Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2012/5

H

allo vogel- en natuurvrienden,

Hier de langverwachte nieuwsbrief, wel wat korter dan gewoonlijk. Hoofdzaak is de opfrissing van de komende activiteiten. Toch wil ik ook nog even terugkomen op de vernieuwing van de abonnementsgelden. Een aantal mensen hebben dit nog niet gedaan. Mocht je bij je laatste tijdschrift ”Ons Vogelblad 92” (met blauw kaftje en valkjes vooraan) een overschrijvingsstrookje gevonden hebben, betekende dat dat je abonnementsgeld toen nog niet was vernieuwd. Natuurlijk kunnen ook nieuwe abonnees zich nog steeds melden…. Het abonnementsgeld bedraagt 12 euro te storten op IBAN: BE24 3300 1135 7138 en BIC: BBRU BE BB en dan ben je weer voor een jaartje gerust. Ondertussen is de lente in het land en als het weer nog altijd niet echt meezit… de vogeltjes zijn stilaan allemaal terug (wel alle soorten, nog niet alle exemplaren) en daar gaan we de volgend dagen en weken intens van genieten.

IN DEZE NIEUWSBRIEF:  Komende activiteiten  Donderdag 10 mei: Nachtegalenwandeling Webbekoms Broek  Zaterdag 19 mei: Voormiddagwandeling Putten van Fonteyn  Donderdag 24 mei: Avondwandeling te St.-Joris-Winge  Zaterdag 26 mei: Autodagtocht Torgny in de Belgische Gaume  Donderdag

 Nieuws van onze vogelwerkgroep  Vogelbescherming zoekt ambulanciers ! WILDLIFE TAXI TEAM

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 1


Donderdag 10 mei 2012

Nachtegalenwandeling Webbekoms Broek Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker waard om op een lenteavond te bezoeken. Het gebied van 325 ha wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging is een belangrijke taak, maar de natuur profiteert van dit statuut. Het gebied wordt de laatste jaren goed gemonitord. Hier broeden heel wat interessante vogelsoorten (zie Ons Vogelblad nr. 79): Zomertortel, Porseleinhoen, Graspieper, Wielewaal, Nachtegaal, Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger… Ze huizen er allemaal. We kijken vooral uit naar de nachtegaalzang. Dit jaar werden al 4 zangposten van deze meesterzanger vastgesteld evenals Wielewaal (3 zangposten), Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Blauwborst, Roodborsttapuit, Rietzanger, Kleine Karekiet, zelfs een vermoedelijk broedgeval Zomertaling. Wellicht vinden we ook Rietgors, Sprinkhaanzanger, Graspieper, Zomertortel, Buizerd, misschien Wespendief ?.. Afspraak: parking Bezoekerscentrum Webbekoms Broek om 19.30 u. Einde omstreeks 21.30 u.

Zaterdag 19 mei 2012

Voormiddagwandeling Putten van Fonteyn

 Een voor het publiek gesloten gebied. Gebruik deze unieke kans om er kennis mee te maken…. De Putten van Fonteyn werden genoemd naar een 19de eeuwse rentenier, Prosper Fonteyn, die het gebied verworf en inrichtte. Het is gelegen in een oude meander van de Demer, een moerassig gebied dus en voorzien van een nooit overstroomde strook, een donk. Het onherbergzame gebied met turfputten en moerassen werd heringericht met een vijftal vijvers voor visteelt. Op de zandige verhevenheid werd het herenhuis, het kasteel, gebouwd. Dit gebied is een gesloten gebied maar kan uitzonderlijk bezocht worden o.l.v. Karl Van Rompaey. We maken dus een “cultureel” wandelingetje met natuurschoon en vogels waaronder watervogels, enkele roofvogels en vooral zangvogels als Grasmus, Roodborsttapuit, Nachtegaal… Afspraak: kerk van Tremelo in de Astridstraat om 9 u. Einde omstreeks 12 u.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 2


Donderdag 24 mei 2012

Avondwandeling St.-Joris-Winge Wandeling o.l.v. Niels Ryckeboer over het Plateau van de Grotendries en door een diepe holle weg (de oude Tiense baan) die zich in het plateau snijdt. Op deze wandeling hopen we vooral om wat van onze bedreigde akkervogels te ontmoeten. Geelgors, Veldleeuwerik, misschien een zingende Kneu of een roepende Patrijs of Kwartel. Met wat meeval met het weer is er heel wat vogelzang in de houtkanten. Vertrek: om 19.30 u. aan de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tiense steenweg te St.-Joris-Winge. Einde omstreeks 22 u.

Zaterdag 26 mei 2012

Autodagtocht Autotocht naar Torgny

Onze eigen Provence, een gebied met zeer hoge biodiversiteit!

