Page 1

Hoogkerk anno 2030.

De resultaten van het Lagerhuisdebat d.d.15 juni 2009: Dromen,trends,richtingen,voor- en tegenargumenten over de toekomst.

1


Inhoudsopgave:

blz. 1

Verslag Lagerhuisdebat: vooraf blz. 2 1.0. De opening blz. 3 1.1. De Raad van 7 1.2. De inleiders. 2.1. Over bezieling en betrokkenheid in Hoogkerk anno 2030 blz. 4 2.2. Over onderwijs en opvoeding in Hoogkerk anno 2030. blz. 6 2.3. Volkshuisvesting in Hoogkerk anno 2030. blz. 8 2.4. Bedrijvigheid en werkgelegenheid over 21 jaar in Hoogkerk. blz. 9 2.5. Sport en recreatie. blz. 10 2.6. Toekomstbeeld politie Hoogkerk. blz. 11 3. De stellingen van het Lagerhuisdebat ’s avonds blz. 13 3.1. Stelling: De school is alleen voor het onderwijs, het gezin is de plek voor de opvoeding. 3.2. In de contacten tussen VWH en bewoners worden persoonlijke contacten vervangen door digitale media. blz. 14 3.3. Stelling: Hoogkerk wordt hoogbouw. blz. 15 3 .4. Stelling: Door ontwikkeling van de digitale snelweg is de buurtagent verdwenen blz. 16 3.5. Door de vergrijzing zijn investeringen in sportvoorzieningen in Hoogkerk niet nodig. Blz. 17

2


Verslag Lagerhuisdebat d.d. 15 juni 2009. Vooraf. In 1969 is de gemeente Hoogkerk door de gemeentelijke herindeling onderdeel geworden van de stad Groningen. En dat was voor de Hoogkerkers van toen niet van harte, zelfs met tegenzin. Nu 40 jaar later kunnen we constateren dat het niet slecht gaat met Hoogkerk, zeg maar rustig redelijk goed. Het industriële karakter is niet verloren gegaan, de toegangswegen zijn prima, zowel over water, als over de weg, het is goed wonen en Hoogkerk is sportief, maar ook maatschappelijk volop in beweging. Daarnaast zie je tal van nieuwe organisaties zich vestigen op het grondgebied van Hoogkerk. De vereniging wijkopbouw Hoogkerk heeft er op dit tijdstip voor gekozen Hoogkerk feestelijk in het zonnetje te zetten op grond van de saamhorigheid en het behoud van het dorpse karakter. Tegelijkertijd vinden we het van belang aandacht te besteden aan de toekomst van Hoogkerk. Hoe staat Hoogkerk er in 2030 voor op het terrein van bedrijvigheid, wonen, winkels, leefbaarheid, sport, onderwijs, etc. Daarvoor is een Lagerhuisdebat georganiseerd. In het middagdeel zijn een aantal scenario’s geschets door mensen met een verschillend belang en verantwoordelijkheid binnen de Hoogkerkse samenleving. Elke inleiding is besloten met een stelling. De stellingen zijn ’s avonds in een Lagerhuisdebat behandeld om inzicht te krijgen in de voor en tegen argumenten. Hierbij is het debat zo gevoerd dat een zijde van de zaal de instructie kreeg de stelling te verdedigen en de ander zijde van de zaal werd gevraagd met tegenargumenten te komen. Voor en tegen geven een overzicht van de argumenten/aspecten die een rol spelen. Het is geen vastliggende opinie van de zaal. Zie het vooral als een zoektocht naar richtinggevende kaders van de toekomst en de kans voor Hoogkerk om in het Groningse koploper te zijn/worden op bv. de digitale snelweg, het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid rond de oude agrarische industrie (ketenindustrie), saamhorigheid, onderwijs en opvoeding. Het VWH ziet het verleden als een peiler van de toekomst en is zich bewust dat Hoogkerk onderdeel uitmaakt van een stedelijke agglomeratie. Dit vergroot de kans op groei. In het formuleren van beleid scenario’s kan niet alleen van groei worden uitgaan. Er zal ook rekening met krimp gehouden worden. De behoefte van de burger dient altijd meegenomen te worden in de plannen. Daar blijven wij ons voor inzetten. We stellen het op prijs dat het gemeentebestuur kennis neemt van de richtingen die de revue gepasseerd zijn tijdens het debat. We hopen dat u er uw voordeel mee doet. Wij zullen alles in het werk stellen een deel van onze richtingen op de politieke agenda te krijgen. Veel lees plezier Namens de Raad van 7, onze inleiders en het bestuur van de vereniging wijkopbouw Hoogkerk Ronald Kenter, voorzitter

