Page 1

De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wij maken ons sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen.

Jaargang 14 zomer 2011

moderne slavenhandel

Verbeteren veiligheid stevig opgepakt

Door Mirjam Vording, raadslid

Door Arianne Hollander, projectwethouder veiligheid

De VVD heeft zich sterk gemaakt voor een wethouder Veiligheid in de gemeente Veenendaal. Is dat nodig, zo vragen sommigen zich af. Ja, zo is onlangs weer gebleken. Onze VVD-wethouder heeft een programma Veiligheid opgesteld waarin zij nadrukkelijk de problematiek van de Loverboys op de agenda heeft gezet. Dit is nodig, zo blijkt ook uit de emotionele reacties die loskwamen na een documentaire op Nederland 2 over een loverboy slachtoffer in Veenendaal. Het probleem gedijt bij zwijgen. De aangiftebereidheid is gering, omdat de slachtoffers bang zijn voor bedreigingen en geweld. Bovendien staan daders relatief snel weer op straat.

De afgelopen maanden ben ik intensief bezig geweest met de uitwerking van het programma Veiligheid. Met name het verbeteren van het programmatisch handhaven, de individuele aanpak van de jongerenoverlast, het voorkomen van woninginbraken en de aanpak van de loverboysproblematiek.

Loverboys;

Het ronselen van meisjes gebeurt overal: in scholen en discotheken en voor onze deur. Zij worden op geraffineerde wijze afhankelijk en weerloos gemaakt. Het is dan ook hard nodig dat de handen ineen worden geslagen om gezamenlijk een effectief front te vormen tegen loverboy praktijken. Dat front is in onze gemeente uiteraard gericht op het samen met de politie bestrijden van de loverboys, maar zeker ook op het vergroten van de weerbaarheid van jongeren door voortdurend voorlichting te geven. De gemeentelijke aanpak kan niet zonder landelijke bijval. De VVD is duidelijk hierover: geen wachtlijsten voor slachtoffers en daders moeten juridisch en financieel zwaarder worden gestraft. Verder is het nodig dat slachtoffers niet meer worden geconfronteerd met de daders zodra die zijn opgepakt. Eerder al regelde Fred Teeven dat slachtoffers niet zelf meer actie hoeven te ondernemen om de opgelegde schadeloosstelling van loverboys te krijgen. Terecht doet de overheid dit nu voor de slachtoffers. Om het probleem aan te pakken, is het cruciaal dat slachtoffers, of omstanders die iets weten of vermoeden, naar voren treden. Een veilige omgeving, in meerdere opzichten, is hiervoor nodig. Alleen zo en met elkaar roepen we deze moderne slavenhandel een halt toe.

@VVDVeenendaal

Van vertrouwen en oplossingen: het Ondernemersfonds Door Dylan Lochtenberg, raadslid

In de raadsvergaderingen van 16 en 20 juni jl. behandelden wij het Ondernemersfonds. Een goed initiatief van betrokken Veense ondernemers dat in de afgelopen vijf jaar zijn waarde heeft bewezen. Over nut en toegevoegde waarde van het Ondernemersfonds bestaat in de gemeenteraad brede consensus. Echter over de financiering van dit Fonds bestaat de nodige discussie. Dit gebeurt nu uit de opbrengsten van de reclamebelasting. Het voordeel hiervan is dat ook de zogenaamde ‘free-riders’, bedrijven die wel meeprofiteren van de acties, maar er niet aan willen bijdragen, hun bijdrage leveren. De gemeente int de belasting, omdat zij de enige is die dat kan doen, en geeft deze door aan het Ondernemersfonds. Echter, waar het draagvlak voor de samenwerking en het Ondernemersfonds an sich groot en groeiende is, blijft het draagvlak voor de reclamebelasting als financiering achter op slechts een derde. Dat brengt ons als raad in een lastige spagaat. Enerzijds grote waardering voor de inspanningen én grote resultaten van het Ondernemersfonds, anderzijds de financiering. Want hoeveel waardering wij ook hebben, als liberalen vinden wij dat voor het opleggen van een reclamebelasting voldoende draagvlak dient te zijn. Dat is nu onvoldoende (ongeveer 33%). Gezien de grote waarde van het Ondernemersfonds kiezen wij, als VVD, niet voor opheffen van het fonds, maar voor vergroting van het draagvlak. lees verder op pagina 4

