Page 1

Nr 1/ 2009 Volkswagen Polo Klub Polska jest nieformaln¹

Volkswagen Polo Klub Polska to nie tylko tematy

organizacj¹ skupiaj¹c¹ w swoich szeregach u¿ytkowników

zwi¹zane z motoryzacj¹. To tak¿e sprawy codzienne, z

oraz

jakimi borykaj¹ siê klubowicze.

mi³oœników

marki

Vo l k s w a g e n

Polo.

Idea powstania Klubu narodzi³a siê w 2004 roku, kiedy to z inicjatywy kilku przyjació³ posta³o forum

Promujemy bezinteresown¹ pomoc, co czyni z nas wyj¹tkow¹ spo³ecznoœæ.

internetowe, które z czasem przerodzi³o siê w ogromn¹

Celem naszych dzia³añ jest przyci¹gniêcie i

skarbnicê wiedzy na temat „mniejszego brata golfa”. Plany

zintegrowanie jak najwiêkszej iloœci osób, które to bêd¹

i

siê dzieliæ swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniami zwi¹zanymi z

marzenia

pasjonatów

„polówek”

sta³y

siê

rzeczywistoœci¹, popularnoœæ witryny internetowej

VW Polo.

przeros³a najœmielsze oczekiwania jej za³o¿ycieli.

Najlepsz¹ ku temu okazj¹ s¹ naturalnie wspólne spotkania

W chwili obecnej Klub reprezentowany jest w

i imprezy okolicznoœciowe, zarówno te regionalne, jak i te

kraju i za granic¹ przez ponad 2000 u¿ytkowników forum

ogólnopolskie, na które ju¿ dziœ serdecznie Was

oraz ponad 500 aktywnych cz³onków, liczba ta z miesi¹ca

zapraszamy… Poza mniejszymi, lokalnymi spotkaniami, o

na miesi¹c stale wzrasta.

których wspomniano wy¿ej - raz do roku spotykamy siê na Zlocie Ogólnopolskim. Pierwszy z nich odby³ siê w 2006 roku w Bronis³awowie nad Zalewem Sulejowskim. Pojawi³o siê na nim wówczas 40 samochodów z ca³ej Polski...

Pismo pasjonatów marki VW Polo zrzeszony w VW Polo Klub Polska Rok póŸniej mia³ miejsce II Ogólnopolski Zlot VW Polo Klub Polska. Odby³ siê on w Œlesinie ko³o Konina. Przywitaliœmy wtedy 80 samochodów i a¿ 200 osób. W 2008 roku spotkaliœmy siê w Wiêcborku ko³o Bydgoszczy na III Ogólnopolskim Zlocie VW Polo Klub Polska. Klub reprezentowany by³ przez 50 samochodów i oko³o 70 klubowiczów. W bie¿¹cym roku, w dniach 11 – 14 czerwca spotkaliœmy siê w Œlesinie k. Konina na IV Ogólnopolskim Zlocie Klubowym. Do spokojnego oœrodka w malowniczej miejscowoœci, nad uroczym jeziorem przyby³o blisko 70 osób, w oko³o 40 samochodach marki VW. Ka¿de z naszych spotkañ to niesamowita przygoda, doskona³a zabawa i niezapomniana atmosfera. O tym co jeszcze spotka³o nas w tym roku kalendarzowym przeczytacie w dalszej czêœci pierwszego numeru pisma klubowego. Serdecznie zapraszam! strona 1


Czas na zmiany... Z koñcem ubieg³ego roku kalendarzowego Forum

W po³owie bie¿¹cego roku kalendarzowego

przesz³o wielk¹ reorganizacjê i pomimo kilku trudnoœci,

doczekaliœmy siê równie¿ odœwie¿onej strony klubowej,

jakie napotkali na swej drodze pomys³odawcy ulepszenia

nad któr¹ pieczê trzyma klubowicz, a jednoczeœnie

klubowych dzia³añ, dziœ z ca³¹ pewnoœci¹ nikt ju¿ nie

moderator Forum - wlodson.

pamiêta, jak d³ugo trzeba by³o czekaæ na ponowne uruchomienie tej¿e ogromnej bazy wiedzy dla polomaniaków.

