Page 1

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI AJALEHT

aasta e p p õ e u u teada— b a n n 9.00 a l l K e k il VÜK t s u 27. aug n o s u t k a ava KEVAD 2012

KOOLI LEHT Kui lõpetasin põhikooli, oli edasise tegutsemise plaan olemas – lähen edasi keskkooli, et selle lõpetamise järel õpetajaks õppida. Nii on ka läinud. Olen oma noorepõlve plaani ellu viinud ja sellega väga rahul. Olen õnnelik inimene. Ka teil, kes te oma tulevikku planeerite, tasub oma plaan teha. Siis oskate juba täna õpinguteks õigeid valikuid teha. Valikute tegemine on alati keeruline, isegi raske. Õigeks tegutsemiseks, peate kõigepealt iseendaga sõbraks saama. Te peate enda võimeid hästi tundma, siis oskate ka õigeid valikuid teha. Kui te pole iseendaga rahul, otsige üles karjäärinõustajad, jõudke koos endas selgusele. Siis ei tule edaspidi õnnetu olla, et teie töö ja elu teile ei meeldi. Viljandi kutsekool on üks võimalus omale tulevik luua. Kui teile meeldib kokata või ehitada, autot remontida või arvutiga mässata, tulge meile õppima. Ka tulevased mööbliparandajad, bussijuhid, elektrikud või keskkonnatehnikud saavad Vana-Võidus hea aluse oma elu ehitamiseks. Valik kutsekooli kasuks on topeltkasulik – siin õppides saate kutse ja ka keskhariduse. Peale õpinguid on jälle võimalus valida – kas lähete tööle või õpite edasi. Soovin teile õigeid valikuid ja ootan sügist kohtumist esimesel koolipäeval. Tarmo Loodus, direktor

VITAE, NON SCHOLAE DISCIMUS!


KOOLI

LEHT

LK. 2

MEIE KOOL

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis töötab 96 töötajat: 49 õpetajat, 47 teenistujat ja ametnikku. Koolis on kolm õppimisega seotud osakonda: ehitusosakond, teenindusosakond ja täiendusõppeosakond. Kõigi nende ühine ülesanne on tagada meie koolis õppijatele head õppimis– ja töötingimused. Kooli süda asub vanas mõisahoones, kus kooliharidust antud juba 91 aastat. Lähiajal ootavad ees mahukad uuendused, ehitatakse uut õppekompleksi ja õppetingimused ning praktikabaasid paranevad märgatavalt.

Jaan Kabin, õppedirektor: Tänapäeval ei tohi lasta mõttetult mööduda ühelgi päeval, mis on antud õppimiseks. Noore õppija elus peaks olema tähtsal kohal 3 vaala, millele ehitub kogu tulevik:  Kõigepealt peavad olema püstitatud eesmärgid eluks.  Oluline on ka oskus kohaneda koolis ja uues olukorras üldse.  Kõik laabub ja läheb soovitud rada, kui on tahe oma eesmärgid ellu viia. Kooli ülesanne on aidata noorel õppijal neid kolme omadust kasvatada ja arendada.

Õpime elu, mitte kooli jaoks!

kujundamine.

Nii kõlab meie kooli juhtlause. Sellel Selle juhtlause järgimine pole keeruline. lausel on lihtne, aga sügav sisu — Tuleb vaid iga päev koolis käia ja kutsekooli ei tulda kooli, vaid ikka siin tundides, praktikumides ja muudes omandatava ameti pärast. Pole niivõrd ettevõtmistes innukalt kaasa lüüa. oluline, mis kooliga on Samas pole see ka lihtne Õpime elu, tegemist, oluline on, et — kutsekoolis on võrreldes selles koolis saab gümnaasiumiga topeltmitte kooli inimene õppida meelkoormus. Siin jaoks!!! diva ameti, et selles omandatakse sama ajaga koolis on loodud just mis gümnaasiumis nii s ell e ameti õppi mi seks head kutse-alased teadmised ja oskused kui tingimused, et selles koolis on head ka keskharidus. Tuleb ise soovida oma õpetajad, et sellel koolil on head otsuse — omandada meie koolis just see partnerid ameti praktiliseks õppimiseks meeldiv amet — täitumist ja selle nimel reaalses töökeskkonnas. Kutseõpe on tegutseda. Siis saad meilt seda, mille vahend ameti õppimiseks, oma tuleviku järele Sa tulid! See ongi õppimine eluks!

