Dorpsvisie Tollebeek

Page 1

Tollebeek

Dorpsvisie TollebeekInhoudsopgave 1

Inleiding

5

2

Tot stand komen van het plan

7

3

Tollebeek in beeld

9

4

De identiteit van Tollebeek

15

5

Toekomstbeeld

17

6

Uitvoeringsplan

23

Bijlage 1 Wensenlijst Bijlage 2 Subsidieregelingen1 Inleiding 1.1

Inleiding

Voor u ligt de Dorpsvisie Tollebeek. Deze dorpsvisie is onder begeleiding van Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek en Grontmij door de inwoners zelf opgesteld. Niet alleen bij het opstellen van deze visie, maar ook bij de uitvoering hiervan spelen de inwoners een belangrijke rol. Het is een dorpsvisie door én voor de inwoners van Tollebeek. Het opstellen van de dorpsvisie is mogelijk gemaakt door de gemeente Noordoostpolder.

1.2

Doelstelling

Het doel van de dorpsvisie is het opstellen voor en door de bevolking van een integrale dorpsvisie met uitwerkingsplan, die gedragen wordt door de inwoners van Tollebeek en andere betrokken partijen. In deze visie staat wat het dorp is, waar het heen wil en welke projecten zij wil uitvoeren om daar te komen.

1.3

Status

1.4

Leeswijzer

De dorpsvisie is nadrukkelijk een plan opgesteld dóór en vóór de bevolking van Tollebeek. Het vormt geen gemeentelijk plan. Op basis van deze dorpsvisie gaan Dorpsbelang Tollebeek, maatschappelijke organisaties en de gemeente in overleg over wat er de komende jaren in Tollebeek moet en kan gebeuren. De inwoners nemen zelf het initiatief om het uitvoeringsplan tot uitvoering te brengen. In hoofdstuk 2 wordt in het kort een beeld geschetst van Tollebeek. Daarbij wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de ligging van het dorp. Daarnaast komt de bevolkingsopbouw en het sociale leven in het dorp aan bod. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de wijze waarop het plan tot stand is gekomen. Hoofdstuk 4 vormt het uitvoeringsplan, waarin een opsomming gegeven wordt van de uit te voeren projecten, betrokken partijen, kosten en subsidiemogelijkheden. In de bijlagen is een lijst met minder prioritaire projectideeën opgenomen. Ook is hierin een overzicht van mogelijk kansrijke subsidieregelingen weergegeven.

5


6


2 Tot stand komen van het plan 2.1

Proces

Om te komen tot een door bewoners gedragen dorpsvisie, is een aantal processtappen doorlopen. Samen met de bewoners is een beeld geschetst hoe Tollebeek er in 2025 uit moet zien. Om dit streefbeeld te behalen zijn de belangrijkste thema’s die leven onder de bevolking van Tollebeek benoemd. Vervolgens is aan het streefbeeld concreet invulling gegeven door middel van een actieplan met projecten, waarin negen prioritaire projecten centraal staan. Op verschillende momenten in het proces zijn de ideeën van de inwoners getoetst op haalbaarheid, door terugkoppeling met de gemeente, besprekingen met te betrekken partijen als Flevolandschap, Mercatus en door bestudering van vigerend beleid.

2.2

Aftrapbijeenkomst

Op 6 maart 2013 is een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Dorpsbelang Tollebeek, de gemeente Noordoostpolder en Grontmij van gedachte hebben gewisseld over het proces om te komen tot de dorpsvisie.

2.3

Enquête

Aan het begin van het proces zijn door Dorpsbelang zogenaamde ideeënformulieren onder de inwoners verspreid. In deze enquête konden inwoners aangeven wat behouden moest blijven in Tollebeek, wat er gemist werd, welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in Tollebeek en welke kansen zich aandoen de komende jaren. In totaal zijn er 33 ingevulde enquêtes geretourneerd. De resultaten van het enquêteonderzoek vormden het uitgangspunt voor de verdere stappen in het proces. De resultaten zijn gebruikt bij de brainstormavond en tijdens de themabijeenkomsten.

2.4

Naar aanleiding van de brainstormavond zijn de volgende thema’s vastgesteld: 1. Jeugd 2. Ouderen 3. Werk en bedrijvigheid 4. Recreatie, landschap, sport en groen

2.5

Themabijeenkomsten

2.6

Werkbijeenkomst

2.7

Opstellen dorpsvisie

In september 2013 hebben vier themabijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben groepjes van ongeveer tien inwoners de geïnventariseerde thema’s uit de brainstormavond uitgewerkt in projectideeën. Bewoners konden zich aan het begin van het proces aanmelden hiervoor via de enquête. Ook zijn na de brainstormavond bewoners persoonlijk benaderd om deel te nemen aan een themabijeenkomst. Op 13 november 2013 heeft een werkbijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de gehele bevolking van Tollebeek was uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de deelnemers van de themabijeenkomsten de projectideeën gepresenteerd. Vervolgens is aan de deelnemers van de werkbijeenkomst gevraagd welke projectideeën zij het belangrijkst vinden. De projecten, waaraan de bewoners de meeste prioriteit geven, zijn in de dorpsvisie opgenomen. Na de werkbijeenkomst is de dorpsvisie, op basis van alle vergaarde informatie en ideeën, geschreven.

Brainstormavond

Op 10 juni 2013 heeft een brainstormavond plaatsgevonden, waaraan ongeveer 20 bewoners uit Tollebeek hebben deelgenomen. Het doel van de avond was om een visie te formuleren voor de toekomst van Tollebeek en de belangrijkste thema’s voor de dorpsvisie te bepalen. 73 Tollebeek in beeld 3.1

Ontstaansgeschiedenis

Figuur 1.1

Bevolkingsontwikkeling Tollebeek

Na het aannemen van de Zuiderzeewet in 1918 was in 1940 de dijk om de Noordoostpolder klaar. In 1942 was de Noordoostpolder droog gemaald. De Noordoostpolder is aangelegd om te voorzien aan de behoefte aan extra landbouwgrond. De polder is ingericht op basis van de Duitse Centrale Plaatsen Theorie. Emmeloord is de hoofdstad van de Noordoostpolder met daar omheen 10 dorpen op fietsafstand. Tollebeek is één van deze dorpen. Het dorp Tollebeek is officieel gesticht in 1957 en is daarmee het jongste dorp in de Noordoostpolder. Door het concentreren van boerderijen, winkels, scholen, kerken en sportvoorzieningen moest een sociale gemeenschap ontstaan. Het ontwerp van Tollebeek met 350 woningen is gemaakt door architect dr. Ir. Nix uit Rotterdam. De ontwerper omschrijft het dorp als een omzoomde nederzetting met groene kamers. In 1942 verzorgden pioniersbarakken de tijdelijke huisvesting van de polderwerkers. Zij bouwden de wegen, kanalen, huizen en boerderijen tussen 1942 en 1957. Eén van deze pioniersbarakken staat nog altijd in Tollebeek. De naam Tollebeek is afgeleid van het jachtlandgoed Tollebeke uit 1364. Het hert op de vlag van Tollebeek refereert nog naar de vroegere jacht.

