Page 1

Omslag.indd 1

21-01-13 18:23


V.V.TRICHT ACHTER DE SCHERMEN VOORZITTER Jan  van  Arkel SECRETARIS  Theo  Nout PENNINGMEESTER  Ab  Deen WEDSTRIJDSECRETARIS  Martin  Toonen CONSUL  Gerrit  van  de  Werken JEUGDVOORZITTER  Guido  de  Wildt JEUGDSECRETARIS  Peter  van  Antwerpen JEUGDCOORDINATOR  Marcel  Verweij JEUGDCOORDINATOR  Jan  Kars MATERIAALZAKEN  Dick  van  der  Burg OPSTAL  &  TERREIN  André  Huijgen PR  &  SPONSORING  Mark  van  Zijl SENIOREN  COORDINATOR  Cock  van  Maanen LEDENADMINISTRATIE Bert  van  Veen Dr.  van  der  Willigenstraat  21 4196  JL  Tricht ledenadministratie@vvtricht.nl

DE GROENWITTER  

2013, jaargang  38

REDACTIE pr@vvtricht.nl Gregory  Wammes Mark  de  Deugd Stefan  Donker Mark  van  Zijl DRUK-­  EN  PRINTWERK  O.J.  van  Horssen  Service DISTRIBUTIE  Cor  Nout ADVERTENTIES,  POSTVERZENDIGING  EN  ADMINISTARTIE pr@vvtricht.nl KOSTEN  POSTVERZENDING  BUITEN  REGIO:  €  20,-­ Inlichten  over  gezinskorting  of  automatische  afschrijving  van  de   contributie  bij  de  penningmeester BANK  Rabobank,  rek.  nr:  32.12.80.008 SPORTPARK  CRAYENSTEIN Middelweg  54  (Geen  postadres) 4196  JJ  Tricht 0345  572228

ADVERTENTIE VVTRICHT.NL

FACEBOOK.COM/VVTRICHT

TWITTER.COM/VVTRICHT

VVTRICHT.NL/VVTRICHTTV

Uw advertentie  in  de  GroenWitter  of  op  www.vvtricht.nl?  Vraag   naar  de  mogelijkheden.  

NIEUW Dit jaar  is  het  mogelijk  om  te  adverteren  per  maand.  De  kosten   hiervoor  bedragen  €25,-­  per  1/4  pagina.  Ook  is  er  de  mogelijk-­ heid  uw  naam  of  bedrijf  te  verbinden  aan  de  betreffende  editie   van  de  GroenWitter.  Voor  €60,-­  krijgt  u  een  mooie  vermelding     met  logo  op  een  prominente  plek  en  een  halve  pagina  om  uw   bedrijf  te  promoten.  De  mogelijkheden  zijn  legio! Mail  nu  uw  vraag  naar  PR@VVTRICHT.NL

VOETBALVERENIGING TRICHT  OPGERICHT  31  MEI  1944,  KON.  GOEDGEKEURD  20  DECEMBER  1961 Omslag.indd 2

21-01-13 18:23


!

!"#$#!"#$"%&

+, /0#$12!3 45)$!

ƥ …‹‡‡ŽŽ—„„Žƒ† ‘‡–„ƒŽ˜‡”‡‹‰‹‰”‹…Š– )-./00120013 )4ǀĂŶĚĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌ )5.++67

').8/89./001:;8<<89 '-./=9.38.. . . .....>8:;??1:;=@8<

)*

'(

*"+,&'"-.+

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 1

"#$%&&'())))

--

+.&$(6&78&6

21-01-13 08:42


9::6;::6(

1

!"#$%$#&$#&'

‰‡†ƒ

ϬϭĨĞďƌƵĂƌŝͮϮϬ͗ϬϬ

<ĂĂƌƚĂǀŽŶĚ

ϬϴĨĞďƌƵĂƌŝͮϭϵ͗ϬϬͲϮϭ͗ϬϬ

^ũŽĞůĞŶΘdŽƵǁƚƌĞŬŬĞŶũƵŶŝŽƌĞŶ

ϭϱĨĞďƌƵĂƌŝͮϮϬ͗ϬϬ

<ĂĂƌƚĂǀŽŶĚ

ϬϭŵĂĂƌƚͮϮϬ͗ϬϬ

<ĂĂƌƚĂǀŽŶĚ # ϮϱŵĞŝͮϭϬ͗ϬϬ

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů&ϭͲdŽĞƌŶŽŽŝ #

!"#$"%&#$#!"

%&'(&#')*+(,+-&./&.0 # ϮϬϭϯ ,ĞĞŌ njŝũŶ ŝŶƚƌĞĚĞ ŐĞĚĂĂŶ͘ EŝĞƚ njŽŶĚĞƌ ƐůĂŐŽĨƐƚŽŽƚ͕ĚĂĂƌǁĂĂƌ<ŽŶŝŶŐtŝŶƚĞƌƵŝƚďůĞĞĨ ǁĂƌĞŶ ĚĞ ǀĞƌƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ƌŽŶĚ ŽŶnjĞ ŐĞůŝĞĨĚĞ ĐůƵď ǁĞů ǀĂŶ ĞdžƚƌĞŵĞ;ƌĞͿ ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘ h ŚĞĞŌ ǁĞůůŝĐŚƚ ĂůůĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ŐĞŶŽŵĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌƚƌĞŬ ǀĂŶ ŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ ,ĂŶŬLJ͘ ŽĂůƐ ŝŶ ĞůŬ ĚŽƌƉ ŚĞĞŌ ŽŽŬ ďŝũ dƌŝĐŚƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ nj͛Ŷ ǁŽŽƌĚũĞ ŬůĂĂƌ Žŵ Ğƌ ǁĂƚ ŽǀĞƌ ƚĞ njĞŐŐĞŶ͘ >ĂƚĞŶ ǁĞ ǀŽŽƌĂůŶŝĞƚǀĞƌŐĞƚĞŶƚŽƚǁĞůŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŽŶƐ ǀůĂŐŐĞŶƐĐŚŝƉ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ďůĞĞŬ ŽŶĚĞƌ njŝũŶ ůĞŝĚŝŶŐ ŵĞƚ ǀŽƌŝŐ ũĂĂƌ ďŝũŶĂ ĞĞŶ ŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉ ĂůƐ ƉŽƐŝƟĞĨ ŐĞǀŽůŐ͊ ĞŶ ǁŽŽƌĚ ǀĂŶ ĚĂŶŬ ŬĂŶ ŝŬ ŝŶ Ěŝƚ ǀŽŽƌǁŽŽƌĚ ĂůƐ ǀŽĞƚďĂůůŝĞĬĞďďĞƌ ďŝũ ĞĞŶ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞƚƌĂŝŶĞƌĚĂŶŽŽŬŶŝĞƚĂĐŚƚĞƌǁĞŐĞůĂƚĞŶ͘͘# ǀĞŶ ĐƌƵdž ĂůƐ ƉĂƌĂĚŽdžĂĂů ŝƐ ŚĞƚ ŽŵƐůĂŐƉƵŶƚ ǀĂŶ ŽƵĚ Θ ŶŝĞƵǁ ĞŶ ŚĞƚ ĂĂŶƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ tŝůĐŽ ǀĂŶ ĚĞƌ WůĂĂƚ͛͘ ŽǁĞů ďŝũ ũĞƵŐĚ ĂůƐ ƐĞŶŝŽƌĞŶ ďĞǁĞnjĞŶĞĞŶƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞŶ;ĞŝŐĞŶͿǁŝũnjĞƚƌĂŝŶĞƌ ƚĞ njŝũŶ͘ ůŬĞ ǀŽĞƚďĂůůŝĞĬĞďďĞƌ njŽƵ njŝĐŚ ďŝũ ĚĞ ĚĂŶƚŽĐŚǀĂĐĂŶƚĞƉŽƐŝƟĞǀĂŶŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌŐĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ŬĂŶĚŝĚĂĂƚ ŚĞďďĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶ͘ KŽŬ ǀĂŶĂĨ ŚŝĞƌ ǁŝů ŝŬ ĚĂŶ ŽŽŬ tŝůĐŽ ǀĞĞů ƉůĞnjŝĞƌ ĞŶ ƐƵĐĐĞƐ ǁĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ͚Ƶƚ ĞƌƐƚĞ͛͘# # ,ĞƚǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶĚĞŐĞǀŽůŐŝƐĚĂƚ:ĂŶǀĂŶ^ĞƩĞŶ njŝũŶ ƉůŽĞŐ͕ ĚŝĞ ŽƉ ƟƚĞůŬŽĞƌƐ ůŝŐƚ͕ ŶƵ ŐĞƌŽŽĨĚ ǁŽƌĚƚ ǀĂŶ ĂƐƐŝƐƚĞŶƚ tĂůƚĞƌ ǀĂŶ <ĞƐƐĞů͘ ĞnjĞ ŐĂĂƚ ŽƉ njŝũŶ ďĞƵƌƚ ĚĞ ƚĂůĞŶƚǀŽůůĞ ϭ ǀĂŶ tŝůĐŽ ƚƌĂŝŶĞŶ͘ /Ŭ ƐƉƌĞĞŬ Ƶŝƚ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ĚĂƚ ŚĞƚ njĞĞƌ ĚĞ ŵŽĞŝƚĞ ǁĂĂƌĚ ŝƐ Žŵ ĚĂĂƌ ĞĞŶ ŬĞĞƌ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ͘ ůƐ ĚŝĞ ŐĂƐƚĞŶ njŝŶ ŚĞďďĞŶ Žŵ ƚĞ ǀŽĞƚďĂůůĞŶ͕ ĞŶ ĚĂƚ ŚĞďďĞŶ njĞ ĂůƟũĚ͕ ĚĂŶ ŝƐ ĚĂƚ ďŝũ ƟũĚ ĞŶ ǁŝũůĞŶ ǁĞƌŬĞůŝũŬ ŽŽŐƐƚƌĞůĞŶĚ͊ KŽŬ ďŝũ ĚĞnjĞ͗ tĂůƚĞƌ͕ ǀĞĞů ƐƵĐĐĞƐ ŵĞƚ ĚĞnjĞ ŵŽŽŝĞ ƚĂĂŬ͘# ĞĚĂŶŬĞŶĞŶƐƵĐĐĞƐǁĞŶƐĞŶ͘ĞďĞƐƚĞƉĂĂƌĚĞŶ ǀĂŶƐƚĂů͕ƵůĞĚĞŶĞŶŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ͕njŽƵŝŬĂďƐŽůƵƵƚ ŶŝĞƚ ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘ ,Ğƚ ďĞƐƚĞ ǁŽƌĚƚ ĂůƟũĚ ďĞǁĂĂƌĚ ǀŽŽƌŚĞƚĞŝŶĚĞ͘ŝƚĞŝŶĚĞǀĂŶŚĞƚǀŽŽƌǁŽŽƌĚŝƐ ƚĞǀĞŶƐŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞũĂĂƌǁĂĂƌŝŶŝŬ ƵĂůůĞŐĞůƵŬ͕ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚĞŶƐƉŽƌƟǀŝƚĞŝƚƚŽĞǁĞŶƐ ŽŵĞƌŵĞƚĞůŬĂĂƌǁĂƚŵŽŽŝƐǀĂŶƚĞŵĂŬĞŶ͘ 'ĞůƵŬŬŝŐŶŝĞƵǁũĂĂƌ͘# # DĞƚƐƉŽƌƟĞǀĞŐƌŽĞƚĞŶ͕ # ĞƌĞĚĂĐƟĞ

ůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚƚ͘<ŝũŬǀŽŽƌŚĞƚŵĞĞƐƚ ĂĐƚƵĞůĞŽǀĞƌnjŝĐŚƚŽƉǁǁǁ͘ǀǀƚƌŝĐŚƚ͘Ŷů͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 2

21-01-13 08:42


!"#$#!"#$"%&

974$(&$9::6<"++&6

3

%&'(&#')*+(,+-&./&.0 # ůůĞƌĞĞƌƐƚǁŝůŝŬŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶŚĞĞůŐĞůƵŬŬŝŐ͕ŐĞnjŽŶĚĞŶ ƐƉŽƌƟĞĨϮϬϭϯǁĞŶƐĞŶ͘ #

