Page 1

Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Onderwerp

Pagina

Inhoudsopgave

1

Voorwoord

2

Historie / Clublied

3/4

Doelstelling / Huidige situatie

5

Spelerspas

6

Lidmaatschap / Contributie

7

Senioren / Zaalvoetbal / Jeugdvoetbal

8

Dames / Meisjes

9

Onderhoud / Klaverjas / Kantine Oud Papier

10

Vrijwilligers / Redactie

11

Commissies / Coรถrdinatoren

12/13

Organogram

14

Bestuursleden / Ledenadministratie

15

Procedure innen contributie / Schaatsen

16

Trainers en lesgevers

17

Accommodatie

18

Gedragsregels / Clubblad / Regels tijdens wedstrijden

19/20

Trainingen

20

Regels eigen terrein

20/21

Afkeuringen

22

Afkeuringadressen wedstrijden / Afkeuringen trainingen

23

Wedstrijdsecretariaat / Rode kaart

23

Trainingspakken / Zelfwerkzaamheid / Internet / Kraaienroep 24 Sponsoring

25

-1_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Voorwoord

Beste lezers, (nieuwe) leden,

Dit bewaarnummer bevat informatie over onze vereniging V.V. Oosthuizen. Informatie in een zwart-wit jasje zullen we maar zeggen. Wij denken dat we iedereen, jong en oud, bestaand en nieuw lid, met deze speciale uitgave van de “Kraaienroep” van informatie kunnen voorzien met betrekking tot alle afdelingen binnen onze vereniging. Onze vereniging is en blijft een dorpsclub met een sterk sociaal karakter, maar met ongeveer 450 leden zijn er ook regels nodig die we met elkaar moeten naleven. Deze regels staan in dit informatieboekje vermeld. Een groot aantal vrijwilligers (ruim 150 personen moet u weten), probeert dagelijks de vereniging te runnen. Als we met z´n allen de regels naleven, wordt het voor de vrijwilligers nog leuker om vrijwilliger te zijn en te blijven. Behalve de bedoelde regels staan op de navolgende pagina’s o.a. ook de namen en telefoonnummers van de eerder genoemde vrijwilligers vermeld. Ook de functie van de verschillende vrijwilligers kunt u terugvinden. Zo weet u als lid bij wie u moet zijn met een specifieke vraag en/of probleem. Wij wensen u veel lees- en vooral veel voetbalplezier!

Het bestuur van V.V. Oosthuizen.

-2_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Historie Over de allereerste voetbalvereniging die Oosthuizen in het grijze verleden rijk was, zijn helaas weinig gegevens meer beschikbaar. Die eerste vereniging heette O.V.C. (Oosthuizer Voetbal Club 1921-1925) en oefende op het terreintje achter de basisschool op het Oosteinde. Daarna verhuisde men naar de uiterwaarden aan het Beetserdijkje en werden er uitsluitend vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De club groeide en er werd uitgezien naar een terrein dichter bij het dorp. Als tussenstation werd er nog een jaar aan de Beemsterdijk gevoetbald tot er een beter 'weiland' werd gevonden, vlak naast de kerk (thans de Seevancksweg). De kleedgelegenheid was in het café, waar nu exburgemeester Den Hartog woont. De vereniging werd na 4 jaar opgedoekt. Er was te weinig animo. In 1932 werd er wederom een poging gewaagd. Voet- en korfbalvereniging O.D.I.S. zag het levenslicht. De letters stonden voor: Ons Doel Is Sport. De clubkleuren waren groen-wit met een zwarte broek of rok. De velden: op een weiland achter café Jb. Has (thans het dorpshuis). In het jubileumboek van de huidige vereniging kunt u over deze periode nog veel aan de weet komen. In 1937 werd O.D.I.S. opgeheven. Te weinig leden, te weinig mensen die wilden helpen en het nieuwtje van gezamenlijk douchen bij de korfbal was er ook af. Na het opheffen van O.D.I.S. stond het sportgebeuren op een laag pitje. De jeugd schoolde samen op diverse locaties waar men een 'potje' speelde; aan de Beemsterdijk, aan de Seevancksweg en bij het kaaspakhuis 'Tiptop'. Het begon weer bij menigeen te kriebelen. Wie zou er opstaan en met initiatieven komen? Siem Klaver en Go Jonkman trokken de stoute schoenen aan en stapten naar meester Bijlsma, het hoofd van de school. Op 3 juni 1947 werd een vergadering uitgeschreven in café Groot. Het voetbalterrein werd het oude O.D.I.S.-veld en de contributie werd vastgesteld op 35 cent voor senioren en 15 cent voor aspiranten per week (vooruit betalen!). Tevens werd het bestuur geformeerd. De inschrijving op 21 juni 1947 bij de K.N.V.B. ging echter met enige moeilijkheden gepaard. Met de aanvankelijk gekozen naam 'Excelsior' werd niet akkoord gegaan, omdat een andere club (uit Rotterdam) die naam al droeg. Uiteindelijk werd de vereniging onder de naam 'Oosthuizen' op 13 augustus 1947 ingeschreven. De vereniging telde bij het begin van de competitie 3 seniorenteams en in december 1947 kwam daar een aspirantenteam bij. Op het 'sportcomplex' was geen kleedgelegenheid, laat staan een kantine. Daarvoor kon men bij het café van ome Klaas Groot (in de volksmond “Blauwe Klaas” geheten) terecht. Op de zolder van het huidige Ans en Piet verkleedde men zich. Voetbalvereniging Oosthuizen beschikt over een zeer uitgebreid archief. Naast foto's en krantenknipsels zijn ook alle mededelingenbladen en maandelijkse uitgaven van de Kraaienroep en het hele secretariële deel nog (bijna) geheel in te zien in het Streekarchief te Purmerend.

