Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2013/4 10 mei 2013

Meimaand bloemenmaand, maar zeker ook Vogelmaand! Alle zomergasten zijn er weer en de lucht is zwanger van het gezang! Wil je de Nachtegaal, de Koekoek, de Spotvogel, de Sprinkhaanzanger en zo veel andere soorten horen ‌ dan moet je er in deze maand zeker bij zijn !!!

Activiteiten van onze Vogelwerkgroep in de maand mei ‌ Deze maand 3 Vroege-vogelwandelingen - Zaterdag 11 mei Kleine Gete te Ezemaal Landen - Zaterdag 18 mei: Aronst Hoek te Geetbets - Zaterdag 22 juni: Rosdel te Hoegaarden

Donderdag 16 mei: Donderdag 30 mei: Extra: Zondag 12 mei

Onze Avondwandelingen Nachtegalenwandeling in Webbekoms Broek te Diest Blakenberg te Assent Vroege-vogelwandeling te Holsbeek, zie verder.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 1


Donderdag 23 mei:

Infoavond Zwaluwen te Hoegaarden Gekoppeld aan de wandel- en fietstocht van 1 juni eveneens te Hoegaarden met bezoek aan kolonies en zandkuil waar mogelijk een oeverzwaluwwand zal ingericht worden. Zaterdag 25 mei: Busreis naar Zeeland - Oosterscheldegebied Denk ook al aan inschrijven voor  Busreis Naardermer en Ankeveense Plassen op 15 juni  Roofvogelcursus 2013-2014 te Glabbeek, startdatum 19 november. Details over deze activiteiten: verder in deze nieuwsbrief

Activiteitenkalender mei / juni 2013 Zaterdag 11 mei 2013 Vroege-vogelwandeling te Ezemaal (Landen) O.l.v. Jules Robijns maken we een wandeling langs de Kleine Gete en over het plateau tussen Ezemaal en Hakendover door een gevarieerd landschap. We ontmoeten zowel vogels van bos en bosrand als van de open akkers. Er zijn zeker kansen op soorten als Tuinfluiter, Bosrietzanger, Spotvogel, Zomertortel… Mogelijk bezoeken we ook een verlaten vijvercomplex op de grens met Eliksem met typische watervogels. Afspraak: om 7 u. aan de kerk van Ezemaal in de Hakendoverstraat; Opgepast dit is een moderne kerk zonder toren vlak tegen de dorpskom. Einde van de wandeling omstreeks 9.30 u. Nadien is er een ontbijt met spek en eieren in café De Welkom, Grote Steenweg, Ezemaal. Vooraf inschrijven voor het ontbijt kan bij Jules Robijns, tel. 016 709 793. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 2


Zondag 12 mei 2013 Vroege vogelwandeling met ontbijt in Holsbeek Op zondag 12 mei 2013 nodigt Natuurpunt Holsbeek je uit op de jaarlijkse vroege vogelwandeling. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de landschappen rondom het Kasteel van Horst in St.-Pieters-Rode te ontdekken.

Het kasteel en zijn kasteelvijvers bieden in deze periode een broedplaats voor tal van watervogels. De Grote Gele Kwikstaart voedt hier zijn jongen tussen de oude kasteelmuren. De kasteelbossen, in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), bieden dan weer broedplaats aan onze vijf Vlaamse spechtensoorten (Grote, Middelste, Kleine Bonte Specht, Groene Specht en Zwarte Specht), maar ook soorten als Grauwe Vliegenvanger kunnen hier waargenomen worden. Tot slot trekken we door akkerlandschap, wat zorgt voor andere vogelsoorten typisch voor dit biotoop. Hierbij denken we aan Geelgors, Veldleeuwerik, Patrijs (koesterbuur) of zelfs een doortrekkende Bruine Kiekendief. Tijdens de wandeling maken we ook kans om een IJsvogel(koesterbuur) te zien, die dankzij de Winge en de kasteelvijvers hier nog op verschillende plaatsen zijn broed- en jachtplaats heeft. Voor de kinderen en hun ouders wordt er een speciale wandeling voorzien o.l.v. Johan Vandeplas. Op deze manier willen we de kinderen via enkele leuke opdrachten laten kennismaken met de wondere wereld van de vogels. Deze wandeling start om 8u.00 en eindigt omstreeks 10.00 u. Na de wandeling is er mogelijkheid om deel te nemen aan een ontbijt dat doorgaat in de beheerboerderij van het Agentschap voor Natuur en Bos op ongeveer 1 km van het Kasteel van Horst. Info : Lars Smout 0494 63 26 43, Roel Uyttenbroeck, 0495 62 88 63 of Guy Verrijdt, 016 29 70 83