=&6>%&6"-.+ ZĞĚĂĐƟĞ͘ ŽĂůƐ Ƶ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵĞĚŝĂ ŚĞĞŌ ŬƵŶŶĞŶ ůĞnjĞŶ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ďĞƐƚƵƵƌ ǀĂŶ sŽĞƚďĂůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ dƌŝĐŚƚ ǀůĂŬ ǀŽŽƌĚĞǁŝŶƚĞƌƐƚŽƉĂĨƐĐŚĞŝĚŐĞŶŽŵĞŶ ǀĂŶ ǀŽŽƌŵĂůŝŐ ŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ ,ĂŶŬLJ >ĞĂƚĞŵŝĂ͘ sŽŽƌ ĚĞ ǀŽůůĞĚŝŐŚĞŝĚ ůĞĞƐƚ Ƶ ŚŝĞƌŽŶĚĞƌ ŚĞƚ ƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚ ǁĂƚ ŝƐ ƵŝƚŐĞnjŽŶĚĞŶĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘ !"#$%&'()*(+,$,-.,"(/0*/ 1,&( .,2&33"( 456( 78,&.594,",6#:#6:( dƌŝĐŚƚ ŚĞĞŌ ďĞƐůŽƚĞŶ ƉĞƌ ĚŝƌĞĐƚ 5;2$%,#+( &,( 6,-,6( 456( %88;+&"5#6,"( 156<=( >,5&,-#5?( @,+,6,6( 456( ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀĞ ĂĂƌĚ͕ ĚŝĞ ůĞŝĚĚĞŶ &8&( 4,"2&88"+,( #6&,"6,( 4,"%83+#6:,6'( %,..,6( 556( +#&( .,293#&( &,6( :"86+295:( :,9,:,6?(A,("89(456(%88;+&"5#6,"(B8"+&( ĚĞƚǁĞĞĚĞƐĞŝnjŽĞŶƐŚĞůŌŝŶŐĞǀƵůĚĚŽŽƌ C#9$8( 456( +,"( D955&?( 756( +,"( D955&( #2( ŽƵĚͲƐƉĞůĞƌ ǀĂŶ dƌŝĐŚƚ ĞŶ ŚĞĞŌ ŝŶ ŚĞƚ ǀĞƌůĞĚĞŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŚĞƚƚǁĞĞĚĞĞůŌĂů ŽŶĚĞƌnjŝũŶŚŽĞĚĞŐĞŚĂĚ͘/ŶĚŝĞƉĞƌŝŽĚĞ ǁŝƐƚŚĞƚĞůŌĂůŚĞƚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉŝŶĚĞ &B,,+,(<9522,(&,(.,%59,6?(1,&(.,2&33"( 456( 7?7?!"#$%&( :55&( #6( +,( <8-,6+,( ƉĞƌŝŽĚĞŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ 488"(489:,6+(2,#E8,6?

/ŶĚĞůĂĂƚƐƚĞǁĞŬĞŶǀĂŶŚĞƚŽƵĚĞũĂĂƌŝƐĞƌǀĞĞůŐĞďĞƵƌĚ͘ ŽĂůƐũƵůůŝĞǁĞƚĞŶŚĞďďĞŶǁĞĂĨƐĐŚĞŝĚŵŽĞƚĞŶŶĞŵĞŶǀĂŶ ŽŶnjĞŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ͘ŝƚŚĞďďĞŶǁĞŶŝĞƚŵĞƚƉůĞnjŝĞƌŐĞĚĂĂŶ͕ ǁĂŶƚǁĞŚĞďďĞŶŽŽŬŵŽŽŝĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞƟũĚĚĂƚ ĚĞŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ,ĂŶŬLJ>ĞĂƚĞŵŝĂďŝũŽŶƐŝƐŐĞǁĞĞƐƚ͘tĞ ŚĞďďĞŶƉƌŝŵĂũĂƌĞŶĂĐŚƚĞƌŽŶƐŵĞƚŵŽŽŝĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘ŝƚ ďĞƐůƵŝƚŝƐŐĞŶŽŵĞŶŽŵƌĞĚĞŶĞŶǀĂŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀĞĂĂƌĚ͕ ĚŝĞůĞŝĚĚĞŶƚŽƚǀĞƌƐƚŽŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐĞŶ͘ ## ůƐǁĞŶŽŐĞǀĞŶƚĞƌƵŐŬŝũŬĞŶŶĂĂƌŚĞƚũĂĂƌϮϬϭϮ͕ĚĂŶ ŬƵŶŶĞŶǁĞƚĞǀƌĞĚĞŶnjŝũŶ͘KƉǀŽĞƚďĂůŐĞďŝĞĚĚŽĞŶǁĞŚĞƚ ŐĞǁĞůĚŝŐŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘DĂĂƌĞƌŵŽĞƚŵĞĞƌŐĞďĞƵƌĞŶŽŵĞĞŶ ĐůƵďĚƌĂĂŝĞŶĚĞƚĞŚŽƵĚĞŶ͘# EĂĂƐƚĚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĚŝĞnjŝĐŚŚŽŽĨĚnjĂŬĞůŝũŬďĞnjŝŐŚŽƵĚĞŶ ŵĞƚ͚ǀŽĞƚďĂůnjĂŬĞŶ͛njŽĂůƐƚƌĂŝŶĞŶĞŶďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͕ŝƐĞƌ ŽŽŬŶŽŐĞĞŶŐƌŽĞƉĚŝĞnjŽƌŐƚĚĂƚĚĞǀĞůĚĞŶŝŶŽƌĚĞnjŝũŶ͕ ĚĂƚĞƌǁŽƌĚƚƐĐŚŽŽŶŐĞŵĂĂŬƚ͕ĚĞŬĂŶƟŶĞďĞnjĞƚŝƐ͕ĚŝĞĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞƌǁĞƌŬƚ͕njŽƌŐƚǀŽŽƌŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶŐĂ njŽŵĂĂƌĚŽŽƌ͘/ŬďĞŶŽǀĞƌĚŝƚĂůůĞƐnjĞĞƌƚĞǀƌĞĚĞŶĞŶǁŝů ĚĂĂƌŽŵŝĞĚĞƌĞĞŶďĞĚĂŶŬƚĞŶĚŝƚĂůůĞƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞďďĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ͘# tĂƚŝŬďŝũǀĞůĞŚŽŽƌĞŶƉƌŽĞĨ͕ŝƐĚĂƚnjĞŽŽŬĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌŵĞƚ ǀŽůůĞĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌĚĞƌǁŝůůĞŶŐĂĂŶĞŶĚĂƚŐĞĞŌǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ǀŽŽƌϮϬϭϯ͘ ## EŽŐŵĂĂůƐĞĞŶŚĞĞůŵŽŽŝϮϬϭϯƚŽĞŐĞǁĞŶƐƚ͊ #

Jan van Arkel sŽŽƌnjŝƩĞƌ

1,&(.,2&33"

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 3

21-01-13 08:42
YHUNHHUVRSOHLGLQJHQ!

! 8/!MDDU 1D!-.)+0"/0-$! LQRSOHLGLQJHQ =%%*!"#$%!D&! ""&'"&()*! *0;<)>0;-C!

"#$%!

‘Gastvrij personenvervoer’ ""&'"&()*! !

!

+'"#,,)#*-%./)010&()&!

TAXI – TOURINGCAR

Koop bij onze adverteerders

!""#$%&''"() !"#$%&'())*%##+%,*'#+$#&))-. !"#$%&'((&)*+,-. .-/-,01,2*34*'5(3%*6 7*38,9:;.<=,<>::<? @(A8,9:;.<=,<>::<. )))BC**%D($$*'&B63

%")$*"(#)$+, $ $$-"''"($*"(#.

! 9/""(!;)!<0;!%&-!=%%*!*0;<)>0;-!?@! ! 5"&!A*0;(!;)!))&!"&$0B-/0.!+#*-#-!+"1)"#C!

AUTO – BROMFIETS – AANHANGER 23453678493:! CHAUFFEURSOPLEIDINGEN ZZZMDQKROQO !

Alle bouw- en verbouwwerkzaamheden Hooibergen en restauratiewerkzaamheden

Timmerbedrijf v. Vrouwerf Weistraat 6 4196 JE Tricht -

06-10933022

Binnenwerk_template_37|8.indd 4

25-11-12 19:44


/:,-0$;'(+<#=:0 ;<=>?;%@ABCDCAEEBF

%%/0$10'2"$30& %%%45%"1'03%*66'7%85"$#+0#+9 %%%"336'+#20&+%0&%30'*#,0:

%%%

/>?@=/#2345653884A =B/#C>DD/E/B#F?/CDBG#@BH/>!I#?H#GB#>BC?D

3(0,#""$G""8%#&7%5"330&%H%1'6I0&%H%860$0&%H%*'#0G0&%H%8680&%H%2"I&0+'6&3%H%*""+5"330'3

!"#$%&'()'*)+'#$$*,$--'*. !"#$%&""'%(')**+'#,-+.&$

J66'3+'""+%FB%H%BKCA%LM%N0031%H%#&O6)5"880'2"&30$08+'6.&$%

J($$;#*$$(#:*K'#+*)'('--$*)'#$LM$$0,(+<K'*N

Binnenwerk_template_37|8.indd 5

/'01#23456577859

25-11-12 19:44


͚

,6::+$,&'(&687'>&4

!"#$"%&#$#!"

‹‡”’ƒ‰‹ƒ DĞƚϭϮŽǀĞƌǁŝŶŶŝŶŐĞŶ ŝƐdƌŝĐŚƚĚĞŐƌŽƚĞǁŝŶŶĂƌ ǀĂŶŚĞƚ''dϮϬϭϮ͘KƉĚĞ ĨŽƚŽ͛ƐĞŶŬĞůĞǁŝŶŶĞŶĚĞ ƚĞĂŵ͘sŽŽƌĚĞĨŽƚŽ͛ƐǀĂŶĚĞ ĂŶĚĞƌĞ;ǁŝŶŶĞŶĚĞͿƉůŽĞŐĞŶ ŐĂĂƚƵŶĂĂƌǁǁǁ͘ǀǀƚƌŝĐŚƚ͘Ŷů

‡…Š–‡”’ƒ‰‹ƒ >ĞĞŶǀĂŶĐŬ;>ͿŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐƚ ĚĞ''dƵƉŶĂŵĞŶƐ ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĂĂŶ ŵĞĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌDĂƌŬĚĞ ĞƵŐĚǀĂŶs͘s͘dƌŝĐŚƚ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 6

21-01-13 08:43


!"#$#!"#$"%&

<77'9:&+%7'$+:&64::"

͛

9)9)+6"-.+$,6:+&$;"44776$ >*--&>9:'$,,<+

=&6>%&6"-.+

KƉ ŵĂĂŶĚĂŐ Ϯϰ ĚĞĐĞŵďĞƌ ĞŶ ǀĂŶ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ Ϯϳ ƚŽƚ ĞŶ ŵĞƚ njĂƚĞƌĚĂŐ Ϯϵ ĚĞĐĞŵďĞƌ ǀŽŶĚ ŚĞƚ 'ƌŽŽƚ 'ĞůĚĞƌŵĂůƐĞŶ ĂĂůǀŽĞƚďĂů dŽĞƌŶŽŽŝ ;''dͿ ƉůĂĂƚƐ ŝŶ ^ƉŽƌƚŚĂů ĚĞ ZĂŶĚŚŽƌƐƚ ŝŶ 'ĞůĚĞƌŵĂůƐĞŶ͘ Ğ ĚĞĞůŶĞŵĞŶĚĞ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ 'ss͕ Dss͛ϱϴ͕ s͘s͘ ĞĞƐĚ͕ s͘s͘ ZŚĞůŝĐŽ ĞŶ s͘s͘ dƌŝĐŚƚ ŚĞďďĞŶ Ğƌ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ĞĞŶ ůĞƵŬĞĞŶƐƉŽƌƟĞǀĞǁĞĞŬǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͘/ŶƚŽƚĂĂůŚĞďďĞŶ ĞƌϭϭϭƚĞĂŵƐŵĞĞŐĞĚĂĂŶĚŝĞŝŶϮϭǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉŽƵůĞƐ ŚĞďďĞŶŐĞƐƚƌĞĚĞŶŽŵĚĞďĞŬĞƌ͘/ŶϱϬƵƵƌnjĂĂůǀŽĞƚďĂů͕ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŽǀĞƌϰĚĂŐĞŶ͕njŝũŶĞƌŽŶŐĞǀĞĞƌϵϬϬŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶ ĂĐƟĞŐĞŬŽŵĞŶ͘ ŝƚũĂĂƌƐƚĂŬs͘s͘dƌŝĐŚƚĞƌƐƉŽƌƟĞĨŐĞnjŝĞŶďŽǀĞŶƵŝƚŵĞƚ ϭϮŽǀĞƌǁŝŶŶŝŶŐĞŶŝŶϮϭƉŽƵůĞƐĞŶŚĞďďĞŶĚĂĂƌŵĞĞĚĞ#

