Page 1

Stránka 1

12 / 2010

4 mm

Charita, která dá v‰e, co má

Vánoční úklid:

5akroků máte klid

S V Ě T

Jak dlouho pfiežijí tygfii v pfiírodě?

J E D E N

15:17

Lidskou (s)potfiebu nasytí jen nukleární energie

S D Í L Í M E

19.11.2010

★ vyber.c z

CZ101280 Copy

Bill Clinton PROSINEC 2010 85KČ/ 3,79 €

vyber.cz

Exkluzivní rozhovor s b˘val˘m americk˘m prezidentem


CZ101253 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:00

Stránka 16

Tady&ted’

Tady&ted’

Z průzkumu mezinárodní personální společnosti Reed Specialist Recruitment zase vyplynulo, že pracovní doba v České republice je tfietí nejdel‰í v Evropské unii. Če‰i tak průměrně odpracují 42,9 hodiny t˘dně – téměfi o tfii hodiny víc, než povoluje zákoník práce. Začínají ‰idit i obědy. Pfies čtvrtinu dotazovan˘ch také uvedlo, že si práci nedokáže pfiedstavit bez ‰kádlení a žertování...

Če‰i potvrdili pověst velk˘ch čtenáfiů. V průměru pfiečtou 17 knih ročně, denně se čtení věnují 38 minut. Za rok nakoupí 500 knih a utratí za ně 1214 korun. V česk˘ch domácích knihovnách se nachází v průměru 246 knih. Pfiesto v porovnání s rokem 2007 poklesl podíl lidí, ktefií si koupí ročně alespoň jednu knihu, z 71 % na méně než polovinu osloven˘ch. Deník

Zdej‰í pivovary zažívají dlouho nevídan˘ propad spotfieby. Za první pololetí prodaly o 12 % méně než za stejné období loňska. Pijí Če‰i méně piva? Ne. Jezdí k nám méně turistů. iHned.cz

16

T˘den.cz

iHned.cz

Podle velkého celonárodního průzkumu je v Česku zhruba 550 000 lidí závisl˘ch na alkoholu. Každ˘ dvacát˘ už bez alkoholu nemůže žít. Ukázal to celorepublikov˘ průzkum, první svého druhu. Alkoholiků je v Česku čtyfiikrát víc, než se myslelo. Drtivá vět‰ina se ze závislosti neléčí. iDnes.cz

Česká republika je desátá na světě co do rychlosti internetu s průměrnou celostátní rychlostí 4,8 Mb/s. Máme b˘t na co hrdí, v průměru jsme totiž pokofiili i kolébku internetu Spojené státy, jež se s 3,9 Mb/s umístily „až“ na 18. místě. První je Jižní Korea 14,6 Mb/s, dále Japonsko 7,9 Mb/s , Hongkong 7,6 Mb/s a čtvrté Rumunsko 6,2 Mb/s!

V posledních letech pfiib˘vá Čechů v Antarktidě. Podle nov˘ch statistik tuto ledovou krajinu nav‰tívilo už na sto turistů z Česka.

T˘den.cz

Travel.cz

FOTO SHUTTERSTOCK

Novinky.cz

Pokud hledají če‰tí uživatelé obrázky na internetu, nejčastěji zadávají název velkofilmu Avatar režiséra Jamese Camerona. V závěsu za ním jsou motivy srdce a psa.

ALE… V česk˘ch továrnách pracuje o několik procent méně lidí než pfied rokem, v˘roba v‰ak vzrostla dvoucifern˘m tempem. Krize tedy Čechy donutila víc pracovat. Produktivita práce pr˘ pfiesto zůstává daleko za průměrem EU. Podle údajů Eurostatu pracují efektivněji i dělníci na Slovensku.

READER’S DIGEST

Zatímco průměrné procento obyvatelstva ohroženého chudobou činí v Evropské unii kolem 20 %, Česká republika je s pouh˘mi 9 % a klesající tendencí premiantem unie. Kam se hrabe Německo se sv˘mi 15,2 % a spí‰ opačn˘m trendem. v y b e r. c z 12/10 Travel.cz

Zatímco zájem o exotické zimní dovolené pod vlivem krize skomíral, na zimní lyžovačce v zahraničí Če‰i nijak ne‰etfií. Potvrzují to cestovní kanceláfie, které zájezdy do alpsk˘ch zemí prodávají. Aktuálně.cz

17


CZ101253 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:00

Stránka 16

Tady&ted’

Tady&ted’

Z průzkumu mezinárodní personální společnosti Reed Specialist Recruitment zase vyplynulo, že pracovní doba v České republice je tfietí nejdel‰í v Evropské unii. Če‰i tak průměrně odpracují 42,9 hodiny t˘dně – téměfi o tfii hodiny víc, než povoluje zákoník práce. Začínají ‰idit i obědy. Pfies čtvrtinu dotazovan˘ch také uvedlo, že si práci nedokáže pfiedstavit bez ‰kádlení a žertování...

Če‰i potvrdili pověst velk˘ch čtenáfiů. V průměru pfiečtou 17 knih ročně, denně se čtení věnují 38 minut. Za rok nakoupí 500 knih a utratí za ně 1214 korun. V česk˘ch domácích knihovnách se nachází v průměru 246 knih. Pfiesto v porovnání s rokem 2007 poklesl podíl lidí, ktefií si koupí ročně alespoň jednu knihu, z 71 % na méně než polovinu osloven˘ch. Deník

Zdej‰í pivovary zažívají dlouho nevídan˘ propad spotfieby. Za první pololetí prodaly o 12 % méně než za stejné období loňska. Pijí Če‰i méně piva? Ne. Jezdí k nám méně turistů. iHned.cz

16

T˘den.cz

iHned.cz

Podle velkého celonárodního průzkumu je v Česku zhruba 550 000 lidí závisl˘ch na alkoholu. Každ˘ dvacát˘ už bez alkoholu nemůže žít. Ukázal to celorepublikov˘ průzkum, první svého druhu. Alkoholiků je v Česku čtyfiikrát víc, než se myslelo. Drtivá vět‰ina se ze závislosti neléčí. iDnes.cz

Česká republika je desátá na světě co do rychlosti internetu s průměrnou celostátní rychlostí 4,8 Mb/s. Máme b˘t na co hrdí, v průměru jsme totiž pokofiili i kolébku internetu Spojené státy, jež se s 3,9 Mb/s umístily „až“ na 18. místě. První je Jižní Korea 14,6 Mb/s, dále Japonsko 7,9 Mb/s , Hongkong 7,6 Mb/s a čtvrté Rumunsko 6,2 Mb/s!