-3_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Historie van de Kraai in ons verenigingsembleem Van oudsher hadden een aantal Zeevangse dorpen een bijnaam: de Middeliër “Kikkers”; de Warder “Beren”; de Oosthuizer “Kraaien”. Hoe deze “bijnamen” tot stand zijn gekomen is tot op heden nog niet achterhaald. Wat wel bekend is, is het verhaal achter de tekening van de voetbalkraai. In 1973 heeft het toenmalige redactielid Piet Roelofs deze voetbalkraai ontworpen en is er tevens een echt verenigingslied gecomponeerd. De tekst van dit lied (Roland Wouda) is hieronder in dit boekwerkje opgenomen. De voetballende “Kraai”staat ook afgebeeld op onze website www.vvoosthuizen.nl.

Het Clublied Wie klopt daar zo hard op de deur, Het is de Kraai die de beker komt halen. Niet zilver maar goud is de kleur, En alle clubs die balen!!!!!!! Nee, Oosthuizen dat stelt niet teleur, Onze jongens die zullen nimmer falen. Wie klopt daar zo hard op de deur, Het is de Kraai die de beker komt halen.

-4_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Doelstelling De primaire doelstelling van V.V. Oosthuizen is om alle leden voetbalplezier te laten beleven in de breedste zin van het woord. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal. De jeugd vormt de basis van elke vereniging. Een enthousiaste jeugdafdeling bevordert dat jeugdspelers doorstromen naar de senioren. Goede resultaten (indien mogelijk op hoog niveau) en plezier in het spelletje zijn een belangrijke randvoorwaarde om de jeugd aan de vereniging te binden. Daarvoor zijn o.a. een goede trainersstaf en een goed functionerende jeugdcommissie noodzakelijk. V.V. Oosthuizen heeft als doelstelling haar selectieteams zo hoog mogelijk te laten spelen. V.V. Oosthuizen beschikt over een deskundig team van trainers, verzorgers en leiders, die randvoorwaarden scheppen om de doelstelling te verwezenlijken. De overige seniorenteams worden gezien als recreatieve teams, waarbij plezier beleven aan het spelletje voorop staat. V.V. Oosthuizen is een vereniging voor de Zeevang en omstreken, waar je zowel als speler als supporter graag onderdeel van uit wil maken.

Huidige situatie Alle afdelingen van het voetbal zijn in de club verenigd, te weten: jeugdvoetbal, veldvoetbal en zaalvoetbal. Vanaf het voorjaar 2006 hebben wij het G-voetbal geïntroduceerd. Het complex bevat 2 competitievelden, waarvan een veld voorzien van kunstgras en verlichting. Tevens is er ook een verlicht trainingsveld, het C-veld. De vereniging beschikt over een schitterende tribune en een mooie kantine annex kleedgelegenheid. Deze kleedgelegenheid is in 2003 uitgebreid en gemoderniseerd. Momenteel heeft de vereniging ca. 450 leden. De selectie traint op de dinsdagen donderdagavond. De lagere seniorenteams trainen op de woensdagavond. De jeugdteams trainen op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Daarnaast kent de vereniging het fenomeen 'niet competitie spelende leden’, de dames op dinsdagavond en op de woensdagavond de senioren, om gezellig sport te beoefenen en na afloop de onderlinge sociale banden te verstevigen. Uniek is de kledinglijn, welke de vereniging al minstens 10 jaar voert. Dit jaar is er begonnen met een complete nieuwe kledinglijn en zal gefaseerd worden ingevoerd. Alle teams krijgen shirts van de vereniging met logo en nummer. Alle leden hebben hun eigen trainingspak (wel of niet voorzien van een sponsornaam). Zowel shirts alsmede trainingspakken zijn uniform van kleur en samenstelling. Tevens heeft de vereniging eigen voetbalkousen. Uniek is het logo van de vereniging: de voetballende kraai. Dit logo - waar de vereniging erg trots op is - vindt u binnen de vereniging overal terug.

-5_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Spelerspas Er is door de KNVB besloten, met ingang van het seizoen 2006-2007 over te gaan tot landelijke invoering van de spelerspas. Dit betekent dat alle spelende leden veldvoetbal en futsal, met uitzondering van de E en F pupillen, in het bezit moeten zijn van een spelerspas. De spelerspas is een pas met het formaat van een creditcard. De pas is voorzien van enkele persoonsgegevens, relatienummer, verenigingsnaam en een pasfoto, waarmee de houder zich kan identificeren en kan aantonen dat hij/zij als spelend lid geregistreerd is bij de KNVB. De spelerspas voor jeugdleden 4 jaar en voor seniorenleden 10 jaar geldig. Waarom de spelerspas:  

Het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers. Hiermee kan de controle op speelgerechtigheid van spelers bij wedstrijden worden verbeterd; Het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit van spelers die zich voor, tijdens of na wedstrijden schuldig maken aan molestaties of verantwoordelijk zijn voor andere wanordelijkheden.

Nieuw lid: Als u lid wordt van de vereniging, niet zijnde als E of F pupil, neemt de secretaris of ledenadministrateur contact met u op over het inleveren van een recente pasfoto. Dit mag kleur of zwart zijn. Echter geen digitale foto’s. Ook moet het aanvraagformulier getekend worden en voor de leden jonger dan 16 jaar moeten het lid en een ouder het aanvraagformulier ondertekenen. Kosten van de spelerspas: De kosten van de spelerspas en de vervanging hiervan. Als u de pas kwijt raakt en er moet een nieuwe gemaakt worden dan bedragen de kosten € 5,50 die wel door het lid betaald moeten worden. Boetes In de ALV van 2009 is er besloten dat er vanaf de 4e gele kaart per keer € 7,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht bij de speler.

