Page 1

AESTHETIC DESIGN BÁ O CÁ O T H IẾ T KẾ MỸ H ỌC

OPERA HOUSE STATION & BA SON STATION


TABLE OF CONTENTS NỘI DUNG

1

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU

02

2

DESIGN APPROACH / CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ

03

3

COMMON DESIGN FOR ALL STATIONS / THIẾT KẾ CHUNG CHO CÁC GA

05

4

5

6

7

3.1

LOGO DESIGN / THIẾT KẾ LOGO

3.2

LINE COLORS / MÀU SẮC CHO TOÀN TUYẾN

GROUND DESIGN CONCEPT FOR UNDERGROUND STATIONS / Ý TƯỞNG THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT CHO GA NGẦM 4.1

GENERAL PROBLEMS FOR UNDERGROUND SPACE / CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CHO KHÔNG GIAN NGẦM

4.2

CITY CHARACTERISTICS FOR HO CHI MINH CITY / ĐẶC THÙ CỦA ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4.3

GROUND DESIGN CONCEPT / Ý TƯỞNG THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT

4.4

CITY CHARACTERISTICS FOR HO CHI MINH CITY / ĐẶC THÙ CỦA ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AESTHETIC DESIGN CONCEPT / Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC 5.1

BASIC APPROACH / CƠ SỞ TIẾP CẬN

5.2

CHARACTERISTIC DECORATION / ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC TRANG TRÍ

INTERIOR FINISHING / CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT 6.1

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU

6.2

OPERA HOUSE STATION / GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

6.3

BA SON STATION / GA BA SON

EXTERIOR FINISHING / CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT 7.1

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU

7.2

ENTRANCE SHED FOR BOTH STATION / MÁI LỐI VÀO CHO CẢ HAI NHÀ GA

7.3

VENTILATION TOWER FOR OPREA HOUSE STATION / THÁP THÔNG GIÓ CHO GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

7.4

VENTILATION TOWER FOR BA SON STATION / THÁP THÔNG GIÓ CHO GA BA SON

7.5

GENERATOR BUILDING FOR BA SON STATION / NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHO GA BA SON

07

10

25

34


1

INTRODUCTION GIỚI THIỆU

Opera House Station and Ba Son Station in CP1b are two of the three underground stations in UMRT Line 1 project. Starting from Ben Thanh Station which is the terminal underground station, the underground section extending including Opera House and Ba Son stations connects to the elevated section linked to Suoi Tine Terminal Station. Even though there are many stations which have different characteristics and site conditions, basic design consistency for the appearance of all station should be appropriate for a modern mass transit facility, as a major and highly visible public facility.

02

Ga nhà hát thành phố và ga Ba Son là hai trong ba nhà ga ngầm nằm trong gói thầu CP1b. Bắt đầu từ điểm cuối cùng của hệ thống ga ngầm là ga Bến Thành, khu vực ngầm kéo dài bao gồm ga nhà hát thành phố và ga Ba Son liên kết với tuyến đường sắt trên mặt đất đến ga cuối cùng Suối Tiên. Mặc dù các nhà ga có đặc điểm và điều kiện khu vực khác nhau, nhưng vẻ mỹ quan của các nhà ga đều có phần thiết kế cơ bản gắn liền và phù hợp với mục đích là hệ thống giao thông hiện đại nhằm nổi bật, vượt trội đến toàn bộ công chúng trong và ngoài nước.

With the respect of Logo design chosen by design competition for all metro lines in Ho Chi Minh City, and Line color design providing 6 colors to major 6 lines, ground design concept for underground stations is proposed, and each design concept is developed separately for Opera House and Ba Son Station according to station characteristics, site history and conditions.

Trải qua kì thi thiết kế logo cho các tuyến đường metro ở thành phố Hồ Chí Minh, với sự trân trọng và tỉ mỉ trong quá trình lựa chọn, logo hiện nay được thiết kế có 6 màu đại diện cho 6 tuyến đường metro. Và phần thiết kế trên mặt đất cho hệ thống ga ngầm được thiết kế và đề xuất, phát triển độc lập cho ga nhà hát thành phố và ga Ba Son với mục đích gắn liền với đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử khu vực của mỗi nhà ga.

These design concepts are finally reflected into aesthetic design such as architectural space construction and finishing material so as to impress deeply all passenger in both underground stations.

Các thiết kế sau cùng đã phản ánh được vẻ mỹ quan của kiến trúc cũng như các lớp vật liệu hoàn thiện nhằm tạo ấn tượng mạnh, sâu sắc đến các hành khách của cả hai nhà ga.

In addition to above aesthetic design aspects, easy maintenance especially daily washing and cleaning has been taken into consideration and major finishing materials for interior and exterior for both stations are proposed and summarized in this report. General color image is also described though, detail color classification and selection are studied and determined in construction design stage.

Được đặt ra không kém phần quan trọng đến vẻ thẩm mỹ, sự dễ dàng trong việc bảo trì và lau dọn đã được cân nhắc kĩ lưỡng nhằm chọn ra các lớp vật liệu nội thất và ngoại thất đã được tổng hợp trong bản báo cáo này. Hình ảnh và màu sắc tổng thể cũng sẽ được mô tả. Về phần chi tiết phân loại và lựa chọn màu sắc sẽ được tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong giai đoạn thiết kế thi công.


2

DESIGN APPROACH CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ

For the ground design concept for two underground stations, it is considered that there are three design layers in our design approach as shown in below, to create the uniformity as whole line1 metro design and produce the individuality for each station.

A. METRO LINE-1 Desing Layer

Đối với bản thiết kế phần nổi cho hai nhà ga ngầm, chúng tôi đã cân nhắc và xác định có ba quá trình thiết kế nhằm không chỉ tạo ra sự nhất quán trong thiết kế mà còn tạo ra sự nổi bật của mỗi nhà ga.

A. LỚP THIẾT KẾ METRO LINE-1

- To form whole identity of Metro Line1 including all pacakges. - Be used to common items as accent in station area.

Nhằm cấu thành lên đặc tính của cả Metro Line-1 bao gồm các gói thành phần.

B. UNDERGROUND STATION Design Layer

B. LỚP THIẾT KẾ PHẦN NGẦM

C. INDIVIDUAL STATION Design Layer

C. LỚP THIẾT KẾ TỪNG GA

- Be design basis for general finishing in paid & free concise and platform. - Common finishing be adopted to create general interior image. - To solve and minimize the particular design issues in underground station.

- To characterize each station in aesthetic design for easy recognize. - To harmonize station design with site image, landscape and history.

Figure 2.1 Three design layers

- Là nền tảng thiết kế của lớp hoàn thiện khu vực - Công tác hoàn thiện thông thường được chấp nhận để tao nên hình ảnh nội thất chung. - Nhằm giải quyết và giảm thiểu những thiết kế riêng lẻ trong nhà ga.