V posledních letech pfiib˘vá Čechů v Antarktidě. Podle nov˘ch statistik tuto ledovou krajinu nav‰tívilo už na sto turistů z Česka.

T˘den.cz

Travel.cz

FOTO SHUTTERSTOCK

Novinky.cz

Pokud hledají če‰tí uživatelé obrázky na internetu, nejčastěji zadávají název velkofilmu Avatar režiséra Jamese Camerona. V závěsu za ním jsou motivy srdce a psa.

ALE… V česk˘ch továrnách pracuje o několik procent méně lidí než pfied rokem, v˘roba v‰ak vzrostla dvoucifern˘m tempem. Krize tedy Čechy donutila víc pracovat. Produktivita práce pr˘ pfiesto zůstává daleko za průměrem EU. Podle údajů Eurostatu pracují efektivněji i dělníci na Slovensku.

READER’S DIGEST

Zatímco průměrné procento obyvatelstva ohroženého chudobou činí v Evropské unii kolem 20 %, Česká republika je s pouh˘mi 9 % a klesající tendencí premiantem unie. Kam se hrabe Německo se sv˘mi 15,2 % a spí‰ opačn˘m trendem. v y b e r. c z 12/10 Travel.cz

Zatímco zájem o exotické zimní dovolené pod vlivem krize skomíral, na zimní lyžovačce v zahraničí Če‰i nijak ne‰etfií. Potvrzují to cestovní kanceláfie, které zájezdy do alpsk˘ch zemí prodávají. Aktuálně.cz

17


CZ101293 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:04

Stránka 26

+ Chytré zdraví

Syndrom suchého oka

+ Chytré zdraví

Jedním z nejčastěj‰ích očních onemocnění u nás trpí každ˘ dvacát˘ pacient, kter˘ vyhledá oční ordinaci

Zelen˘ čaj: spolehliv˘ životabudič Antioxidanty, které obsahuje, ochraňují tělo Medicínské plus Čím je vlastně zelen˘ čaj tak zvlá‰tní? Na rozdíl od černého čaje jeho zpracování vyžaduje krat‰í, jednodu‰‰í proces a fermentaci, a tak se koncentrace katechinů nenaru‰í. Bojovník proti chfiipce Vědci z Floridské univerzity zkoumali účinky zeleného čaje na lidské zdraví v období chfiipek. Z účastníků studie, ktefií brali dvakrát denně po dobu tfií měsíců pilulku s v˘tažkem dekofinovaného zeleného čaje, postihlo silné nachlazení či chfiipka o 32 % lidí méně než ve skupině konzumující placebo. Z těch, ktefií onemocněli, potfiebovalo lékafiskou péči pouze 6 % pacientů. RD Austrálie

Zelen˘ čaj považují odborníci za jeden z nejlep‰ích univerzálních prostfiedků pfiírodní léčby READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO SHUTTERSTOCK

Zelen˘ čaj znalci velebí pro fiadu zdravotních účinků: brání tělo pfied srdečními onemocněními, diabetem, rakovinou, tloustnutím, dokonce i pfied zubním kazem. Dal‰í z mnoha v˘zkumů nyní potvrdil, že tento druh čaje je velmi bohat˘ na pfiírodní látky katechiny, ovlivňující mimo jiné kvalitu kostí. „Zelen˘ čaj má mnohem vy‰‰í koncentraci katechinů než ostatní druhy čaje,“ uvádí Leslie Shenová z Texaské technické univerzity. Pfiedchozí v˘zkum v Honkongu poukázal na fakt, že z katechinů má prospěch také oko, neboť ho vstfiebává jak čočka a duhovka, tak dal‰í oční tkáně.

Na vzniku se podle docentky Šárky Pitrové z oční kliniky Fakultní nemocnice Brno podílí mnoho faktorů, které souvisejí s celkov˘m zdravotním stavem pacienta, povoláním, genetickou dispozicí a prostfiedím, v němž žije. Podstatou problému je pfiedev‰ím nestabilita slzného filmu – tenoučké vrstvy pokr˘vající epitel rohovky a spojivky. Pro optickou kvalitu a normální funkci oka má ale klíčov˘ v˘znam. Zaji‰ťuje totiž zvlhčení povrchu oka a jeho klouzavost, zabezpečuje hladk˘ optick˘ povrch umožňující vznik ostrého obrazu na sítnici, obsahuje antibakteriální látky, udržující sterilitu povrchu oka, om˘vá rohovkové a spojivkové epiteliální buňky tekutinou nezbytnou pro jejich správnou funkci a pfiežití… Pfii pozdním zahájení léčby syndromu suchého oka hrozí trvalé po‰kození zraku, a proto je důležité vypravit se k lékafii už pfii prvních subjektivních pfiíznacích. 1. stupeň klinické závažnosti: Pocit suchosti, únava, rozmazané vidění, které zmizí po mrknutí, kdy se slzn˘ film obnoví, se objevují pouze někdy, tfieba pfii používání kontaktních čoček nebo vystavení se větru, ventilátoru, otevfienému okénku v autě, klimatizaci 2. stupeň: Pfiíznaky suchosti oka – pocit suchosti, svědění, citlivosti na světlo, pfiíležitostné rozostfiené vidění, někdy i mírné nebo kfiečovité mrkání – jsou častěj‰í. Nezfiídka se zaměňují s infekčním nebo alergick˘m zánětem spojivek. zdroj: Medicína a umění 27


CZ101293 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:04

Stránka 26

+ Chytré zdraví

Syndrom suchého oka

+ Chytré zdraví

Jedním z nejčastěj‰ích očních onemocnění u nás trpí každ˘ dvacát˘ pacient, kter˘ vyhledá oční ordinaci

Zelen˘ čaj: spolehliv˘ životabudič Antioxidanty, které obsahuje, ochraňují tělo Medicínské plus Čím je vlastně zelen˘ čaj tak zvlá‰tní? Na rozdíl od černého čaje jeho zpracování vyžaduje krat‰í, jednodu‰‰í proces a fermentaci, a tak se koncentrace katechinů nenaru‰í. Bojovník proti chfiipce Vědci z Floridské univerzity zkoumali účinky zeleného čaje na lidské zdraví v období chfiipek. Z účastníků studie, ktefií brali dvakrát denně po dobu tfií měsíců pilulku s v˘tažkem dekofinovaného zeleného čaje, postihlo silné nachlazení či chfiipka o 32 % lidí méně než ve skupině konzumující placebo. Z těch, ktefií onemocněli, potfiebovalo lékafiskou péči pouze 6 % pacientů. RD Austrálie

Zelen˘ čaj považují odborníci za jeden z nejlep‰ích univerzálních prostfiedků pfiírodní léčby READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO SHUTTERSTOCK

Zelen˘ čaj znalci velebí pro fiadu zdravotních účinků: brání tělo pfied srdečními onemocněními, diabetem, rakovinou, tloustnutím, dokonce i pfied zubním kazem. Dal‰í z mnoha v˘zkumů nyní potvrdil, že tento druh čaje je velmi bohat˘ na pfiírodní látky katechiny, ovlivňující mimo jiné kvalitu kostí. „Zelen˘ čaj má mnohem vy‰‰í koncentraci katechinů než ostatní druhy čaje,“ uvádí Leslie Shenová z Texaské technické univerzity. Pfiedchozí v˘zkum v Honkongu poukázal na fakt, že z katechinů má prospěch také oko, neboť ho vstfiebává jak čočka a duhovka, tak dal‰í oční tkáně.