-6_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Lidmaatschap en contributie Het is van groot belang dat onze leden ervoor zorgen dat hun gegevens juist in de ledenadministratie worden opgenomen en dat alle veranderingen tijdig aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Ten behoeve hiervan is er op deze website een inschrijfformulier opgenomen. Ook zijn er in de kantine inschrijfformulieren beschikbaar. Geeft u zich liever digitaal als lid op, kan dat ook op www.vvoosthuizen.nl. Je bent pas lid van onze vereniging als de ledenadministrateur een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen. Denk ook om je legitimatiebewijs (> 16 jaar). Zodra een volledig inschrijfformulier door onze ledenadministratie is ontvangen, wordt bij de KNVB een lidnummer aangevraagd. Zonder dit lidnummer kan niet in wedstrijdverband worden gespeeld of aan trainingen worden deelgenomen daar men dan niet is verzekerd. Tevens zal je dan het clubblad en mededelingenblaadje ontvangen. Geef alle wijzigingen die van belang zijn voor onze vereniging door aan de ledenadministratie, zoals bv. een adreswijziging. Het grootste probleem dat zich voordoet bij onze ledenadministratie is dat leden die besluiten met voetballen te stoppen, dit vaak doorgeven aan hun leider of trainer en niet de moeite nemen de ledenadministrateur hiervan in kennis te stellen. Hierdoor kan de KNVB niet tijdig worden geïnformeerd, waardoor wij onnodig worden doorbelast voor de bondscontributie, die wij voor elk lid dienen af te dragen. Deze kosten zullen wij dan ook aan je doorbelasten. Dus afmelden alleen bij de ledenadministrateur!! Aan de hand van de inschrijfformulieren wordt o.a. jaarlijks de contributie nota’s opgemaakt. Wij streven er naar om de contributie automatisch te incasseren. Hiervoor is het van belang dat op het inschrijfformulier je rekeningnummer is vermeld. Je kunt kiezen uit jaarlijkse of halfjaarlijkse betaling. Pupillen (F, E en D) die nog niet eerder hebben gevoetbald, wordt de eerste drie maanden geen contributie in rekening gebracht. Voor het derde kind uit één gezin dat lid van de vereniging wordt, ontvangt u een korting op de contributie. Bij instroom gedurende het jaar wordt de contributie naar rato van het aantal speelmaanden bepaald door de ledenadministratie met een minimum van 50% (€ 55,=) van de jaarcontributie. De contributie is voor het seizoen 2012– 2013 als volgt vastgesteld: Pupillen

€ 110,-- (nieuwe pupillen € 75,=)

Kabouters

€ 70,--

Junioren

€ 120,--

Senioren

€ 150,--

Zaalleden

€ 125,--

Combinatie zaal- en veldvoetbal

€ 210,--

Recreanten

€ 70,--

G – Voetbal

€ 96,--

-7_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Senioren Onze seniorenafdeling bestaat uit 5 teams. Het 1e en 2e team zijn selectieteams en spelen in respectievelijk de 4e klasse en reserve 5e klasse. De selectiekeepers worden getraind door een keeper trainer. Er wordt op de dinsdag- en donderdagavond getraind. Het 3e speelt 6e klasse en het 4e team speelt in de 7e klasse en het 5e team in de 8e klasse. Ook hebben wij een veteranenteam, die deelneemt aan een 7:7 competitie op een half veld. Er wordt door deze elftallen op de woensdagavond getraind. Ook heeft onze vereniging een groep recreanten, die op de woensdagavond alleen een uurtje een partijspel willen spelen en dus niet meer willen voetballen in competitieverband. Onze wedstrijdsecretaris is richting de K.N.V.B. verantwoordelijk voor de 5 seniorenteam.

Zaalvoetbal De zaalvoetbalafdeling bestaat uit 2 dames- en 2 herenteams, die in het Waterlandse rayon zijn ingedeeld. Daar de club geen “eigen” sporthal "De Vaart" heeft, worden alle thuiswedstrijden in Purmerend gespeeld.

Jeugdvoetbal De jeugdafdeling van de vereniging bestaat uit verschillende teams. Het aantal jeugdleden groeit de laatste jaren gestaag. Van de kabouters tot en met de A-junioren. V.V. Oosthuizen heeft een “jeugdplan”. Dit “jeugdplan” loopt als een rode draad door de verschillende opleidingsniveaus van de voetballertjes. Daarmee willen we bereiken dat de jeugd verantwoord begeleid wordt en zo plezier en kunde in het voetballen kunnen combineren. Dit jeugdplan is terug te vinden op onze website. Behoudens de F-pupillen trainen alle teams 2 keer per week. De F-pupillen trainen 1 keer per week. De jeugd wordt zoveel mogelijk getraind door gediplomeerde trainers. Er is tevens een technisch jeugdcoördinator aangesteld die de trainers en spelers begeleidt. Diverse activiteiten, waaronder Sinterklaas, seizoen afsluiting, het “Henk Weenink Jeugdtoernooi” en nog vele andere activiteiten, maken het leuk om jeugdlid van V.V. Oosthuizen te zijn. Wilt u meer informatie over een het starten van een carrière als voetballer bij V.V. Oosthuizen, wendt u dan tot de secretaris van de jeugdcommissie, wiens gegevens u verder op in dit bewaarnummer kan vinden.