Bij het programmatisch handhaven ligt de nadruk op het beter laten aansluiten van de werkzaamheden van de verschillende toezichthouders op elkaar. Een klein voorbeeld daarvan is de parkeerhandhaving. Daar zijn drie verschillende toezichthouders mee belast, maar ze moeten wel op verschillende momenten van de dag/week actief zijn. Belangrijk is dat er gedurende die aanpak wel door alledrie op dezelfde wijze wordt omgegaan met parkeerovertredingen. Individuele aanpak Voor de individuele aanpak is er een convenant gesloten tussen de betrokken partijen zodat een jongere ook daadwerkelijk kan worden aangepakt zonder dat we in de problemen komen met allerlei privacywetgeving. En ik ben de uitdaging aangegaan om het maatschappelijk werk te prikkelen om tot een meer repressieve aanpak te komen om overlast te gaan beperken. Soms heeft praten geen zin meer, maar moet er eerst de grens worden getrokken en is optreden noodzakelijk. We zagen in het eerste kwartaal van 2011 een toename van het aantal woninginbraken en zijn daarom gestart met vijf voorlichtingsavonden over inbraakpreventie. Wat kan een burger zelf er aan doen om een inbraak te voorkomen. Maar ook om de inwoners een stuk bewuster te maken van de denkwereld van een inbreker. De belangstelling voor deze avonden is groot en ook na de zomer zullen er nog extra avonden worden georganiseerd. De loverboysproblematiek is een erg weerbarstige. De feitelijke omvang is qua cijfers niet goed inzichtelijk te krijgen door het ontbreken van aangiftes. Toch kunnen we er niet omheen dat er ook in Veenendaal sprake is van loverboyspraktijken en dat jongeren slachtoffer worden van sexueel grensoverschrijdend gedrag. Ik ben samen met instanties zoals vertegenwoordigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook met de Stichting Stop Loverboys nu, Pretty Women en de maatschappelijk werkers op de scholen bezig om bijeenkomsten te organiseren over dit probleem. Zowel voor de ouders en verzorgers als voor de jongeren zelf. Ook zijn er met de politie nadere afspraken gemaakt over de aanpak van signalen over loverboyspraktijken.

1


Even voorstellen: Dirk-Jan Van Stuijvenberg

Afscheid Yvonne Bijma Door Arianne Hollander, wethouder

Mijn naam is Dirk-Jan Van Stuijvenberg en ben sinds april 2010 lid van de VVD, en sinds 23 mei 2011 algemeen bestuurslid afdeling Veenendaal. Van huis uit heb ik gekozen voor een functie binnen de geneeskundige tak in de gezondheidszorg. In mijn functie als Initieël Oorlogs Traumatoloog heb ik daarin ruimschoots ervaringen op gedaan in 19951997. Dit alles in Sebrenica en Sisava, beide gelegen in Bosnië. Na mijn eervol ontslag uit de geneeskundige dienst van de Koninklijke Landmacht heb ik diverse leidinggevende functies bekleed in de zorg. Op dit moment ben ik manager van een locatie van de Atlant-zorggroep. De afdeling die ik mag coachen en richting mag geven, is een afdeling met cliënten met een niet aangeboren hersenafwijking. Naast mijn huidige functie ben ik ook lid van een partijcommissie van de VVD, met als portefeuilles Ethiek en AWBZ/WMO. Ik heb bewust gekozen voor deze portefeuilles, waar ik gezien mijn achtergrond de meeste affiniteit mee heb. De VVD zet zich al ruim 62 jaar in voor een liberale samenleving. Daarin zijn, voor mij, de elementen: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Duidelijkheid en Gelijkwaardigheid van grote waarde. De komende bestuursperiode kunt u op mij rekenen. Dit alles in een dialoog op oog hoogte.

