Page 1

CURSUSPROGRAMMA

2011


2

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E

I N H O U D S O P G AV E

Actueel cursusaanbod en inschrijving

Overzicht van ons aanbod

3

IFMS-training

4

Visitatietraining

4

Persoonlijke effectiviteit

5

Time- en stressmanagement

5

Als zorgverlener vitaal in werk en privé

5

Individuele coaching

5

Intervisie stafvoorzitters

6

Intervisie afdelingshoofden UMC’s

6

Intervisie psychiater-managers

6

Medische staf en ziekenhuismanagement

7

Management voor Medici

7

Medisch management in het ziekenhuis

8

Basics van management en beleid

8

Management van vakgroep en afdeling

9

Medisch management in de GGZ

9

Zie voor het meest actuele aanbod www.academiemedischspecialisten.nl. Via het inschrijfformulier op de website kunt u zich opgeven voor de door u gewenste cursus. U kunt daarnaast ook onze vaste rubriek in Arts & Auto of Ordenieuws raadplegen.

Contact Back office

Mw. A. (Anita) van Amerongen-Brouwer

Telefoon

030 247 41 97

E-mail

a.van.amerongen@academiems.nl of info@academiemedischspecialisten.nl www.academiemedischspecialisten.nl

Postadres

Postbus 8153, 3503 RD Utrecht

Bezoekadres

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Lidmaatschap Orde, VvAA en NVZA Indien u lid bent van de Orde van Medisch Specialisten en/of VvAA en/of de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA) krijgt u bij (een deel van) de cursussen in open inschrijving korting. De kortingsregeling kan verschillen per cursus. Zie de informatie per cursus en de algemene informatie op de website. Vermeld uw lidmaatschapsnummer(s) op het inschrijfformulier.

Accreditatie Alle cursussen worden in de regel geaccrediteerd door ABMS. Indien er geen vermelding van punten bij een cursus staat weergegeven, is accreditatie nog in aanvraag. Op de site van de Academie vindt u de

Duaal management voor duo’s

10

Organiseren en managen maatschap/vakgroep

10

Ziekenhuisfinanciën (beknopt)

11

Ziekenhuisfinanciën (uitgebreid)

11

Uw jaarrekening leren lezen

12

Zorgpaden

12

Resultaatgericht onderhandelen

13

Tijdbesparend vergaderen

13

Mediation

13

Specialisten in communicatie

14

Eerste hulp bij een dreigende klacht

14

Professioneel presenteren

14

Schrijven wetenschappelijke publicatie

14

Scholing in opdracht

15

meest actuele informatie. Uw verdiende punten worden door de Academie toegevoegd in GAIA. Voor alle cursussen, die in opdracht worden verzorgd, wordt in principe eveneens accreditatie aangevraagd.

Scholing in opdracht Voor overleg over een voorstel op maat voor uw vakgroep, maatschap, stafbestuur, ziekenhuis, zorginstelling of vereniging kunt u contact opnemen met de back office (zie hierboven) of met drs. P. (Pieter) Wijnsma, directeur van de Academie, telefoon 06 5160 45 94. Op dit aanbod zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze website.


OV E R Z I C H T VA N O N S A A N B O D

3

Over de Academie

Incompany

Scholing voor aios

De Academie voor Medisch Specia-

Daarnaast verzorgt de Academie

De Academie verzorgt discipline-

listen is een samenwerkingsverband

incompany scholing op maat in

overstijgende scholing voor aios.

van de Orde van Medisch Specialisten,

opdracht van vakgroepen, maat-

Dit gebeurt in opdracht van UMC’s,

VvAA en het instituut Beleid &

schappen, stafbesturen of raden van

andere opleidingsziekenhuizen,

Management Gezondheidszorg

bestuur. Ook dit kan variëren van één

wetenschappelijke verenigingen en

(iBMG) van de Erasmus Universiteit

of enkele dagdelen tot uitgebreide

aiosverenigingen. Voorbeelden zijn

Rotterdam. De Academie biedt

programma’s, gespreid over een jaar.

een verplichte tweedaagse cursus

discipline-overstijgende scholing aan

Voorbeelden zijn een cursus vergader-

ziekenhuismanagement voor alle aios

alle medisch specialisten in algemene

techniek voor een maatschap, een

in een OOR in de laatste fase van hun

ziekenhuizen, UMC’s en GGZ, overige

IFMS-training voor assessoren, een

opleiding, de 6-daagse cursussen

leden van medische staven en aios.

instapcursus voor nieuwe leden van

medisch management voor de aios

De Academie streeft voortdurend

de medische staf of een programma

van diverse laboratoriumspecialismen

naar een zo hoog mogelijke kwaliteit

voor medisch managers of afdelings-

of een workshop onderhandelen of

van de scholing. Ter bewaking

hoofden, eventueel samen met

conflicthantering.

daarvan is een Programmaraad

bedrijfskundige managers.

Overige scholing

ingesteld, bestaande uit ervaren opleiders en bestuurders.

Voor verenigingen

De Academie biedt een diversiteit aan

De Academie verzorgt scholing in

andere vormen van scholing, zowel

Open inschrijving

opdracht van wetenschappelijke

op eigen initiatief als op verzoek.

De Academie biedt een groot aantal

verenigingen of aiosverenigingen.

Voorbeelden zijn studiereizen voor

cursussen aan, waar medisch specia-

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om

stafvoorzitters en ziekenhuisbestuur-

listen individueel of samen met

een studiedag voor het bestuur of een

ders (in samenwerking met VvAA

collegae op kunnen inschrijven.

commissie. Maar ook om cursussen

reisbureau) en symposia of congressen

De cursussen variëren van één of

voor de leden, die voortvloeien uit

over actuele thema’s.

enkele dagdelen tot uitgebreide

het beleid van de vereniging, zoals

programma’s met een aantal modules,

een training voor leden van visitatie-

gespreid over een jaar. U krijgt niet

commissies of een basiscursus

alleen les van ervaren docenten, die

mediation voor medisch specialisten,

grondig bekend zijn met de medisch-

die gevraagd worden om advies of

specialistische zorg, maar wisselt ook

bemiddeling bij een conflict in een

ervaringen uit met collegae van

vakgroep.

andere organisaties en andere disciplines. In de loop van het jaar

Coaching en intervisie

kunnen extra cursussen worden

De Academie biedt medisch specia-

georganiseerd. Zie daarvoor onze

listen de mogelijkheid om individueel

website. Alle cursussen worden op

of groepsgewijs te reflecteren op het

een centrale plek in het land aan-

eigen functioneren. De Academie

geboden. Een deel van de cursussen

beschikt over een pool van coaches

wordt samen met VvAA opleidingen

die bekend zijn met de medisch

& teamcoaching aangeboden en is

specialistische zorg en waarvan een

ook toegankelijk voor andere (para)-

deel ook zelf medisch specialist is

medici dan medisch specialisten c.q.

(geweest). Coaching en intervisie

leden van medische staven. Dat wordt

kunnen ook worden aangeboden

per cursus aangegeven. Een groot

als onderdeel van een incompany

deel van deze cursussen kan ook in

programma. Daarnaast biedt de

opdracht verzorgd worden.

Academie voor diverse groepen begeleide intervisie aan. Zie het aanbod in deze brochure.