-8_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Teamindeling op basis van leeftijd: Team

Leeftijd

A junioren

16 –18 jaar

B junioren

14-16 jaar

C junioren

12-14 jaar

D pupillen

10-12 jaar

E pupillen

8-10 jaar

F pupillen

6-8 jaar

Kabouters

Vanaf 5 ½ jaar

Dames- en meisjesvoetbal V.V. Oosthuizen is als één van de eerste verenigingen in deze regio gestart met dames- en meisjesvoetbal. Het dames voetbal is bij V.V. Oosthuizen gestart in 1972 onder de bezielende leiding van Jaap Blasweiler. V.V. Oosthuizen is tevens mede oprichter van de eerste meisjesvoetbalcompetitie in Noord Holland. Dat speelde zich af in 1980 met vier verenigingen in een onderlinge vriendschappelijke competitie. Helaas is er dit seizoen geen dameselftal. Er zijn meisjes teams in de leeftijd van zes tot zestien jaar. De meisjesteams trainen twee keer per week. Indeling op basis van leeftijd: Meisjes MF pupillen (6 - 8 jaar) Meisjes ME pupillen (8 - 10 jaar) Meisjes MD pupillen (10 - 12 jaar) Meisjes MC junioren (12 - 14 jaar) Meisjes MB junioren (14 - 16 jaar) Meisjes MA junioren (16 - 18 jaar) Dames (17 jaar en ouder)

-9_______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Onderhoudcommissie Er is al jaren een actieve groep vrijwilligers werkzaam voor de afdeling onderhoud. Op maandagen vrijdagochtend komt deze groep bij elkaar voor het schoonmaken van de gehele accommodatie, maar ook om overige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De lijnen moeten worden getrokken, de velden gerold en in de zomer moet er voor gezorgd worden dat de velden besproeid worden. Deze commissie zorgt ervoor dat onze accommodatie er altijd verzorgd en netjes uitziet.

Kantinecommissie De kantinecommissie zorgt voor het uitvoeren van de aan ons opgelegde regels op het gebied van hygiĂŤne, anti-rookbeleid en horecawetgeving. In overleg met de penningmeester bepalen zij de prijzen van de verkochte consumpties. Er moeten medewerkers worden gezocht en geregeld voor de trainingsavonden, de wedstrijddagen en voor alle overige activiteiten.

Klaverjas Ook hebben we een klaverjascommissie binnen onze vereniging, die elke maand (de derde vrijdag van de maand) in ons clubgebouw een klaverjasavond organiseert. Een ieder dient echter wel donateur of vrijwilliger van de club te zijn. Hoogtepunten vormen de Kerst- en Paasklaverjasavonden. Op alle avonden wordt een heuse competitie afgewerkt.

Oud Papier Onze vereniging haalt elke 14 dagen op de oneven weken met 2 auto’s en 4 vrijwilligers het oud papier in Oosthuizen op. De vrijwilligers zijn de leden van Oosthuizen en ouders van de jeugdleden. We halen ongeveer 275.000 kilo oud papier per jaar op. Dit levert de club per jaar extra inkomsten op. Mede door deze inkomsten kunnen we de contributie laag houden. Voor vragen over het oud papier kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging.

- 10 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Redactie Deze groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de mededelingen en de Kraaienroep worden samengesteld, wordt gedrukt en wordt rondgebracht. De Kraaienroep komt 10x per jaar uit en de mededelingen 1x in de 14 dagen, tussen de Kraaienroepen in. De mededelingen en Kraaienroep verschijnen ook op de website. Een groep van ongeveer 10 dames zorgt ervoor dat de Kraaienroep gebundeld wordt. Irma Kwantes, Miranda Gentenaar en Debby Cremer verzorgen het drukwerk en zorgen voor verzending, waarbij zij hulp krijgen van een aantal bezorgers in ons dorp en omringende dorpen. Deze groep vrijwilligers zorgt er dus 2 wekelijks voor dat de informatie bij onze leden komt. Kopij voor de mededelingen en de Kraaienroep dient bij Miranda Gentenaar ingeleverd te worden (ma.gentenaar@quicknet.nl). Jeep Hamstra Irma Kwantes Miranda Gentenaar-Groot Debby Cremer

Bestuur/Voorzitter

0299-403592 0299-403888 0299-404218 0299-404048

- 11 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Commissies Jeugd: Arie Booij Michel Konings Desiree Honkoop Marcel Gort Eddy Aarse Nico Draaijer Mirian Tolsma

Bestuur/Voorzitter Secretaris Meisjes Algemene zaken Algemene zaken Hoofdcoรถrdinatie Notuliste

0299-403696 06-22476660 0299-403881 0299-403766 06-44718642 0299-404147

Bestuur

0299-403390 0299-403123

Bestuur Voorzitter

0642-809844 0299-403400

Bestuur

0642-809844 0299-403792 0299-404048 06-17842414 0299-403696 0299-403019

Voorzitter

0299-404913 0299-403887

Onderhoud: Jan Koehoorn Klaas Schoute Evenementen: Ron Kunst Marian Joosten

Kantine: Ron Kunst Clemence de Lange Roel Cremer Peter Steenman Saskia Booij Riet Binnenwijzend

Sponsorcommissie: Albin Zwiers Hans Payralbe

- 12 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Redactie: Jeep Hamstra Miranda Gentenaar-Groot Debby Cremer Irma Kwantes G-Voetbal: Hans Payralbe Ron Rijser Marjo Verhey

