Page 1

JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 – 2011 1. Hoofdbestuur Het hoofdbestuur Bert Veldhorst: Vacant: Aad Pors: Jeroen Jansen: Vacant: Martin Corten: Vacant:

van VVH bestond in het seizoen 2010 - 2011 uit: voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester voorzitter sectie Senioren voorzitter sectie Jeugd voorzitter sectie Wedstrijdondersteuning

Het aantal leden van VVH was op 16 augustus j.l. 373, waarvan: 173 jeugdleden 182 senioren 18 verenigingsleden Waarom is het voor VVH zo moeilijk om mensen te vinden die wat voor de vereniging willen doen? We hebben zo’n 350 leden en, me dunkt, dat is toch genoeg potentieel om alle vacatures te vullen, de leden zouden in de rij moeten staan! Iedereen wil wel graag volleyballen maar als er wat meer wordt gevraagd haakt men af. Dat werkt zo niet en dat gaat ook vandaag of morgen fout! De huidige vrijwilligers, hulde voor hen, zijn met te weinig mensen voor te veel taken. Sommigen hebben twee, drie functies binnen de vereniging en dat is, hoewel bewonderenswaardig, geen goede zaak; het maakt ons kwetsbaar. Ondanks de hartstochtelijke oproep van de voorzitter bij de vorige ALV hebben we maar weinig nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. De waarschuwing in het vorige jaarverslag heeft helaas weinig indruk gemaakt. Zie hierboven wat de rode draad was in de maandelijkse HB-vergaderingen. We hebben vaak gesproken hoe deze houding te doorbreken. De Decemberacties van het afgelopen seizoen waren zeer succesvol maar het was wel de laatste keer. De twee mannen die deze kar trokken, Aalt Boonen en 1


Ton Tuinman, zijn er mee gestopt en VVH zat met een aardig gat in de begroting als hier niets voor in de plaats kwam. Binnen de vereniging, waar de Decemberacties niet erg populair zijn, waren geen mensen te vinden die deze lucratieve activiteit wilden overnemen. Een goed alternatief zou de Grote Clubactie kunnen zijn, een relatief hoog percentage (80%) van de verkoop is voor de vereniging en het is veel minder werk. Maar het succes staat of valt met de inspanning van de leden, zij zullen uiteindelijk de loten moeten verkopen. De inning van contributiegelden kost veel tijd, zo is wederom gebleken. Zoals iedereen weet, wordt de contributie per automatische incasso geïnd. Bij enkele leden worden de betalingen gestorneerd. Dit gebeurt meestal doordat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Dit kost veel tijd voor aanmanen, acceptgiro's sturen e.d. Verder heeft de nasleep van het boekjaar 2009-2010 veel inspanning gekost. Zoals iedereen weet, is in dat jaar de contributie van het 2e t/m 4e kwartaal relatief laat geïnd i.v.m. het ontbreken van een penningmeester. Dit heeft tot veel misverstanden en betalingsachterstanden geleid. Op dit moment zijn bijna alle bedragen geïnd. Eén van de onderwerpen die in het afgelopen seizoen in het HB is besproken is Beachvolleybal. De bedoeling is om uiteindelijk onder de vlag van VVH beachvolleybal te kunnen gaan spelen. Jaap Haanschoten kwam met het idee omdat daar binnen de vereniging toch wel behoefte voor lijkt te bestaan. Hij is hierover in gesprek met de gemeente en met Landstede want hiervoor moet buitenaccommodatie worden gecreëerd. Als dat vruchten gaat afwerpen zal bekeken gaan worden hoe beachvolleybal binnen VVH vorm gegeven kan worden. In het kort: * Het Technisch Beleid van Wouter Herzog kan worden voortgezet; hij blijft nog even verbonden aan VVH. * Michel Klappers is geslaagd voor zijn VT3 opleiding! We hebben er weer een gekwalificeerde trainer bij. * Het Recreantenteam de Volleydots is overgestapt naar de competitie als Dames 9. Wij wensen hen veel succes toe. * Het Eindfeest, gehouden in Estrado, was bijzonder geslaagd hoewel de opkomst wat tegenviel.