1. Waar kijk je als vertrekkend voorzitter met het meeste genoegen op terug? Terugkijkend naar de afgelopen jaren heb ik het meeste genoten van de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Gewapend met de ervaringen die ik had opgedaan uit de eerdere campagnes, hebben we een van A tot Z goed doordachte en uitgebalanceerde campagne kunnen neerzetten. En die daardoor ook zeer succesvol is verlopen met als gevolg de grootste verkiezingswinst van Veenendaal. Het is natuurlijk een bijzonder voorrecht om te vertrekken als voorzitter van een afdeling, die goed scoort, zowel in de raad, als in het college, als daarbuiten.

Yvonne Bijma op de ALV van 23 mei jl. tijdens haar dankwoord

2. Je hebt de afgelopen jaren meerdere functies binnen het bestuur vervuld. Welke functie vond je het leukst? In 2001 ben ik begonnen in de PR-commissie, daarna werd ik gevraagd als afdelingssecretaris en in 2006 als voorzitter. Deze periodes zijn eigenlijk in elkaar overgevloeid. Er zijn ook tijden geweest van dubbelfuncties. Ik heb altijd de ruimte genomen en ook gekregen om de taken naar mijn eigen goeddunken in te vullen, dát vind ik het leukst. En de VVD website is zo’n beetje mijn kindje, heerlijk vond ik dat om daar aan te werken. 3. Je hebt een groot netwerk binnen de VVD. Waarom is dit belangrijk, denk je? Het hoort erbij om als voorzitter een groot netwerk te hebben. Dat geldt eigenlijk ook voor elk ander bestuurslid, de juiste mensen weten te vinden binnen je taakgebied maken je werk zoveel makkelijker en sneller. Ik heb er dan ook ruim negen jaar aan gewerkt om het netwerk wat ik nu heb, tot stand te brengen. 4. Wat geef je het bestuur van de VVD voor advies mee voor de komende jaren? Het is belangrijk om als bestuur gezamenlijk te blijven optreden, daarvoor is het nodig dat elke bestuurslid op “dezelfde rijdende trein” blijft zitten. De afgelopen jaren is dat weleens moeilijk gebleken omdat niet iedereen evenveel tijd aan de bestuursactiviteiten kon besteden. Mijn advies aan mijn opvolger is, om dit goed te monitoren. 5. Kunnen we je binnenkort op een andere VVD-functie terugzien? Voorlopig neem ik even wat afstand. Mijn bestuursperiode was een intensieve tijd en het is goed om even wat af te kicken, zo gezegd. Maar als de tijd rijp is, zie ik wel wat op mijn pad komt. Ik sta voor veel zaken open. De VVD is en blijft tenslotte mijn partij!

Van de Voorzitter

Een uitkering moet je verdienen

Door Mattie Vertommen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 23 mei nam ik de (denkbeeldige) voorzittershamer van Yvonne Bijma-Bottema over. Yvonne was 9 jaar bestuurslid van onze afdeling waarvan de afgelopen 6 jaar voorzitter. Zij heeft zich met hart en ziel voor onze afdeling ingezet en veel voor onze afdeling betekent. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer in het interview met Yvonne. Yvonne, nogmaals hartelijk dank!!

vlnr: Tanja Vellekoop, Dirk-Jan Van Stuijvenberg, Mattie Vertommen, Paul van Veen, Inge Walta Deze nieuwsbrief is voor mij een goede gelegenheid om mijzelf en de overige bestuursleden bij u te introduceren. Voor een aantal van u zal dit niet nodig zijn omdat bijna alle “nieuwe” bestuursleden al langere tijd in onze VVD afdeling actief zijn. Zo waren Inge Walta, Tanja Vellekoop, Paul van Veen en ikzelf raadslid en lid van meerdere besturen van onze Veenendaalse VVD afdeling. Paul, Inge en ik hebben ook ervaring opgedaan als fractievoorzitter en Ikzelf ben enkel jaren actief geweest als wethouder. Dirk-Jan Van Stuijvenberg is ons nieuwe bestuurslid. Hij was weliswaar niet eerder actief in onze afdeling maar heeft zijn sporen als bestuurder verdiend in zijn dagelijkse werkzaamheden. We hebben bewust gekozen voor een ervaren ploeg. Samen met de fractie vormen we zo een team dat elke situatie aan kan. Wij hebben er zin in. Meer informatie vindt u op onze website: http://www.vvd-veenendaal.nl. Hier vindt u onze E-mail adressen, nieuws, actualiteiten en de interessante weblog van onze wethouder Arianne Hollander en van de raadsleden Mirjam Vording en Dylan Lochtenberg. En niet te vergeten de datum van de eerstkomende Algemene Leden Vergadering. Een dankbetuiging aan onze leden en aan alle andere VVD kiezers is hier eveneens op zijn plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is onze partij als tweede uit de bus gekomen. Landelijk werd de VVD in 2010 de grootste partij. En bij de Statenverkiezingen van maart 2011 werd de VVD landelijk opnieuw de grootste partij. Ook in Veenendaal kreeg de VVD de meeste stemmen. De kiezer is het blijkbaar eens met het motto: VVD, zeker nu! Hartelijk dank hiervoor.