- Để tạo đặc thù cho từng Ga trong thiết kế mỹ học cho dễ phân biệt - Để làm hài hòa thiết kế từng ga với các hình ảnh công trường, cảnh quan, và lịch sử.

Hình 2.1 Ba quá trình thiết kế

03


2

DESIGN APPROACH CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ

Paid Concourse Area

Platform Area

Figure 2.2 Design elements in three design layers

A 04

METRO LINE 1 Design Layer

B

Hình 2.2 Các đối tượng trong 3 lớp thiết kế

UNDERGROUND STATIONS Design Layer

C

INDIVIDUAL STATION Design Layer


3

COMMON DESIGN FOR ALL STATION THIẾT KẾ CHUNG CHO CÁC GA

3.1

LOGO DESIGN / THIẾT KẾ LOGO

Figure 3.1 Logo Design for HCMC Metro Hình 3.1 Logo thiết kế cho HCMC Metro

The logo selected by the competition of designing for all urban railway in Ho Chi Minh City (HCMC) is inspired by the shape of lotus bud, a flower that symbols for the county and Vietnamese people. This logo includes strong contours combined with letter M (Metro) representing softness of lotus petals, the sustainability and the size of transportation project in HCMC. The logo also represents a desire of HCMC’s authorities and people about modern and widespread traffic routes, solving the overload of current traffic network of HCMC, making HCMC a more civilized, modern and developed city. HCMC is considered as an economic driving force of Vietnam, a dynamic city and pioneer in economic-cultural-social activities. Therefore, the colors used in the logo are very bright, playful and energetic. The fresh green represents a message of green traffic system, causing not bad impacts on environment, the bright yellow represents for the sun which brings hope of promising future from Metro line system.

Logo đại diện đã được tuyển chọn trong cuộc thi thiết kế logo cho tuyến đường sắt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh có ý tưởng chủ đạo là nụ hoa sen, tượng trưng cho con người và đất nước Việt Nam. Phần viền của logo được kết hợp bởi chữ M (Metro) đại diện cho sự mềm mại của cánh hoa sen, sự ổn định và kích thước của giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra logo còn đại diện cho sự mong muốn của chính quyền và người dân thành phố Hồ Chí Minh về sự phát triển, mở rộng các tuyến đường giao thông hiện đại, nhằm giải quyết tình trạng quá tải giao thông hiện tại, đưa thành phố Hồ Chí Minh lên một tầm cao văn minh, hiện đại và phát triển hơn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là đầu tàu cho nền kinh tế Việt Nam, là thành phố năng động và đi tiên phong trong các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Vậy nên màu sắc được sử dụng trong logo này rất tươi sáng, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Màu xanh tươi đại điện cho thông điệp hệ thống giao thông xanh nhằm không tạo ra ảnh hưởng xấu đến môi trường, màu vàng sáng đại điện cho mặt trời mang đến niềm hy vọng cho một tương lai tươi đẹp đầy hứa hẹn cho hệ thống Metro ở Việt Nam. 05


3

COMMON DESIGN FOR ALL STATION THIẾT KẾ CHUNG CHO CÁC GA

3.2

LINE COLORS / MÀU SẮC CỦA TOÀN TUYẾN

According to Line color assignment proposed by CP3 to MAUR, color for Line 1 is Sky Blue which represents hope to develop future lines.

Line colors According to the line color principle, the use of the best colors for 6 lines with their specific names and meanings is selected and proposed in CP3 design. Color Verification Line colors should be distinguishable for all travelers including persons with color blindness, viewed from the point for the use of universal design. The following chart shows results of visual simulation using the Adobe CS6 filter function. With the increase of the red/green contrast makes them more likely to be seen, with these types of color variations.

Normal

Color blind Protanopia

Color blind Deuteranopia

Line1: Sky Blue Blue is national color of the ocean and sky. Blue represents hope to develop future lines.

!

PANTONE Strong Red c

Line3: Gold Orange This line passes through the economic development area that reminds us of gold as being noble. Gold orange can be substituted for gold whilst retaining food visibility.

PANTONE 115 c

Line4: Mangrove Green There is a mangroves forest called "green lung of HCM city". This large green area along the East sea is famous and renowned as a tourist spot for nature lovers.

PANTONE 367 c

Line5: Lotus Pink Lotus flowers are very popular in HCM city. All inhabitants like the dedicated and vivid lotus pink color.

PANTONE 223 c

Line6: Historical Brown This line passes through the historical area that reminds us of the substantial brown structural surroundings.

Các tuy n màu D a theo nguyên t c các tuy n màu s c, chúng xu t màu s c ch o cho tôi ã l a ch n và sáu tuy n d a theo tên c th và ngh a c a t ng tuy n.

Line2: National Flag Red This represents the foundations established for a flourishing Vietnam history. National red flag represents prosperity.

Figure 3.2 Line Color Assignment

06

PANTONE 3005c

Tuân thủ theo sự phân công và đề xuất bởi CP3 cho MAUR, màu sắc cho tuyến số 1 là màu xanh da trời đại diện cho niềm hy vọng về một tương lai phát triển.

Quy trình th m

nh màu

Các tuy n màu s c c l a ch n d phân bi t bao g m c ng i khi m th v màu s c, t ng thi t k dành chung cho m i trên ng i. B ng màu d i c mô ph ng b i ch c n ng filter c a Adobe CS6. B ng s gia t ng t ng ph n c a màu c d nh n và xanh nh m giúp cho màu s c bi t, cu i cùng t o ra các màu s c a d ng d i ây.

Tuy n 1: Xanh Màu xanh t nhiên c a bi n và m t tr i. i di n cho ni m hy v ng v t ng lai.

Tuy n 2: Màu

c qu c gia

Màu i di n cho s phát tri n n n t ng c a n c Vi t Nam qua l ch s anh d ng. Màu c là màu c a s vinh quang, ph n th nh.

Tuy n 3: Màu cam vàng Màu này xuyên su t qua n n kinh t ang phát tri n nh c nh v s chói lóa c a vàng b c, màu cam vàng có th thay th vàng b c trong khi v n gi nguyên tính minh b ch.

Tuy n 4: Màu xanh cây

c

Có m t cánh r ng cây c tên là “lá ph i xanh c a HCMC”. Khu v c xanh ch y d c theo bi n ông này n i ti ng và c ph c h i cho các du khách yêu thích thiên nhiên.

Tuy n 5: Màu h ng hoa sen PANTONE 4645 c

Hoa sen r t ph bi n thành ph H Chí Minh. ây r t thích màu s c thanh nhã và Ng i dân c s ng c a màu h ng hoa sen.

