen om patiënten optimaal bij te staan met uitleg, goede raad en advies en investeerde daarom in een PatiëntenServicePunt. Jo Van Der Veken, diensthoofd Onthaal & Patiëntenregistratie: “Het PatiëntenServicePunt is elke weekdag bemand door een onthaalmedewerker en dit van 8 tot 17 uur. Wij willen elke patiënt een afdoend antwoord bieden en vermijden dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De meeste vragen gaan over de hospitalisatieverzekering, de factuur of de kostprijs van een ingreep of verblijf in het ziekenhuis.” OLV-website nog meer patiëntgericht Huguette Mortier, directeur Patiëntenrelaties Kiest u voor een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer? Werkt uw behandelende arts tegen verbintenistarief of niet? Dergelijke vragen hebben een grote impact op uw uiteindelijke ziekenhuisfactuur. Huguette Mortier, directeur Patiëntenrelaties: “De website van het OLV werd daarom aangepast met financiële informatie om de patiënt beter te informeren. Kijk onder de titel ‘U bent patiënt’ en vervolgens onder de rubriek ‘Weet wat u betaalt’ voor meer info.” Campus Asse in een nieuw kleedje Marc van Uytven, algemeen directeur In 2014 ontwikkelde het OLV Ziekenhuis een Master Plan 2020, waarin ook veel aandacht en middelen werden voorzien voor het ziekenhuis in Asse. Marc Van Uytven, algemeen directeur: “De eerste fase van de werken, die in 2014 werd gestart, naderde ondertussen de voltooiing. Voor de vernieuwde inkomzone hebben we een luifel geplaatst en werd de bestrating verbreed. Onze patiënten kunnen nu voor de toegangsdeur, beschut tegen de weerselementen, comfortabel in- en uitstappen. Ook de toegangsweg naar de Spoeddienst – op de verdieping onder de inkom – werd geoptimaliseerd. Verder werden de materniteitskamers volledig gerenoveerd. Deze renovatie volgt op de totale vernieuwing van het verloskwartier in 2013. We investeren in Asse dus volop in de zorgverblijfactiviteiten voor moeder en kind. Tot slot werd ook de gevel en de structuur van het gebouw aangepakt om het klaar te maken voor de toekomst. In 2015 gaan we door met de renovatie in de overige vleugels van het gebouw.”

17


Volop in beweging

Nieuwe RX-zaal in Ninove Op campus Ninove werd de nieuwe RX-zaal in gebruik genomen. Met het nieuwe toestel wordt bij de onderzoeken een zo laag mogelijke stralingsdosis gebruikt, zonder dat er aan beeldkwaliteit wordt ingeboet. Alleen maar voordelen dus, zowel voor de patiënten, als voor de OLVmedewerkers en -artsen.

Afdeling autodialyse heeft oog voor de wensen van haar patiënten Dokter Bruno van Vlem, nefroloog De afdeling ‘Autodialyse’ van het OLV Ziekenhuis nam haar intrek in een volledig nieuwe infrastructuur. De afdeling is erg comfortabel en huiselijk ingericht, met veel lichtinval, gemakkelijke zetels, televisieschermen, wifi, enzovoort. Dr. Bruno Van Vlem, nefroloog: “Heel wat mensen met nierfalen komen drie keer per week naar het ziekenhuis om hun bloed te laten zuiveren. Elke sessie van zo’n ‘hemodialyse’ duurt vier uur. Een aangename omgeving voor deze patiënten om de tijd zo comfortabel mogelijk door te brengen is dan ook geen overbodige luxe. Om jonge, actieve patiënten de kans te geven hun beroep te blijven uitoefenen, bieden wij niet alleen overdag de mogelijkheid voor autodialyse, maar ook ’s avonds. Dat is vrij uniek in ons land. De nieuwe afdeling autodialyse biedt plaats aan twaalf patiënten per sessie.”