2


Een stap terug, twee vooruit Is er een aparte Door Ronald Veen, fractievoorzitter

beleidsnota Diversiteit

Bezuinigen en heroverwegen betekenen een stap terug doen. De pijn van de broekriem aanhalen wordt door iedereen gevoeld. Hoe moeilijk ook, de VVD kiest ervoor de financiën op orde te houden en de (woon)lasten laag. We vinden dat u als inwoner zelf zo veel mogelijk de keuze moet hebben hoe u uw geld besteedt. De bezuinigingen dwingen vooral tot het maken van duidelijke keuzes. Blijven vasthouden aan oude gewoonten of de steun van de gemeente zien als een verworven recht kan niet meer. De VVD is van mening dat de gemeente zich meer moet terugtrekken op strikt wettelijke taken en op haar regierol voor een aantal niet wettelijke taken. Instanties, organisaties en inwoners zijn daarmee dus niet meer automatisch verzekerd van (volledige) financiële steun van de gemeente. Bij de behandeling van de kadernota 2012-2015 bleek dat linkse partijen nog steeds grote moeite hebben met een terugtredende overheid. Omzien naar je medemens vindt men in feite meer een taak voor de overheid dan een verantwoordelijkheid van ieder individu met oog voor zijn directe omgeving. Liever wil men symptomen bestrijden en afkopen, dan de inwoners verantwoordelijk te maken voor de gevolgen van eigen gedrag. Als we gewoon onze snelheid matigen in de woonwijken, dan hoeven we geen kapitalen te investeren in verkeersdrempels; als iedereen zijn eigen rommel opruimt dan verloedert je woonomgeving niet. U kunt zelf deze lijst verder aanvullen. De zogenaamde maakbare samenleving waarin zoveel mogelijk van A tot Z geregeld wordt of een samenleving waar je werkelijk alles op het bordje van de overheid kan leggen heeft geen bestaansrecht meer. En gelukkig wil het gros van de Veenendalers niet betutteld worden; ze willen wel serieus worden genomen. Kortom door mentaliteitsverandering kan er nog veel meer geld worden vrijgemaakt, dat beter kan worden besteed. Dus OZB verhogingen van meer dan de trend zijn absoluut niet nodig. Er zijn natuurlijk partijen die daar anders over denken, maar die zijn altijd goed geweest in het neerleggen van de rekening bij anderen.

nodig? Door Siem Gerritsen, schaduwraadslid

Komend najaar staat deze nota weer ter discussie in de gemeenteraad en wordt er ook nog een dialoogavond over georganiseerd. In genoemde nota wordt de visie op diversiteit (= multiculturaliteit) geformuleerd en wordt het Diversiteitsbeleid nader toegelicht in de hoofdstukken Samenleven, Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn. Daarnaast bestaat er bij het College van B en W behoefte om binnen dit onderwerp ook nog specifiek beleid te maken, en is de keuze hierbij vooral gericht op onderwerpen als etniciteit en sekse. Dit als toezegging aan de Adviesraad Gemeentelijk Diversiteitsbeleid Veenendaal (AGDV). Inmiddels wonen er tenminste 96 nationaliteiten in Veenendaal, waardoor er grote sociale en culturele verschillen bestaan binnen de totale bevolking. De vraag is daarbij dan ook hoe je de Nederlandse cultuur kan verbinden met de subculturen en daarbij een meerwaarde kan genereren, die in de nota de kracht van het verschil wordt genoemd.