Tuy n 6: Màu

ng l ch s

Màu này xuyên su t khu v c l ch s v nh ng giá tr l ch s to l n

ys c

hào hùng

nh c nh chúng ta

Hình 3.2 Sự phân chia màu sắc


4

GROUND DESIGN CONCEPT FOR UNDERGROUND STATIONS Ý NIỆM THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT CHO CÁC GA NGẦM

4.1

GENERAL PROBLEMS FOR UNDERGROUND SPACE / NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CHO KHÔNG GIAN NGẦM

In this project, underground stations are designed well to solve and minimize typical problems or issues that ordinal underground spaces have as follows; - Underground space with dark and closed impressions ruin the fun of walking and the sense of direction. - Thus, it deprives people of enjoyable daily experiences and threatens the safety in case of emergency.

Figure 4.1 Typical Image for underground

Trong dự án này, nhà ga tàu ngầm được thiết kế với tiêu chí giảm thiểu tối đa các sự cố kỹ thuật mà công trình ngầm thường gặp như: - Không gian ngầm với diện tối và khép kín làm giảm tính thú vị của việc đi bộ và khả năng định hướng cho người sử dụng. - Vì vậy, nó làm giảm đi sự thú vị trong các trải nhiệm thường nhật, đồng thời tăng các mối nguy hại trong trường hợp xảy ra sự cố.

Hình 4.1 Hình ảnh điển hình cho công trình ngầm

07


4

GROUND DESIGN CONCEPT FOR UNDERGROUND STATIONS Ý NIỆM THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT CHO CÁC GA NGẦM

4.2

CITY CHARACTERISTICS FOR HO CHI MINH CITY / ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

As refracted on city landscape, this city has been full of natural beauty. Actually previous city name Vietnamese Sai Gôn, is a translation of the Khmer Prey Nokor. Prey means forest or jungle, and nokor is a Khmer word of Sanskrit origin meaning city or kingdom, and related to the English word 'Nation' — thus, "forest city" or "forest kingdom" could be considered as city characteristics. This city concept to be ground design concept to solve above mentioned underground issues and to bring splendid aesthetic design into two stations.

Hình 4.2 Old Image for HCMC

08

Dựa trên phối cảnh, thành phố có rất nhiều không gian tự nhiên. Thực chất, thành phố này trước đây có tên là Sài Gòn, được lấy từ tên gốc là Khmer Prey Nokor. Prey có nghĩa là rừng rậm hoặc rừng nhiệt đới, còn “Nokor” mang nghĩa là thành phô hay vương quốc trong tiếng Khmer. Vì vậy, Thành phố rừng xanh hay Thành phố rừng nhiệt đới có thể được cân nhắc như một đăc tính của thành phố. Cơ sở thiết kế này được đưa ra để giải quyết các vấn đề về công trình ngầm đồng thời mang lại tính thẩm mỹ cao cho cả hai nhà ga tàu điện ngầm.

Figure 4.2 Hình ảnh cũ của Tp. Hồ Chí Minh


4

GROUND DESIGN CONCEPT FOR UNDERGROUND STATIONS Ý NIỆM THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT CHO CÁC GA NGẦM

4.3

GROUND DESIGN CONCEPT / Ý TƯỞNG THIẾT KẾ TRÊN MẶT ĐẤT

Ground design concept for two underground stations is hold up as below: Thiết kế cơ sở cho hai nhà ga tàu điện ngầm được trình bày như sau: Bright Underground for impressive, convenient and safety design / Công trình ngầm ấn tượng, tiện nghi và an toàn, sáng sủa. High-tech Design inspired by Nature essences from site characteristics & history / Thiết kế công nghệ cao được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, lịch sử và tính chất của khu vực.

OPERA HOUSE station - Historical buildings such as Opera House and HCM city hall. - Many trees and classical fountains in Nguyen Hue Street. - Renovation pedestrian street and reuse of trees. - The oldest & largest shipyard established in the French era of 1861. - Two floating docks and one dry dock. - The only water front area with new development in three underground stations.

BA SON station

Figure 4.3 Site Characteristics for Opera House and Ba Son

Figure 4.4 Concept for Three Underground Stations

Hình 4.3 Đặc trưng của khu vực Nhà Hát Thành Phố và Ba Son

Hình 4.4 Khái niệm thiết kế cho 3 nhà ga


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.1

BASIC APPROACH / CƠ SỞ TIẾP CẬN

To achieve the ground design concept indicated in section 4.3, specific design concepts are proposed as shown in below,

Để thực hiện thiết kế cơ sở được đề cập đến ở mục 4.3, thiết kế thẩm mỹ chi tiết được thể hiện như sau,

-

-

Safe Train operation Smooth Accessibility from Outside to platform Safety for Emergency Light Management & Easy Maintenance

5.2

5.2.1

CHARACTERISTIC DECORATION / CÁC TÍNH CHẤT TRANG TRÍ ĐẶC THÙ

GENERAL

In order to characterize each station in aesthetic design for easy recognize and harmonize with site image, landscape and history, basic colors in inter finishing are arranged in different way for both stations. Besides, following area and space are designed with characteristic decorations. -

10

Vận hành tàu an toàn Khả năng tiếp cận dễ dàng từ bên ngoài Giải pháp an toàn cho tình huống khẩn cấp Quản lý hệ thống ánh sáng và thuận tiện trong việc bảo dưỡng.

Raised Ceiling in paid concourse Ceiling or floor finishing in Free Concourse Wall design in platform Decoration wall in track way

5.2.1

TỔNG QUAN

Nhằm tạo ấn tượng riêng cho mỗi nhà ga trong thiết kế thẩm mỹ để dễ dàng nhận biết và hài hòa với hình ảnh, phong cảnh và lịch sử địa danh, màu sắc cơ bản trong công tác hoàn thiện được sắp xếp theo cách khác nhau cho cả hai nhà ga. Ngoài ra, diện tích và không gian sau đây được thiết kế với trang trí đặc trưng. -

Trần Lớn lên trong sảnh thu phí Trần hoặc sàn nhà hoàn thiện trong sảnh miễn phí Thiết kế tường trong ke ga Tường trang trí trong khu vực đường ray


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.2

BASIC FINISHING COLOR

5.2.2

MÀU SẮC HOÀN THIỆN CƠ BẢN

General colors in Opera House station are determined based on many warm colors seen in Opera House. On the other hand, monotone and dark-cold colors which reflect river side atmosphere are selected for general finishing in Ba Son station. With above different color selection, two stations could be easily recognized in basic finishing without adopting different finishing into two stations.