4

C O M P E T E N T I E G E B I E D : P R O F E S S I O NA L I T E I T

IFMS-training Alle trainingen zijn incompany. De afgelopen jaren heeft de Orde een

Visitatietraining Data: Vrijdag 17 juni 2011

“Hoe stel je mensen op hun gemak bij een visitatie?”

plan ontwikkeld voor de invoering

Goed visiteren is een kunst en

van functioneringsgesprekken (IFMS)

een kunde. Beide komen in deze

voor medisch specialisten. Het doel is,

training aan de orde. Individuele

dat alle medisch specialisten daar de

(aankomende) leden van visitatie-

“Tegenwoordig is het zo dat

komende jaren in gaan participeren.

commissies kunnen intekenen op een

medisch specialisten voor her-

De Orde biedt ziekenhuizen op

algemene training. De training duurt

registratie moeten hebben mee-

verschillende manieren ondersteuning

in principe 1 dag, waarbij de ochtend

gewerkt aan een kwaliteitsvisitatie.

bij de invoering hiervan. Zie voor

wordt besteed aan een bespreking

Het oordeel van de kwaliteits-

informatie daarover de website van

van modellen en methodieken, die

commissie weegt zwaar. De cursus

de Orde van Medisch Specialisten.

worden gehanteerd en ’s middags

‘Visitatietraining NOV’ is bedoeld

Die invoering vereist onder meer de

concreet wordt geoefend met

om van nieuwe maar ook van

scholing van een aantal gespreks-

gesprekstechnieken en simulaties.

zittende commissieleden

leiders in elk ziekenhuis, die als

Daarnaast biedt de Academie ook

gekwalificeerde visiteurs te maken.

auditor met de medisch specialisten

visitatietrainingen op maat voor

Tijdens de training werd alles

evaluatiegesprekken gaan voeren.

wetenschappelijke verenigingen, die

goed gestructureerd aangereikt

In de training worden opzet, metho-

nieuwe leden van visitatiecommissies

en visitatie-instrumenten zoals de

dieken en invoering in het ziekenhuis

of hele commissies willen laten

KISZ-lijst en de Quick Scan kwamen

besproken en geoefend in het voeren

trainen. In dat geval kan nauw

aan de orde. Een van de dingen

van de gesprekken. De trainingen

worden aangesloten bij het eigen

die mij persoonlijk aansprak, is het

worden inmiddels in vele ziekenhuizen

visitatiemodel en het eigen instrumen-

belang om mensen echt op hun

gegeven.

tarium van de betreffende vereniging.

gemak te stellen bij een visitatie.

De opzet van de training is in principe

Verzeker ze dat de zaken die je

gelijk aan de training voor open

bespreekt, absoluut vertrouwelijk

inschrijving.

zijn. ’s Ochtends kwam dat in de

Duur: 2 dagen Prijs: Gestaffeld naar het percentage leden van de Orde binnen de medische staf

theorie aan de orde en ’s middags

Duur:

in een gesprekstraining. Daarnaast

1 dag

waren er boeiende onderlinge

(minus de stafleden, die geen medisch

Prijs:

discussies en vond er een interes-

specialist zijn):

Leden Orde: € 495,-

sante wisselwerking plaats tussen

Niet-leden: € 595,-

cursusleider en deelnemers.”

0 - 40%

€ 17.200,-

40 - 55%

€ 15.600,-

Prijs incompany training:

55 - 70%

€ 13.975,-

Gestaffeld naar het percentage

70 - 85%

€ 12.350,-

deelnemers, dat lid is van de Orde:

85 - 100%

€ 10.750,-

0 - 40%

€ 6.750,-

40 - 55%

€ 6.300,-

55 - 70%

€ 5.850,-

70 - 85%

€ 5.400,-

85 - 100%

€ 4.950,-

Dit geldt bij een maximum van 12 deelnemers.

Herman Lacroix, orthopedisch chirurg, Elkerliek ziekenhuis

Voor elke deelnemer meer € 595,-

Helmond, over de training voor

extra.

de Commissie Kwaliteit Visitaties (CKV) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).


C O M P E T E N T I E G E B I E D : P R O F E S S I O NA L I T E I T

Persoonlijke effectiviteit

Time- en stressmanagement

5

op te maken en jezelf te herijken. Daarbij zijn de lichamelijke en de

Data:

Data:

mentale vitaliteit beide even belang-

17 en 18 februari / 12 mei 2011

23 maart, 7 juni, 27 september,

rijk, en het mooie is: ze blijken elkaar

16 en 17 juni / 9 september 2011

14 oktober, 25 november 2011

te ondersteunen.

Tijd is een belangrijke factor binnen

Duur:

de praktijk van de hedendaagse zorg-

1 dag (met een follow up in de vorm

professional. Gebrek aan tijd bepaalt

van een individueel coachingsgesprek)

29 en 30 september / 2 december 2011 17 en 18 november 2011 / 20 januari 2012 Samenwerken met en/of aansturen

mede de kwaliteit van het werk en is

van collega’s vergen bepaalde capaci-

veelal de oorzaak van stress. Het is

teiten en vaardigheden, die tijdens de

alsof u nooit voldoende tijd of ruimte

(medische) opleiding niet of nauwelijks

hebt. De redenen hiervoor zijn talrijk,

aan bod zijn geweest. Veel van de

waarbij het allereerst belangrijk is

De cursussen op deze pagina worden

bekende ‘managementvaardigheden’

om eens kritisch naar uw eigen tijds-

alle georganiseerd samen met VvAA

overlappen elkaar. Wie goed kan

besteding te kijken. Waaraan gaat

opleidingen & teamcoaching.

communiceren (luisteren, samen-

uw tijd op? Waaraan besteedt u de

vatten, doorvragen) kan meestal ook

168 uur die iedere week tot uw

constructief samenwerken. Wie goed

beschikking staan? Wat zijn de

kan samenwerken en goed feedback

oorzaken van de stress en hoe kunt u

kan vragen en geven, lukt het mees-

daar verandering in brengen? In deze

tal ook om conflicten te voorkomen.

cursus leert u te sturen met de tijd,

Wie de principes kent van non-verbale

in plaats van dat de tijd ú stuurt.

communicatie, kan dit ook in een

De cursus wordt opgebouwd rond

onderhandelingssituatie toepassen.

de timemanagement- en stress

Wie naar zichzelf durft te kijken, kan

veroorzakende vraagstukken die u

meestal ook goed feedback vragen en

zelf inbrengt. Tips en adviezen met

geven. Wie goed groepsprocessen kan

betrekking tot ‘het sturen van uw

herkennen, kan ze ook beter positief

tijd’, worden zó gegeven dat u er

beïnvloeden etc. Het is dus logisch

direct mee aan de slag kunt.

om deze ‘tools’ in een integraal leerproces te gieten. Een training ‘persoonlijke effectiviteit’ dus. Het op

resultaten (door en met het team)

Niet-leden: € 525,-

te boeken, fricties te voorkomen en

(op basis van volpension) en optionele terugkomdag

Voor medisch specialisten, overige leden van medische staven en aios, die behoefte hebben aan individuele coaching, heeft de Academie een pool van coaches samengesteld. Alle coaches zijn geselecteerd op uitgebreide ervaring met coaching van medisch specialisten. Een deel van hen is zelf medisch specialist. De coachingsvragen kunnen betrek-

balans tussen werk en privé, dreigende overbelasting, het onvoldoende opkomen voor de eigen behoeften, gebrekkige communicatie met patiënten, het gevoel onvoldoende

op te lossen, daar zijn behalve

7 dagdelen met hotelovernachting

Nieuw!

het eigen functioneren, zoals de

VvAA leden: € 450,-

Duur:

Individuele coaching

king hebben op allerlei aspecten van

van het juiste ‘gereedschap’ om

en creativiteit voor nodig.