3


1.0. De opening De burgemeester wordt hartelijk welkom geheten door Ronald Kenter, voorzitter VWH. Wallage overhandigt de dochter van oud burgemeester Reddingius de oude ambtsketting van Hoogkerk. Zij, op haar beurt aan de Raad van 7 en overige discussianten als teken van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wallage vraagt de Raad van 7 met een advies te komen richting gemeentebestuur over toekomstige ontwikkelingen Hoogkerk. 1.1. De Raad van 7 1. Ab Smit, oud voorzitter VWH; 2. Henk Hazenkamp, voorzitter voetbalvereniging Hoogkerk; 3. Job van Loenen, plant manager ESHA; 4. Ron Schaftenaar, hoofd politieteam noord west Groningen; 5. Jan Willem Jonker, directeur van der Ploegschool; 6. Dhr. Beekman, oud secretaris gemeente Hoogkerk 7. Ronald Kenter, voorzitter VWH, tevens voorzitter Raad van 7. 1.2. De inleiders. De Raad wordt gevoed door inleidingen van sprekers met een verschillende achtergrond en belang in Hoogkerk: • David de Jong, raadslid Christen Unie over bezieling en betrokkenheid • Jan Willem Jonker, directeur van der Ploegschool over onderwijs en opvoeden • Wim Nolden, directeur Woonstade over volkshuisvesting en leefbaarheid • Bram Fetter, plant manager Suikerunie over bedrijvigheid en werkgelegenheid • Henk Hazenkamp, voorzitter voetbalver. Hoogkerk over sport en recreatie • Willemijn Savenije, dorpsagent over de toekomstige politie in Hoogkerk

4


2. De Inleidingen 2.1. Over bezieling en betrokkenheid in Hoogkerk anno 2030. “Hoogkerk is 61 jaar geleden bij een gemeentelijke herindeling bij de stad Groningen gevoegd. Er gaan stemmen op om voorzitter Ronald Kenter nu hij 67 is geworden toch maar eens van zijn pensioen te laten genieten. Hij is langer in functie geweest dan zijn voorganger Ab Smit. Wat is er de afgelopen 21 jaar in Hoogkerk gebeurd. De VWH heeft haar voorlopers positie verder uitgebreid. Iedereen die zijn emailadres op de site heeft achtergelaten is nu automatisch lid van de VWH. Iedere maand of vaker worden de leden actief betrokken bij beleidszaken. In 2006 ontving men een prijs voor de wijkwebsite, maar daarna is men gaan doorontwikkelen. Het contact met de meer dan 10.000 leden is steeds intensiever geworden. Ook de gemeente Groningen is steeds blijer met de opbouwende kritiek van de bewoners. Gaat alles dan vanzelf? Nee. Net als in 2009 blijft de samenwerking met de lokale politiek heel belangrijk. Al vanaf 1969 heeft het GPV en later de Christen Unie vaste voet in het dorp door een volksvertegenwoordiger uit het dorp tegen de stad. U vergist zich, denkt u: het was toch dorp naast de stad? Meerstad nadert zijn voltooiing en hoewel delen van het platteland van Groningen dunner bevolkt raken is de stad met zijn dorp nog niet uitgegroeid. In 2015 werden de sportvelden uitgebreid aan de oostzijde van de Johan van Zwedenlaan. Aan het fietspad richting Peizerweg ligt een vernieuwde sporthal en prachtige korfbalvelden. Door een voortreffelijke lobby van bevolking en VWH, de politieke partijen en de sportverenigingen is groei ook voor de komende jaren mogelijk. Het structuurplan Powermatching City Hoogkerk zorgt voor een zeer duurzame invulling van het meer dan 100 hectare tussen de westelijke ring en de Johan van Zwedenlaan: wonen aan de westkant, woonschepen in een prachtige haven in het middengebied en vanwege de perfecte bereikbaarheid per tram worden kantoren en cultuurcentra in een groene zone gegroepeerd rond de lokatie van de oude suikerfabriek. Omdat het plan is gebouwd rondom thema’s die stad en dorp van groot belang vinden is voor de eerste keer een dergelijk groot plan zonder bezwaren vastgesteld. Hoogkerk met extra voorzieningen kan blijven groeien tot 2055. Nieuw winkelcentrum vergelijkbaar met Paddepoel. Verder is men er in geslaagd de sociale samenhang in het dorp vast te houden en te vergroten door wijkcommunities te stichten. Waren deze eerst vooral virtueel aanwezig, in het midden van de tienerjaren van de 21ste eeuw werd de behoefte aan reële ontmoetingspunten gerealiseerd in de verschillende wijken gebruik makend van het nog steeds florerende verenigingsleven. Is dan alles alleen maar goed? Nee. Niemand durft Dorpeling op te volgen om de plaatselijke roddel in de Westerkrant te noteren. Het zwembad is volgens iedereen opnieuw aan een renovatie toe en men zegt dat daar geen geld voor is. Dat hebben we vaker gehoord, maar het digitale handtekeningenboek heeft al weer meer dan 10000 handtekeningen, ook uit Paddepoel, Reitdiep, Vinkhuizen en de studentenkolonie er tussen. De politiek blijft er op aandringen. De wijk de Held 4 is opzettelijk wat klein gehouden zodat enige uitbreiding aan de noordzijde van de suikerweg. Tot de mogelijkheden behoort. Sinds de intrekking van de geur- en geluidscontour na de verplaatsing van de ethanolfabriek naar de noordkant van de Westpoort heeft geleid tot een zeer intensief gebruik van Westpoort, waar ecologie en toerisme hand in hand gaan.