3.2

Ligging

3.3

Bevolkingsgroei

Tollebeek ligt aan de Urkerweg en de Urkervaart tussen Emmeloord en Urk. Tollebeek is een langswegdorp. De afstand naar Emmeloord is zes kilometer. Het oude vissersdorp Urk ligt ongeveer vijf kilometer ten zuidwesten van Tollebeek. Tollebeek is vanaf de snelweg A6 van Joure naar Almere goed bereikbaar.

Nadat ca. 15 jaar geleden er in Tollebeek een nieuwe wijk is gebouwd is hier veel instroom van jonge gezinnen geweest. Met name deze instroom heeft ervoor gezorgd dat de leeftijdsopbouw in Tollebeek optimaal genoemd mag worden. Hierbij moet gezegd worden dat er op dit moment erg veel jeugd in Tollebeek is, 11% is in de leeftijd van 0-4 jaar en 30% is jonger dan 14 jaar. Deze jeugd garandeert een goede bezetting van de voorzieningen die het dorp biedt. 9% van de inwoners is ouder dan 65 jaar. Deze groep zal de komende jaren groter worden. Ook voor hen moeten er voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Zij geven aan graag in Tollebeek te willen blijven wonen.

Tollebeek behoort bij de drie grootste dorpen van de Noordoostpolder. Al vele jaren laat het inwonertal een groei zien. Zo telde Tollebeek in 2003 nog 1800 inwoners, in 2013 waren dat er 2390.

9


10


Figuur 1.2

3.4

Bevolkingsopbouw Tollebeek

Sociaal leven

Multifuntioneelcentrum De Pionier is door eigen initiatief in september 2011 gerealiseerd en staat op een gunstige plek in het dorp. De prachtige locatie ligt naast de voetbalvelden en het bos. In De Pionier zijn sportfaciliteiten, een grote centrale ontmoetingsruimte en enkele kleinere ruimtes te vinden. De Pionier heeft een centrale plek in het sociale leven van menig Tollebeker. De sporthal wordt intensief gebruikt door de basisscholen voor hun gymlessen, de gymnastiekvereniging, de volleybalvereniging, de ouderengymnastiek, de badmintonvereniging, de majorettevereniging en Bodyfit. De grote centrale ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor buitenschoolse opvang, het samenstellen van de lokale krant De Bazuin, het organiseren van bijeenkomsten door verschillende organisaties en doet dienst als kantine voor de sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal en de buitenvelden. De

kleinere ruimtes worden gebruikt als vergaderzaal en als consultatie ruimte door de fysiotherapie, logopedie en het huisartsenspreekuur. Multifunctioneelcentrum De Pionier heeft een belangrijke rol in het sociale leven in Tollebeek. Tollebeek heeft een diversiteit aan actieve verenigingen. Aanwezige verenigingen zijn: - Vereniging Dorpsbelang Tollebeek - Voetbalvereniging VV Tollebeek - IJsclub Tollebeek - Volleybalvereniging Tollebeek - Dart club Tollebeek - Majorettevereniging Diana - Gymnastiekvereniging - Sportgroep Bodyfit - Tennisvereniging de Horst - Sloeproeivereniging - Badmintonvereniging - Jeu de boules vereniging (wordt opgericht) - Gospelkoor Reflection - Gezelligheidskoor NatZat - Buurtverenigingen die actief zijn in hun eigen buurt Buiten de Pionier heeft Tollebeek een redelijk aanbod aan voorzieningen, gezien de omvang van het dorp. - 3 basisscholen (openbare basisschool “Ir. A.P. Minderhoud”, Protestant Christelijke basisschool “Op de Wieken” en Rooms Katholieke basisschool “Mariaschool”) - Supermarkt - Café/restaurant/partycentrum - Cafetaria - Fietsenmaker - Kapsalon - Buitenschoolse en dagopvang - IJsbaan (in de winter)

11


12


Daarnaast kenmerkt Tollebeek zich door het grote aantal jaarlijks terugkerende evenementen. Zo zijn er activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, een dorpsschoonmaak, de “zomer/wintertijd festiviteit”, Koningsdag, eierengooi-toernooi op Hemelvaartsdag, paaseieren zoektocht, de intocht van Sint Nicolaas en een kerstviering voor het hele dorp. Het jaarlijkse dorpsfeest wordt elke 3de donderdag na Pinksteren georganiseerd. Het tiendorpen voetbaltoernooi is al sinds 1964 een traditie in de Noordoostpolder en wordt in Tollebeek gespeeld en georganiseerd door vv Tollebeek. Sinds 1988 onderhoudt Tollebeek vriendschappelijke banden met het gelijknamige Belgische dorp Tollembeek. Het dorpsblad “De Bazuin” wordt sinds 1978 uitgegeven. Ongeveer 22 keer per jaar voorziet De Bazuin de dorpsbewoners van Tollebeek van het dorpsnieuws. Daarnaast is de website www.tollebeek.nl een belangrijke informatiebron voor de inwoners van Tollebeek.

3.5

Monumenten

Tollebeek heeft een aantal gemeentelijke monumenten, namelijk: de boerderij op Steenbankpad 13, de boerderij op Steenbankpad 16 en het gemaaltje de Kieviet aan de Urkerweg 48-a. De twee boerderijen stammen uit 1956. Het gemaaltje de Kieviet, ontworpen door Dirk Roosenburg, is gebouwd in de jaren ’50 van de twintigste eeuw.

polder wordt Tollebeek aangewezen als locatie met de primaire functie van woonkern. Volgens een woningonderzoek uit 2012 blijkt Tollebeek mede te fungeren als uitvalbasis voor jongere huishoudens uit Urk. Op dit moment zijn er geen nieuwbouwprojecten in het dorp Tollebeek.