Màu sắc tổng thể được sử dụng cho nhà ga NHTP được xác định dựa trên dãy màu sắc ấm áp thể hiện trên nhà hát. Ngoài ra, đơn sắc và màu tối lạnh phản ánh bầu không khí bên sông được chọn để hoàn thiện chung tại ga Ba Son. Với lựa chọn màu sắc khác nhau nói trên, hai nhà ga có thể dễ dàng được nhận diện trong hoàn thiện cơ bản mà không phải áp dụng hoàn thiện hai nhà ga khác nhau.

Figure 5.1 Basic colors in finishing for Opera House station

Figure 5.2 Basic colors in finishing for Ba Son station

Hình 5.1 Các màu sắc cơ bản trong hoàn thiện nhà ga NHTP

Hình 5.2 Các màu sắc cơ bản trong hoàn thiện nhà ga Ba Son

11


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.3 5.2.3.1

PAID CONCOURSE General

In the paid concourse area which is the most congested space in underground station and has the potential to give the biggest impression to passengers, ceiling in particular space is raised up to achieve followings; -

To To To To

create spacious concourse illuminated by lighting from high ceiling. make lighting effects more impressively by ceiling design. develop station's individuality harmonized with each site characteristics and history. maximum the smoke store volume for safety design

5.2.3 5.2.3.1

SẢNH THU PHÍ Tổng quan

Khu vực phòng chờ là một trong những khu vực có mật độ người sử dụng lớn nhất, đồng thời cũng là khu vực có khả năng gây ấn tượng mạnh nhất đến hành khách, tại khu vực này trần được nâng lên để: -

Tạo không gian thoáng đãng, được chiếu sáng bằng hệ thống đèn trên trần. Tạo hiệu ứng chiếu sáng tốt hơn so với trần được thiết kế. Tăng sự đồng điều giữa từng nhà ga với khu vực xây dựng và lịch sử. Khả năng tối đa trong việc hút khói.

Raised Ceiling for station symbol Exit

Line1

Exit

3.0m 3.5m or more

Figure 5.3 Raised ceiling in paid concourse area 12

Hình 5.3 Trần tại khu vực phòng chờ được nâng lên


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC 5.2.3.2

Lighting Design Concept

Lighting in this raised ceiling is well treated to give a splendid impression and easy- recognition to passenger. Different ceiling design are adopted into two stations to emphasize the station characteristics. In opera house station, lighting effect is harmonized with perforated aluminium panel which filters impressively the downright. For Ba son station wave shape aluminium louver that reflects and diffuse the downright creates the suitable impression to river side satiation

5.2.3.2

Ý tưởng thiết kế chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng tại khu vực trần nâng được xử lý để tạo hiệu ứng ấn tượng và dễ dàng nhận biết cho người sử dụng. Các mảng trần được thiết kế cho riêng từng khu vực của hai nhà ga để nâng cao đặc tính của nó. Tại ga Nhà hát TP, hệ thống chiếu sáng sử dụng tấm trần nhôm đục lỗ, tăng khả năng lọc ánh sáng. Còn với nhà ga Bason, tấm nhôm dạng lượn song phản xạ và phân tán áng sáng rọi xuống phù hợp hơn với khu vực gần sông.

OPERA HOUSE station Figure 5.4 Design image for raised ceilings for Opera House and Ba Son Station

BA SON station Hình 5.4 Hình ảnh dự kiến cho khu vực trần nâng của ga Nhà hát TP và ga Bason 13


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Figure 5.5 Raised ceiling area in paid concourse for Opera House and Ba Son Station (a) Opera House Station (a) Ga Nhà hát Tp


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Hình 5.5 Khu vực trần nâng tại phòng chờ của ga Nhà hát TP và ga Bason (b) Ba Son Station (b) Ga Bason


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.4 5.2.4.1

FREE CONCOURSE General

Free concourse is the area that passenger from ground catch sight of and get the first impression of the station. For the passenger form train, free concourse is on the last sequence in station. Therefore ceiling in Opera House and floor finishing in Ba Son station are designed with architectural decoration to achieve followings; - To develop station's individuality harmonized with each site characteristics and history. - To give unique impression to passengers for easy recognize

5.2.4 5.2.4.1

SẢNH KHÔNG THU PHÍ Tổng quan

Sảnh không thu phí là khu vực hành khách từ mặt đất nhìn thấy và có ấn tượng đầu tiên đối với nhà ga. Còn với hành khách trên tàu, sảnh không thu phí lại là nơi họ đi qua cuối cùng trong nhà ga. Vì vậy trần nhà tại ga NHTP và sàn hoàn thiện tại ga Ba Son được thiết kế với trang trí kiến trúc để: - Phát triển đặc trưng nhà ga hài hòa với từng đặc điểm và lịch sử địa danh. - Tạo ấn tượng độc đáo cho hành khách để dễ dàng nhận ra

Figure 5.6 Individual decoration in free concourse area 16

Hình 5.6 Trang trí đặc trưng trong khu vực sảnh không thu phí


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.4.2

Ceiling in opera house station

Free concourse in Opera House station is arranged larger than Ba Son station and ordinal one to have future possibility to connect with surrounding buildings and underground shopping mall. To make use of this large space, raised ceiling is provided in different design from paid area. This art work ceiling is designed as aluminium cast panel which is seen in decorated handrail in opera house and other traditional building in this site. Lighting effect is harmonized with art work ceiling which filters impressively the downright. And this artwork shall be designed by local designer and the like. This Art work ceiling shall be at both side Free Concourse 5.2.4.2

Trần nhà trong ga NHTP

Sảnh chờ không thu phí tại ga NHTP được bố trí lớn hơn ga Ba Son và ga khác do có khả năng trong tương lai để kết nối với các tòa nhà xung quanh và trung tâm mua sắm ngầm. Tận dụng không gian rộng lớn này, trần cao được cung cấp trong thiết kế khác nhau từ khu vực sảnh thu phí. Trang trí trần nghệ thuật được thiết kế bằng tấm nhôm đúc được nhìn thấy trên lan can trang trí trong nhà hát thành phố và các công trình xây dựng truyền thống khác trong khu vực này. Hiệu ứng đèn kết hợp với tấm nhôm cắt hoa văn tạo hiệu ứng sáng thật ấn tượng. Và công tác này được thiết kế bởi đơn vị thiết kế địa phương và tương tự. Trang trí trần Nghệ thuật sẽ ở cả hai sảnh Không thu phí.

Figure 5.7 Decoration cast seen in many detail of surrounding buildings

Hình 5.7 Tấm nhôm trang trí với nhiều chi tiết ở các công trình lân cận

17


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Figure 5.8 Raised ceiling area in free concourse for Opera House station

18

Hình 5.8 Trần cao trong khu sảnh không thu phí của ga NHTP


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.3.3

Floor finishing pattern in Ba Son station

Different from Opera House station, free concourse in Ba Son station is not large enough to arrange raised ceiling, therefore instead of ceiling decoration, floor finishing pattern is designed well for suitable interior on river side station.