ÕPPEKORRALDUSEESKIRI ON KÕIGE ALUS Meie iga õppeaasta peamine eesmärk on hästi antud tund, millest tunnevad rõõmu kõik asjaosalised. Viimaste aastate muudatused nagu perioodõpe, jooksvast hindamisest loobumine, siseveeb, on õpilaste ja õpetajate küsitluste põhjal hästi vastu võetud ja jätkuvad ka järgnevatel õppeaastatel. Keerulisem osa on tunniplaan.

Tunniplaani tuleb pidevalt jälgida, sest muutused on pea iganädalased. Ainult nii tagate endale õige tööjärjekorra ja tundides kaasalöömise. Kes aga tunnis aktiivselt kaasa töötab, sellel pole ka probleeme õppimise, hinnete ega ametis hakkama saamisega. Kõige

olulisem

dokument

õppija jaoks on kindlasti õppekorralduseeskiri. Selles dokumendis on kirjas kooli läbimise valem. See määrab ära kooli toimimise. Kui õpilane selles olevatest reeglitest kinni peab, on üsna tõenäoline tema jõudmine kooli vilistlaste hulka. Tehke see omale selgeks, ja kool muutub meeldivaks kohaks, kus targemaks saada.

5 PERIOODI Õppeaasta 40 nädalat jaguneb viide 8-nädalasesse perioodi. Korraga õpitakse 8 õppeainet, iga ainet on nädalas 4 tundi, perioodis 30 tundi.

Lisaks on igal nädalal grupijuhendaja tund. Kokku on nädalas 31 tundi auditoorset ja 8 tundi iseseisvat õppimist. Tunni pikkus on 45, paaristunnil 90 minutit. Praktiliste tööde tunnid on

tunniplaanis järjest, võimalusel on järjest ka praktikapäevad. Praktika ajal on iga 100 minuti töö järel 20 minutit puhkust. Praktika töökeskkonnas (ettevõttes) on 40 tundi nädalas vastavalt õppekavale.


KOOLI

LK. 3

LEHT

ÕPILASKODUS ON 260 KOHTA VÜKK-i õpilaskodu asub kahes majas. Õpilaskodu nr 2 asub renoveeritud hoones, kus õpilaste majutamiseks on 260 kohta. 3-korruselises hoones asuvad kortersüsteemis toad, kus 3-4 inimese peale on kööginurk, WC ja pesuruum. Vaba aja veetmiseks on õpilastele avatud jõusaal, kohvik, kõigile kasutamiseks piljardilaud. Tubades on IT valmidus.

Õpila skod u o n i ses eisv alt tegutsev kooli struktuuriüksus, mida juhib juhataja Eha Kallas. Et tegemist on õpilaskoduga, on põhiline elukorraldus õpilaste endi käes, kellele need majad õppimise ajal koduks on. Oma e l a m i s r e e g l i d e h k sisekorraeeskirjad ja vastutus panevad asjad paika. Kes elab teisi austamata, see arvatakse õpilaskodust üsna pea välja.

SÖÖGIVAHETUND Õpilaste toitlustamiseks on koolis 120-kohaline söökla, lisaks ehitusmajas kohvik. Igal grupil on 4. või 5. tund söögitund. Kui tundide lõpukellaajast kinni pidada, saab süüa lühikese järjekorraga. Eriti söögitunni teises pooles. Riik eraldab igale õpilasele toiduraha, seega meie koolilõuna on kõigile õpilastele tasuta. Õpilased, kes soovivad oma koduvallast täiendavat toiduraha toetust, peavad kooskõlastama selle kohaliku omavalitsusega. Kõigile õpilaskodu hommikuputru.

elanikele

pakutakse

TOETUSED AITAVAD KOOLIS TOIME TULLA Õppetoetusele saavad kandideerida vähemalt rahuldavalt õppivad (õppe-võlgnevusteta) ja käituvad karistusi mitteomavad õpilased. Õppetoetust ei saa akadeemilise puhkuse ajal. Toetust makstakse õppeedukuse alusel koostatud pingerea alusel. Esmakursuslane saab toetust alates 2. poolaastast. Sõidutoetust

makstakse

õpilaskodus elavatele õpilastele kodust kooli sõidu eest kaks korda kuus piletite esitamisel. Piletid tuleb esitada administraatorile järgneva kuu 5ndaks päevaks. Iga päev V i l j a n d i st v õ i m a a k o n n a s t sõitvatele õpilastele makstakse sõidutoetust kuni 40 km eest päevas, ATKO bussidega sõitjad saavad kasutada tasuta sõidukaarti.