Bestuur/Voorzitter

0299-403592 0299-404218 0299-404048 0299-403888

Bestuur Voorzitter

0299-403390 0299-403775 06-42999697

Jeugd Coรถrdinatoren HC

Nico Draaijer

0299-404147

A

Nico Draaijer

0299-404147

B

Nico Draaijer

0299-404147

C

Pieter Rol

0299-403956

D

Wim Geluk

0299-621378

E

Keith Davies

0299-404154

F

Vacature

M

Desiree Honkoop

0299-403881

- 13 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Voorzitter Hans Payralbe Penningmeester Michel Kochheim

Ledenadministratie

Klaverjassen

Secretaris Jeep Hamstra

Oud Papier

Redactie

Lagere Senioren

Algemene zaken Andre Middelbeek

Sponsor- en PR zaken Albin Zwiers Jeugd Arie Booij G-voetbal Hans Payralbe Kantine/Evenementen Ron Kunst

Onderhoud Jan Koehoorn

Voetbalzaken Jeroen Geerligs

Recreanten

Scheidsrechters

Wedstrijd secretariaat

Zaalvoetbal

- 14 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Bestuursleden/Ledenadministratie Voorzitter:

Jeugdzaken:

Hans Payralbe 0299-403887 hpayralbe@gmail.com

Arie Booij 0299-403854 a.booy@quicknet.nl

Secretaris:

Wedstrijdzaken

Jeep Hamstra de Krommert 46 1474 PP Oosthuizen tel. 0299-403592 jj.hamstra@quicknet.nl

Jeroen Geerligs 06-10703351 j.geerligs@htcadvies.nl

Kantinezaken/ Evenementen: Penningmeester: Michel Kochheim 06-21840407 michelkochheim@hotmail.com

Algemene zaken: Andre Middelbeek 0299-403399 andremiddelbeek@planet.nl

Ron Kunst 06-42809844 ronkust@quicknet.nl

Sponsorzaken: Albin Zwiers 06-22469738 info@azautoreiniging.nl

Onderhoud:

Ledenadministratie:

Jan Koehoorn 06-53403631 info@aannjankoehoorn.nl

t.a.v. Melissa Beers De Wijzend 130 1474 PH Oosthuizen tel 06-24482145 melissabeers@quicknet.nl

- 15 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Procedure innen contributie V.V. Oosthuizen           

Uiterlijk de 2e maandag van september de Algemene Ledenvergadering i.v.m. eventuele contributieverhogingen. Acceptgiro’s (gedrukt) voor eind september de deur uit. Betaaldatum voor 31 oktober. 31 oktober checken en bijwerken betalingen 7 november aanmaningen de deur uit (uiteraard gekruiste betalingen als niet verzonden beschouwen). Gelegenheid geven te betalen voor 15 november. Tussen 15 en 30 november telefonisch benaderen voor eventueel een betalingsregeling etc. (afspraken op papier ter bevestiging sturen). 30 november 2e aanmaning de deur uit met € 2,50 administratiekosten per lidmaatschap, alsmede wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd. Per 1 januari speelverbod. Automatische incasso in 2 termijnen (15 september en 15 januari) mogelijk. Andere betalingsafspraken gaan i.o.m. de penningmeester.

Schaatsen Door de K.N.V.B. ingestelde verkorte winterstop, ontstaat er een probleem voor de leden die in de winterperiode willen gaan schaatsen. Immers veel wedstrijden worden gespeeld op tijden dat deze leden ook aan het schaatsen zijn. Het is niet te organiseren dat van week tot week bekeken wordt welke schaatsende spelers wel of niet beschikbaar zijn om te voetballen. Derhalve heeft het bestuur moeten beslissen dat indien je gaat schaatsen in de winterperiode, je vanaf de schaatsperiode niet in competitieverband kunt voetballen. We doen dit niet om te bereiken dat je niet gaat schaatsen - dat is immers een vrije keuze - maar we willen voorkomen dat onze coördinatoren extra werk hebben bij het steeds opnieuw inpassen van spelers in de teams. Uiteraard kun je wel gewoon meetrainen. Na het schaatsen zullen we trachten je weer in te delen in een willekeurig team.

- 16 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Trainers overzicht seizoen 2012 - 2013 Team

Trainer(s)

Selectie 1/2

Brain Tevreden en Martin Hanssen

Lagere senioren 3/4/5

Jeep Hamstra

G-Voetbal

Ron Rijser, Marjo Verheij, Ruud Spaans

A1

Berend Zuidema

B1

Berend Zuidema

C1

Nico van Dijk en ass. Dylan Draaijer

C2

Nico van Dijk en ass. Dylan Draaijer

D1

Nico Draaijer en ass. Mark Hendriksz en Joran Vis

D2

Nico Draaijer en ass. Mark Hendriksz en Joran Vis

E1

Johan Rutz

E2

Jerry van Dommelen

E3

Michiel de Groot, Anita Cobo, Keith Davies

E4

Erik Waaksma, Harrie Baartscheer, Patrick Hooijberg

F Pupillen

André Middelbeek, Matthijs de Groot, Tim Maas, Michel Honings, Pascal Milhous

Kabouters

Aldo Verveer

MF 1

Jeroen Slaghuis, Bart Kluft

ME 1

Rosanne Oortwijn

MD 1

Arie Booij, Jerry van Dommelen

MC 1

Arie Booij, Jerry van Dommelen

MB 1

Arieke Hoogland

Keeperstrainer

Richard Boor

Technisch Jeugd Coördinator

Nico van Dijk

Hoofd coördinator jeugd

Nico Draaijer

- 17 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Accommodatie Het adres: Sportcomplex 'de Watering', Sportlaan 1, 1474 RZ Oosthuizen. Tel. 0299-403363. www.vvoosthuizen.nl

B veld

C veld

Parking

A veld

Trainingsveld

- 18 Club gebouw _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Gedragsregels Voetballen is een teamsport. Als je met meerdere personen binnen een vereniging een sport beoefent maak je afspraken en stel je regels op. Dat schept naar iedereen duidelijkheid en voorkomt bovendien irritatie over en weer. Het instellen van regels betekent ook dat er toezicht op gehouden wordt. Spreek elkaar aan op het niet naleven van de regels. De eindverantwoordelijkheid van de naleving van de regels en de consequenties van het niet naleven liggen bij het Bestuur. Het gedragsreglement is goedgekeurd door het hoofdbestuur.