5.2.3.3

Hoàn thiện sàn hoa văn ga Ba Son

Khác với ga NHTP, sảnh không thu phí của ga Ba son không quá rộng để làm trần cao. Vì vậy, sàn hoàn thiện hoa văn được thiết kế cho phù hợp với cảnh sắc ven song của nhà ga. Màu sắc và mẫu gạch lát cho người khiếm thị sẽ được xác nhận lại sau.

The Color and Pattern for Tactile Paving shall be confirmed later

Figure 5.9

Sample of Various design pattern in floor finishing

Hình 5.9

Ví dụ về hoa văn thiết kế trên sàn hoàn thiện

19


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Figure 5.10 Floor finishing in free concourse for Ba Son station

20

Hình 5.10 Sàn hoàn thiện trong sảnh không thu phí ở Ba Son


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

5.2.5 5.2.5.1

PLATFORM Genral

Platform is the area that passenger from train catch sight of and get the first impression of the station. For the passenger form ground, platform is on the last sequence in station. Platform is long and narrow space and is not as spacious as free and paid concourse area. Based on this space structure, instead of ceiling decoration or floor finishing design, vertical elements such as column and wall are decorated to achieve followings; - To develop station's individuality harmonized with each site characteristics and history. - To give unique impression to passengers for easy recognize

5.2.5

KE GA

5.2.5.1

Tổng quan

Ke ga là nơi hành khách trên tàu sẽ nhìn thấy trước tiên khi đến nhà ga. Còn với hành khách từ mặt đất đi xuống, thì ke ga là nơi họ đứng đợi tàu trước khi đi khỏi. Hành lang ke ga dài và hẹp hơn so với khu sảnh nên không thể trang trí trần hay sàn mà sẽ thiết kế tập trung ở phần cột và tường để: - Phát triển đặc trưng nhà ga hài hòa với từng đặc điểm và lịch sử địa danh. - Tạo ấn tượng độc đáo cho hành khách để dễ dàng nhận ra

Figure 5.11 Wall & Column decoration in platform

Hình 5.11 Tường và cột trang trí ke ga 21


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Figure 5.12 Column and wall design in platform for Opera House and Ba Son Station (a) Opera House Station (a) Ga NHTP 5.2.5.2

Wall and column design

In opera house which is the most symbolic building in station site, columns are highlighted in dark beige and harmonized with light beige in wall finishing. Respecting to this contrast design between column and wall, columns in Opera House station are highlighted in color and finishing material. Dark beige tile is arranged in column creating orderly impression in platform. For Ba Son station, glass finishing that reflects surrounding space is designed in platform wall. And it is also decorated with artwork film. This artwork shall be designed by local designer and the like.


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC

Hình 5.12 Cột và tường trên ke ga NHTP và Ba Son

5.2.5.2

(b)

Ba Son Station

(b)

Ga Ba Son

Thiết kế tường và cột

Nhà hát Thành Phố vốn là công trình tiêu biểu nhất trong khu vực nhà ga, cột sơn mà be đậm kết hợp màu be trắng trên tường. Để liên kết với thiết kế đó, cột trong nhà ga NHTP sẽ được sơn hoàn thiện và tram gạch màu be đậm để tạo ấn tượng cho ke ga. Với ga Ba Son, hoàn thiện kính giúp phản chiếu không gian xung quanh được thiết kế cho tường. Ngoài ra còn trang trí thêm các tấm phim nghệ thuật. Công tác này sẽ được thực hiện bởi đơn vị thiết kế địa phương hoặc tương tự.


5

AESTHETIC DESIGN CONCEPT Ý TƯỞNG THIẾT KẾ MỸ HỌC 5.2.6 5.2.6.1

DECORATION WALL DESIGN Introduction

Decoration wall is provided in track way area to hide the civil structure from both passenger in rolling stock and on platform area. Visibility from passenger on platform area is actually limited due to the full height platform screen door. Therefore major target for this decoration wall is passenger on the train. The height of this wall is determined based on platform floor level and ceiling level and signboard and advertisement are designed and provided by CP3/HITACHI in accurate location considering passenger visibility. In addition to advertisement, in order for passenger on train to recognize more station characteristics, different colors in aluminium panel is adopted based on general colors for both stations.

5.2.6 5.2.6.1

THIẾT KẾ TƯỜNG TRANG TRÍ Giới thiệu

Tường trang trí tại khu vực đường ray nhằm giấu các bộ phận kết cấu. Tầm nhìn của hành khách trên ke ga khá hạn chế do có cửa trượt vì vậy phần trang trí này chủ yếu nhằm vào đối tượng hành khách trên tàu. Độ cao tường được xác định dựa trên độ cao cửa ke ga và độ cao trần và các bảng quảng cáo sẽ được thiết kế bởi CP3/HITACHI tại vị trí chính xác phụ thuộc vào tầm nhìn hành khách. Tóm lại, cho phần quảng cáo, để hành khách trên tàu có thể nhận ra các đặc trưng nhà ga, màu sắc khác nhau trên bảng nhôm cũng được sử dụng cho cả hai nhà ga.

Advertaisement 2400x1200 (CP3 works)

2650

Singboard 1200x600 (CP3 works)

2650

Singboard 1200x600 (CP3 works)

Figure 5.13 Decoration wall colors for Opera House & Ba Son stations 24

Advertaisement 2400x1200 (CP3 works)

(a)

Opera House station

(a)

Ga NHTP

(b)

Ba Son station

(b)

Ga Ba Son

Hình 5.13 Màu sắc tường trang trí cho ga NHTP và ga Ba Son


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.1

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU

As described in section 2.0, basic ceiling materials for two underground station is one of design elements in “underground station design layers” and to create as common underground station design base, common finishing is adopted for ceiling. On the other hand, to develop station characteristics and for easy recognize in two stations, different types of finishing and colors in floor, wall and column are arranged in two stations. In addition to aesthetic aspects above, basic materials are selected considering easy maintenance such as daily cleaning and washing for these areas. General material selection is proposed and summarized in this section for major public area in both stations and detail color classification and selection are studied and determined in construction design stage.

Như đã mô tả trong mục 2.0, vật liệu hoàn thiện trần cơ bản cho 2 Ga ngầm là một trong các yếu tố trong” phân đoạn thiết kế nhà ga tàu điện ngầm” và để tạo ra các cơ sở chung cho thiết kế ngà ga ngầm, vật liệu hoàn thiện chung đặc biệt cho trần nhà được thông qua. Mặt khác, để phát triển các đặc điểm riêng của nhà ga và để dễ dàng nhận biết 2 nhà ga, sử dụng vật liệu hoàn thiện và màu sắc khác nhau cho sàn, tường và cột cho 2 nhà ga. Thêm vào đó với các khía cạnh thẩm mỹ nêu trên, các vật liệu cơ sở được cân nhắc trên việc dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng như việc lau dọn hang ngày cho các khu vực đó. Trong mục này sẽ đề cập và tổng hợp việc chọn lựa các vật liệu nói chung ở các khu vực công cộng cho cả hai nhà ga và phân loại màu sắc chi tiết còn viêc lựa chọn sẽ được nghiên cứu và quyết định trong quá trình thi công.

