Page 1

Pečať stredovekej Boha chváliť v šťastí je striebro. mestskej farnosti Chváliť ho v súžení je číre zlato. Alžbeta Uhorská-Durínska (1207 – 1231) Sv. Alžbeta je azda najuctievanejšou sväticou celého stredoveku. Žila prísne podľa pravidiel svojho súčasníka, sv. Frantika z Assisi, v čase ešte nerozdeleného západného kresťanstva. Požíva celosvetovú úctu tak v radoch katolíkov, ako aj protestantov.

Seal of the medieval Praising God in comfort is silver. town parish Praising Him in hardship is pure gold.

Elizabeth of Hungary and Thuringia (1207 – 1231)

St. Elizabeth is probably the most widely-worshipped female saint of the whole medieval period. She lived strictly in accordance with the rules of her contemporary, St.Francis of Assisi, at a time when Western Christianity was not yet divided. Nowadays she is accorded respect worldwide, among the ranks of Catholics and Protestants alike.

A short biography Stručný životopis ■ 7th July 1207 – she was born the daughter of Hungarian King ■ 1207, 7. 7. – Alžbeta sa narodila ako dcéra uhorského kráľa OnAndreas II and Gertrude von Kärnten-Andechs-Meran, sister of the dreja II. a Gertrud von Kärnten-Andechs-Meran, sestra budúceho future King Adalbert IV, at Sárospatak Castle (north-east Hungary, kráľa Bélu IV. na hrade Sárospatak (severovýchodné Maďarsko – 90 km south-east of Košice), though other sources mention Bratislava. 90 km juhovýchodne od Košíc), iné zdroje uvádzajú Bratislavu. ■ 1208 – engaged to the son of Hermann I, who would become Her1208 zasnúbená so synom Hermanna I, s budúcim krajinským ■ mann II, Count of Thuringia. grófom Durínska, Hermannom II. ■ 1211 – four-year-old Elizabeth ■ 1211 – 4-ročná Alžbeta prichágoes for “upbringing in the German dza na „výchovu do nemeckého Miesta späté so životom sv. Alžbety Uhorskej-Durínskej Places connected with the life environment“ in Wartburg Castle. prostredia“ na hrad Wartburg. of Elizabeth of Hungary and Thuringia ■ 1216 – Hermann II dies, and Eliz■ 1216 – Hermann II. zomiera, abeth is engaged to the second son Alžbeta je zasnúbená s druhým of Hermann I, Ludwig (b. 28 Octosynom Hermanna I. Ludwigom ber 1200), who became Ludwig IV, (*1200), od roku 1217, Ludwig Count of Thuringia, in 1217. They IV., krajinský gróf Durínska. Vygrow up in the same surroundings. rastajú v tom istom prostredí. ■ 1221 – Wedding in St. George’s ■ 1221 – Sobáš v Georgenkirche church in Eisenach. Journey to Hunv Eisenachu. Cesta do Uhorska. gary. Arrival of Franciscans in GerPríchod františkánov do Nemecmany. ka. ■ 1225 – Franciscans found a mon■ 1225 – Františkáni zakladajú astery at Eichenau with Elizabeth’s s pomocou Alžbety kláštor v Eiassistance. chenau. ■ 1225/26 – Floods, famine and pla■ 1225/26 Záplavy hlad a mor. gue. Ludwig IV is in Cremona, Italy. Cestné vzdialenosti / Road distances Ludwig IV. je v Cremone/Talian(SK) Košice - (H) Sárospatak - 87 km, Košice - (D) Wartburg - 1028 km Elizabeth governs the country and sko. Alžbeta riadi krajinu a rozKošice - (D) Marburg - 1 309 km, Košice - (I) Perugia - 1 484 km distributes food and grain from the deľuje potraviny a zrno zo sýpok granaries among the poor. medzi chudobných. ■ 24th June 1227 – Ludwig IV sets out with Emperor Friedrich II on ■ 24. 6. 1227 Ludwig IV. vyráža s cisárom Friedrichom II. na VI. the Sixth Crusade, but dies of cholera on 11th September at Otranto križiacku výpravu a 11. 9. 1227 zomiera na choleru pri pobreží on the Italian coast. Government is assumed by Heinrich Raspe IV, Otranta/Taliansko. Vládu preberá ako regent Heinrich Raspe IV., Ludwig’s brother, as regent. Elizabeth is subsequently expelled from Ludwigov brat. Po istom čase je Alžbeta vyhnaná z hradu a dočasthe castle and is deprived for a time of her three children. ne jej odoberú aj deti. ■ †17th November 1231 – Elizabeth dies in Marburg. ■ 1231, † 17. 11. – Alžbeta zomiera v Marburgu. ■ 27th May 1235 – She is canonized as a saint in Perugia, Italy. ■ 1235, 27. 5. – Vyhlásená za svätú v Perugii (Taliansko).

