Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT p./a. Waaibergstraat 26 / 5 – 3300 Tienen tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33 : -

Bijzondere cursus “Vogels van de Waterkant” te Bierbeek Start: maandag 17 september 2012

GEORGANISEERD I.S.M. AFDELING VELPE-MENE KERN BIERBEEK BESTAANDE UIT 3 THEORIELESSEN EN 3 PRAKTIJKLESSEN Theorie:

Praktijk:

Maandag, 17 september 2012 Maandag, 22 oktober 2012 Maandag, 19 november 2012

Zaterdag, 22 september 2012 Zaterdag, 10 november 2012 Zondag, 2 december 2012

Een kleine cursus gericht op de vogels die we in onze regio op en langs het water kunnen ontmoeten. Wij proberen met deze cursus een publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig voorkennis.


De 3 voordrachten gaan door in het Cultureel Centrum De Borre in Bierbeek, Speelpleinstraat 10. Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plekke. Theoretische lessen We behandelen deze vogels met grote aandacht voor herkenning, hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur. Er wordt gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties met foto’s, geluids- en filmfragmenten.  Maandag 17 september – In de eerste les komen de meest typische watervogels aan bod: eenden, zwanen en ganzen, samen toch een hele reeks boeiende soorten, waaronder ook een paar onregelmatige wintergasten als Nonnetje en Grote Zaagbek. Lesgever: Marcel Jonckers.  Maandag 22 oktober – De tweede les behandelt wat geheimzinniger soorten als de 3 in onze regio broedende soorten futen. Daarna gaat de aandacht naar de belangrijke groep van de reigers, en de rallen waaronder de gekende Waterhoen en Meerkoet, maar ook de verborgen levende Waterral. Lesgever: Rudy Van Baelen.  Maandag 19 november – In de derde les worden zeer uiteenlopende soorten behandeld als Aalscholver, de courantst in het binnenland voorkomende meeuwen, een aantal steltlopers die geregeld langs vijvers opduiken, een paar echt watergebonden soorten zangvogels en de schitterende IJsvogel. Lesgever: Jan Wellekens. Praktijk De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddagwandelingen in de regio: 2 op zaterdagvoormiddagen, één keer op zondagvoormiddag. Voor de excursies spreken we telkens af aan het leslokaal (CC De Borre) om 8 u. en van daaruit carpoolen we naar de verschillende locaties. Wie wenst, kan ook rechtstreeks naar de vertrekplaats van de wandeling, Tijdens de theoretische lessen kunnen afspraken worden gemaakt voor wie rechtstreeks naar de startplaats wil gaan. De excursies eindigen ter plaatse omstreeks 11.45 u. Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Vogels van de Waterkant, 2012

Pagina 2


Zaterdag 22 september 2012- Voormiddag in de Dijlevallei. We starten aan de vijvers van de Zoete Waters, een gebied waar de recreatiedruk nogal groot is, maar hierdoor zijn de er voorkomende watervogels minder schuw. Na een eerste wandeling daar verplaatsen we ons met de wagens naar Sint-Agatha-Rode. Hier ligt een grote vijver,30 ha, gekend als Het Grootbroek, in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Hier werden een kijkhut en een kijktoren gebouwd van waaruit het gebied kan overschouwd worden. Naast de talrijke watervogels in vele soorten is hier in deze periode ook kans op Visarend. Afspraak: Parking De Borre om 8 u. of parking Zoet Water bij de hoek van Waversebaan met de Maurits Noëstraat te Oud-Heverlee om 8.30 u. – Einde omstreeks 11.45 u. Zaterdag 10 november: de Vijvers van de Abdij van het Park te Heverlee Hier maken we een wandeling langsheen de historische gebouwen van de Abdij van Het Park, waarvan er verscheidene recent werden gerestaureerd. Dan gaat de wandeling langsheen de vijvers waar we opnieuw een reeks watervogels kunnen observeren. Ondertussen hebben de eenden allemaal hun prachtkleed en slaan ze al vaak aan het baltsen. Afspraak: Parking De Borre om 8 u. of op de grote binnenkoer van de abdij, toegang langs de Geldenaaksebaan (Leuven, Heverlee) om 8.30 u. – Einde omstreeks 11.45 u.

Aalscholver, foto Marleen Regent Zondag 2 december: Schulens Meer te Linkhout We bezoeken het Schulensmeer, één van de grootste meren van Vlaanderen. Het is omgeven door een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet. Vrijwel alle percelen worden beheerd als reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen. De Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Vogels van de Waterkant, 2012

Pagina 3


graslanden wisselen af met stuiken en (knot)boomrijen. Het grote wateroppervlak lokt vele watervogels in diverse soorten. Vrijwel alle eendensoorten en enkele ganzensoorten in vaak grote aantallen, Futen en Dodaarzen kunnen worden waargenomen. De Aalscholvers vertoeven er graag en hebben er sedert enkele jaren een winterslaapplaats. Hier is ook kans op een aantal typische wintersoorten als Smient, Pijlstaart, Nonnetje, Brilduiker en Wilde Zwaan. Afspraak: Parking De Borre om 8 u of ter plaatse kerk van Linkhout 8.45 u. Einde ter plaatse: omstreeks 12 u.

Zilvermeeuw (foto Jeaninne Raeymaekers) en Canadese Gans (foto:Christel Dehoux) Info en inschrijvingen: Voor leden Natuurpunt 50 euro. Niet-leden betalen 74 euro. (De meerprijs is lidgeld voor 1 jaar). Te storten op rekening IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + Watervogelcursus Bierbeek”. De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met o.a. een cd-vogelzang en 1 jaar lang het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap. Alle deelnemers genieten bovendien 1 jaar van een abonnement op “Ons Vogelblad”. INFO CURSUS Meer info: Esther Buysmans van kern Bierbeek (tel. 0475 33 51 70) of bij de bestuursleden Vogelwerkgroep Oost-Brabant Marcel Jonckers Jan Wellekens

Marcel Jonckers Peter Collaerts

 0497 44 72 33  0479 79 93 67

Peter Collaerts Luc Cieters

marcel.jonckers2@telenet.be peter.collaerts@scarlet.be

 0477 37 04 50  0494 916 862

Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Vogels van de Waterkant, 2012

Pagina 4

Bijzondere cursus - Vogels van de waterkant  
Bijzondere cursus - Vogels van de waterkant  

Vogels van de waterkant

Advertisement