Page 1

Alzheimerova nemoc přestane brzy strašit

DĚTI NA KOKAINU Helena Třeštíková vzpomíná Leonardo DiCaprio

S V Ě T

04 / 2010

Stránka 1

J E D E N

vyber.cz

st r. 40

99KČ/ 3,79 €

s y

DUBEN 2010

20 čis s t pr é sr tr o v an a á d n

12:15

S D Í L Í M E

16.3.2010

★ vyber.cz

CZ100480


CZ100451 Copy:001 Od stolu

17.3.2010

15:53

Stránka 14

Smích:)

RISK JE ZISK Student se pfied náročnou zkou‰kou, v níž měl ov‰em za‰krtávat jen odpovědi „ano“ a „ne“, rozhodl, že nechá v‰e v rukou osudu a bude si pfied každou odpovědí házet mincí. Hlava je ano, orel je ne. Neuběhlo ani tfiicet minut, a už svou práci odevzdal jako první z celé tfiídy a navíc bez jediné chybičky. Vtom si ale začal znovu házet mincí a pomalu, ale jistě se začal potit. „Co se děje?“ ptá se ho profesor. „Nic,“ odpovídá student. „Jen si je‰tě jednou kontroluju odpovědi.“

NEJLEPŠÍ LÉKA€

L

ord Wentenburry se prochází se svým Jeanem parkem. Náhle se zeptá: „Jean, cože mi to radil lékafi?“ „Sire, procházky a tělesná cvičení.“ „Oh, yes, už si vzpomínám. Procházky právě děláme. Je‰tě ta tělesná cvičení. Jean, podrž mi žaket.“ A lord začal na anglickém trávníku dělat kliky. Tu pfiichází lord Montgomery a s údivem obchází cvičícího pfiítele. Po chvíli se osmělí: „Milorde, je mi velice líto, že se do toho vmě‰uji, skutečně nerad, ale zdá se, že ta dáma již ode‰la.“

internet

P

M i l a n R ˘ d l , Karlovy Vary

D

o baru se po půlnoci dobývá muž. Vrátný: „Je už zavfieno! Co chcete?“ „Ále, zapomněl jsem dát čí‰níkovi zpropitné.“ „A co ta pistole v ruce?“ „To je pro pfiípad, kdyby ho nechtěl.“ J a n L u p t á k , Plzeň

Když se vynofií, povídá učňovi: „Hotovo. Nauč se to, nebo bude‰ do smrti jen podávat klíče.“ J a n k a S a r k i s o v á , Slovensko

V

alpském hotelu se ubytoval horolezec. Recepční ho zapsal a informoval ho: „Máte pokoj v druhém poschodí a prosím, abyste zaplatil pfiedem.“ a vesnici se ucpala žumpa. Pfii„To praktikujete u v‰ech hosjde odborník, ponofií se tů?“ podivil se horolezec. do ní a za okamžik volá: Kvůli krizi „Ne, jenom u těch, „Podej mi klíč, tfiia úsporám energie ktefií jdou na pokoj náctku!“ Za chvíli zhasínám světlo na konci s dlouhým lanem.“ znovu volá: „Podej tunelu. Bůh. Ta m a r a D r a ‰ a r o v á , Trutnov mi sedmnáctku!“ B. Vo fi e c h o v s k á , Praha

N 14

fiijde pán k doktorovi a podává mu lísteček, na kterém stojí: „Doktore, nemůžu mluvit. Pomozte mi, prosím.“ Lékafi kývne hlavou a požádá ho, aby položil palec na stůl. Muž sice nechápe, k čemu by to mohlo být dobré, ale udělá to. Lékafi vezme z police těžkou bichli a upustí mu ji na prst. Muž zavyje bolestí: „Áááááááá….“ „Výborně,“ spokojeně si zamne rukama lékafi. „Pfiijďte zítra, budeme pracovat na písmenu B.“ L. B. We i n s t e i n , USA

T

urista na zaoceánském parníku: „Pane kapitáne, vy se pfiece plavíte celý život, povězte, neviděl jste někdy nějakou mofiskou obludu?“ „Neviděl.“ „Opravdu jste nikdy nezažil setkání ani s jednou z těch stra‰livých bájných pfií‰er?“ „Ne, vážně ne. Já jsem abstinent.“ B o h u m í r L a č í k , Otrokovice READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

B

aví se dvě kamarádky: „Manžel musel opustit výhodné zaměstnání. Poslední dobou mu totiž v‰echno padalo z rukou.“ „A co vlastně dělal?“ „Pyrotechnika.“ J i fi í L u d v í k , Trutnov

P

uberťák s čerstvým fiidičským průkazem poprvé svezl svou matku autem. Když vystupovala, zahlaholila: „Děkuju moc!“ „Nemበzač, mami,“ usmál se synek hrdě. „Svezu tě, kdykoli bude‰ potfiebovat.“ „To jsem neděkovala tobě, dítě, ale bohu!“ G y ö r g y L é n á r t, Maďarsko

Ž

ena vyčítá manželovi: „Takovou dobu jsi už se mnou nikde nebyl. Ani v kině, ani v restauraci, o divadle už vůbec nemluvím.“ „Prosím tě, na co si stěžuje‰,“ brání se její životní druh. „Kdo jel s tebou loni na pohotovost, když sis zlomila nohu, co?“

[ ] J i t k a S t r a k o v á , Plzeň

B€ICHOT€AS

Potkali se dva známí a jeden fiíká druhému: „Nějak ‰patně vypadበpo té dovolené. Jsi pobledl˘, vyhubl˘... Kde jsi byl?“ „První tfii dny v propasti, zbyl˘ch jedenáct v nemocnici.“

V ě r a M i k u l c o v á , Jeseník

Četli jste nebo sly‰eli dobr˘ vtip? Napi‰te nám ho. Za oti‰těn˘ pfiíspěvek získáte 400 Kč, na Slovensku 15 ¤.

15


CZ100451 Copy:001 Od stolu

17.3.2010

15:53

Stránka 14

Smích:)

RISK JE ZISK Student se pfied náročnou zkou‰kou, v níž měl ov‰em za‰krtávat jen odpovědi „ano“ a „ne“, rozhodl, že nechá v‰e v rukou osudu a bude si pfied každou odpovědí házet mincí. Hlava je ano, orel je ne. Neuběhlo ani tfiicet minut, a už svou práci odevzdal jako první z celé tfiídy a navíc bez jediné chybičky. Vtom si ale začal znovu házet mincí a pomalu, ale jistě se začal potit. „Co se děje?“ ptá se ho profesor. „Nic,“ odpovídá student. „Jen si je‰tě jednou kontroluju odpovědi.“

NEJLEPŠÍ LÉKA€

L

ord Wentenburry se prochází se svým Jeanem parkem. Náhle se zeptá: „Jean, cože mi to radil lékafi?“ „Sire, procházky a tělesná cvičení.“ „Oh, yes, už si vzpomínám. Procházky právě děláme. Je‰tě ta tělesná cvičení. Jean, podrž mi žaket.“ A lord začal na anglickém trávníku dělat kliky. Tu pfiichází lord Montgomery a s údivem obchází cvičícího pfiítele. Po chvíli se osmělí: „Milorde, je mi velice líto, že se do toho vmě‰uji, skutečně nerad, ale zdá se, že ta dáma již ode‰la.“

internet

P

M i l a n R ˘ d l , Karlovy Vary

D

o baru se po půlnoci dobývá muž. Vrátný: „Je už zavfieno! Co chcete?“ „Ále, zapomněl jsem dát čí‰níkovi zpropitné.“ „A co ta pistole v ruce?“ „To je pro pfiípad, kdyby ho nechtěl.“ J a n L u p t á k , Plzeň

