Page 1

21. YÜZYIL BECERİLERİNE GENEL BAKIŞ

Üretkenlik ve Sorumluluk Başkalarının ilgi ve haklarına saygı göstererek kendi haklarını savunabilen,

görevlerini yerine getirebilen, kendi kararlarını verebilen ve davranışlarının sonuçlarına katlanabilmek. İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler

belirlemek ve bunlara ulaşmak, Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek,

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi •

Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek,

Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek,

Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak, Problem çözmek

ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi

sınırlandırmak,

çözümlemek ve birleştirmek •

Kendi düşünce süreçlerimizin farkında olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeye eleştirel düşünme denir.


Yapıcı ve Yenilenme becerisi •

Hayatın her alanında orijinalite ve özgünlük sergilemek,

Toplumun işine yarayacak yeni fikirler geliştirerek uygulamak.

Buluşçu, yenilik arayan, yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya

çıkmasını sağlayan düşünceler sistemidir. •

Çok yönlü bakabilmek, çok seçenekli çözüm yolları bulmak ve uygulamak.

Bilgi ve Medya Okur-yazarlığı •

Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru bir şekilde kullanmak,

Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

Hayatın her alanında bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanma becerilerine sahip olanlar bilgi ve medya okuryazarıdır. Çağımız medya donanımlı bir çağ olduğu için medya toplumlara ve toplumu oluşturan bireylere şekil veren önemli bir güçtür.

Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak,

İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek,


Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

Girişimcilik ve Öz-Yönelim •

Kişinin kendini tanıması duygularını fark ederek

yöneterek,

davranışları

üzerinde

düşünceleri kontrol

ve sahibi

olmasıdır. (kendini tanı ve yönet) •

Kendi

anlayışını

ve

öğrenme

gereksinimlerini gözlemlemek, •

Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek,

Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak,

Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak,

Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek,

Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek,

İletişim ve İşbirliği - Esneklik ve Uyum •

Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak,

Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek,

Kişinin kendini tanıması, duygularını fark ederek ve yöneterek dünce ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olabilmesidir. Kişinin çevresini tanıması ve ilişkiyi yönetmesi ise diğerlerini anlaması, ilişkilerinde duyarlı ve sorumluluk bilinci


içinde davranmasıyla başlar, başkalarının davranışlarını etkileme ve olumlu yönlendirme olanağı vererek sürer. Takım çalışması gösterme, farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme ,başkaları

ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik farklılıklara saygı göstermedir. •

Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak,

Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak,

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler •

Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak,

Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak,

Sosyal konulara, sosyal çevrelerine duyarlı olmak.

Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif rol almak.

Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak,

Liderlik


Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak,

Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemektir.

Liderler değişime uyum gösterip sürekli öğrenme felsefesini kabul edip gelişmelere açık olan kişilerdir. Birey kendi öğrenmesinin lideri olmalı, kendi öğrenmesiyle ilgili planlamalar yapabilmelidir.

Kişi inisiyatif alabilmeli, sorunlara çözümler üretilebilecek kişilerarası işbirliğini geliştirici nitelikte olmalıdır.

Bilgi kaynaklarının ulaşmanın gerektirdiği becerileri edinmeli bilgi teknolojileri konusunda donanımlı olmalıdır.

21.yuzyıl becerileri  
21.yuzyıl becerileri  

fatih projesi

Advertisement