Clubblad In “de Kraaienroep”,ons clubblad, staat veel informatie die voor jou belangrijk is. Mededelingen van de jeugdcommissie, coördinatoren en/of leiders, trainers etc. Tevens vind je hier alle wedstrijdinformatie. Lees dus altijd het clubblad goed door. Hiernaast treft u op de website www.vvoosthuizen ook alle relevante informatie informatie.

Regels rond en tijdens de wedstrijden Bij thuiswedstrijden ben je op de afgesproken tijdstip (45 minuten voor aanvang van de wedstrijd) aanwezig. Bij het te laat zijn beslist de leider/trainer welke consequenties het niet op tijd aanwezig zijn heeft. Bij uitwedstrijden is het vertrek vanaf de parkeerplaats van het sportpark. In het mededelingenblaadje staat de vertrektijd. Te laat komen betekent dat je of niet mee kunt of dat de rest van jouw team op je staat te wachten. Het spelen in een tenue van V.V.Oosthuizen betekent dat je een vertegenwoordiger van de club bent. Jouw gedragingen worden geassocieerd met de club. Draag dit tenue derhalve met respect. De verenigingsnaam mag nimmer door jouw gedragingen of uitlatingen in diskrediet gebracht worden. We gedragen ons op een respectvolle manier naar de scheidsrechter en de tegenstander. Dat betekent nimmer een scheidsrechter dan wel de tegenstander uitschelden. Bij het zich herhaaldelijk niet aan deze regel houden, kan in overleg met de jeugdcommissie besloten worden tot een schorsing of andere disciplinaire maatregelen. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Aan het einde van de wedstrijd geven wij alle spelers evenals de scheidsrechter een hand. In de kleedkamer staan tijdens de wedstrijdbesprekingen of in de rust de mobiele telefoons uit. Zowel het trainingspak als de wedstrijdkleding wordt netjes gedragen. Dit betekent met opgetrokken kousen en shirt in de broek. Scheenbeschermers zijn verplicht. Sieraden en dergelijke worden afgedaan. Ga correct om met het materiaal en de inventaris van de vereniging waar je op bezoek bent. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen vereniging. Roken, alcohol en drugs zijn verboden op de sportvelden, tijdens de wedstrijd of training en in de kleedkamers.

- 19 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Trainingen 

Bij trainingen altijd 15 minuten voor het begin van de training aanwezig zijn. Zorg dat je op tijd op het trainingsveld staat.

Er dient serieus te worden getraind. Bij wangedrag of je niet houden aan de geldende regels kun je worden weggezonden. Daarvan wordt melding gemaakt bij de jeugdcommissie.

Je dient alle trainingen bij te wonen. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn. Je dient je echter wel af te melden bij je eigen trainer.

Douchen na het trainen is verplicht. Mocht je een reden hebben om dat een keer over te slaan, dan geef je dat door aan je trainer.

Kleedkamers dienen netjes achter te worden gelaten. Je kunt aangewezen worden om de kleedkamer na afloop met een bezem of trekker schoon te maken, zodat de volgende groep niet in een al te vieze kleedkamer komt.

Tijdens het omkleden blijf je in je eigen kleedkamer. Je gaat niet naar de kleedkamers van andere groepen toe.

Een grapje op zijn tijd is leuk. Echter, dit moet niet ontaarden in vernielingen of pesterijen.

Zowel rond de trainingen als wedstrijden loop je niet met voetbalschoenen de kantine in.

Zorg dat je gedurende de donkere dagen je fietsverlichting in orde hebt als je naar huis fietst.

Regels op het eigen voetbalterrein, geldend voor een ieder 

Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is niet toegestaan, met uitzondering van scheidsrechters en geblesseerde spelers die medische behandeling behoeven

Het hoofdveld (A) en het B veld mogen alleen gebruikt worden voor wedstrijden. In de rust en na afloop van de wedstrijden is het niet toegestaan op genoemde velden te gaan voetballen. Dit mag wel op het C veld en het trainingsveld. Voornoemde regel is ingesteld om de velden zo veel mogelijk te sparen.

Voor het vrij voetballen mogen de pupillen doelen niet worden gebruikt. De grote aluminium doelen mogen niet worden verplaatst. Vaste doelen mogen ook niet worden gebruikt.

Ga niet hangen aan doelen of aan netten.

Het achterste doel (aan de kant van de bebouwing) op het C veld mag niet worden gebruikt om "af te ronden". Dit ter voorkoming van overlast voor de bewoners die daar achter wonen.

Zonder toestemming van de vereniging (consul of gemeente) mag er op het B veld niet worden getraind.

- 20 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Iedereen dient er op toe te zien dat de kleedkamers van het complex op trainingsavonden en in het weekend schoon worden achtergelaten. Er zijn schoonmaakmiddelen en afvalbakken genoeg aanwezig. Alle aanwijzingen van het bestuur, trainer, coördinatoren en leiders dienen opgevolgd te worden.