Když se vynofií, povídá učňovi: „Hotovo. Nauč se to, nebo bude‰ do smrti jen podávat klíče.“ J a n k a S a r k i s o v á , Slovensko

V

alpském hotelu se ubytoval horolezec. Recepční ho zapsal a informoval ho: „Máte pokoj v druhém poschodí a prosím, abyste zaplatil pfiedem.“ a vesnici se ucpala žumpa. Pfii„To praktikujete u v‰ech hosjde odborník, ponofií se tů?“ podivil se horolezec. do ní a za okamžik volá: Kvůli krizi „Ne, jenom u těch, „Podej mi klíč, tfiia úsporám energie ktefií jdou na pokoj náctku!“ Za chvíli zhasínám světlo na konci s dlouhým lanem.“ znovu volá: „Podej tunelu. Bůh. Ta m a r a D r a ‰ a r o v á , Trutnov mi sedmnáctku!“ B. Vo fi e c h o v s k á , Praha

N 14

fiijde pán k doktorovi a podává mu lísteček, na kterém stojí: „Doktore, nemůžu mluvit. Pomozte mi, prosím.“ Lékafi kývne hlavou a požádá ho, aby položil palec na stůl. Muž sice nechápe, k čemu by to mohlo být dobré, ale udělá to. Lékafi vezme z police těžkou bichli a upustí mu ji na prst. Muž zavyje bolestí: „Áááááááá….“ „Výborně,“ spokojeně si zamne rukama lékafi. „Pfiijďte zítra, budeme pracovat na písmenu B.“ L. B. We i n s t e i n , USA

T

urista na zaoceánském parníku: „Pane kapitáne, vy se pfiece plavíte celý život, povězte, neviděl jste někdy nějakou mofiskou obludu?“ „Neviděl.“ „Opravdu jste nikdy nezažil setkání ani s jednou z těch stra‰livých bájných pfií‰er?“ „Ne, vážně ne. Já jsem abstinent.“ B o h u m í r L a č í k , Otrokovice READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

B

aví se dvě kamarádky: „Manžel musel opustit výhodné zaměstnání. Poslední dobou mu totiž v‰echno padalo z rukou.“ „A co vlastně dělal?“ „Pyrotechnika.“ J i fi í L u d v í k , Trutnov

P

uberťák s čerstvým fiidičským průkazem poprvé svezl svou matku autem. Když vystupovala, zahlaholila: „Děkuju moc!“ „Nemበzač, mami,“ usmál se synek hrdě. „Svezu tě, kdykoli bude‰ potfiebovat.“ „To jsem neděkovala tobě, dítě, ale bohu!“ G y ö r g y L é n á r t, Maďarsko

Ž

ena vyčítá manželovi: „Takovou dobu jsi už se mnou nikde nebyl. Ani v kině, ani v restauraci, o divadle už vůbec nemluvím.“ „Prosím tě, na co si stěžuje‰,“ brání se její životní druh. „Kdo jel s tebou loni na pohotovost, když sis zlomila nohu, co?“

[ ] J i t k a S t r a k o v á , Plzeň

B€ICHOT€AS

Potkali se dva známí a jeden fiíká druhému: „Nějak ‰patně vypadበpo té dovolené. Jsi pobledl˘, vyhubl˘... Kde jsi byl?“ „První tfii dny v propasti, zbyl˘ch jedenáct v nemocnici.“

V ě r a M i k u l c o v á , Jeseník

Četli jste nebo sly‰eli dobr˘ vtip? Napi‰te nám ho. Za oti‰těn˘ pfiíspěvek získáte 400 Kč, na Slovensku 15 ¤.

15


CZ100493:001 Od stolu

17.3.2010

16:33

Stránka 24

➔Jídlo Zdravá a moderní... vláknina?

D

louho opomíjená vláknina je najednou hvězdou kuchyně. V˘robci ji pfiidávají do jogurtů, džusů nebo uměl˘ch sladidel. Jenže jako jiné slavné hvězdy, i tahle má svého kostlivce ve skfiíni: vědci si nejsou jisti, mají-li potraviny uměle obohacené vlákninou vůbec nějak˘ zdravotní pfiínos.

niny. Jídelníček bohatý na vlákninu chrání zdraví i život – prokazatelně snižuje riziko onemocnění srdce a cukrovky a brání nárůstu váhy. Nové studie taky potvrzují, že dostatek vlákniny snižuje hrozbu rakoviny prsu a pravděpodobnost vzniku rakoviny tenkého stfieva.

Ale nové potraviny se zfiejmě nepočítají. Mnoho z nich totiž obsahuje izolovanou vlákninu – látku získanou z produktů, které jí mají pfiirozeně velké

24

Bylinky proti bolesti Bolest hlavy, bfiicha nebo svalů nemusíte hned zahánět léky, zbytečně zatěžujícími va‰e ledviny a zažívání. Sáhněte rad‰i po bylinkách, které spolehlivě a ‰etrně zaberou: Čekanka obecná – má účinek podobn˘ ibuprofenu, zabírá na neuropatické bolesti a proti stfievním parazitům Kontryhel obecn˘ – působí protizánětlivě, tlumí menstruační krvácení a bolesti €imbaba obecná – zabírá na migrény, její užívání může v˘razně snížit v˘skyt záchvatů Kozlík lékafisk˘ – zklidňuje, působí proti úzkosti a nespavosti, pomáhá i proti bolesti hlavy z pfietažení a stresu

množství. Izolovaná vláknina, jako inulin, polydextróza nebo maltodextrin, je bez chuti a nezmění konzistenci džusu nebo jogurtu. Na druhou stranu neexistuje žádný důkaz, že chrání pfied chronickými nemocemi. Takže: klidně si dopfiejte kávu oslazenou umělým sladidlem s vlákninou, nezapomeňte v‰ak pfiitom pravidelně jíst celozrnné pečivo, lu‰těniny, ovoce a zeleninu. Jen ty totiž pomáhají stoprocentně.

Jarní očista

RD USA

Chutněj‰í, než myslíte Nejásáte nad ‰vestkov˘m kompotem se 4 gramy vlákniny na půl ‰álku? Tak zkuste něco jiného: 1 artyčok 10 gramů 1 hru‰ka 6 gramů půl ‰álku malin 4 gramy čtvrt ‰álku humusu 4 gramy

Dejte si ovesnou ka‰i nebo müsli: jedna miska totiž dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi až o pět procent. Snídaně s ovesn˘mi vločkami bude po několik hodin vydatn˘m zdrojem energie. Večerní varianta s medem a mlékem zase zatočí s nespavostí, protože ovesn˘ ‰krob podporuje vylučování serotoninu, vyvolávajícího zdroj: Styl ospalost.

zdroj: Idnes.cz

Ch

FOTO SHUTTERSTOCK

Ano, měli byste sníst hodně vlák-

➔ KAŽDÝ DEN

cete-li si aspoň trochu pročistit tělo, zkuste krátkodobou očistnou kúru. Jejím účelem není zhubnout, ale ulevit trávicímu systému a vyplavit z těla ‰kodliviny. Nezapomeňte každý den vypít dva až tfii litry tekutin, ale nepočítejte do nich kávu, černý čaj a alkohol, ty tělo naopak odvodňují. Nበtýdenní postup si můžete rozložit i do 14 dnů.