Tööriide toetus (vastavalt kooli võimalustele) on õpilastele, kes vajavad õppimise käigus eririietust. Kool SÖÖGIVAHETUND hangib tööriided ja õppija maksab nende eest poole. Lõunasöögi toetus on ette nähtud kõigile põhiharidusega õppivatele õpilastele. Ühisela mu s ood us t us mõeldud edukatele õpilastele.

KOOLI ASTUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID  Avaldus (blankett kooli kodulehel, võib esitada elektrooniliselt)

 Fotod tehakse kohapeal

 Põhi- või keskkooli lõputunnistus

 Vanema kirjalik nõusolek (alla 18-aastastel)

 Viimase lõpetatud klassi tunnistus (põhihariduseta õpe)  9. klassi klassitunnistus (põhikooli lõpetajatele)  Isikut tõendav dokument

 Arstitõend

 Erivajadusega õppijal rehabilitatsiooniplaan (olemasolul)  suunamis- või garantiikiri ettevõttest (soovitatav)

on


KOOLI

LK. 4

LEHT

MEIL ÕPETATAVATEST ERIALADEST populaarsemaid. Põhjuseks kindlasti head õpetajad ja õppebaasid. Aga oluline on ka töö Kõik kokaks õppida soovijad ei taha saada iseloom peale kooli — viimistlejad töötavad restoranikokaks. Aga ka suurköögis või üldjuhul soojas ruumis. Ja remondid kestavad väiksemas kohvikus töötamine nõuab ju igavesti, ka majanduslanguste olukorras. toitlustusalaseid teadmisi. Just sellistele kokaks õppida soovijaile see eriala sobib. Õppeaeg 3 aastat. Abikokk

Kooli neli erialaõpetajat ja kaks kaasaegset Elektrik õppekööki ning suur söökla annavad Naerdakse, et tõeline värskus on noolega võimaluse ära õppida paljud kokakunsti nipid. kapis. Et sellist värskust mitte kogeda. tasub Vastuvõtul haridustasemest tulenevaid enne noolega kapi kallale minekut elektriasjandus endale selgeks teha. Seda saab meil piiranguid ei seata. kolme aastaga ette võtta. Õpingute käigus Õppeaeg 1 aasta. Ligi pool õppeajast on omandatakse põhilised aabitsatõed ehitusest ja praktiline õpe ja õppepraktika toitlustushead elektriku oskused. ettevõtetes. Õppeaeg 3 aastat, keskkooli baasil 2 aastat. Arvutid ja arvutivõrgud Keevitaja—sesoonõpe Kaasaegne maailm on infomaailm. Nii ka meie infoühiskond vajab asjatundjaid, kes seda maailma käigus hoiavad. Õppides seda, saad selgeks arvuti hingeelu ja arvutivõrkude saladused. Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud.

Oled huvitatud metallitööst ja kiirest ameti omandamisest — õpi keevitajaks! Kooli kaasaegses keevitusklassis on see lausa rõõm! Peale kutse omandamist algtasemel, on Sul alati võimalus ennast meie juures täiendada. Õppeaeg põhikooli baasil 1 aasta.

Automaaler Autostumine on maailma üks paljudest hädadest. Samas, kui auto juba olemas, on seda vaja ka korras hoida. Automaaler, kes saab koolis selgeks ka plekitööd, on just see inimene, kes paljud autod jälle ilusaks teeb.

Keskkonnatehnika lukksepp

inimene. Tulge ja tehke seda. Ja tööd jätkub ka majandussurutise ajal! Õppima võetakse vähemalt 17 aastaseid soovijaid, haridustase pole oluline. Õppeaeg 1 aasta. Pehme mööbli restauraator-sadulsepp Vana diivan või tool, autoiste või polster... Paljude jaoks omandavad vanad asjad uue tähenduse alles nendega kokku puutudes. Aga neid korda teha on omaette oskus – seda meie koolis just õpitakse - vana pehmemööbli korda tegemist. Ja siis saab iga diivan uue näo! Õppima saab asuda põhihariduse baasil Õppeaeg 1 aastat. Puit- ja kiviehitiste restauraator Vanad majad, aidad, saunad. Paljude jaoks omandab meie esivanemate loodu uue tähenduse alles sellega kokku puutudes. Aga vanu asju korda teha on omaette teadus. Meie koolis õpitakse just vanade puit- ja kivihoonete restaureerimist, praktilist restaureerimist. Kurssi viiakse õppijad ka kaasaegse ehitustehnoloogiaga.