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 7

# ǁĞůǀĞƌĚŝĞŶĚĞ''dǁŝƐƐĞůďĞŬĞƌƵƉǀĞƌĚŝĞŶĚ͘Dss͛ϱϴ ŚĞďďĞŶϱƉŽƵůĞƐŐĞǁŽŶŶĞŶ͕s͘s͘ĞĞƐĚϮƉŽƵůĞƐĞŶs͘s͘ ZŚĞůŝĐŽ ŽŽŬ Ϯ ƉŽƵůĞƐ͘ 'ss ďůĞĞĨ njŽŶĚĞƌ ƐƵĐĐĞƐ ĂĐŚƚĞƌ ĚŝƚũĂĂƌ͘͞,ĞƚǁĂƐǁĞĚĞƌŽŵĞĞŶƐƵĐĐĞƐǀŽůũĂĂƌ͕ŵĞƚǀĞĞů ƐƚƌŝũĚ ĞŶ ƐƉŽƌƟǀŝƚĞŝƚ͘ ,Ğƚ ďůŝũŌ ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ Žŵ njŽ ǀĞĞů ŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶĚŝǀĞƌƐĞůĞĞŌŝũĚĞŶƚĞnjŝĞŶǀŽĞƚďĂůůĞŶ͘ƌnjŝũŶ ŐĞĞŶƉƌŽďůĞŵĞŶŐĞǁĞĞƐƚĞŶŚĞƚƚŽĞƌŶŽŽŝŝƐǀůĞŬŬĞůŽŽƐ ǀĞƌůŽƉĞŶ͘ĞǀĞůĞƚŽĞƐĐŚŽƵǁĞƌƐĞŶŚƵŶĂĂŶŵŽĞĚŝŐŝŶŐĞŶ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐĞnjĞůůŝŐĞ ǁĞĞŬ ŐĞnjŽƌŐĚ͕ ǁĂĂƌ ǁŝũ ĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌnjŝũŶ͘,ĞƚďůŝũŌĞůŬũĂĂƌƐƉĂŶŶĞŶĚŽĨĂůůĞƐ ǀĞƌůŽŽƉƚnjŽĂůƐũĞǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶďĞĚĞŶŬƚ͕͟ĂůĚƵƐDĂƌŬĚĞ ĞƵŐĚŶĂŵĞŶƐĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶ''d͘EĂĂƐƚĚĞďĞŬĞƌƐ ǀŽŽƌĚĞǁŝŶŶĞŶĚĞƚĞĂŵƐŐŝŶŐĞŶĂůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶ ǀĂĂŶƚũĞǀĂŶŚĞƚƚŽĞƌŶŽŽŝŶĂĂƌŚƵŝƐĞŶĞĞŶŵŽŽŝĞďŝĚŽŶ͘

21-01-13 08:43


"4$.&+$@:6+

?

!"#$"%&#$#!"

‡”˜ƒŽŽ‡

‘’‡–‹–‹‡

™‡‡†‡…Š‡”

ǤǤ”‹…Š–”‘ˆ…‘ƒ…Š

sĂŶĂĨ ŚĞĚĞŶ ŝƐ ĚĞ ƌƵďƌŝĞŬ ƚǁĞĞĚĞ ƐĐŚĞƌŵ ŬŽŵĞŶ ƚĞ ǀĞƌǀĂůůĞŶ͘ ƌ ŬǁĂŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ƌĞĚĂĐƟĞ ǀĞĞů ƌĞĂĐƟĞƐ ďŝŶŶĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞĚĞ ŐƌĂĮĞŬĞŶ ƚĞ ŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚ ǀŽŶĚĞŶ͘ ŝĞŐĞŶĞŶ ĚŝĞ ƚŽĐŚ ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ njŝũŶ ŝŶ ĚĞ ƐƚĂƟƐƟĞŬĞŶ ǀĞƌǁŝũnjĞŶ ǁŝũ ŐƌĂĂŐ ĚŽŽƌ ŶĂĂƌ ŽŶnjĞ ǀĞƌŶŝĞƵǁĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ͕ ǁĂĂƌ Ƶ ĂůůĞ ƌĂŶŐĞŶ ĞŶ ƐƚĂŶĚĞŶ ǀĂŶƵǁĨĂǀŽƌŝĞƚĞĞůŌĂůŬƵŶƚ ďĞŬŝũŬĞŶ͘tŝũŚŽƉĞŶŽƉƵǁ ďĞŐƌŝƉ͘

Ğ ƌĞĚŝǀŝƐŝĞ ŝƐ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŚĂůǀĞƌǁĞŐĞ͘ Ăƚ ďĞƚĞŬĞŶĚ ŽŽŬ ĚĂƚ ǁĞ ĚĞ ƚƵƐƐĞŶƐƚĂŶĚ ǀĂŶ ĚĞ s͘s͘dƌŝĐŚƚWƌŽĨĐŽĂĐŚĐŽŵƉĞƟƟĞŬƵŶŶĞŶŽƉŵĂŬĞŶ͘ ĞƚƵƐƐĞŶƐƚĂŶĚŝƐĂůǀŽůŐƚ͗ ϭ͘dƌŝĐŚƚďŽLJƐ;WĞƌĞnjͿͲϲϬϰƉƚ͘ Ϯ͘&>ŝŶŐĞ;ĞƌƚǀĂŶsĞĞŶͿͲϲϬϮƉƚ͘ ϯ͘&ĚĞ'ůĂƐďĂŬ;ĂƐŝůǀĂͿͲϱϳϭƉƚ͘ ϰ͘Ğ<ŝŶŐƐǀĂŶdƌŝĐŚƚ;ũƂƌŶ,ŽůͿͲϲϱϳƉƚ͘ ϱ͘&ĞLJĞŶŽŽƌĚͺĞƵŐĚ;DĂƌŬĚĞĞƵŐĚͿͲϲϱϮƉƚ͘ DĞƚ ϲϬϰ ƐƚĂĂŶ ĚĞ dƌŝĐŚƚďŽLJƐ ǀĂŶ WĞƌĞnj ŽƉ ĚĞ ϭ͘ϭϳϵ& ƉůĂĂƚƐ ŝŶ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ŬůĂƐƐĞŵĞŶƚ͘ ,Ğƚ ƚĞĂŵǀĂŶĞƌƚǀĂŶsĞĞŶǀŽůŐƚŚĞŵĞĐŚƚĞƌŽƉĚĞ ǀŽĞƚ͘ĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌǀĂŶĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶnjĂůƵŝƚǁŝũnjĞŶ ǁŝĞĚĞŐƌŽƚĞǀŽĞƚďĂůŬĞŶŶĞƌϮϬϭϮͬϮϬϭϯǁŽƌĚƚ͘

‘Ž‹‡

‹‡—™‡‡„•‹–‡ ^ŝŶĚƐĞŶŝŐĞƟũĚŝƐĚĞŐĞŚĞĞůŶŝĞƵǁĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶ s͘s͘dƌŝĐŚƚ ŽŶůŝŶĞ͘ ĞŶ ďĞnjŽĞŬ ĂĂŶ ĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŝƐ njĞŬĞƌĚĞŵŽĞŝƚĞǁĂĂƌĚ͘EĂĂƐƚĞĞŶŐĞŚĞĞůŶŝĞƵǁĞ ǀŽƌŵŐĞǀŝŶŐ ŝƐ Ğƌ ŵĞĞƌ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ƐƉŽŶƐŽƌĞŶ͕ njŝũŶĚĞĐŽŵƉĞƟƟƚĞƐƚĂŶĚĞŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞŶŚĞĞŌ ŝĞĚĞƌƚĞĂŵnjŝũŶĞŝŐĞŶ͕ŽǀĞƌnjŝĐŚƚĞůŝũŬĞƉĂŐŝŶĂ͘ Ğ ǁĞďƐŝƚĞ ŝƐ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ĚŽŽƌ EŝĞůƐ ĚĞŶ ,ŝůĚ ǀĂŶ sĞůnjƌƚ DĞĚŝĂ Ƶŝƚ tĂĂƌĚĞŶďƵƌŐ͘ EŝĞůƐ ŝƐ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ŶŽǀĞŵďĞƌ ĂĨŐĞƚƌĞĚĞŶ ĂůƐ ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ ǀĂŶs͘s͘dƌŝĐŚƚŵĂĂƌŚĞĞŌĚƵŝĚĞůŝũŬŶŝĞƚƐƟůŐĞnjĞƚĞŶ͘ KŶnjĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌĚŝƚŵŽŽŝĞƌĞƐƵůƚĂĂƚ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚƐƚĂĂŶǁŝũĂůƟũĚŽƉĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞ ŵĞƚŽŶƐŵĞĞǁŝůůĞŶĚĞŶŬĞŶ͘,ĞĞŌƵƟƉƐŽĨŐŽĞĚĞ ƐƵŐŐĞƐƟƐĐŚ Žŵ ĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŶŽŐ ďĞƚĞƌ͕ ůĞƵŬĞƌ ŽĨ ŵŽŽŝĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͍^ƚƵƵƌĞĞŶŵĂŝůŶĂĂƌ ƉƌΛǀǀƚƌŝĐŚƚ͘Ŷů …‘’‡–‹–‹‡

—••‡•–ƒ†ƒƒ”–‡ ĞĞƌƌĞŐĞůŵĂƟŐǁŽƌĚĞŶĞƌŝŶĚĞŬĂŶƟŶĞǀĂŶs͘s͘dƌŝĐŚƚŬĂĂƌƚĂǀŽŶĚĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶ͘KŽŬ Ăů ŐĂĂƚ ŚĞƚ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ Žŵ ĚĞ ŐĞnjĞůůŝŐŚĞŝĚ͕ ŚĞƚ ĐŽŵƉĞƟƟĞͲĞůĞŵĞŶƚ ŵĂŐ njĞŬĞƌ ŶŝĞƚ ŽŶƚďƌĞŬĞŶ͘ ,ŝĞƌŽŶĚĞƌ ůĞĞƐƚ Ƶ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ƚŽƉͲϱ ŵĞƚ ĚĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ŐĞŵŝĚĚĞůĚ ďĞŚĂĂůĚ ƉƵŶƚĞŶĂĂŶƚĂůƉĞƌĂǀŽŶĚ͘ĞŬĂĂƌƚĂǀŽŶĚĞŶnjŝũŶnjŽǁĞůǀŽŽƌůĞĚĞŶĂůƐŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ͘ ϭ͘ŝĐŬǀĂŶĚĞƌƵƌŐͲϱϭϰϴ Ϯ͘WĞƚĞƌǀĂŶŶƚǁĞƌƉĞŶͲϰϳϳϵ ϯ͘:ĂŶǀĂŶƌŬĞůͲϰϲϮϵ ϰ͘:ĂŶͲtŝůůĞŶǀĂŶKŽŝũĞŶͲϰϲϬϬ ϱ͘ďůŽŵͲϰϱϵϯ

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 8

21-01-13 08:43


!"#$#!"#$"%&

*"+,&'"-.+

A

AB. 09C8. D8E88<. /819F8?238. 28>:F;8. F:. G881. 1?FG;8. D818:81/8813. 0G. 09C8. :B09:0189. 09381. 38. ==93=HE;. ;8. ďƌĞŶŐĞŶ͘ĞŶƚƵĂůƐ;ƉŽƚĞŶƟĞůĞͿƐƉŽŶƐŽƌďĞŶŝĞƵǁĚŶĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶĂĚǀĞƌƚĞƌĞŶŽƉŽŶnjĞƐŝƚĞ͍DĂŝů ĚĂŶŶĂĂƌƉƌΛǀǀƚƌŝĐŚƚ͘ŶůĞŶůĂĂƚƵǀĞƌĂƐƐĞŶĚŽŽƌĚĞůĂŐĞŬŽƐƚĞŶĞŶŚĞƚƌĞůĂƟĞĨŐƌŽƚĞďĞƌĞŝŬ͘tŝũnjŝĞŶƵǁĂĂŶǀƌĂĂŐ D1==D.;8D8G08;I.

Š‘‘ˆ†•’‘•‘”

 Ǧƒ‡††‡‘—™ ,ĞƚǀĞƌďŽƵǁĞŶǀĂŶƵǁǁŝŶŬĞůŝƐǀŽŽƌƵĞĞŶĞŶŽƌŵĞ ŝŶŐƌĞĞƉĞŶĚĂƚƌĞĂůŝƐĞƌĞŶǁŝũŽŶƐ͘<D/sĂŶ>ĞĚĚĞŶ ŽƵǁ ŝƐ ĚĂĂƌŽŵ ŝŶ ƐƚĂĂƚ Žŵ Ƶǁ ǁŝŶŬĞů ŝŶ njĞĞƌ ŬŽƌƚĞƟũĚǀŽůůĞĚŝŐƚĞǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶŽĨĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶ͘ ĂŶŬnjŝũĚĞŽƉŐĞĚĂŶĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀĞƌƐďƌĂŶĐŚĞ njŽƌŐĞŶ ǁŝũ ĚĂƚ ĚĞ ǀĞƌďŽƵǁŝŶŐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ƐŶĞů ĞŶ ĞīĞĐƟĞĨǀĞƌůŽŽƉƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽůůĞĚŝŐǀŽůĚŽĞƚĂĂŶĚĞ ;ŚLJŐŝģŶĞͿǀŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ ĚŝĞ ĂĂŶ ǀŽĞĚŝŶŐƐďĞĚƌŝũǀĞŶ ǁŽƌĚĞŶŐĞƐƚĞůĚ͘

™‡„•‹–‡„‡Š‡‡”

‡Žœ”– –‡”‡–Ƭ—–‘ƒ–‹•‡”‹‰ sĞůnjƌƚŝƐĞĞŶ͞ĂůůͲƌŽƵŶĚ͟ĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚĞƌĞŶůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌǀĂŶ/dƉƌŽĚƵĐƚĞŶĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶŵĞƚĞĞŶƐƚĞƌŬĞĨŽĐƵƐŽƉ ĚĞnjĂŬĞůŝũŬĞŵĂƌŬƚ͘tĞnjŝũŶŐĞĚƌĞǀĞŶ͕ĂŵďŝƟĞƵƐĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͘EĂĂƐƚǀĞůĞŶũĂƌĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶĚĞ/dƐĞĐƚŽƌǀŽůŐĞŶ ǁĞŶŽŐĚĂŐĞůŝũŬƐĚĞǀĞůĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŽƉŽŶƐǀĂŬŐĞďŝĞĚŽƉĚĞǀŽĞƚ͘ĂĂƌĚŽŽƌŬƵŶŶĞŶǁŝũŽŶnjĞŬůĂŶƚĞŶĂůƟũĚ ǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶĞĞŶĂĐƚƵĞĞůĂĚǀŝĞƐĞŶŝŶŶŽǀĂƟĞǀĞŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘ sŽŽƌ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀŽŽƌnjŝĞŶ ǁĞ ŝŶ ƚŽƚĂĂůŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͕ ĚĂƚ njŽƌŐƚ ǀŽŽƌ ďĞƐƉĂƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ƟũĚ ĞŶ ŬŽƐƚĞŶ͘ ŽŽƌ ĐŽŶƟŶƵ ƚĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ďƌĞŶŐĞŶ ǁĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĚŝĐŚƚĞƌďŝũ ĞůŬĂĂƌ ŵĞƚ ĚĞ /d ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ ĚŝĞ ǁĞ Ƶ ŬƵŶŶĞŶďŝĞĚĞŶ͘ĸ ĐŝģŶƚ͕ĚƵƵƌnjĂĂŵ͕ŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚnjŝũŶĚĞƐůĞƵƚĞůǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶƵŝƚŽŶnjĞǀŝƐŝĞ͘tĞ ƐƚĂĂŶƐĂŵĞŶŵĞƚŽŶƐƚĞĂŵǀŽŽƌƵŬůĂĂƌĞŶĂĚǀŝƐĞƌĞŶƵŐƌĂĂŐŽǀĞƌƵǁŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŝŶĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶĚĞ/d͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 9

21-01-13 08:43


!2

&9&4$9::6>+&''&4

!"#$"%&#$#!"

(76":$(7>>&4 >ĞĞŌŝũĚ͗.-) tŽŽŶƉůĂĂƚƐ͗+8<381G=<:89 >ŝĚǀĂŶs͘s͘dƌŝĐŚƚƐŝŶĚƐ͗-)'-. dĞĂŵ͗71FHE;.J WŽƐŝƟĞ͗KBF;: &ĂǀŽƌŝĞƚĞĐůƵď͗"L=M."G:;813=G

Ž‰‡‡‡$ #==GNĂƌŝŽ;ŚƌŝƐƟĂĂŶ'ĂƌĐŝĂDĂůĚŽŶĂůĚŽͿĂƐƐĞŶ >ĞĞŌŝũĚ͗ϮϬ;ϮϰͲϬϭͲϭϵϵϮͿ ,009B<==;:N'ĞůĚĞƌŵĂůƐĞŶ#

DĂĂƌŝŬďĞŶŵ͛ŶŵŽĞĚĞƌǀĂŶĚĞĞŶĞŬĂŶƚǁĞů ĚĂŶŬďĂĂƌĚĂƚnjĞŵĞƚĞƌĂĚŽƉƟĞŚĞĞŌĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͕ ŚŽŽŐƐǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬůĞĞĨŝŬŚŝĞƌĞĞŶďĞƚĞƌůĞǀĞŶ͘#

”‹˜±˜”ƒ‰‡$

‘‡–„ƒŽ˜‡”‡‹‰‹‰”‹…Š–$

tĂƚĚŽĞũĞŝŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐůĞǀĞŶ͍# /ŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐůĞǀĞŶƐƚƵĚĞĞƌŝŬĂĂŶŚĞƚDK ^ƉŽƌƚĂĐĂĚĞŵŝĞhƚƌĞĐŚƚ͘/ŬnjŝƚŝŶŚĞƚϯ&ůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶ ŵŝũŶŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶŵŝũŶƌŝĐŚƟŶŐŝƐWĞƌƐŽŶĂůƚƌĂŝŶĞƌĞŶ ƐƉŽƌƚŵĂƐƐĂŐĞ͘tĂƚŝŬŶŽŐŵĞĞƌŝŶŚĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐůĞǀĞŶ ĚŽĞŝƐƐƚĂŐĞůŽƉĞŶďŝũĮƚŶĞƐƐĐĞŶƚƌƵŵƐĞŶďŝũďĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞƐƉŽƌƚŵĂƐƐĂŐĞƐŐĞǀĞŶĂĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͘

OF3.:F93:N.1231# 78=GNdƌŝĐŚƚϰ WŽƐŝƟĞͬƌƵŐŶƵŵŵĞƌ͗^ƉŝƚƐͬϭϰ#

,ĞďũĞŶĂĂƐƚǀŽĞƚďĂůůĞŶŶŽŐĂŶĚĞƌĞ;ĂƉĂƌƚĞͿŚŽďďLJ͛Ɛ͍# EĂĂƐƚǀŽĞƚďĂůŚĞďŝŬŶŝĞƚĞĐŚƚĂŶĚĞƌĞŚŽďďLJ͛Ɛ͘/ŬďĞŶ ŐƌĂĂŐŵĞƚŵƵnjŝĞŬďĞnjŝŐƚŚƵŝƐ͘sŽŽƌĚĞƌĞƐƚŚĞďŝŬŶŝĞƚ ǀĞĞůƟũĚǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŚŽďďLJ͛ƐĚĂŶǀŽĞƚďĂůǁĂŶƚĚĂƚŝƐ ŵŝũŶƉĂƐƐŝĞ͘ tĂƚǁĞƚĞŶǁŝũĞĐŚƚŶŝĞƚǀĂŶũŽƵ͍# ĂƚŝŬďĞŶŐĞďŽƌĞŶŝŶĚĞŚŽŽĨĚƐƚĂĚǀĂŶŽůŽŵďŝĂ ;ŽŐŽƚąͿ͕/ŬďĞŶŐĞĂĚŽƉƚĞĞƌĚ͘tŽŽŶŶƵĂůŵĞĞƌĚĂŶϮϬ ũĂĂƌŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚĚƵƐĚĂĂƌǁĞĞƚŝŬǀƌŝũǁĞŝŶŝŐǀĂŶ͘/ŬŐĂ njĞŬĞƌŵŝũŶĞĐŚƚĞŽƵĚĞƌƐĞĞŶŬĞĞƌŽƉnjŽĞŬĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌŝŬ ĚĂƚŐĂĚŽĞŶĚĂƚǁĞĞƚŝŬŶŽŐŶŝĞƚ͘ tĂƚŝƐĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐŝŶũŽƵǁůĞǀĞŶ͍# ĂƚŝŬďĞŶŐĞĂĚŽƉƚĞĞƌĚ͘ĂƚǀŝŶĚŝŬĞĞŶŚĞůĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐŝŶŵŝũŶůĞǀĞŶĚĂĂƌŬŽŵĞŶŚĞĞůǀĞĞůǀƌĂŐĞŶ ďŝũŬŝũŬĞŶ͘sƌĂŐĞŶĚŝĞŶŝĞŵĂŶĚĚƵƌŌƚĞƐƚĞůůĞŶŽĨŚĞůĞ ůŽŐŝƐĐŚĞǀƌĂŐĞŶ͘DĂĂƌĞůŬĞǀƌĂĂŐǀĞƌĚŝĞŶĚŽŽŝƚĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 10

P2=<F;8F;89.>F9989.E8;./8<3NƐŶĞůŚĞŝĚͬƐĐŚŽƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶͬŝŶnjŝĐŚƚ# Q81>8;81B?9;89.>F9989.E8;./8<3N.dŽĐŚŶŽŐŵĞĞƌƌƵƐƚ ĂĂŶĚĞďĂůĐƌĞģƌĞŶ͘# # tĂĂƌŽŵssdƌŝĐŚƚ͍,ŝĞƌǀŽŽƌŚĞďŝŬũĂƌĞŶůĂŶŐŐĞƐƉĞĞůĚ ǀŽŽƌDss͛ϱϴ͘/ŬďĞŶŶĂĂƌdƌŝĐŚƚŐĞŬŽŵĞŶŽŵĚĂƚŝŬ ŚĞƚĚƌƵŬŚĞďŵĞƚŵŝũŶƐĐŚŽŽůĞŶŶŝĞƚĚĞďĞŚŽĞŌĞ ŵĞĞƌŚĂĚŽŵƚĞŵŽĞƚĞŶƉƌĞƐƚĞƌĞŶĞŶϮdžŝŶĚĞǁĞĞŬ ƚĞŵŽĞƚĞŶƚƌĂŝŶĞŶĞŶĚĂŶnjĂƚĞƌĚĂŐŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶƐƉĞůĞŶ ĚŽŽƌĞĞŶƚĞŐƌŽƚĞƐĞůĞĐƟĞ͘/ŬŚĞďŶƵŐĞŬŽnjĞŶǀŽŽƌĞĞŶ ǀƌŝĞŶĚĞŶƚĞĂŵ͘# %F;?8<89./001.38.283:;1FL3N/ŬŚĞďŐĞĞŶƌŝƚƵĞůĞŶ ǀŽŽƌĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚ͕ŶŝĞƚĂŶĚĞƌƐĚĂŶĂŶĚĞƌĞŐĞǁŽŽŶĚĞ ǁĂƌŵŝŶŐƵƉĞŶƉĂĂƌŬĞĞƌŽƉŐŽĂůƐĐŚŝĞƚĞŶ tŝĞǁŽƌĚƚĞƌŬĂŵƉŝŽĞŶŝŶĚĞϯ8ŬůĂƐƐĞ;dƌŝĐŚƚϭͿĞŶ ǁĂĂƌŽŵ͍WĞƌƐŽŽŶůŝũŬďĞŶŝŬĚĂĂƌŶŝĞƚŵĞĞďĞnjŝŐ͘ĞŶ ŵĞĞƌďĞnjŝŐŵĞƚŵŝũŶĞŝŐĞŶƚĞĂŵĞŶǀŽŽƌĚĞƌĞƐƚĂůůĞĞŶ ŵĞƚƐĐŚŽŽůĞŶƐƚĂŐĞƐůŽƉĞŶďĞnjŝŐ͘

21-01-13 08:43


!!

!"#$#!"#$"%&

/74$974$>&++&4

$ Dz”ƒ‰‡†‹‡‹‡ƒ††—”ˆ––‡•–‡ŽŽ‡‘ˆŠ‡Ž‡Ž‘‰‹•…Š‡˜”ƒ‰‡Ǥ ƒƒ”‡Ž‡˜”ƒƒ‰˜‡”†‹‡†‘‘‹–‡‡ƒ–™‘‘”†dzǤ

DĞĞƐƚŵĞŵŽƌĂďĞůĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĚŝĞũĞŐĞnjŝĞŶŽĨŐĞƐƉĞĞůĚ E8>;NŝĞŐĂŝŬϯŶŽǀĞŵďĞƌƐƉĞůĞŶǁĂŶƚĚĂŶŵŽĞƚĞŶ ǁĞƚŚƵŝƐƚĞŐĞŶŵŝũŶŽƵĚĞĐůƵďDĞƚĞƌĞŶ͘ ,=;.C0?.LFL./81=938189.>FL.38.H<?>R.=<:.LFL.E8;./001.E8;. njĞŐŐĞŶnjŽƵŚĞďďĞŶ͍/ŬnjŽƵŶŝŬƐǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶǁĂŶƚŚĞď ŐĞĞŶnjŝŶŽŵĚĞďĂĂƐƚĞnjŝũŶǀŽŽƌĞĞŶǀŽĞƚďĂůĐůƵď͕ĚĂƚ ŝƐŶŝĞƚŵŝũŶƉĂƐƐŝĞĞŶǀŽŽƌĚĞƌĞƐƚǀŝŶĚŝŬŚĞƚǁĞůŐŽĞĚ njŽŐĂĂŶ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶǀŽŽƌĞůŬƚĞĂŵŐĞǁŽŽŶƚĂƐƐĞŶͬ ƚƌĂŝŶŝŶŐƐƉĂŬŬĞŶƌĞŐĞůĞŶ͕ĚĂƚŬŽŵƚǁĂƚŶĞƩĞƌĞŶŵŽŽŝĞƌ ŽǀĞƌĂůƐũĞĂůƐƚĞĂŵĂĂŶŬŽŵƚ͘ tĂĂƌďĞŶũĞŚĞƚŵĞĞƐƚƚƌŽƚƐŽƉďŝũdƌŝĐŚƚ͍ĂƚŝŬ ŐĞǁŽŽŶǁĞůŬŽŵďĞŶĞŶĚĂƚŝŬŵŝũŶĚŝŶŐŬĂŶĚŽĞŶ ďŝŶŶĞŶŚĞƚƚĞĂŵ͘<ĂŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞůŬĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ǁĞĚƐƚƌŝũĚ͘

‘‡–„ƒŽ ^ĞŝnjŽĞŶƐŬĂĂƌƚͬƚŚƵŝƐŽƉĚĞďĂŶŬǀŽĞƚďĂůŬŝũŬĞŶ͍/Ŭnjŝƚ ƚŚƵŝƐŽƉĚĞďĂŶŬƚǀƚĞŬŝũŬĞŶĚĂƚǀŝŶĚŝŬĮũŶĞƌĚĂŶǁĞĞƌ ŶĂĂƌĞĞŶƐƚĂĚŝŽŶƚĞŵŽĞƚĞŶƌĞŝnjĞŶŵĞƚĂůĚŝĞĚƌƵŬƚĞĚĂƚ ŝƐŶŝŬƐǀŽŽƌŵŝũŵĞƚƐĐŚƌĞĞƵǁĞŶĚĞŵĞŶƐĞŶŶĂĂƐƚŵĞ ĚŝĞŚĞƚĂůƟũĚ͞ďĞƚĞƌ͟ǁĞƚĞŶ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 11

S=/01F8;8.8183F/F:F8H<?>N..ĂƚnjŝũŶĚĞƐƉĞůĞƌƐĚŝĞŝŶĚĞ ŵƐƚĞƌĚĂŵƌĞŶƐƉĞůĞŶ͕ŽŌĞǁĞůũĂdž ,==1.F11F;881.L8.L8.E8;.G88:;.==9.>F9989.E8;. ŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞǀŽĞƚďĂů͍ĂƚĂůůĞŐŽĞĚĞƐƉĞůĞƌƐǀĂŶƵŝƚŚĞƚ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞǀŽĞƚďĂůŶĂĂƌĞĞŶƟũĚũĞŐĞŬŽĐŚƚǁŽƌĚĞŶ ĚŽŽƌďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞĐůƵďƐ͘

–‡ŽŽ‹‰‡ ƌŵŽĞƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶǀĂŶĐĂŵĞƌĂďĞĞůĚĞŶ͕ ĞdžƚƌĂĂƌďŝƚĞƌƐĞŶŐƌĞŶƐƌĞĐŚƚĞƌƐŽŵnjŽĂůƟũĚĚĞũƵŝƐƚĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶ͍ :ĂĚĂƚŝƐǁĞůŚĂŶĚŝŐŵĂĂƌŝŬǀŝŶĚŚĞƚƚŽĐŚĂůůĞŵĂĂů ŽŶnjŝŶ͘'ĞǁŽŽŶůĞŬŬĞƌǀŽĞƚďĂůůĞŶďŝũĚĞĂŵĂƚĞƵƌƐŝƐ ŐŽĞĚ͘sŽŽƌďĞƚĂĂůĚǀŽĞƚďĂůǀŝŶĚŝŬŚĞƚǁĞůŬƵŶŶĞŶ ĂůůĞĞŶĂůƐĚĂĂƌĚĂŶŽŽŬĞĐŚƚŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚǁŽƌĚƚĞŶůĂƚĞƌ ŽŽŬĚŝŶŐĞŶŽƉƚĞƌƵŐŬĂŶŐĞŬŽŵĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ Q08;>=<H<?>:.G0D89.D889.:HE?<389.G881.E8>>89͘ /ŬďĞŶĚĂĂƌnjĞŬĞƌŵĞĞĞĞŶƐ͘/ŬǀŝŶĚĚĂƚũĞƉĂƐŐĞůĚƵŝƚ ŬĂŶŐĞǀĞŶĂůƐũĞŚĞƚŚĞďƚǁĂŶƚĂŶĚĞƌƐŬƌŝũŐũĞĞƌĂůůĞĞŶ ŵĂĂƌƉƌŽďůĞŵĞŶŵĞĞƚŽƚĚĂƚũĞĨĂŝůůŝĞƚďĞŶƚ͘

21-01-13 08:43


!1

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 12

!"#$"%&#$#!"

21-01-13 08:43


974$(&$%&>+**6>+7B&'

!"#$#!"#$"%&

‘–”‹„—–‹‡™‹Œœ‹‰‹‰’‡”͕ Œƒ—ƒ”‹͖͔͕͗$ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ŶŽǀĞŵďĞƌ ũů͘ ŝƐ ĞĞŶ ǀĞƌŚŽŐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟĞ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ ĞnjĞ ǀĞƌŚŽŐŝŶŐ ďĞƐƚĂĂƚ ĞŶĞƌnjŝũĚƐ Ƶŝƚ ĞĞŶ ƚŽĞŐĞƐƚĂŶĞ ŝŶŇĂƟĞǀĞƌŚŽŐŝŶŐ͘ ĞnjĞ ŝƐ ďĞƌĞŬĞŶĚ ŽǀĞƌ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ƐŝŶĚƐ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟĞǁŝũnjŝŐŝŶŐ ƉĞƌ ϭ ũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϬϴ͘ sŽŽƌƚƐ ŝƐĞƌĞĞŶǀĞƌŚŽŐŝŶŐŐĞĐĂůĐƵůĞĞƌĚŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚ ŚĞƚ ǀĞƌǀĂůůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ŐƌŽƚĞ ǀĞƌůŽƟŶŐ͘ dĞnjĂŵĞŶďĞƚĞŬĞŶƚĚŝƚĞĞŶǀĞƌŚŽŐŝŶŐǀĂŶΦϭϴ͕Ͳ ƉĞƌ ũĂĂƌ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƉĞůĞŶĚĞ ůĞĚĞŶ ĞŶ Φ ϲ͕Ͳ ƉĞƌ ũĂĂƌ ǀŽŽƌ ŶŝĞƚ ƐƉĞůĞŶĚĞ ůĞĚĞŶ ĞŶ ϲϱ ƉůƵƐƐĞƌƐ͘#

!3

‹‰‹–ƒƒŽ™‡†•–”‹Œ†ˆ‘”—Ž‹‡” DĞƚ ŝŶŐĂŶŐ ǀĂŶ Ϯ ŵĂĂƌƚ Ă͘Ɛ͘ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ĚŝŐŝƚĂůĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚĨŽƌŵƵůŝĞƌ ŽŽŬ ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶǀĂŶĚĞĞůŌĂůůĞŶdƌŝĐŚƚϯ͕ϰ͕ϱĞŶϲ͘ ƌ njĂů ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ ŝŶƐƚƌƵĐƟĞ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ůĞŝĚĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ĞůŌĂůůĞŶ͘ KŽŬ ĚĞ ŵĞŶƐĞŶ͕ ĚŝĞ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ďŝũ ĚĞnjĞ ĞůŌĂůůĞŶ ĂůƐ ĐůƵďƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌ ŽƉƚƌĞĚĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ŐĞŢŶƐƚƌƵĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ŝũ njƵůůĞŶ ŽŽŬ ĂĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌŵŽĞƚĞŶ͙͙͘͘ /ĞĚĞƌĞĞŶ͕ ĚŝĞ ŐĞĂĐŚƚ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ĚŝŐŝƚĂĂů ǁĞĚƐƚƌŝũĚĨŽƌŵƵůŝĞƌ ŝŶ ƚĞ ǀƵůůĞŶ ŬƌŝũŐƚ ĞĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐŶĂĂŵĞŶďŝũďĞŚŽƌĞŶĚǁĂĐŚƚǁŽŽƌĚ͕tĞ ƉƌŽďĞƌĞŶ ŚĞƚ njŽ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͘#

$ ƒ–ƒŽŽ‡ Œ‡—‰†•’‡Ž‡”• ’‡” ‡ƒ–‹‡‡—‡ ŝǀĞƌƐĞ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŬĞƵŬĞŶ ďůŝũŬĞŶ –‡ƒ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞŝŶĚ ǀĂŶ ŚƵŶ ůĞǀĞŶƐĚƵƵƌ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͘ ƌŐ ZĞŐĞůŵĂƟŐ ŬƌŝũŐƚ ĚĞ ũĞƵŐĚĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ǀƌĂŐĞŶ ŚŽĞǀĞĞů ƐƉĞůĞƌƐ ŽĨ ƐƉĞĞůƐƚĞƌƐ Ğƌ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ŝŶ ĞĞŶ ƚĞĂŵǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘sŽŽƌĂůŝŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶ ŶĂũĂĂƌƐĐŽŵƉĞƟƟĞǁĂƌĞŶĞƌŶŽŐĂůǁĂƚŽǀĞƌďĞnjĞƩĞ ƚĞĂŵƐ͘/ŶĚĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁĞƌĚŚŝĞƌǀŽŽƌŽŽŬ ĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚŐĞǀƌĂĂŐĚ͘ Ğ ũĞƵŐĚĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ŚĞĞŌ ŶƵ ĞŶŬĞůĞ ƌĞŐĞůƚũĞƐ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘ ,Ğƚ ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ ŝƐ ĚĂƚ ǁĞ ƚĞŐĞŶŶŝĞƵǁĞůĞĚĞŶŐĞĞŶŶĞĞǁŝůůĞŶnjĞŐŐĞŶ͘

ŝũ ĂĂŶǀĂŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞŝnjŽĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ƚĞĂŵƐ ŝŶŐĞĚĞĞůĚ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁŽƌĚƚ ŐĞƐƚƌĞĞĨĚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŵĂdžŝŵƵŵ ǀĂŶ ϭϬ ƐƉĞůĞƌƐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ njĞǀĞŶƚĂů͕ ǀĂŶϭϱƐƉĞůĞƌƐǀŽŽƌĞĞŶĞůŌĂů͘ĞnjĞŐĞƚĂůůĞŶnjŝũŶ ĞĞŶ ŝŶĚŝĐĂƟĞ ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ďĞůĞŝĚƐŵĂƟŐ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘ ĂĂƌďŝũ͕ ǁĂŶŶĞĞƌ Ğƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ďŝũ ĞĞŶ ƚĞĂŵ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ǀĞƌŚŝŶĚĞƌĚ njŝũŶ ŝƐ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŚĞƚ ŵĂdžŝŵƵŵ ǀŽŽƌ ĚĂƚ ƚĞĂŵ ƚĞ ǀĞƌŚŽŐĞŶ͘ tĂŶŶĞĞƌ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ůŝĚ ǁŽƌĚĞŶ ĂůƐ ĚĞ ŶĂͲ ŽĨ ǀŽŽƌũĂĂƌƐĐŽŵƉĞƟƟĞ Ăů ďĞŐŽŶŶĞŶ ŝƐ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ŝŶĚĞůĞŶ ůĂƐƟŐĞƌ͘ /Ŷ ĞĞƌƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƟĞ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚĚĞƉůĂĂƚƐĞŶďĞŶƵƚŝŶĚŝĞŐĞƐĐŚŝŬƚĞƚĞĂŵƐ ĚŝĞŶŽŐƌƵŝŵƚĞŚĞďďĞŶ͘ŝũŶĚŝĞĞƌŶŝĞƚŵĞĞƌĚĂŶ njƵůůĞŶĚĞnjĞŶŝĞƵǁĞůĞĚĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĂůůĞĞŶŬƵŶŶĞŶ ƚƌĂŝŶĞŶ͘ ŝũ ĚĞ ƐƚĂƌƚ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂĂƌŽƉǀŽůŐĞŶĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ǀŽŽƌͲ ŽĨ ŶĂũĂĂƌƐĐŽŵƉĞƟƟĞ njƵůůĞŶ ĚĞnjĞ ŶŝĞƵǁĞ ůĞĚĞŶ ŝŶ ĞůŬ ŐĞǀĂů ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞĚĞĞůĚ͘ sĂŶĂĨ ĚĂƚ ŵŽŵĞŶƚ ŬƵŶŶĞŶ njĞ ĚƵƐ ĂůƟũĚ ƚƌĂŝŶĞŶ ĞŶǀŽĞƚďĂůůĞŶ͘ Kŵ ŵŝƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ ƚĞ ǀĞƌŵŝũĚĞŶ ŝƐ ĚĞnjĞ ƌĞŐĞůŝŶŐ͕ ŚĞĞů ŝŶ ŚĞƚ ŬŽƌƚ͕ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŝŶƐĐŚƌŝũīŽƌŵƵůŝĞƌ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 13

ǀĞƌǀĞůĞŶĚǁĂŶƚŽŶnjĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŚĞďďĞŶĞƌƌĞĐŚƚ ŽƉŽŵŵĞƚŐŽĞĚŵĂƚĞƌŝĂĂůƚĞŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͘Ăƚ ŝƐƚŽĐŚǁĞůŚĞƚŵŝŶƐƚĞǁĂƚǁĞnjĞŬƵŶŶĞŶďŝĞĚĞŶ͘ KŶnjĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ŵĂŶ ŶĚƌĠ ,ƵŝũŐĞŶ ŵĂĂŬƚ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ĞĞŶ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ǁĂƚ Ğƌ ƚĞ ƌĞƉĂƌĞƌĞŶ ŝƐ͕ ǁĂƚ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ǁĂƚ ŚĞƚ ŐĂĂƚ ŬŽƐƚĞŶ͘ ƵŝĚĞůŝũŬ ŝƐ ĚĂƚ ǁĞŶŝĞƚŽǀĞƌŬŝŶĚĞƌĂĐŚƟŐĞďĞĚƌĂŐĞŶƉƌĂƚĞŶ͘Ğ ƌĞŶŽǀĂƟĞnjĂůĚĂĂƌŽŵŽŽŬŐĞĨĂƐĞĞƌĚƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘ EĂĚĞƌŶŝĞƵǁƐǀŽůŐƚ͊ EƵ ǁĞ ŚĞƚ ƚŽĐŚ ŚĞďďĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŬĂŶƟŶĞ ŶŽŐ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚĞ͘ sĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ďĞƐƚƵƵƌ ǁĂƐ dŚĞŽ EŽƵƚ ďĞůĂƐƚ ŵĞƚ ĚĞ ŬĂŶƟŶĞͲĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞ͘ ĞnjĞ ƚĂĂŬ ŝƐ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶ ĚŽŽƌ WĞƚĞƌ ǀĂŶ ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘ sŽŽƌ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂŶƟŶĞ ĂŶĚĞƌƐ ĚĂŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŽƉ ĚĞ ĚŝŶƐĚĂŐ͕ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ĞŶ njĂƚĞƌĚĂŐ ŵŽĞƚ ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐ ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶŵĞƚWĞƚĞƌ͘

‘–•Ž‘– KǀĞƌ ĚĞ ďĞģŝŶĚŝŐŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌ ,ĂŶŬLJ >ĞĂƚĞŵŝĂ ĞŶ ĚĂĂƌŶĂ ĚĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶƚƐƚĂŶĞ ǀĂĐĂƚƵƌĞ ŝƐ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ŵĞĞƌŵĂůĞŶ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ŝŶ ĚĞ ďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͘ Ŷ ĚĂƚ njĂů ŶŽŐ ǁĞů ĞǀĞŶ ĚŽŽƌŐĂĂŶŽŽŬ͘ƌŝƐŽŽŬŽƉĚĞƐŝƚĞĂůƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ ŽƉ ĚĞnjĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŐĞŐĞǀĞŶ͘ sĂŶĚĂĂƌ ĚĂƚ ǁĞ ŚĞƚŚŝĞƌŶƵďŝũǁŝůůĞŶůĂƚĞŶ͘ # EĂŵĞŶƐŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͕ ĞƌƚǀĂŶsĞĞŶ

21-01-13 08:43


͕͘

C,6:&4

!"#$"%&#$#!"

^ůĞĐŚƚĞ'ƌĂƉƉĞŶT:<8HE;8UD1=BB89 tĂƚŐĞďĞƵƌƚĞƌĂůƐĞĞŶůŝŵďƵƌŐĞƌŶĂĂƌĞůŐŝģǀĞƌŚƵŝƐĚ͍ ĂŶƐƟũŐƚŚĞƚ/YŝŶďĞŝĚĞůĂŶĚĞŶηƐůĞĐŚƚĞŐƌĂƉƉĞŶ

ĂƌƚǀĂŶDĞƌǁŝũŬΛďĂƌƚǀĂŶŵĞƌǁŝũŬͺ WK͕ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ͕ŐƌŽĞŝŚŽƌŵŽŶĞŶĞŶďůŽĞĚƚƌĂŶƐĨƵƐŝĞƐ͘ŽƵηƌŵƐƚŽŶŐ ĞŝŐĞŶůŝũŬǁĞůĞĞŶƐŽƉǁĂŬĞŶŝŶŐƐnjŝũŶŐĞǁĞĞƐƚ͍

:ŽŚĂŶĞƌŬnjĞŶΛũŽŚĂŶĚĞƌŬnjĞŶ EƵ ƐŶĂƉ ŝŬ ǁĂĂƌŽŵ ŚĞƚ ďŽĞŬ ǀĂŶ ηƌŵƐƚƌŽŶŐ ďŝũ ĚĞ ĂĨĚĞůŝŶŐ ĮĐƟĞ ƐƚŽŶĚηƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ

ƌŝŬWŝĞƚĞƌƐΛW^sͲW ůŽĞĚ͕njǁĞĞƚĞŶƌĂŵĞŶηWŝĞƚĞƌƐ͖W^sƐƉĞĞůƚǀŽůŐĞŶĚĞǁĞĞŬŵĞƚĞĞŶ ƌƵŝƚŽƉŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĞůĚηWŝĞƚĞƌƐ͘

:ĂĐƋƵĞƐƌŝŶŬŵĂŶΛ:ĂĐƋƵĞƐƌŝŶŬŵĂŶ ŽŶĚĞƌ ƌĞƐƉĞĐƚ ŐĞĞŶ ǀŽĞƚďĂů͖ ƌŝŬ WŝĞƚĞƌƐ ŝƐ ŚĞƚ ĂůǁĞĞƌ ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘ ZŽŽĚĞŶǁĂŶŐĞĚƌĂŐĚŽŽƌŬĂƉŽƚƐůĂĂŶǀĂŶƌƵŝƚ͘ǁĂĂƌƐƚƌĂīĞŶ͊

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 14

21-01-13 08:43


!"#$#!"#$"%&

6&*<&$>*(:@*

͕͙

’‡Ž—‹–Ž‡‰ ĞŶƐƵĚŽŬƵŝƐĞĞŶƉƵnjnjĞůǀĂŶϵďŝũϵǀĂŬũĞƐ͕ǁĂĂƌŝŶĞĞŶŬůĞŝŶĂĂŶƚĂůĐŝũĨĞƌƐĂůnjŝũŶŝŶŐĞǀƵůĚ͘,ĞƚŝƐĂĂŶũŽƵŽŵĚĞ ŽǀĞƌŝŐĞǀĂŬũĞƐŽŽŬŝŶƚĞǀƵůůĞŶ͕ǁĂĂƌĂĂŶŚĞƚĂĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞϯƐŝŵƉĞůĞƌĞŐĞůƐŵŽĞƚǀŽůĚŽĞŶ͗ ŝŶĞůŬĞƌŝũŵŽĞƚĞŶĚĞŐĞƚĂůůĞŶϭƚŽƚĞŶŵĞƚϵĠĠŶŬĞĞƌǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ ŝŶĞůŬĞŬŽůŽŵŵŽĞƚĞŶĚĞŐĞƚĂůůĞŶϭƚŽƚĞŶŵĞƚϵĠĠŶŬĞĞƌǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ ŝŶĞůŬďůŽŬǀĂŶϯďŝũϯŵŽĞƚĞŶĚĞŐĞƚĂůůĞŶϭƚŽƚĞŶŵĞƚϵĠĠŶŬĞĞƌǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ /ŶĚĞnjĞƌĞƵnjĞƐƵĚŽŬƵnjŝĞƚƵĚĂƚĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞǀĂŬũĞƐǀĂŶϵďŝũϵĞůŬĂĂƌŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬŽǀĞƌůĂƉƉĞŶ͘sĞĞůƐƵĐĐĞƐďŝũ ŚĞƚŽƉůŽƐƐĞŶ͊

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 15

21-01-13 08:43


͕͚

/74*76"$"4$%&&'(

!"#$"%&#$#!"

EŽŽƌĚǁŝũŬĞƌŚŽƵƚͬŝŶĚŚŽǀĞŶ

”‹…Š–͕Ƭ͖„‡Ž‡˜‡œ‡‡” ‰‡•Žƒƒ‰†–”ƒ‹‹‰•ƒ’ sŽĞƚďĂůǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐdƌŝĐŚƚďĞŚĂĂůĚ

‡”•–‡’Žƒƒ–•‘’sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŵĂŬĞŶ

—•–‰”ƒ••‡‡—™˜”‹Œ

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 16

21-01-13 08:43


͕͛

!"#$#!"#$"%&

ŝŐŝƚĂĂů

‹‡—™‡™‡„•‹–‡˜˜–”‹…Š–ǤŽ‹†‡Ž—…Š–

EĞĚĞƌůĂŐĞŶƚŽĞƌŶŽŽŝ

”‹…Š– ‘†‡” ͖͗ ‰‘‡† ˜ƒ •–ƒ”– –‡‰‡˜‡”•–‡‹Ǣ͕Ǧ͔ dƌŝĐŚƚϭ

ƒƒ”ŠƒŽ˜‡ƤƒŽ‡„‡‡”ƒ ƒ’’‡™‹•–‘’Ž‹‡†”‡…Š–

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 17

21-01-13 08:43


Druk Print

met het oog op de toekomst...

Sign

www.allesismogelijk.nl )NDUSTRIEWEGÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ#!ÂŹÂŹ7AARDENBURGÂŹÂŹsÂŹÂŹ0OSTBUSÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ"!ÂŹÂŹ7AARDENBURG 4ELÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ&AXÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ% MAILÂŹINFO VANHORSSENNL 4EXTIELWEGÂŹA ÂŹ!2ÂŹÂŹ #ULEMBORG

Industrieweg 1 ÂŹ#!ÂŹÂŹ 7AARDENBURG !"

Binnenwerk_template_37|8.indd 18

25-11-12 19:44


!"#$#!"#$"%&

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 19

>=:4>:6(&7'

!A

21-01-13 08:43


BOPQRB4S!<B!4QQT

DUC Â&#x2DC;64#(4'%*6 Â&#x2DC;4$'+&54'%*6 Â&#x2DC; #/+.+'4'%*6 Â&#x2DC;&8+5'4+0)

D27:6$723#E#F#G(E(#4!#H2792'6/7523 4272=$$3I#JKG+F+-J+LL#M# JKJFLK(L+N+

/":$'0.5A8$$7

B':8"'#&/3#C$2723 $%%&'()*+,*-*"+.,*/$*012345 0(67*89"#*-*#:*#.*+# ;<=7*8,*-*+8*!#9*:,+ 2>?<@%154A1B%>C<(6(>D>6 '''D%154A1B%>C<(6(>D>6 ;2EE(6'()*!,*-*"+.,*F/*012345 JKG+#F#+-(+G)

5,6JHFHUWL¿FHHUG !"#$$%#&$$'#()*+#,#(-#./'0123 42&235#6$1270.%8209#:$:#5;$29$;7209031 <0.%#&$$'#622'#03=$#$;#92#>2?50:2@

VSSW4#VBT4#PQQT#XYZ!#<[B!4S! !"

Binnenwerk_template_37|8.indd 24

25-11-12 19:46


9&6/776(7,&4$B&%6*76"

!"#$#!"#$"%&

ϭ 4. ϯ 4. J. J. ϱ (. ϳ 5. *. *. *. ϭϬ ϭϬ ''. '-. ϭϮ ϭϯ ϭϰ '[. ϭϲ

DĂĂŝŬĞƵƵŶĚĞƌƐ P8</F9.38.V==9 ƌũĂŶǀĂŶsĂůŬĞŶďƵƌŐ !?1F=9.+811F;: VW./=9.XGB8< K=9381.P<0B DŝŬĞ<ůŽƉƐƚƌĂ YF8;.P08;: dLJĐŚŽsŽŽƌŶĞǀĞůĚ %08@./=9.A0FL89 "=1;.38.%?F;81 %09=<3.Z00D==13 %F89F.%00: ƌũĂŶǀĂŶĞŬŬƵŵ ŶƚŽŶsĞĞƌŬĂŵƉ +W./=9.K08<89 "1F8.Y8<<8D10G DŝůĂŶsƌŝũŚŽĞǀĞŶ DĂƌĐdŝŵŵĞƌŵĂŶƐ DĂƌĐŽ:ĂŶƐĞŶ "9;09./3.+F8::89 ^ǀĞŶǀĂŶDĂƵƌŝŬ

ϭϲ '(. '\. '5. ϭϵ '*.  '*. Ϯϭ --. -4. -4. -J. Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ -\. -\. -\. -5. -5.

1!

DĂƌĐĞůsĞƌǁĞŝũ X<F:8./=9.381.#8?; "1L89.KG8;:81: %08@./=9.381.Y08< 'ĞƌƌŝƚǀĂŶĚĞtĞƌŬĞŶ !=H]?8<F98./=9.P8::8<^/=9.. DŝĞƌůŽ 7EF>=?<;.,0<@ DŝůĂŶƌŝĞƐĞŶ "1F8.P=G:;88D Z81;.P1?F::89 S=>F=9.K;8?11FL: !0HE8G./=9.V0D89301B ĞƌƌĞŬǀĂŶĚĞƌƵƌŐ ĂƵŬĞtĂƐƐĞŶĂĂƌ :ĂĐŬ,Žů OF:=./=9.A01; %?>89./=9.608<89 #=13F.%0:F81 _89F:8.P=1: +W.KGF;:

ĞƌĞĚĂĐƟĞǁĞŶƐƚŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶŐĞnjŽŶĚ ĞŶƐƉŽƌƟĞĨŶŝĞƵǁůĞǀĞŶƐũĂĂƌ͊

‘Œƒ”‹‰‹ˆ‡„”—ƒ”‹ǣ .

ϯ ϱ ϱ ϲ ϭϭ ϭϯ ϭϯ ϭϲ ϮϬ Ϯϲ Ϯϴ

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 21

'ƌĞŐŽƌLJǀĂŶĚĞƌtŝĞů 'ŝŽǀĂŶŶŝǀĂŶƌŽŶĐŬŚŽƌƐƚ ŚƌŝƐƟĂŶŽZŽŶĂůĚŽ &ƌĂŶŬ^ŶŽĞŬƐ ZĂĨĂĞůǀĂŶĚĞƌsĂĂƌƚ ůũĞƌŽůŝĂ# <ĞǀŝŶ^ƚƌŽŽƚŵĂŶ ZŽŶsůĂĂƌ :Ăƌŝ>ŝŵĂŶĞŶ ŵŵĂŶƵĞůĚĞďĂLJŽƌ ŚƌŝƐƟĂŶWŽƵůƐĞŶ

21-01-13 08:43


11

ƒŽŽ‘…”ƒ›‡•–‡‹‡”• ,Ğƚ ŶŝĞƵǁĞ ũĂĂƌ ŝƐ ďĞŐŽŶŶĞŶ ĚƵƐ ǀŽŽƌ ĂůůĞŵĂĂů ĚĞ ďĞƐƚĞ ǁĞŶƐĞŶ͘ ,Ğƚ ũĂĂƌ ǁĂĂƌŝŶ ŝŬ ŐĂ ĂĨƐƚƵĚĞƌĞŶ ĂůƐ ƉŽĞnjĞŶĚŽŬƚĞƌ͘ Ŷ ĚĂƚ ŶĂ ĞĞŶ ϰ ũĂƌŝŐĞ ĂǀŽŶĚŽƉůĞŝĚŝŶŐ͘ /Ɛ ǁĞů ŵŽĞŝůŝũŬ ŚŽŽƌ͘ /Ŷ ŚĞƚ ĚŽŶŬĞƌ njŝũŶ ĂůůĞ ƉŽĞnjĞŶ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ͘ :Ğ ŵŽĞƚ njĞ ĚƵƐ ŐŽĞĚ ŽďƐĞƌǀĞƌĞŶ͘ KĨ ŶŝĞƚ͕ ŵĞŶĞĞƌ ǀĂŶ ƌŬĞů͘ ,Ğƚ ũĂĂƌ ϮϬϭϯ ŝƐ ŚĞƚ ũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ƐůĂŶŐ͘ Ŷ ĚĂƚ ĂůůĞĞŶnjĞŐĂůŐĞŶŽĞŐ͘ĞƐůĂŶŐŝƐŚĞƚ njĞƐĚĞ ĚŝĞƌ ŝŶ ĚĞ ϭϮ ũĂƌŝŐĞ ŚŝŶĞƐĞ ĚŝĞƌĞŶĐLJĐůƵƐ͘ Ğ ƐůĂŶŐ ŚĞĞŌ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͘ ,ŝũ ŝƐ ƐůƵǁ ͕ƐĞŬƐƵĞĞůĞŶŚĞĞŌĞĞŶďŝnjĂƌŐĞǀŽĞů ǀŽŽƌ ŚƵŵŽƌ͘ KŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ͕ ũĂůŽĞƌƐĞŶŽŶƚƌŽƵǁnjŝũŶĚĞŵŝŶĚĞƌĞ ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͘'ĞůƵŬŬŝŐďĞŶŝŬĞĞŶ ŚŽŶĚ͘ŝŐĞŶůŝũŬnjŝũŶĂůůĞǀŽĞƚďĂůůĞƌƐ ĚƵƐ ƐůĂŶŐĞŶ͘ sŽŽƌ ǀĞĞů ǀƌŽƵǁĞŶ njŝũŶǀŽĞƚďĂůůĞƌƐĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ͘:Ă͕ŝŬ ŚŽŽƌnjĞĂůnjĞŐŐĞŶ͕ŶŝĞƚĂůůĞŵĂĂů͊͊͊͊͘͘ EĞĞ͕ĚĂƚŬůŽƉƚ͕ŵĂĂƌWĞůůĞƚŽĐŚǁĞů͘ KĨZŽŶĂůĚŽǀĂŶZĞĂů͘KĨŽůĚĞƌƐŚŽĨ ǀĂŶ dƌŝĐŚƚ ϭϰ͘ sŽŽƌ ĚĞ ǁĂƚ ƌŝũƉĞƌĞ ǀƌŽƵǁĞŶůŽŽƉƚ^ũŽƌƐŝŶŚĞƚϲ&ĞůŌĂů͘ ĂŵĞƐ ŽƉŐĞůĞƚ͕ Ğƌ ŝƐ ŐĞĞŶ ƟũĚ ŵĞĞƌ ƚĞ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ͘ ^ũŽƌƐ ŐĂĂƚ Ğƌ ŵĞĞŬĂƉƉĞŶ͘,ŝũŝƐĂĂŶnjŝũŶůĂĂƚƐƚĞ ƐĞŝnjŽĞŶ ďĞnjŝŐ͘ ,ŝũ ǁŝů njŝũŶ ŐƌŝũnjĞ ŚĂƌĞŶ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ŬŽƉƉĞŶ͘ :Ă͕ ŬŽƉƉĞŶ ŬŽŶ ^ũŽƌƐ ǁĞů͘ŝũŶĂŶĞƚnjŽŐŽĞĚĂůƐĚĞWŝŶĚĂ͘ ŝƚ ǁĂƐ ƚŽĐŚ ǁĞů ĚĞ ďĞƐƚĞ ŬŽƉƉĞƌ ƵŝƚĚĞdƌŝĐŚƚƐĞǀŽĞƚďĂůŚŝƐƚŽƌŝĞ͘dŚĞ ĚƌĞĂŵĞƌ ŬŽŶ ŽŽŬ ĂĂƌĚŝŐ ŬŽƉƉĞŶ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ŵŽĞƐƚĞŶ ĚĞ ďĂůůĞŶ ŶŝĞƚ ŚŽŐĞƌnjŝũŶĂůƐϭϳϱĐŵ͘ůƐnjĞŚŽŐĞƌ ǁĂƌĞŶ ŚĂĚ ŝŬ ĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵ͘ Ğ ďĞŬĞŶĚĞ ƉůĂŶŬ njĂƚ ĚĂŶ ŝŶ ĚĞ ǁĞŐ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 22

+.&$(6&78&6

KǀĞƌ ƉůĂŶŬ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ /Ŷ ŚĞƚ ǀĞƌůĞĚĞŶŚĂĚdƌŝĐŚƚĞĞŶŝũnjĞƌƐƚĞƌŬĞ ǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌ͘ Ğ ƉůĂŶŬ ĂůŝĂƐ WƵůůĞ͘ tĂƚ ŬŽŶ ĚĂƚ ŝĞůĞ ŵĂŶŶĞŬĞ ƐĐŚŽƉƉĞŶ͘ ,ŝũ njĂĂŐĚĞ ǁĞƌŬĞůŝũŬ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŽŽƌŵŝĚĚĞŶ͘ ,ŽĞ ŐƌŽŽƚ njĞ ŽŽŬ ǁĂƌĞŶ͘ ǁĂƌƐĂĨ͘ ƌ ǁĂƐ ϭ ĚŝŶŐ ǁĂƚ Śŝũ ŶŝĞƚ ŬŽŶ ĞŶ ĚĂƚ ǁĂƐ ŬŽƉƉĞŶ͘ tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ njŝũŶ Śŝũ ĞŶ 'ĞƵƌƚ ĚĞ ƐůĞĐŚƚƐƚĞ ŬŽƉƉĞƌƐ ĚŝĞ ďŝũ dƌŝĐŚƚ ǀŽĞƚďĂůĚĞŶ͘͘ <ƌŝũŐĞŶ ƐƉĞůĞƌƐ ĚŝĞǀĂĂŬŬŽƉƉĞŶĞĞŶŬĂůĞŬŽƉ͍͍͍/Ŭ njŽƵŚĞƚŶŝĞƚǁĞƚĞŶ͘WĞƚĞƌ,ŽƵƚŵĂŶ ŚĞĞŌŶŽŐŐĞŶŽĞŐŚĂĂƌŵĂĂƌZƵƵĚ 'ĞĞůƐŬƌĞĞŐĞĞŶŬĂůĞŬŽƉ͘ŝŐĞŶůŝũŬ ŐĞŶŽĞŐ ŐĞǁŽƵǁĞůĚ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ǀĞƌůĞĚĞŶ ĞŶ ůĂƚĞŶ ǁĞ ĞĞŶƐ ŽǀĞƌ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŐĂĂŶ ŽƵǁĞŚŽĞƌĞŶ͘ tĂƚ ŐĂĂƚ ϮϬϭϯ ďƌĞŶŐĞŶ͍ ,ŽƉĞůŝũŬ ŵĞĞƌ ŵĞŶƐĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬĂŶƟŶĞ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ƟũĚ ǁĞů ĞƌŐ ƌƵƐƟŐ͘ dĞ ƌƵƐƟŐ͘ĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚĚĞŐĞnjĞůůŝŐŚĞŝĚ ƚĞƌƵŐůŽŽƉƚĞŶĚĂƚĞƌƐƚĞĞĚƐŵŝŶĚĞƌ ŵĞŶƐĞŶ ŬŽŵĞŶ͘ /Ɛ ƚŽĐŚ ŶŝĞƚ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐ͘ KŵnjĞƚ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂŶƟŶĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŐŽĞĚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ tĂƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĞƌĂĂŶ ĚŽĞŶ͍ ĞůĨ ǁĞĞƚ ŝŬŚĞƚŶŝĞƚŵĂĂƌŚĞƚůŝũŬƚŵĞǀŽŽƌĚĞ ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞĞŶŬĂŶƟŶĞ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ĞĞŶ ŇŝŶŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ Žŵ Ěŝƚ ƚĞ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ tĂĐŚƚ ĞǀĞŶ͕ ŝŬ ŚĞď ĞĞŶ ŝĚĞĞ͘ /ĞĚĞƌĞ njĂƚĞƌĚĂŐ ,ĂƉƉLJ ,ŽƵƌ͘ sĂŶĂĨ ϭϲ͘ϭϱ ƵƵƌ ƚŽƚ ϭϳ͘ϭϱƵƵƌ͕ŝĞĚĞƌŐůĂƐďŝĞƌŽĨďŽƌƌĞů ǀŽŽƌ ŵĂĂƌ Φ ϭ͕ϱϬ͘ DŽŽŝĞ ƉƌŝũƐ ĞŶ ĂůƐŬŶĂůůĞƌŽƉĚĞǀƵƵƌƉŝũůĚŽĞŶǁĞ ŽŽŬŶŽŐϳƐƚƵŬƐǀŽŽƌΦϭϬ͘^ƉŽƌƟĞĨ ǁŽƌĚŚĞƚŽŽŬĞĞŶůĂƐƟŐũĂĂƌŽŵƚĞ ǀŽŽƌƐƉĞůůĞŶ͘tĂƚŐĂĂƚŽŶƐϭ&ĚŽĞŶ͍ tŝĞ ǁŽƌĚ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚƌĂŝŶĞƌ͍ 'ĂĂŶ ĂůůĞ ŬŽƉƉĞŶ ĚĞnjĞůĨĚĞ ŬĂŶƚ ŽƉǁŝũnjĞŶ͍KĨŝƐĞŝŐĞŶďĞůĂŶŐǁĞĞƌ

!"#$"%&#$#!"

