Page 1

Reader´s Digest Výběr březen 2011

„Obývák“


Obsah         

Metodika……………………………….……………………………………………………………….………………………………… 43 Struktura souboru dotázaných…………………………………………………………………………………………………………. 4 Hlavní zjištění……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Jak je obývák začleněn v bytě /domě..........………………………………………………………………………………………………7 Role obývacího pokoje.......................................................................................................................................................... 9 Vnímání obývacího pokoje.................................................................................................................................................... 11 Styl zařízení obývacího pokoje.............................................................................................................................................. 13 Činnosti, kterým se lidé v obývacím věnují................................................................................................................................... 15 Co mají lidé ve svém obývacím pokoji nejraději..................................................................................................................... 16 Vybavení obývacího pokoje zábavní elektronikou……………................................................................................................. 18 Vliv elektroniky v obývacím pokoji na vztahy v domácnosti................................................................................................... 20 Možnost připojení k internetu v obývacím pokoji................................................................................................................... 22 Role televize v obývacím pokoji………………......................................................................................................................... 23 Potencionální nákup televize s největší obrazovkou.............................................................................................................. 25 Kdo má v rukou ovladač při společném sledování televize?................................................................................................... 27 Nejdůležitější událost v obývacím pokoji............................................................................................................................... 29 Znění otázek………………………………………………………………………………………………………………………....….. 30


Metodika Šetření s názvem „Obývák“ bylo provedeno technikou standardizovaného řízeného osobního rozhovoru na reprezentativním vzorku 1025 respondentů starších 15-ti let, vybraném kvótním způsobem. Dotazování proběhlo v rámci pravidelného výzkumu FACTUM Omnibus ve dnech 11.2-16.2.2011.

Data byla zpracována a vyhodnocena statistickým softwarem SPSS. Studie obsahuje detailní analýzu položené otázky, dále grafy a tabulky třídění 2. stupně. Ke standardnímu třídění 2. stupně byly použity proměnné pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, ekonomická aktivita, hrubý příjem domácnosti, velikost místa bydliště a region v členění Praha, Čechy a Morava. V rámci hlavní studie jsou komentovány statisticky významnější rozdíly. Tyto statisticky významné odchylky jsou na 95% hladině významnosti. Metodika zpracování výzkumu odpovídá standardům sdružení SIMAR a ESOMAR.

3


Struktura souboru dotázaných Celkem Pohlaví

Muž Žena Věk 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let Vzdělání ZŠ SŠ VŠ Ekonomická aktivita Aktivní Neaktivní Hrubý příjem Do 20.000 Kč domácnosti 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Oblast Praha Čechy Morava Velikost místa bydliště0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomická AB klasifikace C1 C2 D E Přispěl/a jste Vy sám Ano, vícekrát /sama v uplynulých 12 Ano, jednou měsících Ne Neví, neodpověděl/a Jakou finanční Do 100 Kč částkou jste přispěl/a Více než 100 Kč Neví, neodpověděl/a

N 1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234 451 289 261 24 399 330 11

% 100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23 44 28 26 2 54 45 1

4


Hlavní zjištění Role obývacího pokoje v životě lidí, jeho vnímání a styl zařízení

 Ve třech čtvrtinách českých domácností (75 %) je obývací pokoj tvořen samostatnou místností, která je oddělená od jiných částí bytu/domu. Obývací pokoj/prostor propojený s kuchyní či jídelnou má 24 % domácností. Pokud mají lidé prostřednictvím vybraných výroků určit, jakou roli hraje obývací pokoj v jejich příbytku, pak nejčastěji se přiklání k výroku, že je to místnost, ve které tráví nejvíce času (37 %). Pro přibližně třetinu lidí (32 %) je to ústřední bod jejich domova a necelá pětina obyvatel (18 %) se v obývacím pokoji cítí nejuvolněněji. Desetina lidí vnímá svůj obývací pokoj především jako místo pro hosty. Své obývací pokoje lidé hodnotí převážně pozitivně. Nejčastěji jej hodnotí jako „pohodlný“ (76 %), dále pak jako zabydlený (51 %) a jako víceúčelový (39 %). Z pohledu přibližně třetiny lidí je jejich obývák uvolněný (34 %), prostorný (33 %) a dobře vybavený (32 %). Jako naklizený označuje svůj obývák 23 % osob, jako elegantní 17 % a stylový 16 %. S negativním hodnocením obýváku se můžeme setkat u 13 % lidí, 7 % jej charakterizuje jako stísněný, 5 % jako přecpaný a 3 % říkají, že je ošumělý. Styl zařízení svého obývacího pokoje lidé popisují především jako jednoduchý a funkční (45 %), tři lidé z deseti pak jako tradiční (29 %). V moderně minimalistickém stylu si zařídilo obývací pokoj 7 % lidí, v dekorativním stylu 6 % obyvatel a stejný podíl lidí uvádí, že styl zařízení obýváku je venkovský. Obývací pokoj má pro dotázané především relaxační funkci. Nejčastěji lidé uvádějí že v něm denně nebo téměř denně sledují televizi (84 %) nebo odpočívají (60 %). Mezi další rozšířené každodenní činnosti, kterým se v obývacím pokoji lidé věnují, patří konzumace jídla (37 % denně), poslech hudby (30 % denně) a četba (21 % denně). Téměř tři lidé z deseti denně nebo téměř denně v obývacím pokoji usnou. S nejčastějšími aktivitami, které se odehrávají v obýváku, úzce souvisí i předměty, které mají lidé ve svém obýváku nejraději. Jako nejoblíbenější objekty označují pohovku (27 %), křeslo (22 %) a televizi (19 %). Až se velikým odstupem následují stůl, u kterého se rodina schází (7 %), drobné rodinné památky (4 %), květiny (3 %), knihy (3 %) a jiné osobní předměty (3 %).

5


Hlavní zjištění Vybavenost českých obýváků elektronikou • Televizi umístilo do obývacího pokoje 98 % obyvatel. DVD či video přehrávač najdeme v obývacích pokojích 62 % domácností, CD nebo MP3 přehrávač pak ve více jak třetině českých obývacích pokojů (35 %). Počítač má má v obývacím pokoji 34 % lidí. Pětina domácností jej vybavila zvukovou aparaturou a hry na herní konzoli se v této místnosti hrají v 8 % domácností. • Připojit k internetu se v obývacím pokoji může 37 % českých domácností. • Televize je neodmyslitelnou součástí našich obývacích pokojů. Kromě toho, že ji má v obýváku umístěnou 98 % dotázaných, 84 % ji v obýváku sleduje denně nebo téměř denně, tak pro necelé tři čtvrtiny populace (72 %) je televize i ústředním bodem této místnosti. • Pokud by si nyní lidé kupovali novou televizi, pak více jak polovina z nich (54 %) by zvolila tu s největší obrazovkou, jakou by si mohla dovolit - 33 % osob, protože velká obrazovka jim připadá jako úžasná věc, 21 % osob, protože velkou obrazovku považují za samozřejmost. Čtyři lidé z deseti by naopak o velkou obrazovku zájem neměli - podle 23 % by zabírala příliš mnoho místa a 19 % lidí má jiné priority než je velikost obrazovky. • Co se týče společného sledování televize, ve čtvrtině domácností (24 %) nejsou žádná zavedená pravidla ohledně toho, kdo z členů rodiny bude mít v rukou ovladač. Mezi televizními stanicemi tedy přepíná kdokoliv, kdo ovladač zrovna drží. Čtyři lidé z deseti (43 %) uvádí, že to jsou právě oni, kdo mezi programy přepínají, častěji se pak jedná o muže než ženy • Zábavní elektronika umístěná v obývacím pokoji podle více jak čtyř lidí z deseti (44 %) nemá vliv na mezilidské vztahy v jejich domácnosti. Podle necelé třetiny lidí (31 %) zábavní elektronika členy jejich domácnosti baví a 11 % hovoří přímo o pozitivním efektu - podle jejich názoru elektronika členy domácnosti sdružuje. Desetina populace naopak vliv zábavní elektroniky na vztahy v domácnosti hodnotí negativně.