3.7

Landschap en recreatie

Het landschap van Tollebeek is geheel ontworpen en ingericht voor agrarisch gebruik. De Noordoostpolder is op verschillende schaalniveau ingericht. De oude zeedijk en de nieuwe robuuste dijk aan het IJsselmeer begrenzen de Noordoostpolder. De inrichting van de polderwateren is puur technisch. Kavelsloten, poldertochten, dorpsvaarten en drie hoofdwateren verbonden met gemalen vormen het watersysteem. De Urkervaart is een van de hoofdwateren en loopt langs Tollebeek. Vanaf Tollebeek zijn de polder en het IJsselmeer bereikbaar via de Urkervaart. De meeste wegen in Tollebeek zijn beplant met de es of populier. Vanwege de wegbeplanting is de beleving van de maat van het landschap in de hele polder ongeveer gelijk. Ten noorden van Tollebeek ligt het dorpsbos. Door het bos en de kern loopt een wandelroute. De beplanting langs de wegen, om de boerenerven en om het dorp geeft het landschap van Tollebeek een groen karakter. Leuk om te wandelen of te fietsen. De ligging aan de Urkervaart maakt Tollebeek ook interessant voor de watersporters. In Tollebeek zijn enkele B&B’s aanwezig als verblijfsaccommodatie voor toeristen.

De pioniersbarak aan de Wildzang daterend uit 1947 behoort toe tot het cultureel erfgoed in Tollebeek. In 2006 is de barak gerestaureerd en sindsdien doet de barak dienst als clubgebouw van Dart club Tollebeek.

3.6

Woningbouw

De eerste 40 jaar is de groei van Tollebeek zeer beperkt gebleven. Tollebeek groeit de laatste jaren vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de A6. Het aantal forensen dat zich in Tollebeek vestigt neemt toe. Tollebeek heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid in de zuidwestelijke richting naar Urk. In de toekomstvisie 2030 van gemeente Noordoost-

13


14


4 De identiteit van Tollebeek 4.1

De kernwaarden van Tollebeek

Sterke gemeenschap De pioniersmentaliteit van de eerste inwoners van Tollebeek is nog steeds merkbaar. De Tollebeker houdt van aanpakken. Als er in het dorp iets moet gebeuren, dan pakken ze het met elkaar op. Deze sterke gemeenschap is ook terug te vinden in het veelzijdig aanbod aan verenigingen en een actief dorpsbelang. Groen en kunst Tollebeek is trots op de uitstraling van het dorp. Met het Tollebeker Bos, de groene kamers in de kern, de diverse kunstwerken en de ligging aan de Urkervaart, heeft het dorp een unieke uitstraling in de Noordoostpolder. Deze uitstraling is belangrijk voor de Tollebeker, die zijn dorp goed onderhoudt. Het staat al jaren in de top 3 van de netste dorpen van de polder.

4.2

De kernwaarden van de Tollebeker

Gewoon De Tollebeker staat met beide benen op de grond. Respect voor de medemens en de omgeving is belangrijk. Sociale harmonie en verbondenheid De Tollebeker is gastvrij en houdt van gezelligheid. Hij staat open voor iedereen die in het dorp wil komen wonen en werkt graag samen aan een goede leefbaarheid in het dorp. Ondernemend De Tollebeker neemt graag het heft in eigen handen. Als er iets moet gebeuren, dan staat de Tollebeker klaar om te helpen. Solidariteit en zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

Woondorp Tollebeek is een woondorp. De inwoners zijn trots op hun woonplaats, en willen hier graag zo lang mogelijk blijven wonen. Ook een nieuwe generatie van geboren en getogen Tollebekers wil zich graag vestigen in het dorp. Door de jaren heen is het dorp ook aantrekkelijk gebleken voor mensen van buitenaf, zoals Urkers en forensen. De ligging tussen Urk en Emmeloord, nabij de oprit van de A6, zorgt ervoor dat Tollebeek voor deze doelgroepen interessant is. De inwoners van Tollebeek ontvangen nieuwkomers met open armen en betrekken hen graag bij de dorpsactiviteiten. Goed aanbod aan voorzieningen Alles wat een Tollebeker nodig heeft om prettig te wonen, is in het dorp te vinden. Basisvoorzieningen als sportfaciliteiten, een gemeenschapshuis, speelvoorzieningen, kerken en scholen zijn aanwezig. Tevens zijn onder andere een cafe, snackbar en supermarkt in het dorp. Dit voorzieningenniveau is prima voor een dorp van deze omvang. Voor andere zaken kan de Tollebeker naar Emmeloord. De openbaar vervoersverbinding is goed. 15


16


5 Toekomstbeeld 5.1

Toekomstperspectief

De toekomstige ontwikkeling van Tollebeek sluit aan op de identiteit van het dorp en zijn inwoners. Het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid en het versterken van de sociale cohesie staan hierbij voorop. Het volgende motto staat centraal. ‘Actief betrokken werken aan een hoogwaardige samenleving in een aantrekkelijke woonomgeving.’ In dit motto zijn de uitgangspunten voor de toekomst van Tollebeek weergegeven in de gekozen woorden. Het motto valt uiteen in de volgende onderdelen: Actief De bevolking van Tollebeek houdt niet van afwachten. De toekomstige ontwikkeling nemen ze graag zelf in de hand. Betrokken, samenleving In een dorp als Tollebeek is het belangrijk niet alleen voor jezelf op te komen, maar ook voor het dorp als geheel. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp (sociale cohesie) dient behouden te blijven en bij nieuwe inwoners en de jeugd versterkt te worden. Hiertoe moet Tollebeek de inwoners ook blijvend iets te bieden hebben. Het op peil houden van de voorzieningen en het aanbod aan activiteiten is hierbij van groot belang. In de toekomst wordt Tollebeek nog meer een dorp waar men niet alleen woont, maar ook leeft. Je bent trots om in Tollebeek te wonen. Werken Voor een deel van de inwoners is Tollebeek niet alleen een woonomgeving, maar ook de locatie waar ze een eigen bedrijf hebben. Dit moet ook in de toekomst mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het verbreden van de bedrijvigheid op het platteland en het versterken van het

draagvlak voor de ondernemers in de kern. Het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme staan hierbij centraal. Werkgelegenheid voor de eigen inwoners dient verder regionaal bekeken te worden. Hoogwaardig, aantrekkelijk Tollebeek is een groen en goed onderhouden dorp. Het aanbod aan voorzieningen is goed. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. Er zijn mogelijkheden om het hoogwaardige karakter te versterken. De kwaliteiten van het dorp vormen de randvoorwaarde voor bezoekers van buitenaf. Woonomgeving Tollebeek zal ook in de toekomst voornamelijk een woondorp blijven. Het is van belang dat de inwoners er leuk kunnen wonen, en de voorzieningen aanwezig zijn die ze wensen. Voor speciale doelgroepen (jeugd, ouderen) is het van belang om woonruimte te bieden passend bij hun wensen, zodat deze groepen in Tollebeek kunnen blijven wonen.