To tyle jeœli mowa o zmianach technicznych. Nie zapominaj¹c o tym, i¿ Klub to przede wszystkim ludzie zacznijmy od krótkiego przedstawienia tych, którzy dbaj¹c o dobre imiê Klubu pilnuj¹ porz¹dku na Forum...

Administratorzy Jujor - obecny admin Forum. Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z VW Polo? [J] Zaczê³o siê od tego, ¿e podczas pierwszego kupna auta w ogóle nie bra³em pod uwagê polówki. Pad³o na peugeota 106 i porównuj¹c awaryjnoœæ, wykonanie i frajdê z jazdy do polówki brata (6n2) zdecydowa³em, ¿e nastêpnym autem bêdzie Polo. Trafi³em na œliczn¹ czarn¹ per³ê z dieslem i tak siê zaczê³a mi³oœæ do polówek... Czy masz jakieœ plany na dalsze modyfikacje samochodu? [J] Jako, ¿e od samego pocz¹tku co chwila coœ d³ubiê i zmieniam, to wszystkie zmiany sz³y w kierunku: kultowa felga, gleba i max czarnych elementów. Myœlê, ¿e przez te lata doszed³em do zamierzonego celu, ale na pewno chcia³bym za³o¿yæ gwint i posadziæ Czarnule ni¿ej Mo¿e jakaœ szachownica na dach...

Jak widzisz przysz³oœæ Klubu? [J] Kolorowo Zgodnie z mottem klubu: "nie licz¹ siê auta, tylko ludzie" jestem przekonany, ¿e Klub przetrwa mimo wszelkich przeciwnoœci. Starzy forumowicze pamiêtaj¹ niejedn¹ k³ótniê lub problemy z serwerami, ale zawsze dawaliœmy sobie z tym radê. Jestem przekonany w 100%, ¿e klub bêdzie siê rozwija³. Ze strony administratorów i moderatrów forum dzia³amy jak tylko mo¿emy, aby klub rozreklamowaæ i ju¿ uda³o nam siê nawi¹zaæ kilka ciekawych kontaktów. Najwa¿niejsze, ¿e bez wzglêdu na to czym teraz jeŸdzimy, to ludzie ci¹gle dyskutuj¹ na forum i spotykaj¹ siê na spotach - to jest przysz³oœæ klubu.

strona 2


Dlaczego warto byæ w Klubie? [J] Aby zasiêgn¹æ porady odnoœnie naszych polówek. Dla fantastycznej atmosfery spotów i zlotów. Dla dumnego wo¿enia wlepy na aucie. Dla korzystania ze zni¿ek wynegocjowanych w ró¿nych sklepach itp. A przede wszystkim warto byæ cz³onkiem Polo Klub Polska, aby poznaæ tych fantastycznych ludzi tworz¹cych Klub.

Jak postrzegasz atmosferê na naszym forum? [J] Co do atmosfery to ciê¿ko tutaj jednoznacznie odpowiedzieæ. Raz jest lepsza a raz gorsza. Natomiast na ogó³ uwa¿am ¿e, na przestrzeni tylu lat atmosfera w Klubie by³a i jest bardzo dobra. Z perspektywy czasu mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e pewne sprzeczki i k³ótnie mo¿na by³o rozwi¹zaæ inaczej, pewne decyzje mo¿na by³o przeprowadziæ sprawniej i lepiej... Niestety by³y momenty na forum, kiedy niektórym pewnie nie chcia³o siê wchodziæ na forum. Jestem pewny, ¿e takich spiêæ bêdzie coraz mniej, a atmosfera coraz lepsza.