Het bestuur van de Volleybal Vereniging Harderwijk

2


2. Sectie Senioren De sectie senioren bestond in 2010-2011 uit: Lia Visser: contactpersoon herenteams en nieuwe leden Danielle Bouman: contactpersoon dames Bep Kleyer: recreanten Xandra Dirksen: financiĂŤn Xandra Dirksen was door zwangerschap en bevalling het gehele seizoen niet beschikbaar. Haar taak werd waargenomen door Hannie Veldhorst, penningmeester sectie jeugd. De functie voorzitter bleef het gehele seizoen vacant. Dit bemoeilijkte de communicatie tussen hoofdbestuur, sectie en technische commissie en ook tussen de sectieleden onderling. De verschillende teams werden opgeroepen eventuele vragen of klachten rechtstreeks te richten tot hun contactpersonen. Hiervan werd beperkt gebruik gemaakt en voorkomende zaken werden naar tevredenheid afgehandeld. De sectie had 7 damesteams, 4 herenteams en vier recreantenteams onder haar hoede. Dames 5 wist promotie naar de tweede klasse te bewerkstelligen, de overige teams handhaafden zich allen in de klasse waarvoor ze waren ingeschreven. De recreanten namen deel aan de toernooien in de regio. Gelet op de bestuurlijke problemen verdienen de mensen die zich hebben ingezet om de wedstrijden en trainingen doorgang te doen vinden alle lof. Deze komt de sectie leden toe, maar ook leden van andere secties die bereid waren om bij te springen. Aan het einde van het seizoen legden drie sectieleden hun taak neer. Danielle Bouman vertrok naar een andere vereniging en Xandra Dirksen zag geen mogelijkheden om na de geboorte van haar prachtige tweeling zich vrij te maken voor het volleybal. Beide dames werden hartelijk bedankt voor de inzet voor hun vereniging. Lia Visser stopte ook met haar werk voor VVH. Meer dan 25 jaar was zij het boegbeeld van de sectie district en senioren. Iedereen kon met zijn of haar vragen bij Lia terecht en werd vakkundig geholpen. Op haar beurt wist Lia iedereen te vinden en ze hield de touwtjes strak in handen. Groot is dan ook de waardering voor alles wat Lia voor VVH heeft gedaan. Te midden van haar team werd zij namens de vereniging en het bestuur hiervoor hartelijk bedankt. Voor het bestuur bleek het een onmogelijke opgave om de sectie in haar oude sterkte op peil te houden. Het is nu aan de ledenvergadering om alternatieven aan te dragen.

3


3. Sectie Jeugd Samenstelling sectiebestuur : Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden administratie Coördinatie cmv (mini’s ) Activiteiten cmv Coördinatie meisjes Coördinatie jongens

: Martin Corten : Leida Akster : Hannie Veldhorst : Bart Wijsmuller : Henriëtte Hulleman en Hans de Fluiter : Bea Stoker : Martin Corten / Niels Herzog : Bart Wijsmuller

Wijzigingen in samenstelling bestuur: Afgelopen seizoen is Niels Herzog begonnen als coördinator meisjes op het volleybaltechnische vlak; daarmee neemt hij ook zitting in de Technische Commissie (TC). Het DB en de sectie jeugd hebben begin maart helaas moeten besluiten om direct te stoppen met Bart Wijsmuller in zijn functie als coördinator jongens. Het verschil in inzicht in het uitvoeren van het technisch beleid bij VVH werd te groot om met hem door te gaan. Tevens is aan Bart Wijsmuller aangegeven dat bij aanvang van het nieuwe seizoen hij geen deel meer zou kunnen uitmaken van de trainersstaf bij VVH. Het was absoluut niet makkelijk om tot deze beslissing over te gaan daar Bart al zoveel gedaan heeft voor de sectie jeugd en de vereniging in de afgelopen 20 jaar. Toch zijn we van mening dat dit het beste is voor ons allemaal en zijn we zeer blij en vinden we het zeer sportief dat Bart wel door gaat bij VVH met het uitvoeren van de ledenadministratie voor de hele vereniging. Zijn functie als coördinator jongens is per direct overgenomen door Martin Corten, maar de sectie ziet graag dat deze functie zsm wordt overgenomen door een nieuw lid. Wie van jullie meldt zich hiervoor aan ? Technisch Beleid: Het DB heeft ook begin dit jaar besloten om nog 3 seizoenen verder te gaan met Wouter Herzog als technisch coördinator bij VVH. Hoewel de meeste leden in onze verenging menen dat we door moeten gaan met het uitvoeren van dit beleid zien we helaas wel het aantal vrijwilligers dalen die dit beleid zouden moeten uitdragen (trainers / trainsters / begeleiders). Wel zien we dat aan de kant van de meisjes bij de jeugd er nu diversen zijn die met de hogere dames teams mee kunnen draaien. Ze zullen blijvende ondersteuning nodig hebben om tot het gewenste niveau (eventueel van D1) te kunnen komen. 4