Activiteiten voor oncologiepatiënten, ook met hulp van vrijwilligers Tiny Van Keymeulen, klinisch psycholoog Het Oncologisch Psychosociaal Support Team van het OLV Ziekenhuis kan terugvallen op de hulp van talrijke vrijwilligers van Kom op tegen Kanker en van de Stichting tegen Kanker. Tiny Van Keymeulen, klinisch psycholoog: “Zij steken een handje toe bij de mentale en fysieke ondersteuning van kankerpatiënten. Kankerpatiënten kunnen in het OLV Ziekenhuis bijvoorbeeld genieten van een verwenmoment, waarbij ze een gelaatsverzorging en massage krijgen. Of een vrijwilliger kan ook bij hen langsgaan voor een babbel en om hen informatie te geven en wegwijs te maken in het aanbod van ondersteunende activiteiten. Zij maken echt een verschil voor zieke mensen!”

18


Wij plaatsen de patiënt centraal

Zorgaanbod voortdurend bijsturen, in het belang van onze patiënten Dokter Wim Jorissen, voorzitter van de Medische Raad: “In het OLV Ziekenhuis vinden we het belangrijk dat de patiënt snel en professioneel, en bij voorkeur in zijn eigen regio kan geholpen worden. Zo breidden we recent de Slaapkliniek in Aalst uit naar 5 units om de wachttijden voor een slaaponderzoek te beperken. Op campus Asse is het nu, net als in Aalst, mogelijk om ook buiten de kantooruren een mammografie-onderzoek te laten uitvoeren. Voor raadplegingen kan men er nu eveneens terecht bij de nefrologen en ook de urologen verruimden hun consultatieuren op campus Asse. Zo sturen we ons zorgaanbod voortdurend bij, in het belang van onze patiënten.”

Bijzondere aandacht voor jonge ouders Katrien Van der Burght, hoofdvroedvrouw Materniteit Asse Jonge ouders hebben duidelijk hun weg naar het ziekenhuis van Asse gevonden. Katrien Van der Burght, hoofdvroedvrouw Materniteit: ”In 2014 werden er maar liefst 727 kindjes geboren op onze campus, net eentje minder dan in ons recordjaar 1972. Het hoge cijfer is wellicht ook een gevolg van de grondige modernisering van ons verloskwartier, en uiteraard van onze patiëntgerichte aanpak.” Ook op de campus in Aalst ging het aantal bevallingen in stijgende lijn, van 945 in 2013 naar 968 in 2014. Op beide campussen worden gezinnen ook extra in de watten gelegd, met onder meer een ontbijtbuffet op Kerstdag, nieuwjaarsdag, moederdag en Pasen.

Verpleegeenheid Orthopedie verhuist naar vernieuwde locatie Dokter Bart Van de Meulebroucke, diensthoofd Orthopedie De afdeling Orthopedie op campus Aalst verhuisde naar de vernieuwde afdeling C1. Dr. Bart Van de Meulebroucke, diensthoofd Orthopedie: “De vormgeving van onze afdeling is bijzonder geslaagd. Medische deskundigheid en know-how is een ding, maar ook het comfort tijdens de opname is belangrijk voor een patiënt. Op de nieuwe afdeling werd daarom geopteerd voor één- en tweepersoonskamers, leuk ingericht en met alle hedendaags comfort.”

Week van de derde leeftijd zet oudere patiënt centraal Anne De Bièvre, zorgzonemanager Tijdens de ‘Week van de derde leeftijd’, begin november, worden de patiënten van de diensten Geriatrie in het OLV Ziekenhuis extra in de watten gelegd, met een speciaal menu en aangepaste activiteiten. Anne De Bièvre, zorgzonemanager: “Een pannenkoekennamiddag, een verwenmoment, liedjes uit de tijd van toen, aangepaste lichaamsoefeningen, … Tijdens de ‘Week van de derde leeftijd’ proberen we onze patiënten op de diensten Geriatrie eventjes te laten vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn opgenomen. Het initiatief wordt op de drie campussen van het OLV enthousiast opgepikt.”

19


Volop in beweging

20


U kunt rekenen op het engagement van onze medewerkers Wij stellen hoge eisen aan onze artsen en medewerkers, maar wij bieden hen ook waardering en respect. We zorgen voor een aangename werkomgeving waarin kansen worden aangeboden. Onze medewerkers moeten trots kunnen zijn op hun job en op het feit dat ze voor het OLV Ziekenhuis werken en plezier beleven in hun werk.