Na vzniku se podle docentky Šárky Pitrové z oční kliniky Fakultní nemocnice Brno podílí mnoho faktorů, které souvisejí s celkov˘m zdravotním stavem pacienta, povoláním, genetickou dispozicí a prostfiedím, v němž žije. Podstatou problému je pfiedev‰ím nestabilita slzného filmu – tenoučké vrstvy pokr˘vající epitel rohovky a spojivky. Pro optickou kvalitu a normální funkci oka má ale klíčov˘ v˘znam. Zaji‰ťuje totiž zvlhčení povrchu oka a jeho klouzavost, zabezpečuje hladk˘ optick˘ povrch umožňující vznik ostrého obrazu na sítnici, obsahuje antibakteriální látky, udržující sterilitu povrchu oka, om˘vá rohovkové a spojivkové epiteliální buňky tekutinou nezbytnou pro jejich správnou funkci a pfiežití… Pfii pozdním zahájení léčby syndromu suchého oka hrozí trvalé po‰kození zraku, a proto je důležité vypravit se k lékafii už pfii prvních subjektivních pfiíznacích. 1. stupeň klinické závažnosti: Pocit suchosti, únava, rozmazané vidění, které zmizí po mrknutí, kdy se slzn˘ film obnoví, se objevují pouze někdy, tfieba pfii používání kontaktních čoček nebo vystavení se větru, ventilátoru, otevfienému okénku v autě, klimatizaci 2. stupeň: Pfiíznaky suchosti oka – pocit suchosti, svědění, citlivosti na světlo, pfiíležitostné rozostfiené vidění, někdy i mírné nebo kfiečovité mrkání – jsou častěj‰í. Nezfiídka se zaměňují s infekčním nebo alergick˘m zánětem spojivek. zdroj: Medicína a umění 27


CZ101204 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:16

Stránka 72

V fieči čísel

Pfies sto let se už udílejí Nobelovy ceny za největ‰í úspěchy lidstva na poli vědy a umění. Vědce proměňují v celebrity a spisovatele v legendy světové literatury.

NOBELOVA

CENA e

Úkol založit fungující nadaci pfiipadl dvěma b˘val˘m zaměstnancům, Ragnaru Sohlmanovi a Rudolfu Lilljequistovi. Museli se vypofiádat s rozladěn˘m pfiíbuzenstvem a shromáždit Nobelův majetek rozset˘ po Evropě. Z obavy, že by francouzské úfiady mohly pfievodu jeho majetku do Švédska zabránit, posbíral Sohlman akcie, obligace a jiné bankovní dokumenty, naskládal je do kufru a poslal doporučeně do Švédska. Trvalo v‰ak je‰tě čtyfii roky, než se podafiilo pfiesvědčit ke splnění Nobelova pfiání v‰echny účastníky uvedené v poslední vůli. První Nobelovy ceny tak byly uděleny roce 1901. Světovou vefiejnost zaujaly a renomé si drží dodnes.

stc o vk

Vzne‰ené cíle Alfred Nobel byl chemik, syn v˘robce zbraní, a velice se zajímal o v˘bu‰niny. Povedlo se mu stabilizovat nitroglycerin. Svůj objev pojmenoval „dynamit“: patentovat si ho nechal v roce 1867. V závěti pak odkázal zhruba 31 milionů ‰védsk˘ch korun (dnes kolem 240 milionů dolarů) fondu, kter˘ bude odměňovat „ty, ktefií v uplynulém roce nejvíc prospěli lidstvu“.

L E E S A H A M I LT O N O V Á 72

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO GETTY IMAGES

Takhle to začalo...

>>Nobelova cena se udílí v pěti kategoriích: za mír, literaturu, chemii, fyziku a fyziologii/medicínu. Dále se uděluje Cena Švédské národní banky, obvykle naz˘vaná Nobelova cena za ekonomii. Od roku 1901 získalo Nobelovu cenu 779 mužů a 40 žen. >>Na nobelovsk˘ banket prostírá 30 lidí v bíl˘ch rukavičkách na 65 stolů 470 metrů ubrusů, 6730 talífiů, Slavnostního 5384 sklenic a 9422 pfiíborů. banketu >>Nejmlad‰ím laureátem se stal se účastní na Australan Lawrenc Bragg. Nobelovu cenu získal 1300 hostů společně se sv˘m otcem za fyziku v roce 1915 – tehdy mu bylo 25 let. >>Nejstar‰ím držitelem Nobelovy ceny je Leonid Hurwicz. Když v roce 2007 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii, bylo mu 90 let. >>Seznam nominovan˘ch na cenu se drží v tajnosti už 50 let. >>Robert Koch, kter˘ objevil bakterii způsobující tuberkulózu, cenu obdržel v roce 1905, poté, co v pfiedcházejících čtyfiech letech získal 55 nominací. >>Nobelovu cenu získalo Robert Koch, 87 absolventů objevitel bacilu univerzity v Cambridgi, tuberkulózy nejvíc ze v‰ech institucí. 73


CZ101204 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:16

Stránka 72

V fieči čísel

Pfies sto let se už udílejí Nobelovy ceny za největ‰í úspěchy lidstva na poli vědy a umění. Vědce proměňují v celebrity a spisovatele v legendy světové literatury.