Niet-leden: € 695,-

1 dag met optionele terugkommiddag Prijs:

ook zelfkennis, analytisch vermogen

VvAA leden: € 595,-

Duur:

het juiste moment kunnen inzetten

communicatieve vaardigheden vooral

Prijs:

Als zorgverlener vitaal in werk en privé

effectief te zijn, en dergelijke. Op de website van de Academie staat een overzicht van alle coaches met achter-

Data:

grondinformatie. Desgewenst kan de

25 mei 2011

Academie helpen bij de selectie van

Een goede vitaliteit zorgt voor meer effectiviteit en plezier in je werk en in je privéleven. Dat klinkt als een

Prijs:

open deur; toch is het vaak een hele

VvAA leden: € 1.750,-

klus de balans tussen de verschillende

Niet-leden: € 1.995,-

terreinen te bewaren en ook nog tijd over te houden voor jezelf en je eigen ontwikkeling. Van tijd tot tijd is het goed even stil te staan, de balans

een coach. Zie de contactinformatie voorin in deze brochure.


6

C O M P E T E N T I E G E B I E D : P R O F E S S I O NA L I T E I T

Intervisie stafvoorzitters

bureaucratie, e.d. Er wordt gewerkt

Voor alle drie de intervisiegroepen:

in een kleine groep, waarin ieders

Data:

eigen casuïstiek ruim aan bod kan

Duur:

11 januari, 8 februari, 8 maart,

komen. De intervisie wordt begeleid

8 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

12 april, 10 mei, 14 juni,

door een coach met veel ervaring in

Prijs:

13 september en 11 oktober 2011

de begeleiding van intervisiegroepen

Leden VvAA én Orde: € 2.495,-

van afdelingshoofden van UMC’s.

Niet-leden: € 2.995,-

Begeleider:

De diverse vormen van intervisie

Yolande Witman

kunnen ook incompany worden

gedachten te wisselen over de dage-

Locatie:

aangeboden binnen UMC’s, algemene

lijkse praktijk van het leiden van een

Utrecht

ziekenhuizen of GGZ-instellingen of

Deze intervisiegroep is bedoeld als platform voor stafvoorzitters om in een veilige omgeving met elkaar van

op maat worden gesneden voor een

stafbestuur. Er wordt gewerkt met een kleine groep van vijf tot zeven stafvoorzitters, onder begeleiding van een ervaren ziekenhuismanager.

wetenschappelijke vereniging.

Intervisie psychiatermanagers

Nieuw!

Allerlei aspecten van het stafvoor-

Startdatum:

zitterschap worden besproken aan

2 februari 2011 (overige data in

de hand van door de deelnemers zelf

overleg)

ingebrachte casuïstiek. Daarbij komen

“Hoe ga je als stafvoorzitter om met een niet goed functionerende specialist?”

zowel de beleidsmatige, organisato-

Vanaf dit jaar start de Academie

rische en organisatiepolitieke aspecten

eveneens met het aanbieden van

van het besturen van een medische

intervisie voor psychiaters met een

staf aan bod, als de persoonlijke

“We hebben bijvoorbeeld een

parttime managementfunctie op

voorkeuren en vaardigheden van

casus behandeld over een specialist

afdelings- of divisieniveau, die samen

de deelnemers zelf.

die niet goed leek te functioneren.

met een bedrijfskundig manager

Hoe pak je dat aan als stafvoor-

Begeleider:

leiding geven aan een eenheid. In

zitter? Je bent in die hoedanigheid

Pieter Wijnsma

verband met de afwijkende inrichting

immers toch verantwoordelijk voor

van de GGZ is het wenselijk een Locatie:

de kwaliteit van de medische staf.

aparte intervisiegroep voor psychia-

Utrecht

Op een andere intervisieavond

ters te creëren. Bovendien is de rol

hebben we gesproken over oog-

van de medisch specialist in het duale

artsen, die onderling niet goed

management altijd sterk verweven

samenwerkten binnen één zieken-

met de specifieke inhoud van het

huis. Tijdens de avonden adviseer-

specialisme. De casuïstiek, die

den we elkaar over dergelijke

Data:

besproken zal worden, zal vrijwel

praktijksituaties. Een maand later

8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni,

altijd een combinatie zijn van een

kwamen we er vaak nog even op

13 september, 11 oktober, 8 november,

managementvraagstuk verbonden

terug. Dat

13 december 2011 (elke 2de dinsdag

aan een medisch-inhoudelijke kwestie.

werkte heel

van de maand)

De groep zal dan ook begeleid

goed.”

Intervisie afdelingshoofden UMC’s

Nieuw!

Deze intervisiegroep is bedoeld voor afdelingshoofden van UMC’s, die de

worden door een psychiater met veel ervaring als bestuurder en als coach.

behoefte hebben om met collegae stil

Begeleider:

te staan bij hun eigen functioneren.

Frans Que

Aan de hand van de bespreking van eigen casuïstiek kunnen daarbij aspecten aan de orde komen, zoals het managen van professionals, het creëren van draagvlak binnen de eigen groep, het bewerken van de

Locatie: Arnhem (bij Centraal Station)

Jos Vollebergh, gynaecoloog, voormalig voorzitter stafbestuur Ziekenhuis Bernhoven, over de intervisiegroep voor stafvoorzitters.


C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Medische staf en ziekenhuismanagement

Management voor medici

Nieuw!

7

“Grote variatie aan docenten”

Data:

Data:

1/2 februari 2011

5/6 sept, 17/18 oktober,

1/2 november 2011

14/15 november, 12/13 december

“Bij een reorganisatie van de staf

2011, 23/24 januari, 5/6 maart,

van ons ziekenhuis werd besloten

2/3 april, 14/15 mei 2012

ook aan scholing te doen. Ik maak

(altijd maandag en dinsdag)

al geruime tijd deel uit van het

In deze cursus staat de rol van de medische staf in beleid en management van ziekenhuizen centraal, evenals het functioneren van de

De Academie voor Medisch

medische staf zelf. Onder begeleiding

Specialisten en de Universiteit van

van een ziekenhuisbestuurder met

Tilburg zijn voornemens om vanaf

een achtergrond als arts en bedrijfs-

het cursusjaar 2011/12 de leergang

kundige, passeren de voornaamste

Management voor Medici gezamen-

aspecten van het management van

lijk te gaan aanbieden. Deze succes-

ziekenhuizen de revue. Er is veel

volle leergang zal dan voor de

ruimte voor discussie met een aantal

17de keer worden georganiseerd.