25


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.2

OPERA HOUSE STATION / GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0 Column: ⑥ Ceramic tile, stone taste, 600x150    (or Granite)

Ceiling: ② Aluminum cast panel

6.2.1.

FREE CONCOURSE

6.2.1.

SẢNH KHÔNG THU PHÍ

Trần: Màu trắng, hoàn thiện mờ để làm không gian ngầm sang hơn cùng với bảng nhôm trang trí

Wall: ⑤ Aluminum Panel     t=2.0

Floor: ④ Natural slate or sandstone Designed pattern

Floor: ③ Granite Jet & Polish finish 600x600, t=30

Trần nâng: Hiệu ứng ánh sáng ứng tượng qua các bảng nhôm hài hòa với thiết kế Nhà Hát TP – sự kết hợp giữa ánh sang và hoa văn thiết kế Tường: Màu be sáng giống Nhà Hát TP tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng

CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space and aluminum cast

RAISED CELING:

Lighting impressively filters through the cast panels harmonized with Opera House -the interplay between light and the design pattern.

Cột: Màu be sáng gợi lên hình ảnh nhà hát TP hài hòa với thiết kế khu thương mại tương lai

WALL :

Light beige associated with Opera House creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Highlighted beige color evokes Opera House colonade and stone taste to harmonized with future shopping mall area.

Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size granite with beige color gives graciousness to the space and historical impression to passengers, and minimizes the joint for easy cleaning. Designed pattern area to harmonized with furure shopping mall area. ① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ GRANITE - Texas pearl - Pink porino

Sàn: Đá granite với kích thước lớn màu xám tao không gian thanh lịch,mạch lát nhỏ dễ dàng vệ sinh

⑤ ALUMINUM PANEL - Light beige

Figure 6.1 Free concourse in OPH station ② ALUMINUM CAST PANEL

26

④ NATURAL SLATE or SANDSTONE - 5 or 6 colors

⑥ CERAMIC TILE or GRANITE - Beige

Hình 6.1 Sảnh không thu phí ga NHTP


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.2.2.

TICKET GATE AREA

6.2.2.

KHU VỰC CỔNG SOÁT VÉ

Column: ⑤ Ceramic tile 600x300

Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0

Wall: ④ Aluminum Panel     t=2.0

Trần: Màu trắng, hoàn thiện mờ để làm không gian ngầm sang hơn cùng với bảng nhôm trang trí Tường: Màu be sáng giống Nhà Hát TP tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Cột: Màu be sáng gợi lên hình ảnh nhà hát TP hài hòa với thiết kế khu thương mại tương lai Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Đá granite với kích thước lớn màu xám tao không gian thanh lịch,mạch lát nhỏ dễ dàng vệ sinh

Figure 6.2 Ticket Gate Area in OPH station

Tactile paving: Ceramic tile 300x300 Skirting: Stainless HL finish, t=1.5, H=100

Floor: ② Granite Jet & Polish finish 600x600, t=30 Floor: ③ Granite Jet & Polish finish 600x600, t=30

CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space

WALL :

Light beige associated with Opera House creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Highlighted beige color evokes Opera House colonade.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size granite with beige color gives graciousness to the space and historical impression to passengers, and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ GRANITE - Dark gray / black

② GRANITE - Texas pearl - Pink porino

④ ALUMINUM PANEL - Light beige

⑤ CERAMIC TILE - Beige

Hình 6.2 Khu vực cổng soát vé ga NHTP

27


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Wall: ⑤ Ceramic tile, stone taste, 600x300  (or Granite) Ceiling: ① Aluminum composit      panel t=4.0

Raicedceiling: ② Perforated   aluminum panel t=2.0   Design pattern

6.2.3.

PAID CONCOURSE

6.2.3.

SẢNH THU PHÍ

Trần: Màu trắng, hoàn thiện mờ để làm không gian ngầm sang hơn cùng với bảng nhôm trang trí Floor: ③ Ceramic tile 600x600, t=10 Column: ⑥ Ceramic tile 600x300 CEILING :

Wall: ④ Aluminum Panel t=2.0 Skirting: Stainless HL finish, t=1.5, H=100

White color with mat finishing creates bright underground space

Trần nâng: Hiệu ứng ánh sáng ứng tượng qua các bảng nhôm hài hòa với thiết kế Nhà Hát TP – sự kết hợp giữa ánh sang và hoa văn thiết kế

RAISED CELING: Lighting impressively filters through the perforated panels -the interplay between light and the design pattern.

Tường: Màu be sáng giống Nhà Hát TP tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng

WALL :

Light beige associated with Opera House creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

Cột: Màu be sáng gợi lên hình ảnh nhà hát TP hài hòa với thiết kế khu thương mại tương lai

COLUMN :

Highlighted beige color evokes Opera House colonade.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size ceramic tile with beige color gives graciousness to the space and historical impression to passengers, and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ CERAMIC TILE - Light beige

⑤ CERAMIC TILE or GRANITE - Dark gray / black

② PERFORATED ALUMINUM PANEL

④ ALUMINUM PANEL - Light beige

⑥ CERAMIC TILE - Beige

Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Đá granite với kích thước lớn màu xám tao không gian thanh lịch,mạch lát nhỏ dễ dàng vệ sinh

Figure 6.3 Paid Concourse for OPH station Hình 6.3 Sảnh thu phí ga NHTP

28


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.2.4.

B2F PLATFORM

6.2.4.

KE GA TẦNG B2

Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0 Wall: Ceramic tile, stone taste 600x300 (or Granite)

Wall: ⑤ Aluminum Panel t=2.0 Column: ⑥ Ceramic tile 600x300

Trần: Màu trắng, hoàn thiện mờ để làm không gian ngầm sang hơn cùng với bảng nhôm trang trí Tường: Màu be sáng giống Nhà Hát TP tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Tactile paving: Ceramic tile 300x300

Cột: Màu be sáng gợi lên hình ảnh nhà hát TP hài hòa với thiết kế khu thương mại tương lai Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Đá granite với kích thước lớn màu xám tao không gian thanh lịch,mạch lát nhỏ dễ dàng vệ sinh

Figure 6.4 B2F Platform for OPH station

Floor(Edge of platform): ④ Granite Jet & polish t=10

Floor: ③ Ceramic tile 600x600, t=10 Floor: ② Ceramic tile 600x600, t=10

CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space

WALL :

Light beige associated with Opera House creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Highlighted beige color evokes Opera House colonade.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size granite with beige & warm color gives graciousness to the space and historical impression to passengers, and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ CERAMIC TILE - Olive

⑤ ALUMINUM PANEL - Light beige

② CERAMIC TILE - Light beige

④ GRANITE - Dark gray / black

⑥ CERAMIC TILE - Beige

Hình 6.4 Ke ga B2 ga NHTP

29


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0

Wall: ⑥ Ceramic tile, stone taste, 600x300 (or Granite) Column: Ceramic tile 600x300

6.2.5.