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 3


Donderdag 16 mei 2013 Nachtegalenwandeling Webbekoms Broek Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker waard om op een lenteavond te bezoeken. Het gebied van 240 ha wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging is een belangrijke taak, maar de natuur profiteert van dit statuut. Het gebied wordt de laatste jaren goed gemonitord. Hier broeden heel wat interessante vogelsoorten als Zomertortel, Porseleinhoen, Graspieper, Wielewaal, Nachtegaal, Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger… We kijken vooral uit naar de nachtegalenzang. Vorig jaar waren er 8 zangposten! Afspraak: om 19.30 u. op de parking Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48 (vroeger Leopoldvest geheten) te 3290 Diest (op kleine ring, paar 100 m noordelijker dan de windmolen). Einde omstreeks 21.30 u. Zaterdag 18 mei 2013 Vroege-vogelwandeling Aronst Hoek O.l.v. Gerrit Stockx bezoeken we Aronst Hoek, een natuurgebied gelegen tussen Geetbets en Rummen, aan de oostgrens van onze provincie. Het bestaat grotendeels uit het overstromingsgebied van Grote Gete en Melsterbeek. Het omvat een zeer afwisselend landschap met ruigten, uitgebreide rietlanden, broekbossen en populierenbossen die langzaam moeten plaats maken voor natuurlijker biotopen als graasweiden. Een zeer soortenrijk landschap waarin we talloze zangposten zullen ontdekken. Hier zijn al 230 ha in beheer bij Natuurpunt, waaronder een 6 ha grote vijver. Afspraak : Ter plaatse om 7 u. op de Kasteellaan (weg Geetbets - Rummen) bij de brug over de Melsterbeek.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 4


Donderdag 23 mei 2013 Infoavond Zwaluwen te Hoegaarden



Zwaluwen werden in de gemeente Hoegaarden gekozen als koesterbuur waarvoor deze gemeente bijzondere inspanningen wil doen voor hun bescherming. Vandaar dat we hier in een samenwerking van het gemeentebestuur dienst leefmilieu, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en onze vogelwerkgroep deze informatieavond organiseren. Koen Leysen, professioneel medewerker van Natuurpunt Educatie, geeft een presentatie over de drie in ons land broedende zwaluwen: Huis-, Boeren- en de minder gekende Oeverzwaluw. We krijgen een uiteenzetting over de herkenning en de noden van elke soort en welke maatregelen kunnen getroffen worden. Zo plant het Regionaal Landschap i.s.m. de dienst leefmilieu om een oude zandkuil in te richten voor Oeverzwaluwen. Philip Peetersille, milieuambtenaar van Hoegaarden, geeft aanvullend een overzicht van wat er al in deze regio gebeurde, welke subsidiemogelijkheden er zijn, de toestand en evolutie van de plaatselijke populatie. Uiteenzettingen met PowerPoint en filmfragmenten. Onze zwaluwen, tekening van Gerald Driessens Waar? Raadzaal v.h. gemeentehuis; Gemeenteplein1 te Hoegaarden. Aanvang om 20 u. Toegang gratis. Bijkomend volgt een fietstocht op 1 juni met bezoek aan meerdere plaatsen waar zwaluwen broeden en aan een zandkuil waar werken gepland worden om de groeve opnieuw geschikt te maken voor de Oeverzwaluw. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 5