21


Volop in beweging

U kunt rekenen op het engagement van onze medewerkers 22


Werkzoekenden maken op jobbeurzen kennis met het OLV Lisa De Kerpel, HR-adviseur: “Naast onze jaarlijkse jobbeurs voor verpleegkundigen, in maart 2014, nam de HR Cel Werving en Selectie ook deel aan de Open Bedrijven Dag op 5 oktober. Op die manier leren de bezoekers onze organisatie kennen als potentiële werkgever. Deze actieve vorm van rekrutering geeft de kans om verwachtingen en mogelijkheden langs beide kanten af te toetsen. Ook in 2014 werden verschillende vacatures via deze weg ingevuld.”

In het OLV hechten we belang aan opleiding Myriam De Bruyn, directeur Human Resources: “In het OLV Ziekenhuis waarderen wij het engagement van onze medewerkers, en we stellen daar ook iets voor in de plaats. Zo krijgen personeelsleden in het OLV Ziekenhuis groeikansen, autonomie en verantwoordelijkheden en kunnen ze zich ook continu bijscholen. In 2014 besteedden we maar liefst 33.235,30 uren aan opleiding.”

Dag van alle medewerkers Ann Van de Velde, verpleegkundig en paramedisch directeur: “Rond de geboortedag van Florence Nightingale, grondlegger van de moderne verpleegkunde, wordt in het OLV Ziekenhuis traditiegetrouw de ‘Dag van de Medewerker’ gevierd. Alle medewerkers van het ziekenhuis worden die dag getrakteerd op ontbijtkoeken en koffie, als dank voor hun dagelijkse inzet.”

Roparun kan op engagement van OLV-personeel rekenen Sonia Van Den Bossche, directieassistente Asse: “Op 8 juni 2014 passeerde de Roparun door Asse. Roparun is een jaarlijkse estafetteloop van meer dan 500 km van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij de deelnemende teams geld inzamelen voor mensen met kanker. Ook het OLV Ziekenhuis kon in 2014 op de steun van Roparun rekenen. Als dank begeleidden onze personeelsleden en artsen de Roparunners gedurende hun doortocht in Asse, door 5 km met hen mee te lopen. Het geheel werd feestelijk omkaderd met randanimatie en een heus gezondheidsdorp. In 2015 herhaalden we dit initiatief… met groeiend succes!”

23


Een sterke band met de verwijzende artsen Wij hebben een sterke band met de verwijzers en andere professionele zorgverleners. Een patiĂŤnt die bij het OLV Ziekenhuis komt, is meestal doorverwezen door zijn behandelende (huis)arts. Het is dus logisch dat we ons inschakelen in het zorgtraject dat de patiĂŤnt al heeft afgelegd. Ook na de behandeling in ons ziekenhuis zoeken wij aanknoping met de zorgverleners die voor de medische opvolging of revalidatie instaan: huisartsen, thuisverpleging, mantelzorg, revalidatiecentra, paramedici, enzovoort.

Volop in beweging

24


Stemi-project intensifieert band tussen huisarts en cardioloog Pascal Vanmeenen, manager verpleegkundig en paramedisch procesmanagement Bij patiënten met een hartinfarct is zo snel mogelijk handelen de boodschap. Daarom stelde het OLV Ziekenhuis aan de Huisartsenwachtpost regio Aalst een gesofisticeerd apparaat ter beschikking waarmee een EKG kan genomen en doorgestuurd worden naar de cardioloog. Pascal Vanmeenen, manager verpleegkundig en paramedisch procesmanagement en paramedisch procesmanager: “Bij vermoeden van een acuut hartinfarct verwittigt de wachtdoende huisarts meteen de ziekenwagen en de MUG. Met het nieuwe apparaat kan de huisarts ter plaatse evenwel al meteen een EKG nemen en doorsturen naar de cardioloog met wachtdienst in het ziekenhuis. Huisarts en cardioloog overleggen, en de eerste medicatie wordt toegediend. Vervolgens roept de cardioloog de medewerkers van het cathlab op, zodat de patiënt onmiddellijk naar daar kan worden gebracht. Het kwartier dat we daarmee winnen ten opzichte van vroeger, maakt een heel verschil, want dan treedt er minder hartschade op. Het project is uniek in België. Het werd door de diensten Cardiologie van het OLV én het ASZ ontwikkeld, in samenwerking met de huisartsen uit de regio.”