Czy w zwi¹zku z tym coœ powinno siê zmieniæ? [J] Myœlê, ¿e rzecz¹ podstawow¹ jest dotrzymywanie s³owa przez moderatorów i administratorów forum oraz realna ocena naszej pracy. Krytyka motywuje do dzia³ania, tylko jeœli ma jakieœ podstawy. Moderatorzy forum i administratorzy to tacy sami forumowicze jak ka¿dy inny, powinniœmy siê szanowaæ nawzajem. Nie potrafiê odpowiedzieæ co powinno siê zmieniæ, ¿eby atmosfera by³a jescze lepsza, ale wiem co musimy robiæ jako grono moderatorów - zabraæ siê do roboty i byæ s³ownym

I jeszcze parê s³ów o sobie: Jestem... jaki jestem i nic nie udaje Ceniê sobie... szczeroœæ Nie znoszê… dwulicowoœci, k³amstwa i knucia za plecami Wielkie wra¿enie zrobi³o na mnie... Polo Turzola i Cyprysa Zdarza mi siê… myœleæ Moje motto ¿yciowe… coco jumbo i do przodu Najbardziej lubiê jeœæ... œniadania i obiady

Krajniol (po lewej) oraz Rangerek (po prawej) admini techniczni.

strona 3


Moderatorzy

chalabala

BaTuS

blade13

Fasolka

Wojciechu - by³y admin Forum, obecnie moderator. Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z VW Polo?

[W] Fiesta, któr¹ mia³em, zaczê³a gniæ... i to w ka¿dym mo¿liwym miejscu. Mia³a 55KM na gaŸniku, 1.1 pojemnoœci, koñcówkê wydechu, magnetyzer . By³a czarna i przelata³a dwie zimy bokiem. Rdza zjada³a j¹ piêknie, wiêc nadesz³a decyzja o zmianie auta. Z ciekawostek powiem, ¿e w fieœcie pomalowa³em tylnie reflektory na czerwono wzorem 6N2, bo strasznie mi siê podoba³o. Mia³em te¿ chêtkê na Vectrê B i Audi 80 coupe B4, ale pojawi³o siê Polo - 3,5 roku, 7000 przebiegu, od ojca mojego obecnego dyrektora. Stan perfekcyjny, auto ledwo dotarte. Parê obcierek od koszy na œmieci mia³o, ale wyposa¿enie super. Decyzja mog³a byæ tylko jedna - POLO! Czeka³em na nie miesi¹c, w tym czasie pozna³em na pamiêæ wszystkie wymiary w mm, wiedzia³em o aucie wszystko, ale brakowa³o mi jednego - miejsca gdzie by³yby te wszystkie informacje.

W jakich okolicznoœciach dosz³o do za³o¿enia forum i Klubu?

[W] Szukaj¹c danych, natkn¹³em siê na forum Polo Klub Polska, na forum bylo 6 u¿ytkowników, Maciek, Trancer, Mirelka, Juni[]r, ISStuning, Qbek, ale odpowiedzi pojawia³y siê raz na 10 dni. Postanowi³em trochê to forum rozruszaæ, stopniowo forum siê polepsza³o, odpowiedzi pojawia³y siê w 2-3 dni. Grupa siê z¿ywa³a. Spotkaliœmy siê po raz pierwszy na Barbórce 2004, potem by³a MajóVWka 2005, a potem to ju¿ z górki... zmieniliœmy nazwê na VW Polo Klub Polska [tak, wiem wielka zmiana ] zmieniliœmy serwer, kupiliœmy domenê vwpolo-klub.pl, iloœæ u¿ytkowników ros³a lawinowo, mieliœmy œwietny k¹cik techniczny, potem by³ I Zlot - 19 aut, mo¿e z 40 osób, zimno, deszcz, namioty, przyczepy, ale klimat nieznanego niesamowity. A teraz mamy regularne spoty, zloty, wystawy - przyznam z nieukrywan¹ dum¹, ¿e cieszê siê, ¿e mog³em mieæ w tym swój udzia³. Zawsze dumnie podkreœlam, ¿e jestem cz³onkiem VW PKP, wo¿ê wlepki, nosze koszulki, to jest czêœæ mnie. O ma³o nie zgrzeszy³em i nie sprzeda³em Polo, na szczêœcie przesz³o na ¯onê, która kocha je równie mocno jak ja.