6


Jak je obývák začleněn v bytě/domě

Graf č.1

Jak je obývací pokoj začleněn v bytě/domě (N=1025)

jiné 1% obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou 24%

neví, neodpověděl 0,1%

Ve třech čtvrtinách českých domácností (75 %) je obývací pokoj samostatnou místností, která je oddělená od jiných částí bytu/domu. obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností 75%

Obývací pokoj volně propojený s kuchyní případně s jídelnou můžeme najít u necelé čtvrtiny domácností (24 %). Jiná než výše uvedená začlenění obývacího pokoje v bytě uvádí pouhé 1 % osob.

Obývací pokoj oddělený od jiných místností mají častěji lidé starší 60 let (81 %), tj. ekonomicky neaktivní (79 %), častěji také lidé se základním vzděláním (78 %), lidé žijící na Moravě (79 %), ve městech s 20 až 100 tisíci obyvateli (81 %) a lidé z dvoučlenných domácností (81 %). Obývací pokoj propojený s kuchyní čí jídelnou je pak častější v domácnostech osob mladšího středního věku (ve věku 3044 let (30 %), u lidí s vysokoškolským vzděláním (37 %), s čímž souvisí i fakt, že se jedná o domácnosti s nadprůměrnými měsíčními příjmy. Z hlediska regionů jsou propojené obýváky typičtější pro osoby žijící v Praze (32 %) než pro osoby z Moravy (19 %) či Čech (25 %), z hlediska velikosti domácnosti pak pro domácnosti s 5 a více členy (42 %) a pro domácnosti s dětmi (30 %) . 7


Jak je obývák začleněn v bytě/domě Tab. č.1

Celkem N Sl. %

Celkem Pohlaví

Muž Žena Věk 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ Vzdělání SŠ VŠ Aktivní Ekonomická Neaktivní aktivita Do 20.000 Kč Hrubý příjem domácnosti 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Oblast Praha Čechy Morava 0 - 4.999 Velikost místa 5.000 - 19.999 bydliště 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomická AB klasifikace C1 C2 D E Počet osob v 1 domácnosti 2 3 4 5 a více S kým žijete v S rodičem/rodiči domácnosti Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

v domě nebo bytě, kde obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností ř. % 75 75 74 75 69 75 81 78 74 62 72 79 79 79 68 68 77 66 74 79 73 74 81 73 67 76 77 74 78 72 81 73 72 58 79 80 74 70 73 75 0

Jak je obývák začleněn v bytě jiné v domě nebo bytě, kde obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou ř. % ř. % 24 1 23 1 24 1 24 1 30 1 23 2 18 2 20 2 25 1 37 1 27 1 20 2 18 3 19 1 32 0 31 0 22 1 32 3 25 1 19 1 26 1 25 1 18 1 25 2 33 1 23 1 21 1 26 0 19 3 22 5 19 0 26 0 26 2 42 0 21 1 20 0 26 0 30 1 21 6 25 0 48 0

Neví, neodpověděl

ř. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

8


Role obývacího pokoje Graf č.2

Jakou roli má obývací pokoj v příbytku (N=1025, údaje v %) trávím v něm nejvíc času

37

je to ústřední bod mého domova

32

cítím se tam nejuvolněněji

18

je to místo hlavně pro hosty

10

nechodím tam, zabraly ho děti

0,5

neví, neodpověděl

3 0

Graf č.3

Pokud mají lidé prostřednictvím vybraných výroků určit, jakou roli hraje obývací pokoj v jejich příbytku, pak se nejčastěji přiklání k výroku, že je to místnost, ve které tráví nejvíce času (37 %)*. Pro přibližně třetinu lidí (32 %) je to ústřední bod jejich domova a necelá pětina obyvatel (18 %) se v obývacím pokoji cítí nejuvolněněji. Desetina lidí vnímá svůj obývací pokoj především jako místo pro hosty.

5

10

15

20

25

30

35

40

Jakou roli má obývací pokoj v příbytku - dle začlenění obývacího pokoje (údaje v %) 39

trávím v něm nejvíc času

36

je to ústřední bod mého domova

39

30 16

cítím se tam nejuvolněněji 5

je to místo hlavně pro hosty nechodím tam, zabraly ho děti

1

neví, neodpověděl

1 0

18

12

3 5

10

15

20

25

30

35

obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou (N=243) obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností (N=768) *Respondenti vybírali ze seznamu charakteristik

40

Odlišnosti ve vnímání role obývacího pokoje můžeme sledovat v závislosti na způsobu začlenění obývacího pokoje v příbytku. Lidé s propojeným obývákem častěji než lidé mající oddělený obývák volí variantu, že tato místnost je ústředním bodem jejich domova, lidé s odděleným obývákem pak relativně častěji vnímají tuto místnost jako místo určené především pro návštěvy (viz graf č. 3 na této straně). Obývák jako místnost určenou především pro hosty rovněž častěji označují mladí lidé žijící v bytech/domech u svých rodičů – volný čas zřejmě tráví raději jinde a jinak, a dále lidé z nejmenších obcí, regionálně pak častěji na Moravě (viz tabulka č.2). Vnímání obýváku jako místa, kde trávím nejvíce času, je charakteristické pro seniory (44 %) a s tím souvisí i to, že se častěji jedná o lidi, kteří žijí osamoceně (48 %). Pocit uvolněnosti pak s obývákem spojují více lidé ve věku 30-44 let (22 %), rovněž lidé vysokoškolsky vzdělaní 25%). 9


Role obývacího pokoje Tab. č.2 N

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita Hrubý příjem domácnosti

Oblast

Velikost místa bydliště

Socioekonomická klasifikace

Žijete

Počet osob v domácnosti

S kým žijete v domácnosti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Čechy Morava 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více AB C1 C2 D E obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

je to ústřední bod mého domova

trávím v něm nejvíc času

Jakou roli má obývací pokoj v příbytku cítím se tam nechodím tam, je to místo hlavně nejuvolněněji zabraly ho děti pro hosty

Neví, neodpověděl

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 32 32 32 34 35 28 31 32 32 30 33 31 28 30 31 37 35 34 32 32 34 32 30 30 35 29 32 33 31

ř. % 37 38 35 30 32 42 44 38 36 36 35 39 44 38 39 33 28 39 39 33 33 39 40 38 38 34 38 35 37

ř. % 18 16 20 13 22 18 17 15 20 25 19 16 16 19 20 17 16 15 18 18 18 18 16 19 17 25 17 15 16

ř. % 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1

ř. % 10 10 11 15 8 9 9 12 9 6 9 12 9 12 8 8 13 3 8 15 13 9 10 6 8 6 11 13 11

ř. % 3 3 3 7 2 2 0 3 3 3 3 2 2 1 1 3 7 7 2 2 2 3 3 5 2 6 1 3 4

768

75

30

36

18

1

12

3

243

24

39

39

16

0

5

1

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

21 100 28 30 32 37 33 32 29 33 34 29 12 52

59 0 48 40 33 29 23 21 25 37 35 48 58 48

14 0 15 19 18 17 14 13 11 20 20 14 24 0

0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0

0 0 8 8 12 11 23 24 26 7 7 8 6 0

6 0 1 2 4 5 4 8 8 2 3 1 0 0

10


Vímání obývacího pokoje Graf č.4

Jaký je podle lidí jejich obývací pokoj (N=1025, údaje v %) Pohodlný

76

Zabydlený

51

Víceúčelový

39

Uvolněný

34

Prostorný

33

Dobře vybavený

32

Naklizený

Negativně hodnotí svůj obývák 13 % lidí – 7 % jej charakterizuje jako stísněný, 5 % jako přecpaný a 3 % říkají, že je ošumělý. Negativně svůj obývák hodnotí především lidé s nejnižšími příjmy a z nižších tříd ABCDE klasifikace.