verschillende docenten, waaronder

Het programma bestaat uit acht

hoogleraren, ziekenhuisbestuurders

modules van twee dagen, inclusief

met een verleden als stafvoorzitter en

een overnachting. Het is bestemd

medisch specialisten met een eigen

voor medisch specialisten en overige

onderneming. Aan bod komen met

leden van medische staven uit

name: ontwikkelingen in de zorg, die

algemene en academische zieken-

van belang zijn voor de strategische

huizen en psychiaters uit GGZ-

keuzes; de organisatie van zieken-

instellingen, die zich grondig willen

huizen en van het toezicht op het

verdiepen in hun rol als medisch

bestuur; de verhouding tussen

manager, vakgroepvoorzitter of

management en professionals;

stafbestuurslid. In deze leergang

de rol, positie en organisatie van de

passeren alle aspecten van het

medische staf; de sturing van het

management van ziekenhuizen en

proces van strategieontwikkeling en

overige zorginstellingen de revue:

implementatie van beleid.

landelijke ontwikkelingen, beleid

Duur: 2 dagen met overnachting

en strategie, leiderschap, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, management van professionals,

Prijs:

organisatievormen, e.d. De verschil-

Leden VvAA én Orde: € 1.595,-

lende onderdelen van de leergang

Leden VvAA én NVZA: € 1.595,-

worden verzorgd door een team van

Niet-leden: € 1.995,-

docenten. De huidige programma-

(op basis van volpension)

leider, prof. dr. Jan Moen, zal ook in

stafbestuur en deze cursus leek me een goede gelegenheid. Het is me uitstekend bevallen. We hadden een kleine groep deelnemers waardoor de interactie met elkaar gemakkelijk verliep. Je ziet dat men in verschillende ziekenhuizen toch tegen dezelfde problematiek aanloopt. Er was een grote variatie aan docenten, ieder met een goed inhoudelijk verhaal. Een RvBvoorzitter sprak over resultaatverantwoordelijke eenheden in ziekenhuizen en de consequenties voor de manier van werken. Verder kwam er een medicus aan het woord die een commerciële kliniek had opgezet, sprak er een zorgverzekeraar en iemand van de universiteit. De cursus, in totaal zo’n 2,5 dag, gaf een totaalbeeld van wat er allemaal gaande is en we kregen handvatten aangeboden waar je echt wat mee kunt. Ik vond het allemaal goed georganiseerd, in een prima conferentiecentrum in het midden van het land.”

het vernieuwde programma een centrale rol blijven spelen. Inschrijving kan bij het ter perse gaan van deze brochure alleen nog via www.uvt.nl/tranzo. Zie voor de actuele stand van zaken de website van de Academie.

Michiel Bijkerk, anesthesioloog, Slingerland Ziekenhuis te Doetinchem over de cursus ‘Medische Staf en Ziekenhuismanagement’.


8

C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Medisch management in het ziekenhuis

Basics van management en beleid

Data:

Data:

10 maart, 31 maart, 7 april, 12 mei,

6 en 20 oktober en 3 november 2011

16 juni, 8 september, 29 september,

(van 14.00 tot 20.30 uur)

13 oktober en 17 november 2011 (donderdagen)

In de opleiding tot medisch specialist wordt doorgaans niet of nauwelijks

24 mei, 21 juni, 13 september,

aandacht besteed aan de organisatie

11 oktober, 8 november, 29 november,

waarin je komt te werken en hoe je

13 december 2011 en 10 en

daarin je weg kunt vinden. Die kennis

31 januari 2012 (dinsdagen)

is echter onontbeerlijk om als medisch

Ook medisch specialisten worden meer en meer belast met managementtaken. Taken waar u niet voor bent opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben voor de uitoefening van uw vak. De werkdruk neemt toe en het -plezier af. Om behalve als medisch specialist ook als manager adequaat te praktiseren, zijn o.a. een heldere visie, een optimaal gestructureerde maatschap maar ook een goed verlopende samenwerking nodig. Deze leergang van 9 dagen met een optionele terugkomdag biedt een algemene inleiding in management voor medisch specialisten en overige leden van medische staven. De leergang omvat de modules: Strategie en Beleid, Leidinggeven & samenwerken, Ziekenhuismanagement, Werving & selectie / IFMS, Financieel Management,

specialist je werk naar behoren te kunnen doen. Speciaal voor beginnende medisch specialisten (en voor alle anderen, die hun kennis en inzicht willen bijspijkeren), biedt de Academie een inleiding in de basics van management en beleid in het ziekenhuis. Aan bod komen de volgende onderwerpen: actuele landelijke ontwikkelingen in de (ziekenhuis-) zorg, de financiering van de medischspecialistische zorg, organisatievormen van ziekenhuis en medische staf en de voors en tegens daarvan, de voorwaarden voor het optimaal functioneren van vakgroep en maatschap, verbetering van de doorstroom van patiënten, gezondheidsrecht en kwaliteitsbeleid en het verloop van beleidsprocessen in het ziekenhuis en hoe je daar invloed op uit kunt oefenen.

“De cursus kon ook in ons eigen ziekenhuis worden georganiseerd” “Ik had wel interesse in de cursus, maar drie losse dagen in Utrecht was vanwege de afstand wat bezwaarlijk. Toen bij navraag bleek dat 28 andere specialisten van ons ziekenhuis ook belangstelling hadden kon zelfs twee keer, in het voorjaar en in het najaar, een incompany cursus worden georganiseerd. Ik heb zelf de eerste cursus gevolgd en vond die heel informatief. Het meest heb ik geleerd over de bekostiging van de gezondheidszorg en over de verschillende organisatiestructuren van ziekenhuizen. Onlangs ben ik maatschapvoorzitter geworden en daarom had de module over de organisatie van een maatschap eveneens mijn bijzondere aandacht. Het aardige was dat we heel specifiek over de situatie in ons eigen ziekenhuis konden praten omdat we hier allemaal werken. Daarnaast was het leuk dat je collega-specialisten waar je minder mee te maken hebt,

Time & stressmanagement, Marketing

Duur:

beter leert kennen. Een vervolg-

en organisatie én Onderhandelen.

3 dagen

cursus lijkt me een goed idee.”

Duur:

Prijs:

9 dagen Prijs: Leden VvAA én Orde: € 3.500,-

Leden VvAA én Orde: € 1.595,Leden VvAA én NVZA: € 1.595,Niet-leden: € 1.995,-

Leden VvAA én NVZA: € 3.500,Niet-leden: € 3.995,-

Marcel van den Berge, internist, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis over de incompany cursus ‘Basics van Management en Beleid’.


C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Management van vakgroep en afdeling

Medisch management in de GGZ

Data:

Data:

20/21 januari 2011

16/17 februari 2011

15/16 september 2011

30 november en 1 december 2011

Deze cursus is een inleiding in het

Deze cursus is bedoeld voor psychia-

medisch management op afdelings-

ters en psychologen in de GGZ met

of clusterniveau en daarom ideaal als

een taak als medisch manager.

basiscursus voor (startende) medische

De kern van de rol van de professio-

managers. De diverse onderdelen

nal als leidinggevende ligt in de

worden verzorgd door gespecia-

ontwikkeling van een met de collegae

liseerde docenten. Medisch managers

gedeelde visie op het behandelbeleid

moeten in een zeer beperkte tijd

en het mede leiding geven aan het

hun rol vervullen tegenover enerzijds

proces van realisatie hiervan in het

de afdeling en anderzijds de eigen

spanningsveld tussen ambitie en

vakgroep c.q. maatschap. Dat vereist

weerbarstige werkelijkheid. In deze

een heldere visie op de eigen rol en

cursus komt een aantal onderwerpen

duidelijke prioritering. Aan bod

aan bod die van belang zijn voor

komen: externe ontwikkelingen,

het goed kunnen vervullen van een

die relevant zijn voor elke vakgroep;

leidinggevende functie als professio-

de organisatie van het ziekenhuis

nal. Dat betreft onder andere: de ont-

en de rol en positie van de medisch

wikkelingen in de GGZ qua inhoud,

manager dan wel RVE-voorzitter

organisatie en financiering van de

daarin; de verhouding tussen vak-

zorg; de mogelijkheden om hier als

groep c.q. maatschap en de afdeling;

instelling c.q. afdeling op in te spelen;

de inrichting van het beleidsproces

mogelijke rollen en posities van de

van vakgroep en afdeling en de

professional in verhouding tot de

sturing van de realisatie daarvan en

bedrijfsmatig manager, de collegae en

het management van de vakgroep

het naast hogere niveau; het leiding

c.q. maatschap.

geven aan veranderingsprocessen in

Duur: 2 dagen (met overnachting)

de organisatie; en de eigenaardigheden van het management van

9

“Intensief, maar de moeite waard” “Sinds een jaar ben ik als psychiater ook programmaleider binnen het zorgprogramma ‘Angststoornissen’. Om die reden kreeg ik meer te maken met leidinggevende aspecten en daarom leek mij enige bijscholing wel nuttig. Vanuit de opleiding tot psychiater wordt vrij weinig tijd besteed aan beleidspsychiatrie. Ik ben positief over de cursus, het was intensief maar zeker de moeite waard. Wat ik prettig vond, was dat de informatie in een heel compacte vorm werd aangeboden. Twee dagen met een overnachting en daar zat ook een avondprogramma bij. Ook inhoudelijk vond ik het sterk. Er waren interessante sprekers, die een soort hoorcollege gaven waarbij wel de mogelijkheid werd geboden om vragen te stellen. We waren met een betrekkelijk kleine groep zodat er ook ruimte was om eigen ervaringen te vertellen waardoor het echt persoonlijk kon worden. Dat heeft beslist een meerwaarde.”

hoogopgeleide professionals. Bij de

Prijs:

bespreking van deze onderwerpen

Leden VvAA én Orde: € 1.595,-

zal zeker ook geput worden uit de

Leden VvAA én NVZA: € 1.595,-

ongetwijfeld zeer diverse ervaringen

Niet-leden: € 1.995,- (op basis van

van de deelnemers. De cursus wordt

volpension)

verzorgd door een aantal docenten onder leiding van een voorzitter Raad van Bestuur van een grote GGZ-instelling, die tevens psychiater is (Bas Schreuder). Duur: 2 dagen (met overnachting)

Wim Braam, psychiater, de Gelderse Roos en het

Prijs:

Nederlands Instituut voor de

Leden VvAA én Orde: € 1.595,-

Forensische Psychologie en

Niet-leden: € 1.995,- (op basis van

Psychiatrie (NIFP) over de cursus

volpension)

‘Medisch Management in de GGZ’.


10 C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Duaal management voor duo’s

Organiseren en managen maatschap/vakgroep

Om de resultaten van een afdeling

verband: de maten moeten de maat-

“Om meer begrip voor elkaar te kweken hebben we de workshop met meerdere maten gedaan.”

te maximaliseren is het noodzakelijk

schap in grote mate zelf structureren,

“In iedere maatschap zullen er

om als specialist manager en manager

en niemand is de baas. Werken in een

wel eens zaken wringen waarbij

bedrijfsvoering te opereren als

maatschap biedt vele voordelen:

een betere onderlinge afstemming

top-team. In deze unieke workshop

de collegialiteit; elkaar raadplegen

wenselijk is. Als medisch manager

ligt het accent op het permanent

en naar elkaar doorverwijzen; de

had ik het gevoel dat de samen-

verbeteren van het functioneren van

afnemende kwetsbaarheid (samen sta

werking binnen onze maatschap

het duo (zowel binnen het ziekenhuis

je sterk); de complementariteit van

ook beter kon. Je bent gelijk-

als in de GGZ). Samen met je duale

talenten; het ontbreken van onder-

waardig, je werkt vanuit een soort

partner werk je in deze workshop

geschiktheid; het delen van lief en

vertrouwenspositie met elkaar, en

met andere duo’s vooral aan het

leed; de mogelijkheden om parttime

hoe ga je dan om met verschillen

maximaliseren van de ‘duale synergie’.

te werken; de ruimte om vakanties

in werkwijze of prioritering?

Centraal staan thema’s zoals je

waar te nemen; de gezamenlijke

Vanuit zijn ervaring heeft de

persoonlijke en professionele ‘missie’

inkoop; de gezelligheid. Het zijn de

docent een flink aantal anekdotes

(wat drijft je in jouw leven en jouw

aspecten die maten aan het begin

verteld die voor ons heel herken-

werk), je persoonlijke ‘visie’ (wat wil

van de samenwerking vooral op het

baar waren. Er werd onder meer

je voor elkaar krijgen) en de visie van

oog hebben. Maar dergelijke voor-

ingegaan op het maken van

het duo, elkaars sterke en zwakkere

delen zijn alleen te genieten als u

afspraken en hoe je ervoor zorgt

kanten, elkaars persoonlijke stijlen,

de maatschap op twee niveaus goed

dat die daadwerkelijk worden

de irritaties, de sterke en zwakke

heeft georganiseerd: de bovenstroom

nagekomen. Verder werd een

kanten van het duo en de dynamiek

(taakverdeling, mandatering, overleg,

stukje bewustwording gecreëerd

als duo in relatie tot de context

rapportage, bestuursstructuur) en

voor de positie van de medisch

waarin je opereert. Met deze kennis

de onderstroom (openheid, omgaan

manager, die de soms lastige

ben je als duo beter in staat om

met meningsverschillen en conflicten,

vertaalslag moet maken van het

elkaars kwaliteiten en de verschillen

solidariteit, elkaar aanspreken).

beleid van het ziekenhuis naar

in rol, stijl, kennis en vaardigheden

In deze training leert u hoe u op

beleid voor de maatschap.

ook als krachtbron te gebruiken.

twee niveaus, de onder- en de boven-

Om meer begrip te kweken voor

De docenten hebben veel ervaring

stroom, de maatschap/vakgroep op

elkaar hebben we de workshop

met scholing en begeleiding van duo’s.

een efficiënte en plezierige wijze kunt

met meerdere maten gedaan.

Deze cursus leent zich uitstekend voor

aansturen en managen. De cursus

Dat kan ik

een incompany variant.

wordt samen met VvAA opleidingen

iedereen

Docenten: Frans Que en Frank Berends

& teamcoaching georganiseerd.

aanraden,

Duur:

Duur:

7 dagdelen (2 dagen met overnachting

1 dag

Nieuw!

Data:

Data:

16/17 mei 2011

24 mei 2011

(terugkomdag in overleg)

6 oktober 2011

17/18 oktober 2011 (terugkomdag in overleg)

en terugkomdag)

Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkings-

Prijs:

Prijs:

VvAA leden: € 395,-

Leden VvAA én Orde: € 2.195,-

Niet-leden: € 450,-

Leden VvAA én NVZA: € 2.195,-

het was goed voor de onderlinge motivatie.”

Niet-leden: € 2.395,-

Boudewijn Santerse, uroloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede

(op basis van volpension)

over de workshop ‘Organiseren en managen maatschap/vakgroep’.


C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Ziekenhuisfinanciën (beknopt)

Ziekenhuisfinanciën (uitgebreid)

11

Data:

Data:

“Interessante cursus”

9/23 maart 2011

25 januari, 15 februari, 22 maart,

“Samen met mijn collega’s

10/24 november 2011

19 april, 17 mei en 21 juni 2011

vormen we een dynamische en

(van 13.30 tot 21.00 uur)

ondernemende maatschap. We zijn

lijk) meer ruimte voor ondernemer-

Deze cursus is een uitgebreide variant

bezig nieuwe samenwerkingsstruc-

schap van zorgprofessionals. Dit bete-

van de cursus Ziekenhuisfinanciën.

turen te ontwikkelen in relatie tot

kent niet alleen dat er mogelijkheden

Dezelfde onderwerpen komen aan

het ziekenhuis. Zo willen we onder

zijn om een eigen zorgonderneming

bod, maar kunnen veel diepgaander

andere een RVE (resultaatverant-

op te richten, maar ook dat binnen

behandeld worden. In 6 modules van

woordelijke eenheid) voor pijn-

de bestaande zorginstellingen

een middag en een avond wordt u

bestrijding opzetten. Om meer

steeds vaker op decentraal niveau

volledig bijgepraat over de bedrijfs-

inzicht te krijgen hoe de financie-

strategische en bedrijfseconomische

economie van het ziekenhuis en de

ring van een ziekenhuis is geregeld

verantwoordelijkheden worden neer-

medische staf. De cursus is met name

en ook hoe andere maatschaps-

gelegd. In beide gevallen vraagt dit

geschikt voor bestuursleden van koe-

vormen werken, heb ik de cursus

van de medische professional kennis

pelmaatschappen, penningmeesters

gevolgd. In zes dagen, verspreid

en vaardigheden op financieel gebied

van maatschappen, afdelingshoofden

over een jaar, kwamen duidelijk

zodat zorginhoudelijke plannen

of voorzitters van Resultaat Verant-

de financiële aspecten naar voren.

kunnen worden ondersteund door

woordelijke Eenheden. In zowel de

Ook werd de organisatie van een

een financieel gezonde bedrijfs-

korte als de uitgebreide cursus wordt

ziekenhuis belicht, waaronder

voering. De cursus is geschikt voor

aangesloten bij de meest actuele

de verantwoordelijkheden van de

medische managers en bestuurders

ontwikkelingen. In de cursus wordt

Raad van Bestuur en de Raad van

van de medische staf (maar elke

veel gewerkt aan de hand van de

Toezicht. Tijdens de bijeenkomsten

geïnteresseerde medisch specialist is

actualiteit in de wet- en regelgeving

kregen we opdrachten zoals het

welkom). Na afloop van de cursus

en praktische casussen, die ook door

interpreteren van de jaarrekening

hebben de deelnemers een overzicht

de deelnemers zelf kunnen worden

van een ziekenhuis en het door-

van de voornaamste vraagstukken

ingebracht. De cursus wordt gegeven

nemen en vergelijken van para-

die van belang zijn bij de financiering

door een registeraccountant met

meters als solvabiliteit en rentabili-

van de medisch specialistische zorg en

veel ervaring in het toezicht op en

teit. Verder werd in de groep van

bedrijfsvoering van zorgafdelingen

de advisering van bestuurders van

twaalf deelnemers de actualiteit

c.q. ondernemingen. De basis is

ziekenhuizen en van maatschappen

besproken zoals de overname van

voldoende om kritisch te kunnen

en koepels van vrijgevestigd medisch

de IJsselmeerziekenhuizen door

participeren in bedrijfseconomische

specialisten.

Loek Winter. Het was een interes-

Vernieuwd!

Het nieuwe zorgstelsel biedt (geleide-

analyses en besluitvorming zoals die zich bij RVE’s of zorgondernemingen voordoen. De cursus wordt gegeven

sante cursus die mij de informatie Duur:

heeft verschaft die ik graag wilde

6 dagen

door een docent met veel ervaring

Prijs:

in de advisering van maatschappen,

Leden VvAA én Orde: € 2.995,-

medische staven en startende

Leden VvAA én NVZA: € 2.995,-

ondernemers.

Niet-leden: € 3.795,-

weten”.

Duur: 2 dagen Prijs: Leden VvAA én Orde: € 1.195,Leden VvAA én NVZA: € 1.195,-

Xander Eijsbouts, anesthesioloog, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Niet-leden: € 1.395,-

over de cursus ‘Ziekenhuisfinanciën (uitgebreid)’.


12 C O M P E T E N T I E G E B I E D : O R G A N I S AT I E

Uw jaarrekening leren lezen

Zorgpaden

Nieuw!

Data:

Data:

2 maart, 21 april, 24 juni,

25 maart en 7 oktober 2011

28 september, 22 november 2011

Patiënten komen zes keer terug naar

Als vrijgevestigd zorgprofessional

het ziekenhuis voor afspraken, die

wordt u elk jaar geconfronteerd met

ook gecombineerd hadden kunnen

de door uw accountant opgemaakte

worden. Tijdens de avond-, nacht- en

jaarrekening. Een belangrijk stuk,

weekenddiensten zijn de gegevens

dat u in staat stelt om conclusies te

van de patiënt niet beschikbaar in

trekken omtrent het rendement en

acute situaties. Veelvuldig moet de

de omvang van uw praktijk en uw

medisch specialist zelf actie onder-

vermogen. Bij een goede analyse kunt

nemen omdat patiënten anders te

u tijdig de juiste maatregelen treffen

lang wachten op een onderzoek bij

om het rendement van uw praktijk

de röntgen of een operatie. Herkent

te continueren of te verbeteren.

u deze voorbeelden? Iedere medisch

Voor een optimale praktijkvoering

specialist ervaart dagelijks hoeveel

is het dan ook van belang dat u een

invloed de (gebrekkige) organisatie

goede gesprekspartner bent van

van patiëntstromen heeft op de

uw financieel adviseur. Om dit te

efficiency en effectiviteit van de

bereiken is deze workshop over het

behandeling. Dat geldt ook voor

leren lezen van uw jaarrekening

de samenwerking tussen collegae

ontwikkeld. U leert de vertaalslag

en met andere disciplines. Door de

te maken van de jaarrekening naar

toenemende marktwerking wordt

het rendement van uw praktijk en

de snelheid waarmee de patiënt

vermogen. De cursus wordt georgani-

geholpen wordt en het voorkomen van

seerd samen met VvAA opleidingen

fouten steeds belangrijker. Voor het

& teamcoaching.

verbeteren van dit soort processen

Duur: 1 middag

is uw inhoudelijke deskundigheid vereist. Daarom is uw betrokkenheid hierbij noodzakelijk. Deze cursus

Prijs:

biedt u de vereiste basiskennis over

VvAA leden: € 225,-

het ontwerpen en invoeren van

Niet-leden: € 275,-

zorgpaden en collegae presenteren inspirerende voorbeelden.