NOBELOVA

CENA e

Úkol založit fungující nadaci pfiipadl dvěma b˘val˘m zaměstnancům, Ragnaru Sohlmanovi a Rudolfu Lilljequistovi. Museli se vypofiádat s rozladěn˘m pfiíbuzenstvem a shromáždit Nobelův majetek rozset˘ po Evropě. Z obavy, že by francouzské úfiady mohly pfievodu jeho majetku do Švédska zabránit, posbíral Sohlman akcie, obligace a jiné bankovní dokumenty, naskládal je do kufru a poslal doporučeně do Švédska. Trvalo v‰ak je‰tě čtyfii roky, než se podafiilo pfiesvědčit ke splnění Nobelova pfiání v‰echny účastníky uvedené v poslední vůli. První Nobelovy ceny tak byly uděleny roce 1901. Světovou vefiejnost zaujaly a renomé si drží dodnes.

stc o vk

Vzne‰ené cíle Alfred Nobel byl chemik, syn v˘robce zbraní, a velice se zajímal o v˘bu‰niny. Povedlo se mu stabilizovat nitroglycerin. Svůj objev pojmenoval „dynamit“: patentovat si ho nechal v roce 1867. V závěti pak odkázal zhruba 31 milionů ‰védsk˘ch korun (dnes kolem 240 milionů dolarů) fondu, kter˘ bude odměňovat „ty, ktefií v uplynulém roce nejvíc prospěli lidstvu“.

L E E S A H A M I LT O N O V Á 72

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO GETTY IMAGES

Takhle to začalo...

>>Nobelova cena se udílí v pěti kategoriích: za mír, literaturu, chemii, fyziku a fyziologii/medicínu. Dále se uděluje Cena Švédské národní banky, obvykle naz˘vaná Nobelova cena za ekonomii. Od roku 1901 získalo Nobelovu cenu 779 mužů a 40 žen. >>Na nobelovsk˘ banket prostírá 30 lidí v bíl˘ch rukavičkách na 65 stolů 470 metrů ubrusů, 6730 talífiů, Slavnostního 5384 sklenic a 9422 pfiíborů. banketu >>Nejmlad‰ím laureátem se stal se účastní na Australan Lawrenc Bragg. Nobelovu cenu získal 1300 hostů společně se sv˘m otcem za fyziku v roce 1915 – tehdy mu bylo 25 let. >>Nejstar‰ím držitelem Nobelovy ceny je Leonid Hurwicz. Když v roce 2007 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii, bylo mu 90 let. >>Seznam nominovan˘ch na cenu se drží v tajnosti už 50 let. >>Robert Koch, kter˘ objevil bakterii způsobující tuberkulózu, cenu obdržel v roce 1905, poté, co v pfiedcházejících čtyfiech letech získal 55 nominací. >>Nobelovu cenu získalo Robert Koch, 87 absolventů objevitel bacilu univerzity v Cambridgi, tuberkulózy nejvíc ze v‰ech institucí. 73


CZ101204 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:18

Stránka 74

Finanční odměna

Laureáti 2010

S každou Nobelovou cenou se pojí odměna ve v˘‰i 10 milionů ‰védsk˘ch korun (1,5 milionu dolarů). Něktefií držitelé ji věnují na vědecké, umělecké či humanitární účely, jiní za ně splatí dluhy, úvěry či půjčky na studium. V roce 1995 se Robert Lucas z Chicagské univerzity zavázal, že se s b˘valou manželkou rozdělí o polovinu odměny z Nobelovy ceny, pokud ji získá pfied 31. fiíjnem 1995, tedy sedm let po jejich rozvodu. Shodou okolností a k radosti své b˘valé ženy ji pfievzal 10. fiíjna 1995. Exmanželce a dvěma synům věnoval svou odměnu také Albert Einstein. Musel si hodně věfiit, protože jim peníze odeslal už v roce 1919, pfiitom cenu získal až v roce 1921.

Záměrně neexistuje žádná definice „míru“, údajně pro vět‰í flexibilitu pfii rozhodování o ceně v této disciplíně. Možná i kvůli tomu do‰lo k několika závažn˘m opominutím. Navzdory pěti nominacím za podporu nenásiln˘ch reforem v Indii mezi lety 1927 až 1948 nezískal Nobelovu cenu míru Móhandás Karamčand Gándhí, abychom zmínili alespoň to nejkfiiklavěj‰í. Proto se o něm často mluví jako o „chybějícím laureátovi“.

1896 Umírá v italském San

Remu; podle poslední vůle má b˘t vět‰ina dědictví použita narodil Alfred Nobel k odměně nejúspě‰něj‰ích 1867 Po mnoha experimentech s cílem vyrobit vědců a umělců co nejovladatelněj‰í v˘bu‰ninu 1897 Norsk˘ parlament si Alfred Nobel nechává schvaluje poslední vůli a volí patentovat dynamit členy nově vzniklého Nobelova v˘boru, v roce 1898 vznikají 1876 Pfiijímá za sekretáfiku ‰védské orgány pro udílení Berthu von Suttnerovou, ceny která ho podle v‰eho pfiesvědčila, aby založil 1901 Udílení prvních cen; mezi celosvětovou cenu míru oceněn˘mi je napfiíklad Henry

Dunant, zakladatel Červeného kfiíže 1906 Nobelovu cenu míru získává americk˘ prezident Theodore Roosevelt za svou roli v ukončení rusko-japonské války, kritici ale udělení odsuzují jako podlézání Spojen˘m státům 1962 Linus Pauling – držitel Nobelovy ceny za chemii z roku 1954 – získal druhou Nobelovu cenu, tentokrát za

74

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO GETTY IMAGES, (HEYROVSKÝ, SEIFERT) ČTK

Slavnostní pfiedávání cen se odehrává v den v˘ročí smrti Alfreda Nobela, tedy 10. prosince. Pro cenu za mír si laureát pfiijíždí do norského Osla (pokud může), ve Stockholmu pfiedává ceny za fyziku, chemii, literaturu a ekonomii ‰védsk˘ král. Na 1300 pozvan˘ch hostů zaplní Modr˘ salon na radnici, kde se slavnostní banket koná od roku 1974. Muži mají fraky s bíl˘mi vázankami a dámy večerní róby. Servíruje se menu o tfiech chodech, skládající se z toho nejlep‰ího ze ‰védské gastronomie. Od roku 1976 nechybí takzvaná Nobelova zmrzlina, pfii jejímž servírování se ztlumí světla a hudebníci hrají ‰védské lidové melodie.

1833 Ve Stockholmu se

V roce 1903 získali Nobelovu cenu za fyziku za v˘zkum radioaktivity Marie a Pierre Curieovi. O tfii roky pozdějí Marie ovdověla, ve v˘zkumu ale pokračovala a stala se první profesorkou v‰eobecné fyziky na Vědecko-technické fakultě na Sorbonně. Mezi učením, experimenty a propagováním radia jako léčebného prostfiedku získala v roce 1911 druhou cenu za chemii. V roce 1935 pak pfievzala Nobelovu cenu za chemii Irène Joliot-Curieová, dcera Marie a Pierra, a to se sv˘m manželem Frederikem Joliotem.