23

Elegantní

17

Stylový

16

Přizpůsobený dětem

11

Parádní

11

Rodičovské útočiště

8

Stísněný

7

Přecpaný

Své obývací pokoje lidé hodnotí převážně pozitivně. Mají-li svůj obývací pokoj/prostor popsat, pak nejčastěji volí příměr „pohodlný“*(76 %), dále pak jej označují jako zabydlený (51 %) a jako víceúčelový (39 %). Z pohledu přibližně třetiny lidí je jejich obývák uvolněný (34 %), prostorný (33 %) a dobře vybavený (32 %). Jako naklizený označuje svůj obývák 23 % osob, jako elegantní 17 % a stylový 16 %.

5

Ošumělý

3

Neví, neodpověděl

1 0

20

40

60

80

*Respondenti vybírali ze seznamu charakteristik

11


Vnímání obývacího pokoje Tab. č.3 Celkem

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita Hrubý příjem domácnosti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč

Odmítl Oblast Praha Čechy Morava Velikost místa 0 - 4.999 bydliště 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomi AB cká klasifikace C1 C2 D E Žijete

obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou

jiné Neví, neodpověděl Počet osob v 1 domácnosti 2 3 4 5 a více S kým žijete v S rodičem/rodiči domácnosti Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Které z následujících charakteristik se hodí k popisu vašeho obývacího pokoje/prostoru

N

Sl. %

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15

ř. % 76 76 76 71 79 76 79 75 78 75 77 75 72 75 80

204

20

195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

768

Pohodlný Uvolněný

Neví, Dobře Víceúčelo Přizpůsob Rodičovské útočiště neodpově vybavený vý ený děl dětem ř. % ř. % ř. % ř. % ř. % 32 39 11 8 1 34 39 9 8 1 31 40 13 8 1 33 38 12 17 1 38 40 23 7 1 30 46 6 6 0 28 34 2 3 0 30 38 11 9 0 33 39 11 7 1 39 43 12 5 2 34 41 13 6 1 30 36 8 11 0 19 39 6 4 0 33 35 11 8 0 38 43 15 9 1

Parádní

Elegantní

Ošumělý

Zabydlený

Přecpaný

Stísněný

Prostorný

Stylový

Naklizený

ř. % 34 35 34 34 39 34 31 31 37 42 37 31 31 33 37

ř. % 11 10 12 13 9 10 11 11 11 7 11 10 7 17 11

ř. % 17 15 18 18 21 14 13 13 20 25 20 12 11 14 24

ř. % 3 4 2 2 3 3 4 4 2 1 2 4 6 3 1

ř. % 51 49 54 45 51 55 54 51 51 56 50 53 51 52 45

ř. % 5 5 6 6 5 6 4 7 4 3 5 6 6 4 7

ř. % 7 7 7 8 5 8 7 9 5 6 6 8 12 4 5

ř. % 33 34 32 37 36 35 25 29 40 35 36 29 25 29 41

ř. % 16 17 15 20 14 16 16 15 17 16 17 16 14 18 17

ř. % 23 20 25 26 19 25 22 23 23 23 23 23 20 24 23

76

43

9

22

2

53

5

5

35

19

23

37

41

11

8

2

79 75 77 75 77 81 71 76 78 78 76 76 73

29 47 33 32 35 31 32 39 44 32 36 34 27

8 8 13 9 12 14 10 6 8 11 12 12 9

14 16 17 16 18 16 17 13 20 24 19 14 8

2 5 2 3 3 4 1 4 3 1 3 1 5

54 65 54 44 48 50 51 58 58 51 49 49 51

6 7 6 4 6 2 6 6 5 2 4 5 9

9 9 7 6 7 10 5 7 4 7 8 5 11

39 26 33 35 38 34 29 28 36 41 30 38 24

13 17 18 14 14 18 18 16 16 21 18 13 14

25 21 25 21 23 26 23 19 22 19 26 25 19

38 31 35 29 34 34 31 29 42 36 31 35 22

40 44 39 39 35 44 43 40 42 38 40 35 41

15 9 12 10 14 11 8 8 8 9 8 14 15

14 10 8 8 9 10 7 7 4 9 8 13 7

0 5 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0

75

77

33

11

16

3

52

5

7

34

16

24

32

35

10

8

1

243

24

76

40

11

20

2

51

6

7

33

17

21

34

50

15

8

0

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

47 0 70 79 74 76 80 71 72 79 79 70 70 0

24 0 30 33 35 37 45 30 28 37 42 31 27 48

0 0 8 12 10 11 8 13 9 12 9 8 6 0

8 0 12 19 18 16 10 16 7 19 18 11 12 0

12 100 5 2 3 3 2 3 5 2 3 5 11 52

32 0 47 54 47 56 44 46 54 54 55 48 58 48

19 0 5 3 6 6 18 7 12 4 7 6 6 0

41 0 10 6 6 7 6 8 12 5 7 11 12 0

15 0 26 31 34 42 27 37 26 34 36 26 32 0

0 0 15 18 17 14 11 17 19 18 12 14 7 0

8 0 13 26 25 24 21 27 24 25 23 13 6 0

15 0 21 32 33 40 28 35 29 36 37 21 20 0

78 0 38 37 39 43 45 36 41 41 44 38 49 48

0 0 0 2 16 23 39 7 10 13 28 1 6 48

15 0 1 3 12 16 18 24 29 6 8 1 0 0

0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0

12


Styl zařízení obývacího pokoje Graf č.5

Styl zařízení obývacího pokoje (N=1025, údaje v %)

Jednoduchý a funkční

45

Tradiční

29

Moderně minimalistický

Častěji lidé starší 60 let, lidé z velkoměst a rovněž lidé, jejichž obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností

7

Dekorativní

6

Venkovský

6

Směs nábytku z různých dob a stylů

Častěji lidé ve věku 30-44 let, s dětmi, lidé s vyšším než základním vzděláním, lidé z nejvyšší AB třídy socioekonomické klasifikace, obývák bývá častěji propojen s kuchyní

5

Rustikální

2

Jiné

Častěji mladí lidé ve věku 15-29 let, lidé z nejvyšší AB třídy socioekonomické klasifikace

1

Neví, neodpověděl 0

častěji lidé ve věku 30-44 let

10

20

30

40

50

Častěji lidé starší 60 let, lidé z domácností s nejnižšími příjmy, žijící sami, obyvatelé z velikostně nejmenších obcí

Styl zařízení svého obývacího pokoje lidé popisují především jako jednoduchý a funkční (45 %)*, tři lidé z deseti pak jako tradiční (29 %). V moderně minimalistickém stylu si zařídilo obývací pokoj 7 % lidí, v dekorativním stylu 6 % obyvatel a stejný podíl lidí uvádí, že styl zařízení obýváku je venkovský. Směs nábytků z různých dob a stylů má ve svém obývacím pokoji 5 % populace. Zcela minimální je pak v populaci podíl osob označujících nábytek obýváku jako rustikální – tímto způsobem si dle svých slov zařídila obývací pokoj 2 % lidí. Zajímavé je sledovat, jak hodnotí obývák ve svém příbytku mladí lidé ve věku do 29 let. Pokud žijí s rodiči, tak jednoznačně převládá charakteristika „tradiční“, pokud již však žijí se svým partnerem, pak tento svůj obývák, na rozdíl od rodičovského, popisují jako „jednoduchý a funkční“. *Respondenti vybírali ze seznamu charakteristik