“Niet opgeleid tot medisch manager” “Als specialist ben ik niet opgeleid tot medisch manager. Zo’n functie krijg je erbij maar ik wilde toch de tools hebben om er daadwerkelijk inhoud aan te geven. Je zit vaak met vragen: Wat hoort bij je takenpakket en wat je moet delegeren? Wat moet je zoal in de gaten houden en hoe kom je aan informatie? De negendaagse cursus, die maandelijks wordt georganiseerd, geeft antwoord op dat soort vragen. Verder heb ik ook inzicht gekregen in het verschil tussen managen en medisch handelen. Managen betekent vooral inzicht hebben in het handelen van mensen. Waarom reageert iemand zo en hoe moet ik reageren om zaken voor elkaar te krijgen? Verder waren er interessante modules over o.a. ziekenhuisfinanciën, organisatie, communicatie en timemanagement. De cursus geeft een soort overview, maar is wel zodanig diepgaand dat je er echt wat aan hebt. Je ervaart dat raadgevingen werken in de praktijk en dat geeft weer aanleiding om jezelf daarin verder te ontwikkelen.”

Duur: 1 dag Prijs: Leden VvAA én Orde: € 595,Leden VvAA én NVZA: € 595,Niet-leden: € 695,-

Arend Arends, klinisch geriater en medisch manager Geriatrie, Havenziekenhuis, Rotterdam over de cursus ‘Medisch management in het ziekenhuis’ (zie pagina 8)


COMPETENTIEGEBIED: SAMENWERKING

Resultaatgericht onderhandelen

13

tot glasheldere besluiten te komen zonder de geijkte vergadering. Of om deze efficiënter te laten verlopen.

“Heel goed bevallen”

Data:

In deze pragmatische training wordt

17 maart 2011

op interactieve wijze ingegaan op de

“Enkele maanden geleden ben

13 september 2011

achtergrond van stroperige besluit-

ik voorzitter geworden van de

vorming. Daarnaast ontvangt u tal van

medische staf. De stafvergaderingen

tips en adviezen die een efficiënte

wilden nogal eens ondoelmatig

besluitvorming kunnen bespoedigen.

verlopen en daarom had ik graag

De cursus wordt gegeven samen met

wat handvatten om alles in goede

VvAA opleidingen & teamcoaching.

banen te leiden. De cursus is mij

bereik ik wat ik wil zonder de relatie

Duur:

heel goed bevallen, met name het

met de ander(en) te schaden? In deze

1 dag

interactieve karakter. Geen stan-

Goede onderhandelingsvaardigheden vormen belangrijk gereedschap voor iedere medicus. Daarbij gaat het niet om het winnen. De ideale opgave voor een onderhandelaar luidt: hoe

training leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen. U ontdekt waardoor sommige onderhandelings-

daard verhaaltje, maar op basis van Prijs:

vragen van de deelnemers werd

VvAA leden: € 395,-

het programma doorlopen. Ik heb

Niet-leden: € 450,-

veel goede tips gehoord, bijvoorbeeld hoe je een vergadering

situaties lastig voor u zijn en wat u kunt doen om effectief te sturen in

Mediation

het gesprek. U krijgt inzicht in hoe

voorbereidt, een agenda maakt én ervoor zorgt dat mensen het voor-

u kunt krijgen waar u recht op heeft

Data:

bereidende werk daadwerkelijk

zonder dat u zich brutaal of al te

25/26 mei en 31 oktober en

doen. In het verleden werden

meegaand hoeft op te stellen.

1 november 2011

notulen niet gelezen en agenda-

Trucjes komen er niet aan te pas,

punten pas tijdens de vergadering Deze cursus is in overleg met de Neder-

toegelicht. Nu schrijf ik er duidelijk

landse Vereniging voor Heelkunde

bij wat de bedoeling van een

ontwikkeld. Het is een basistraining

agendapunt is. Is het een discussie-

conflictbemiddeling in de gezond-

onderwerp of gaat het om besluit-

heidszorg. De cursus is bedoeld voor

vorming? Men kan er van tevoren

Duur:

alle medisch specialisten, die wel eens

over nadenken. Vergaderen kost nu

1 dag

gevraagd worden om te adviseren of

aanmerkelijk minder tijd. Ik merk

te bemiddelen in conflicten binnen

dat de stafleden zich beter kunnen

of tussen maatschappen c.q. vak-

voorbereiden. Ik heb al te horen

groepen. Bijvoorbeeld als lid van een

gekregen dat dit erg gewaardeerd

stafbestuur, als gezaghebbend collega

wordt. Toch leuk om positieve

binnen de eigen organisatie of van

feedback te krijgen!”

al leert u deze wel herkennen en uzelf beschermen tegen degenen, die misbruik zouden kunnen maken van uw redelijkheid.

Prijs: Leden VvAA én Orde: € 395,Niet-leden: € 450,-

Tijdbesparend vergaderen

buiten of als lid van een commissie klachtenbehandeling van een weten-

Data:

schappelijke vereniging. De training

29 maart, 26 mei, 31 oktober,

bestaat uit een combinatie van

1 december 2011

‘praktische theorie’ en het zelf

Het hoort bij het werk van de zorg-

oefenen van vaardigheden.

professional: overleggen en besluit-

Duur:

vorming. Samenwerkingsverbanden

2 dagen met overnachting

worden zowel groter als intensiever en veel zorgprofessionals hebben te maken met tijdrovende en inefficiënte besluitvormingsprocessen. Opvallend is tegelijkertijd de geringe aandacht voor mogelijke verbeteringen in de besluitvorming. Er zijn andere manieren om

Prijs: Leden VvAA én Orde: € 1.495,Leden VvAA én NVZA: € 1.495,Niet-leden: € 1.695,(op basis van volpension)

Joke Haartsen, gynaecoloog, Elkerliek ziekenhuis, Helmond over de cursus ‘Tijdbesparend vergaderen’.


14

COMPETENTIEGEBIED: C O M M U N I C AT I E

Specialisten in communicatie

COMPETENTIEGEBIED: KENNIS EN WETENSCHAP

Eerste hulp bij een dreigende klacht

Data:

van individuele leerwensen van de

Nieuw!

deelnemers. De cursus wordt georganiseerd samen met VvAA opleidingen

6 april 2011 (14.00 - 21.30 uur) en 18

Data:

mei 2011 (16.00 - 20.00 uur)

19 april en 8 september 2011

Met welke ‘tools’ houd ik regie

Een praktische workshop bestemd

over het gesprek en mijn spreekuur?

voor de zorgprofessional die beter

Hoe kan ik de patiënt laten zien

voorbereid wil zijn op het omgaan

en merken dat ik aandacht heb en

met (dreigende) klachten. De work-

luister? Hoe kan ik zowel met mijn

shop bevat een juridische inleiding

woorden als met mijn lichaamstaal

met veel concrete praktijksituaties,

optimaal contact maken, terwijl het

gecombineerd met praktische tips

minder tijd kost? Tijdens de eerste

voor een betere communicatie tussen

bijeenkomst gaan we in op veel-

zorgverlener en patiënt. Er wordt met

voorkomende en herkenbare

behulp van een acteur geoefend aan

Data:

praktijksituaties. We illustreren deze

de hand van zelf ingebrachte casuïs-

8 april en 11 oktober 2011

met filmfragmenten en in praktijk-

tiek. De workshop wordt gezamenlijk

simulaties met een ervaren acteur.