Míru zdar

Vítězství a oslava

Jak ‰el čas

Rodinná tradice

mír a za práci v boji proti jadern˘m zbraním 1968 Na oslavu 300 let existence věnovala Švédská centrální banka Nobelově nadaci velk˘ finanční obnos a zfiídila Cenu Švédské národní banky za ekonomii; následně rozhodla, že dal‰í ceny se už zfiizovat nebudou 1973 Le Duc Tho odmítá Nobelovu cenu míru, kterou získal s Henrym Kissingerem za

MÍR Liuo Siao-po, za dlouhodob˘ nenásiln˘ boj za základní lidská práva v Číně FYZIKA Andrej Gejm a Konstantin Novoselov, za průlomové experimenty s grafenem CHEMIE Eiči Negi‰i, Akira Suzuki a Richard Heck, za revoluční typ reakce, která umí tvofiit vazbu uhlíku MEDICÍNA Robert G. Edwards, za pfiínos na poli asistované reprodukce LITERATURA Mario Vargas Llosa, „za kartografii struktury moci a v˘razné obrazy odporu, povstání a porážky individua“ EKONOMIE Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissaridess, za matematick˘ model párování těch, kdo nakupují, s těmi, kdo prodávají Zatím jediní dva če‰tí laureáti: Jaroslav Seifert (nahofie), kter˘ dostal Nobelovu cenu v roce 1984 za literaturu, a Jaroslav Heyrovsk˘ (dole), jenž ocenění získal v roce 1959 za chemii

působení v mírov˘ch jednáních ve Vietnamu – prohlásil, že USA poru‰ily pfiíměfií 1994 Nobelovu cenu míru získává společně s dal‰ími Jásir Arafat; jeden člen v˘boru na protest rezignuje 2009 Pouh˘ch 11 dní poté, co se stal prezidentem, je na Nobelovu cenu míru nominován Barack Obama; když ji získá, strhnou se debaty, zda se tak stalo díky slibům, nebo zásluhám

75


CZ101204 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:18

Stránka 74

Finanční odměna

Laureáti 2010

S každou Nobelovou cenou se pojí odměna ve v˘‰i 10 milionů ‰védsk˘ch korun (1,5 milionu dolarů). Něktefií držitelé ji věnují na vědecké, umělecké či humanitární účely, jiní za ně splatí dluhy, úvěry či půjčky na studium. V roce 1995 se Robert Lucas z Chicagské univerzity zavázal, že se s b˘valou manželkou rozdělí o polovinu odměny z Nobelovy ceny, pokud ji získá pfied 31. fiíjnem 1995, tedy sedm let po jejich rozvodu. Shodou okolností a k radosti své b˘valé ženy ji pfievzal 10. fiíjna 1995. Exmanželce a dvěma synům věnoval svou odměnu také Albert Einstein. Musel si hodně věfiit, protože jim peníze odeslal už v roce 1919, pfiitom cenu získal až v roce 1921.

Záměrně neexistuje žádná definice „míru“, údajně pro vět‰í flexibilitu pfii rozhodování o ceně v této disciplíně. Možná i kvůli tomu do‰lo k několika závažn˘m opominutím. Navzdory pěti nominacím za podporu nenásiln˘ch reforem v Indii mezi lety 1927 až 1948 nezískal Nobelovu cenu míru Móhandás Karamčand Gándhí, abychom zmínili alespoň to nejkfiiklavěj‰í. Proto se o něm často mluví jako o „chybějícím laureátovi“.

1896 Umírá v italském San

Remu; podle poslední vůle má b˘t vět‰ina dědictví použita narodil Alfred Nobel k odměně nejúspě‰něj‰ích 1867 Po mnoha experimentech s cílem vyrobit vědců a umělců co nejovladatelněj‰í v˘bu‰ninu 1897 Norsk˘ parlament si Alfred Nobel nechává schvaluje poslední vůli a volí patentovat dynamit členy nově vzniklého Nobelova v˘boru, v roce 1898 vznikají 1876 Pfiijímá za sekretáfiku ‰védské orgány pro udílení Berthu von Suttnerovou, ceny která ho podle v‰eho pfiesvědčila, aby založil 1901 Udílení prvních cen; mezi celosvětovou cenu míru oceněn˘mi je napfiíklad Henry

Dunant, zakladatel Červeného kfiíže 1906 Nobelovu cenu míru získává americk˘ prezident Theodore Roosevelt za svou roli v ukončení rusko-japonské války, kritici ale udělení odsuzují jako podlézání Spojen˘m státům 1962 Linus Pauling – držitel Nobelovy ceny za chemii z roku 1954 – získal druhou Nobelovu cenu, tentokrát za

74

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO GETTY IMAGES, (HEYROVSKÝ, SEIFERT) ČTK

Slavnostní pfiedávání cen se odehrává v den v˘ročí smrti Alfreda Nobela, tedy 10. prosince. Pro cenu za mír si laureát pfiijíždí do norského Osla (pokud může), ve Stockholmu pfiedává ceny za fyziku, chemii, literaturu a ekonomii ‰védsk˘ král. Na 1300 pozvan˘ch hostů zaplní Modr˘ salon na radnici, kde se slavnostní banket koná od roku 1974. Muži mají fraky s bíl˘mi vázankami a dámy večerní róby. Servíruje se menu o tfiech chodech, skládající se z toho nejlep‰ího ze ‰védské gastronomie. Od roku 1976 nechybí takzvaná Nobelova zmrzlina, pfii jejímž servírování se ztlumí světla a hudebníci hrají ‰védské lidové melodie.

1833 Ve Stockholmu se

V roce 1903 získali Nobelovu cenu za fyziku za v˘zkum radioaktivity Marie a Pierre Curieovi. O tfii roky pozdějí Marie ovdověla, ve v˘zkumu ale pokračovala a stala se první profesorkou v‰eobecné fyziky na Vědecko-technické fakultě na Sorbonně. Mezi učením, experimenty a propagováním radia jako léčebného prostfiedku získala v roce 1911 druhou cenu za chemii. V roce 1935 pak pfievzala Nobelovu cenu za chemii Irène Joliot-Curieová, dcera Marie a Pierra, a to se sv˘m manželem Frederikem Joliotem.

Míru zdar

Vítězství a oslava

Jak ‰el čas

Rodinná tradice

mír a za práci v boji proti jadern˘m zbraním 1968 Na oslavu 300 let existence věnovala Švédská centrální banka Nobelově nadaci velk˘ finanční obnos a zfiídila Cenu Švédské národní banky za ekonomii; následně rozhodla, že dal‰í ceny se už zfiizovat nebudou 1973 Le Duc Tho odmítá Nobelovu cenu míru, kterou získal s Henrym Kissingerem za

MÍR Liuo Siao-po, za dlouhodob˘ nenásiln˘ boj za základní lidská práva v Číně FYZIKA Andrej Gejm a Konstantin Novoselov, za průlomové experimenty s grafenem CHEMIE Eiči Negi‰i, Akira Suzuki a Richard Heck, za revoluční typ reakce, která umí tvofiit vazbu uhlíku MEDICÍNA Robert G. Edwards, za pfiínos na poli asistované reprodukce LITERATURA Mario Vargas Llosa, „za kartografii struktury moci a v˘razné obrazy odporu, povstání a porážky individua“ EKONOMIE Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissaridess, za matematick˘ model párování těch, kdo nakupují, s těmi, kdo prodávají Zatím jediní dva če‰tí laureáti: Jaroslav Seifert (nahofie), kter˘ dostal Nobelovu cenu v roce 1984 za literaturu, a Jaroslav Heyrovsk˘ (dole), jenž ocenění získal v roce 1959 za chemii

působení v mírov˘ch jednáních ve Vietnamu – prohlásil, že USA poru‰ily pfiíměfií 1994 Nobelovu cenu míru získává společně s dal‰ími Jásir Arafat; jeden člen v˘boru na protest rezignuje 2009 Pouh˘ch 11 dní poté, co se stal prezidentem, je na Nobelovu cenu míru nominován Barack Obama; když ji získá, strhnou se debaty, zda se tak stalo díky slibům, nebo zásluhám

75


CZ101210 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:34

Stránka 98

PRUHY V OHR OŽENÍ Jak dlouho je‰tě pfiežijí největ‰í

kočkovité ‰elmy ve volné pfiírodě? JEREMY HSU

Mlad˘ tygr zachycen˘ fotografickou pastí v rezervaci Bukit Betabuh Protection Forest na hranicích mezi indonésk˘mi provinciemi Riau a Západní Sumatrou

98

FOTO WWF–INDONÉSIE / TÝM PRO VÝZKUM TYGRŮ

T

ygfii kdysi inspirovali mnoho lidí, od básníků až po válečníky. V dne‰ní době se stali symbolem postupně mizejícího prostfiedí, v němž vedle sebe žijí zvífiata i lidé. Jedno indické rčení praví, že až zmizí tygr, lesy popadají. Podle Nadace pro záchranu tygrů (Save the Tiger Fund) se populace tygrů ve volné pfiírodě jen za posledních sto let zmen‰ila ze zhruba 100 000 na loňských 3200 jedinců. Akutně hrozí vyhubení tygrovi ussurijskému, největ‰í kočkovité ‰elmě na světě. Monitorovací program, který kromě jiných společně koordinují americká Společnost pro ochranu života ve volné pfiírodě (Wildlife Conservation Society) a ruské vládní organizace, ve zprávě za rok 2009 informoval, že se jejich počet propadl oproti dvanáctiletému průměru o 41 procent. „Byl to obrovský ‰ok,“ pfiiznává Judy Millsová, koordinátorka Mezinárodní koalice pro tygra (International Tiger Coalition). Rok 2010 je podle jejího soudu „nejdůležitěj‰ím rokem v historii tygrů“ a pro jejich budoucnost rokem rozhodujícím. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

„Tygfie, tygfie planoucí“ Pfiedstavitelé států jsou na národní i mezinárodní úrovni zajedno. Ruský premiér Vladimir Putin pfied rokem oznámil, že Rusko pfiispěje k úsilí o záchranu ussurijského tygra miliardou dolarů. Na listopad slíbil uspofiádat v Petrohradu spolu se Světovou bankou mezinárodní setkání na nejvy‰‰í úrovni, jež by mělo jednat o tom, jak do roku 2022 zdvojnásobit celosvětový počet tygrů ve volné pfiírodě na 6500 jedinců. Zda se opravdu uskuteční, nevíme, neboť prosincové číslo na‰eho časopisu je v tu dobu už v tiskárně. Je‰tě pfied plánovaným Putinovým tygfiím summitem pofiádaly národní ochranáfiské organizace zemí, kde tygfii žijí, celostátní workshopy. Nicméně nejvážněj‰í roli ve hfie o osud tygrů zfiejmě sehrají rozhodnutí, která v nejbliž‰í době učiní Čína. Odborníci na život zvífiat ve volné pfiírodě poukazují na rok 1993, kdy tamní vláda zakázala obchod s částmi tygfiích těl, používanými v tradičním čínském lékafiství. Tento krok pfiispěl k omezení poptávky, kvůli níž pytláci volně žijící tygry stále loví. „Čína zru‰ila vlastně celé průmyslové odvětví, které výrobou léků z tygfiích kostí vydělávalo miliony dolarů,“ upfiesňuje Judy Millsová. „Za to, kolik tygrů teď žije ve volné pfiírodě, vděčíme podle mého názoru právě tomuto odvážnému kroku.“ To, že léky pfiipravované z částí tygfiích těl už téměfi vymizely z trhu, potvrzuje i Steven Broad, výkonný fieditel mezinárodní organizace TRAFFIC, která se zabývá sledováním obchodu s rost99


CZ101210 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:34

Stránka 98

PRUHY V OHR OŽENÍ Jak dlouho je‰tě pfiežijí největ‰í

kočkovité ‰elmy ve volné pfiírodě? JEREMY HSU

Mlad˘ tygr zachycen˘ fotografickou pastí v rezervaci Bukit Betabuh Protection Forest na hranicích mezi indonésk˘mi provinciemi Riau a Západní Sumatrou

98

FOTO WWF–INDONÉSIE / TÝM PRO VÝZKUM TYGRŮ

T

ygfii kdysi inspirovali mnoho lidí, od básníků až po válečníky. V dne‰ní době se stali symbolem postupně mizejícího prostfiedí, v němž vedle sebe žijí zvífiata i lidé. Jedno indické rčení praví, že až zmizí tygr, lesy popadají. Podle Nadace pro záchranu tygrů (Save the Tiger Fund) se populace tygrů ve volné pfiírodě jen za posledních sto let zmen‰ila ze zhruba 100 000 na loňských 3200 jedinců. Akutně hrozí vyhubení tygrovi ussurijskému, největ‰í kočkovité ‰elmě na světě. Monitorovací program, který kromě jiných společně koordinují americká Společnost pro ochranu života ve volné pfiírodě (Wildlife Conservation Society) a ruské vládní organizace, ve zprávě za rok 2009 informoval, že se jejich počet propadl oproti dvanáctiletému průměru o 41 procent. „Byl to obrovský ‰ok,“ pfiiznává Judy Millsová, koordinátorka Mezinárodní koalice pro tygra (International Tiger Coalition). Rok 2010 je podle jejího soudu „nejdůležitěj‰ím rokem v historii tygrů“ a pro jejich budoucnost rokem rozhodujícím. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