13


Styl zařízení obývacího pokoje Tab. č.4 N

Celkem Pohlaví

Muž Žena Věk 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let Vzdělání ZŠ SŠ VŠ Ekonomická Aktivní aktivita Neaktivní Hrubý příjem Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč domácnosti 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Oblast Praha Čechy Morava Velikost místa 0 - 4.999 bydliště 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomick AB C1 á klasifikace C2 D E obývací pokoj je samostatnou Žijete oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 Počet osob v 2 domácnosti 3 4 5 a více S kým žijete v S rodičem/rodiči domácnosti Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Moderně Jednoduchý a funkční minimalistický

Venkovský

Styl zažízení obývacího pokoje Tradiční Rustikální Dekorativní

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 45 44 45 46 50 43 38 45 45 45 46 43 49 47 35 46 43 44 45 44 41 50 50 42 41 44 43 46 48

ř. % 7 8 7 10 15 4 1 5 10 14 11 3 2 4 15 11 9 7 8 7 8 9 6 7 12 8 7 7 4

ř. % 6 6 5 4 4 5 10 9 3 1 4 9 11 4 2 4 6 3 7 6 12 3 1 2 2 2 8 5 10

ř. % 29 29 28 23 21 33 37 31 27 21 26 32 25 31 29 25 33 34 26 30 24 26 29 37 29 31 28 30 27

ř. % 2 2 2 2 1 2 3 2 2 5 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 1 2 1

ř. % 6 5 7 9 5 7 3 5 7 10 7 5 2 7 11 6 6 6 6 6 7 7 5 5 10 5 6 6 3

Směs nábytku z různých dob a stylů ř. % 5 4 5 5 3 5 6 4 5 4 4 5 7 5 4 4 2 3 5 4 6 2 6 4 3 4 5 4 6

768

75

44

6

7

31

2

6

4

1

0

243

24

47

11

3

21

3

7

6

1

0

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

48 0 45 43 47 43 54 40 35 45 48 45 57 48

0 0 3 4 12 11 6 8 4 8 12 4 0 0

8 0 11 5 6 5 5 6 7 4 4 11 12 0

20 0 24 33 23 31 17 32 39 29 25 24 18 0

0 0 2 2 2 1 6 2 2 3 3 2 0 0

0 0 6 6 7 6

11 100 7 5 3 3 10 3 4 4 4 7 12 52

14 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 6 3 5 0 0

Jiné

Neví, neodpověděl

ř. % 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

ř. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

14


Činnosti, kterým se lidé v obývacím pokoji věnují Graf č. 6

Činnosti, kterým se lidé v obývacím pokoji věnují (N=1025, údaje v %) Sledování televize

84

Odpočinku

12 200

60

Konzumace jídla

37

30

27

7 34

11 8

14 1

Poslouchání hudby

30

33

13

Usnutí

28

34

17

8

13 1

19

6

13 3

Čtení

21

Surfování na internetu

17

Hraní si s dětmi Hostění hostů Kutění/věnování se ručním pracem Cvičení

38 13 4 3

12

16

8

61

11 5

15

17

14 4

Pořádání večírků 2 6

9

Hraní na hudební nástroj 13 3 3

60

11

1 1

66 30

2 41

13

66 86

Stříhání si nehtů na nohou 1 6 10 7 Holení se (Muži) 1223

1

78

18

Milování se 1 7 10

1

71

Pracování přes počítač doma 3 9 5 4 Hraní elektronických nebo deskových … 2 10

11 6 1 58

4 10 7 7

Žehlení 3

3

43 10

14 1

2

52

31

4 12

9

3 2 4

75 88 Denně nebo téměř denně Alespoň 1x týdně Alespoň 1x měsíčně Méně než 1x za měsíc Nikdy

2 4

Obývací pokoj má pro dotázané především relaxační funkci. Nejčastěji lidé uvádí, že v něm denně nebo téměř denně sledují televizi (84 %) nebo odpočívají (60 %). Mezi další rozšířené každodenní činnosti, které se v obývacím pokoji odehrávají také patří konzumace jídla (37 % denně), poslech hudby (30 % denně) a četba (21 %). Téměř tři lidé z deseti denně nebo téměř denně v obývacím pokoji usnou. Návštěvy jsou hoštěny v obývacím pokoji naprosté většiny domácností, nejčastěji s frekvencí 1-3x do měsíce. Méně rozšířenými aktivitami v obýváku jsou cvičení žehlení, hraní na hudební nástroj, stříhání si nehtů či holení v případě mužů. U některých z těchto aktivit je však otázka, zda je lidé provozují v jiných částech svého domova nebo zda vůbec. V obývacím pokoji častěji sledují televizi, odpočívají a usínají lidé starší, se základním vzděláním. Mladší věkové skupiny pak relativně častěji využívají obývací pokoj k poslechu hudby, hraní her, k surfování na internetu a k milování se. Ženy významně častěji v porovnání s muži v obýváku cvičí, věnují se ručním pracím a nijak překvapivě i častěji než muži žehlí a hrají si s dětmi.

15


Co mají lidé ve svém obývacím pokoji nejraději Graf č.7

Graf č.8

Co mají lidé ve svém obývacím pokoji nejraději - dle pohlaví (údaje v %)

Co mají lidé ve svém obývacím pokoji nejraději (N=1025, údaje v %) Pohovku

27

Své křeslo

Pohovku

22

Televizi

Své křeslo

19

Stůl, u kterého se scházíme

Televizi

7

Drobné rodinné památky

4 3

Květiny

Knihy

3

Knihy

3

Jiné osobní předměty

Zvukovou aparaturu

2 1

Obraz, grafika, socha

Bar

1

Bar

5

10

15

20

25

30

4 Muž (N=499)

1

Žena (N=526) 45

22

Neví, neodpověděl

2 0

1 1 2 12

Něco jiného

4

Neví, neodpověděl

6 2 4 23

Koberec

1

Něco jiného

8

5

1

Zvukovou aparaturu

Obraz, grafika, socha Koberec

2

Drobné rodinné památky

Květiny Jiné osobní předměty

17 6

Stůl, u kterého se scházíme

31

22 21 24 21

0

5

10

15

20

25

30

35

S nejčastějšími aktivitami, které se odehrávají v obýváku, úzce souvisí i předměty, které mají lidé v tétomístnosti nejraději. Jako nejoblíbenější objekty označují pohovku (27 %), křeslo (22 %) a televizi (19 %). Až se velikým odstupem následují stůl, u kterého se rodina schází (7 %), drobné rodinné památky (4 %), květiny (3 %), knihy (3 %) a jiné osobní předměty (3 %). Zatímco muži dávají daleko častěji přednost pohovce před křeslem, u žen se těší tyto dva kusy nábytku přibližně stejné oblibě. Muži mají také vroucnější vztah ke zvukové aparatuře než ženy, ty mají pak v porovnání s muži v obývacím pokoji raději květiny a drobné rodinné památky.