5


Nu de TV de plaats van de computer heeft ingenomen en via de afstandsbediening de mening van iedere inwoner kan worden gepeild is draagvlak verwerven tot standaardprocedure verheven. Bijna iedereen doet mee. Wie had dat in 2009 durven dromen. Nog steeds hoor je aan de Zuiderweg tientallen keren “moi� voordat je het monumentale centrum bereikt. Ook de nieuwgebouwde woningen uit de jaren 90 van de vorige eeuw horen daarbij. Wie had dat durven dromen. David wel. Stelling: In de contacten tussen VWH en bewoners worden persoonlijke contacten vervangen door digitale media.

6


2.2. Over onderwijs en opvoeding in Hoogkerk anno 2030. Vaak wordt uitgegaan van een verschil tussen onderwijs en opvoeding. Onderwijs is dan iets leren, kennis of vaardigheden overdragen; En opvoeding is dan waarden, normen, gedrag, omgaan met elkaar, samenleven en zelfredzaamheid. In de tijd is het een schommeling met pieken en dalen wat betreft de nadruk. De ene keer het leren. De andere keer de opvoeding. Het is afhankelijk vanuit de maatschappelijke vraag van dat moment. De laatste 20 jaar heeft het accent gelegen op: • Meer opvoeding door/naar school • Ontstane brede/vensterscholen • Maatschappelijke verhoudingen • Burgerschapskunde (Balkenende) • Scholen verantwoordelijk voor TMO (tussentijdse maaltijd opvang) en BSO (buitenschoolse opvang) Dus scholen nemen steeds meer de opvoeding van ouders over Redenen: • Agressie, vandalisme, criminaliteit • Meer tweewerkende ouders • Invloed van de media, tv, computer, internet. Komende 20 jaar: • Grotere controle op opbrengsten en kwaliteit van een school • Toetsen en testen (CITO) • Inspectierapporten: lijst met zwakke scholen • Voldoen aan normen (Fulham in Oost Groningen) Geen fun. Steeds meer gericht oponderwijs, dus opvoeding meer buiten schooltijd door andere instanties en weer meer thuis Redenen: • Slechtere resultaten en positie op OESO lijst • Verandering vraag door de vooruitgang • Grotere groep allochtonen met taalproblemen • Globalisering Hoogkerk kent een uitzonderlijke situatie met 3 totaal verschillende culturen en problematieken: Het oude dorp, de Kring en de nieuwbouwwijken er tussen in Ook verschillen in culturen binnen de opvoeding, Daarom de stelling die nog altijd even actueel is als altijd, overal en zeker in Hoogkerk: Onderwijs vindt plaats op school en opvoeding vindt plaats thuis binnen het gezin.