Kaasaegne kütte-või ventilatsioonisüsteem või Õppima võetakse vähemalt keskharidust vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab oskajaid omavaid õppida soovijaid. Õppeaeg 2 aastat. tegijaid. See pole enam solgivees torude Üldehitaja parandamine. See on uus ja huvitav töö Ehitusturu langusest on saamas minevik — mõnusas töökeskkonnas. Õppimisel võimalus omandada B-kategooria seega õige aeg ennast uueks tõusuks ette Lisaks saab sellel eriala õppija B-kategooria autojuhtimisõigus. Õppeaeg 3 aastat. valmistada. Meie kool on tuntud autojuhi load. Autotehnik ehituserialade koolitaja ja siit saadud Õppeaeg 3 aastat. Õppima võetakse teadmiste-oskuste-vilumustega võib maailma Tänapäeva auto on kõrgtehnoloogiast pungil. põhiharidusega soovijaid. vallutada! Tule ja õpi ehitajaks! Et sellise autoga remondihallis toime tulla, on vaja teadmisi autoasjandusest, aga ka Kokk Õppeaeg põhihariduse baasil on 3 aastat ja arvutimaailmast. Autotehniku abiga saab ka Kui Sa soovid avada oma restorani või saada keskkooli baasil 2 aastat. kõige kavalamad rikked välja selgitada, ja heaks kokaks, siis meie kooli lõpetamise järel Veoautojuht, bussijuht . sesoonõpe kellegi kallis auto on taas sõidukorras. on see võimalik. Üle poolte meie kooli Transport muutub üha olulisemaks ja aina Sellised oskused meilt saab lõpetajatest sooritab lisaks koolieksamitele ka rohkem vajatakse autojuhte. Meie koolis saab B kategooria autojuhtimise õiguse oman- koka kvalifikatsioonieksamid. Kooli nüüd õppida autojuhiks. Lisaainena on damise võimalus. Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud. erialaõpetajad ja kaasaegsed õppeköögid ning võimalik juurde õppida ka bussijuhtimist. Igal suur söökla annavad võimaluse ära õppida Ehitaja (põhikooli lihtsustatud õppekava juhul on võimalik selgeks saada rekkamehe paljud kokakunsti nipid. alusel lõpetanutele) saladused ja maailm on peale kooli lõpetamist Õppima võetakse vähemalt põhiharidusega avastamiseks lahti. Kui Sulle sobib ehitustöö ja Sa soovid selles soovijaid, õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud, ja rakendust leida, siis siin on üks võimalus — Õppeaeg põhihariduse omandanutel 3 aastat, sesoonõppesse keskkooli baasil õppeajaga 2,5 tule ja õpi ehitajaks. Lihtsustatud õppekava keskkooli baasil õppijatele eraldi aastat alusel õppimine on jõukohane igale noorele õppekavad—veoautojuht, bussijuht, õppeaeg hakkajale inimesele. . 5 kuud Vastu võetakse põhiharidusega LÕK õppida soovijaid. Õppeaeg 3 aastat. Ehitusviimistleja Ehitusviimistleja

eriala

on

koolis

üks

UUS ERIALA! Palkmaja ehitaja Müürsepp

Põhihariduse nõudeta, alates 17 eluaastast, Ehituses on suur osa müürseppadel. Nemad õppeaeg 1 aasta. panevad ju maja püsti. Meie koolis saab UUS ERIALA! Kinnisvarahooldaja müürsepaks õppida iga üle 17-aastane

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT 18. juunist 6. juulini ja 1. – 15. augustini 2012 Viljandis VÜKK täiendusõppekeskuses Leola 15a või internetis www.vykk.vil.ee

Kontakt ja info: Vana-Võidu, Viiratsi vald, 70108 Viljandimaa tel 435 1020 Dokumentide vastuvõtu ajal tel 435 1049 vastuvott@vykk.vil.ee

Kooli leht kevad 2012  

haridusmess

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you