„Tygfie, tygfie planoucí“ Pfiedstavitelé států jsou na národní i mezinárodní úrovni zajedno. Ruský premiér Vladimir Putin pfied rokem oznámil, že Rusko pfiispěje k úsilí o záchranu ussurijského tygra miliardou dolarů. Na listopad slíbil uspofiádat v Petrohradu spolu se Světovou bankou mezinárodní setkání na nejvy‰‰í úrovni, jež by mělo jednat o tom, jak do roku 2022 zdvojnásobit celosvětový počet tygrů ve volné pfiírodě na 6500 jedinců. Zda se opravdu uskuteční, nevíme, neboť prosincové číslo na‰eho časopisu je v tu dobu už v tiskárně. Je‰tě pfied plánovaným Putinovým tygfiím summitem pofiádaly národní ochranáfiské organizace zemí, kde tygfii žijí, celostátní workshopy. Nicméně nejvážněj‰í roli ve hfie o osud tygrů zfiejmě sehrají rozhodnutí, která v nejbliž‰í době učiní Čína. Odborníci na život zvífiat ve volné pfiírodě poukazují na rok 1993, kdy tamní vláda zakázala obchod s částmi tygfiích těl, používanými v tradičním čínském lékafiství. Tento krok pfiispěl k omezení poptávky, kvůli níž pytláci volně žijící tygry stále loví. „Čína zru‰ila vlastně celé průmyslové odvětví, které výrobou léků z tygfiích kostí vydělávalo miliony dolarů,“ upfiesňuje Judy Millsová. „Za to, kolik tygrů teď žije ve volné pfiírodě, vděčíme podle mého názoru právě tomuto odvážnému kroku.“ To, že léky pfiipravované z částí tygfiích těl už téměfi vymizely z trhu, potvrzuje i Steven Broad, výkonný fieditel mezinárodní organizace TRAFFIC, která se zabývá sledováním obchodu s rost99


linami a živočichy. Jejich prodej zakázaly také v‰echny státy, na jejichž území se volně žijící tygfii vyskytují. Na černém trhu jsou ov‰em stále je‰tě k mání tygfií kůže, kosti a „tygfií víno“ vyrobené z rozdrcených kostí. Pro mnoho bohatých lidí a vysokých funkcionáfiů jsou totiž tyto výrobky symbolem postavení. V Číně nyní na čtrnácti farmách chovají 5000 až 9000 tygrů. Odborníci na život zvífiat ve volné pfiírodě upozorňují, že kvůli tomu nebezpečí obchodu s tygry dosud trvá, protože jejich majitelé se snaží úfiady pfiimět, aby oficiální zákaz zru‰ily. Podle Erika Dinersteina, vedoucího vědeckého pracovníka Světového fondu na ochranu pfiírody (WWF – World Wildlife Fund), ale nelze počítat s tím, že by tygfií farmy populaci volně žijícího tygra zachránily. Zvífiata v zajetí nemají ani potuchy o tom, jak lovit nebo jak se ve volné pfiírodě postarat o vlastní pfiežití, a s velkou pravděpodobností by padla za oběť volně žijícím tygrům. V hor‰ím pfiípadě by se z nich stali lidožrouti: člověk by pro ně byl totiž nejsnadněj‰í kofiistí.

„Lesem čern˘m za noci“ Dáme-li v‰ak volně žijícím tygrům ‰anci, může jejich populace opět začít růst. Na celém světě existuje ve volné pfiírodě 1,1 milionu kilometrů čtverečních vhodných lokalit, v nichž by mohlo žít až 30 000 tygrů. Zdá se to být hrozně velká plocha. Ve srovnání se situací pfied 500 lety v‰ak tygfii pfii‰li o 93 procent území, které kdysi obývali. Každý tygr ovlá100

16:38

Stránka 100

Raymond Alfred (vlevo) z malajské pobočky WWF nastavuje s pomocí pracovníka projektu AREAS fotografickou past v bornejské džungli Sabah. Díky ní se v dubnu roku 2006 podafiilo na Borneu vůbec poprvé získat snímek ve volné pfiírodě žijícího poddruhu nosorožce sumaterského.

dá rozlehlé teritorium, jehož velikost závisí na tom, kolik v jeho okolí žije dal‰ích dravých zvífiat. Tygfií samci si stfieží území o rozloze od 20 kilometrů čtverečních na úpatí Himálaje až po 600 kilometrů čtverečních na ruském Dálném východě. Nejvíc zvífiat žije volně v Indii, Rusko má něco kolem 500 ussurijských tygrů. Čína sice pfii‰la o vět‰inu volně žiREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO J. WIL LUIIJF / WWF–CANON; JEFF FOOTT / WWF–CANON

19.11.2010

FOTO WWF–MAL AJSIE / RAYMOND ALFRED

CZ101210 Copy:001 Od stolu

jících tygrů, je v‰ak extrémně důležitá, protože na straně poptávky zásadně ovlivňuje nezákonný obchod s částmi tygfiích těl. Prostfiedí vhodné pro život tygrů dosud existuje na celém území Asie – v Bangladé‰i, Bhútánu, Kambodži, Indonésii, Laosu, Malajsii, Myanmaru, Nepálu, Thajsku, Vietnamu a asi také v Severní Koreji. Tygfii se množí jako kočky a stejně rychle jako ony jsou schopni své počty zvy‰ovat. K rapidnímu snížení jejich populace také do‰lo teprve velmi nedávno, což znamená, že tygfii žijící ve volné pfiírodě stále disponují dostatečnou genetickou diverzitou, aby se dokázali vzpamatovat, aniž by se pfiitom ocitli na ‰ikmé plo‰e pfiíbuzenského kfiížení. „Chraňme dravé druhy zvífiat, zlikvidujme pytláctví a opět usly‰íme tygfií fiev. Na‰ím hlavním úkolem je zajistit, aby živý tygr měl vět‰í cenu než mrtvý,“ shrnuje Dinerstein. ■

Zaměstnanci protipytláckého útvaru ukazují tygfií kůži – část z pytlácké kofiisti, kterou je možno zhlédnout v nepálském muzeu Tikauli Nahofie: čínské léky s obsahem částí tygfiích těl, které zabavila americká vládní agentura pro ochranu pfiírody (U. S. Fish and Wildlife Service)