7


2.3. Volkshuisvesting in Hoogkerk anno 2030. Hoogkerk wordt Hoog. Begin 2000 was er nog sprake van een Hoogkerks peil. Maximaal 4 bouwlagen waren toen mogelijk. Inmiddels kijken we niet meer op van gebouwen van10 tot 15 bouwlagen. De Zuidema toren op het voormalige terrein van Heeneman is daar een voorbeeld van. De familie Zuidema was nota bene de eerste die een appartement heeft gekocht. Desondanks is Hoogkerk nog wel een dorp gebleven. Er is nog steeds een bloeiend verenigingsleven en Hoogkerk heeft nog altijd een feestweek. De sloop van en de verplaatsing naar de Eemshaven van de suikerfabriek is afgerond. Het kostte wat moeite om de palen uit de grond te krijgen. Gelukkig konden 2 silo’s worden behouden. Een van de gebouwen bestaat uit woningen, de andere is een evenementengebouw geworden. We parkeren onze elektrische auto en de boot onder het gebouw. Toch mooi dat de nieuwe vaarverbinding met Friesland er gekomen is. Op ons kamerbreed televisiescherm kunnen we in een apart gedeelte lezen wat er zoal te doen is in Hoogkerk. Een van de nieuwe trekpleisters is het ontspanningscentrum de Silo. Een prachtig restaurant op de bovenverdieping, sportvoorzieningen en een zwembad maken er deel van uit. De bewonerscommissie onder leiding van de oud-voorzitter van het VWH Ronald Kenter wil de silo graag gebruiken voor een cursus abseilen. De andere bewoners voelen er niet zo veel voor, want de cursisten vliegen met een nood gang naar beneden en dat geeft veel onrust. Realiteit of fictie. Het is nog steeds goed wonen in Hoogkerk voor jong en oud. Er is een goed aanbod van woningen. We zullen steeds meer zien dat er tussenvoorzieningen ontstaan. Gedeelte koop en gedeeltehuur. De woningen van de afgelopen jaren zijn erg multifunctioneel. Elke woning heeft immers zijn eigen lift. Ook zien we steeds meer dat ouderen en kinderen in een dergelijk huis wonen. De radiatoren zijn verdwenen. Door het gebruik van aardwarmtegebruiken de vloeren voor warmte levering in de winter en koeling in de zomer. In het Silocomplex hebben we onze eigen vuilverbranding wat ook weer energie oplevert. De windmolens op de silo’s leveren zoveel stroom dat heel Hoogkerk er van kan profiteren. Kortom wonen in 2030 is een combinatie van wonen en energie. Leefbaarheid. Wonen is één. Wonen in een huis vanzelfsprekend. Maar prettig wonen wordt bepaald door je omgeving. Je buren, straat, wijk. Het zou mooi zijn als mensen meer met elkaar gaan doen. Er meer voor elkaar zijn. In 2030 gaan we er van uit dat de wereld er anders uitziet dan nu. Beter. Het jongerenprobleem is er niet meer, omdat de vergrijzing toeslaat. We hebben een ouderenprobleem. Ze zijn er. Ze wonen hier, maar heb je er ook nog wat aan. Ik denk het wel. Ouderen doen straks vrijwilligerswerk ten behoeve van jongeren en gezinnen en zorgenvoor algemene diensten als een bibliotheek, school en kinderopvang. Leefbaarheid is ook bereikbaarheid. Toch mooi dat de tramlijn is doorgetrokken nar het station Hoogkerk. Leefbaarheid is dienstverlening. Het gemeentelijke loket maakt deel uit van het STIP in het Gabriel Woonzorgcentrum. Mooi dat ze nu ook met een STIP bus de wijk intrekken.

8


Leefbaarheid is recreatie. Toch mooi dat het suikerunie terrein na de Olympische spelen van 2028 is omgebouwd tot een themapark waarin een cowboydorp, een indianenstam en iglo’s zijn opgenomen. Via het Hoendiep varen naar de Dollard en de Friese meren. Voortal in het cowboydorp zijn verschillende Hoogkerkers actief. Zo is oud inwoner L. Cornello daar sheriff geworden. Leefbaarheid is sport. Er zijn goede voorzieningen. De ijsbaan is opgeheven. Afgesproken was dat als er 10 jaar geen winter was geweest het terrein beschikbaar kwam voor andere sporten. Mooi dat het nieuwe zwembad daar een plek heeft gekregen. De moraal van dit verhaal. Leefbaarheid is een combinatie van werken, wonen en welzijn. Sta open voor vernieuwing. Stelling: Zet geen hek rond je dorp, maar ga mee in de ontwikkelingen om je heen.

9


2.4. Bedrijvigheid en werkgelegenheid over 21 jaar in Hoogkerk. Hoogkerk heeft een rijke historie als het gaat om industriële bedrijvigheid. Eind 19de eeuw vestigden zich hier de Suikerfabriek en de Strokartonfabriek, later volgden anderen. Hoogkerk groeide en vergroeide met de industrie. Veel Hoogkerkers waren voor hun bestaan geheel of gedeeltelijk, direct of indirect afhankelijk van de Hoogkerkse industrie. Er is in de loop van de jaren natuurlijk heel wat veranderd: Hoogkerk is gegroeid en in de fabrieken werken veel minder mensen. In plaats daarvan is er veel andere bedrijvigheid bijgekomen. De diversiteit in werk is toegenomen. De welvaart is flink gestegen. En mensen zijn mobieler geworden, wonen gemiddeld verder van hun werk. Toch horen de grote bedrijven en industrie nog bij Hoogkerk, die kenmerkende band is er nog steeds. Hoogkerk heeft een unieke positie binnen Groningen. Dat heeft veel te maken met de nuchtere en ondernemende instelling van veel mensen in Hoogkerk. Het is een echt werkdorp. Het Rotterdam van het noorden, Groningen meer het Amsterdam van het noorden. De bedrijvigheid blijft ook groeien. Denk aan Kranenburg en het nieuwe bedrijventerrein Westpoort, maar ook bij de oude kern. De diversiteit van de bedrijven neemt steeds verder toe en volgt de maatschappelijke trends. IT, technologie, thuiswerken, dienstverlening, transport, enz., maar gelukkig ook nog gewoon maakindustrie. De globalisering neemt af. Het wordt weer meer lokaler en kleinschaliger. Hoogkerk is een goede vestigingsplaats voor ketenindustrie. Een industrie zo dicht mogelijk bij de grondstof, waarbij het ene bedrijf grondproducten en halffabricaten levert voor de ander. Denk daarbij ook aan landbouwgrond, water, snelweg. Bieten voor de suikerunie, het product suiker, halfabricaten voor nieuwe energiebronnen, plastics, e.d. Hoogkerk wordt een park met industriële bedrijven. De stelling: Hoogkerk zal haar unieke positie binnen Groningen in de toekomst “altijd” behouden en verder uitbreiden. Hoogkerk: een mooie en beetje eigenwijze wijk, waar woningen, winkels, bedrijven en industrie in harmonie samengaan.