Zaterdag 25 mei 2013 Busreis naar Zeeland - Oosterschelde Zeeland

Uitstap samen met de cursus “Vogels het jaar rond”. Met de bus gaat het naar het Nederlandse Deltagebied. We bezoeken een aantal markante plaatsen rondom de Oosterschelde waar veel watervogels en vooral ook steltlopers voorkomen. In deze regio broeden soorten als Kluut, Tureluur, Grutto, Wulp, Bontbekplevier, Kievit, Grote Stern, Dwergstern…, maar ook vinden we zeker Brandganzen, Grauwe Ganzen en Knobbelzwanen met jongen. Vrijwel alle soorten eenden zullen we aantreffen en natuurlijk ook een stel zangvogeltjes. En wellicht zien we zefs een paar zeehonden. Dit mag je gewoon niet missen! Jonge Kluut

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven) – Leuven, parking Bodart om 7 u. Terug omstreeks 21 u. Niet-cursisten schrijven in door storten van 25 € op rekening van de Vogelwerkgroep 330-011626516 of IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Zeeland + opstapplaats”. Graag vóór 10 mei. Cursisten grote cursus gratis. Donderdag 30 mei 2013 Avondwandeling Blakenberg te Assent De Blakenberg is een landbouwplateau gelegen op een hoogte van 70 m. Ondanks het aanwezige windmolenpark (E-314) blijft dit een belangrijk akkervogelgebied met soorten als Geelgors, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Kievit, Buizerd, Torenvalk, Bruine Kiekendief, Patrijs en Kwartel... O.l.v. Roel Baets wandelen we via Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 6


diepe holle wegen naar de Kluisberg. Hier ligt ook de unieke, diepste holle weg uit onze streek, maar liefst 12 meter diep en in eigendom van Natuurpunt. Natuurpunt beheert hier een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Op de schouders van de holle weg werd een oude hoogstamboomgaard hersteld en op de aanliggende percelen werd een historische perzikboomgaard terug aangelegd. Vertrek: samenkomst aan de kerk van Assent (Bekkevoort) om 19.30 u. Einde omstreeks 22 u. Zaterdag 1 juni 2013 Wandel- en Fietstocht te Hoegaarden Aansluitend op de infoavond van 23 mei houden we een wandel- en fietstocht op zoek naar Huiszwaluwen binnen de gemeentekern en Boerenzwaluwkolonies in een paar hoeven. Nadien gaat het nog naar een oude zandkuil waar het Regionaal Landschap i.s.m. de gemeente een wand wil herstellen en geschikt maken voor de Oeverzwaluw. Onderweg zien we nog een aantal andere voor onze streek typische soorten als Zwarte Roodstaart, Geelgors en wellicht Gele Kwikstaart. Afspraak: 9u. voor het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te Hoegaarden. Einde omstreeks het middaguur. Zaterdag 15 juni 2013 Busreis Naardermeer en Ankeveense Plassen

In de voormiddag bezoek o.l.v. Nederlandse gidsen van onze zustervereniging Natuurmonumenten aan het Naardermeer met boottocht. Bezoek aan de schuilhut in de Aalscholverkolonie met de nesten héél dichtbij.

Ankeveense Plassen: topgebied voor Purperreiger!

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 7


In de namiddag o.l.v. een gids houden we een wandeling en boottocht door de Ankeveense Plassen met Nederlands grootste kolonies Purperreiger en Zwarte Stern. Hier broeden ook Sprinkhaanzanger, Snor, Kleine en Grote Karekiet, Rietzanger, Boomvalk, Visdiefje, Grutto en Scholekster … Er is ook een unieke flora. Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 5.45 u. – Leuven, parking Bodart om 6 u. Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 5.30 u. (met wagens tot Leuven). Niet-cursisten kunnen (zo ver er plaatsen zijn) ook mee mits vooraf storten van 32 euro op rekening IBAN BE72 3300 1162 6516 van de Vogelwerkgroep met vermelding "Naarden + gekozen opstapplaats". Graag vóór 31 mei. Met die boottochten is het een wat duurdere uitstap, maar het is het zeker waard. Cursisten gratis! Terug omstreeks 21.30 u.

Voor de andere activiteiten in juni verwijzen we naar de jaarkalender of naar onze volgende nieuwsbrief; Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Een paar aandachtspunten LESBOS Onze reis naar Lesbos is achter de rug. Onze deelnemers zijn gisteren terug veilig geland en de eerste geruchten zijn lovend. Prachtige reis, goed hotel, lekker eten,heel veel vogelsoorten waaronder veel typische Oost- Mediterrane en endemische waaronder de zeldzame Rüppels Grasmus… Enige min-noot: te mooi weer. Zomerse temperaturen die maakten dat een siësta vaak geen overbodige luxe was… Een uitgebreid verslag krijgen we wellicht in het juni-nummer van Ons Vogelblad.

Steltlopers ontdekken het Webbekoms Broek De laatste weken werden heel wat steltlopers gemeld in het Webbekoms Broek te Diest. Ongeziene aantallen voor dit gebied. Het lijkt erop dat de recente inrichtingswerken gunstige resultaten opleveren. Ook meerdere Nachtegalen zijn weer op post. Er werd een rustzone afgebakend in functie van Bruine Kiekendief in Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 8


de hoop dat er zich een broedpaartje zou vestigen. Meer hierover in Ons Vogelblad van eind juni.

Helikoptervluchten niet langer boven het Webbekoms Broek Van de boswachter van het ANB, Luc Briesen, vernamen we dat er inmiddels een afspraak geldt met de Helihaven; De Helikoptervluchten (opstijgen en dalen) zullen gebeuren ten zuiden van de visvijver, langs het fietspad, evenwijdig met de Halensebaan. Tussen 1 april en 15 juli zal er dus niet over de rest van het Webbekoms broek gevlogen worden. Deze afspraak gebeurt in functie van de broedvogelpopulaties die zich in het Webbekoms broek bevinden. Goed nieuws zou ik zeggen,

Foto bij een opruimactie in het Webbekoms Broek

Zwaluwexperts Informeren Je Over Onze Zwaluwen. Het Begijnhof in Diest is een bekende broedplaats voor de Gierzwaluw. Maar dit UNESCO-monument en vooral de Begijnhofkerk is dringend aan restauratie toe ! De stad Diest, Natuurpunt Diest en het OCMW slaan de handen in elkaar om via kleine ingrepen de Gierzwaluw opnieuw de broodnodige nestruimte te geven, in en rond de huisjes van het Begijnhof. Hierover werd een paar dagen gelden een interessante infoavond gehouden in het CC Begijnhof. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 9


Heb je dit gemist? Er is nog kans om je kennis over onze drie echte zwaluwen te verrijken en dit in Hoegaarden op 23 mei. Zie hierboven.

Onder het motto: Het moeten niet altijd vogels zijn… Rode Bosmier Blokkeert Uitbreiding Van Recreatiezone. Onlangs ontstond er enige commotie in de pers naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij werd geoordeeld dat een gemeente vanuit de reglementaire status van de rode bosmier als beschermde diersoort en op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel, bij het vaststellen van een ruimtelijk bestemmingsplan niet zomaar kan voorbijgaan aan de aanwezigheid van de beschermde soort in het plangebied.

Nogal wat mensen vinden dat dit erover is, een bosmier och arme. Ook het gerecht krijgt ervan langs: “Dat ze zich eens met ernstige zaken bezighouden”, hoor je dan. Het is niet de eerste keer dat we dergelijke reacties horen, telkens het beschermen van de natuur in botsing komt met economische belangen blijkt het vanzelfsprekend dat de economische belangen primeren. Vorig jaar nog was er in Heusden/Zolder een vergelijkbaar probleem bij het slopen van gebouwen van Dossche met de daar aanwezige Zwaluwnesten. Als het over mieren gaat kan je niet beter terecht dan bij François Van Kerkhoven uit Diest, een algemeen erkend specialist van mieren en drijvende kracht achter www.formicidae.be. François werd o.a. door de VRT over dit voorval geïnterviewd. We stelden hem dan ook de vraag of dit er niet over is ? Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 10


FvK : “Wat voor de bosmieren geldt, geldt natuurlijk voor elke door de wet beschermde diersoort.” (Het soortenbesluit, dat door de Vlaamse regering werd vastgesteld op 15 mei 2009, bepaalt in artikel 10§1,3° dat het opzettelijk en betekenisvol verstoren van specimen van beschermde diersoorten verboden is. nvdr). Het begrip 'opzettelijk' moet ruim worden opgevat. Het is niet vereist dat het doden of verstoren het doel van het handelen is, het volstaat dat men bij het stellen van een handeling wist of redelijkerwijze kon weten dat een verstoring kon plaatsvinden. (Juristenkrant 27 februari 2013, p. 7). FvK : “Bij een soort zoals de rode bosmier gaat het niet om 1 individu maar over een enorme samenlevingsvorm. Er zijn enorm veel andere organismen (kevers, andere mieren, wantsen,...) die voor het eigen voortbestaan afhankelijk zijn van de bosmieren. Een kever zoals de gevlekte zakkever zou waarschijnlijk verdwijnen als ook de rode bosmieren verdwijnen (http://formicidae.be/sumbiose.htm). Maar er zijn ook vogels zoals de Groene Specht die bosmieren op hun menu staan hebben en dan vooral in de winter. Bovendien is het bekend dat bepaalde vogels, zoals de Gaai bv. met gespreide vleugels op een mierenhoop gaan liggen om zich door de mieren en hun zuur te laten ontdoen van luizen en andere parasieten. Nu hoor ik de tegenwerping al dat met het eventueel verdwijnen van die ene kolonie bosmieren in Retie de bosmieren niet zullen uitsterven, wat natuurlijk zo is. Het gezonde boerenverstand zal dan zeggen dat dergelijke uitspraak erover is. Je hoort dan ook het argument gebruiken van het algemeen belang, maar het behoud van onze natuur dient ook het algemeen belang. Persoonlijk ben ik van mening dat men in zulk een situatie met overleg kan besluiten om het nest te verhuizen maar daar komt toch heel wat bij kijken alvorens dit een succesverhaal kan worden. Ook juridisch, als ik het goed begrepen heb, was het besluit van de RVS vooral gebaseerd op het gegeven dat de belanghebbenden van het geplande project in hun rapporten niet hadden vermeld dat er beschermde bosmieren in het verhaal voorkwamen. In de Scandinavische landen en ook in Duitsland heeft men met het verhuizen van bosmieren al vee l ervaring opgedaan, bij ons niet, ik herinner me 1 poging, die ondanks alle goede maatregelen op uitsterven van de kolonie is uitgelopen.” Besluit : het gaat dus niet over een kolonie bosmieren, maar om biodiversiteit ! Bedankt François.

Moratorium Op Neonicotinoides We kloegen enige tijd geleden dat nieuwe insecticiden een bijzonder ernstige bedreiging vormden voor onze bijen, Honingbijen maar evenzeer de meer dan 200 Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 11


inheemse wilde bijensoorten…. Een voorstel om deze te verbieden geraakte niet gestemd in het Europese parlement, maar nu … Mogen we eens een politica citeren? Tekst van Kathleen Van Brempt. De kogel is door de kerk, er komt een moratorium op neonicotinoides. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag29 april beslist in Brussel. Van Brempt: “Hoewel er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid werd gevonden, hebben meer lidstaten zich achter het moratorium geschaard, zodat de Europese Commissie het verbod kan invoeren. Het treedt iets later in werking, maar de inhoud van de eerdere voorstellen blijft hetzelfde. Er komt dus een moratorium in de periodes dat bijen actief zijn op landbouwgewassen.” Van Brempt is blij dat de lidstaten konden weerstaan aan de miljoenencampagnes van de chemische industrie om het moratorium te blokkeren. “Ik wil ook alle burgers bedanken die actief hebben meegewerkt om dit moratorium te ondersteunen.” In januari verscheen er een studie van het Europese Voedselagentschap waaruit bleek dat de meest gebruikte insecticiden een onaanvaardbaar risico inhouden voor de gezondheid van de bijen. In Europa is 84 procent van de 264 verschillende landbouwgewassen afhankelijk van bestuiving door dieren, voornamelijk bijen. Voor de wilde planten in Europa loopt dat op tot 90 procent. Het rapport van het Europese Voedselagentschap kwam tot stand in samenwerking met experts uit heel Europa en meer dan 300 studies over bijensterfte werden onder de loep genomen. Volgens het Voedselagentschap houden neonicotinoides een “hoog risico in, of een hoog risico kon niet uitgesloten worden, in relatie tot sommige aspecten van het risico-assessment voor honingbijen. ” Volgens het agentschap vertoont “de huidige regelgeving belangrijke tekortkomingen”. Als gevolg daarvan stelde de Europese Commissie eind januari voor om neonicotinoiden te verbieden gedurende een periode van 2 jaar, maar dat voorstel werd niet aanvaard door de lidstaten. Het expertencomité dat de lidstaten hadden aangesteld, kwam in maart al iets dichter bij een compromis. Er zou nog steeds een moratorium komen op het gebruik van neonicotinoiden, maar enkel in de periodes waarin de bijen actief zijn. Op wintergewassen zouden ze nog wel gebruikt kunnen worden. De lijst met planten waarvoor het verbod geldt, werd ook drastisch uitgebreid. Aanvankelijk ging het over vier gewassen, in maart werd een lange lijst met planten voorgesteld. ” Er werd echter geen voldoende grote meerderheid gevonden bij de lidstaten, zodat het dossier verhuisde naar de beroepscommissie. “Vandaag was er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid,” zegt Van Brempt, “maar er hadden zich al meer lidstaten aangesloten bij het moratorium. Dat betekent dat de Commissie het voorstel nu gewoon kan doorvoeren. Dat is een belangrijke overwinning voor iedereen die actief heeft meegewerkt aan de bescherming van de bijen, die sterk bedreigd worden in Europa en de VS. De enige nuance die vandaag werd toegevoegd heeft louter met de termijnen te maken. Het voorstel treedt iets later in werking om de lidstaten de tijd te geven maatregelen te nemen.” Van Brempt had een volledig verbod nog beter gevonden, maar kan leven met dit compromis.”Vooral omdat de lidstaten hebben moeten weerstaan aan de machtige pesticidelobby die de laatste maanden kosten noch moeite heeft gespaard om het voorstel te kelderen.” De drie pesticiden clothianidine, thiamethoxam en imidaclopride, die neonicotinoiden bevatten, zullen in de toekomst dus enkel nog gebruik kunnen worden in periodes waarin bijen niet actief zijn. Ze worden enkel nog toegelaten voor professioneel gebruik, wat betekent dat particulieren ze niet meer in de handel zullen vinden. “Het product kan nog wel in boomgaarden gebruikt worden,” zegt Van Brempt, “maar enkel na de bloeiperiode. Zaadbehandeling met de drie producten is eveneens verboden.” Planten die in serres worden gekweekt kunnen nog wel behandeld worden.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 12


De lidstaten moeten volgens het nieuwe voorstel hun regelgeving aanpassen. De nieuwe regelgeving zou in het najaar van kracht worden. “De lidstaten moeten ook de effecten monitoren,” zegt Van Brempt. “Zo moeten ze informatie verschaffen over de bodemkwaliteit, het grondwater, het effect op vogels, zoogdieren en op andere bestuivers dan honingbijen.” “Met dit voorstel zullen we alvast meer duidelijkheid krijgen over de effecten van neonicotinoiden op bestuivers,” zegt Van Brempt die ook de Belgische onderhandelaars dankt, omdat ze actief meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het moratorium.

Deze projecten verdienen de aandacht… Watervogeltellingen Het winterhalfjaar 2012-2013 zit er (eindelijk) op…. Mocht u nog gegevens hebben voor het project Watervogels die nog niet zijn doorgegeven dan vragen wij u dit NU te doen. Dit kan door het ingeven op de webpagina van het INBO indien u over de toegangscode beschikt, anders geeft u de gegevens door via een mailtje of briefje aan mij (marcel.jonckers2@telenet.be). Ik doe daarna het nodige. Ik zal ook zorgen dat de nieuwe gebieden en nieuwe tellers worden toegevoegd voor volgend winterhalfjaar! Deelnemers aan deze projecten van het INBO krijgen ook enkele keren per jaar het tijdschriftje van het INBO op hun postadres toegezonden.

ABV project Vanaf 1 maart is het ABV-project weer van start gegaan. De eerste van de drie telrondes is voorbij. Nu zitten we in de tweede ronde tot eind mei, en van 1 juni tot 15 juli loopt de derde en laatste telperiode voor dit jaar en voor dit project. Hiervoor hebben we een reeks vaste tellers, maar er zijn ook hiervoor een paar nieuwe mensen nodig. Daarom enige woorden uitleg. ABV staat voor Algemene BroedVogels, dus de soorten die niet in het bijzondere broedvogelproject vallen, denk aan Roodborst, Koolmees, Merel, Winterkoning, enz. Hoe volg je die op met een minimale inspanning? Door een soort van geplande steekproef. Daarom werden over heel Vlaanderen een (ik dacht 150) kilometerhokken geselecteerd, at random, maar volgens bepaalde criteria qua biotopen om een goede presentabiliteit te bekomen. In elk van die hokken werden 6 punten bepaald waarop, gedurende een broedseizoen, tijdens drie telmomenten gespreid in de tijd van maart tot eind juni, tijdens 5 minuten alle soorten en aantallen vogels worden genoteerd. Dus drie keer in één broedseizoen, maar slechts om de drie jaar te herhalen. En voor een paar hokken hebben wij een nieuwe teller nodig. Geïnteresseerden nemen contact op met Peter Collaerts, tel. 0477 37 04 50 of via mail peter.collaerts@scarlet.be Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 13


FENOLOGIE DOE MEE AAN HET FENOLOGISCH ONDERZOEK De winter heeft lang genoeg geduurd. Heel wat zomergasten zijn e al, de laatste terugkeerders mogen de volgende paar weken verwacht worden. Ben je er klaar voor? Wij volgen al meerdere jaren de aankomstdata op van onze zomervogels of lentedoortrekkers. Op onze website vind je van meerder jaren de onderzoeksgegevens uit onze regio Oost-Brabant. Ook dit jaar hopen we op heel veel gegevens van gewone soorten als Tjiftjaf, Zwartkop en Boerenzwaluw, maar ook van zeldzamere soorten als Braamsluiper of een doortrekkende en even verpozende Grote Karekiet, met dan de hoop van “Zou hij niet eens blijven?”. Misschien is dit lijstje misleidend. Het gaat ook over roofvogels als de Zwarte Wouw, de Grauwe Kiekendief, de Visarend…, watervogels als de Zomertaling, doortrekkende steltlopers of Wulpen die weer hun broedplaatsen innemen… Dus vragen we je van nauwgezet je (eerste) waarnemingen per gebied in te geven van die gewonere zomervogels en natuurlijk ook van de zeldzamer soorten…, maar dat doe je al ongetwijfeld. Gewoon ingeven in www.waarnemingen.be. Graag ontdekken wij daar je eerste waarnemingen van Fitis, Spotvogel, Koekoek, Bosrietzanger, Wielewaal …, kortom alle soorten die in de winter ontbraken. En … ook al hoorde je dat Jan of Piet diezelfde soort al een weekje vroeger waarnam, toch willen we ook jouw eerste waarneming van die soort vernemen. Wij verwerken op het einde van de lente weer alles tot een artikeltje voor Ons Vogelblad en:of onze website.

Wespendief Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 14


CURSUSSEN 2013

ROOFVOGELCURSUS te Glabbeek Start 18 november 2013 – einde 26 april 2014

Vogelwerkgroep Oost-Brabant i.s.m. Kern Glabbeek en Natuurpunt Velpe-Mene

CURSUS “ROOFVOGELS en UILEN” 2013 – 2014 bestaande uit 3 theorielessen en 5 excursies In deze lessenreeks wordt kennis gemaakt met alle roofvogel- en uilensoorten die in ons land broeden, maar ook met die soorten die ons land bezoeken als doortrekker, overwinteraar of meermaals als dwaalgast. Theoretische lessen Deze worden gegeven door mensen van de Vogelwerkgroep in parochiecentrum Wever, Solveld , Wever (deelgemeente van Glabbeek) t.o. de kerk, parking bij de kerk, telkens van 19.30 u. tot 22.30 u. o Les 1 op maandag 18 november 2013: Roofvogelgroep 1 Lesgevers: Marcel Jonckers (introductiedeel over bouw en systematiek) en boswachter Jan Wellekens (soortbesprekingen en ecologie) o Les 2 op maandag 2 december 2013: Roofvogelgroep 2 Lesgever: Peter Collaerts (soortbesprekingen en ecologie) o Les 3 op maandag 10 maart 2014: Uilen Lesgevers: Marcel Jonckers (introductiedeel over bouw en systematiek) en Philippe Smets (provinciaal coördinator van de Kerkuilenwerkgroep) Excursies o Zaterdag 14 december 2013: voormiddagwandeling door de velden van Outgaarden, het gebied in onze streek met de meeste kans op kiekendieven o Zondag 5 januari 2014: deelname Roofvogeltellingen in de regio o Zaterdag 8 februari 2014: daguitstap met auto’s naar de Linker Schelde-oever (omgeving Doel – Saeftinghe) o Zaterdag 29 maart 2014: uilenwandeling Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 15


o Zaterdag 26 april 2014: daguitstap met auto’s naar de Oostkantons De inschrijvers krijgen later details hierover.

Foto’s : Steenuil, Uilenwerkgroep, Philippe Smets.

Info en inschrijvingen voor deze cursus? 60 euro voor leden Natuurpunt, (hierbij inbegrepen het abonnement op “Ons Vogelblad” tot 1 januari 2015!), 84 euro voor niet-leden te storten op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + Roofvogelcursus Glabbeek”. De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met o.a. de fraaie Natuur.gids met daarin 66 uitgestippelde wandelingen en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België, 1 jaar lang het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap. Heb je je abonnementsgeld (lidgeld VWG) al vernieuwd ? 12 euro voor een jaartje! IBAN: BE24 3300 1135 7138 BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 16


“Ons Vogelblad” Al 23 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu dubbeldik !! Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot meestal 64 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.

Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant Onze vernieuwde website: een bezoekje zeker waard! Voortdurend bijgewerkt…. Waarnemingen in de regio en tijdens onze uitstappen en reizen. Info over cursussen, studie- en beschermingsprojecten. Enkele vogelportretten En heel wat meer, vaak gepresenteerd op een originele wijze.

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of voorstellen? Welkom!

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2013 / 4

Pagina 17

2013-04 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant  

2013-04 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you