In een dynamische woon-, werk- en leefstad is het beoefenen en beleven van cultuur een belangrijke randvoorwaarde voor onze inwoners. De Muziekschool, De Lampegiet, de Volksuniversiteit, de bibliotheek en ons fraaie Viseum spelen daar een belangrijke rol in. Daarom heeft de VVD bij de Brede Heroverweging en bij de behandeling van de kadernota een leidende rol gespeeld om de bezuinigen te beperken tot een bedrag dat deze instellingen gezamenlijk denken te kunnen besparen met goed cultureel ondernemerschap. Kortom we doen op veel terreinen een stapje terug, om uiteindelijk twee stappen vooruit te maken.

Het bruist in Veenendaal Door Ronald van der Weerd, raadslid

Het is al vaker gezegd: we hebben afgelopen juni een eerste mijlpaal bereikt. De Kadernota 2012 is vastgesteld. Maar als u dacht dat er verder weinig meer gebeurt dit jaar dan heeft u het mis. De komende maanden krijgen we in de commissie Ruimtelijke Ordening een aantal mooie punten op de agenda. Stationskwartier Zo gaan we bijvoorbeeld de kaders vaststellen van de ontwikkeling van het Stationskwartier. Een gebied dat schreeuwt om ontwikkeling. In het gebied staan nu veel leegstaande panden die langzaam verpauperen. Geen fraai visitekaartje voor Veenendaal.

van Veenendaal. Hiervoor zullen we in het najaar de kaders gaan vaststellen.

Startersleningen Op voorspraak van de raad zijn er meer startersleningen beschikbaar. Het Rijk heeft inmiddels besloten om geen budget beschikbaar te stellen en dus worden de aantallen niet verdubbeld. Aan het einde van het jaar zal er een keuze gemaakt moeten worden hoe hier mee om te gaan; doorgaan op de oude weg of nieuwe initiatieven vinden. De VVD gaat voor de laatste optie.

Afvalbrengstation Het oude afvalbrengstation ligt in het te ontwikkelen stationkwartier. Het nieuwe station wordt in augustus geopend. Een kleine mijlpaal. Jaap Pilon zal hierbij naar verwachting ook aanwezig zijn. Chapeau.

Voorpoort De ontwikkeling van het oude postkantoor en dienstenkantoor is een belangrijk onderdeel van het centrum

Natuurlijk houden we ook onze vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkelingen in Brouwerspoort en Veenendaal Oost.

Zo ziet u maar. Ook in het tweede half jaar zijn we volop in beweging voor Veenendaal! Uw mening telt hierbij meer dan ooit. Geef daarom uw mening op www.vvd-veenendaal.nl

De VVD vindt dat de kern van de discussie zich moet focussen rondom het onderwijs. Daar moet de basis worden gelegd voor goed burgerschap. In het liberalisme is burgerschap gericht op het waarborgen van individuele mensenrechten en zelfontplooiing. Elke burger is verantwoordelijk voor zichzelf en voor de vrijheden van anderen binnen de kaders van de democratische rechtstaat. De overheid is ‘op afstand’. Een ieder die zich hier vestigt is Nederlander en het woord allochtoon kan dan verdwijnen. Dat schept in de discussie helderheid en bevordert dat iedereen werkelijk gelijk wordt behandeld. Onderwijs is beslissend in de discussie. Opleidingsniveau is de sociale marker bij uitstek! Opleidingsniveau is bepalend voor gezondheid, maatschappelijke positie en welbevinden. Daarnaast is het van belang dat jonge mensen toegerust worden om kritische en verantwoordelijke burgers te zijn in een samenleving waarin de sociale verhoudingen steeds complexer worden. Culturele vorming, culturele bagage is daarbij onmisbaar en biedt mensen een kompas waarmee zij de razendsnelle ontwikkelingen kunnen duiden. Deze vorming moet nog veel steviger verankerd worden in het onderwijs. Beide genoemde componenten vormen een compleet onderwijspakket waar de VVD zich graag hard voor wil maken. Een aparte nota Diversiteit is dan ook niet nodig volgens ons. Eén en ander kan worden ingebed in overig algemeen beleid.