10


2.5. Sport en recreatie. Nu de sportvisie van de gemeente Groningen er ligt is het belangrijk hier concreet invulling aan te geven. Door de verdere uitbreidingen op het grondgebied van Hoogkerk, waar niet voorzien is in ruimte voor sport en recreatie en de sportbehoefte van de omringende wijken neemt de druk op het Hoogkerker sportleven toe. In 2030 staat er • Een uitgebreide tennisbaan • Een extra sporthal • Een prachtig nieuw zwembad • Een sportleraar En verder: • Extra trainingsaccommodaties voor de FC Groningen(aan de andere kant van de weg) • Maakt Hoogkerk gebruik van extra velden voor voetbal en korfbal • Is de waterskibaan uitgebreid met mogelijkheden voor wandelen en fietsen Het vervelende blijft echter dat de sportverenigingen niet echt betrokken worden bij de ontwikkelingen. Terwijl de nood van de sportverenigingen hoog is. Vanuit de gemeente is een projectgroep sport voor Hoogkerk nodig, die er voor zorgt dat er schot in de zaak komt. Anders dreigen veel inwoners buitenspel te komen staan. Hoogkerk moet niet dichtgebouwd worden richting stad. De ruimte ook benutten voor sport, spel en recreatie. Hoogkerk is volop in beweging. Daarom nu invulling en uitvoering geven aan een sportplan voor Hoogkerk. Natuurlijk moet een en ander nog beter onderbouwd worden. Andere kant van de weg of andere open plekken tussen Hoogkerk en Groningen. Rekening houden met de ontwikkeling van de Held 4. Stelling: Door de vergrijzing hoeft er niet in sportvoorzieningen geïnvesteerd te worden.

11


2.6. Toekomstbeeld politie Hoogkerk. Mij is gevraagd iets te vertellen over hoe de politie er over 30 jaar uitziet. Lastige vraag want ik weet nauwelijks hoe de politie er 30 jaar geelden uitzag, toen was ik namelijk nog maar 4 en over 30 jaar: ren ik dan nog achter de boeven aan??? Nooit over nagedacht, maar nu werd ik toch echt aan het denken gezet. In de korte tijd dat ik bij de politie werk heb ik al veel zien veranderen en ik weet zeker dat er ook nog veel zal gaan veranderen. Ik ben natuurlijk geen waarzegster en kan de toekomst niet voorspellen, maar toch al denkend en hier en daar wat lijntjes uitgezet, ben ik gekomen tot het volgend toekomstbeeld van de politie: De politie van de toekomst is innovatief, efficiënt en vliegensvlug. Stel je voor: het is 2030 en je stapt in een supersonische politieauto. Terwijl je naar een melding rijdt praat de computer je ondertussen bij en laat jou eventuele beelden zien van de melding. Daar aangekomen ben je volledig op de hoogte van de situatie. Vol hippe verwijzingen naar computergames natuurlijk. Onzin? Nee, het is een reëel toekomstbeeld. De maatschappij verandert en wil de politieorganisatie daarbij blijven aansluiten dan moet je vooruit denken. Als je nu stil blijft staan dan ben je straks te laat. Op dit moment werkt een projectteam aan vernieuwende technieken die het werk van de agentbeter, sneller en veiliger maken. Als eerste Korps in Nederland test Regiopolitie Groningen de Bleu Light Car. Het idee van deze auto is dat een directe, snelle informatievoorziening in de auto zorgt dat de politie sneller, beter en veiliger haar werk kan doen. De auto is voorzien van camera’s zodat de agent live beelden naar de meldkamer, andere Bleu light Cars, PDA’s of smartphones kan sturen. Tevens kan het hebben van camera’s preventief werken als potentiële daders weten dat zij direct in beeld komen. Om er een beeld bij te hebben kun je denken aan programma’s op TV zoals politieachtervolgingen waarbij het werk van de agent gefilmd wordt vanuit de auto. De auto is tevens voorzien van een handig touchscreen waardoor technische snufjes met één vinger te bedienen zijn. Via een draadloze verbinding hebben de agenten in, maar ook rondom de auto toegang tot het politienetwerk, zodat een aangifte bv. ter plaatse verwerkt kan worden. Een andere belangrijke vooruitgang is dat de auto voorzien is van een systeem waardoor continu kentekens gescand kunnen worden. Als een kenteken een “hit” geeft, dan weet je dat je in actie moet komen. Hoe ziet dat er uit? Stel: ik rijd met mijn collega op de Zuiderweg en er beginnen in de auto allemaal belletjes te rinkelen. Wat blijkt, de auto voor ons is gestolen. We geven een stopteken en de auto gaat er vandoor. De camera begint te lopen en de meldkamer kan zien waar we rijden. Binnen enkele minuten komen er van allerlei kanten blue light cars ofwel collega’s aan en de verdachte heeft geen schijn van kans meer. Auto ingesloten, verdachte er uit en op naar het hoofdbureau om de zaak uit te zoeken. Snel en efficiënt dus. Tevens ben je met de nieuwe auto snel op locatie. De meldkamer verstuurt een melding naar de auto en als je dit accepteert dan heb je de route direct op je scherm staan. Tevens kun je zien waar je collega’s zich bevinden. Al met al de auto van de toekomst. Ok. Het is geen James Bond auto en je kunt er niet mee vliegen en varen, maar wie weet zie je ze over 30 jaar wel vliegen. De eerste 5 blue light cars zijn eind 2009 operationeel.