1. den jezte pouze zeleninové pokrmy, nejlépe saláty. Měli byste spofiádat 1 kg až 1,5 kg, a to v pěti dávkách. 2. den zafiaďte výhradně ovoce. Stfiídejte v‰ak druhy s niž‰ím obsahem sacharidů, napfiíklad jablka, ananas, grapefruit... 3. den si pfiidávejte dal‰í potraviny, tfieba brambory, celozrnné pečivo, těstoviny, rýži – co den, to jeden druh navíc. 4. den můžete i nízkotučné mléčné výrobky a po týdnu klidně i libové maso a ryby. zdroj: Deník 25


CZ100493:001 Od stolu

17.3.2010

16:33

Stránka 24

➔Jídlo Zdravá a moderní... vláknina?

D

louho opomíjená vláknina je najednou hvězdou kuchyně. V˘robci ji pfiidávají do jogurtů, džusů nebo uměl˘ch sladidel. Jenže jako jiné slavné hvězdy, i tahle má svého kostlivce ve skfiíni: vědci si nejsou jisti, mají-li potraviny uměle obohacené vlákninou vůbec nějak˘ zdravotní pfiínos.

niny. Jídelníček bohatý na vlákninu chrání zdraví i život – prokazatelně snižuje riziko onemocnění srdce a cukrovky a brání nárůstu váhy. Nové studie taky potvrzují, že dostatek vlákniny snižuje hrozbu rakoviny prsu a pravděpodobnost vzniku rakoviny tenkého stfieva.

Ale nové potraviny se zfiejmě nepočítají. Mnoho z nich totiž obsahuje izolovanou vlákninu – látku získanou z produktů, které jí mají pfiirozeně velké

24

Bylinky proti bolesti Bolest hlavy, bfiicha nebo svalů nemusíte hned zahánět léky, zbytečně zatěžujícími va‰e ledviny a zažívání. Sáhněte rad‰i po bylinkách, které spolehlivě a ‰etrně zaberou: Čekanka obecná – má účinek podobn˘ ibuprofenu, zabírá na neuropatické bolesti a proti stfievním parazitům Kontryhel obecn˘ – působí protizánětlivě, tlumí menstruační krvácení a bolesti €imbaba obecná – zabírá na migrény, její užívání může v˘razně snížit v˘skyt záchvatů Kozlík lékafisk˘ – zklidňuje, působí proti úzkosti a nespavosti, pomáhá i proti bolesti hlavy z pfietažení a stresu

množství. Izolovaná vláknina, jako inulin, polydextróza nebo maltodextrin, je bez chuti a nezmění konzistenci džusu nebo jogurtu. Na druhou stranu neexistuje žádný důkaz, že chrání pfied chronickými nemocemi. Takže: klidně si dopfiejte kávu oslazenou umělým sladidlem s vlákninou, nezapomeňte v‰ak pfiitom pravidelně jíst celozrnné pečivo, lu‰těniny, ovoce a zeleninu. Jen ty totiž pomáhají stoprocentně.

Jarní očista

RD USA

Chutněj‰í, než myslíte Nejásáte nad ‰vestkov˘m kompotem se 4 gramy vlákniny na půl ‰álku? Tak zkuste něco jiného: 1 artyčok 10 gramů 1 hru‰ka 6 gramů půl ‰álku malin 4 gramy čtvrt ‰álku humusu 4 gramy

Dejte si ovesnou ka‰i nebo müsli: jedna miska totiž dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi až o pět procent. Snídaně s ovesn˘mi vločkami bude po několik hodin vydatn˘m zdrojem energie. Večerní varianta s medem a mlékem zase zatočí s nespavostí, protože ovesn˘ ‰krob podporuje vylučování serotoninu, vyvolávajícího zdroj: Styl ospalost.

zdroj: Idnes.cz

Ch

FOTO SHUTTERSTOCK

Ano, měli byste sníst hodně vlák-

➔ KAŽDÝ DEN

cete-li si aspoň trochu pročistit tělo, zkuste krátkodobou očistnou kúru. Jejím účelem není zhubnout, ale ulevit trávicímu systému a vyplavit z těla ‰kodliviny. Nezapomeňte každý den vypít dva až tfii litry tekutin, ale nepočítejte do nich kávu, černý čaj a alkohol, ty tělo naopak odvodňují. Nበtýdenní postup si můžete rozložit i do 14 dnů.

1. den jezte pouze zeleninové pokrmy, nejlépe saláty. Měli byste spofiádat 1 kg až 1,5 kg, a to v pěti dávkách. 2. den zafiaďte výhradně ovoce. Stfiídejte v‰ak druhy s niž‰ím obsahem sacharidů, napfiíklad jablka, ananas, grapefruit... 3. den si pfiidávejte dal‰í potraviny, tfieba brambory, celozrnné pečivo, těstoviny, rýži – co den, to jeden druh navíc. 4. den můžete i nízkotučné mléčné výrobky a po týdnu klidně i libové maso a ryby. zdroj: Deník 25


CZ100416_pranks:001 Od stolu

Pfiípadové studie humoru v kulturním prostfiedí vrcholného kapitalismu

18.3.2010

12:45

Stránka 46

Kanadské žerty a jiné bláznivé fórky Made in USA

Nikdy se neobracejte k (zleva) Johnu Hargravovi, Tomu Mabovi, Streeteru Seidellovi a Charliemu Toddovi zády

Seznamte se s po‰uky:

Ptákotechna,

s. r. o. FOTO ANDREW BRUSSO

LANCE CONTRUCCI

46

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

47


CZ100416_pranks:001 Od stolu

Pfiípadové studie humoru v kulturním prostfiedí vrcholného kapitalismu

18.3.2010

12:45

Stránka 46

Kanadské žerty a jiné bláznivé fórky Made in USA

Nikdy se neobracejte k (zleva) Johnu Hargravovi, Tomu Mabovi, Streeteru Seidellovi a Charliemu Toddovi zády

Seznamte se s po‰uky:

Ptákotechna,

s. r. o. FOTO ANDREW BRUSSO

LANCE CONTRUCCI

46

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

47


18.3.2010

Smysl pro gag

Tom Mabe

Tom Mabe (42) má pro recesistické fórky vrozený talent. Svůj první spáchal v osmi letech. Zrovna si pfied domem v kentuckém Louisvillu postavil sněhuláka, když se bezmocně musel dívat na to, jak mu ho nějací teenagefii v autě pfiejeli. Uplácal si sice dal‰ího, ale i ten skončil pod autem. A tak svého tfietího postavil kolem požárního hydrantu. „Stál jsem tam vedle jejich nabouraného auta, kolem stfiíkala voda a já se jen tváfiil jako že propáníčka, koho by napadlo, že někdo bude chtít vrazit do mojeho sněhuláka?“ vzpomíná dnes Tom Mabe. „Něco jsem prostě dělat musel.“ Dnes se zaměfiuje na týrání pracovníků telemarketingu. Jednou se ubytoval v hotelu, kde měli zrovna konferenci, a celou noc je budil telefonáty, aby jim tfieba ve tfii ráno nabízel prá‰ky pro-

Dlouhá historie kanadsk˘ch žertů 15. století Jeden z prvních písemně zdokumentovan˘ch vtípků se tehdy povedl anglickému mnichovi a autorovi nábožensk˘ch pojednání Thomasi Betsonovi. Chytil včelu, zavfiel ji do vydlabaného jablka a ostatní bratry v klá‰tefie pak dokázal pfiesvědčit, že to záhadně se houpající jablko na stole je posedlé. 48

12:54

Stránka 48

ti nespavosti. €editel hotelu nakonec Maba musel požádat, aby toho nechal, neboť jeden z hostů z toho začínal už být nepfiíčetný. Mabe tedy slíbil, že to s ním nějak urovná. Zavolal na‰tvanému hostovi a pfiedstavil se jako fieditel hotelu. „Pane, velice, opravdu velice se omlouváme za vበspánkový deficit,“ prohlásil. „Není to běžná praxe, ale domnívám se, že vám snad ten probdělý spánek dokážeme vykompenzovat.“ „Aspoň že tak, díkybohu,“ fiekl muž. „Takže… Haaaalí, beelí, koně v zelí…,“ začal Mabe.

