Page 1

Vogel w e r k g r o e p v" d o K " N ,N " V o Secro voer [rekonderzoek F. Bloem V e L d l a a n B , B e n tve l d Telef. 02500 - 41536

bl.

3

T R E I G E R I 0 H Tn r . 2 / 1 9 6 2 3 . 1 2 " 6 2

Olitober 1962,t{ps aan de urarme-enzonnige kant. van 4 tó,t en met 2I, oJctober stotrd het ,weef Ín ons Land onde:einvlcred van gerbieden v-an hoge cJnrk. ne wj.nd'was,vgel-al zwak ui't uiteenloponde ricËt;ingen" NcersJ-agvan enige beteltenis is 1n dit tijdvak niet gevàUen, !IeL brácht d1t;;ói"-ruer vaak nist of neveL met zioh rnee" Na 25 oktober werd heË r^reerdaarentegen beheerst do.or ellcaar opvolgende depressieso Ap 25 oktober trad een veislechterlng^van het weer in" E9n liepe depressie naderd'e en-hierna voLgden andere deppessies in onze J-aatste waarnemj.ngsweek vnn 28"10 - 4,11: Over het:algemeen uraren de aantallen waargenomenvogels,laag en de troepen vrsren kLein, l'Jat de aantallen betreft, l-eek dit Jaar op 1960" Ult Engeland berlchtto rnen, dat het daar een arm trekseizoèn was en de rapporten uit l{amburg en Fehmarn (0ostzeeellenad) waren ook van dle strekking. V I Ír _k_. Bljgaande tabel f geef t ipor de belangri jkste trekdagen van de vlnk de waa.rgenomenaantallen" Bj.j het bekijken van deze tabel, valt op te mexkenr,dat er op 14,'16e 20 en 28 oktober Langs cle Noordzeelarst zo goed qls geen trek was, terr^rijl op de posten ln het binnenland een Èterke of rrrlJ' sterke trek waargenclmenwerd. mt 1s als volgt te verkl-aren: Op 14r 16 en 20 oktober was de r,rind te BLoemendaalresB" tr[l,l4-5, NNI.I2;3 en NtV 2-3 en het is ons ui.t ervaring gebletcenl dat er bij een noordwestelijke wind aan de kust nooit trek is" De bj.nnenLandseposten noteerden voor dlo dagen allen een zeet zwalckewind en vaak nog ult een ribhtlnge die meer zuidelijk }ag. Op 28 oktober kan het veischil ln aan de kust en in het binnenland aan do windkracht/ilrorden. treklntensttèit qestenwind, had kracht ? en zoals rrlJ 1n 1954 hebben vastgeSloernendaal steld j.s dit een te harde tegenwind voor de vinkentrek, Xaarvoor bJ.eek de grens biJ urlridkraoht 6 te liggen. Ï)e posten ln het pinnenlarrd noteerden op dle dag'edn windkracht varierend van 2 tot 4 en daar vrêsg zoals gezegd, $oede vinkentrek" Te lzwnmarun woei het ïLiet harder dan 5 en ook daar was flinke trek" Uit onze gegevens van de afgelopen tlen jaar blijlcts dát er eind olctobery' begin november vaak een J,ate top in de vlnkentrek te zien is" DLt tleed zLch ook dlt Jaar weer voor"

€--!-i-tt

Van de sprêeuw v:indt u hierbij eveneens een tabeL e e u w_ n voor de voornaansre ïrelcoÍlgen" Een vergeLijklng van de kustposten met de posten in he"bbinnenland geeft ook hier aanleiding tot enlge opmer.kingens ZoaLs elk jaar lopqn de aantallen van de spreeuw na 20 oktober sterk op" Bilthoven Éeeft v6ór 21 oktober een vnij sterke spreeuwentrek gehad, niet veel minder dan in 1961, maar voor de -perlodê nà21 oktober bedioeg het aantal per uur slechts oàgeveer een vljfde van dat van 1961. Vergelljken we de negen beste da6en van Tzummarumvan 1961 en 1962, dan komen we voor het tctal"e aantal tot het volgende:

-Ëj.q

C€lo

1961 87.000 gedurende 24 uur ïtaarn. t nege scir::even.

1 9 S,.2-. oêo 31 .500

ln 18 urrr ïraarn"


?r':kberi.ahb 1962

b L "" 4 bL

Ook ol zouden we voor 1962 het aantaL waarnerningsuren eveneens op 24 brerrgen en het aantaL vogels svenredig verhogon-tot oac 42,000, dan zouden ue nog naar anFsr op de helft van het aantaL van 1961 kornen. De trek op r 4 en 1? oktober was oan de lÍoordzeelnrst. {3loemendoal, KiJkduln) re].atlef veel rrinder dan in het rddden van het land (niftnóven en voor 14 okt.'ook Wageningen). Er is op die dagen te Bloemendaal zeetrek y?!^ spreeuwen geconstateerd. De wind l/as aan de lcust matlg, noordweste].i jko

.'