12


Tevens denk ik dat er in de toekomst meer verwacht wordt van de burger. Eigenlijk zie je dat nu al. Aangifte doen van kleine incidenten kan al via de computer. Ik denk dat dit in de toekomst veel meer gaat gebeuren. Natuurlijk worden de heftige incidenten niet via de computer afgehandeld. DE digitale snelweg kan zeker een belangrijke rol gaan spelen in ons werk. Kijk naar onze kinderen. Die groeien op met de digitale snelweg. Als ik kijk naar mijn dochter van 4 jaar hoe die met haar kleine handjes en vingertjes het toetsenbord en de muis gebruikt dan weet ik zeker dat ze mij nog een hoop gaat leren op de digitale snelweg. Ik ben tenslotte opgegroeid met de typemachine en ben overgegaan op de computer. Ik weet nog dat ik 16 jaar was en mijn arm in het gips had. Niet te doen met school. Een computer hadden wij thuis nog niet en al snel zat ik achter de typemachine, maar dan wel een supersonische waar je een zin op intikte en als je dan op enter drukte stond de zin er in zijn geheel. Nou dat wat het helemaal. Nu weet ik wel beter. De digitale snelweg gaat dus een hele belangrijke rol spelen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de politie in de toekomst alleen nog maar bij een prioriteit 1 melding komt, de zelfredzaamheid van de burger moet groter worden. Zoals ik al zei, communicatie vind meer plaats via de mail of het internet. Ook denk ik dat de samenwerking met Duitsland en BelgiÍ zo goed is dat er geen grenzen meer zijn in de samenwerking. Moet je nu een achtervolging staken omdat je de grens nadert. In de toekomst ga je die grens over. En krijg je de hulp van je Duitse of Belgische collega’s. Natuurlijk zal er nog veel meer gaan veranderen. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ja en dan nu het debat van vanavond. Ook daar heb ik langer over nagedacht, want ik kreeg de opdracht een pittige stelling te bedenken. Hoewel mijn chef zei dat het nu ook weer niet te pittig hoefde, want hij moet daar iets over gaan zeggen. Ik heb net een beeld geschets over hoe de politie er in de toekomst uitziet, maar over de buurtagent heb ik het niet gehad. Wat gaat die toekomst voor mijn functie betekenen. Is de buurtagent in de toekomst nog wel nodig? Daar zou ik vanavond graag iets meer over willen horen. Mijn stelling voor het debat is dan ook: Over dertig jaar is de functie van buurtagent verdwenen en heeft dus ook Hoogkerk geen buurtagenten meer.