16


Co mají lidé ve svém obývacím pokoji nejraději Tab. č.5 N

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita Hrubý příjem domácnosti

Oblast

Velikost místa bydliště Socioekonom ická klasifikace

Žijete

Počet osob v domácnosti

S kým žijete v domácnosti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Čechy Morava 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více AB C1 C2 D E obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Své křeslo

Pohovku

Stůl, u kterého se scházíme

Televizi

Zvukovou aparaturu

Co mají lidé ve svém obýváku nejraději Knihy Koberec Bar Drobné rodinné památky

Jiné osobní předměty

Obraz, grafika, socha

Něco jiného

Neví, neodpově děl

ř. % 4 2 5 2 3 4 5 4 5 1 3 4 4 6 2 2 3 5 4 3 3 4 4 5 2 3 3 8 3

ř. % 3 1 6 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 2 3 1 3 2 5 3 2 4 4 3 3 5 1 3

ř. % 3 2 3 3 4 3 2 2 4 1 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 1 5 3 3 3

ř. % 1 1 2 2 1 0 2 1 1 3 1 2 0 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0

ř. % 4 5 4 6 5 4 3 3 6 7 5 4 5 2 2 5 7 3 5 4 5 3 4 5 5 6 2 2 7

ř. % 2 2 2 6 2 1 0 2 1 4 2 2 0 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 22 21 24 15 17 25 32 24 21 16 21 24 26 25 23 21 16 22 21 25 26 16 23 21 21 26 22 23 21

ř. % 27 31 22 22 27 27 31 27 26 30 28 25 28 27 29 25 24 28 28 25 26 30 28 24 29 21 31 24 28

ř. % 7 6 8 6 9 8 4 6 8 10 7 7 4 7 7 7 11 3 8 7 10 7 6 2 11 8 4 9 5

ř. % 19 21 17 26 19 17 14 23 15 12 19 19 18 16 23 19 21 17 17 22 16 20 19 23 11 16 20 21 23

ř. % 2 4 1 6 3 1 0 2 2 4 2 2 1 1 3 5 3 6 2 2 3 3 0 4 4 3 3 1 2

ř. % 3 2 4 2 3 5 3 2 4 6 3 3 5 2 2 2 5 6 3 2 2 5 3 4 6 2 2 4 3

ř. % 1

1

0 1 3 1 1 2 1 1 1 2 0 2 3 1 1 0

768

75

25

26

6

19

2

3

1

1

4

3

3

1

5

2

243

24

15

31

10

20

3

3

1

1

4

3

2

3

2

2

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

37 0 25 26 24 15 12 12 9 25 23 25 14 0

14 0 24 31 21 26 36 17 19 30 30 24 24 0

0 0 5 5 8 12

6 0 21 15 20 20 29 28 28 15 16 22 41 0

8 0 1 1 4 3 10 6 10 1 1 1 0 0

0 0 4 4 3 2 2 2 1 3 3 5 0 48

0 0 0 1 1 0

0 0 1 1 3 1

0 0 5 5 3 3

4 2 1 1 1 0 0

3 1 5 3 5 0 0

8 0 5 3 2 2 2 4 2 2 1 5 0 0

0 0

0 1 1 0 0 7 0

6 0 2 4 1 5 4 1 1 4 5 2 0 0

21 0 5 3 5 6 2 8 9 3 4 5 6 0

0 100 2 1 1 4 2 5 7 1 1 2 7 52

8 6 8 10 3 0 0

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 2 0 1 1

ř. % 1 2 1 3 1 1

Květiny

1 2 1 2 0

1 3 1 2 2 2 2 0 0 0

17


Vybavení obývacího pokoje zábavní elektronikou

Graf č.9

Vybavenost obývacího pokoje zábavní elektornikou (N=1025, údaje v %)

Televize

98

DVD/video přehrávač

62

CD/ MP3 přehrávač / hifi souprava

35

Počítač

34

Zvuková aparatura

21

Herní konzole

S výjimkou televize lze obecně konstatovat, že s rostoucím věkem a klesajícím vzděláním, příjmy a počtem osob v domácnosti klesá vybavenost zábavní elektronikou v obývacím pokoji (viz tabulka č.6)

8

Neví, neodpověděl

1 0

Neodmyslitelnou součástí českých obýváků je televize, tu má v obýváku 98 % obyvatel. DVD či video přehrávač najdeme v obývacích pokojích 62 % domácností, CD nebo MP3 přehrávač pak ve více jak třetině českých obývacích pokojů (35 %). Počítač umístilo do obývacího pokoje 34 % lidí. Pětina domácností jej vybavila zvukovou aparaturou a hry na herní konzoli se v této místnosti hrají v 8 % domácností.

50

100

150

18


Vybavení obývacího pokoje zábavní elektronikou Tab. č.6 N

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomic ká aktivita Hrubý příjem domácno sti Oblast

Velikost místa bydliště Socioeko nomická klasifikac e Žijete

Počet osob v domácno sti S kým žijete v domácno sti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Čechy Morava 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více AB C1 C2 D E v domě nebo bytě, kde obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností v domě nebo bytě, kde obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Televize

Počítač

Vybavení obývacího pokoje DVD/video Herní konzole CD/ MP3 přehrávač / hifi přehrávač souprava

Zvuková aparatura

Neví, neodpověděl

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 98 99 98 98 99 98 98 98 99 98 99 98 98 97 99 99 98 98 98 99 98 98 99 99 99 98 98 99 98

ř. % 34 38 30 42 42 35 16 26 42 52 41 23 18 30 46 47 34 40 35 31 29 37 33 40 50 41 28 32 26

ř. % 62 59 64 74 73 61 40 56 68 75 69 52 39 60 74 77 65 81 62 56 59 60 55 75 74 70 58 65 49

ř. % 8 9 7 15 11 5 1 5 12 13 10 5 3 6 9 17 6 12 6 9 8 8 5 10 14 9 7 6 6

ř. % 35 38 32 51 48 27 14 28 41 51 42 25 20 27 45 51 38 44 32 36 30 34 34 45 51 37 30 34 28

ř. % 21 23 18 29 26 17 11 17 23 34 25 15 7 17 25 33 25 33 20 17 19 24 15 25 29 29 19 16 15

ř. % 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

768

75

98

31

62

8

35

18

1

243

24

98

42

64

9

37

30

0

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

95 100 98 98 100 98 98 98 98 98 99 98 100 100

29

31 0 41 55 69 77 76 66 79 67 75 42 24 48

0 0 1 5 12 14 12 13 13 8 11 1 14 0

15 0 19 26 42 53 40 43 48 38 48 18 25 0

23 0 13 16 24 29 27 23 25 21 27 13 14 0

5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0

27 30 37 43 29 33 32 37 42 26 20 0

• Vzhledem k tomu, že lidé, jejichž obývací pokoj je propojen s kuchyní či jídelnou, jsou častěji mladšího věku, jsou tyto obývací pokoje častěji vybaveny počítačem a zvukovou aparaturu než obývací pokoje, které jsou samostatnou místností v příbytku.

19


Vliv elektroniky v obývacím pokoji na vztahy v domácnosti Graf č.10

Vliv elektroniky v obývácím pokoji na vztahy v domácnosti (N=1025, údaje v %)

Žádný vliv

44

Baví nás

31

Sdružuje nás

11

Je to jedna z dalších věcí, o které se dá pohádat

7

Příliš nás zaměstnává, skoro už si kvůli ní nepovídáme

3

Jiné

1

Neví, neodpověděl

3 0

10

20

30

40

50

Pokud mají lidé zhodnotit vliv zábavní elektroniky umístěné v jejich obývacím pokoji na mezilidské vztahy, pak více jak čtyři lidé z deseti (44 %) se přiklání k názoru, že žádný vliv nemá. Podle necelé třetiny lidí (31 %) zábavní elektronika členy jejich domácnosti baví a 11 % hovoří přímo o pozitivním efektu - podle jejich názoru elektronika členy domácnosti sdružuje*. Desetina populace naopak vliv zábavní elektroniky na vztahy v domácnosti hodnotí negativně, 7 % vnímá zábavní elektroniku jako zdroj hádek a sporů a 3 % jako příčinu omezené komunikace mezi členy domácnosti.