Op 21 oktober $/as er te B1o:mendaal matige trek. Het $ras eea esbte terugtrekdeg, lraaraan alle soorten neededen" De wlnd was O$O zwak, Het was de to.pdag voor [zummarumen er was ook flinke trek te Bllthoven en Krlmpen q/d. IJssel, maar Rerressehad sLechts zwakke trek. 0p 28 oktober was de trek te BÍlthoven vriJ sterk en HengeJ.ohad zt n topdagr telvdjl- er aan de kust blJ Tzunmarumen BloemendaaLvoor die liJq van het-seizoen rhaar matige trek wBS. Er stond een lcachtige restp. harde r.rest eLl jke r^rind" 9p 31 okt. eR 1 nov. wgs het andersom: Aan de kust sterke trek, ln het blnnenland sleohts lichte trelc. Vervolgens is er op de eerste dagen van november nog sterke sprêêuwen_trek ger.leost en verder kwamentot elnd november nog regelnatfg spreeuwen J,angs te Bl.o:rmendcalaan Zee. Voor de gEgspLgper is 1962 een topjaar. Vanaf het begln van de woarnem.ingsperlode zagen Lre hem op al1.e posten ln zeer gfoot aantal doortreldcen. l{a 5 olctober snel- afnemend en na nldden oktober nog ln klelne aantalLen met een opleving op de goede trekdagen 21 okt. en 1 novo Over de andere voge).soorten !:unnen we het volgende zeggen: Kepen trokken re6elmatig door. Het aantal sijsJes bleef gerlng. Tffie kreolon wás tret àUeen de bonte_tfes ffi(aan de-kustlregelmat1gdoortrok.Iloekenen!quwen@!erÍngtnaanta1.Veteên dlË@httge kraaientrek-van vroeger Jaren, versólÉl vorgej.eFffiifj toen op goede dagen de roeken troep na troep hoog over onze duÍnen trolcken, vergêze1d van zwermen vrolÍ.Jk snappende kauwen. En dat gang dan vaak tot ver Ln de narnlddag door en ook wel. tot de avondo Dê laatste Jaren hebben w: daarvan zo goed als niets meer te zLen gekregen. Ongetr.ti.jfeLd vlorden deze vogels in hun broedgcbieden op grote schaal verglftigd ter beschermirg van de landbouw. I.rangs de ï{oordaeekust hebben we welnlg veldleeuwerJ"ken gezien. Yoor de groótsteacnta11enkomenwe,a1svorise@6ridepost tot 20 oktober was het nog niet veel, maar daarna ls er Tzr.unmarum. behoorLiJke trek gezien. 21 okt. il 3 uur 980 leeur"rerj.kenLn 6'7 troepen; 22 okt" in 2 urrr ít40 ln 48 tr,1 28 okt" ln 2 uur 1890 Ín 1o0 tr. B l l t h o v e n n o t e e r d e z i n s t e r k s t e " t r e k o p 9 o l c t . l n 1 $ u u r 2 O 5t n 1 6 t r , en Henge}o op 14 oki, ln l* uur 1?0 in-24 trrr ZutpËen op 14 otct-. in 1'l uur 264 Ln 18 tr" Huizen té10e op 5 nov" in lar uur- 11C0 Leeuwerj.ken ln 63 troepeno al van _@!9fS939$. oÍmoelmezen Er is deze tierf st trek van mezen geweestr voor al. -vooft eT'ÍT--ffi''[ ïot begÈn oï)o De doortrei; duurde rneest o1l" T,anss de lnrst ]nrst viel viel- dat het rneest Ilangs novènber" Ïr zíj'n enkeLe vroarn;n-ir1.*envon grote aantallen 1lgg$Eezen_i Renesse 21 okt,"in Zfi u 153 in 13 drocpenl-Krimpen 3 Nov, ÏÏ?mÍ-'f92 troepjeE iÁ troepen. tnoenen. Er weiden in het Laatst l-aatst van de tljd tiid ook enk:le troepjee in t{ e zi e n. nd g sezien. zwarte mezen treklicnd