Telefonní ‰pr˘m Telemarketingov˘ telefonát do domácnosti Toma Maba se obvykle vymyká očekávan˘m scénáfiům: Haló? Dobr˘ den, mluvím s Tomem Mabem, prosím? Kdo volá? Tady Mike *****. Právě jste u na‰í společnosti vyhrál satelitní anténu, se kterou…“ Nezlobte se, ale vy jste s panem Mabem byli pfiátelé? Ne, vůbec ne, já jenom volám, abych mu nabídl, eh… Nezavě‰ujte, prosím (mluví stranou jakoby k někomu v místnosti)... Tělo vyfoťte a sejměte v‰ude otisky prstů... (Znovu do telefonu) Miku, jste tam? Musím vám něco vysvětlit. Právě jste se dovolal na místo činu. Pan Mabe už není mezi živ˘mi, já jsem inspektor Clark a vy‰etfiují tady vraždu. Takže, jak˘ byl vበvztah k panu Mabovi? Já jsem s ním, ehm, žádn˘ vztah neměl. Omlouvám se, že jsem vás obtěžoval a... Chci vás požádat, abyste zůstal u telefonu a nezavě‰oval, už jsme zjistili číslo,

Proč si vlastně z lidí stfiílí‰? „Pro zábavu, ale je v tom i kus jakési pomsty. Když mi někdo volá domů, koleduje si.“

Nejpovedeněj‰í fórek? „Zavolal jsem jednou vedoucímu pobočky McDonald’s, pfied

1835 První znám˘ mediální vtípek je zase podfuk s Měsícem. List New York Sun otiskl už pfied téměfi dvěma sty lety článek o tom, že astronomové objevili na Měsíci život. V následujících t˘dnech vycházely dal‰í podobné zprávy, nakonec byla měsíční horečkou posedlá celá Amerika. 1938 Orson Wells odvysílal Válku světů, která miliony rozhlasov˘ch diváků pfiesvědčila, že na na‰i planetu právě útočí READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

FOTO BETTMAN CORBIS

CZ100416_pranks:001 Od stolu

mimozem‰ťané. Lidé odcházeli z domu, modlili se a nakonec Wellse proklínali. 1957 Dokumentární pofiad BBC Špagetové žně ve Šv˘carsku líčil, jak tamní sedláci sklízejí ‰pagety ze stromů. Telefony ve V‰ichni pozor! Marťanské lodě pfiistávají!

z něhož voláte, a zfiejmě vás budeme muset pfiedvolat k v˘slechu. Vy asi nerozumíte, vždyť jsem jen... Ne, to vy jste zfiejmě nerozuměl. Pokud nechcete b˘t obžalován z bránění v˘konu spravedlnosti, radím vám, abyste pěkně seděl na **** a zůstal na drátě. Co kdybyste si rad‰i promluvil s m˘m nadfiízen˘m? K va‰emu nadfiízenému se je‰tě dostaneme, ale napfied mi fiekněte, kde se nacházíte. No, jsem ve Forty West ***** Littleton v Coloradu. (Opět mluví k někomu v místnosti) Vytočte mi littletonskou policii a fiekněte jim, že ho hledáme v souvislosti s vraždou zastfielením. Počkejte, vy voláte littletonskou policii? Vždyť jsem od vás stovky mil daleko a toho chlapa jsem ani neznal. Jedná se o pouhou formalitu, Miku. Takže kde jste byl včera večer mezi osmou a desátou? Víte, z tohodle tedy zrovna moc velkou radost nemám...

studiu byly zahlcené dotazy, kde se dá takov˘ ‰pagetov˘ strom pofiídit. 1959 Proslul˘ ‰pr˘mafi Alan Abel vymyslel kampaň pro oblékání zvífiat a vznikla Společnost proti neslu‰nému obnažování zvífiat. Její mluvčí G. Clifford Prout vystoupil v pofiadu Today s chytlav˘m aktivistick˘m sloganem „V‰echny nás uráží kůň s nahou vizáží“. V kampani získala společnost pfies 50 000 podpisů 49


18.3.2010

Smysl pro gag

Tom Mabe

Tom Mabe (42) má pro recesistické fórky vrozený talent. Svůj první spáchal v osmi letech. Zrovna si pfied domem v kentuckém Louisvillu postavil sněhuláka, když se bezmocně musel dívat na to, jak mu ho nějací teenagefii v autě pfiejeli. Uplácal si sice dal‰ího, ale i ten skončil pod autem. A tak svého tfietího postavil kolem požárního hydrantu. „Stál jsem tam vedle jejich nabouraného auta, kolem stfiíkala voda a já se jen tváfiil jako že propáníčka, koho by napadlo, že někdo bude chtít vrazit do mojeho sněhuláka?“ vzpomíná dnes Tom Mabe. „Něco jsem prostě dělat musel.“ Dnes se zaměfiuje na týrání pracovníků telemarketingu. Jednou se ubytoval v hotelu, kde měli zrovna konferenci, a celou noc je budil telefonáty, aby jim tfieba ve tfii ráno nabízel prá‰ky pro-

Dlouhá historie kanadsk˘ch žertů 15. století Jeden z prvních písemně zdokumentovan˘ch vtípků se tehdy povedl anglickému mnichovi a autorovi nábožensk˘ch pojednání Thomasi Betsonovi. Chytil včelu, zavfiel ji do vydlabaného jablka a ostatní bratry v klá‰tefie pak dokázal pfiesvědčit, že to záhadně se houpající jablko na stole je posedlé. 48

12:54

Stránka 48

ti nespavosti. €editel hotelu nakonec Maba musel požádat, aby toho nechal, neboť jeden z hostů z toho začínal už být nepfiíčetný. Mabe tedy slíbil, že to s ním nějak urovná. Zavolal na‰tvanému hostovi a pfiedstavil se jako fieditel hotelu. „Pane, velice, opravdu velice se omlouváme za vበspánkový deficit,“ prohlásil. „Není to běžná praxe, ale domnívám se, že vám snad ten probdělý spánek dokážeme vykompenzovat.“ „Aspoň že tak, díkybohu,“ fiekl muž. „Takže… Haaaalí, beelí, koně v zelí…,“ začal Mabe.

Telefonní ‰pr˘m Telemarketingov˘ telefonát do domácnosti Toma Maba se obvykle vymyká očekávan˘m scénáfiům: Haló? Dobr˘ den, mluvím s Tomem Mabem, prosím? Kdo volá? Tady Mike *****. Právě jste u na‰í společnosti vyhrál satelitní anténu, se kterou…“ Nezlobte se, ale vy jste s panem Mabem byli pfiátelé? Ne, vůbec ne, já jenom volám, abych mu nabídl, eh… Nezavě‰ujte, prosím (mluví stranou jakoby k někomu v místnosti)... Tělo vyfoťte a sejměte v‰ude otisky prstů... (Znovu do telefonu) Miku, jste tam? Musím vám něco vysvětlit. Právě jste se dovolal na místo činu. Pan Mabe už není mezi živ˘mi, já jsem inspektor Clark a vy‰etfiují tady vraždu. Takže, jak˘ byl vበvztah k panu Mabovi? Já jsem s ním, ehm, žádn˘ vztah neměl. Omlouvám se, že jsem vás obtěžoval a... Chci vás požádat, abyste zůstal u telefonu a nezavě‰oval, už jsme zjistili číslo,

Proč si vlastně z lidí stfiílí‰? „Pro zábavu, ale je v tom i kus jakési pomsty. Když mi někdo volá domů, koleduje si.“

Nejpovedeněj‰í fórek? „Zavolal jsem jednou vedoucímu pobočky McDonald’s, pfied

1835 První znám˘ mediální vtípek je zase podfuk s Měsícem. List New York Sun otiskl už pfied téměfi dvěma sty lety článek o tom, že astronomové objevili na Měsíci život. V následujících t˘dnech vycházely dal‰í podobné zprávy, nakonec byla měsíční horečkou posedlá celá Amerika. 1938 Orson Wells odvysílal Válku světů, která miliony rozhlasov˘ch diváků pfiesvědčila, že na na‰i planetu právě útočí READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

FOTO BETTMAN CORBIS

CZ100416_pranks:001 Od stolu

mimozem‰ťané. Lidé odcházeli z domu, modlili se a nakonec Wellse proklínali. 1957 Dokumentární pofiad BBC Špagetové žně ve Šv˘carsku líčil, jak tamní sedláci sklízejí ‰pagety ze stromů. Telefony ve V‰ichni pozor! Marťanské lodě pfiistávají!

z něhož voláte, a zfiejmě vás budeme muset pfiedvolat k v˘slechu. Vy asi nerozumíte, vždyť jsem jen... Ne, to vy jste zfiejmě nerozuměl. Pokud nechcete b˘t obžalován z bránění v˘konu spravedlnosti, radím vám, abyste pěkně seděl na **** a zůstal na drátě. Co kdybyste si rad‰i promluvil s m˘m nadfiízen˘m? K va‰emu nadfiízenému se je‰tě dostaneme, ale napfied mi fiekněte, kde se nacházíte. No, jsem ve Forty West ***** Littleton v Coloradu. (Opět mluví k někomu v místnosti) Vytočte mi littletonskou policii a fiekněte jim, že ho hledáme v souvislosti s vraždou zastfielením. Počkejte, vy voláte littletonskou policii? Vždyť jsem od vás stovky mil daleko a toho chlapa jsem ani neznal. Jedná se o pouhou formalitu, Miku. Takže kde jste byl včera večer mezi osmou a desátou? Víte, z tohodle tedy zrovna moc velkou radost nemám...

studiu byly zahlcené dotazy, kde se dá takov˘ ‰pagetov˘ strom pofiídit. 1959 Proslul˘ ‰pr˘mafi Alan Abel vymyslel kampaň pro oblékání zvífiat a vznikla Společnost proti neslu‰nému obnažování zvífiat. Její mluvčí G. Clifford Prout vystoupil v pofiadu Today s chytlav˘m aktivistick˘m sloganem „V‰echny nás uráží kůň s nahou vizáží“. V kampani získala společnost pfies 50 000 podpisů 49


18.3.2010

kterou postávali dva bezdomovci. Vydával jsem se za policistu a fiekl mu, že má pfied restaurací dva na‰e lidi v pfiestrojení. Pfiesvědčil jsem ho, aby bezdomovcům pfiinesl burgery a kávu.“

Stalo se, že bys nějakého žertu litoval? „Jednou jsem u silnice viděl pfiejetého soba a napadlo mě zajet domů, obléct si kostým Santa Clause a položil se vedle něj. Stihnul jsem to, zrovna než kolem pfiejel ‰kolní autobus. Ty děti to dost vyděsilo.“

Rytífi bez kázně a hany

se pfied lety vyprofiloval tím, že se vydával za desetiletého kluka a obeslal v‰echny americké senátory, aby mu jako součást domácího úkolu poslali nějakou anekdotu. Dostal spoustu odpovědí, mimo jiné i od marylandské senátorky Barbary Mikulské, která mu napsala: „Proč nepfie‰la peněženka ru‰nou ulici? Protože na to neměla!“ Proč si z lidí stfiílí‰? „Je to vzru‰ující. Než fór vrcholí, pfiipomíná mi to adrenalinový sport.“

plnil jsem daňové pfiiznání fiímskými číslicemi, ale myslím, že na finančáku se nesmáli.“

nespokojen˘ch občanů. Nachytal se tehdy i loni zemfiel˘ moderátor CBS Walter Cronkite, než zjistil, že Prout je ve skutečnosti komik Buck Henry. 1962 Švédsk˘ televizní technik vystoupil ve vysílání, aby oznámil, že díky nové technologii si můžou diváci sami z černobílého vysílání udělat barevné – stačí pfietáhnout pfies obrazovku nylonovou punčochu. Zkou‰ely to tisíce diváků. 50

Stránka 50

Nejpovedeněj‰í fór? „Vy-

Sir John Hargrave

John Hargrave je ‰prýmologem zaslouženě: narodil se totiž prvního dubna. S takovým startem do života není divu, že si na webu založil jednu ze známých humoristických stránek zug.com, která ukazuje, že zug je prostě jednička. Jednačtyfiicetiletý žertéfi

12:55

Stalo se, že bys nějakého žertu litoval? „To zrovna asi ne, ale dost lituju toho, že jsem jednou sám naletěl. Než mi vy‰el

1985 Americk˘ t˘deník Sports Illustrated otiskl pfiíběh Sádra Fince, nahazovačského objevu t˘mu Mets, kter˘ pr˘ dokáže hodit míček rychlostí až 270 kilometrů za hodinu, a to s naprostou pfiesností, pfiestože nikdy nehrál žádnou baseballovou ligu. „Umění správného vrhu“ pr˘ objevil v horách Tibetu. Ve skutečnosti existovalo pouze ve fantazii autora článku George Pimptona. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

F O T O ( M T I ) S E S O U H L A S E M I N S T I T U T U ; ( T I B E T S K Ý T R É N I N K ) L A N E S T E WA RT / S P O RT S I L LU S T R AT E D / G E T T Y I M A G E S

CZ100416_pranks:001 Od stolu

Manuál nezbedností, obesílal jsem celebrity kvůli jejich citátům. Dostal jsem pfiitom taky e-mail od jednoho kluka, který tvrdil, že Eric Idle z Monty Pythonů je jeho strýc, takže jsem si zanedlouho psal pfiímo s Erikem Idlem a jeho asistentkou. Jenže asi po roce jsem někde narazil na článek s titulkem Jak jsem napálil Johna Hargrava: v‰echny ty dopisy od Idla i jeho asistentky totiž psal ten kluk.“

Vtípek, kter˘ zvládne každ˘? „Strčte někomu zubní kartáček s kelímkem plným vody pfies noc do mrazáku a ráno ho zas vraťte do koupelny.“

Pro‰kolení Na studentských stránkách collegehumour.com zufií válka mezi dvěma kolejními autory. Zbraněmi jsou ov‰em vtipy. Drobné žertíky, kterými se tu kdysi častovali humoristi Streeter Seidell a Amir Blumenfeld, ale už dávno pfierostly v rafinované recese. Pfii jedné z nich napfiíklad Blumenfeld podloudně vylákal Seidella a také jeho dlouholetou pfiítelkyni na baseballový zápas Yankees a zafiídil, aby se na tabuli

1997 „Chemická sloučenina DHMO je bezbarvá, bez zápachu a každoročně zabíjí tisíce lidí, ktefií ji náhodně vdechnou,“ psalo se v kolujícím e-mailu, kter˘ žádal, aby Tibetsk˘ trénink tajně absolvoval kdysi i Jan Železn˘