Jak w Twoich oczach zmieni³o siê oblicze Klubu od momentu jego powstania do dnia dzisiejszego?

[W] Znacznie, to trochê jak z dzieckiem. Najpierw jest s³odziutkie, potem rozrabia, potem znów jest s³odziutkie, potem wraca po piwie do domu, potem znów jest super, ale kocha siê je za to, ¿e jest, a nie za to jakie jest. Z Klubem w moim wykonaniu jest podobnie, ja wiele rzeczy pewnie zrobi³bym inaczej, co nie oznacza, ¿e lepiej. Kiedyœ inni nie zawsze zgadzali siê ze mn¹, teraz nie zawsze ja siê zgadzam z innymi. Wa¿ne, ¿e zawsze znajdujemy rozwi¹zanie! Dobrze, ¿e Klub siê rozrasta, ¿e kultywujemy tradycje zlotów i ¿e œwietnie siê przy tym bawimy, bo przecie¿ o to chodzi!

strona 4


Wspomnienie jakiego wydarzenia zwi¹zanego z Klubem pozostanie najd³u¿ej w Twojej pamiêci?

[W] I Zlot by³, jest i zawsze bêdzie mia³ miejsce w mojej pamiêci. Nigdy nie by³em na podobnej imprezie i chyba ju¿ nigdy nie bêdê. Do dziœ przetrwa³y znajomoœci wtedy nawi¹zane, do dziœ uczestnicy tego zlotu gdzieœ na dnie szuflady maj¹ jakieœ pami¹tki. To by³a rewelacja, mimo ¿e zimno i pada³o

Czy trudno by³o Ci rozstaæ siê z rol¹ Administratora forum?

[W] Hmm. Ciekawe pytanie . Rozstaæ nie, ale zrozumieæ, ¿e teraz ktoœ inny realizuje swój plan i ¿e ten plan mo¿e byæ inny ni¿ mój ju¿ bardziej. Wtedy nie mia³em ju¿ ¿ywcem czasu na prowadzenie forum, z reszt¹ nie ukrywam ¿e mia³em moment, kiedy czu³em siê wypalony. Mia³em prawie roczn¹ przerwê z forum, teraz znów moderujê, prowadzê konkurs na Polo Miesi¹ca, zainicjowa³em podzia³ projektów Klubowych, mam pomys³y i jeœli tylko oka¿¹ siê trafione, to na pewno bêdê je wdra¿a³.

Wiemy, ¿e mimo zmiany samochodu, Polo nadal pozosta³o "w rodzinie". Czy w zwi¹zku z tym dwukrotny zwyciêzca tytu³u Polo Zlotu przejdzie jeszcze jakieœ modyfikacje?

[W] Raz zwyciêzca, raz drugie miejsce o 1 punkt z Turzolem . W tym tygodniu zagoœci³a czarna podsufitka a'la Golf GTI, podkrêci³em silnik, na wiosnê planujê go mocno zglebiæ, na pewno przejdzie polerkê. Fasolka te¿ chce kalkomanie na bok. Na pewno zostanie zmienione wnêtrze na to z Colour Concepta lub na fotele kube³kowe typu BiMarco czy Recaro. Poza tym chcê go utrzymywaæ w takim stanie jak jest dziœ, czyli 100% sprawnoœci technicznej.

I jeszcze parê s³ów o sobie:

Jestem... trochê zapracowany, ale dobrze mi z tym, realizujê siê Ceniê sobie... bezinteresown¹ pomoc, wyluzowane podejœcie do ¿ycia - nie bierz ¿ycia zbyt powa¿nie i tak nie wyjdziesz z niego ¿ywy Nie znoszê… czosnku , afer Wielkie wra¿enie zrobi³o na mnie... hmm z rzeczy nowe auta VW. Podejœcie do ¿ycia w Irlandii/Anglii. Mam nadzieje, ¿e kiedyœ te¿ bêdziemy mieli tyle luzu Zdarza mi siê… jeŸdziæ przepisowo Moje motto ¿yciowe… najwa¿niejsze ¿eby zawsze zostawiæ sobie margines na spe³nianie dzieciêcych marzeñ. Zawsze chcia³em jako ch³opak mieæ skuter, sportowy samochód... nie by³bym sob¹ gdybym tych marzeñ nie spe³nia³. Mam nadzieje, ¿e kiedyœ zamieszkam w domu na wsi Najbardziej lubiê jeœæ... obiady mojej ¯ony, bo wiem, ¿e wk³ada w nie ca³e serce. Chocia¿ sam te¿ lubiê gotowaæ i potem o zgrozo jeœæ. Póki co ¿yjê.

limpek

maydaywisnia

wlodson

Ralph

strona 5


Grzechu

Deska

maziunia81

KaWu

Goozik

balcerek_xxl

Trancer_GTR

ajuztam

dragonka

365 dni prawie za nami... Mijaj¹cy rok up³yn¹³ pod znakiem IV Ogólnopolskiego

“Ju¿ czas! Najwy¿szy czas! Czas, by po raz czwarty

Zlotu VW Polo Klub Polska, który to odby³ siê w dniach 11-14 spotkaæ siê we wspólnym gronie. Tym razem w dniach 11-14 czerwca 2009 roku w Œlesinie k. Konina.

czerwca zapraszamy wszystkich mi³oœników Volkswagena Polo do Œlesina w Wielkopolsce. Tam te¿ odbêdzie siê coroczne œwiêto sympatyków VW Polo Klub Polska. Plan IV Ogólnopolskiego Zlotu przygotowany jest w oparciu o bogat¹ tradycjê spotkañ klubowych, które integruj¹ tutejszych cz³onków od samych pocz¹tków funkcjonowania Klubu. To tutaj napotkasz niepowtarzaln¹ okazjê, by poznaæ ludzi z najbardziej odleg³ych krañców Polski. To tutaj dostaniesz szansê zaprezentowania swojej Polówki œwiatu. Wreszcie, to w³aœnie w Œlesinie bêdziesz mia³ gwarancjê spêdzenia czterech dni w niesamowitej atmosferze, wœród przyjaŸnie nastawionych ludzi. Dobr¹ zabawê w dzieñ i w nocy masz równie¿ zapewnion¹.

foto: Grzegorz Mudry

strona 6


Ju¿ teraz trwaj¹ intensywne prace nad przygotowaniem szeregu konkurencji. Zmierz siê z czasem na placu manewrowym, zostañ kapitanem dru¿yny i rozegraj mecz w pi³kê no¿n¹ lub stocz pojedynek na boisku pi³ki siatkowej. Wieczorem zrelaksujesz siê z pewnoœci¹ w chacie grillowej podczas tradycyjnego ju¿ karaoke. Zlot uwieñczony zostanie uroczystym przejazdem wszystkich uczestników przez Œlesin, który po raz drugi bêdzie goœciæ Ogólnopolski Zlot VW Polo Klub Polska. Lecz pamiêtaj, u nas zawsze byli, s¹ i zawsze bêd¹ najwa¿niejsi ludzie, nie maszyny. Nie zastanawiaj siê zatem d³u¿ej. Ju¿ teraz odwiedŸ stronê www.vwpolo-klub.pl i dowiedz siê, co jeszcze mo¿e spotkaæ Ciê w tym roku.”

Zlot zapowiada³a prasa oraz internetowe portale motoryzacyjne. W tym czasie „w sztabie” administratorów i moderatorów trwa³y gor¹czkowe prace nad dopracowaniem ostatnich szczegó³ów wyjazdu.

Trudno opisaæ jak¹ wielk¹ moc wra¿eñ da³o uczestnicz¹cym w nim spotkanie Zlotowe. Cz¹stkê z tego co by³o dane prze¿yæ uczestnikom IV Ogólnopolskiego Zlotu VW Polo Klub Polska opisa³y media…

Auto Œwiat nr 22 z 25 maja 2009 r.