5.2

Thema’s

Jeugd Tollebeek heeft een betrekkelijk jonge bevolking. Maar liefst 30% is 14 jaar of jonger. Voor de jongeren is echter nog te weinig te doen. Voor de jongste jongeren zijn er te weinig speelvoorzieningen, vooral in de nieuwbouwwijken. Voor de jeugd van 12-16 jaar worden activiteiten georganiseerd door TOJEC en de jeugdclub van de Protestantse Kerk. Deze beide clubs werken onafhankelijk van elkaar en zijn ook niet vertegenwoordigd in Dorpsbelang. Voor de wat oudere jeugd is er J19Nu afdeling N.E.T. zij organiseren voor de jeugd van 16 jaar en ouder verschillende activiteiten. Door het bundelen van de krachten, en door goed te luisteren naar de jongeren zelf, kan het aanbod aan activiteiten verbeterd worden.

17


18


Op dit moment zijn er drie scholen in Tollebeek. Onderzoek is gaande om te bepalen of een fusie mogelijk is. Als doel voor de toekomst staat voorop dat Tollebeek zeker ĂŠĂŠn school wil behouden. De school wordt gezien als een belangrijk sociaal element in het dorp, die de kinderen van jongs aan bindt aan het dorp, en waar ouders elkaar ontmoeten. De voorzieningen voor opvang zijn op dit moment op orde. Een voorgestelde clustering van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool wordt niet positief beoordeeld. Afwisseling van omgeving voor een kind in de verschillende fasen van zijn jeugd is belangrijk. Na de middelbare school gaan de jongeren vaak studeren, waarbij ze op kamers gaan buiten de gemeente Noordoostpolder. Een deel van de jeugd wil na het studeren graag terug komen naar Tollebeek. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt, maar met het tijdig aanmelden bij Mercatus is het mogelijk om na de studietijd terug te komen in Tollebeek. Dit is van groot belang om het dorp jong te houden (vestiging jonge gezinnen). Ouderen Tollebeek kent een relatief kleine groep ouderen. 8% van de inwoners is 65 jaar of ouder. Deze groep zal echter in de komende jaren in aantal toenemen. Veel ouderen willen graag zolang mogelijk in Tollebeek blijven wonen. Een lokaal woon-zorg cluster, waarbij woningen en zorg worden gecombineerd, wordt gezien als een invulling van deze wens. Hierbij gaat het om een particulier initiatief. Voor de ondersteuning en zorg op locatie kan de inzet van vrijwilligers en mantelzorg aan de ene kant en professionele hulp aan de andere kant gebundeld worden. Op deze manier kan invulling gegeven worden aan diverse wensen onder de Tollebeekse ouderen, zoals een informatiepost rondom de mogelijkheden van Stichting Carrefour (vrijwilligers), het opzetten van een dagopvang voor een brede doelgroep ouderen (bijvoorbeeld in MFC de Pionier) en zo mogelijk ook professionele zorg op locatie.

Werk en bedrijvigheid De huidige bedrijvigheid bestaat voornamelijk uit akkerbouw. Tevens is er kleine bedrijvigheid in het dorp. Deze bedrijvigheid in Tollebeek is van groot belang. Het is een reden om in Tollebeek te wonen. Tevens vormt sponsoring vanuit de ondernemers deels de basis voor de voorzieningen en verenigingen in het dorp. De ondernemers van Tollebeek zijn niet georganiseerd. Hierdoor worden hun belangen nog onvoldoende behartigd binnen de gemeente. Ter bevordering van de bedrijvigheid in Tollebeek is het raadzaam een ondernemersvereniging op te richten, waar de wensen van de lokale ondernemers centraal staan, en die de dialoog aangaat met lokale partijen als de gemeente Noordoostpolder, BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder) en de OVG (Ondernemersvereniging Groendorpen). Een concreet aandachtspunt hierbij is betrokkenheid bij de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein bij Urk. Binnen Tollebeek zijn verschillende aandachtspunten ten aanzien van de bestaande bedrijvigheid. In de kern zijn verschillende bedrijven gevestigd, waarbij het deels gaat om ZZPers die vanuit huis werken en deels om werkplaatsen die gelegen zijn in woonwijken, en zodoende beperkt zijn in de uitbreidingsmogelijkheden. Een mogelijke oplossing is om deze bedrijvigheid uit de wijken te halen en te clusteren op een centrale locatie. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen voor de ondernemers (delen van faciliteiten), mogelijkheden tot interactie tussen ondernemers (kruisbestuiving) en mogelijkheden voor uitbreiding. De woonwijken zelf zullen door het vertrekken van de bedrijvigheid aantrekkelijker worden. In het buitengebied van Tollebeek zijn diverse agrarische bedrijven gevestigd. De agrobusiness in Tollebeek heeft een groot groeipotentieel. De ondernemers willen graag op het eigen erf verder groeien. Nieuw beleid vanuit de gemeente biedt hier mogelijkheden voor. Tevens komen verschillende boerenerven vrij, als gevolg van verplaatsing van de agrarische bedrijven. Deze leegstaande erven kunnen een nieuwe bestemming krijgen voor (kleinschalige) bedrijvigheid.

19


20


Recreatie, landschap, sport en groen Tollebeek is een groen dorp, gelegen aan het Tollebeker Bos en de Urkervaart. Deze ligging biedt kansen op het gebied van recreatie. Deze worden echter nog niet volledig benut. De band tussen het dorp en de Urkervaart kan versterkt worden. Het creÍren van een Tollebeker Boulevard geeft hier invulling aan. Mogelijke onderdelen zijn een klein recreatiestrandje, een botenhelling en een passantenhaven. Deze voorzieningen zijn zowel aantrekkelijk voor de eigen inwoners (zwemmen, varen), als voor passerende recreatievaartuigen (afmeren bij de passantenplaatsen). Passanten kunnen verleid worden om het dorp in te trekken, om daar gebruik te maken van de lokale voorzieningen. Dit zal het draagvlak voor lokale ondernemers versterken. Het Tollebeker Bos was oorspronkelijk ingericht voor recreatief gebruik. Door gebrek aan onderhoud zijn deze mogelijkheden tegenwoordig beperkt. Dit is deels het gevolg van een verandering van beheersstrategie, waarbij tegenwoordig de natuur meer z’n gang mag gaan. De inwoners van Tollebeek zouden graag gebruik maken van het bos voor wandelen, spelen, hond uitlaten, fitness en als evenemententerrein. In overleg met de huidige beheerder, Flevolandschap, zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn in de toekomst.

leg in het leven te roepen, kunnen verenigingen hun activiteiten afstemmen, zodat ze niet in elkaars vaarwater komen, en tevens van elkaar leren. Eventuele initiatieven voor nieuw aanbod kunnen in een dergelijk sportoverleg besproken worden, zodat deze ingepland kunnen worden. Zo wordt ook voorkomen dat twee partijen met hetzelfde initiatief bezig zijn.