Pomsta ‰prtů! Proslul˘ Massachusettsk˘ technologick˘ institut, kter˘ sami jeho studenti považují za ráj ‰prtů, má dlouhou ‰pr˘mafiskou tradici. Oblíben˘m terčem je kopule místní technické knihovny, která už za v‰echny ty roky byla oblečená tfieba jako android ze seriálu Hvězdné války, objížděl na ní po kolejích vlak podzemní dráhy poháněn˘ solárním panelem nebo na ni nasadili obfiího kulicha. Vrcholn˘ ‰pílec pochází z roku 1994, kdy studenti z koleje ke svému úžasu ráno uviděli v pětatfiicetimetrové v˘‰ce zaparkovan˘ policejní vůz s blikajícím majáčkem. Pfii jeho zevrubněj‰í prohlídce se ukázalo, že za stěračem má pokutov˘ bloček a uvnitfi sedí figurína policisty i s krabicí koblih.

byla látka už konečně zakázána. Navíc je pr˘ součástí kysel˘ch de‰ťů a nalézt se dá téměfi v každém potoce, jezefie a vodní nádrži Ameriky. Radnici jednoho kalifornského městečka tato informace znepokojila natolik, že radní opravdu vážně debatovali o zru‰ení kelímků, které látku DHMO obsahují. Pointa? DHMO neboli dihydrogen monoxid je pouze málo užívané chemické označení vody. 51


18.3.2010

kterou postávali dva bezdomovci. Vydával jsem se za policistu a fiekl mu, že má pfied restaurací dva na‰e lidi v pfiestrojení. Pfiesvědčil jsem ho, aby bezdomovcům pfiinesl burgery a kávu.“

Stalo se, že bys nějakého žertu litoval? „Jednou jsem u silnice viděl pfiejetého soba a napadlo mě zajet domů, obléct si kostým Santa Clause a položil se vedle něj. Stihnul jsem to, zrovna než kolem pfiejel ‰kolní autobus. Ty děti to dost vyděsilo.“

Rytífi bez kázně a hany

se pfied lety vyprofiloval tím, že se vydával za desetiletého kluka a obeslal v‰echny americké senátory, aby mu jako součást domácího úkolu poslali nějakou anekdotu. Dostal spoustu odpovědí, mimo jiné i od marylandské senátorky Barbary Mikulské, která mu napsala: „Proč nepfie‰la peněženka ru‰nou ulici? Protože na to neměla!“ Proč si z lidí stfiílí‰? „Je to vzru‰ující. Než fór vrcholí, pfiipomíná mi to adrenalinový sport.“

plnil jsem daňové pfiiznání fiímskými číslicemi, ale myslím, že na finančáku se nesmáli.“

nespokojen˘ch občanů. Nachytal se tehdy i loni zemfiel˘ moderátor CBS Walter Cronkite, než zjistil, že Prout je ve skutečnosti komik Buck Henry. 1962 Švédsk˘ televizní technik vystoupil ve vysílání, aby oznámil, že díky nové technologii si můžou diváci sami z černobílého vysílání udělat barevné – stačí pfietáhnout pfies obrazovku nylonovou punčochu. Zkou‰ely to tisíce diváků. 50

Stránka 50

Nejpovedeněj‰í fór? „Vy-

Sir John Hargrave

John Hargrave je ‰prýmologem zaslouženě: narodil se totiž prvního dubna. S takovým startem do života není divu, že si na webu založil jednu ze známých humoristických stránek zug.com, která ukazuje, že zug je prostě jednička. Jednačtyfiicetiletý žertéfi

12:55

Stalo se, že bys nějakého žertu litoval? „To zrovna asi ne, ale dost lituju toho, že jsem jednou sám naletěl. Než mi vy‰el

1985 Americk˘ t˘deník Sports Illustrated otiskl pfiíběh Sádra Fince, nahazovačského objevu t˘mu Mets, kter˘ pr˘ dokáže hodit míček rychlostí až 270 kilometrů za hodinu, a to s naprostou pfiesností, pfiestože nikdy nehrál žádnou baseballovou ligu. „Umění správného vrhu“ pr˘ objevil v horách Tibetu. Ve skutečnosti existovalo pouze ve fantazii autora článku George Pimptona. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

F O T O ( M T I ) S E S O U H L A S E M I N S T I T U T U ; ( T I B E T S K Ý T R É N I N K ) L A N E S T E WA RT / S P O RT S I L LU S T R AT E D / G E T T Y I M A G E S

CZ100416_pranks:001 Od stolu

Manuál nezbedností, obesílal jsem celebrity kvůli jejich citátům. Dostal jsem pfiitom taky e-mail od jednoho kluka, který tvrdil, že Eric Idle z Monty Pythonů je jeho strýc, takže jsem si zanedlouho psal pfiímo s Erikem Idlem a jeho asistentkou. Jenže asi po roce jsem někde narazil na článek s titulkem Jak jsem napálil Johna Hargrava: v‰echny ty dopisy od Idla i jeho asistentky totiž psal ten kluk.“

Vtípek, kter˘ zvládne každ˘? „Strčte někomu zubní kartáček s kelímkem plným vody pfies noc do mrazáku a ráno ho zas vraťte do koupelny.“

Pro‰kolení Na studentských stránkách collegehumour.com zufií válka mezi dvěma kolejními autory. Zbraněmi jsou ov‰em vtipy. Drobné žertíky, kterými se tu kdysi častovali humoristi Streeter Seidell a Amir Blumenfeld, ale už dávno pfierostly v rafinované recese. Pfii jedné z nich napfiíklad Blumenfeld podloudně vylákal Seidella a také jeho dlouholetou pfiítelkyni na baseballový zápas Yankees a zafiídil, aby se na tabuli

1997 „Chemická sloučenina DHMO je bezbarvá, bez zápachu a každoročně zabíjí tisíce lidí, ktefií ji náhodně vdechnou,“ psalo se v kolujícím e-mailu, kter˘ žádal, aby Tibetsk˘ trénink tajně absolvoval kdysi i Jan Železn˘

Pomsta ‰prtů! Proslul˘ Massachusettsk˘ technologick˘ institut, kter˘ sami jeho studenti považují za ráj ‰prtů, má dlouhou ‰pr˘mafiskou tradici. Oblíben˘m terčem je kopule místní technické knihovny, která už za v‰echny ty roky byla oblečená tfieba jako android ze seriálu Hvězdné války, objížděl na ní po kolejích vlak podzemní dráhy poháněn˘ solárním panelem nebo na ni nasadili obfiího kulicha. Vrcholn˘ ‰pílec pochází z roku 1994, kdy studenti z koleje ke svému úžasu ráno uviděli v pětatfiicetimetrové v˘‰ce zaparkovan˘ policejní vůz s blikajícím majáčkem. Pfii jeho zevrubněj‰í prohlídce se ukázalo, že za stěračem má pokutov˘ bloček a uvnitfi sedí figurína policisty i s krabicí koblih.

byla látka už konečně zakázána. Navíc je pr˘ součástí kysel˘ch de‰ťů a nalézt se dá téměfi v každém potoce, jezefie a vodní nádrži Ameriky. Radnici jednoho kalifornského městečka tato informace znepokojila natolik, že radní opravdu vážně debatovali o zru‰ení kelímků, které látku DHMO obsahují. Pointa? DHMO neboli dihydrogen monoxid je pouze málo užívané chemické označení vody. 51


18.3.2010

se skórem objevila i jeho smy‰lená žádost o ruku. Reakci páru natáčela skrytá kamera; pfii sledování záznamu je člověku obou mladých lidí skoro líto. Seidellova pfiítelkyně je pochopitelně konsternovaná, což ov‰em není nic proti Seidellovi, když jeho partnerka se sňatkem souhlasí. „Já to tam nepsal!“ kfiičí, „vždyť já si tě brát nechci!“ Načež mu dívka vlepí facku a odejde. Už spolu sice dávno nejsou, ale, jak Seidell vysvětluje, právě v téhle době válka začala.