13


3. De stellingen van het Lagerhuisdebat ’s avonds. 1. Onderwijs vindt plaats in school en opvoeding thuis. 2. In het werk van de VWH zullen persoonlijke contacten met de bewoners verdwijnen en worden vervangen door de media, bijvoorbeeld interactieve tv. 3. Hoogkerk wordt hoog. Geen 4 maar 17 verdiepingen. 4. Over dertig jaar is in verband met technische ontwikkelingen (internet, toezicht camera's) de functie van buurtagent verdwenen en heeft Hoogkerk dus geen buurtagenten meer. 5. In verband met de vergrijzing hoef je niet meer te investeren in sport. 6. Hoogkerk zal de unieke positie uitbouwen als industriedorp. Op het terrein van de suikerunie komt hoogwaardig zware industrie. 7. Het centrum van Hoogkerk moet plaatsmaken oor een eigentijds winkelcentrum 3.1. Stelling: De school is alleen voor het onderwijs, het gezin is de plek voor de opvoeding. Deze stelling is geen waarde oordeel of aanbeveling maar is een beschrijving van de huidige visie die nu het meest aan de orde is. Met onderwijs wordt bedoeld: kennisoverdracht. Argumenten voor: • Het geeft een eenvoudige scheiding van verantwoordelijkheden. • De ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid, de school moet niet teveel belast worden. • Als de opvoeding mis gaat worden de ouders er op aangesproken. • De school heeft een kerntaak waarop ze wordt afgerekend door het ministerie. Tegen: • Ouders “geven het kind weg” op school, er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Genuanceerde benadering: • 1e verantwoordelijkheid voor de opvoeding is bij de ouders, school staat er niet buiten, geeft toegevoegde waarde. • Opvoeding vindt overal plaats, ook bijv. in sportverengingen. Maar als opvoeding thuis niet deugt, dan komt dat terug in de school. • In schoolrapporten worden ook uitspraken gedaan over omgang met andere leerlingen en gedrag in de klas. Er is een pendelbeweging in de maatschappij: de afgelopen 25 jaar kreeg het onderwijs veel meer een opvoedingstaak toebedeeld. Nu wordt kennisoverdracht hoger gewaardeerd.

14


3.2. In de contacten tussen VWH en bewoners worden persoonlijke contacten vervangen door digitale media. Tegen • Er komt een omslag waarbij men genoeg heeft van digitale media en mailing en ontstaat meer behoefte aan persoonlijk contact. • PC kan geen menselijk contact vervangen. Digitale informatie moet kort en bondig aangeboden worden Voor: • Mailen is efficiënter, het internet biedt ook gespreksonderwerpen. • Het Internet geeft mogelijkheid tot archiveren en geeft meer mogelijkheden tot aanbieden van informatie als basis van meningsvorming. • Polls op Internet geven toegevoegde waarde aan de meningsvorming • Fotopagina op de wijkwebsite (als die wordt bedoeld) wordt druk bezocht. • De foto’s geven een beeld van hoe mensen elkaar ontmoeten in Hoogkerk. 3.3. Stelling: Hoogkerk wordt hoogbouw. Voor: • Hoogbouw biedt meer ruimte voor groen, er is meer landbouw oppervlakte beschikbaar. • Met hoogbouw langs de randen is groenbeheer gemakkelijker. • In hoogbouw is inbraakpreventie gemakkelijker. • Meer mogelijkheden tot verbetering woonkwaliteit • Door vergrijzing is daar meer behoefte aan gelijkvloerse appartementen met meer woonmogelijkheden voor ouderen en dan ook meer draagvlak voor voorzieningen voor ouderen • Met alleen maar laagbouw wordt hoogkerk een openluchtmuseum Tegen: • Hoogbouw tast het dorpse karakter aan • De schaduwwerking leidt tot vermindering van woongenot in omgeving flats en waarde daling eigen woningbezit. • In hoogbouw heeft men minder contact met de woonomgeving en gaat intimiteit verloren. • Een eigen tuin is niet meer mogelijk. • De suïcide neemt toe door vereenzaming (en omdat het gemakkelijker is uit te voeren?). • Hoogbouw en welzijn staan op gespannen voet. • Men heeftr niets geleerd van de hoogbouwprojecten waarvan men nog geen 10 jaar terug laagbouw wou maken door verdiepingen te saneren. • Men wil hoogbouw uit financiële motieven. Genuanceerde benadering: • Hoogbouw hoeft niet meteen 16 hoog te zijn. 4 of 5 verdiepingen is wel een succesformule gebleken. 15