Ook hebben we bij de indeling van de senioren dames voor het aankomende seizoen nu 2 teams met deels jeugdleden. Dit maakt het in de toekomst makkelijker om jongere speelsters door te laten stromen. Dit probleem doet zich namelijk wel voor bij de jongens. Om die reden hebben we aan aantal jongens helaas weg zien gaan bij VVH. Het aantal jongens blijft te laag voor een goede indeling en samenstelling van jongensteams. Voorzichtig zijn we gestart met gesprekken met andere verenigingen om eventueel tot samenwerking te komen. De cmv-trainingen gaan op dezelfde wijze door maar ook hier hebben we meer ondersteuning nodig in de vorm van trainers en begeleiders. Het aantal nieuwe leden bij de cmv is elk seizoen weer erg hoog zodat de aandacht voor deze ondersteuning blijvend moet zijn. Activiteiten: Zoals eerder aangegeven zijn aantal activiteiten bij de cmv nu wel uitgevoerd dankzij Bea Stoker en een aantal vrijwilligers om haar heen. Er was nu ruim aandacht voor de jongste leden rondom de tijd van Sinterklaas. Tevens hebben we het seizoen voor hun op een zeer gezellige manier af kunnen sluiten in Sporthal Drielanden met een soort zeskamp. Foto’s van deze manifestaties zijn te vinden op onze website. Ook hadden we weer een eindfeest dit seizoen maar kwamen we er ook achter dat we de formule nogmaals moeten aanpassen om veel meer jeugdleden ervan kunnen laten genieten. De activiteitencommissie is hiervoor al bij elkaar geweest om het aankomende seizoen toch het feest weer anders op te zetten. De opkomst voor het jeugdkamp was afgelopen seizoen zeer hoog ondanks een aantal afzeggingen op het laatste moment. De camping Erkemederstrand gaf ons weer genoeg mogelijkheden om het iedereen naar de zin te maken, voor sommigen tot in de late uurtjes. Ondanks de slechte weervoorspellingen viel het weer toch erg mee en hebben we alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. Met dank aan diverse vrijwilligers en sponsors werd dit mogelijk gemaakt. Aandachtspunten: Zoals eerder aangegeven blijft het lage aantal jongens een probleem. Zodoende kunnen we gedwongen worden naar gemixte teams of eventueel een samenwerkingsverband opzetten om gezamenlijk te trainen met teams van andere verenigingen. Verder is het zaak om tijd te blijven investeren om meer vrijwilligers voor een langere periode te betrekken bij alle jeugdactiviteiten binnen VVH. Deze zin is overgenomen uit het jaarverslag van vorig seizoen. Hiermee geef ik nogmaals aan dat de sectie jeugd (en dit geldt in principe voor de hele vereniging) veel meer 5


ondersteuning moet hebben van oudere leden om alle activiteiten te kunnen uitvoeren op de wijze zoals we dat met z’n allen graag zien. Ik hoop dit met de gehele sectie in het aankomende seizoen te kunnen realiseren.

Martin Corten Voorzitter sectie jeugd

6

jaarverslag-vvh-2010-2011  

Het hoofdbestuur van VVH bestond in het seizoen 2010 - 2011 uit: Bert Veldhorst: voorzitter Vacant: vice-voorzitter Aad Pors: secretaris Jer...