3


Passie voor cultuur! Door Dylan Lochtenberg, raadslid

Cultuur is onmisbaar voor ontwikkeling, leefomgeving en vestigingsklimaat. Maar er moet stevig bezuinigd worden. Daar komt bij dat de VVD wil dat de cultuursector geleidelijk minder afhankelijk wordt van de gemeente. Het College stelde bij de afgelopen Kadernota voor om 415.000 Euro op cultuur te bezuinigen. Dit was voor de VVD echter te drastisch. De cultuurinstellingen zaten niet bij de pakken neer en hebben gezamenlijk een bezuinigingsvoorstel gedaan voor 300.000. Het toch wel unieke feit dat de instellingen hun verantwoordelijkheid in de bezuinigingen hebben genomen, hebben wij beloond door een amendement in te dienen om een ton minder op cultuur te bezuinigen dan het College oorspronkelijk wilde. Met succes. Hierdoor is de ruimte ontstaan voor de betreffende organisaties om zelf tot een nadere invulling van de bezuinigingen te komen. Wij verwachten daarbij veel van het cultureel ondernemerschap van de instellingen. Nu al zien we dat zij professionaliseren, een betere prijskwaliteitverhouding leveren en beter samenwerken. Dat moet in de toekomst verder worden uitgebouwd. Deze bezuinigingen vormen daartoe een prachtige opstap! Alle reden voor een interview met Tineke Hake, voorzitter Cultuurkoepel Veenendaal en sinds jaar en dag lid van onze VVD. vervolg “het Ondernemersfonds” (van pagina 1) Wel vonden wij het Collegevoorstel, met een evaluatie in tweede helft 2014, niet snel genoeg. Daarom hebben wij met een aantal andere partijen een amendement ingediend om dit naar eerste helft 2013 te halen. Wij vertrouwen het de ondernemers toe dat zij de toegevoegde waarde van hun fonds aan hun achterban duidelijk weten te maken. In twee jaar moet dat lukken, ook gezien de goede resultaten die eerder zijn bereikt. Inmiddels is bekend geworden dat het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds wil stoppen. De VVD vindt dit betreurenswaardig. Het is dan ook goed dat er inmiddels een gesprek is geweest met het bestuur en de fractievoorzitters. De VVD zal er open voor staan om, binnen de kaders van het genomen raadsbesluit, een passende oplossing te vinden. Het Ondernemersfonds is voor ons zeer belangrijk!

Welke functie heeft de cultuurkoepel in Veenendaal? De Cultuurkoepel Veenendaal is het gezamenlijke instrument van diverse culturele organisaties in Veenendaal. Belangrijkste doelstelling is het bevorderen van onderlinge samenwerking en het initiëren c.q. realiseren van instellingsoverschrijdende projecten en activiteiten. Je bekleedt de functie van voorzitter. Waar komt je passie voor (Veense) cultuur vandaan? Eigenlijk is dat gaandeweg gegroeid. Ik ben van huisuit vooral commercieel en zakelijk. Ik ben in 2000 gevraagd als bestuurslid van een kunststichting die meer binding wilde krijgen met het bedrijfsleven. Uiteindelijk leidde dat in 2008 tot de oprichting van het KunstPlatform Veenendaal en de bredere CultuurKoepel Veenendaal. De participerende instellingen vonden dat ik daarvan met mijn (inmiddels opgebouwde) ‘passie voor cultuur’ ook nog wel voorzitter kon worden.

Opleidingen

De huidige bezuinigingen zijn een grote uitdaging voor de culturele instellingen. Zie je dat de samenwerking tussen deze nu goed opgepakt wordt? Die samenwerking was ook voor de aangekondigde bezuinigingen al goed, maar is daarna wel sterker geworden. Er is een enorme drive om wat tot nu toe is bereikt te behouden en verder uit te bouwen. Niet alleen individueel, maar ook en vooral als sector. Samen dus. Met de huidige bezuinigingsopgave kunnen wij zeker goed werken. De eerste afspraken om hiermee aan de slag te gaan, zijn al gemaakt.

De Haya van Somerenstichting is het opleidingsinstituut van de VVD. Bent u lid van de VVD? Dan kunt u via onze stichting cursussen volgen. We geven cursussen over verschillende onderwerpen. Naast kennisoverdracht staan gezelligheid en informeel netwerken hoog bij ons in het vaandel. Het is een ideale manier om andere VVD-ers uit uw afdeling of regio te leren kennen.

Als jij cultuur in Veenendaal over tien jaar bekijkt, waar zouden we dan staan? In een maatschappij waarin cultuur wordt gezien als een primaire levensbehoefte die voor iedereen bereikbaar is. In een maatschappij waarin cultuur niet alleen passief, maar ook actief wordt beleefd en waarin ook steeds meer jongeren participeren. In een maatschappij met een breed en divers cultuuraanbod!

Het cursusaanbod vindt u op www.vvd.nl

Reageren?

Agenda 23 29 30 31

Graag!

schrijf naar mirjam.vording@veenendaal.nl

aug aug aug aug

2011 2011 2011 2011

om om om om

19:30 19:30 19:30 19:30

Fractievergadering Gemeentehuis, fractiekamer Raadscie RO Gemeentehuis, Raadszaal Raadscie MO Gemeentehuis, Raadszaal Raadscie BM Gemeentehuis, Raadszaal

5 6 13 15 20

sep sep sep sep sep

2011 2011 2011 2011 2011

om om om om om

20:00 19:30 19:30 19:30 19:30

Bestuursvergadering Zeelandia 4 te Veenendaal Raadspresidium Gemeentehuis Fractievergadering Gemeentehuis, fractiekamer Raadsvergadering Gemeentehuis, Raadszaal Uitloop Raadsvergadering Gemeentehuis. Raadszaal

3 4 10 11 12 24 31

okt okt okt okt okt okt okt

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

om om om om om om om

20:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00

Bestuursvergadering Zeelandia 4 te Veenendaal Fractievergadering Gemeentehuis, fractiekamer Raadscie RO Gemeentehuis, Raadszaal Raadscie MO Gemeentehuis, Raadszaal Raadscie BM Gemeentehuis, Raadszaal Raadspresidium Gemeentehuis Algemene Ledenvergadering La Montagne,Kerkewijk 115

meer agenda items op www.vvd-veenendaal.nl

Colofon Contact M i r j a m Vo r d i n g , mirjam.vording@veenendaal.nl

Redactie: M a t t i e Ve r t o m m e n M i r j a m Vo r d i n g Inge Walta

Fractietaakverdeling R o n a l d Ve e n ( 0 6 - 2 2 9 3 6 8 2 4 ) fractievoorzitter & voorzitter commissie Bestuur en Middelen M i r j a m Vo r d i n g ( 0 6 - 5 4 9 5 5 3 9 2 ) commissie Bestuur en Middelen Ronald van der Weerd (06-29504949) vice fractievoorzitter & commissie Ruimtelijke Ontwikkeling & commissie Bestuur en Middelen D y l a n L o c h t e n b e r g ( 0 6 - 11 9 5 3 6 3 4 ) commissie Maatschappelijke Ontwikkeling Timo Kroes (06-24774451) commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Siem Gerritsen (06-46016699) commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

VVD Bestuur: M a t t i e Ve r t o m m e n , v o o r z i t t e r Inge Walta, secretaris P a u l v a n Ve e n , p e n n i n g m e e s t e r D i r k - J a n Va n S t u i j v e n b e r g , P R Ta n j a V e l l e k o o p , Ta l e n t M a n a g e m e n t

Fractie: R o n a l d Ve e n , v o o r z i t t e r M i r j a m Vo r d i n g Ronald van der Weerd Dylan Lochtenberg Timo Kroes

Steunfractie: Siem Gerritsen wethouder: Arianne Hollander

Opmaak: Ronald van der Weerd F o t o ’s : Yv o n n e B i j m a , I n g e Wa l t a

4

Liberaal Veenendaal  

Nieuwsbrief VVD Veenendaal zomer 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you