3 .4. Stelling: Door ontwikkeling van de digitale snelweg is de buurtagent verdwenen Tegen: • Rechtstreeks contact geeft meer gevoel van veiligheid. • Buurtagent heeft signaleringsfunctie. • Buurtagent geeft gezicht aan politie en beeld werkzaamheden politie. • Menskracht kan niet vervangen worden door de camera. Niemand is volmaakt en begaat wel een overtreding. • Volledig cameratoezicht zal elke overtreding registreren en geeft gevoel van permanent bekeken te worden “Big Brother…”. • Niet iedereen heeft de juiste opvoeding genoten, • De buurtagent heeft veel kennis van de buurt en kan gemakkelijker dwarsverbanden leggen. Voor: • Wijkagent werk averechts op de jeugd • Goede opvoeding en voldoende sociale controle maken wijkagent overbodig. • De functie die de buurtagent heeft blijft wel noodzakelijk maar kan ook in andere vorm en begeleiding, is niet met gekoppeld aan het politie uniform. • Burgers kunnen meer eigen verantwoordelijkheid nemen en er is meer toezicht door andere partijen zoals stadswachten en particuliere beveiliging. Conclusie: Er is behoefte aan buurtagent. Ron Schaftenaar: De politie maakt als organisatie een terugtrekkende beweging uit de wijken want de veiligheid neemt toe. De politie krijgt meer een “brandweerfunctie”. Maatschappelijk is meer behoefte aan flexcapaciteit en minder behoefte aan buurtagent. 3.5. Door de vergrijzing zijn investeringen in sportvoorzieningen in Hoogkerk niet nodig. Voor: • Sportieve leefstijl is eigen verantwoordelijkheid en moet men zelf doen. • Ouders moeten kinderen stimuleren. Jeugd neemt zelf ook initiatief en beperkt zich niet tot officiële plekken, bijv jassen als doelpalen in grasveld. • Met vrijwilligers kunnen veel meer mogelijkheden benut worden. • Men kan naar andere wijken fietsen, geeft ook meer beweging, • Ouderen en sport geeft veel meer kans op ongelukken. Tegen: • Sport is goed voor ouderen, verbetert algemene gezondheid. • Sportvoorzieningen dragen bij aan de gemeenschap. • Sportvoorzieningen in de wijk bieden meer kansen tot samenwerking met andere voorzieningen zoals scholen

16


De stelling dat in Hoogkerk genoeg sportvoorzieningen zijn komt voort uit de stedelijke berekeningen waarbij de knelpunten in Hoogkerk niet zichtbaar worden in het gemiddelde van het totaal. Genuanceerde benadering: • Capacititeitstekort is alleen op zaterdag en bepaalde avonden, overdag liggen de velden er leeg bij. Door sporten in schooltijd (Amerikaans model) kan het gebruik van de voorzieningen beter gespreid worden. In overleg kan veel geregeld worden mbt. het gebruik van de voorzieningen. • Met toezicht zouden de sportvelden ook voor gewoon balletje trappen kunnen worden gebruikt. • De openbare ruimte kan veel beter geschikt gemaakt worden voor bewegingsactiviteiten. • Sportverenigingen moeten meer aanbod doen voor breedtesport en individuele sportbeoefening zonder strakke roosters. 3.6. Hoogkerk zal zijn unieke positie uitbouwen als industriedorp, door gebruik van de vrijgevallen grond bij de Suikerunie locatie. Voor: • • • • •

Meer werkgelegenheid, Infrastructuur is uitstekend, Goede beroepsbevolking Industrie concentratie biedt meer mogelijkheden tot verduurzaming. Hoogkerk is historisch gezien geheel toegesneden op industrie. Deze voorsprong wordt door de omgeving niet snel ingehaald. Nieuwe industrie vestigt zich daarom ook per voorkeur in de nabijheid van Hoogkerk.

Tegen: • Zware industrie is uit de tijd, de locatie leent zich voor woningbouw. • Zware industrie is arbeidsextensief • Westpoort biedt alle mogelijkheden • Woningen met koopkrachtige bevolking en bijbehorende voorzieningen leveren meer werkgelegenheid. • Terrein kan gebruikt worden voor uitbreiding sportvoorzieningen 3.7. Het centrum van Hoogkerk moet een eigentijds grootschalig winkelcentrum worden met stedelijke of regionale betekenis. Voor: • Er zijn mogelijkheden voor een grote parkeergarage en in 2020 is er een station • De Vensterschool wordt dan een culturele voorziening, zoals met bioscoop, ook met regionale betekenis • Ingrijpende veranderingen zijn nodig om het winkelgebied levensvatbaar te houden. Hoogkerk wordt anders Anton Pieck dorp

17


Tegen • Een grote winkelmal, naar Amerikaans model heeft de toekomst. Een dergelijk centrum kan zijn vestiging krijgen in de weilanden net buiten Hoogkerk. Ook parkeren is dan geen probleem meer. • Hoogbouw is dan noodzakelijk, gaat ten koste van dorpse karakter • Nu is het winkelgebied ook na sluitingstijd nog lang niet uitgestorven omdat wonen en commercie zijn geïntegreerd. Bij een grootschalig winkelgebied ontstaat leegte, sociale onveiligheid of het gevoel daarvan.

18

Verslag Lagerhuisdebat 15 juni 2009 Dromen,trends,richtingen, de toekomst  

Verslag Lagerhuisdebat 15 juni 2009 Dromen,