THE HIGH ALTAR in the Cathedral of St.Elizabeth of Hungary and Thuringia 1474 – 1477 The Advent series 12 pictures The Passion series 24 pictures The Elizabethan series 12 pictures Main sponsor ? & 2 supplements

Sv. Alžbeta tvorí spolu so sv. Františkom z Assisi (1182 – 1226), sv. Jánom z Boha (1495 – 1550), zakladateľom Rádu milosrdných bratov, sv. Vincentom z Pauly, zakladateľom novodobej charity (1581 – 1660) a Matkou Terezou z Kalkaty (1910 – 1997), žiarivé hviezdy – symboly kresťanskej lásky k blížnym, chorým a ľuďom na okraji spoločnosti (Mt 25, 35-36). Je pochovaná v Alžbetínskom kostole v Marburgu.

St.Elizabeth of Hungary and Thuringia together with St.Francis of Assisi (1182 – 1226), St.John of God (1495 – 1550), St.Vincent de Paul (1581–1660), establisher of modern charity, and St.Mother Theresa of Calcutta (1910 – 1997) are the shining stars and symbols of Christian love for one’s neighbours, the sick and people on the margins of society (Matt. 25, 35-36). Her bodily remains are kept in St.Elizabeth’s church in Marburg.

Cirkevný sviatok: V katolíckom kalendári – 17. november, v protestanskom a anglikánskom kalendári – 19. november. Atribúty dobročinnosti sv. Alžbety sú miska a lyžica.

Saint’s day: Catholic Church – 17th November; Protestant and Anglican Churches – 19th November. The attributes of charity of St. Elizabeth are the bowl and the spoon.

Viac informácií: https://issuu.com/VydSorocinJ/docs/vadechar

More information: https://issuu.com/VydSorocinJ/docs/dom-en

Ďakujeme p. Jozefovi Bačovi za jeho dlhoročnú podporu. We thank Mr. Jozef Bačo for his long-standing support. Q. B. F. F. F. Q. S. QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT! Nech je to pre dobro, šťastie, blaho a zdar! Cicero (106 – 43 AC), De Divinatione 1, 102

Použité zdroje / Sources used: www. helmut-zenz.de, Herders Lexikon der christlichen Kunst, Verlag HOHE GmbH, Erfstadt, 2007, Die heilige Elisabeth, Fotos und Meditationen St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig, 2007.

Sponzori / Sponsors

© Jozef Soročin, www.issuu.com/VydSorocinJ. 2018 © Foto / Photos: Béla Remák (The High Altar), Peter Olekšák (Cathedral) © Preklad / Translated by: Andrew Billingham © Grafický dizajn a layout / Graphic design, layout: Milan Bobula © Tlač / Printed by: Rotaprint, s. r. o., Barčianska 68, 040 17 SK – Košice

Hlavný oltár v Dóme sv. Alžbety Uhorskej-Durínskej 1474 – 1477 Adventný cyklus 12 obrazov Pašiový cyklus 24 obrazov Alžbetínsky cyklus 12 obrazov Hlavný sponzor ? & 2 prílohy


KOŠICKÝ GOTICKÝ DÓM

KOŠICE CATHEDRAL

je najvýchodnejší monumentálny v Európe a najkrajší na Slovensku. Bol postavený približne v rokoch 1380 – 1508. Biskupský chrám (lat. ECCLESIA CATHEDRALIS = katedrálny chrám) od roku 1804.

is the easternmost monumental Gothic church in Europe, and the most beautiful in Slovakia. It was built for the most part between the years 1380 and 1508. It has been an episcopal church (lat. ECCLESIA CATHEDRALIS = cathedral church) since 1804.