Eskulaap, de vaste waarde voor artsenopleidingen Dokter Peter Leyman, radioloog-voorzitter Eskulaap De rode draad van Eskulaap, de OLV-vereniging die opleidingen voor (huis) artsen aanbiedt, voor de jaarcyclus 2013-2014 was “Wat als… klachten vaag zijn?”. Een 450-tal artsen namen aan deze bijeenkomsten deel. Dr. Peter Leyman, voorzitter van Eskulaap in 2014: “We proberen steeds een onderwerp aan te snijden dat een breed artsenpubliek aanspreekt. De topics werden door het aanwezige publiek totnogtoe steeds goed onthaald. Als organisator blijft het een uitdaging om voor elk academiejaar een nieuw, boeiend thema te vinden, en om ook de jongste generatie huisartsen aan te trekken. Dat is opnieuw onze ambitie voor de volgende Eskulaapsessies.”

Damesteams goed vertegenwoordigd op Zorgketenrit Dokter Geertrui Meganck, gynaecoloog Een aantal teams bestaande uit een huisarts, een OLV-arts, een patiënt en een BV fietste op het Natourcriterium van Aalst mee tijdens de ‘Zorgketenrit’. Ook de dames waren hierbij sterk vertegenwoordigd en bewezen dat ze wel degelijk hun mannetje kunnen staan. Dr. Geertrui Meganck, gynaecologe: “Traditiegetrouw effenen onze hartpatiënten, verenigd in HARVA, het parcours van het Natourcriterium vooraleer de professionele wielrenners van start gaan. In 2014 opteerden we voor een nieuwe formule. Deze “Zorgketenrit” gaf ook uitdrukking aan onze visie op een geïntegreerde keten van zorg, waarin de patiënt zelf actief wordt betrokken en waarin uiteraard ook de huisarts een prominente rol vervult.”

25


Het Magnifit-programma helpt gemotiveerde mensen met overgewicht een gezondere levensstijl te realiseren.

Volop in beweging

26


Wij voeren een geïntegreerde medische strategie Wij voeren een geïntegreerde medische strategie. Dat houdt in dat we grondig nadenken welk medisch aanbod we in elke campus brengen, rekening houdend met de noden van de zorgverleners en hun patiënten in de regio. We stemmen het medisch aanbod van de verschillende diensten op elkaar af en volgen een multi-disciplinaire aanpak in het belang van de patiënt. We maken dat we als ziekenhuis perfect ingeschakeld zijn in de totale ‘keten van zorg’ waarop de patiënt een beroep kan doen.

Sportmedisch Centrum: niet alleen voor professionele sporters Voetbalclub RSC Anderlecht en de dienst Cardiologie van het OLV Ziekenhuis bezegelden in 2013 een unieke samenwerkingsovereenkomst rond hartveiligheid. Deze samenwerking werd ook in 2014 verdergezet. Ook van Okapi Aalstar is het OLV de sportmedische partner. Een goede preventie en begeleiding kunnen blessureleed of erger voorkomen. Dat geldt zowel voor professionele als voor recreatieve sporters. In het Sportmedisch Centrum van het OLV kan men tijdens één raadpleging terecht bij drie specialisten: een longarts, een cardioloog en een fysisch geneesheer.

Uitbreiding Slaapkliniek Een goede kwaliteit van slaap is nodig voor een goede kwaliteit van leven. Wie moeilijk de slaap vat of zich overdag slaperig voelt, kan terecht in de Slaapkliniek van het OLV. Het centrum breidde onlangs uit. Elke nacht van de week kunnen er vijf patiënten terecht voor een diagnostisch onderzoek, en in het weekend telkens twee. De Slaapkliniek is een gezamenlijk initiatief van de dienst Neurologie en de dienst Pneumologie.