B4F PLATFORM

6.2.5.

KE GA B4

Trần: Màu trắng, hoàn thiện mờ để làm không gian ngầm sáng hơn cùng với bảng nhôm trang trí

Floor: ② Ceramic tile 600x600, t=10

Floor: ③ Ceramic tile 600x600, t=10

Floor(Edge of platform): ④ Granite Jet & polish t=10

Wall: ⑤ Aluminum Panel t=2.0

CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space

WALL :

Light beige associated with Opera House creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Highlighted beige color evokes Opera House colonade.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size granite with beige & warm color gives graciousness to the space and historical impression to passengers, and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ CERAMIC TILE - Olive

⑤ ALUMINUM PANEL - Light beige

② CERAMIC TILE - Light beige

④ GRANITE - Dark gray / black

⑥ CERAMIC TILE or GRANITE - Dark gray / black

Tường: Màu be sáng giống Nhà Hát TP tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Cột: Màu be sáng gợi lên hình ảnh nhà hát TP hài hòa với thiết kế khu thương mại tương lai Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Đá granite với kích thước lớn màu xám tao không gian thanh lịch,mạch lát nhỏ dễ dàng vệ sinh

Figure 6.5 B4F Platform for OPH station Hình 6.5 Ke ga B4 ga NHTP

30


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.3

Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0

BA SON HOUSE STATION / GA BA SON

6.3.1.

FREE CONCOUSE & TICKET GATE AREA

6.3.1.

SẢNH KHÔNG THU PHÍ VÀ CỔNG SÓAT VÉ

Column: ⑤ Aluminum Rib Panel

Wall: ④ Aluminum Panel     t=2.0

Trần: Màu trắng và hoàn thiện nhám làm không gian tầng ngầm sáng hơn. Tường: Màu trắng tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Cột: Ribbed panel tăng hiệu quả thẩm mỹ sắc nét

Tactile paving: Ceramic tile 300x300 Skirting: Stainless HL finish, t=1.5, H=100

Floor: ② Granite, designed pattern Floor (in gate): ③ Granite Jet & Polish finish  600x600, t=30

Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn.

CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space

Sàn: Sàn hoàn thiện hoa văn thiết kế phù hợp với khu vực ven song và phát triển tương lai

WALL :

White color creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Ribbed panel is effective for improving the vvertical sharpness on column.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Design pattern finishing suitable to riverside area and future development

Figure 6.6 Free concourse & Ticket gate area for BSN station

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ GRANITE - Dark gray / black

② GRANITE - 5 or 6 colors

④ ALUMINUM PANEL - White color

⑤ ALUMINUM RIBBED PANEL

Hình 6.6 Sảnh không thu phí và cổng soát vé ga Ba Son

31


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

Wall: ⑤ Ceramic tile, stone taste, 600x300 (or Granite) Ceiling: ① Aluminum composit panel t=4.0

Column: ⑥ Aluminum Rib Panel Floor: ③ Ceramic tile 600x600, t=10

CEILING :

Raiced ceiling: ② Aluminum louver wave shape

Wall: ④ Aluminum Panel t=2.0 Skirting: Stainless HL finish, t=1.5, H=100

White color with mat finishing creates bright underground space

RAISED CELING: Lighting is impressively refrected by curve louver -the interplay between light and 3D waved design louver. WALL :

White color creates bright underground space and flat surface helps easy maintenance.

COLUMN :

Ribbed panel is effective for improving the vvertical sharpness on column.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

32

6.3.2.

PAID CONCOURSE

6.2.5.

SẢNH THU PHÍ

Trần: Màu trắng và hoàn thiện nhám làm không gian tầng ngầm sáng hơn. Trần nâng: Ánh sáng được bố trí ấn tượng với các tấm hắt sáng cong-sự tương tác giữa ánh sang và các thanh hắt sáng thiết kế lượn song 3D Tường: Màu trắng tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Cột: Ribbed panel tăng hiệu quả thẩm mỹ sắc nét Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Gạch men cỡ lớn màu xám nhạt tạo cảm giác rộng rãi và giảm thiểu bám bẩn

Large Size ceramic tile with light gray color gives graciousness to the space and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ CERAMIC TILE - Light gray

⑤ CERAMIC TILE or GRANITE - Dark gray / black

② ALUMINUM LOUVER WAVE TYPE

④ ALUMINUM PANEL - White color

⑥ ALUMINUM RIBBED PANEL

Figure 6.7 Paid concourse for BSN station Hình 6.7 Sảnh thu phí ga Ba Son


6

INTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NỘI THẤT

6.3.3.

B2F PLATFORM

6.3.3.

KE GA B2

Wall: ⑤ Ceramic tile, stone taste, Ceiling: ① Aluminum composit 600x300 (or Granite) panel t=4.0 Wall: ④ Laminated glass t=10+10 with Design film

Trần: Màu trắng và hoàn thiện nhám làm không gian tầng ngầm sáng hơn. Tường: Màu trắng tạo nên không gian sáng và phẳng dễ dàng hơn cho việc bảo dưỡng Cột: Ribbed panel tăng hiệu quả thẩm mỹ sắc nét Viền chân tường: Thép không gỉ có thiết kế sắc nét và độ bền cao để bảo vệ tường khỏi va chạm và bụi bẩn. Sàn: Gạch men cỡ lớn màu xám nhạt tạo cảm giác rộng rãi và giảm thiểu bám bẩn

Figure 6.8 B2F Platform for BSN station Hình 6.8 Ke ga B2 ga Ba Son

Column: ⑥ Aluminum Rib panel Floor(Edge of platform): ③ Granite Jet & polish t=10 Floor: ② Ceramic tile 600x600, t=10 CEILING :

White color with mat finishing creates bright underground space

WALL :

Glass finishing with decorated art work film to reflects surrounding space

COLUMN :

Ribbed panel is effective for improving the vvertical sharpness on column.

SKIRTING :

Stainless has sharpness in design and durability to protect on wall from shock and dirt.