5.3

Tollebeek in 2025

In 2025 is Tollebeek niet veel groter dan het nu is. De omvang van het dorp is prima. De Tollebeker richt zich liever op kwaliteit dan op kwantiteit. Die kwaliteit vindt hij in het voorzieningenniveau en het rijke verenigingsleven, dat ook in 2025 nog steeds op een hoog niveau is. De Urkervaart is meer bij het dorp betrokken, en biedt zowel de eigen inwoners als gasten van buitenaf leuke recreatiemogelijkheden. Ook het Tollebeker Bos biedt weer meer mogelijkheden voor ontspanning. Inwoners ontmoeten elkaar bij de lokale winkels, op het schoolplein, in de speeltuin, in de kerk of tijdens evenementen. Voor iedereen is er wat te doen, waarbij ook de jongeren en ouderen niet vergeten zijn. De band met het dorp is gegroeid. Men is trots om in Tollebeek te wonen.

Het evenementenaanbod kan vergroot worden, ter vermaak van de eigen inwoner, maar zeker ook om bezoekers van buitenaf te trekken. Door lokale ondernemers te betrekken voor organisatie en catering, wordt de lokale economie hierdoor ondersteund. Het potentieel voor nieuwe evenementen kan gezocht worden in de vele muzikanten of kunstenaars die in het dorp wonen. Het aanbod aan sportvoorzieningen in Tollebeek is omvangrijk. Voor de toekomst is het belangrijk om dit aanbod te behouden. De sportverenigingen kunnen elkaar hierbij helpen. Door een regulier over-

21


22


6 Uitvoeringsplan 6.1

Inleiding

Tollebeek heeft een duidelijk beeld voor de toekomst. Zij wil ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp zijn voor de inwoners, waar ondernemersgeest, sociale cohesie en leefbaarheid hand in hand gaan. Om dit doel te bereiken, zijn tijdens de verschillende bijeenkomsten projecten geformuleerd, die hieraan invulling geven. Tijdens de openbare werkbijeenkomst hebben de inwoners gezamenlijk de prioriteit gegeven aan 9 projecten, die samen het uitvoeringsplan vormen. De overige projecten zijn omschreven in bijlage 1. Voor elk project in het uitvoeringsplan is een werkgroep van inwoners samengesteld. De werkgroep geldt als trekker van een project, en zal bij de uitvoering ook de te betrekken partijen benaderen. In het uitvoeringsplan is aangegeven welke partijen1 in ieder geval betrokken worden. Ook wordt aangegeven op welke termijn het project uitgevoerd kan worden en wat globaal de subsidiemogelijkheden zijn.

houden Dorpsbelang op de hoogte van de stand van zaken van hun projecten en kunnen zelf ook contact opnemen met het gemeentelijk aanspreekpunt voor de dorpsvisie.

6.3

Aanspreekpunt gemeente Noordoostpolder

6.4

Subsidiemogelijkheden

Tollebeek krijgt vanuit de gemeente een vast aanspreekpunt in de persoon van de dorpscoördinator. De coördinator heeft als taak de uitwerking van het uitvoeringsplan te sturen, monitoren en evalueren. Hij of zij ondersteunt Dorpsbelang bij de uitvoering en legt verbanden tussen partijen. Dorpsbelang Tollebeek krijgt € 10.000,- van de gemeente als startbudget voor de uitvoering van het uitvoeringsplan. Daarnaast wordt in het uitvoeringsplan aangegeven aan welke subsidieregelingen gedacht kan worden voor de financiering van de projecten. Een korte beschrijving van de genoemde subsidieregelingen is weergegeven in bijlage 2.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de projecten nader toegelicht.

6.2

Dorpsbelang Tollebeek als uitvoeringscoördinator

Dorpsbelang Tollebeek is de coördinator van de uitvoering van de dorpsvisie. Zij houdt het overzicht bij van de stappen, die doorlopen zijn en blijft in overleg met de werkgroepen, die in het leven zijn geroepen om de projecten op te pakken. De werkgroepen bestaan uit vrijwilligers en organisaties uit Tollebeek. Dorpsbelang Tollebeek heeft alleen een trekkersrol voor de projecten, waarbij dit specifiek is aangegeven. Verder ligt deze rol bij de werkgroepen. Dorpsbelang Tollebeek overlegt ook met de gemeente over de stand van zaken van de uitvoering van het plan. Dit gebeurt via het regulier overleg met de gemeente, maar ook tussentijds via de dorpsradencoördinator van de gemeente. De werkgroepen 1

Deze partijen worden door de werkgroep benaderd om mee te denken. Er moet hier vermeld worden dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan door deze partijen om het project tot uitvoering te brengen.

23


24


Jeugd Jeugdraad Doel: Jeugd beter betrekken bij dorpsactiviteiten Omschrijving: Op dit moment zijn er in Tollebeek twee clubs die activiteiten organiseren voor de jeugd, namelijk de jeugdclub van de Protestantse Kerk en TOJEC. Hierbij gaat het om jeugd in de middelbare schoolleeftijd. Beide clubs werken apart van elkaar. Zij organiseren activiteiten voor de jeugd met wisselend succes. De jeugd zelf is niet betrokken bij de organisatie van deze activiteiten. De jeugd heeft ook geen vertegenwoordiging in Dorpsbelang Tollebeek en de Feestcommissie Tollebeek. Participatie van de jeugd bij dorpsactiviteiten is vaak laag.