*Respondenti vybírali ze seznamu charakteristik

20


Vliv elektroniky v obývacím pokoji na vztahy v domácnosti Tab. č.7 Celkem

Celkem Pohlaví

Muž Žena Věk 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let Vzdělání ZŠ SŠ VŠ Aktivní Ekonomická aktivita Neaktivní Do 20.000 Kč Hrubý příjem 20.001-30.000 Kč domácnosti 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Oblast Čechy Morava Velikost místa bydliště 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomická AB C1 klasifikace C2 D E obývací pokoj je samostatnou oddělenou Žijete místností

Počet osob v domácnosti

S kým žijete v domácnosti

obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Vliv elektroniky v obývacím pokoji na vztahy v domácnosti

N

Sl. %

Žádný vliv

Sdružuje nás

Baví nás

Je to jedna z dalších věcí, o které se dá pohádat

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 44 45 43 41 39 39 57 44 46 43 41 50 62 42 33 35 47 39 48 41 45 48 42 42 42 46 42 42 50

ř. % 11 12 10 15 13 10 8 11 12 9 12 10 4 13 13 18 10 16 9 13 11 11 10 13 13 8 12 11 11

ř. % 31 29 33 31 34 36 23 31 30 33 34 27 25 32 40 35 26 35 27 34 30 25 35 34 33 32 33 32 26

ř. % 7 7 6 5 8 7 6 6 7 6 6 7 3 8 9 6 8 3 8 6 7 9 7 4 5 7 8 9 5

768

75

44

11

32

243

24

42

14

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

85 0 73 44 38 35 24 44 32 38 32 74 50 48

0 0 3 10 13 16 22 16 30 12 12 1 18 0

Příliš nás zaměstnává, skoro už si kvůli ní nepovídáme ř. %

Jiné

Neví, neodpověděl

3 3 4 4 4 3 2 3 2 7 3 3 1 4 4 4 4 6 3 3 3 4 2 4 5 3 3 3 3

ř. % 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

ř. % 3 3 3 3 1 4 3 4 2

6

3

1

3

29

8

4

1

3

0 0 13 34 35 32 40 27 23 36 41 13 21 0

0 0 1 7 8 8 12 6 10 8 8 1 6 0

8 0 1 3 4 6 2 5 5 4 4 1 0 0

0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

7 100 9 2 1 2 0 1 0 2 1 9 5 52

3 3 5 2 1 1 5 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 5

21


Možnost připojení k internetu v obývacím pokoji Graf č.11

Lidé, kteří mají připojení k internetu v obývacím pokoji (údaje v %)

Graf č.12

Pohlaví

Možnost připojení k internetu v obývacím pokoji (N=1025)

Neví, neodpov ěděl 2%

Muž

40

Žena

34

Ano 37%

Věk

15-29 let

45

30-44 let

47

45-59 let

39

Častěji mají přístup k internetu v obývacím pokoji stejné sociodemografické skupiny, jako v případě vyššího vybavení zábavní elektronikou tj. lidé mladšího věku, lidé vyššího vzdělání, z domácností s vyššími příjmy.

17

28

46

56

Aktivní

45

Neaktivní

26

Do 20.000 Kč

17

20.001-30.000 Kč

31

30.001-40.000 Kč

53

Více než 40.000 Kč

53

Odmítl S kým žijete v domácnosti Žijete

Připojit k internetu se v obývacím pokoji může 37 % českých domácností.

Hrubý příjem domácnosti

Ne 61%

Ekono mická aktivita Vzdělání

60 a více let

39

obývací pokoj je samostatný

33

obývací pokoj propojen s kuchyní

49

S rodičem/rodiči

35

Se sourozencem/sourozenci

41

S partnerem/partnerkou

41

S dítětem/dětmi

49

Sám/a

24

S někým jiným Neví, neodpověděl

27 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

22


Role televize v obývacím pokoji Graf č.13

Je televize ústředním bodem obývacího pokoje? (N=1025, údaje v %)

Televize je neodmyslitelnou součástí našich obývacích pokojů. Kromě toho, že ji má v obýváku umístěnou 98 % dotázaných, 84 % ji v obýváku sleduje denně nebo téměř denně, tak pro necelé tři čtvrtiny populace (72 %) je televize i ústředním bodem této místnosti. Televize je ústředním bodem obývacího pokoje častěji u respondentů se základním vzděláním (77 %) a rovněž i u obyvatel z velikostně nejmenších obcí (v obcích do 5000 obyvatel 77 %).

Neví, neodpověděl 3%

Ne 25%

Ano 72%

23


Role televize v obývacím pokoji Tab. č.8

N Celkem Pohlaví

Muž Žena 15-29 let Věk 30-44 let 45-59 let 60 a více let Vzdělání ZŠ SŠ VŠ Ekonomická aktivita Aktivní Neaktivní Hrubý příjem Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč domácnosti 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Oblast Čechy Morava 0 - 4.999 Velikost místa 5.000 - 19.999 bydliště 20.000 - 99.999 100.000 a více Socioekonomická AB klasifikace C1 C2 D E obývací pokoj je samostatnou Žijete oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 Počet osob v 2 domácnosti 3 4 5 a více S rodičem/rodiči S kým žijete v Se sourozencem/sourozenci domácnosti S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Je televize ústředním bodem Vašeho obývacího pokoje/ prostoru Ano Ne Neví, neodpověděl Row % Row % Row % 72 26 3 72 25 3 72 26 2 70 25 5 70 26 4 71 28 1 75 23 2 77 20 3 67 30 3 58 40 2 70 27 3 74 24 2 73 25 2 74 25 1 73 27 73 23 3 64 28 8 69 30 2 74 24 2 70 26 4 77 21 2 72 25 3 65 30 5 69 30 1 63 35 2 71 27 2 76 21 2 74 23 3 72 25 4

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

768

75

72

26

3

243

24

74

23

2

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

36

64

68 73 71 72 76 72 78 72 73 68 67

28 26 25 26 19 24 17 25 26 28 33 48

100 4 1 5 2 5 4 6 2 1 4 52

24


Potencionální nákup televize s největší obrazovkou Graf č.14

"Kdybyste si teď kupoval/a televizi, vybral/a byste si tu největší obrazovku, jakou byste si mohl/a dovolit?" (N=1025, údaje v %) Neví, neodpověděl 3% Ne, mám jiné priority 19%

Jiné 1%

Ano, pořádná obrazovka je úžasná věc 33%

Ne, zabírala by moc místa 23% Ano, dneska to má každý 21%

Pokud by si nyní lidé kupovali novou televizi, pak více jak polovina z nich (54 %) by zvolila tu s největší obrazovkou, jakou by si mohla dovolit: 33 % osob by si ji koupilo, protože velká obrazovka jim připadá jako úžasná věc 21 % osob, protože už to považují za samozřejmost a zastávají názor, že dnes velkou televizní obrazovku má každý. Čtyři lidé z deseti by naopak o velkou obrazovku zájem neměli: podle 23 % by televize s velkou obrazovkou zabírala příliš mnoho místa 19 % lidí pak má jiné priority.

Televizi s velkou obrazovkou vnímají jako úžasnou věc častěji muži než ženy (ženy 28 %, muži 39 %), lidé ve věku 15-44 let, lidé z domácností s nadprůměrnými příjmy a rovněž lidé jejichž obývák je propojení s kuchyní (viz tabulka č. 9). Zatímco pro muže je televize s velkou obrazovkou úžasná věc, o kterou mají zájem, ženy se k velkým televizím staví s větším odstupem. Častěji než muži by je nechtěly, jednak z praktických důvodů, protože by taková televize zabírala příliš mnoho místa (ženy 27 %, muži 18 %), jednak i z důvodu jiných priorit (ženy 22 %, muži 17 %). Menší zájem o velké obrazovky dále projevují lidé starší 60 let, lidé z domácností s nižšími příjmy, lidé žijící osamoceně, rovněž menší zájem o velké obrazovky je v bytech/domech, kde obývák je samostatnou místností (viz tabulka č. 9).