ƐƚĞƌŬĞƌ͘ŶĂůƐĚĞnjĞŬŽƉƉĞŶĚĞnjĞůĨĚĞ ŬĂŶƚ ŽƉǁŝũnjĞŶ ŵŽĞƚ ŚĞƚ ǁĞů ŶĂĂƌ ďŽǀĞŶnjŝũŶĞŶŶŝĞƚŶĂĂƌŽŶĚĞƌ͘dŚĞ ĚƌĞĂŵĞƌ ŚĞĞŌ ǀĂŶ ĚŝĐŚƚďŝũ ŵŽŐĞŶ ŵĞĞŵĂŬĞŶŚŽĞŚĞƚǁĞůŬĂŶ͘ŝũĚĞ ũĞƵŐĚŽŶĚĞƌϮϯƐƚĂĂŶĚĞŬŽƉƉĞŶŽƉ Ěŝƚ ŽŐĞŶďůŝŬ ĚĞnjĞůĨĚĞ ŬĂŶƚ Ƶŝƚ͘ ĞŐ ŶŽŐŶŝĞƚǀĞĞůŵĂĂƌŚĞƚŝƐĞĞŶŐŽĞĚ ďĞŐŝŶ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚ ǁĞƌĚ ŵĞƚ ϭͲϬ ŐĞǁŽŶŶĞŶ ǀĂŶ ǀĞƌƐƚĞŝŶ͘ dŽĐŚ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŵŝĚĚĞŶŵŽƚĞƌ ŝŶ /&# 1& ŬůĂƐƐĞ͘ /ĞƚƐ ǁĂƚ ǁĞ ĂůƐ ss dƌŝĐŚƚŽŽŬŐƌĂĂŐǁŝůůĞŶnjŝũŶ͘tĂƌĞŶ ǁĞ ĚĂŶ ƐƚĞƌŬĞƌ ĂůƐ ǀĞƌƐƚĞŝŶ͍͘ EĞĞ͕ ĚĂƚ ǁĂƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ͘ ,Ğƚ ǁĂƐ ĞĞŶ ǀĞĐŚƚŵĂĐŚŝŶĞ ĚŝĞ ǀŽĐŚƚ; ŶŝĞƚ ǀĂŶ ŶĂƚͿ ǀŽŽƌ ĞůŬĞ ŵĞƚĞƌ͘ ŽŶĚĞƌ ǁĂŶŬůĂŶŬ ĞŶ ĞŝŐĞŶďĞůĂŶŐ ŚĞďďĞŶ njĞůĂƚĞŶnjŝĞŶǁĂƚĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŽŶƐ ŬĂŶ ďƌĞŶŐĞŶ͘ /Ŭ njĞŐ ĚƵŝĚĞůŝũŬ͕ ŬĂŶ ďƌĞŶŐĞŶ͘ůƐũĞ͕ŝŶĚŝƚƚĞĂŵ͕ŶĂĂƌŚĞƚ ŬůĞŝŶĞŐƌŽĞŶƚĞďŽĞƌƚũĞŬŝũŬƚ͕ĞĞŶůƵƐƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŽŽŐ͘ ŝũŶ ŶĂĂŵŐĞŶŽŽƚũĞ ůŽŽƉƚnjĞůĨƐŶŽŐŚĂƌĚĞƌĚĂŶ:ĂƉŝĞ͘Ŷ ŵĂĂƌ ůŝĞĨƐƚ ϯ  ůŝŶŬƐƉŽƚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ůŽĞƉnjƵŝǀĞƌĞƚƌĂƉ͘ŶĚĞƉĞƵƚŚĞĞŌ Ϯ njŽŶĞŶ ĚŝĞ ŶŽŐ ŚĂƌĚĞƌ ůŽƉĞŶ ĚĂŶ ĚĞďĂůŬĂŶƌŽůůĞŶ͘^ŽŵƐǀĞƌŐĞƚĞŶnjĞ ĚĞ ďĂů ŵĞĞ ƚĞ ŶĞŵĞŶ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ŚƵŶ ǀĞƌŐĞǀĞŶ͘ ^ƚŽīĞů ĚŝĞ ůŽŽƉƚ ƚĞ ^ƚŽīĞůĞŶ ĞŶ ĚĞ ŬĞĞƉĞƌ ŵĂĂŬƚ ǀĂŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶďĂůŐĞŚĂŬƚ͘ĞŶƐƉŝƚƐ ĚŝĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂƉƉĞů ĞŶ ĞĞŶ ƉĞĞƌ ƐĐŽŽƌƚ͘ Ŷ ŶŝĞƚ ƚĞ ǀĞƌŐĞƚĞŶ͕ ĞĞŶ ŵĞŶƚĂĂů ŝũnjĞƌƐƚĞƌŬĞ ĂĂŶǀŽĞƌĚĞƌ͘ ŝũŶ ŶĂĂŵ ŝƐ Z ZĂĂĚƚĞůďĂŶĚ͘ Ğ ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ ƚĞŐĞŶ dŚĞŽůĞ͘ >Z ĞŶ DĞĞƌŬĞƌŬ njĂů dƌŝĐŚƚ ŵĞĞƌ ĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ŽǀĞƌ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŐĞǀĞŶ͘  ss dƌŝĐŚƚ ŝƐ ŽƉ ĚĞ ŐŽĞĚĞ ǁĞŐĞŶůĂƚĞŶǁĞŚŽƉĞŶĚĂƚŚĞƚũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ƐůĂŶŐ ss ƚƌŝĐŚƚ ǀĞĞů ŐĞůƵŬ ŵĂŐ ďƌĞŶŐĞŶ͘ DĂĂƌ ďůŝũĨ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚĞŶŵĞƚĚĞƐůĂŶŐ͘tĂŶƚ͊͊͊͊ tŝĞ ĞĞŶ ƐůĂŶŐ ŝŶ njŝũŶ ƐƚĂĂƌƚ ďŝũƚ ŚĞĞŌ njŝũŶ ŬŽƉ ŐĞŵŝƐƚ͘ ĞŶŬ ĚĂĂƌ ŵĂĂƌĞĞŶƐĞǀĞŶŽǀĞƌŶĂ͘ dŚĞĚƌĞĂŵĞƌ͘

21-01-13 08:43


!"#$#!"#$"%&

7-+*&&'

13

=&''&$+&@&4+$ %"/$9::6$9"&6$ /776 'ƌĂnjŝĂŶŽWĞůůğŐĂĂƚ ĞĞŶǀŝĞƌũĂƌŝŐĐŽŶƚƌĂĐƚ ƚĞŬĞŶĞŶďŝũ&ĞLJĞŶŽŽƌĚ͘ ĞZŽƩĞƌĚĂŵŵĞƌƐ͕ĚŝĞ ŝĞƚƐŵŝŶĚĞƌĚĂŶĚƌŝĞ ŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽnjŽƵĚĞŶ ďĞƚĂůĞŶ͕ŶĞŵĞŶĚĞ /ƚĂůŝĂĂŶƐĞƐƉŝƚƐŝŶĚĞ njŽŵĞƌĚĞĮŶŝƟĞĨŽǀĞƌǀĂŶ ŚĞƚ/ƚĂůŝĂĂŶƐĞWĂƌŵĂ͘Ăƚ ŚĞĞŌĚĞĐůƵďǀĂŶŵŝĚĚĂŐ ŐĞŵĞůĚ͘ WĞůůğǁŽƌĚƚŵŽŵĞŶƚĞĞů ŶŽŐŐĞŚƵƵƌĚĚŽŽƌ &ĞLJĞŶŽŽƌĚ͘ĞϮϳͲũĂƌŝŐĞ ĂĂŶǀĂůůĞƌŝƐĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶ ŽƉŐĞďůŽĞŝĚŝŶĚĞ<ƵŝƉ ĞŶǁŝƐƚŝŶǀĞĞƌƟĞŶĚƵĞůƐ ǀĞĞƌƟĞŶŬĞĞƌŚĞƚŶĞƚƚĞ ǀŝŶĚĞŶ͘ĞĚĞĂůƚƵƐƐĞŶ &ĞLJĞŶŽŽƌĚĞŶWĂƌŵĂnjŽƵ ŐŝƐƚĞƌĂǀŽŶĚŽƉŝŶŝƟĂƟĞĨ ǀĂŶĚĞ/ƚĂůŝĂŶĞŶŝŶ ĞĞŶƐƚƌŽŽŵǀĞƌƐŶĞůůŝŶŐ njŝũŶŐĞŬŽŵĞŶ͘Ğ ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐŝƐĚĂƚ &ĞLJĞŶŽŽƌĚĞŶWğůůĞ ǀĂŶŵŝĚĚĂŐŚƵŶ ŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐnjĞƩĞŶ ŽŶĚĞƌŚĞƚĐŽŶƚƌĂĐƚ͘

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 23

21-01-13 08:43


Druk Print

met het oog op de toekomst...

Sign

www.allesismogelijk.nl )NDUSTRIEWEGÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ#!ÂŹÂŹ7AARDENBURGÂŹÂŹsÂŹÂŹ0OSTBUSÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ"!ÂŹÂŹ7AARDENBURG 4ELÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ&AXÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ% MAILÂŹINFO VANHORSSENNL 4EXTIELWEGÂŹA ÂŹ!2ÂŹÂŹ #ULEMBORG

Binnenwerk_template_37|8.indd 28

Industrieweg 1 ÂŹ#!ÂŹÂŹ 7AARDENBURG

25-11-12 19:46


Binnenwerk_template_37|8.indd 29

25-11-12 19:46


͖͚

9::6$(&$@7%:*+&6>

!"#$"%&#$#!"

ƒƒ†•‡Ž tŝĞǀĂŶĚĞĚƌŝĞŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚƌŝŶŬƚĚĞŽůĂ͍ŶǁŝĞĚĞ ĂƉƉĞůƐĂƉ͍

Ž‡—”’Žƒƒ–

Binnenwerk 38 | Jan | 2.0.indd 26

21-01-13 08:43


/:,-0$;'(+<#=:0 ;<=>?;%@ABCDCAEEBF

%%/0$10'2"$30& %%%45%"1'03%*66'7%85"$#+0#+9 %%%"336'+#20&+%0&%30'*#,0:

%%%

/>?@=/#2345653884A =B/#C>DD/E/B#F?/CDBG#@BH/>!I#?H#GB#>BC?D

3(0,#""$G""8%#&7%5"330&%H%1'6I0&%H%860$0&%H%*'#0G0&%H%8680&%H%2"I&0+'6&3%H%*""+5"330'3

!"#$%&'()'*)+'#$$*,$--'*. !"#$%&""'%(')**+'#,-+.&$

J66'3+'""+%FB%H%BKCA%LM%N0031%H%#&O6)5"880'2"&30$08+'6.&$%

J($$;#*$$(#:*K'#+*)'('--$*)'#$LM$$0,(+<K'*N

Binnenwerk_template_37|8.indd 5

/'01#23456577859

25-11-12 19:44


% % % %

./01"2/34%--5 (-6,%78%!9/:;< &'()%*%)+=,')

%

%

>>>?4@AB@#C0D"0E@02"0DCB:;?:CF

!"#$"%&"&'%((')*)+)!"#$"%,(#&"."#/)0123+3*4)354)+)6(7/)0123+3*4358

!"#$%&'()*)++,)-

Binnenwerk_template_37|8.indd 32

25-11-12 19:46


Druk Print

met het oog op de toekomst...

Sign

www.allesismogelijk.nl )NDUSTRIEWEGÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ#!ÂŹÂŹ7AARDENBURGÂŹÂŹsÂŹÂŹ0OSTBUSÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹÂŹ"!ÂŹÂŹ7AARDENBURG 4ELÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ&AXÂŹ ÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹÂŹ% MAILÂŹINFO VANHORSSENNL 4EXTIELWEGÂŹA ÂŹ!2ÂŹÂŹ #ULEMBORG

Omslag.indd 3

Industrieweg 1 ÂŹ#!ÂŹÂŹ 7AARDENBURG

21-01-13 18:23


    

Makelaardij o.g. Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financial planning

onderscheidend in persoonlijke aandacht Postbus 55, 4190 CB Geldermalsen, Bezoekadres: Rijnstraat 30, 4191 CL Geldermalsen T 0345-588 000, www.deugdenterpstra.nl, www.woneningeldermalsen.nl

Omslag.indd 4

21-01-13 18:23

GroenWitter januari 2013  

Dit is de GroenWitter van de maand januari in 2013