Page 1

l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

1 1

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Technisch Beleid 2010 - 2015 Volleybal Vereniging Harderwijk Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniging Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemogelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eigen niveau te kunnen trainen en spelen. Omdat VVH grote waarde hecht aan een herkenbare verenging is de kwaliteit van het kader en de trainers hierin in een belangrijke mate bepalend. VVH benut alle kansen om de aandacht voor de jeugd tot uiting te laten komen en om dit te combineren met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die elke sportvereniging heeft. De Technische Commissie ( TC ) binnen VVH heeft daarom als doelstelling de : coördinatie, ontwikkeling, communicatie en bewaking van het technisch beleid binnen Volleybal Vereniging Harderwijk. De TC heeft de overtuiging dat de realisatie van deze doelstellingen een grote bijdrage leveren aan de visie en beleid van de Volleybal Vereniging Harderwijk. Visie VVH in relatie met het technisch beleid: o Balans tussen breedte sport en prestatie sport. o Naar vermogen maximaal ontwikkelen sportieve prestaties van de (lijn)teams. o Streven de activiteiten onder te brengen in 1 accommodatie ( verenigingscultuur). o Team sponsering voor de prestatieve (lijn)teams.

2 2

Beleid o o o o o

VVH in relatie met het technisch beleid: Bijdragen aan de sportieve ontwikkeling van jeugdleden. Kwalitatief goede training en begeleiding jeugd. Begeleiden getalenteerde jeugd tot optimale prestaties en doorgroei naar de hogere teams. Eenduidige leermethodes die geïnstrueerd worden door kwalitatieve trainers. Investeren in de ontwikkeling van trainers en coaches / begeleiders.

Heden ten dage hebben we steeds meer te maken met het feit dat vrijwilligers steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor de vereniging. We hebben dus steeds meer vrijwilligers nodig die een (deel)taak uitvoeren. Dit vraagt om eenduidige aansturing, coördinatie en een duidelijke structuur. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken ontwikkeld Volleybalvereniging Harderwijk het “ Volleybal Project VVH “ . Dit project ligt als matrix over de vereniging en hiermee kan men alle spelniveaus ondersteunen. De doelstelling van “ Volleybal Project VVH “ is het opleiden, ondersteunen en ontwikkelen van kadervrijwilligers binnen de volleybalvereniging vanuit eenduidige leermethodes en communicatie. Men kan het Volleybal Project VVH samenvatten in de volgende uitgangspunten:  Complete ondersteuningstool technische commissie en kader.  Uniforme leermethodieken techniek en spelsystemen.  Eenduidige aansturing en communicatie technisch kader.  Interne opleiding en ondersteuning technisch kader  Balans tussen breedte sport en prestatie sport.  Maximale sportieve ontwikkeling jeugdleden.  Duurzame investering in technisch kader en leden. Om bovenstaande doelstelling en uitgangspunten te bereiken zijn diverse producten nodig: 1. Technisch beleidsplan 20101 - 2015 2. Leidraad Techniek 3. Leidraad Tactiek 4. Leidraad Teamfasering 5. Leidraad Trainen 6. Clinics

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

De TC vindt dat de producten “ Volleybal Project VVH “ de samenwerking, ondersteuning en advisering naar de secties vereenvoudigt en kwaliteit verhogend zal werken. Ook verwacht zij dat deze producten het de ( aankomende ) trainers en coaches / begeleiders motiveert en de uitdagingen en plezier versterkt. Op deze wijze ontwikkelt zich kwalitatief beter kader met een uitstraling die mogelijk andere leden activeert activiteiten binnen de vereniging te gaan uitvoeren. Daarnaast zal de uitstraling van de vereniging en het spel (technisch) niveau de omgeving activeren te gaan volleyballen bij VVH.

Organisatie TC

3 3

De coördinatoren van de sectie jeugd en senioren vormen samen met de technisch coördinator de TC. De voorzitter van de TC is de technisch coördinator. De voorzitter TC kan afhankelijk van de te bespreken technische zaken per sectie ( doelgroep ) vergaderen of met alle sectie coördinatoren te samen ( volledige TC ) :  Coördinatoren jeugd : - CMV - Meisjes ( C, B, A ) - Jongens ( C, B, A )  Coördinatoren senioren : - Dames ( lijnteams ) - Heren ( lijnteams ) - Dames - Heren Per seizoen worden per sectie de doelstellingen technisch beleid en de daaruit voortkomende activiteiten vastgesteld. De realisatie van deze doelstellingen en activiteiten vallen onder het budget en verantwoording van de sectie. Op deze wijze blijft de sectie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten. De technisch coördinator en sectie coördinatoren zijn de aanjagers en bewakers van de doelstellingen en activiteiten technisch beleid. De sectie vergadering bevat standaard het agenda punt technische zaken. De technisch coördinator is bij de behandeling van het agenda punt technische zaken aanwezig , net als de coördinatoren van de sectie ( tezamen vormen ze de TC van de sectie ). Voordeel hiervan is dat de punten die een relatie hebben met het technisch beleid, direct binnen de sectie behandeld worden, acties worden bepaald en de probleemhouder c.q. aanjager van de actie wordt vastgesteld. Actiepunten die een relatie hebben met een andere sectie worden door de technisch coördinator ingebracht in de betreffende sectie. De aanvoerder /ster van een team is tevens de contactpersoon van het team. De contactpersoon is op de hoogte van wat er “leeft “ binnen een team en is tevens het aanspreekpunt voor de Technische Commissie voor het team. Ieder seizoen vinden er 2 evaluatiemomenten met de teams plaats. Deze evaluatie vindt plaats tussen de contactpersoon , de trainer en de coördinator. Het eerste evaluatiemoment vindt plaats in november van het lopende seizoen. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats in februari/maart. Bij dit laatste evaluatiemoment zal er een checklist gehanteerd worden. Dit gesprek is tevens bedoeld om het lopende seizoen te evalueren en een doorkijk te maken naar het volgende seizoen.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

Coördinatie Technisch Beleid De TC heeft een adviserende taak zowel naar het Bestuur als naar de sectie jeugd en senioren. De TC wil een cultuur uitdragen waarin deze secties zich mede verantwoordelijk voelen voor een zo goed mogelijk functioneren van de vereniging. Onontbeerlijk daarbij is de goede samenwerking tussen leden TC. Deze samenwerking richt zich met name op de ondersteuning en advisering van de secties. De o o o o o o o o o o o

belangrijkste activiteiten waarin de TC ondersteunt en adviseert zijn: Uitvoering technisch beleid op de korte- en lange termijn ( aanjager, bewaker ) Selectie en teamindeling lijnteams op basis van de kijkwijzer talenten ontwikkeling. Doorstroming van spelers die zich tijdens een seizoen sterk ontwikkelen. Trainingsrooster lijnteams. Afstemming wedstrijden lijnteams i.v.m. uitwisseling jeugdspelers. Aanstelling trainers en coaches lijnteams Opleiden en begeleiden trainers en coaches / begeleiders. Selectie trainingen. Kwantiteit en kwaliteit benodigde materialen. Actueel houden procedures. Periodiek inventariseren stand technisch beleid ( waar staan we, wat zijn de problemen, wat moeten doen, actiepunten, lanceren nieuwe ideeën , .. ). o Evaluatie afgelopen seizoen.

4 4

Communicatie De TC dient zo te communiceren dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het technisch beleidsplan en de daaruit voortkomende doelstellingen en activiteiten. Deze activiteiten dienen dus op korte termijn zichtbaar en merkbaar te worden in de secties. De wijze waarop de TC dat wil realiseren is vanuit de volgende activiteiten : o Alle personen binnen de secties die te maken hebben met technische zaken worden geregistreerd ( rol / functie, naam, e-mailadres, telefoonnummer, … ). o Na elke realisatie van een product “Volleybal Project VVH ”, wordt er een clinic gehouden, waar alle geregistreerde personen per e-mail voor worden uitgenodigd en waar een toelichting wordt gegeven betreffende inhoud, doel en gebruik. o De TC opent een mailbox voor vragen betreffende technische zaken. o De TC organiseert clinics met betrekking gewenste - en/of interessante onderwerpen. o De TC verzorgt naar het technisch kader en de teams presentaties m.b.t. techniek, tactiek en spelsystemen. o De TC ondersteunt - op verzoek trainers - hun training waarbij specifieke technische vragen / onderwerpen behandeld worden. o De TC bezoekt trainingen en wedstrijden ter beoordeling en bewaking technisch beleid. o De TC voert evaluatie gesprekken met de aanvoerders en trainers lijnteams vanuit de vormgeving technisch beleid en mogelijke knelpunten. o De TC voert - in februari van elk seizoen - gesprekken met speelsters en trainer van de lijnteams. Deze gesprekken vormen een beeld en inventarisatie naar het nieuwe seizoen.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Waar staat de vereniging voor.

5 5

Door de doelstellingen te realiseren wordt de basis gevormd van een cultuur welke er op gericht is te komen tot een gezonde actieve vereniging waarbinnen de leden goed volleybal, plezier en sportiviteit wordt geboden : o Deze drie zaken staan binnen de vereniging altijd voorop: we willen goed volleyballen, plezier maken en ons sportief gedragen. o Goed volleyballen betekent optimaal presteren. Dat is iets anders dan winnen. Bij presteren gaat het erom dat je datgene wat je (als team, maar ook als individuele speler / speelster) kunt, ook daadwerkelijk laat zien. Je kunt dus een wedstrijd verliezen en toch goed presteren. En andersom kun je een wedstrijd winnen, maar niet goed presteren. Het belangrijkste uitgangspunt is dus “ winnen van jezelf “. o Plezier maken betekent dat je er lol in hebt om samen met je teamgenoten optimaal te presteren. En dat je dat tijdens wedstrijden en trainingen ook laat zien. Ook buiten het veld maken we samen (en met anderen) plezier. o Sportiviteit betekent dat we altijd respect tonen voor de tegenstander, de scheidsrechter en anderen. Dit geldt voor iedereen die de club op een of andere manier vertegenwoordigt (spelers, coaches, supporters, etc.). o De vereniging benoemt op alle niveaus ( C, B, A en senioren ) lijnteams waarmee het zo goed mogelijke wil presteren. Zo krijgen alle spelers / speelsters de kans om via een lijnteam 2 keer per week te trainen en zich stap voor stap verder te ontwikkelen naar het 1e team. o Voor deze teams komt de doelstelling ‘de best mogelijke resultaten’ dus bovenop ‘optimaal presteren ’. Dit betekent dat bij deze teams resultaat- en ontwikkelingsgericht gecoacht worden. o De TC streeft er tevens naar om talentvolle spelers / speelsters mee te laten trainen en spelen in een hoger lijnteam om zo ervaring op te doen en zich sneller te ontwikkelen. o Binnen lijnteams vindt gefaseerd specialisatie plaats van spelers / speelsters. De ideale samenstelling van een lijnteam - waarbij volledig gespecialiseerd getraind wordt - is : 2 spelverdelers, 3 flankaanvallers / passerlopers, 3 middenaanvallers, 2 diagonaalspelers en 1 libero. o Talentvolle spelers krijgen daarnaast de kans om deel te nemen aan talententrainingen die buiten de club om worden georganiseerd door de : nevobo en de NVS ( Nederlandse Volleybal School ). Bijlagen :

1 2 3 4 5 6

Proces aanstellen trainer / coach lijnteams Proces doorstroming spelers, selectie en teamindeling Kijkwijzer talenten ontwikkeling Speler volgsysteem ( lijnteams ) Team – trainer inventarisatie Team – speler inventarisatie

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 1 : Proces aanstellen Trainer/Coach lijnteams Coördinatoren van de Sectie: Dit zijn de commissieleden van de Jeugd- en Seniorencommissie die verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid binnen hun aangewezen doelgroep en een (directe) horizontale relatie hebben met de technische coördinator. Het proces beschrijft het aanstellen van een trainer/coach van een lijnteam omdat in dit proces er een directe relatie ligt tussen de verantwoordelijke sectie en de Technisch Coördinator. Bovenstaande sluit niet uit dat de Technisch Coördinator ingeschakeld kan worden voor advies, assistentie en coördinatie aanstellen van trainers van de niet lijnteams. De verantwoordelijkheid van het aanstellen van trainers van de niet lijnteams ligt dus bij de voorzitter van de sectie. De coördinatoren van de lijnteams zijn: Seniorencommissie; Lijnteams Heren Senioren : Lijnteams Dames Senioren :

6 6

Actie

Door wie

Rand voorwaarden

Bestuur

Inventarisatie

Jeugdcommissie; Lijnteams meisjes : Lijnteams jongens : Lijnteams cmv :

Wanneer gereed Januari week 4

Opmerkingen

Eindverantwoordelijk

Technisch Beleidsplan

Bestuur

Coördinatoren van de sectie

Februari week 8

Gesprekken met trainers/coaches en spelers.

Voorzitter sectie

Afstemming

Technisch Coördinator met de coördinatoren van de sectie

Maart week 9

Diverse mogelijkheden worden geanalyseerd

Technisch coördinator

Besluit

Technisch coördinator geeft keuze mogelijkheden

Maart week 11

Dit gebeurd tijdens de sectie c.q bestuurvergadering

Voorzitter sectie c.q Bestuur

Vertellen

Coördinatoren sectie

Maart week 13

Consequenties van het besluit worden bekeken, iedereen wordt geïnformeerd

Voorzitter sectie

Proces evaluatie

Voorzitter sectie

Juni week 22

Uitkomsten bespreken

Voorzitter sectie

Product evaluatie

Technisch coördinator

Oktober week 43

Uitkomsten bespreken

Technisch coördinator

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 2 : Proces doorstroming spelers, selectie en teamindeling Algemeen: 1. De visie aangaande doorstroming van spelers / speelsters is te vinden in het Technisch Beleid van de vereniging. 2. Er wordt in de procedure geen onderscheid gemaakt tussen doorstroming in het kader van de kwaliteiten van de speler/speelster en de doorstroming in het kader van behoefte van de vereniging. Doorstroming Spelers

7 7

Actie

Door wie

Opmerkingen

Eindverantwoordelijk

Rand voorwaarden

Bestuur

Strategisch beleid

Bestuur

Rand voorwaarden

Technisch Beleidsplan

Samenstelling teams, behoefte, enz.

Technisch coördinator

Initiatief

Trainer/coördinator

Continue proces

Coördinator

Inventarisatie

Coördinatoren van de sectie en de Technisch coördinator

Alle partijen worden geïnformeerd

Technisch coördinator

Besluit

Technisch coördinator geeft advies aan sectie voorzitter(s)

Van speler tot ouder, van trainer tot coach wordt geïnformeerd

Voorzitter sectie

Vertellen

Coördinatoren sectie

Consequenties van het besluit worden bekeken, iedereen wordt geïnformeerd

Voorzitter sectie

Selectie en teamindeling 1. De coördinatoren van de sectie inventariseren wat de wensen zijn van de spelers voor het komende seizoen. (in principe met een uniform evaluatie / enquêteformulier). 2. Spelers lijnteams mogelijk individuele gesprekken. 3. De coördinatoren van de sectie inventariseert de mening van trainer/coach. 4. Onder leiding van de Technisch Coördinator zullen de teams worden samengesteld. 5. Het proces teamindeling loopt parallel met het proces aanstellen trainer/coach. Indien er lopende het seizoen nieuwe spelers / speelsters zich aanmelden, dan bepalen de coördinatoren sectie en Technisch Coördinator in welk team ze gaan trainen / spelen.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 3 : Kijkwijzer talenten ontwikkeling Nevobo Regio Oost kent het selectie model : SPIKE S P I K E

snelheid persoonlijkheid intelligentie kontrole elementaire basistechnieken

( ( ( (

explosiviteit, coördinatie, inzet ) onderdruk presteren, omgang, concentratie ) strategisch denken, volleybal intelligentie ) organisatie eigen leven, studie, uitgaan, hobby’s )

Het SPIKE selectiemodel is vertaald naar 4 aspecten met herkenningscriteria : Fysiek vermogen o Lichaamslengte ( o Beweeglijkheid, lenigheid ( o Explosiviteit, ( o Coördinatie ( o Uithoudingsvermogen

8 8

Mentaal vermogen o Concentratievermogen o Intrinsieke motivatie o Ambitie o Zelfvertrouwen o Houding

( ( ( ( (

perspectief) motoriek,) snel)kracht timing, balbaan herkenning, ruimtelijk inzicht, oog- hand)

taakgerichtheid, waarnemen, balbaan beoordeling, aandacht) inzet, discipline, vechtlust, trainbaarheid ) gericht op toekomstige groei, doelen stellen) initiatief, doorzettingsvermogen, geloof in eigen kunnen,.. ) betrokkenheid, samenwerking )

Technisch vermogen o Elementaire Basistechnieken (afhankelijk van positie / rol in een team) - verplaatsen - bovenhands - onderhands - service - aanval - netverdediging (blok ) - veldverdediging Tactisch vermogen o Spelinzicht

( kennis spelsystemen & tactische aandachtspunten, creativiteit, oplossend vermogen, slimheid )

Attentie : Bij kinderen die nog maar kort volleyballen is de beheersing van de basistechnieken van minder belang. Van groter belang is lengte of handigheid (coördinatie/beweeglijkheid) en motivatie om veel te willen volleyballen. Een jeugdlid welke in aanmerking komt voor de lijnteams dient aan meerdere aspecten / herkenningscriteria te voldoen. Bovenstaande aspecten & herkenningscriteria zijn opgenomen in bijlage 4 : Speler volgsysteem lijnteams.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 4 : Speler volgsysteem lijnteams Speler volgsysteem lijnteams Seizoen Team : Speler : Datum : Trainer : Coördinator :

9 9

Type speler Spelverdeler Flankaanvaller / passer Middenaanvaller Diagonaal aanvaller Libero

Verplaatsingen - coördinatie Shuffle ( pass-verdediging ) Crossover-side steps (blokkering ) Beweeglijkheid, wendbaarheid Timing ( oriëntatie tijd, ruimte , balrichting ) Waarnemen spelsituaties  anticiperen Coördinatie bewegingsverloop , oog – hand Doelstelling :

1

2

3

4

5

Opslag Uitgangshouding, opgooi en balcontact : floater jumpfloat tennisservice sprongservice Service druk / tactiek Doelstelling :

1

2

3

4

5

Blok Uitgangspositie, waarnemen actie spelverdeler, verplaatsing Blokplaatsing , afzet Blokactie , handhouding Vervolgactie, vrije netspeler, ruimte aanval Doelstelling :

1

2

3

4

5

Verdediging Uitgangsposities ( kennis spelsystemen ) Waarnemen, verplaatsen, positie keuze t.o.v blok Uitgangshouding , verdedigingsactie Mentale / fysieke drive verdedigingsactie Doelstelling :

1

2

3

4

5

Pass Uitgangspositie, waarnemen, beslissingsgedrag, verplaatsen Voetenstand, basis pass houding, balcontact Zijwaarts passen, kantelen schouders, speelvlak achter de bal Bovenhandse pass, rally pass Vervolgactie, voorbereiding aanval, aanvalsdekking Doelstelling :

1

2

3

4

5

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

10 10

van Lunteren

Set-up Uitgangspositie, verplaatsing, speelhouding, balcontact Afstemming set-up  eigenschappen aanvallers / spelsituatie Techniek / uitvoering verschillende set-up / tempo’s Sprongset-up Doortikballen Spelstrategie, aanvalscodering / spreidingsprincipe, communicatie Beoordeling opstellingen / netsituatie tegenstander Vervolgactie, aanvalsdekking, verdediging, verplaatsing Doelstelling :

1

2

3

4

5

Aanval Beoordeling / timing pass, set-up, verplaatsen home positie Aanvalspas, armen achter, voetenstand, afzet, arm inzet Houding romp, schouderdraai, strekking slagarm, polsactie Spronghoogte, slagkracht Rally aanval, ruimte naar home positie Variatie aanvalsslagen, tactiek Vervolgactie, aanvalsdekking, ruimte rally aanval, blokpositie Doelstelling :

1

2

3

4

5

Fysiek Beweeglijkheid, lenigheid , motoriek Explosiviteit, (snel)kracht Uithoudingsvermogen Belastbaarheid, blessure gevoeligheid Doelstelling :

1

2

3

4

5

Mentaal Motivatie, inzet, discipline, trainbaarheid, vechtlust Houding, betrokkenheid, samenwerking Zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, geloof in eigen kunnen Controle, organisatie eigen leven, studie, uitgaan, hobby’s Doelstelling :

1

2

3

4

5

Opmerkingen :

1 = slecht

2 = matig

3 = voldoende

w.herzog @ versatel . nl

4 = ruim voldoende

5 = goed

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 5 : Team – trainer inventarisatie TEAM - TRAINER INVENTARISATIE TEAM : TRAINER :

SEIZOEN

Heeft het seizoen aan je verwachtingen en doelstellingen voldaan ? 1 De trainingen :

2 De spelers ( in relatie met de doelstellingen speler / trainer ) :

3 Het team en de competitie :

Wil je het nieuwe seizoen het huidige team blijven trainen ?

Ja

/ Nee

Ja

/ Nee

Zo nee de reden :

11 11 Wil je in het nieuwe seizoen een ander team trainen ? Zo ja, welk team :

Wat zijn je plannen, verwachtingen, doelstellingen voor het nieuwe seizoen ? 1 De trainingen :

2 De spelers :

3 Het team en de competitie :

Opmerkingen en / of wenselijke veranderingen nieuwe seizoen.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015


l

g

Gert

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Bijlage 6 : Team – speler inventarisatie TEAM - SPELER INVENTARISATIE TEAM : TRAINER :

SEIZOEN SPELER :

Wat vond je van het afgelopen seizoen ? 1 De trainingen / trainer : 2 Het team ( mede spelers ) : 3 Jezelf als speler : 4 De competitie :

Blijf je volgend seizoen volleyballen ? Zo nee de reden :

12 12

Ja / Nee

Welke rol / positie speelde je afgelopen seizoen ? O spelverdeler O flankaanvaller / passer O middenaanvaller O Diagonaal aanvaller O libero Welke rol / positie speel je het liefst ? O spelverdeler O flankaanvaller / passer O middenaanvaller O Diagonaal aanvaller O libero Reden :

Wat zijn je ambities voor het nieuwe seizoen ? O Breedte sport / prestatiegericht O prestatie / resultaat / ontwikkelingsgericht

In welk team / met welke spelers wil je het nieuwe seizoen trainen / spelen ?

In welk team / met welke spelers wil je het nieuwe seizoen beslist niet trainen / spelen ?

Zou je daarvoor ook in een lager team gaan spelen ?

Ja / Nee

Opmerkingen en / of wenselijke veranderingen nieuwe seizoen.

w.herzog @ versatel . nl

Technisch Beleid VVH 2010 - 2015

technisch-beleid-vvh-2010-2015  

1 1 AssurantiënBV Volleybal Vereniging Harderwijk g l

technisch-beleid-vvh-2010-2015  

1 1 AssurantiënBV Volleybal Vereniging Harderwijk g l

Advertisement