101


linami a živočichy. Jejich prodej zakázaly také v‰echny státy, na jejichž území se volně žijící tygfii vyskytují. Na černém trhu jsou ov‰em stále je‰tě k mání tygfií kůže, kosti a „tygfií víno“ vyrobené z rozdrcených kostí. Pro mnoho bohatých lidí a vysokých funkcionáfiů jsou totiž tyto výrobky symbolem postavení. V Číně nyní na čtrnácti farmách chovají 5000 až 9000 tygrů. Odborníci na život zvífiat ve volné pfiírodě upozorňují, že kvůli tomu nebezpečí obchodu s tygry dosud trvá, protože jejich majitelé se snaží úfiady pfiimět, aby oficiální zákaz zru‰ily. Podle Erika Dinersteina, vedoucího vědeckého pracovníka Světového fondu na ochranu pfiírody (WWF – World Wildlife Fund), ale nelze počítat s tím, že by tygfií farmy populaci volně žijícího tygra zachránily. Zvífiata v zajetí nemají ani potuchy o tom, jak lovit nebo jak se ve volné pfiírodě postarat o vlastní pfiežití, a s velkou pravděpodobností by padla za oběť volně žijícím tygrům. V hor‰ím pfiípadě by se z nich stali lidožrouti: člověk by pro ně byl totiž nejsnadněj‰í kofiistí.

„Lesem čern˘m za noci“ Dáme-li v‰ak volně žijícím tygrům ‰anci, může jejich populace opět začít růst. Na celém světě existuje ve volné pfiírodě 1,1 milionu kilometrů čtverečních vhodných lokalit, v nichž by mohlo žít až 30 000 tygrů. Zdá se to být hrozně velká plocha. Ve srovnání se situací pfied 500 lety v‰ak tygfii pfii‰li o 93 procent území, které kdysi obývali. Každý tygr ovlá100

16:38

Stránka 100

Raymond Alfred (vlevo) z malajské pobočky WWF nastavuje s pomocí pracovníka projektu AREAS fotografickou past v bornejské džungli Sabah. Díky ní se v dubnu roku 2006 podafiilo na Borneu vůbec poprvé získat snímek ve volné pfiírodě žijícího poddruhu nosorožce sumaterského.

dá rozlehlé teritorium, jehož velikost závisí na tom, kolik v jeho okolí žije dal‰ích dravých zvífiat. Tygfií samci si stfieží území o rozloze od 20 kilometrů čtverečních na úpatí Himálaje až po 600 kilometrů čtverečních na ruském Dálném východě. Nejvíc zvífiat žije volně v Indii, Rusko má něco kolem 500 ussurijských tygrů. Čína sice pfii‰la o vět‰inu volně žiREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 12/10

FOTO J. WIL LUIIJF / WWF–CANON; JEFF FOOTT / WWF–CANON

19.11.2010

FOTO WWF–MAL AJSIE / RAYMOND ALFRED

CZ101210 Copy:001 Od stolu

jících tygrů, je v‰ak extrémně důležitá, protože na straně poptávky zásadně ovlivňuje nezákonný obchod s částmi tygfiích těl. Prostfiedí vhodné pro život tygrů dosud existuje na celém území Asie – v Bangladé‰i, Bhútánu, Kambodži, Indonésii, Laosu, Malajsii, Myanmaru, Nepálu, Thajsku, Vietnamu a asi také v Severní Koreji. Tygfii se množí jako kočky a stejně rychle jako ony jsou schopni své počty zvy‰ovat. K rapidnímu snížení jejich populace také do‰lo teprve velmi nedávno, což znamená, že tygfii žijící ve volné pfiírodě stále disponují dostatečnou genetickou diverzitou, aby se dokázali vzpamatovat, aniž by se pfiitom ocitli na ‰ikmé plo‰e pfiíbuzenského kfiížení. „Chraňme dravé druhy zvífiat, zlikvidujme pytláctví a opět usly‰íme tygfií fiev. Na‰ím hlavním úkolem je zajistit, aby živý tygr měl vět‰í cenu než mrtvý,“ shrnuje Dinerstein. ■

Zaměstnanci protipytláckého útvaru ukazují tygfií kůži – část z pytlácké kofiisti, kterou je možno zhlédnout v nepálském muzeu Tikauli Nahofie: čínské léky s obsahem částí tygfiích těl, které zabavila americká vládní agentura pro ochranu pfiírody (U. S. Fish and Wildlife Service)

101


CZ101282 Copy:001 Od stolu

19.11.2010

16:54

Stránka 142

tázka

PRO RŮZNÉ ZEMĚ

Kolik peněz se letos chystáte utratit na Vánoce?

P

fies pfietrvávající pesimistickou náladu způsobenou nedávnou finanční krizí se nezdá, že by vět‰ina lidí chtěla trávit Vánoce raději jako svátky dobré vůle než jako nakupovací dárkové orgie. Po jistém propadu v roce 2008 zaznamenal globální maloobchod růst pfiedvánočních nákupů už loni a podle na‰eho průzkumu se drtivá vět‰ina odpovídajících v 16 zemích světa k žádným radikálním omezením nechystá ani letos. I když skuhrají... Francie Nizozemsko Velká Británie Austrálie Kanada Německo Španělsko USA Itálie Jižní Afrika Česko Brazílie

69 % 58 58 57 56 55 55 55 53 51 45 43

Víc se letos za dárky chystá utratit 45 % Rusů, 43 % Číňanů, 37 % Malajců, ale jen 8 % Čechů

142

, ,

Utratíme zhruba stejně jako loni. Rodinn˘ rozpočet máme opravdu napjat˘. S t e p h a n i e B o n d o v á , 3 3 , Dalton, USA

Nebyl to pro mě dobr˘ rok. Nemám na to, abych koupila dárky každému, komu chci. C a r l a G u t i e r r e z o v á , 3 1 , Mexico City

Země, kde se víc lidí chystá utratit méně než loni, jsou Indie a Mexiko. Blíží se k nim i Filipíny a Česko (47 %).

ILUSTRACE SOPHIE CASSONOVÁ

Chystá se utratit stejně


Stránka 1

12 / 2010

4 mm

Charita, která dá v‰e, co má

Vánoční úklid:

5akroků máte klid

S V Ě T

Jak dlouho pfiežijí tygfii v pfiírodě?

J E D E N

15:17

Lidskou (s)potfiebu nasytí jen nukleární energie

S D Í L Í M E

19.11.2010

★ vyber.c z

CZ101280 Copy

Bill Clinton PROSINEC 2010 85KČ/ 3,79 €

vyber.cz

Exkluzivní rozhovor s b˘val˘m americk˘m prezidentem

Reader's Digest 2010-12  
Reader's Digest 2010-12  

Reader's Digest Magazín, Prosinec 2010