O.l.v. Jan Wellekens bezoeken we het meest zuidelijke stukje België, nl. de streek van Torgny en zijn cuesta’s en trekken even de Franse grens over. In deze streek zijn Grauwe Klauwier en Europese Kanarie nog talrijk, maar er is ook kans op Grote Karekiet, Boompieper, Zwarte en Rode Wouw, Grauwe Kiekendief, Wespendief, Middelste Bonte Specht, Goud- en Appelvink, Taigaboomkruiper, Orpheusspotvogel… Verder is dit een paradijs voor vlinders, libellen en de typische kalkflora. Vertrek: Leuven parking Bodart om 7 u. – Tienen carpooling E40 eveneens om 7 u. De 2 groepen Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 3


komen samen te Etalle, bij of in de cafetaria bij uitrit 29 van de E314. Terug omstreeks 21 u. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Leen en Pirre Ackermans, Halderstraat 303, Tielt-Winge

Nodigen je uit in hun tuin voor de jaarlijkse opendeurdag Met uilenringdemonstratie ….

Op zondag 3 juni 2012 Maak het ringen van de nieuwgeboren steen- en kerkuiltjes (pulli) mee tijdens de opendeur in de ecotuin van Leen en Pirre Ackermans. Neem een kijkje in de nestkasten en bewonder deze prachtige dieren van héél dichtbij. Leer tevens de 53 are ecotuin kennen. Inschrijving wel graag bevestigen via mail naar pirre.ackermans@hotmail.com In de ecotuin van Leen & Pirre Ackermans te Houwaart wonen sedert meer dan 20 jaar steenuiltjes en sedert 12 jaren eveneens kerkuilen. Dit zijn wilde dieren die beschermd zijn bij wet. Jaarlijks krijgen de jonge vogels (pulli genaamd) een identificatiering aan een poot bevestigd door een medewerker van de vogelbescherming. Tijdens dit gebeuren is het voor de toeschouwers mogelijk om een kijkje te nemen in de nestkasten en deze prachtige dieren van héél dichtbij te bewonderen. Er wordt uitleg gegeven over deze interessante dieren en de toeschouwers krijgen een antwoord op al hun vragen. Tijdens het event kan tevens de 53 are ecotuin worden bezocht. Dit alles met respect voor de natuur en de aanplantingen. Het event begint om 15u stipt en eindigt rond 18u Foto's van de vorige jaren zijn te bekijken op onze website : www.leen-en-pirre.be

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 4


Nieuws vanuit Vogelwerkgroep Oost-Brabant Onze vernieuwde website: een bezoekje zeker waard! www.vogelwerkgroep-oostbrabant Voortdurend bijgewerkt…. Er zijn heel wat nieuwe dingen op te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een tabel met de waarnemingen gedaan tijdens de excursies van de grote cursus “Vogels Het Jaar Rond”. Deze tabel wordt na elke uitstap verrijkt met een nieuw kolommetje en hopelijk een reeks nieuwe soorten. Er is ook zo een opbouwtabel van de vroege-vogelwandelingen . En na elke daguitstap proberen we zo snel mogelijk ook een waarnemingslijst te publiceren. Er is ook het volledige overzicht van de watervogeltellingen van winter 2010-2011. Nieuw is ook het overzicht van de resultaten van de fenologie 2011 wat je toelaat te vergelijken met deze lente… Ook de tellingen in onze streek van het project Voeren en, Beloeren 2012 kan je er vinden. Staan jouw gegevens er ook tussen ? En de waarnemingsrubriek uit ons tijdschrift vind je ook terug maar dan verrijkt met een hele reeks duidelijke diagrammen. Een aantal tijdschriftartikelen, de activiteitenkalende en de folders van de cursussen kan je terugvinden onder de vorm van een te doorbladeren boekje … en er is nog veel meer. We werken er aan verder en wie een bijdrage wil leveren, dient zich zeker niet te onthouden. We kijken natuurlijk uit naar al je lentewaarnemingen en zullen hieruit ook putten voor het overzicht van fenologie 2012. Onze Camargue-reis werd door de 24 deelnemers erg gesmaakt. Niet minder dan 142 vogelsoorten werden genoteerd waaronder heel wat bijzonders soorten: Kleine Trap, Griel, Witbuikzandhoen,Rode Patrijs, Kleine Torenvalk, Slangenarend, Zwarte Ibis, Kwak, Kraanvogel, Zwarte Spreeuw, Scharrelaar… Eerdags staat de volledige lijst op onze website en in ons volgend tijdschrift lees je zeker het verslag. Onze ROOFVOGELCURSUS werd afgesloten met een succesvolle tocht naar de Oostkantons met waarnemingen van Rode Wouw, Zwarte Ooievaar, zelfs een baltsend mannetje Korhoen.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 5


De cursus VOGELS HET JAAR ROND te Leuven loopt met 41 deelnemers in de schitterende raadzaal van het Provinciehuis te Leuven. Enkel voor hen is er dit weekend de autodagtocht naar Wijvenheide en Hageven. Stilaan wordt het ijd om in te schrijven voor de volgende cursus

VOGELS VAN DE WATERKANT En voor wie dit allemaal moet missen want “geen cursist”/ stilaan komt de volgende cursus er al aan. Namelijk een cursus “VOGELS VAN DE WATERKANT”. Deze zal bestaan uit drie lesavonden op maandagavonden in CC De Borre in Bierbeek en drie halvedagtochten. Meer info hierover op onze website of hieronder in deze nieuwsbrief. De inschrijvingen zijn geopend!