25


Potencionální nákup televize s největší obrazovkou Tab. č.9 N

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita Hrubý příjem domácnosti

Oblast

Velikost místa bydliště

Socioekonomická klasifikace

Žijete

Počet osob v domácnosti

S kým žijete v domácnosti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Čechy Morava 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více AB C1 C2 D E obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Kdybyste si teď kupoval/a televizi, vybral/a byste si tu největší obrazovku, jakou byste si mohl/a dovolit? Ano, dneska to Ne, zabírala by Ne, mám jiné Jiné Neví, Ano, pořádná má každý moc místa priority neodpověděl obrazovka je úžasná věc

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 33 39 28 41 39 32 22 33 35 32 37 28 22 30 41 43 34 37 35 31 34 34 27 37 32 39 35 36 27

ř. % 21 22 21 21 25 22 17 22 21 20 22 20 14 26 21 20 24 19 22 21 19 25 27 15 21 18 21 24 20

ř. % 23 18 27 17 17 22 33 25 20 20 18 29 31 26 21 15 18 22 21 24 25 21 18 24 21 20 25 19 27

ř. % 19 17 22 18 15 21 23 17 23 24 19 20 29 15 15 18 19 22 20 18 17 16 25 21 24 21 15 18 22

ř. % 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0

ř. % 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 1 3 5 1 2 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4

768

75

31

21

23

21

1

3

243

24

42

23

20

14

0

2

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1 0 15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1 0

8 0 17 32 37 42 39 42 45 36 38 16 10 0

0 0 15 19 27 23 27 22 24 23 24 13 24 0

46 0 32 25 17 19 15 14 14 21 22 33 47 48

41 100 29 22 17 13 13 19 13 17 15 32 19 52

6 0 2 1

0 0 4 2 2 3 6 3 1 3 2 4 0 0

1 0 2 0 1 2 0 0

26


Kdo má v rukou ovladač při společném sledování televize? Graf č.15

Kdo má v rukou ovladač při společném sledování televize (N=1025, údaje v %) Já

43

Kdokoli právě chce

24

Partner/ka

15

Rodič

9

Kdokoli si ho dokáže vybojovat

4

Naše malé dítě/děti

2

Naše pubertální dítě/děti

1

Sourozenec

1

Nemá televizi Někdo jiný Neví, neodpověděl 0

10

20

30

40

50

Ve čtvrtině domácností (24 %) nejsou žádná zaběhlá pravidla ohledně toho, kdo bude mít při společném sledování televize v rukou ovladač a mezi televizními stanicemi přepíná kdokoliv, kdo ovladač zrovna drží. Čtyři lidé z deseti (43 %) uvádějí, že to jsou právě oni, kdo mezi programy přepínají, častěji se pak jedná o muže než ženy - zatímco mezi muži říká 49 %, že ovladač je jejich výsadou, mezi ženami je to 38 % osob. Ženy naopak v porovnání s muži častěji připouští, že ovladač mají v rukou právě jejich partneři nebo děti, ať již ty malé nebo pubertální (viz tabulka č. 10). 27


Kdo má v rukou ovladač při společném sledování televize Tab. č.10

N

Celkem Pohlaví Věk

Vzdělání

Ekonomická aktivita Hrubý příjem domácnosti

Oblast

Velikost místa bydliště

Socioekonomická klasifikace

Žijete

Počet osob v domácnosti

S kým žijete v domácnosti

Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více let ZŠ SŠ VŠ Aktivní Neaktivní Do 20.000 Kč 20.001-30.000 Kč 30.001-40.000 Kč Více než 40.000 Kč Odmítl Praha Čechy Morava 0 - 4.999 5.000 - 19.999 20.000 - 99.999 100.000 a více AB C1 C2 D E obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou jiné Neví, neodpověděl 1 2 3 4 5 a více S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným Neví, neodpověděl

Celkem Sl. %

Partner/ka

Kdo má v rukou ovladač při společném sledování televize Naše Naše malé Rodič Sourozene Kdokoli Kdokoli si Někdo jiný c právě ho dokáže pubertální dítě/děti chce dítě/děti vybojovat ř. % ř. % ř. % ř. % ř. % ř. % ř. % 1 2 9 1 24 4 0 1 1 11 0 23 4 0 2 3 8 1 25 4 1 0 1 32 2 21 6 0 4 5 6 0 24 5 0 1 0 2 0 30 2 1 0 0 0 0 22 2 0 1 2 11 0 23 3 0 2 2 8 0 25 4 0 3 2 5 1 26 5 0 2 3 7 0 25 3 0 1 1 13 1 23 4 0 1 3 4 0 12 2 0 1 3 5 0 24 5 0 2 1 9 1 33 2 0 2 0 11 1 27 6 1 1 2 21 0 28 4 0 2 0 9 0 13 1 1 2 3 9 1 28 2 0 1 2 11 1 22 7 0 1 3 8 1 23 5 0 3 2 8 1 31 6 0 0 1 12 1 27 1 0 2 0 10 0 16 3 1 1 2 5 1 28 6 0 1 1 8 2 31 1 1 0 9 0 24 4 0 3 2 12 23 5 0 2 4 12 0 17 3 0

ř. % 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Neví, neodpově děl ř. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0

0

0

4

1

0

0

0 0 0 3 4 6 11 7 9 4 4 0 5 0

0 0 0 0

5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1025 499 526 236 281 244 264 572 345 109 611 414 227 247 152 204 195 124 496 405 388 189 224 224 177 145 257 209 234

100 49 51 23 27 24 26 56 34 11 60 40 22 24 15 20 19 12 48 40 38 18 22 22 17 14 25 20 23

ř. % 43 49 38 28 38 45 60 46 41 36 42 45 72 43 31 31 32 52 41 44 41 39 44 50 34 39 44 40 55

ř. % 15 10 20 9 17 18 16 13 17 21 18 12 8 19 20 20 10 20 15 14 17 11 13 17 22 17 18 15 6

768

75

43

15

1

2

10

1

24

4

243

24

43

16

2

2

8

0

24

13 1 156 378 222 227 43 198 86 614 312 151 15 2

1

74

15 37 22 22 4 19 8 60 30 15 1

95 43 35 19 28 16 17 35 39 96 50 0

0 100 1 23 11 16 17 2 1 25 19 1 0 52

0 0 0 1 2 3 2 0 0 2 4 0 0 0

0 0 0 0 4 4 5 1 0 2 5 0 0 0

15 0 1 1 17 21 13 47 49 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0

6 0 1 28 28 28 20 24 19 31 26 1 32 48

0 2 0 1 0 0 0 13 0

Nemá televizi

28


Nejdůležitější událost v obývacím pokoji Graf č.16

Nejdůležitější událost, která se odehrála v obýacím pokoji (N=1025, údaje v %) oslava narozenin oslava vánoc návštěva/ posezení s přáteli svatba oslava narození dítěte/vnoučete Sledování televize oslava zakončení studia zásnuby/požádání o ruku křtiny dítěte Přestavba, malování, rekonstrukce oslava výročí svatby/společného soužití první krůčky dítěte/vnoučete početí dítěte Odpočinek/spánek sex/milování Pohřební hostina Kolaudace Večírky seznámení s partnerem/partnerkou Koupě nové televize jiné neví, neodpověděl

Obývák je místností, kde se odehrávají důležité a významné momenty osobního či rodinného života.

33

Pokud lidé mají jmenovat, jaká nejvýznamnější událost se stala v jejich obývacím pokoji, pak nejčastěji se jedná o různé oslavy, především pak narozenin (33 %) a Vánoc (11 %). Pro 8 % lidí bylo největším zážitkem, který se odehrál v jejich obýváku, posezení/večírek s přáteli, pro 3 % svatba.