Eerste te doorlopen stappen: - overleg tussen Dorpsbelang, de jeugdclubs en de feestcommissie, afspraken maken over inzet van jeugdraad - inwoners werven voor jeugdraad - eerste bijeenkomst jeugdraad, met aanwezigheid van jeugdclubs, Feestcommissie en Dorpsbelang, afspraken maken over frequentie en inzet jeugdraad Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Oranjefonds

De jeugd moet meer betrokkenheid krijgen bij het organiseren van de activiteiten. Hierdoor kunnen de activiteiten beter afgestemd worden op de wensen van deze doelgroep, waarmee ze eerder zullen deelnemen. Ter ondersteuning van de jeugdclubs, Dorpsbelang en de Feestcommissie wordt een jeugdraad ingericht, die frequent bij elkaar komt. De jeugdraad bestaat uit inwoners uit de doelgroep (middelbare scholieren) met een positieve en actieve houding. Haar taken zijn het meedenken bij het organiseren van activiteiten, het meewerken bij dorpsactiviteiten en indien gewenst natuurlijk ook het zelf oppakken van initiatieven. Projecttrekker: Dorpsbelang Tollebeek Te betrekken partijen: Jeugdclub Protestantse Kerk, TOJEC, J19NU afdeling N.E.T., Feestcommissie Tollebeek, Gemeente Noordoostpolder Planning: 2014

25


26


Speelvoorzieningen Doel: Voor de groeiende groep kinderen in Tollebeek passende speelvoorzieningen creëren Omschrijving: Tollebeek heeft, vergeleken met het landelijke gemiddelde, een groot aandeel kinderen onder de 14 jaar. Voor deze doelgroep is er nog te weinig te doen in Tollebeek. Op buurtniveau worden kleinschalige speelvoorzieningen voor kinderen tot 6 jaar, als een wip en schommel, gemist. Voor de oudere kinderen zou een centraal gelegen speeltuin gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ook in Rutten gedaan is. Hierbij nemen de inwoners van Tollebeek zelf het initiatief voor het realiseren van de speelvoorzieningen. Bij de speeltuin kan dan tegen een geringe vergoeding gespeeld worden.

Eerste te doorlopen stappen: - Inventariseren van de wensen van de inwoners - Overleg met gemeente over de mogelijkheden en de randvoorwaarden - Geschikte locatie zoeken, overleg met grondeigenaar - Opstellen concept projectplan - Haalbaarheid, inclusief financiële dekking onderzoeken - Opstellen definitief projectplan - Financiële dekking definitief regelen - Vergunningen aanvragen - Uitvoering Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Kern met Pit

Mogelijke onderdelen voor de speeltuin: - Speeltoestellen - Zandbak - Uitkijktoren - Pannaveld - Picknickbankjes Projecttrekker: Werkgroep toerisme en recreatie Tollebeek Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, gemeente Noordoostpolder, inwoners Tollebeek Planning: 2014-2016

27


28


Ouderen Huisvesting ouderen Doel: Realiseren van een prettige woonomgeving voor ouderen in Tollebeek Omschrijving: Ouderen willen graag in Tollebeek blijven wonen, maar de woningvoorraad voor deze doelgroep is onvoldoende. Dit heeft als gevolg dat ouderen op termijn moeten verhuizen naar bijvoorbeeld Emmeloord. Binnen dit project is het de bedoeling om een cluster van aangepaste woningen te realiseren voor ouderen (wellicht bestaande woningen aanpassen), zodat zij ook in de toekomst kunnen blijven wonen in Tollebeek. Door het clusteren van de woningen, zullen de ouderen elkaar gemakkelijker kunnen opzoeken en ontstaat de mogelijkheid andere voorzieningen hieraan te verbinden, zoals een dagopvang (zie volgende project). Wellicht is het ook mogelijk om de zorgvraag van de ouderen te bundelen en zodoende te verbeteren. Stichting Carrefour en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) worden benaderd om hierover mee te denken.

Eerste te doorlopen stappen: - wensen van de ouderen in kaart brengen - gesprek met Carrefour, advies inwinnen - concept projectplan opstellen - overleg met de gemeenten en ZONL over de wensen en mogelijkheden - locatie zoeken, overleg met grondeigenaar, overleg Mercatus (aanpassen bestaande woningen) - projectplan uitwerken, toetsen haalbaarheid, financieringsvoorstel opstellen - financiering regelen - vergunningen aanvragen - uitvoeren Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Kern met Pit - Nationaal Ouderenfonds

Projecttrekker: \Werkgroep huisvesting ouderen Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, Carrefour, ZONL, Gemeente Noordoostpolder, Mercatus Planning: 2014-2016

29


30


Dagopvang ouderen Doel: Een jaarrond te bezoeken locatie waar ouderen elkaar dagelijks kunnen ontmoeten Omschrijving: De ouderensoos in Tollebeek richt zich voornamelijk op de doelgroep 80+. Op gezette tijden worden voor die doelgroep activiteiten georganiseerd, zoals rummicub of kaarten. In de zomer is de soos gesloten. Alhoewel deze ouderensoos zeer gewaardeerd wordt, sluit het niet aan bij de wensen van de brede doelgroep ouderen (60plussers). Gemist wordt een locatie waar ouderen van alle leeftijden spontaan langs kunnen komen, binnen openingstijden, om elkaar te ontmoeten. Bij voorkeur jaarrond. Onder de inwoners is een groep vrijwilligers gevormd die hiermee aan de slag willen gaan. Naar een locatie voor de dagopvang moet gezocht worden. Indien de huisvesting voor ouderen gerealiseerd wordt, is een locatie bij deze woningen ideaal. Indien deze woningen er niet komen, kan gedacht worden aan MFC De Pionier.

Eerste te doorlopen stappen: - Gesprek met vertegenwoordiging van de ouderensoos over mogelijk koppeling inspanningen - Gesprek met vertegenwoordiging MFC De Pionier over mogelijke locatie voor dagopvang - Inventariseren van de wensen van de ouderen - Bespreken van de randvoorwaarden en mogelijkheden met de gemeente Noordoostpolder en Stichting Carrefour - Opstellen projectplan, inclusief financiĂŤle raming en inschatting benodigde vrijwilligersuren - FinanciĂŤle dekking regelen - Vrijwilligers werven - Uitvoering Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Nationaal Ouderenfonds - Oranjefonds - Kern met Pit

Projecttrekker: Werkgroep dagopvang ouderen Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, gemeente Noordoostpolder, Ouderensoos, MFC De Pionier, Stichting Carrefour Planning: 2014

31


32


Werk en bedrijvigheid Oprichting ondernemersvereniging

Werkplaats verzamelpand

Doel: Ondernemersvereniging oprichten

Doel: De realisatie van werkplaatsen / units voor ondernemers

Omschrijving: In de ondernemersvereniging Tollebeek komen de ondernemers bij elkaar om te overleggen over het ondernemersklimaat in Tollebeek. Welke wensen zijn er? Welke acties moeten ondernomen worden om het klimaat te verbeteren? De ondernemersvereniging vertegenwoordigt de ondernemers van Tollebeek binnen de regio en overlegt met overheden en andere partijen die van belang zijn. De ondernemersvereniging zal in ieder geval regelmatig overleggen met de BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder) en de OVG (Ondernemersvereniging Groendorpen).