Magnifit help gezonde levensstijl bereiken Een gezonde levensstijl omvat een evenwichtige voeding, positief denken en een flinke portie lichaamsbeweging. Starten met een actievere levensstijl betekent minder risico op diabetes en hart- en bloedvataandoeningen. In het multidisciplinaire Magnifit-programma wordt de ervaring van verschillende diensten verenigd. Het Magnifit-programma helpt gemotiveerde mensen met overgewicht een gezondere levensstijl te realiseren. In 2014 namen 45 personen aan deze sessies deel.

27


Orthogeriatrie: samen de beste zorg aanbieden Oudere mensen die hun heup- of dijbeen breken, kampen vaak tegelijk met andere aandoeningen. Dat maakte de behandeling en het genezingsproces complex. Daarom werken de artsen van de dienst Orthopedie-Traumatologie en de dienst Geriatrie nauw samen in de zorg voor deze patiënten. Dr. Bart Van de Meulebroucke, diensthoofd Orthopedie-Trauamatologie: “Als chirurgen zijn wij uitstekend geplaatst om de fractuur op zich te behandelen, maar omwille van mogelijke verwikkelingen door andere medische problemen wilden wij ook de krachten bundelen met de geriaters. Zij hebben een beter zicht op de totale patiënt, zijn algemene toestand en de context waarin hij leeft.” Dr. Patty Souffriau, diensthoofd Geriatrie (foto): “Door het intensieve overleg, zowel voor als na de operatie, kunnen we beter dan vroeger complicaties voorkomen. Als er zich toch verwikkelingen voordoen, dan zijn we er ook snel bij om de beste oplossing voor de patiënt te vinden. Door de samenwerking kunnen we ook een beter opname- en ontslagbeleid voeren. Samen slagen wij erin om elke patiënt de beste zorg aan te bieden.”

Actief meezoeken naar betere diagnose- en behandelingsopties voor longkanker Dokter Kurt Tournoy, longarts: “De sleutel tot het boeken van wezenlijke vooruitgang voor de behandeling van longkanker is een multidisciplinaire aanpak, waarbij ook artsen van Radiotherapie, Nucleaire geneeskunde, Thoracale heelkunde, Pathologische ontleedkunde een onmisbare inbreng leveren. Het multidisciplinair oncologische consult is het forum waar alle betrokken specialisten en paramedici de situatie van elke patiënt grondig bespreken om een diagnostisch en therapeutisch beleid uit te werken. Bij dit volledige proces willen we graag de huisarts intenser betrekken; we hebben de intentie er een voorbeeld van transmurale zorg van te maken zodat we samen de beste zorg aan de longkankerpatiënt kunnen aanbieden.”

Opstart algologische functie Dokter Jan De Witte, anesthesist Eén op vier Belgen lijdt aan chronische pijn. Dankzij de algologische functie in het ziekenhuis wordt chronische pijn beter opgespoord. Dr. Jan De Witte, anesthesist: “We meten bij alle patiënten in het ziekenhuis de pijnscore: mensen geven een score op een schaal van 0 tot 10 wat pijnbeleving betreft. Wie 4 of meer scoort, krijgt iemand van het algologisch team op bezoek. Dit team bestaat uit een gespecialiseerd pijnverpleegkundige (algoloog), een psycholoog, een sociaal verpleegkundige en een arts-anesthesist als supervisor. Elkeen heeft zijn deskundigheid. Drie keer per week komt het team samen om de patiënten te bespreken en worden er oplossingen op maat gezocht. Waar nodig verwijzen wij naar het Multidisciplinair Pijn Centrum. Hier kunnen de patiënten ambulant worden opgevolgd, in overleg met de huisarts.”

28


Wij voeren een geĂŻntegreerde medische strategie

Om het behandelplan voor kanker zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden van de patiĂŤnt is een goed georganiseerd multidisciplinair overlegorgaan onmisbaar

Volop in beweging

29


Volop in beweging

30


Samenwerking en netwerken Wij bouwen netwerken en samenwerkingsverbanden uit – zowel tussen medische diensten en afdelingen binnen elke campus van ons ziekenhuis als tussen onze drie campussen, maar ook met externe partijen in de medische sector en in de zorg – inclusief andere ziekenhuizen.