Cursus “Vogels van de Waterkant” te Bierbeek Start: maandag 17 september 2012

GEORGANISEERD I.S.M. AFDELING VELPE-MENE & KERN BIERBEEK BESTAANDE UIT 3 THEORIELESSEN EN 3 PRAKTIJKLESSEN

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 6


Theorie: Maandag, 17 september 2012 Maandag, 22 oktober 2012 Maandag, 19 november 2012

Praktijk: Zaterdag, 22 september 2012 Zaterdag, 10 november 2012 Zondag, 2 december 2012 Een kleine cursus gericht op de vogels die we in onze regio op en langs het water kunnen ontmoeten. Wij proberen met deze cursus een publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig voorkennis. De 3 voordrachten gaan door in het Cultureel Centrum De Borre in Bierbeek, Speelpleinstraat 10. Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plekke. Theoretische lessen We behandelen deze vogels met grote aandacht voor herkenning, hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur. Er wordt gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties met foto’s, geluids- en filmfragmenten.

 Maandag 17 september – In de eerste les komen de meest typische watervogels aan bod: eenden, zwanen en ganzen, samen toch een hele reeks boeiende soorten, waaronder ook een paar onregelmatige wintergasten als Nonnetje en Grote Zaagbek.  Maandag 22 oktober – De tweede les behandelt wat geheimzinniger soorten als de 3 in onze regio broedende soorten futen. Daarna gaat de aandacht naar de belangrijke groep van de reigers, en de rallen waaronder de gekende Waterhoen en Meerkoet, maar ook de verborgen levende Waterral.  Maandag 18 november – In de derde les worden zeer uiteenlopende soorten behandeld als Aalscholver, de courantst in het binnenland voorkomende meeuwen, een aantal steltlopers die geregeld langs vijvers opduiken, een paar echt watergebonden soorten zangvogels en de schitterende IJsvogel. Praktijk De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddagwandelingen in de regio op zaterdagvoormiddagen:  Zaterdag 22 september: Zoet Water en St.-Agatha-Rode in de Dijlevallei  Zaterdag 11 november: de Vijvers van de abdij van het Park te Heverlee Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 7


 Zaterdag 2 december28 maart: Schulens Meer en Broek te Linkhout

Voor de excursies spreken we telkens af aan het leslokaal (CC De Borre) om 8 u. en van daaruit carpoolen we naar de verschillende locaties. Tijdens de theoretische lessen kunnen afspraken worden gemaakt voor wie rechtstreeks naar de startplaats wil gaan. De excursies eindigen ter plaatse omstreeks 11.45 u. Info en inschrijvingen: Voor leden Natuurpunt 50 euro. Niet-leden betalen 74 euro. Ze worden dan automatisch lid van Natuurpunt en ontvangen 3 verschillende ledenblad, elke 4 keer per jaar (zijnde: Natuur.blad, Natuur en Landschap Regionaal en Ons Vogelblad) Te storten op rekening IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van Vogelwerkgroep OostBrabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + Watervogelcursus Bierbeek”. De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met o.a. een cdvogelzang en 1 jaar lang het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap. Alle deelnemers genieten bovendien 1 jaar van een abonnement op “Ons Vogelblad”. INFO CURSUS Meer info: Esther Buysmans van kern Bierbeek (tel. 0475 33 51 70) of bij de bestuursleden Vogelwerkgroep Oost-Brabant: Marcel Jonckers Jan Wellekens Marcel Jonckers Peter Collaerts

 0497 44 72 33  0479 79 93 67

Peter Collaerts Luc Cieters

 0477 37 04 50  0494 916 862

marcel.jonckers2@telenet.be peter.collaerts@scarlet.be

Vogelbescherming zoekt ambulanciers WILDLIFE TAXI TEAM Misschien klinkt dat een beetje raar, maar darmee prikkelt het ook wel even de aandacht. Wat is er bedoeld? De opvangcentra voor vogels en wilde dieren zijn overbevraagd. Daardoor lukt het niet altijd om ter plaatse te gaan om zieke of gekwetste vogels (dieren) op te halen. Daarom kijkt men uit naar vrijwilligers die bereidt zijn om (af en toe) gekwetste of zieke vogels (dieren) te gaan ophalen in hun omgeving en naar het dichtsbije asiel te brengen… Dat is het in een notendop. Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 8


Nu hoop ik dat dit je voldoende heeft geprikkeld en dat jullie even de bijlage gaan lezen. Misschien iets voor jou ???

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0497 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

.

“Ons Vogelblad”

.

Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot 64 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels. MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 9


Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0497 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

“Ons Vogelblad” Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 60 tot 72 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be Wil je dat e hem ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of voorstellen? Welkom! Ook je suggesties voor activiteiten 2013 kan je ons al laten geworden !!!!!!

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2012 / 5

Pagina 10

2012-05_Nieuwsbrief_Vogelwerkgroep_Oost-Brabant  
2012-05_Nieuwsbrief_Vogelwerkgroep_Oost-Brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Advertisement