Omschrijving: Bestaande kleine ondernemers in het dorp hebben weinig mogelijkheden om uit te breiden binnen de woonwijk. Het verplaatsen van deze bedrijven kan de ondernemers kansen bieden voor ontwikkeling en zal tevens bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid in de woonwijk. In een werkplaatsverzamelpand kunnen ondernemers zich vestigen, groeien met hun onderneming, van elkaar leren en voorzieningen delen. Dit zal schaalvoordelen met zich meebrengen, kosten besparen en meer mogelijkheden creĂŤren (b.v. samenwerken om glasvezel te realiseren). Het aanbieden van een dergelijke voorziening zal ook nieuwe ondernemers naar Tollebeek kunnen trekken.

Projecttrekker: Dorpsbelang Tollebeek Te betrekken partijen: Ondernemers, Gemeente Noordoostpolder, BAN, OVG Planning: 2014 Eerste te doorlopen stappen: - benaderen ondernemers, peilen animo voor deelname - contact met OVG, ondersteuning bij oprichting ondernemersvereniging Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: nvt

Projecttrekker: Ondernemersvereniging Tollebeek i.o. Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, Gemeente Noordoostpolder, Mercatus, OVG, BAN Planning: 2014-2016 Eerste te doorlopen stappen: - Inventariseren van de wensen van de ondernemers - Overleg met gemeente en Mercatus over de mogelijkheden en de randvoorwaarden - Geschikte locatie zoeken, overleg met grondeigenaar - Opstellen concept projectplan - Haalbaarheid, inclusief financiĂŤle dekking onderzoeken - Opstellen definitief projectplan - FinanciĂŤle dekking definitief regelen - Vergunningen aanvragen - Uitvoering Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: nvt

33


34


Recreatie, landschap, sport en groen Tollebeker bos

Muziekfestival

Doel: Vergroten recreatieve mogelijkheden Tollebeker Bos

Doel: Organisatie van een muziekfestival, ter vermaak van de eigen inwoners en als toeristische trekker voor de regio

Omschrijving: De inwoners van Tollebeek willen graag weer gebruik kunnen maken van het Tollebeker Bos, zoals dat vroeger ook kon. Verder zouden nieuwe functies de betekenis van het bos voor Tollebeek kunnen versterken. De wensen zijn: - Begaanbaar maken van de wandelpaden - Behouden van de zitbankjes (desgewenst zal het onderhoud hier voor door de inwoners van Tollebeek uitgevoerd kunnen worden) - Zonering aanbrengen waarbij honden in een afgezonderd deel uitgelaten kunnen worden - Speelbos - Evenemententerrein - Openbaar fitnessveld / trimbaan

Omschrijving: De evenementenkalender van Tollebeek is nog maar beperkt gevuld. Evenementen worden gezien als een mogelijkheid om de betrokkenheid van inwoners met het dorp te vergroten. Er is immers weer iets te doen in het dorp, waarbij men elkaar ontmoet. Tevens kunnen evenementen extra omzet genereren voor de lokale ondernemers, mits deze betrokken worden bij de organisatie (b.v. horeca). Een centrale locatie in het dorp of aan de Urkervaart lenen zich hier goed voor. Er zijn veel muzikanten in Tollebeek. Een muziekevenement ligt daarom voor de hand, en is in het verleden ook al eens georganiseerd. Bij succes kan dit een jaarlijks terugkerend evenement worden.

Projecttrekker: Werkgroep Recreatie en Toerisme

Projecttrekker: Werkgroep Recreatie en Toerisme

Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, Flevolandschap, Gemeente Noordoostpolder

Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, organisatoren eerder muziekevenementen, muziekanten Tollebeek, Gemeente Noordoostpolder

Planning: 2014-2016

Planning: 2014: overleg, organisatie, 2015: eerste evenement

Eerste te doorlopen stappen: - Inventariseren van de wensen van de inwoners ten aanzien van het Tollebeker Bos - Wensen samenvoegen tot een samenhangend voorstel - Overleg met Flevolandschap over de wensen en mogelijkheden - Projectplan opstellen voor de kansrijke onderdelen - FinanciĂŤn regelen - Vrijwilligers werven voor beheer en onderhoud, in overleg met Flevolandschap - Uitvoeren

Eerste te doorlopen stappen: - overleg met organisatoren van eerdere muziekevenementen in Tollebeek om ervaringen uit te wisselen, en animo voor een vervolg te peilen - inventarisatie animo onder lokale muzikanten voor deelname aan het evenement - projectplan opstellen voor het evenement (onder andere programmering, organisatie, financiĂŤle dekking) - vergunningen aanvragen - uitvoeren

Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Kern met Pit - Stichting ANWB fonds

Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Oranjefonds 35


36


Tollebeker Boulevard Doel: De Urkervaart recreatief meer betrekken bij Tollebeek Omschrijving: De Urkervaart is een recreatief interessant element bij Tollebeek. Het biedt kans voor verschillende vormen van waterrecreatie. Op dit moment wordt er wel al gezwommen in de Urkervaart, maar dit gebeurt zonder faciliteiten. Om de veiligheid te bevorderen, dienen enkele maatregelen getroffen te worden, zoals het veiliger maken van de oversteek over de provinciale weg, het aanbrengen van een trapje en het creëren van een (beperkt) recreatiestrandje. Verder kunnen de mogelijkheden voor waterrecreatie verbreed worden. Een tewaterlaatplaats voor sloepen maakt het mogelijk om vanuit Tollebeek een tocht over de Urkervaart te starten. Tevens kan de Roeivereniging Tollebeek hier gebruik van maken. Nieuwe passantenplaatsen kunnen het mogelijk maken voor vaarrecreanten om af te meren bij Tollebeek en gebruik te maken van de lokale horeca en bedrijven. Dit recreatief bezoek zorgt voor extra draagvlak voor de lokale ondernemers.

Eerste te doorlopen stappen: - Eerste verkennende gesprek met beheerder Urkervaart (Provincie Flevoland) over de mogelijkheden - Gesprekken met overige betrokken partijen over wensen en mogelijkheden - Opstellen projectplan, inclusief financiële raming financierings voorstel - Financiële dekking regelen - Uitvoering Mogelijk kansrijke subsidiemogelijkheden: - Kern met Pit - Stichting ANWB fonds

Projecttrekker: Werkgroep recreatie en toerisme Te betrekken partijen: Dorpsbelang Tollebeek, Ondernemersvereniging Tollebeek i.o., Roeivereniging Tollebeek, Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland Planning: 2014-2016

37


38


Bijlage 1: Wensenlijst Gedurende het planproces zijn er veel projectideeĂŤn naar voren gekomen. Een aantal wordt door de verschillende werkgroepen uitgewerkt. De overige ideeĂŤn, die minder prioriteit hebben gekregen, zijn in deze bijlage opgenomen. Zij vormen als het ware het wensenlijstje voor als dit DOP is uitgevoerd.