OLV en ASZ werken samen rond sensibilisering en werving

De toekomst van de gezondheidszorg ligt in samenwerking. Ook het OLV Ziekenhuis en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis zijn daarvan overtuigd en startten in 2014 een overleg met het oog op het afsluiten van een raamakkoord. Traditiegetrouw werken beide Aalsterse ziekenhuizen en de Geneeskundige Kring van Aalst ook samen voor de tweejaarlijkse Milleniumconferentie voor alle artsen uit de brede regio. Ook voor sensibilisering van het publiek wordt er samen rond de tafel gezeten, bijvoorbeeld voor de organisatie van de BRAday, een informatie-avond voor borstkankerpatiënten over borstreconstructie, of voor het uitwerken van de wervingscampagne “Zorg onder de loep”.

Raamakkoord voor samenwerking met AZ Maria Middelares

Professor Pascal Verdonck, bestuurslid van beide ziekenhuizen: “Met de kaderovereenkomst die eind 2014 werd ondertekend, willen beide ziekenhuizen elkaar versterken door middelen en expertise samen te bundelen. Beide ziekenhuizen behouden hun autonomie en respecteren ook de keuzevrijheid van de patiënt, voor wie we de nabijheid van zorg als een belangrijke factor beschouwen. Deze kaderovereenkomst staat de mogelijkheid van lokale samenwerking met andere partners niet in de weg.”

Opening aanloopadres voor thuisverpleging aan Campus Ninove

Conform onze strategie willen we ons als ziekenhuis inpassen in de ‘keten van de zorg’ en nauw samenwerken met iedereen die daarbij betrokken is, ook thuisverpleging. Daarom zijn we ook ingegaan op de vraag van de dienst “Thuisverpleging Hunnegem” van de vzw Sint-Vincentius uit Geraardsbergen, om een ‘aanloopadres’ onder te brengen in een van de woningen op het Kerkplein, palend aan het ziekenhuis in Ninove. Hier kunnen patiënten van binnen of buiten het OLV terecht om hun thuiszorg te regelen.

31


Volop in beweging

Foto: Guido Vanden Driessche

32


In dialoog met alle betrokkenen Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ter harte, en daarom gaan we een constructieve dialoog met alle belanghebbenden (‘stakeholders’) aan: met de overheden op verschillende niveaus, maar ook met zorgverzekeraars, leveranciers en iedereen die met de zorg betrokken is.

Open Bedrijvendag en Dag van de Zorg lokten veel geïnteresseerden

Op 5 oktober tekende het OLV Ziekenhuis present voor Open Bedrijvendag. Om en bij de 2500 bezoekers zakten af naar campus Aalst, om er kennis te maken met de verschillende diensten en afdelingen van het ziekenhuis. Ook de Dag van de Zorg, op campus Asse, lokte een 800tal geïnteresseerden, onder wie minister Maggie De Block, die er in de voormiddag voor de aanwezige artsen kwam spreken.

Zorginnovatiecluster: het zorglandschap van de toekomst mee vorm geven

Het OLV Ziekenhuis is aangesloten bij de vzw Zorginnovatiecluster, die is ontstaan als spin-off van het Streekoverleg Zuid-OostVlaanderen. In het Streekpact 2007-2013 werd de Zorgsector als een van de speerpuntsectoren voor de regio Aalst-Oudenaarde naar voor geschoven. Na twee jaar ontwikkeling binnen de schoot van een project gefinancierd door Vlaanderen in Actie, zag begin 2011 Zorginnovatiecluster vzw het levenslicht. De Zorginnovatiecluster wil innovatie en ondernemerschap in zorg initiëren, stimuleren en ondersteunen. Innovatie in producten, diensten, processen, samenwerkings- en organisatievormen blijven een uitdaging voor het zorglandschap van de toekomst.

33


34


Kwaliteit - EfficiĂŤntie - Excellentie - Innovatie

35


OLV Ziekenhuis Campus Aalst Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86

OLV Ziekenhuis Campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse T. 02 300 61 11 F. 02 300 63 00

OLV Ziekenhuis Campus Ninove Biezenstraat 2, 9400 Ninove T. 054 31 21 11 F. 054 31 21 21

www.olvz.be

Profile for W247.BE

OLV Aalst - Jaarbrochure: volop in beweging  

OLV Aalst - Jaarbrochure: volop in beweging  

Profile for w247