Oko³o 40 samochodów przyjecha³o na IV Ogólnopolski Zlot Sympatyków VW, który odby³ siê w Œlesinie. Choæ pogoda organizatorom sp³ata³a figla starano siê przeprowadziæ wiêkszoœæ z zaplanowanych atrakcji. I tak Panie próbowa³y swoich si³ w rzucie opon¹, zaœ Panowie w rzucie felg¹, wszyscy chêtni natomiast mogli zmierzyæ siê w turnieju tenisa sto³owego. Nie oby³o siê równie¿ bez sprawdzenia swych umiejêtnoœci na placu manewrowym oraz w nietypowej dyscyplinie zwanej „megarowerkiem" - rozrywka polegaj¹ca na przejechaniu slalomu na rowerku dzieciêcym. Po dniach pe³nych wra¿eñ klubowicze odpoczywali podczas wieczornego karaoke, tañcz¹c na „dance - matach" lub smakuj¹c grillowych smakowitoœci. By tradycji sta³o siê zadoœæ podczas Zlotu wziêliœmy udzia³ w uroczystym, eskortowanym przez policjê przejeŸdzie ulicami Œlesina. Tu¿ po nim zag³osowaliœmy w konkursie typuj¹cym naj³adniejsze polo zlotowe. W tym roku zosta³o nim polo 6n2 limpka. Mimo up³ywaj¹cego czasu, wci¹¿ ¿yjemy tamtymi wydarzeniami. W miêdzyczasie przed nami jeszcze wiele przeró¿nych imprez i kameralnych spotkañ, ju¿ teraz jednak ka¿dy z nas czeka na kolejny Ogólnopolski Zlot.

strona 7


KLUBOWICZE/ZLOTY

IV Ogólnopolskie spotkanie Polomaniaków. Ju po raz czwarty grupa sympatyków VW Polo zorganizowaa ogólnopolski zlot wacicieli tych samochodów. Spotkali si w czerwcowy weekend (11 w Roman” \s 12 14) 2009 roku w lesinie koo Konina.

J

ak wszystkie dotychczasowe spotkania, takýe i to uwaýajà za niezwykle udane. Do spokojnego oúrodka w malowniczej miejscowoúci nad uroczym jeziorem przybyùo okoùo 70 osób w 40 samochodach marki VW. Choã pogoda spùataùa figla, starano siæ rozegraã wiækszoúã z zaplanowanych konkurencji. I tak panie próbowaùy swoich siù w rzucie oponà, panowie zaú w rzucie felgà, wszyscy chætni natomiast mogli zmierzyã siæ w turnieju tenisa stoùowego. Nie obyùo siæ równieý bez sprawdze-

2

nia umiejætnoúci na placu manewrowym oraz w nietypowej dyscyplinie zwanej megarowerkiem przejechaniu slalomu na rowerku dzieciæcym. Wszyscy mogli stanàã w szranki jeszcze w wielu innych grach przygotowanych przez zapobiegliwych organizatorów. Wieczorami, po dniach peùnych wraýeñ, klubowicze odpoczywali podczas karaoke, tañczàc na dance matach lub smakujàc grillowych smakoùyków.By tradycji staùo siæ zadoúã, odbyù siæ teý uroczysty, eskortowany przez policjæ, przejazd ulicami Úlesina. Tuý po nim

VWTrends Lipiec 2009

w gùosowaniu wytypowano najùadniejsze Polo zlotu Polo 6n2 limpka. Juý teraz, mimo wakacyjnych wojaýy, kaýdy z uczestników czeka na kolejny ogólnopolski zlot. Wiæcej szczegóùowych informacji na ten temat pod adresem http:/// www.vwpolo-klub.pl Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Puk Fot. Grzegorz Mudry

www.trends.com.pl strona 8


VW Polo Klub Polska to oczywiœcie nie tylko impreza na skalê ogólnopolsk¹, to setki, a nawet i wiêcej spotkañ regionalnych. Kraków, Warszawa, Pi³a, Poznañ, Katowice, Szczecin, Zabrze, Wroc³aw, £ódŸ… to tylko niektóre z miejscowoœci,

w których

systematycznie odbywaj¹ siê spoty klubowe. Klubowicze na brak pomys³ów jak zorganizowaæ sobie czas nie narzekaj¹ – gokarty, krêgle, wypady do kafejek, na grilla na ³onie natury – to zaledwie garstka pomys³ów zrealizowanych na spotach. Mam nadziejê, i¿ w kolejnym wydaniu pisma klubowego uda nam siê przybli¿yæ sk³ad oraz samochody poszczególnych grup…