Hlavný oltár so 48 – obrazmi v troch radoch je európske unikum. V stredoveku bolo zvykom maľovať maximálne 36 obrazov v dvoch radoch a v dvoch sekvenciách. Oltár zahŕňa tri cykly – Alžbetínsky (12), Advetný (12) a Pašiový (24) obrazov. Tieto cykly sa v minulosti počas cirkevného roka (!) pravidelne otvárali, takže veriaci a návštevníci Dómu ich mohli zažiť v celej ich nádhere.

Sedem najkrajších pamiatok v interiéri: i 1. Hlavný oltár sv. Alžbety i 2. Oltár Navštívenia Panny Márie z roku 1516 i 3. Bronzová krstiteľnica z 13./14. st. – najstaršia pamiatka v Dóme i 4. Kráľovské schody a gotická kalvária zo začiatku 15. st. i 5. Kaplnka „Mettercie“ – maľba z roku 1516 i 6. Štyri gotické plastiky – drevorezby približne z r. 1470 i 7. Kamenné gotické pastofórium z roku 1477

Sedem najkrajších pamiatok v exteriéri: e 1. Reliéfy nad hlavným západným portálom e 2. Južná (Matejova) veža e 3. Slnečné hodiny e 4. Južná brána s predsieňou e 5. Pamätník Františka Rákócziho II. z roku 1938 e 6. Severný portál a priečelie e 7. Severná veža a zvony

The high altar with its 48 paintings in three rows is unique in Europe. In the Middle Ages it was customary to paint at most 36 pictures in two rows and in two sequences. This altar comprises three cycles – the Elizabethan with 12, the Advent with 12, and the Passion cycle with 24 pictures. In the past the altar wings were opened at regular intervals during the ecclesiastical year (!) to reveal the appropriate cycle, so that the faithful and visitors to the Cathedral could experience the paintings in all their splendour.

The seven most precious interior heritage items i 1. The High Altar to St.Elizabeth i 2.The Altar to the Visitation of the Virgin Mary, d. 1516 i 3. The 14th-century bronze font dated 13/14 C i 4. The Royal Stairs and Gothic Calvary, dated early 15th C i 5. The “Mettercia” Chapel – Painting dated 1516. i 6. Four Gothic wood-carved figures dated around 1470 i 7. Stone Sacrament-house, dated 1477

The seven most important exterior heritage items e 1. Reliefs above the Main Doorway e 2. South (Matthias´) Tower e 3. Sun-dial e 4. South Doorway and Porch e 5. Memorial to Ferenc Rákóczi II, dated 1938. e 6. North Doorway and Façade e 7. North Tower and Bells

Rozmery dómu (vnútorné): dĺžka: 54,20 m; šírka: 35,50 m; výška hlavnej lode: 24 m. Počet schodov: na Severnú vežu: 160; na chór: 32; na gotickú kalváriu (kráľovské schody): 52; do krypty Františka Rákócziho II.: 17. Jeho krypta je z r. 1905 → pôdorys F. R. II.

Dimensions of the Cathedral (int.): length: 54.2 m; width: 35.5 m; height of the central nave: 24 m. Number of stairs: North tower: 160; choir gallery: 32; Royal Stairs to the Gothic Calvary: 52; Rákóczi’s crypt: 17. His crypt dates from 1905 → ground-plan F. R.

BENEDICAT TIBI IESVS CHRISTVS IN HOC TEMPLO ANTIQVO CASSOVIENSI. IBI SISTE VIATOR! QVÆRIS? QVOQVE INVITAT. VERE INTROI!

BENEDICAT TIBI IESVS CHRISTVS IN HOC TEMPLO ANTIQVO CASSOVIENSI. IBI SISTE VIATOR! QVÆRIS? QVOQVE INVITAT. VERE INTROI!

Nech Ti požehná Ježiš Kristus v tomto starobylom chráme košickom! Tu postoj, turista! Hľadáš? Rovnako pozýva. Naozaj vstúp!

May you be blessed by Jesus Christ in this ancient church of Košice. Stop here, traveller! Do you seek? He likewise invites. Enter indeed!

Kontrolný súčet v latinskom texte: Σ= 18xI +10xV +0xX +1xL +4xC +1xD +1xM= 2018

Hlavný oltár v košickom dóme / The High Altar in Košice Cathedral 1474 – 1477

Checksum in Latin text: Σ= 18xI +10xV +0xX +1xL +4xC +1xD +1xM= 2018


Pašiový cyklus The Pictures of the Passion series

Pašiový cyklus The Pictures of the Passion series

Pašiový cyklus The Pictures of the Passion series

41 Pilát si umýva ruky Pilate Washes his Hands

42 Nesenie kríža Bearing the Cross

43 Pribíjanie na kríž The Nailing to the Cross

44 Ukrižovanie The Crucifixion

45 Snímanie z kríža The Removal from the Cross

33 Ježiš pred Kaifášom Jesus before Caiaphas

34 Potupenie Ježiša Jesus’ Humiliation

35 Ježiš prvýkrát pred Pilátom Jesus’ First Appearances before Pilate

36 Ježiš druhýkrát pred Pilátom Jesus’ Second Appear ances before Pilate

37 Ježiš pred Herodesom Jesus before Herod

25 Slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema The Glorious Entrance of Jesus into Jerusalem

26 Vyhnanie kupcov z chrámu The Expulsion of the Merchants from the Temple

27 Posledná večera The Last Supper

28 Umývanie nôh The Washing of the Feet

29 Ježiš predpovedá zradu Petra Jesus Predicts Peter’s Betrayal

Pašiový cyklus The Pictures of the Passion series

46 Kristus v predpeklí Christ at the Entrance to Hell

47 Kladenie do hrobu Laying the Body in the Tomb

38 Bičovanie The Scourging

39 Korunovanie tŕním The Crowning with Thorns

40 Ecce homo! (Hľa, človek!) Ecce Homo!

30 Na Olivovej hore Up on the Mount of Olives

31 Judášova zrada Judas’ Betrayal

32 Ježiš pred Annášom Jesus before Annas

48 Vzkriesenie The Resurrection


Adventný cyklus The Pictures of the Advent series

Alžbetínsky cyklus The Pictures of the Elizabethan series

23 Dvanásťročný Ježiš medzi učencami The Twelve-year-old Jesus among the Scholars

24 Smrť Panny Márie The Death of the Virgin Mary

11 Smrť Alžbety Elizabeth’s Death

19 Klaňanie sa Troch kráľov The Adoration of the Magi

20 Obetovanie Ježiša v chráme The Presentation of Jesus in the Temple

9 Alžbeta ošetruje chorého Elizabeth Bathes a Sick Man

15 Zvestovanie narodenia Ježiša The Annunciation

16 Navštívenie Panny Márie u Alžbety The Visitation of the Virgin Mary

7

Vyhnanie Alžbety z hradu Wartburg Elizabeth’s Expulsion from Wartburg Castle

Alžbetínsky cyklus The Pictures of the Elizabethan series

Adventný cyklus Der Adventzyklus

12 Vyzdvihnutie Alžbetiných ostatkov The Raising of Elizabeth’s Remains

5 Zázrak slávnostného rúcha The Miracle of the Ceremonial Robe

6 Rozlúčka s manželom Parting with her Husband

21 Vraždenie The Slaughter of the Innocents in Bethlehem

22 Útek do Egypta The Flight into Egypt

10 Alžbeta strihá vlasy chorého Elizabeth Cuts a Sick Man’s Hair

3 Videnie Alžbety Elizabeth’s Vision

4 Zázrak kríža a ruží The Miracle of the Cross and Roses

17 Narodenie Ježiša Krista The Birth of Jesus Christ

18 Ježišova obriezka The Circumcision of Jesus

8 Nevďačná žena The Ungrateful Woman

1 Narodenie Alžbety Elizabeth’s Birth

2

13 Obetovanie Panny Márie The Presentation of the Virgin Mary

14 Zasnúbenie s Jozefom The Betrothal with Joseph

Zásnuby Alžbety s Ľudovítom Elizabeth’s Betrothal to Ludwig

Bulletin KOŠICKÝ DÓM -- KOŠICE CATHEDRAL  
Bulletin KOŠICKÝ DÓM -- KOŠICE CATHEDRAL  
Advertisement