FLOOR :

Large Size ceramic tile with light gray color gives graciousness to the space and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   COMPOSIT PANEL - White color

③ GRANITE - Dark gray / black

⑤ CERAMIC TILE or GRANITE - Dark gray / black

② CERAMIC TILE - Light gray

④ LAMINATED GLASS - with artwork film

⑥ ALUMINUM RIBBED PANEL

33


7

EXTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

7.1

INTRODUCTION / GIỚI THIỆU

For both underground stations there are some building structures which serve passenger activities or support the station function. In general, exterior design for both station such as entrance shed, ventilation tower, and generator building should have different design approach depending on their function and building scale. On the other hand, exterior for any on-ground structures is required to be coordinated with surrounding scenery to create whole landscape in site and site condition and situation in Opera House and Ba Son Areas are totally different as described in Section 4. General material selection is proposed and selected considering the easy maintenance and summarized in this section for both stations and detail color classification and selection are studied and determined in construction design stage.

Đối với cả hai ga ngầm có một số kết cấu xây dựng phục vụ các hoạt động vận chuyển khách hoặc hỗ trợ các chức năng nhà ga. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất cho cả hai ga như là mái che lối vào, tháp thông gió, tòa nhà cho máy phát điện nên có thiết kế gần như khác nhau tùy vào chức năng và quy mô xây dựng. Mặt khác, phần ngoại thất cho bất kỳ các kết cấu trên mặt đất đều cần thiết phải được phối hợp với khung cảnh xung quanh để tạo nên cảnh quan tổng thể và điều kiện công trình và tình hình tại Nhà Hát Thành Phố và khu vực Ba Son là khác nhau như mô tả trong phần 4. Sự lựa chọn vật liệu chung được đề xuất và lựa chọn xem xét là việc bảo trì dễ dàng và tổng hợp trong phần này cho cả hai ga và phân loại chi tiết màu sắc, lựa chọn được nghiên cứu và xác định trong giai đoạn thiết kế xây dựng.

34


7

EXTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

7.2

ENTRANCE SHED FOR BOTH STATIONS / MÁI LỐI VÀO CHO CẢ HAI GA Wall: Laminated tempered glass t=12+12 Roof: ① Brazing aluminum honeycomb panel t=100

Since site condition and situation in Opera House and Ba Son Areas are totally different as described in Section 4. Therefore entrance design for both stations ideally has different approach correspond with each site conditions. However due to the coordination with the owner of surrounding buildings, entrance design is restricted within the original design as described in Employer’s drawings and the same design is adopted into both Opera House and Ba Son stations.

Vì điều kiện công trình và tình hình tại Nhà Hát Thành Phố và khu vực Ba Son hoàn toàn khác nhau như miêu tả trong phần 4. Do đó, thiết kế lối vào cho cả hai ga đúng như ý tưởng gần như khác nhau tương ứng với từng điều kiện công trình. Tuy nhiên do sự phối hợp với các chủ sở hữu những tòa nhà xung quanh, thiết kế lối vào được giới hạn trong thiết kế ban đầu được miều tả trong bản vẽ của chủ đầu tư và thiết kế tương tự được áp dụng cho cả hai ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son.

Podium: ② Granite t=25 Polish finish

ROOF :

Creating sharp shape and floating impression with thinness

WALL:

Not disturb visibility in landscape and reflect city view moderately onto glass surface for harmonization.

PODIUM:

Large Size granite with ldark gray color gives graciousness to the shed and minimizes the joint for easy cleaning.

① ALUMINUM   HONEYCOMB PANEL

Figure 7.1 Entrance shed for both stations

② GRANITE

Hình 7.1 Mái lối vào cho hai Ga 35


7

EXTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

7.3

VENTILATION TOWER FOR OPERA HOUSE STATION / THÁP THÔNG GIÓ CHO GA NHÀ HÁT TP

Wall: Fair-faced concrate Facade: Aluminum louver with bird net The location of ventilation tower for opera house station is surrounded by new high-rise building (SATRA) and duct arrangement and façade design are still under coordination with them. Exterior image as shown figure 7.2 figure is current design which focus on functional view point. It will be coordinated and developed through the coordination with SATRA in construction design stage.

Vị trí của tháp thông gió cho ga Nhà Hát Thành Phố được bao quanh bởi tòa nhà cao tầng mới (SATRA) và việc bố trí ống kỹ thuật và thiết kế mặt tiền vẫn còn đang phối hợp với những công trình đó. Hình ảnh ngoại thất như hình 7.2 là thiết kế hiện tại mà tập trung vào quan điểm chức năng. Công tác này sẽ được phối hợp và phát triển thông qua sự phối hợp với những công trình cao tầng xung quanh (SATRA) trong giai đoạn thiết kế xây dựng.

Podium: Granite t=25, Polish finish

Figure 7.2 Ventilation tower for Opera House station

36

Hình 7.2 Tháp thông gió cho Ga Nhà Hát TP


7

EXTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

7.4

VENTILATION TOWER FOR BSN STATION / THÁP THÔNG GIÓ CHO GA BA SON

Ventilation tower for Ba Son station is covered by vertical wood louver for the duct openings to emphasise the vertical direction. Bottom portion is far-faced concrete for less maintenance.

Tháp thông gió cho ga Ba Son được bao phủ bởi lỗ thông hơi bằng gỗ dọc cho các lỗ mở ống kỹ thuật để thể hiện theo hướng thẳng đứng. Phần dưới là bê tông được làm phẳng mặt kỹ để hạn chế bảo trì.

Facade: Wood louver with bird net Column: Fair-faced concrate

Figure 7.3 Ventilation tower for Ba Son station Hình 7.3 Tháp thông gió cho Ga Ba Son

Wall: Fair-faced concrate

37


7

EXTERIOR FINISHING

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

7.5 GENERATOR BUILDING FOR BSN STATION / NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHO GA BA SON

Column: Fair-faced concrate Facade: Wood louver with bird net

Similar to ventilation tower, generator building for Ba Son station is covered by vertical wood louver for the duct openings to emphasise the vertical direction. Bottom portion is far-faced concrete for less maintenance.

Tương tự như tháp thông gió, tòa nhà máy phát điện cho ga Ba Son được bao phủ bởi lỗ thông hơi bằng gỗ dọc cho các lỗ mở ống kỹ thuật để nhấn mạnh theo hướng thẳng đứng. Phần bên dưới là bê tông được làm phẳng mặt kỹ hạn chế bảo trì.

Wall: Fair-faced concrate

Figure 7.4 Generator buildings for Ba Son station Hình 7.4 Nhà máy phát điện cho Ga Ba Son 38


The materials specification and color selection is for proposal only. Final design for material and color selection shall be based on market availability and agreement between the Employer and the Contractor


AESTHETIC DESIGN REPORT BÁO CÁO THIẾT KẾ MỸ HỌC

OPERA HOUSE STATION & BA SON STATION

Aesthetic book  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you