Trekbericht

bJ-" ',5

"1962

er niet veel" langs de Noordzeekust getroklcen. ALLeen zijn ; was daaE wat trek op I oktoberr 2l olrtober en 3 nóvember(op Laatstgenoemde datum' sterkere trek). Bil'bhoïen en Tzummarurn hebbcn-rege}matig kleviten gezS.cnen ï(rimpen ald.fJssol t/m. 21 oktober" Hwt stérkst wás de trek op 3, hoveraber (Bitthoven in 1$ uur 83 in'3 troepon, fzummarum ln 2 uur 1930 kieviten 1n {0 troepen, Kljkduin 300 in ? troepen) " De lo4tluif,"begon Ín lÍamburg op 10 olctober door te trehken. Blj ons is aI1ffifietóostenvanhettándhoutduiventrekvanbetekenis-geweesto Hengelro h?d ze voor het eerst op 15 oktoberi 4 november was de topdàg m e t . 1 6 0 0 _ i p ? t r o e p e n i n 3 I m r . ' I r e l c k e n d e h ó l - e n d u i v e nz i J n e r h a a Ë t n i e t gez5.en, dat li jkt êft jaar weL m.;.nd,:rte waTdffiïKruisbEldcen zijn gedurende de gellele w€rarrieÍringsperÍodenog gez:Len.. De grote krulslq! is ooJr waargenomen.I)eze verscheen eind septeruber.in Erreffisish:LjinNoord-'Du.rt.s1andêho}lHe]"go1and-gesigna].eerd. ert Efemgflqgel5- vond pLaate van D e s t e r k s t e ' d o o r t r ê k v a r l c operuriekcr.f r.. 'Ioch waren deze otaE r e K w a s . n L e ï l ffingffjff 13 tlm" 23 oktober" ne vogeLs 1n f,l-inke aantal-"Len Ín de duinerr en op de vel-den aenwezig. Er 1s regelmatig enige "brek van merels g e w e e s t . weinÍg;, maar eind okt,/begin nov. vras *-$oofvogels vraren eï aanvankelijk ét trií kiqkendief doortrek blaur^re veel" van o bui zerd en rqjgggru.'zgg"

Kievi.ten _.--

HLermee hebben r,rij dan weer een beeld t;rachten te geven van do toteil-e waarnemlngen" lrEj danken alLe waarnemers voor hun enthousi.etemedewerking en de vlotte toezending van hun gegevens, Met vriendeLiJke groeten, voor de Vogelwerlcgroep, F, Bloem


,.Ët

$.effp$$f_e$_ -t993.

BtJl.aec I bXJ lrekberlebt

'r_r. p !f

1962/2.

Aantallen raargenoogn vlnken op de voorrraanete tretilagen door de vErsebllleade poeten, Eet lets boger geplaatste eiJfertJe geeft bet aantaL raarnemÍ.ngeuren êê!l o Waar nleta . Í.ngenrltl la was ile post onbezeto ZohdoJ.

. Q.tr'

.,ctuu;

:-i,:_

i. 5:tt, i /y, /a

Zontcl

i tá.to

ra.u"uoi""r./oqo'f;,/tooi+.i'|l:.il4 i );;J; rrjkirulnr .?oor;

: 2o,to i 2/.to

: -

;2:sot:

IJ

i,lfito

-

2asy'q

iÍ8/o

i ,llto

i ,il:

'. ,l. tt

i lz

'i

:

*rj*u*o ri tij'::'&

ggfsggïri -

-:

i

i JoSo-:2o30

tt t, ', ', e Ei'l:, E] Bi.,trovarr B|,thovan ?to=,t1.r,' ;. * l; /-lli,I: V,.l'l; ltlï.'". ll :.,.;...,z.é-..ij

i

fBgq!i4geIr:'...';..116''':':i.'.'i..1-êp.'.i..':

B€nsso , í"t: ErÍqppn

"/t

;/ioa,iioti

nto:3i zjt!

ij-''^ziE^/;í'i

iíi

.ï{sse}- .

Qldq$.o-L lpaQ.ei ( Fr, )

Op_5. noveober las_ èr nog vrl, veel treL volgsns uaarnonlugen te Hulaen, terwtJL dtt ook te Blosmenrlaal aan ZEe geconstateerd Í,e.

t


flerfEttrek

9-6?

1962/2 Ipstolr" lngevrrld

EEt 1s wae

4/to

Íro *

.*atuno

,í. n ao;

' ' . . . . . ' , ' . .' . . ' . . ' . . . , J .

/a.6oa

t

Z onda, n i/, tt

Trekberichten 1962 - 2  

Verslag van trekwaarnemingen Bloemendaal aan Zee en op diverse locaties in Nederland najaar 1962

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you