11 8 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

K nejvýznamnějším momentům patří také události spojené s dětmi/vnoučaty jako oslava narození dítěte/ vnoučete (2 %), jejich křtiny (1 %) či první krůčky (1 %), oslavy zakončení studia (2 %), ale také početí jejich dítěte právě v obývacím pokoji (1 %). Pětině lidí se žádný významný okamžik nebo událost nevybaví. 9 20

0

10

20

30

40

29


Nejdůležitější událost v obývacím pokoji A co dalšího významného se odehrálo v českých obývácích? spadl nám těžký lustr večeře při svíčkách úmrtí manžela pouťová hostina přátel mimino pod stromečkem návštěva tchýně byli jsme vytopeni, sousedům prasklo akvárium květinová slavnost výroční setkání rodiny podpis smlouvy první polibek od přítelkyně návštěva tety ze SRN nákup obrazu - umístění na stěně když syn představoval svoji snoubenku nákup nového koberce rozlučka se svobodou oslava samet.revoluce s příslušníkem odboje návštěva místního faráře o pouti párty na oslavu vítězství místního fotbal.klubu hádka s rodiči rozhodnutí o koupi auta zjištění, že s přítelkyní čekáme dítě domluvili jsme se s přítelkyní na společném bydlení oslava výhry ve sportce dcera mi sdělila, že budou mít miminko přiznání mužovy nevěry! seznámení s partnerkami synů rozhodnutí o stěhování rozloučení s umírajícím mužem debata s mým dědou, který již zemřel

je to půdní byt a spadl nám strop - strom ho prorazil přítomnost starosty zemřela mi babička koupila se nová televize narození štěňat vyhořeli jsme - zkrat v kuchyni, částečně i obývák První společné vánoce s partnerem když jsme tam poprvé přinesli dceru ukazování vysvědčení oslava 100.narozenin mé babičky požár oslava výhry v sazce když jsem si přivezl první dceru z porodnice domů dítě se poprvé vyčůralo do nočníku opustila mě žena - oznámila mi to důležitý obchod hádka začalo hořet od lampy porod syna vyvrtnutý kotník vyražený zub syna odehrává se zde úplně všechno, zemřel mi pes přivítání nového pejska z útulku když nám utekl had po pohřbu setkání pozůstalých v rodině prasklo 150 l akvárium smrt matky dcera šla do 1.třídy rozešla jsem se s přítelem představení mé nové snachy

30


Znění otázek O1. S kým žijete v domácnosti? MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ S rodičem/rodiči Se sourozencem/sourozenci S partnerem/partnerkou S dítětem/dětmi Sám/a S někým jiným

1 2 3 4 5 6

O2.Žijete: v domě nebo bytě, kde obývací pokoj je samostatnou oddělenou místností nebo v domě nebo bytě, kde obývací pokoj/prostor je propojen s kuchyní, případně s jídelnou Jiné

1 2 3

O3. Jaký výrok nejlépe odpovídá roli, kterou obývací pokoj/prostor hraje ve vašem příbytku. Vyberte výrok, který se nejvíce blíží Vašemu postoji. POKUD RESPONDENT ŽIJE V BYTĚ/DOMĚ, VE KTERÉM NENÍ OBÝVACÍ POKOJ/PROSTOR, PTEJTE SE V TÉTO A NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZKÁCH NA HLAVNÍ OBYTNOU MÍSTNOST je to ústřední bod mého domova 1 trávím v něm nejvíc času 2 cítím se tam nejuvolněněji 3 nechodím tam, zabraly ho děti 4 je to místo hlavně pro hosty 5 NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9 O4. Které z následujících charakteristik se hodí k popisu vašeho obývacího pokoje/prostoru? MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ JEDNOTLIVÉ ODPOVĚDI ROTUJTE Pohodlný Uvolněný Parádní Elegantní Ošumělý Zabydlený Přecpaný Stísněný Prostorný Stylový Naklizený Dobře vybavený Víceúčelový Přizpůsobený dětem Rodičovské útočiště

O5. Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje styl zařízení vašeho obývacího pokoje/prostoru? Jednoduchý a funkční 1 Moderně minimalistický 2 Venkovský 3 Tradiční 4 Rustikální 5 Dekorativní 6 Směs nábytku z různých dob a stylů 7 Jiné 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

O6. Co byste řekl/a, že máte ve Vašem obývacím pokoji/prostoru nejraději? Své křeslo Pohovku Stůl, u kterého se scházíme Televizi Zvukovou aparaturu Knihy Koberec Bar Sbírku CD/DVD Drobné rodinné památky Květiny Jiné osobní předměty Obraz, grafika, socha Něco jiného

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PODEJTE LÍSTEK O9 O9. Jak často Vy osobně v obývacím pokoji/prostoru: ROTUJTE VÝROKY 1=DENNĚ NEBO TÉMĚŘ DENNĚ 2=ALESPOŇ 1X TÝDNĚ 3=ALESPOŇ 1X MĚSÍČNĚ 4=MÉNĚ NEŽ 1X MĚSÍČNĚ 5=NIKDY a. Sledujete televizi b. Posloucháte hudbu c. Jíte d. Hrajete elektronické nebo deskové hry e. Odpočíváte f. Usnete g. Surfujete na internetu h. Žehlíte i. Cvičíte j. Kutíte/věnujete se ručním pracem k. Hostíte návštěvy l. Pracujete přes počítač z domova m. Milujete se n. Stříháte si nehty u nohou o. PTEJTE SE MUŽŮ Holíte se p. Hrajete na hudební nástroj q. Čtete r. Hrajete si s dětmi s. Pořádáte večírek

12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

O10. Jaká nejdůležitější událost se u vás v obývacím pkoji/prostoru odehrála? ODPOVĚDI ZAPIŠTE PEČLIVĚ a.

…………………………………………………………………….. ……………………………………………..……………

O7. Máte ve Vašem obývacím pokoji/prostoru? MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ Televize Počítač DVD/video přehrávač Herní konzole CD/ MP3 přehrávač / hifi souprava Zvuková aparatura

O11. Je televize ústředním bodem Vašeho obývacího pokoje/ prostoru ?

1 2 3 4 5 6

O8. Máte v obývacím pokoji/prostoru připojení k internetu? Ano 1 Ne 2

Ano Ne NEVÍ, NEODPOVĚDĚL

1 2 9

O12. Kdybyste si teď kupoval/a televizi, vybral/a byste si tu největší obrazovku, jakou byste si mohl/a dovolit? Vyberte výrok, který se nejvíce blíží Vašemu postoji. ano – pořádná obrazovka je úžasná věc 1 ano – dneska to má každý 2 ne - zabírala by moc místa 3 ne -mám jiné priority 4 JINÉ NENABÍZEJTE 5 NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9

31


Znění otázek O13. Kdo má u vás při společném sledování televize obvykle v rukou ovladač? Já 1 Partner/ka 2 Naše pubertální dítě/děti 3 Naše malé dítě/děti 4 Rodič 5 Sourozenec 6 Kdokoli právě chce 7 Kdokoli si ho dokáže vybojovat 8 Někdo jiný 9 NEMÁ TELEVIZI 10 O14. Jaký vliv má elektronika v obývacím pokoji/prostoru – máme na mysli televizi, hifi, DVD, herní konzole…. na vztahy ve vaší domácnosti? Vyberte výrok, který se nejvíce blíží Vašemu postoji. Žádný vliv 1 Sdružuje nás 2 Baví nás 3 Je to jedna z dalších věcí, o které se dá pohádat 4 Příliš nás zaměstnává, skoro už si kvůli ní 5 nepovídáme JINÉ NENABÍZEJTE 6 NEVÍ, NEODPOVĚDĚL 9

32


Pro Reader´s Digest Výběr připravila společnost Factum Invenio, s.r.o. Kontakt

Lucie Macková

Project Manager

Factum Invenio, s.r.o. Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 650 Fax: +420 224 805 628 e-mail: info@factum.cz www.factum.cz

Tel.: +420 233 111 011

E-mail: mackova@factum.cz

Průzkum - obývák  

Průzkum časopisu Readers Digest "Obývák"

Advertisement