Voor de ouders Neem de regels met uw kinderen door. Per leeftijdsgroep behoeft één en ander dit uiteraard een andere uitleg. Ook als ouders heeft u een stuk verantwoordelijkheid. Zorg er voor dat uw kind goed voorbereid naar een wedstrijd of training gaat. Zorg dat de kleding in orde is. Scheenbeschermers zijn verplicht. Het trainingspak van VV Oosthuizen dient niet anders als dan rond de wedstrijden gedragen te worden. Dus ook niet bij de trainingen, teamactiviteiten of bijzondere gelegenheden, anders dan met toestemming van het bestuur of jeugdcommissie. Gedraag u waardig als toeschouwer en supporter van uw kind. Immers, u als ouder geeft het goede voorbeeld. Een scheidsrechter heeft altijd gelijk. Dus bekritiseer niet steeds de beslissing van de scheidsrechter. Vaak zijn dit vrijwilligers, ook jeugdleden, van een vereniging. Ook zij moeten plezier houden in het fluiten van wedstrijden. Bij elk team is een trainer en/of leider(s) aangesteld. Deze trainer/leider is verantwoordelijk voor het wel en wee binnen het team. Dit zijn vrijwilligers. Benader ze ook op deze wijze. Zij bepalen wat er gebeurt en gaan over de opstelling. Ook zullen zij tijdens de wedstrijd coachen. Indien er problemen zijn, laat dit dan door de trainer/leider oplossen. Bij uitwedstrijden dient er naar de ontvangende club gereden te worden. Maak in ieder geval een afspraak omtrent het rijden en meerijden. De voetbalclub is geen kinderopvang. U als ouders blijft verantwoordelijk voor uw eigen kind. Zeker bij de jongere spelers verwachten wij dat u bij u kind blijft of goede afspraken met andere ouders maakt. V.V. Oosthuizen is er niet op ingericht en wil ook niet de verantwoordelijkheid dragen om toezicht te houden op uw kind voor of na de trainingen en wedstrijden. In principe verwachten wij dat u uw kind(eren) een half uur voor de wedstrijd brengt en een half uur na de wedstrijd komt halen. Het bestuur en jeugdcommissie van VV Oosthuizen kan bij het zich niet houden aan voornoemde regels overgaan tot disciplinaire maatregelen. Dat kan inhouden een schorsing, het niet meedoen aan trainingen, een taakstraf enzovoorts. Het is in ons aller belang dat een ieder zich aan deze regels houdt. - 21 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Afkeuringen De afkeuringen kunnen op twee manieren tot stand komen. a.

de K.N.V.B. besluit alle wedstrijden er voor een bepaalde dag/weekend eruit te halen;

b.

de consul, een onafhankelijk persoon, aangesteld door de Gemeente en K.N.V.B., keurt de wedstrijdvelden van de club. Op beide instanties heeft de club geen invloed om eventuele afkeuringen ongedaan te maken.

Berichtgeving a. Als West I ( het rayon waar onze vereniging onder valt) de standaard elftallen afkeurt, gaan alle teams van de club eruit. Via T.V., Ned.1, Ned.2 en Ned.3 wordt dit op teletekstpagina 603 bekend gemaakt, op de late vrijdagmiddag of vroege morgen van de wedstrijddag.

Berichtgeving b. Als “onze” consul, de heer Jan Demmers moet keuren, omdat de K.N.V.B. geen “algehele afkeuring” heeft uitgevaardigd en de velden volgens hem niet bespeeld kunnen worden. Stel dat de velden ( A+ B ) worden afgekeurd door de heer Demmers, dan meldt hij dit aan het hoofd afkeuringadres Marian Joosten. Zij licht z.s.m. de afkeuringadressen en via onze website www.vvoosthuizen.nl Bij deze adressen vindt u welke teams er afgekeurd zijn. Het eerste elftal valt onder de “A” categorie en de overige teams onder de “B” categorie. Wat moet u doen! En wat vooral niet. Kijk bij de afkeuringadressen bij u in de buurt of op de website www.vvoosthuizen.nl , dus niet opbellen. Bel niet naar de kantine, trainer, leider of coördinator.

- 22 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Afkeuringsadressen Oosthuizen:

Marian Joosten, de Krommert 67 Klaas Schoute, G.v.Vianenstraat 3 Jan Boor, Burg. Steertstraat 7

Afkeuring trainingen ‘s Middags voor 15.30 uur ‘worden de trainingsvelden gekeurd. Actuele informatie over de afkeuringen komt te staan op de website van de vereniging. www.vvoosthuizen.nl

Wedstrijdsecretariaat Alle wedstrijdformulieren en uitslagenformulieren van de E en F pupillen van thuiswedstrijden worden door het secretariaat aan de KNVB verstuurd. Een kopie van alle wedstrijdformulieren (van zowel thuis als uit) worden bewaard gedurende het seizoen. Dit om eventuele vergissingen bij de KNVB te kunnen weerleggen. Op zondagmiddag rond 18.00 uur belt de krant voor de uitslagen van de C teams t/m de senioren. Uiterlijk om 17.30 uur dienen dus alle wedstrijdformulieren bij het secretariaat te zijn afgeleverd. Bij doordeweekse wedstrijden dienen zij onmiddellijk na de wedstrijd ingeleverd te worden.

