Page 1

Šeštas leidimas

SOCIALIZUOTŲ MERGINŲ SAMBŪRIS Gruodžio 28d., 2012 m.

Specialios SMS žinios

Ar socializacijos centras gali virsti viduramžių miestu?

Turinys Viduramžiai 1-12

Vilniaus vaikų socializacijos centre mokiniai drauge su mokytojai susigundė mokyklą paversti viduramžių miestu. Taip gimė projektas “Viduramžiai“, kurio sumanytojos buvo lietuvių kalbos mokytoja Ž.Čuividienė, anglų kalbos mokytoja J.Gricienė ir dailės – technologijų mokytoja V.Abromaitienė. Projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su paslaptingu viduramžių miestu, jo tradicijomis bei kultūra. Dalyviai projektui ruošėsi iš anksto. Su technologijos mokytoja V.Abromaitiene mokinės gilinosi į viduramžių drabužio siuvimo bei dekoravimo paslaptis. Užsiėmimų metu pagal parengtus kostiumų eskizus su mokytojos pagalba moksleivės siūdinosi istorinius drabužius. Su mokyklos bibliotekininke J. Griciene mokiniai gilinosi į viduramžių miesto architektūros subtilybes. Moksleiviai pagal viduramžių miesto planus suprojektavo ir pagamino viduramžių miesto dekoracijas. Mokytojai dalykininkai rengėsi pamokoms viduramžių tema. Projekto rezultatas – teatralizuota viduramžių programa.


Mokykloje

Lapkritį įvyko

Naujienos

2


3

NaujienosMiesto centre Naujienos mokykloje!

Veiksmas vyko viduramž ių miesto centre – erdvi mokyklos foje virto turgaus aikš te. Iš pradž ių vyko trys netradicines ’ƒ ‘‘•ǣ•Ƽ‘‹‘ȋ ‘›–‘ŒƒƽǤƽ—‹˜‹†‹‡‡Ǚ ȌǢ  ‡‘ȋ ‘›–Ǥ V.Abromaitienė ir J.Gricienė ); matematikos ( mokyt. J.Aksionova) – astrologijos (mokyt.G.Braš kus)– medicinos ( mokyt. A.Volkova).


4

Miesto centre Kas vyksta Kas, kur, kaip kada? Lapkritį įvyko


Pamoka Idėja! Idėja Kalėdoms

5


Aikštėje Idėja! Idėja Kalėdoms Turgaus aikš tė s pakraš tyje stovė jo nenaudė liams bausti skirtas gė dos stulpas, trinka, rykš tė s ir kiti budelio kankinimo įrankiai. Turgaus prekeiviai ir pirkė jai turė jo galimybę stebė ti vieš ą „nusikaltė lių“ ( elgetų, vagies ir raganos) egzekuciją. Budeliu tapo auklė jamosios dalies vedė jas A.Burba, kuris pasigailė jęs raganos, turė jo ją vesti.

6


Aikštėje Idėja! Idėja Kalėdoms

Visi turgaus dalyviai buvo pakviesti į budelio ir raganos vestuves, kuriuos technologijų mokytoja L. Vasiliauskiene vaiš ino skalsia, tirš ta, įvairių grū dų ir juodos duonos sriuba. Kiekvienas projekto dalyvis gavo dubenė lį karš tos sriubos.

7


Finalas Idėja!

8

Idėja Kalėdoms

”‘Œ‡–‘ϐ‹ƒŽƒ•˜›‘ ‘›Ž‘•ƒ–÷•ƒŽ‡Ǚ Œ‡ǡ—”‹ virto pirklio namų mene. Mokiniai drauge su mokytojais bei projekto sveč iais š oko viduramž ių š okius, kuriuos iš moko š okių pamokoje. Menų mokytojai eksponavo moksleivių tapybos darbus - š v. Pranciš kaus gyvenimo epizodus. Renginio pabaigoje mokiniai su dideliu dž iaugsmu ž aidė viduramž ių ž aidimus.


Finalas Idėja! Idėja Kalėdoms

9


Finalas Idėja!

10

Idėja Kalėdoms

”‘Œ‡–‘ϐ‹ƒŽƒ•˜›‘ ‘›Ž‘•ƒ–÷•ƒŽ‡Ǚ Œ‡ǡ—”‹ virto pirklio namų mene. Mokiniai drauge su mokytojais bei projekto sveč iais š oko viduramž ių š okius, kuriuos iš moko š okių pamokoje. Menų mokytojai eksponavo moksleivių tapybos darbus - š v. Pranciš kaus gyvenimo epizodus. Renginio pabaigoje mokiniai su dideliu dž iaugsmu ž aidė viduramž ių ž aidimus.


Finalas Idėja! Idėja Kalėdoms

11


Sveikinimai Idėja! Idėja Kalėdoms

Šventė pavyko! Sveikiname visus su Naujaisiais metais!

12

gruodis sausis