Kantorenverzamelpand

Een verzamelpand waarin kantoorruimte wordt geboden voor Tollebekers die nu thuis werken, starters en ZZPers. Faciliteiten kunnen gedeeld worden, waardoor kosten gespaard worden. Interactie met anderen maakt het lokaal werken prettiger en inspireert. Wellicht kan het kantorenverzamelpand gecombineerd worden met woonruimte voor de ondernemers.

Tollebeekse inbreng nieuw industrieterrein bij Urk

Tollebeekse ondernemers zouden graag hun wensen kenbaar maken aan de initiatiefnemers van het te ontwikkelen bedrijventerrein bij de Buitendijkse Haven. Op het moment van het schrijven van dit plan verkeert het planproces nog in de verkennende fase, waarbij de initiatiefnemers (een consortium van ondernemers) de mogelijkheden bekijken. Via de OVG en de BAN worden de ondernemers in de gemeente op de hoogte gehouden. De Ondernemersvereniging Tollebeek i.o. kan hierbij aanhaken.

Fietscrossterrein

Met veel plezier denken de Tollebekers terug aan het fietscrossterrein dat vroeger aan de dorpsrand was gelegen. Helaas moest het fietscrossterrein plaats maken voor woningbouw. Dit is jammer, want hiermee is een leuke voorziening voor de jeugd verloren gegaan. Een nieuw fietscrossterrein zou welkom zijn.

Informatieloket

Voor ouderen is het deels nog onbekend welke regelingen er zijn, waar ze gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld is de dienstverlening van Stichting Carrefour. Tijdens het dorpsvisieproces is gebleken dat nog te weinig bekend is wat deze organisatie doet. Vrijwilligers kunnen de nodige informatie inwinnen, en verder geven aan de ouderen in Tollebeek. Voorstel hiervoor is om een keer per week een inloopuurtje te organiseren in MFC De Pionier.

Tollebeker sportoverleg

EĂŠn of twee keer per jaar bij elkaar komen van de sportverenigingen, om de synergie tussen de verenigingen te versterken. Aandachtspunten tijdens dit overleg kunnen zijn: - de activiteiten: welke sporten worden aangeboden, nieuwe sporten stimuleren - kalender: afstemmen van weekplanning en evenementen - middelen: synergie door gebruik van elkaars voorzieningen - personele bezetting: overkoepelende functies, schaalvoordeel

Voorzieningen tegen hondenpoep

Binnen Tollebeek zijn uitlaatplekken aangewezen. Eigenaren van honden horen bij het uitlaten van de honden buiten deze plekken zakjes mee te nemen om uitwerpselen gelijk te kunnen opruimen. Dit gebeurt in de praktijk lang niet altijd, wat leidt tot overlast. Door met bebording te wijzen op de verantwoordelijkheden die een hondeigenaar heeft, kan de overlast verminderd worden.

Fietsenstalling

Bij de bushalte is geen fietsenstalling. Mensen zetten hun fiets her en der neer, wat een rommelig beeld geeft. Het is wenselijk dat er een overdekte fietsenstalling nabij de bushalte komt.

39


40


Bijlage 2: Subsidieregelingen Nationaal Ouderenfonds

Omschrijving: Het doel van het Nationaal Ouderenfonds (NFO) is het helpen van ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep bevorderen. Het fonds beschikt over het zogenaamde Premieplan. Met behulp van dit plan kan het fonds de opbrengsten van geldinzamelingsacties voor projecten voor ouderen verdubbelen, waarbij de maximale opbrengst € 2500 mag bedragen. Meer informatie: http://www.ouderenfonds.nl

Stichting ANWB fonds

Omschrijving: Het doel van de Stichting ANWB Fonds (ANWB) is het ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer met aandacht voor milieu en landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In aanmerking voor een bijdrage (in natura) komen initiatieven en projecten. De bijdrage verschilt per geval. Aanvragen kunnen met behulp van het aanvraagformulier digitaal worden ingediend bij de Stichting ANWB Fonds. Meer informatie: http://www.anwb.nl

Oranjefonds

Omschrijving: Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s. Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. Meer informatie: http://www.oranjefonds.nl

Kern met Pit

Omschrijving: Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heide maatschappij (KNHM). KNHM heeft als doelstelling ‘het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving’. Daarbij wil zij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. Sinds 1978 organiseert KNHM daarom de wedstrijd Kern met Pit. Met de organisatie van Kern met Pit wil KNHM de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet. Tweehonderd initiatieven kunnen meedingen in deze wedstrijd. Meer informatie: http://www.kernmetpit.nl

POP3

Omschrijving: De nieuwe periode voor subsidies uit de Europese structuurfondsen loopt van 2014-2020. Het ELFPO is een pijler uit het structuurfonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en ondersteunt activiteiten op het platteland. De Nederlandse uitwerking van het ELFPO is het Plattelandsontwikkelingsprogramma, POP3. POP3 wordt op dit moment voorbereid in een landelijke werkgroep, waaraan het Ministerie van Economische Zaken en de provincies deelnemen. Het POP3 wordt per landsdeel uitgewerkt (4 landsdelen). Naar verwachting keurt de Europese commissie in de loop van 2014 de Nederlandse uitwerking goed. Dan kunnen de provincies, waaronder dus de provincie Flevoland, verordeningen opstellen, waarin criteria worden opgenomen waar projecten aan moeten voldoen. Vervolgens zullen er tenders worden uitgezet voor projecten in het landelijk gebied. Op het moment van het opstellen van deze dorpsvisie is dit dus nog geen kansrijke regeling, maar dit verandert naar verwachting aan het eind van 2014 of het begin van 2015. 41


Colofon De Dorpsvisie Tollebeek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek, gemeente Noordoostpolder en Grontmij. Grontmij heeft opdracht gekregen van Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek om het proces voor het opstellen van het plan te begeleiden en het plan te schrijven. Projectteam Grontmij: •  Drs. S. Zegers (projectleider) •  Ir. P. Bergmans •  N. van Faals BSc Auteur: Drs. S. Zegers Gecontroleerd door: Ir. P. Bergmans

Goedgekeurd door: Ir. E. von Wersch

Arnhem, 28 juli 2014 Kenmerk: 328162 Referentienummer: GM-0139151

42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.