Rode kaart Bij een directe rode kaart is men onmiddellijk geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. Bij een directe rode kaart komt de KNVB met een schikkingsvoorstel over de hoogte van de op te leggen straf. Meestal is deze straf lager dan gebruikelijk. Het voordeel is dat allerlei formulieren niet meer ingevuld hoeven te worden. Gaat men niet akkoord met het schikkingsvoorstel moeten de formulieren alsnog ingestuurd worden. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de wedstrijdsecretaris. Bij zeer ernstige overtredingen kan de KNVB beslissen om niet tot een schikking over te gaan

- 23 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Trainingspakken De contactpersoon m.b.t. Tel nr. 0299-403672.

de

trainingspakken

van

de

vereniging

is:

Bianca

Slager

De trainingspakken maken deel uit van de kledinglijn van V.V. Oosthuizen. Een spelend lid krijgt deze trainingspakken in bruikleen. De trainingspakken dienen gebruikt en onderhouden te worden zoals een goed huisvader betaamt. Oneigenlijk gebruik, ruw gebruik of opzettelijk handelen dat leidt tot schade aan de trainingspakken zal verhaald worden op de gebruiker/lener van het pak. Bij vermissing van het gehele pak zal een bedrag van € 30,00 in rekening worden gebracht. Gaat het om vermissing van een deel van het pak kost dit de gebruiker € 15,00. Ouders opgelet: voor en na de wedstrijd dient het trainingspak te worden gedragen! Het is dus niet de bedoeling dat onze jeugdleden na de wedstrijd in een Oosthuizen trainingspak buiten spelen of voor andere doeleinden gebruiken als voetbal!!!

Zelfwerkzaamheid Onze vereniging werkt al jaren met zelfwerkzaamheid voor de senioren en de dames teams. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn 4 of 5 keer per jaar kantinedienst te draaien, oud papier op te halen of wedstrijden te fluiten of andere dingen voor de vereniging te doen. Mede door deze “verplichting” hebben we meer vrijwilligers gekregen om allerlei taken binnen de vereniging te vervullen.

Internet De vereniging heeft een eigen website: www.vvoosthuizen.nl . Op deze website kunt u het wekelijkse of twee wekelijkse mededelingenblaadje bekijken. Tevens kunt u er diverse foto’s op vinden. Ook is er een link naar de K.N.V.B. site voor de uitslagen en standen.

Kraaienroep De Kraaienroep is de naam van ons maandblad welke 10x per seizoen verschijnt. Mededelingen worden opgenomen in de Kraaienroep en ook geplaatst op onze website.. Het mededelingenblaadje staat op onze website www.vvoosthuizen.nl. Diegenen die aangegeven hebben geen mededelingenblaadje meer op papier te willen ontvangen, dienen de mededelingen dus op onze website te raadplegen.

- 24 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012


Bewaarnummer V.V. Oosthuizen Seizoen 2012/2013

Sponsoring Wilt u uw bedrijf in ons dorp en ver daar buiten promoten, dan kan dat natuurlijk ook bij onze club. De vereniging biedt u daartoe vele mogelijkheden. Hieronder zullen we u een indicatie geven omtrent de kosten. Op deze manier steunt u de vereniging en proberen wij u goede naam onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Zo ontstaat er voor beiden een win-win situatie. Balsponsor Bij elke thuiswedstrijd kan er een bal beschikbaar worden gesteld. De kosten hiervan bedragen € 50,--. Uw naam wordt vermeld in het zondagsboekje, welke bij elke thuiswedstrijd van het 1e en 2e elftal gratis ter beschikking wordt gesteld aan de supporters van beide ploegen. Tevens wordt de naam van uw bedrijf omgeroepen voor aanvang van de wedstrijd. Shirtsponsor Elk team van onze club draagt een verenigingsshirt of trainingspak, welke gesponsord wordt door een bedrijf/instelling. De vereniging zorgt voor de opdruk en de aanschaf van de shirts of trainingspakken. U als sponsor gaat een 5-jarige overeenkomst aan en u betaalt de club € 230,-per jaar voor shirt of trainingspak. Voor beide kledingsstukken betaalt u € 430,= per jaar Na deze periode kunt u natuurlijk wederom een 5-jarige verbintenis aangaan. Reclamebordsponsor Rondom ons hoofdveld staan overal reclameborden. De kosten voor zo’n bord bedragen € 135,-per jaar. U draagt de kosten voor het maken van zo’n reclamebord (waar wij u graag bij adviseren) en dit bord blijft uw eigendom. U kunt dus dit reclamebord voor meerdere doeleinden blijven gebruiken (zomermaanden). U gaat een 5-jarige verbintenis aan. Advertenties Maandelijks, 10 keer per jaar, verschijnt de “Kraaienroep”, ons clubblad. Wij bieden u advertentieruimte aan van 1/8 pagina t/m een hele pagina. De kosten voor zo’n advertentie ( per jaar) variëren van € 63,50 t/m € 359,-- voor een hele pagina in full color. Bij elke thuiswedstrijd geeft de vereniging een “zondagsboekje” uit, waarin een voorbeschouwing, programma en standen/opstellingen worden weergegeven. Kosten (afhankelijk van de grootte) tussen de € 40,-en € 100,-- per advertentie. Dit boekwerkje komt 14x per seizoen uit en wordt gratis aan de supporters uitgereikt bij de poort van het complex. Inlichtingen over al deze zaken: Zie ook onze website: www.vvoosthuizen.nl Albin Zwiers

06-22469738

atjzwiers@quicknet.nl

Hans Payralbe

06-20400269

hpayralbe@gmail.com

- 25 _______________________________________________________________________________________________ Uitgave november 2012

Bewaarnummer%202012%20 %202013  

http://www.vvoosthuizen.nl/images/PDF/Bewaarnummer%202012%20-%202013.pdf

Advertisement