Proč si z lidí stfiílí‰? „Začalo to jako čistá zábava, prostě způsob, jak zabít nudu. Teď už se ale pokaždé snažím hlavně pfiekonat minulý vtip.“

1998 Vy‰lo oznámení, že Burger King zavádí horkou labužnickou novinku Levákov˘ Whopper, kter˘ je určen pfiirozeně hlavně pro leváky. Podle společnosti obsahuje stejné pfiísady jako původní verze, jsou v‰ak v housce posunuté o 180 stupňů, takže lépe vycházejí vstfiíc lidem s opačnou orientací. 2003 Jednatfiicátého května toho roku se se‰lo několik tisíc lidí na louce 52

vyhrát půl milionu dolarů. Bylo to pfii zápase University of Maryland a zatímco Amira odvedli do oddělené kanceláfie, aby podepsal „pár nutných formuláfiů“, požádal jsem o pomoc i diváky. Když se Amir vrátil, zavázali jsme mu oči a on hodil … a minul snad o několik metrů. Na pokyn ale v‰ichni v publiku začali jásat a ‰ílet, jako by se trefil. Amir si oběhl vítězné kolečko kolem hfii‰tě, pofiád hulákal a boxoval rukama do vzduchu. Celé to trvalo až do formální kontroly videozáznamu, který jsem už publiku pou‰těl já. Teprve pak mu do‰lo, že se nechal napálit.“

lu vedle sebe a na ně mu postavte půllitr. Pokud by palce zvedl, musel by se polít a prohraje.“

Tisíceré vtípky Jednoho mrazivého lednového rána nastupovali Newyorčané do vagonů metra na obvyklou cestu do práce. Jaké v‰ak bylo jejich pfiekvapení, když zjistili, že jejich spolucestující – ať už studenti, nebo byznysmeni – si nevzali kalhoty ani sukně a na zastávku Union Square jeli docela nenuceně jen ve spodním prádle. V‰ichni kolem zírali, u‰klíbali se nebo se mohli ufiehtat. Devátý ročník jízdy Metrem bez kalhot byl jedním z happeningů Charlieho Todda a jeho party Newyorských recesí a improvizací. Todd má pro tyto vefiejné akce pfiekvapivě jasně definovaný záměr:

„S kýmkoli se klidně vsaďte, že nezvedne sklenici piva jen pomocí palců. Pokud na sázku pfiistoupí, nechte ho položit palce na desku sto-

v pražsk˘ch Letňanech. Pfiilákala je sem reklamní kampaň na hypermarket Česk˘ sen s nevídaně nízk˘mi cenami. Dav tady na‰el jen plátěné průčelí. „Pfiátelsk˘ podvod“ byl součástí projektu filmov˘ch studentů Víta Klusáka a Filipa Remundy. Objednali totiž u velké reklamní agentury propagaci neexistujícího produktu. A pak s kamerou sledovali, jak funguje důvěryhodná reklama nepodložená skutečností. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

Charlie Todd

aby o pfiestávce basketu vybrali Amira na slepý hod na ko‰ z poloviny hfii‰tě, pfii kterém může

Stránka 52

Vtípek, kter˘ zvládne každ˘? Streeter Seidell

Nejpovedeněj‰í fórek? „Když jsem zafiídil,

12:57

FOTO SHUTTERSTOCK

CZ100416_pranks:001 Od stolu

1. Ponofite optické vlákno 2. Spláchněte 3. Čekejte technika

„Působit na vefiejných místech chaos i radost.“ Podobné scénky organizuje desetkrát do roka. Jednatfiicetiletý Todd se do New Yorku pfiestěhoval v roce 2001. Proč si z lidí stfiílí‰? „Vzru‰uje mě vymý‰let to, čemu se zasmějí.“ Nejpovedeněj‰í fórek? „Fale‰ný koncert U2 v roce 2005. Dali jsme dohromady pár muzikantů, já se oblékl za zpěváka Bona a odehráli jsme na jedné stfie‰e v New Yorku koncert. Pro stovky diváků to bylo dost divokých dvacet minut. Hlavně když nás pak kvůli hluku zatkla policie pro ru‰ení vefiejného pofiádku.“ Vtip, kter˘ zvládne každ˘? „Jednou mě takhle na koleji napálil jeden spolubydlící. V‰echny pfiedměty v mém pokoji zabalil do staniolu a zatemnil okna i žárovky. Než mi do‰lo, co se vlastně stalo, zažíval jsem dost ‰ílené pocity.“

2007 Google zavedl TiSP neboli Toaletov˘ poskytovatel internetu, jenž nabídl zájemcům internetové pfiipojení zdarma, a to odpadem. Vysvětlení tohoto systému bylo prosté: uživatel spláchne jeden konec optického vlákna do záchodu a do hodiny je pfiipojen na webovou síť prostfiednictvím firmy Instalatér‰tí dispečefii. Webové diskuse byly následně plné otazníků: může b˘t něco takového pravda? ■ 53


18.3.2010

se skórem objevila i jeho smy‰lená žádost o ruku. Reakci páru natáčela skrytá kamera; pfii sledování záznamu je člověku obou mladých lidí skoro líto. Seidellova pfiítelkyně je pochopitelně konsternovaná, což ov‰em není nic proti Seidellovi, když jeho partnerka se sňatkem souhlasí. „Já to tam nepsal!“ kfiičí, „vždyť já si tě brát nechci!“ Načež mu dívka vlepí facku a odejde. Už spolu sice dávno nejsou, ale, jak Seidell vysvětluje, právě v téhle době válka začala.

Proč si z lidí stfiílí‰? „Začalo to jako čistá zábava, prostě způsob, jak zabít nudu. Teď už se ale pokaždé snažím hlavně pfiekonat minulý vtip.“

1998 Vy‰lo oznámení, že Burger King zavádí horkou labužnickou novinku Levákov˘ Whopper, kter˘ je určen pfiirozeně hlavně pro leváky. Podle společnosti obsahuje stejné pfiísady jako původní verze, jsou v‰ak v housce posunuté o 180 stupňů, takže lépe vycházejí vstfiíc lidem s opačnou orientací. 2003 Jednatfiicátého května toho roku se se‰lo několik tisíc lidí na louce 52

vyhrát půl milionu dolarů. Bylo to pfii zápase University of Maryland a zatímco Amira odvedli do oddělené kanceláfie, aby podepsal „pár nutných formuláfiů“, požádal jsem o pomoc i diváky. Když se Amir vrátil, zavázali jsme mu oči a on hodil … a minul snad o několik metrů. Na pokyn ale v‰ichni v publiku začali jásat a ‰ílet, jako by se trefil. Amir si oběhl vítězné kolečko kolem hfii‰tě, pofiád hulákal a boxoval rukama do vzduchu. Celé to trvalo až do formální kontroly videozáznamu, který jsem už publiku pou‰těl já. Teprve pak mu do‰lo, že se nechal napálit.“

lu vedle sebe a na ně mu postavte půllitr. Pokud by palce zvedl, musel by se polít a prohraje.“

Tisíceré vtípky Jednoho mrazivého lednového rána nastupovali Newyorčané do vagonů metra na obvyklou cestu do práce. Jaké v‰ak bylo jejich pfiekvapení, když zjistili, že jejich spolucestující – ať už studenti, nebo byznysmeni – si nevzali kalhoty ani sukně a na zastávku Union Square jeli docela nenuceně jen ve spodním prádle. V‰ichni kolem zírali, u‰klíbali se nebo se mohli ufiehtat. Devátý ročník jízdy Metrem bez kalhot byl jedním z happeningů Charlieho Todda a jeho party Newyorských recesí a improvizací. Todd má pro tyto vefiejné akce pfiekvapivě jasně definovaný záměr:

„S kýmkoli se klidně vsaďte, že nezvedne sklenici piva jen pomocí palců. Pokud na sázku pfiistoupí, nechte ho položit palce na desku sto-

v pražsk˘ch Letňanech. Pfiilákala je sem reklamní kampaň na hypermarket Česk˘ sen s nevídaně nízk˘mi cenami. Dav tady na‰el jen plátěné průčelí. „Pfiátelsk˘ podvod“ byl součástí projektu filmov˘ch studentů Víta Klusáka a Filipa Remundy. Objednali totiž u velké reklamní agentury propagaci neexistujícího produktu. A pak s kamerou sledovali, jak funguje důvěryhodná reklama nepodložená skutečností. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

Charlie Todd

aby o pfiestávce basketu vybrali Amira na slepý hod na ko‰ z poloviny hfii‰tě, pfii kterém může

Stránka 52

Vtípek, kter˘ zvládne každ˘? Streeter Seidell

Nejpovedeněj‰í fórek? „Když jsem zafiídil,

12:57

FOTO SHUTTERSTOCK

CZ100416_pranks:001 Od stolu

1. Ponofite optické vlákno 2. Spláchněte 3. Čekejte technika

„Působit na vefiejných místech chaos i radost.“ Podobné scénky organizuje desetkrát do roka. Jednatfiicetiletý Todd se do New Yorku pfiestěhoval v roce 2001. Proč si z lidí stfiílí‰? „Vzru‰uje mě vymý‰let to, čemu se zasmějí.“ Nejpovedeněj‰í fórek? „Fale‰ný koncert U2 v roce 2005. Dali jsme dohromady pár muzikantů, já se oblékl za zpěváka Bona a odehráli jsme na jedné stfie‰e v New Yorku koncert. Pro stovky diváků to bylo dost divokých dvacet minut. Hlavně když nás pak kvůli hluku zatkla policie pro ru‰ení vefiejného pofiádku.“ Vtip, kter˘ zvládne každ˘? „Jednou mě takhle na koleji napálil jeden spolubydlící. V‰echny pfiedměty v mém pokoji zabalil do staniolu a zatemnil okna i žárovky. Než mi do‰lo, co se vlastně stalo, zažíval jsem dost ‰ílené pocity.“

2007 Google zavedl TiSP neboli Toaletov˘ poskytovatel internetu, jenž nabídl zájemcům internetové pfiipojení zdarma, a to odpadem. Vysvětlení tohoto systému bylo prosté: uživatel spláchne jeden konec optického vlákna do záchodu a do hodiny je pfiipojen na webovou síť prostfiednictvím firmy Instalatér‰tí dispečefii. Webové diskuse byly následně plné otazníků: může b˘t něco takového pravda? ■ 53


CZ100474_living:001 Od stolu

18.3.2010

13:09

Stránka 132

Zvífiata Život s fretkou

F

retce se nic nevyrovná, tvrdí známá kanadská chovatelka zvífiat Tressie Dutchynová, pfiedsedkyně Společnosti milovníků fretky Atlantické Kanady. „Jsou nebojácné, enormně zvědavé a pofiád si hrají.“ Pfiestože je jejich velký pfiíznivec, pfiipou‰tí, že jejich chov se nehodí pro každého. Díky svým zku‰enostem ze záchranáfiské skupiny pfiedkládá několik bodů, které je dobré zvážit je‰tě pfied tím, než si fretku pfiinesete domů:

let. Dokážou totiž člověka pofiádně kousnout a pfii pádu se můžou vážně poranit. • Domácnost je tfieba pečlivě upravit.

Můžou se totiž schovat i ve velmi malých ‰kvírách, takže napfiíklad vyklápěcí nábytek je může rozmačkat. • Dožívají se 6 až 8 let. To pfiedstavuje pro majitele dost dlouhý závazek. • Jsou náchylné k rakovině slinivky bfii‰ní a nad-

PRO • Jsou obdivuhodně empatické a k pá-

novi si vytváfiejí hluboká pouta. • Velmi rychle se naučí používat místo určené na toaletu. • Je s nimi zábava a jsou velmi bystré. „Mají v zásobě spoustu různých signálů, jimiž mi tfieba dávají najevo, abych už vypnula ten zatracený počítač,“ vypráví Dutchynová. „Jedna si sedne a opfie se mi packami o holeň, jiná mi zase položí hlavu na nohy.“

ledvinek a také k onemocnění srdce. Výdaje za péči u zvěrolékafie pak nejsou malé. • Potfiebují b˘t a cvičit několik hodin denně mimo klec. Ideální

jsou pro ně několikaposchoďové klecové domečky. Fakta o fretkách • mezi lidmi zdomácněly už pfied

2500 lety

PROTI • Nejsou vhodné pro rodiny s dětmi

mlad‰ími pěti 132

Stojí chov fretky vůbec za to? „Samozfiejmě,“ tvrdí Tressie Dutchynová. „Pes nebo kočka vás totiž chytí za srdce, jenomže fretka si získá va‰i du‰i.“ RD Kanada READER’S DIGEST

v y b e r. c z 04 /10

FOTO VEER

• stra‰ně rády spí na visutých lůžkách


CZ100474_living:001 Od stolu

18.3.2010

13:09

Stránka 133

Auta Pozor na kradené

N

ová auta jsou sice letos mimofiádně levná, vy jste se v‰ak pfiesto rozhodli pro ojeté. V tom pfiípadě vám důrazně radíme: pfiesvědčte se, že není kradené nebo bourané. Úplnou jistotu sice nebudete mít nikdy, do značné míry v‰ak toto riziko pomohou snížit informace, které vám poskytne informační systém Autracer na stránkách www.zkontrolujsiauto.cz.

FOTO ( VELOREX ) ČTK; SHUT TERSTOCK

Xenon a halogen

Nov˘ velorex Velorex pro 21. století odhalili jeho tvůrci začátkem bfiezna na brněnském Motosalonu. Vyrábět se ho chystá opavská firma Motoscoot. Na rozdíl od svého slavného pfiedchůdce je v˘konněj‰í, bezpečněj‰í, silněj‰í a okázalej‰í. Ov‰em také o dost draž‰í. Pofiídit se dá ve tfiech různ˘ch typech asi od půl milionu korun. zdroj: ČTK

Rakousk˘ autoklub porovnal účinnost xenonov˘ch v˘bojek a halogenov˘ch žárovek. Jednoznačn˘ v˘sledek testu ve prospěch xenonů pfiekvapil i samotné zkou‰ející. Ukázalo se, že xenonová světla mají ‰ir‰í kužel a dosvítí v průměru o 30 metrů dál. Potud zpráva. Dovolujeme si pfiipojit i komentáfi: až vás v noci sejme protijedoucí vůz s fiidičem oslepen˘m va‰imi nadupan˘mi světly, budete možná litovat, jak daleko jste se pfiedtím pokou‰eli dohlédnout. zdroj: HN

133


Alzheimerova nemoc přestane brzy strašit

DĚTI NA KOKAINU Helena Třeštíková vzpomíná Leonardo DiCaprio

S V Ě T

04 / 2010

Stránka 1

J E D E N

vyber.cz

st r. 40

99KČ/ 3,79 €

s y

DUBEN 2010

20 čis s t pr é sr tr o v an a á d n

12:15

S D Í L Í M E

16.3.2010

★ vyber.cz

CZ100480

Reader's Digest 2010-03  

Reader's Digest 2010-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you