Koniec sezonu Tradycyjnie ju¿ co roku ekipa ze œl¹ska oraz ma³opolski organizuje huczne zakoñczenie sezonu w oparciu o oœrodek w P³awniowicach k. Gliwic. Tym razem mi³oœnicy marki VW Polo spotkali siê w dniach 28 – 30 sierpnia 2009 roku. Jak na tradycjê przysta³o pogoda sp³ata³a figla, ale wedle g³ównego has³a klubu „najwa¿niejsi s¹ ludzie” zabawa by³a przednia. Nie zabrak³o atrakcji takich jak: p³ywanie w jeziorze oraz granie w pi³kê w pe³nym deszczu. O dobr¹ zabawê przy grilluj¹cych siê kie³baskach zadba³a Brygada Kryzys. By³y œpiewy, tañce i hulañce do bia³ego rana. Ze wzglêdu na pogodê, a w³aœciwie jej brak zmodyfikowano równie¿ konkurencjê – ci¹gniêcie samochodu na pchanie Polo TDI na mokrej trawie. W drodze powrotnej koledzy z Krakowa mieli okazjê widzieæ Polo G40 nale¿¹ce do Martina trzymaj¹ce siê na tylnim kole Ferrari F430. Widok bezcenny, zaœ kierowca czerwonego bolidu zastanawia³ siê zapewne dlaczego nie kupi³ jeszcze VW Polo. W trakcie spotkania mo¿liwa by³a równie¿ przeja¿d¿ka wiêkszym bratem Polo - nowym Golfem VI. Kto nie by³ niech ¿a³uje, zaœ Ci co byli - prze¿yli kolejne mi³e chwile w wspania³ym towarzystwie. Zapraszamy za rok!

foto: kaska tekst: balcerek_xxl

strona 9


Hit sezonu... Innowacj¹ mijaj¹cego roku uznaæ mo¿emy równie¿ konkurs na polo miesi¹ca. Zapocz¹tkowany przez Wojciecha pomys³ ma na celu wy³onienie najciekawszych samochodów, które zdobiæ bêd¹ kalendarz klubowy. I tak kolejno tytu³ zdobywa³y: czerwiec - Szakal lipiec - Toper sierpieñ- Karool21 wrzesieñ-slon666 paŸdziernik -Thunder...

Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy!

POLO MIESI¥CA

strona 10


Drodzy Klubowicze, Drogie Klubowiczki... ... zapewne jeszcze wiele mo¿na napisaæ o tym, co dzia³o siê w minionym roku, jednak dobrze by³oby zostawiæ nieco do kolejnych numerów pisma.

Tymczasem Œwiêta i Nowy Rok tu¿ tu¿ przyjmijcie wiêc œwi¹teczne ¿yczenia... Niech œwi¹teczne ¿yczenia maj¹ moc spe³nienia, te ca³kiem b³ahe i te wa¿ne, te dostojne i te ciut niepowa¿ne, niech siê spe³ni¹. Marzeñ o które warto walczyæ, wartoœci którymi warto siê dzieliæ, przyjació³ z którymi warto byæ i nadziei, bez której nie da siê ¿yæ. Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Szczêœliwego Nowego Roku ¿yczy za³oga VW Polo Klub Polska

strona 11

Profile for VW Polo  Klub Polska

Magazyn VW Polo Klub Polska nr 1  

Magazyn VW Polo Klub Polska nr 1

Magazyn VW Polo Klub Polska nr 1  

Magazyn VW Polo Klub Polska nr 1

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded