Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2012/9 29 okt. 2012 Beste natuur- en vogelvrienden, Hier onze nieuwsbrief met vooral aandacht voor de activiteiten van de maand november, maar ook ‌ Laatste kans om in te schrijven voor het kraanvogelweekend in Belval

Alle info over de reis naar Lesbos

Eerste info over onze cursussen in 2013

En veel details over de autodagtocht naar Linkeroever !! En niet vergeten:

Fotoavond Nieuw-Zeeland !!

Canadese Ganzen in de Dijlevallei, foto Alex Wouters 27 okt. 2012, Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 1


Dit heb je misschien gemist ‌. .

Donderdag 18 oktober 2012 Infoavond met Jenny De Laet

Effecten van klimaatswijzigingen en verstedelijking op onze leefomgeving en stedelijke vogels Op onze website kan je haar presentatie rustig inkijken onder de rubriek STUDIE.

Komende activiteiten ‌. Varenbergwandeling te Lovenjoel

Zaterdag 3 november 2012

We volgen een bewegwijzerde wandeling uit de folder verkrijgbaar bij de dienst Toerisme te Bierbeek. Het traject dat we volgen, ongeveer 7,5 km lang, biedt afwisselende landschappen met heuvelachtige bosjes en valleigronden. We passeren het kasteelpark van Varenberg met zijn vijver rijk aan watervogels. Wandelend door schilderachtige holle wegen, percelen bos en op rustige landbouwwegen, is het genieten van een prachtig stukje natuur in herfstkleuren. Vooral zangvogels, spechten en mogelijk een paar roofvogels. Afspraak: op de parking van Carrefour (vroegere GB), Vlinderlaan te Korbeek-Lo om 9 u. Einde omstreeks 12 u. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 2


AUTODAGTOCHT LINKEROEVER

Zaterdag 24 november 2012

NATUURCOMPENSATIEGEBIEDEN Op 24 november bezoeken we een aantal natuurcompensatiegebieden op de Linkeroever !!! Op één mensenleven kan een streek ongelofelijk van karakter veranderen denk ik soms, als ik in het Waasland ben. Zeker als er grote economische belangen spelen, zoals de havenuitbreiding. De strijd tegen het eerste chemisch bedrijf, Progil, in 1964, de strijd tegen de kerncentrales, de strijd tegen de teloorgang van de rechteroever (herinner u de tv-reeks Terug naar Oosterdonk), uiteindelijk de strijd tegen het verdwijnen van Doel-dorp… Er blijft inderdaad niet veel over van de polder waar mijn grootvader fruit kweekte. En plots ontstaat er nieuwe natuur, soms merkwaardige percelen zoals de Verrebroekse Plassen en zijn Lepelaars, hoe kan zoiets ? “De uitbouw van de Waaslandhaven en de aanleg van het Deurganckdok leidden tot verdere aantasting van de aanwezige natuurwaarden. Om het verlies op te vangen en in overeenstemming te brengen met de Europese natuurrichtlijnen, werden natuurcompensatiegebieden gerealiseerd. Het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen is een duurzaam ontwikkelingsplan dat de definitieve grenzen van de haven afbakent. Het moet ervoor zorgen dat de groei van de haven gelijke tred houdt met de instandhouding en ontwikkeling van kostbare ecosystemen. Om de natuurdoelstellingen te behalen is gekozen om de natuur te concentreren binnen aaneengesloten natuurkerngebieden. Zo ontstaan schaaleffecten en worden allerlei verstorende invloeden kleiner. Bovendien is een relatief kleinere oppervlakte nodig om de vooropgestelde natuurwaarden te bereiken.”  Uit : Linkerscheldeoever: Boordevol industrie en ....natuur, ANB, herwerkte versie januari 2009”.

Blokkersdijk, Foto Natuurpunt WAL Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 3


BLOKKERSDIJK. Voor velen de eerste keer en voor anderen lang geleden waarschijnlijk, de moeilijke toegang tot het reservaat heeft ervoor gezorgd dat er minder toeloop is dan vroeger. Hoe geraak je er ? Voorbij de Kennedytunnel richting Gent neem je de tweede afslag (Rotterdam/Brugge) = Expressweg of E34, maar !!!! je neemt dan onmiddellijk Afslag 7 = Sint Anna/Antwerpen Linkeroever. Op deze weg richting Antwerpen zie je redelijk snel een afslag links, dat is in feite naar het Sint-Annabos. Neem die afslag en draai terug, maar nu op de parallelweg! Even verder zie je een kleine parking en daar kunnen we dan elkaar opwachten en via een pad van mindere kwaliteit 1 km verder de parking van de Blokkersdijk bereiken. Even wandelen tot bij de kijkhut met een herinneringsbord voor de bezieler van het reservaat, Paul Géremé (1948-2007). Een surrealistisch beeld, een reservaat tussen de industrie, vroeger was dat uniek, nu met de compensatiegebieden is dat een gewoon beeld geworden. Sinds 1998 natuurreservaat heeft dit gebied van zo'n 60 ha wat te bieden. Wintergasten zijn o.m. Kleine Zwaan, Smient, Pijlstaart, Tafeleend, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek. Doortrekkers zijn o.m. Purperreiger, Lepelaar, Visarend, Kleine Strandloper, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Bosruiter, Oeverloper, Dwergmeeuw, Zwarte Stern, Velduil, Tapuit, Beflijster, Paapje. Sperwer, Buizerd, Kluut, Visdief foerageren er.  Verdere info : Ornithologisch Jaaroverzicht Blokkersdijk via de site van Natuurpunt-Wal.  Coördinaten : 51°13'41.98””N4°20'31.62”E KLEIN RIETVELD/GROOT RIETVELD (VLAKTE VAN ZWIJNDRECHT). Na het bezoek aan de Blokkersdijk rijden we even terug over dat pad met steenslag tot bij de kleine parking en rijden we terug de Expressweg op, nu richting Rotterdam/Brugge. We passeren de Blokkersdijk en verlaten de autostrade via de eerste afslag voorbij deze Blokkersdijk (Afslag 8 = Haven) en we vervolgen via de parallelweg richting kust tot net !!! voor de spoorwegbrug over de snelweg, we slaan rechtsaf = Kwarikweg. Je ziet onmiddellijk rechts het Groot Rietveld, 80 ha groot, een blijvende compensatie voor natuurwaarden die bij werken in de jaren '90 in en rond de haven zijn verloren gegaan. Inmiddels het grootste aaneengesloten rietveld in Vlaanderen. Maar eerst rijden we even verder tot net voorbij enorme kuipen aan de linkerkant en daar rijden we naar beneden, daar zie je het Kleine Rietveld (recent aangelegd maar zeer interessante plas, o.a. veel Zilverreigers). Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 4


Terug op de Kwarikweg blijven we langs het Groot Rietveld rijden tot het volgende infobord, rechtover het Fort Sint Marie, via een dwarsdijkje wandelen we door het Rietveld, er zijn twee kijkplaatsen met zicht op de plassen o.a. bij de Put van Fien. Maar luisteren loont ook, zeker met die talrijke Baardmannetjes in de buurt (8 broedende koppels). Alle typische rietvogels zijn er te verwachten.  Coördinaten : 51°14'58.43''N4°17'46.88''E (Google Maps).  Meer info op de site van Natuurpunt-Wal.

Groot Rietveld, foto Agentschap Natuur en Bos

VERREBROEKSE PLASSEN Na het bezoek aan de rietvelden keren we terug naar de Expresweg, door de richting Brugge te blijven volgen (éénmaal enkel Ring als aanduiding). Terug op de Expresweg neem je bijna onmiddellijk de afslag 10 (Vrasene/Kieldrecht). We vervolgen richting Kieldrecht en net voor Verrebroek dorp, voorbij een café neem je aan een rond punt de weg naar de haven rechts = Schoorhavenweg. Na 1,5 km aan een T-kruising, neem je rechts de Hoogschoorweg. Na 500 m aan het volgend rond punt (Katoennatie) neem je links de Haandorpweg. Iets verder liggen de plassen aan je linkerkant, er is daar ter hoogte van de Katoennatie voldoende parkingplaats rechtover het infobord.  Coördinaten 51°15'55.95”N4°12'39.35”E (Google Maps) Dit gebied van zo'n 80 ha is echt interessant omwille van de aanwezige Lepelaars, ook Geoorde Fuut in grote getale en Slobeenden en de Zwarte Stern zijn de moeite waard voor een bezoek. Het brakwatergebied is een tijdelijke compensatie voor het verlies van rustige waterplassen in de haven zoals de Smientenplas.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 5


Lepelaar kolonie in de verebroekse Plassen, foto website Waashaas Natuurboek

DRIJDIJCK We keren op onze stappen terug tot bij het rond punt bij het café en nemen richting Verrebroek. In Verrebroek dorp slaan we rechts af richting Spaans Fort en komen uiteindelijk langs een klein wegje aan de Drijdijck. 43 ha groot, vroeger akker-en weiland, beter bekend als de Verrebroekse Blikken, nu een prachtig plas- en oevergebied als compensatie voor de aanleg van het Deurganckdok. Steltlopers doen het hier uitstekend, vooral de massale aanwezigheid van Wulpen zal opvallen.  Coördinaten : 51°16'26.87”N4°11'40.39”E (Google Maps). PUTTEN WEST/ZOETWATERKREEK We rijden de Drijdijck voorbij en via een slingerende weg komen we op de OudArenberg waar we iets verder naar rechts de Putten-West en de Zoetwaterkreek bereiken. Dit is een Ganzenparadijs !!! Zilte vochtige weilanden, zo'n 45 ha groot.  Coördinaten : 51°17'31.48”N4°13'01.63”E (Google Maps) CAFE HET ANGELUUS. Na een bezoek aan de Putten-West nemen we richting Prosperpolder waar we onze boterhammen kunnen bovenhalen met een drank des huizes.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 6


NAMIDDAG : SCHOR OUDEN DOEL en GETIJHAVENS VAN PROSPER en OUDEN DOEL, eventueel het PAARDENSCHOR. Slib dus in de haventjes en veel kans op steltlopers. Onder de dijk zie je de natuurgebieden in aanleg ter uitvoering van het Sigmaplan, de voormalige Polder van Prosper. We bevinden ons nu echt in oorlogsgebied, want het is hier dat de strijd tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevochten om de Hedwigepolder. Het Schor Ouden Doel is 51 ha groot, en ligt aan de rivierzijde van de Schelde ten noorden van het Verdronken land van Saeftinghe, een brakwatergebied dus. Iets verder ligt het Paardenschor, sinds 2004 terug afgegraven Als we niet genoeg steltlopers gezien hebben, kunnen we eventueel nog het plateau bezoeken bij het Zomerhuis op het domein van het Verdronken Land, vlakbij het Sieperdaschor. Afhankelijk uiteraard van het seizoen, hoor of zie je Watersnip, Zwarte Ruiter, Tureluur, Witgatje, Kluut, Poelruiter, Bosruiter, Steltkluut, Zomertaling, Wintertaling, Grote en Kleine Zilverreigers. In die rietvelden wordt geringd, de enige keer dat ik een Porseleinhoen en een Waterrietzanger in mijn handen nam. Soms zijn er ook Baardmannetjes te horen. We passeren de bosjes, slaapplaats voor de Zeearend (als hij aanwezig is in het schor) en soms ook Bonte Kraai. Wat verder bereiken we de Kijkhut Saeftinghe. Dit is de beste plaats om roofvogels te zien. Afhankelijk van het seizoen uiteraard zie je Bruine en Blauwe Kiekendief, Buizerd, Slechtvalk, Smelleken, Sperwer, Torenvalk, ook een Velduil is geen uitzondering. De Plassen van Saeftinghe is net als de twee vorige plaatsen, ĂŠĂŠn van de 10 kijkplaatsen tussen Baalhoek en het schor Ouden Doel. Wulp, Kluut, Wintertaling, Groenpootruiter, Slobeend, we zien wel. Kijkhut Saeftinghe, foto Natuurforum Vlaanderen

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 7


De tocht wordt misschien wat ingekort, dat beslissen we wel afhankelijk van het weer en de tijd die we nodig hebben om alles grondig te bekijken. Eindigen doen we in het café Het Verdronken Land. Tekst: Luc Cieters Dinsdag 27 november 2012 Fotopresentatie te Aarschot - Geert Van de Vijver

Natuurreis Nieuw-Zeeland Organisatie i.s.m. Afdeling Aarschot van Natuurpunt.

De Kaka ….

Deze avond leidt Geert van de Vijver ons naar onze tegenvoeters. Nieuw-Zeeland is één van ‘s werelds exclusiefste vogelbestemmingen. Het is het land van de niet-vliegende kiwi, zo typisch en zo uniek dat de Nieuw-Zeelanders hem gemaakt hebben tot hun nationaal symbool. De kiwi lijkt eigenlijk meer op een zoogdier dan op een vogel en is trouwens de enige vogelsoort op aarde waarbij de neusgaten zich bevinden op het uiteinde van de snavel waardoor hij prooien tot 15 cm onder de grond kan waarnemen. Geert vertelt: “Wat mij naar Nieuw-Zeeland heeft gedreven is vooral de rijkdom aan zeevogels: 84 verschillende soorten zeevogels Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 8


komen er broeden. Hiervan is 50 % endemisch. Nieuw-Zeeland is trouwens het enige land op aarde waar een albatrossoort op het vasteland broedt, namelijk de Koningsalbatros met een spanwijdte van 3.5 meter. Nog leuk om weten is dat je hier 11 van de 22 albatrossoorten kan observeren en dit op één enkele trip vanuit Kaikoura. Wat je op deze plaats in 3 uur te zien krijgt, daar doe je elders op aarde een paar jaar over.” Wil je nog meer te weten komen over dit fantastische land met zijn prachtige landschappen, gletsjers, geisers, vulkanen, tropische stranden… dan is deze fotopresentatie hiervoor de uitgelezen kans. Waar en wanneer? Parochiezaal Bekaf, in de Bekaflaan te Aarschot. Aanvang om 20 u. We vragen een bescheiden toegangsgeld van 2 euro ten bate van een plaatselijk natuurproject.

* Bustocht * Ganzengebieden Damme en Uitkerkse Polders Zaterdag 8 december 2012 Als afsluiter van de cursus “Vogels het jaar rond” trekken we naar de West-Vlaamse polders. In de streek van Damme overwinteren duizenden ganzen, vooral Kolgans en Kleine Rietgans. Van deze laatste overwinteren hier tot 90 % van de wereldpopulatie. We bezoeken dit gebied o.l.v. Wim Jans, bioloog en vogelkenner. ’s Middags eten we in bezoekerscentrum ‘De Groenwaecke’. Daarna trekken we de Uitkerkse Polders in, een uitgestrekt natuurgebied van ongeveer 300 ha met een vijftal schuilhutten en één van de rijkste vogelgebieden in ons land. Kansen op Wulp, Bergeend, Pijlstaart, Tureluur, Zwarte Ruiter, Bruine Kiekendief, Kleine Zilverreiger, Watersnip, … Vertrek: Rotselaar, carpoolparking bij uitrit 21 van E314 bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, parking Bodart om 7 u. – Tienen: carpoolparking bij E40 om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20 u. Inschrijven door storten van 25 euro op rekening van de Vogelwerkgroep: 330-0116265-16 of IBAN: BE72 3300 1162 6516 met vermelding "Damme Uitkerke + gekozen opstapplaats". Graag vóór 25 november. Cursisten van de cursus te Leuven gratis.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 9


Onze vogelreizen 2013 9 en 10 februari 2013 WEEKENDUITSTAP NAAR LE LAC DE BELVAL-EN-ARGONNE Tekst Luc Cieters

Inschrijven voor deze reis kan nog tot 7 november !!!!

Vorig jaar organiseerde Jan Wellekens voor onze vogelwerkgroep een uitstap naar La Lorraine, meer bepaald de omgeving van Etain en Billy-Les-Mangiennes; met als topmomenten Kraanvogels en een Wilde Kat, trouwe “uitstappers” zullen het zich nog wel herinneren! In het daaropvolgend verslag in Ons Vogelblad werd er al verwezen naar een nieuwe pleisterplaats voor Kraanvogels, Belval-enArgonne. Inmiddels heb ik een weekend doorgebracht in Belval. Wat hulp bij het beheerswerk, een prachtige wandeling en daarna een prachtig feest ter gelegenheid van de recente erkenning van de vijver als natuurreservaat. Tijdens al deze activiteiten ontmoetten we Rik Desmedt. Een jongensdroom als Jong Wielewaler inspireerde hem in 1972 om zich in te zetten om de bestaande maïsakkers te herstellen in een historische vijver. Inzicht, geduld en doorzettingsvermogen waren nodig om tot het huidige resultaat te komen, een vijver van 204 ha. Het heeft ook veel Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 10


geld gekost, zo'n 1,4 miljoen euro. Natuurpunt is de hoofdaandeelhouder, ook een unieke prestatie (in het buitenland). Tijdens ons bezoek zagen we al een Visarend, een bel Wespendieven, Grote Zilverreigers, Beverratten en een burcht van een Das. Er is ook een eerste broedpoging te melden van de Kraanvogels, maar in de winter verblijven er zo'n 2000 exemplaren. Dus nodig ik jullie uit voor een tweedaagse naar Belval-en-Argonne tijdens het weekend van 9 en 10 februari 2013 !!!! Praktisch info: Belval ligt in de buurt van Verdun op 350 km van hier, zo'n 4 uur reistijd. Zaterdag:  Met een carpoolsysteem rijden we op eigen ritme naar de Argonne, streefdoel is om elkaar te treffen om 12 uur in café-restaurant L'Espérance, vlakbij de vijver. Uiteraard is er tijd voor een koffie en de eigen bereide picknick. Ten laatste om 13 uur ontmoeten we Rik Desmedt aan de vijver. Hij geeft een korte inleiding en begeleidt ons op een eerste wandeling rond de vijvers.  Daarna tijd om ons te installeren in de respectievelijke overnachtingsplaatsen met nog een drankje hier of daar. Vanaf 16 uur wachten we dan op de aankomende Kraanvogels, tot het donker wordt.  20 uur: avondmaal in hotel L'Espérance, niet duur (15 euro), maar degelijke kost van de “Terroir”.  Nachtrust. Zondag:  Afspraak vroeg in de ochtend aan de vijver om de vertrekkende Kraanvogels, nog eens uit te wuiven.  Een brunch (moet ik nog even organiseren), maar misschien opnieuw in l'Espérance of in een gîte.  Daarna nog een interessant bezoek in de streek op advies van Rik.  Terugtocht in de late namiddag. Overnachtingen: Er is een keuzemogelijkheid.  L'Espérance in Givry: hier zijn acht kamers voor koppels * en één kamer met gescheiden bedden. *koppel : twee personen die in een tweepersoonsbed willen slapen !!! Richtprijs: 24 € per persoon en 5 € voor het ontbijt; 40 € voor 1 persoon in een tweepersoonskamer.  Gîte de groupe, Le Val d'Ante in Givry, 14 kamers van 2 à 6 bedden met bad. Richtprijs: lakens inbegrepen: 15,10 € en 5,90 € voor het ontbijt. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 11


 Les Charmentois bij Mme Patizel: 3 dubbele bedden en 6 enkele bedden, richtprijs 26 € per persoon, ontbijt inbegrepen. Uiteraard volgen de reserveringen pas na het afsluiten van de inschrijvingen op 31 oktober, voorlopig hebben we enkel wat opties. De inschrijving geschiedt via de overschrijving van een voorschot van 50 € per persoon op de gekende rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen. IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB met vermelding Belval. Een aparte mededeling aan Luc Cieters betreffende de prangende vraag, koppel, enkel bed enz. is absoluut nodig om de goede orde te bewaren! Wie het idee genegen is, maar er een eigen invulling aan wil geven wat logement betreft (je bent niet ver van het prachtig stadje Beaulieu waar ook een hotel is) maar dat moet men zelf even regelen uiteraard. Groeten alvast en hopelijk tot in Belval !!!  Meer info over het bezochte gebied vindt u op: www.etangs-belval-argonne.be

Vrijdag 26 april t.e.m. woensdag 8 mei 2013 VOGEL- EN NATUURREIS NAAR LESBOS (Grieks eiland) Volgend jaar gaan we voor 13 dagen met de VWG Natuurpunt Oost-Brabant naar het Griekse eiland Lesbos. Het is het tweede grootste Griekse eiland na Kreta en ligt slechts een paar tientallen kilometer van de Turkse kust. Sinds de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw, is Lesbos in het voorjaar een begrip onder vogelaars, maar ook planten- en natuurliefhebbers zullen aan hun trekken komen. En verschillende historische plekken zullen ook op het programma staan.

Foto Ruppels Grasmus

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 12


Foto: Maskerklauwier We verblijven in studio’s voor 2 en/of 3 personen in het plaatsje Petra in het noordelijke deel van het eiland. De maanden april en mei zijn de topmaanden voor de voorjaarstrek. En de laatste week van april en de eerste week van de maand mei is de (zangvogel) trek op zijn piek. Maar het is geen klassieke plek voor het waarnemen van vogeltrek, in niets te vergelijken met roofvogel- en vogeltrek hot spots zoals Gibraltar, Falsterbo, Eilat, de Bosporus of Burgas. We bezoeken de afwisselende landschappen van het eiland, met nogal wat wetlands, verschillende zoutwinningen, bergen, boomgaarden, cultuurgronden, mediterraan bos etc. … Vogels waar we ons o.a. aan mogen verwachten zijn Yelkouan Pijlstormvogel, Roze Pelikaan, Kuifaalscholver, Zwarte Ibis, Flamingo, Woudaap, Witte en Zwarte Ooievaar, Casarca, Zomertaling, Eleonora’s Valk, Roodpootvalk, Kleine Torenvalk, Slangenarend, Arendbuizerd, Griel, Bijeneter, Steltkluut en een hele resem van zangers zoals Maskerklauwier, verschillende soorten tapuiten, Ruppels Grasmus, Rouwmees, Turkse Boomklever, Rotskruiper, Bruinkeelortolaan, Cirlgors en Zwartkopgors. Zoals je kan zien heel wat minder gebruikelijke soorten van Zuidoost Europa. Daarop nog een sausje van doorgaans zonnig weer, overgoten met een Grieks sausje van lekker eten en een goed glas wijn! Kortom alle ingrediënten om van deze dertien daagse vogel- en natuurreis een topper te maken. De inschrijvingen zijn vanaf nu lopende. De reis gaat door bij een minimum van 8 en maximum 16 deelnemers. We verplaatsen ons in 2 minibussen op het eiland.

Foto: Roze Pelikaan

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 13


OMWILLE VAN DE VLUCHTEN IS EEN SNELLE INSCHRIJVING NOODZAKELIJK! IK ZOU GRAAG DE VLUCHT VASTLEGGEN EIND NOVEMBER! De richtprijs voor deze reis is 1200 € (vlucht, verblijf met volpension, verplaatsingen met huurwagens inbegrepen, NIET inbegrepen : drank en persoonlijke uitgaven). Een reis- en annulatieverzekering is aan te raden! Deelnemers aan deze reis betalen een voorschot van 500 € bij hun inschrijving op het rekeningnummer : IBAN BE72 3300 1162 6516 - BIC BBRU BE BB… van de VWG Natuurpunt Oost-Brabant, dus inschrijven voor eind november 2012! Bij inschrijving graag een seintje aan Jan (jan.wellekens@lne.vlaanderen.be) en Marcel (marcel.jonckers2@telenet.be). Voor meer info over deze reis kan je bij Jan Wellekens (0479 799 367) terecht.

CURSUSSEN 2013 Hier geven we een eerste beperkte info over de cursussen die je van ons mag verwachten in 2013. De programma’s zijn nog onder voorbehoud, want een aantal afspraken dient nog bevestigd. Kleine Cursus te Diest

“Vogels van de Ardennen” Twee lessen gegeven door Koen Leysen in het BC Webbekoms Broek te Diest op maandagavonden 27 februari en 11 maart, gevolgd door een autodagtocht in de Ardennen gegidst door Peter Collaerts.

Te Leuven Grote Cursus “Vogels

Het Jaar Rond” – module 2

Theoretische Lessen op maandagavonden:  4 februari: Introductie tot het Vogels kijken (extrales voor de nieuwe instappers)  11 februari: Uilen  18 maart: Voortplanting  22 april: Zangvogels Zomergasten Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 14


    

13 mei: 10 juni: 16 september: 14 oktober: 4 november:

Steltlopers 1 (determinatie) Steltlopers 2 (ecologie) Kustvogels Meeuwen,Sterns, Alken … Europese Roofvogels Akkervogels (de stakkers van de akkers)

Praktische lessen – Excursies 23 februari

vm.

Park van Kessel-Lo

16 maart

avond

Uilenwandeling Wever Glabbeek

30 maart

vm.

Spicht en Gemp

27 april

vm.

Webbekoms Broek

4 mei

vm.

Dijlevallei

25 mei

Dag / BUS

Zeeland

15 juni

Dag / BUS

Naardermeer Ankeveense Plassen

31 augustus

Dag / BUS

Flevoland

28 september

Dag / Auto

Kust

19 oktober

Dag / BUS

Oostkantons

23 november

vm.

Hoegaardse akkers

Ten slotte volgt er een nieuwe ….

ROOFVOGELCURSUS te Glabbeek Start 18 november 2013 – einde 26 april 2014

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 15


“Ons Vogelblad” Al 23 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu dubbeldik !! Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot meestal 64 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.

Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant Onze vernieuwde website: een bezoekje zeker waard! Voortdurend bijgewerkt…. Waarnemingen in de regio en tijdens onze uitstappen en reizen. Info over cursussen, studie- en beschermingsprojecten. Enkele vogelportretten En heel wat meer, vaak gepresenteerd op een originele wijze.

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of voorstellen? Welkom!

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 9

Pagina 16

2012-09 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant  
2012-09 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Advertisement