georganiseerd met VvAA opleidingen

De inbreng van de deelnemers is

& teamcoaching. De workshop wordt

hierbij de leidraad. Dit levert zowel

gegeven door een team van juristen

algemene als op individuele situaties

van VvAA en een mediator.

toegesneden tips en adviezen op. Deze worden vervolgens meegenomen in een praktijkopdracht

Niet-leden: € 325,-

tijdens eigen consulten met een

Hoe schrijft u efficiënt een heldere en inzichtelijke wetenschappelijke publicatie: een artikel, rapport of proefschrift? Dat is de vraag die tijdens deze workshop centraal staat. Er wordt

weergeven van de casuïstiek én schrijven volgens de vaste standaard. De invalshoek is taalkundig. In deze workshop staan zowel het schrijf-

Professioneel presenteren

proces als het uiteindelijke product centraal. De cursus wordt georgani-

Data:

seerd samen met VvAA opleidingen

31 maart en 14 april 2011

& teamcoaching.

14 oktober en 4 november 2011

en non-verbale communicatietechnieken tijdens patiëntencontacten.

Schrijven wetenschappelijke publicatie

vraag, het op aantrekkelijke wijze

opnamen die een aantal deelnemers

aan bruikbare informatie over verbale

VvAA leden: € 795,Niet-leden: € 895,-

helder formuleren van de onderzoeks-

VvAA leden: € 275,-

groep krijgt zo in één keer een schat

Prijs:

één middag

terugkomen. Dan bekijken we de

‘hoofdpersoon’ als de rest van de

2 dagen

hierbij aandacht besteed aan het

Prijs:

we geven feedback. Zowel de

Duur:

Duur:

waarop we in het derde dagdeel

digitale camera heeft gemaakt en

& teamcoaching.

Hoe houd ik de aandacht van mijn

Duur: 1 dag

Duur:

publiek vast? Hoe maak ik mijn

anderhalve dag

presentatie zo aantrekkelijk mogelijk?

VvAA leden: € 395,-

Presenteren voor een groot publiek is

Niet-leden: € 450,-

Prijs: Leden VvAA én Orde: € 795,Niet-leden: € 995,-

een vak apart. Mondeling presenteren leert u vooral door het veel te doen. De cursus biedt dan ook volop tijd om te oefenen. Iedereen bereidt thuis een presentatie van 10 minuten voor. Tijdens de training wordt u opgenomen op video. Gedurende de nabespreking krijgt u feedback op wat effectief was en wat verbeterd kan worden. De video bevestigt deze feedback. Het programma wordt samengesteld aan de hand

Prijs:


S C H O L I N G I N O P D R AC H T

Naast de cursussen, waarop medisch specialisten, overige leden van medische staven en aios individueel kunnen inschrijven, verzorgt de Academie ook een groot aantal cursussen in opdracht. Deze komen van ziekenhuizen, medische staven, maatschappen of vakgroepen, wetenschappelijke verenigingen en aiosverenigingen. Vrijwel alle cursussen, die aan individuele medisch specialisten en aios worden aangeboden, kunnen ook in opdracht en op maat worden verzorgd.

15

“Ik begon met een gezonde achterdocht” “Deze masterclass is in ons ziekenhuis gegeven omdat de directeur aan de slag wilde met resultaatverantwoordelijke eenheden. Dat betekent

Voorbeelden van opdrachten:

dat we veel meer als manager verant-

Kwaliteitszorg

• Een jaarlijkse managementcursus

woordelijk worden voor het reilen

voor een wetenschappelijke

en zeilen van onze units.

vereniging, zoals voor de

Tien vrijdagen lang zijn diverse

voor gespreksleiders van de

Nederlandse Vereniging van

onderwerpen uitgediept. Ik begon

medische staf.

Spoedeisende Hulp Artsen.

deze cursus met een gezonde achter-

• Een tweedaagse IFMS-training

• Visitatietraining voor leden van visitatiecommissies. • Mediationtraining voor leden van een bemiddelingscommissie

docht die veel specialisten hebben

Scholing van aios

tegenover alles wat met management te maken heeft. Toch ben ik over het

• Basiscursussen medisch manage-

geheel genomen positief. Als voor-

van een wetenschappelijke

ment voor aios, zoals een aantal

zitter van onze beroepsbelangen-

vereniging.

verplichte 2-daagse cursussen

commissie bracht de sessie over DBC’s

voor aios van Erasmus MC en

mij niets nieuws; daarentegen vond ik

VUmc en (half)jaarlijkse, verplichte

de bijeenkomsten over samenwerking

6-daagse cursus voor aios

in de maatschap, het omgaan met

Medische Microbiologie en voor

personeel en het hanteren van

assistenten van de Federatie

conflicten binnen allerlei samen-

Medische Laboratorium

werkingsverbanden erg nuttig.

Specialismen.

Interessant was het inzicht krijgen

• Conferenties over samenwerking in het kader van het preoperatief traject, dossieronderzoek, e.d.

Medisch management • Incompany cursussen voor medisch managers in algemene zieken-

• Korte cursussen van één of

in je eigen functioneren als leiding-

huizen, UMC’s en GGZ-instellingen,

enkele dagdelen over thema’s,

gevende door middel van een vragen-

variërend van enkele dagdelen

zoals onderlinge samenwerking,

lijst die je zelf en een aantal mensen

tot een uitgebreid programma.

conflicthantering, onderhandelen,

in je directe omgeving moest invullen.

• Begeleiding van intervisie dan

timemanagement, veiligheid en

Het was een boeiende ervaring om

wel coaching van afdelings-

kwaliteit, gezondheidsrecht, e.d.

na te gaan of je eigen perceptie

hoofden in UMC’s of medisch

strookt met die van anderen en waar

managers in algemene zieken-

eventuele verbeterpunten zitten.”

huizen of GGZ-instellingen.

• Korte cursussen voor maatschappen, vakgroepen en stafbesturen over het management van de maatschap, vergadertechniek, jaarrekening lezen, onderlinge samenwerking, beleidsontwikkeling, functioneren medische staf, e.d.

• Een Management Development programma voor een ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging,

Daniel Moolenburgh, reumatoloog, Medisch Centrum Alkmaar over de

zoals voor de Nederlandse

incompany Masterclass ‘Management

Vereniging van ZiekenhuisApothe-

voor medisch specialisten’.

kers (NVZA).


Voor vragen, opmerkingen of suggesties: Back Office: Mw. A. (Anita) van Amerongen-Brouwer Telefoon 030 247 41 97 E-mail: a.van.amerongen@academiems.nl of info@academiemedischspecialisten.nl Postbus 8153 • 3503 RD Utrecht Orteliuslaan 750 • 3528 BB Utrecht www.academiemedischspecialisten.nl

Academie voor Medisch Specialisten Cursusprogramma 2011  

Discipline overstijgende scholing voor medisch specialisten, professionals in de GGZ, medisch managers, RVE-voorzitters, visitatiecommissies...

Academie voor Medisch Specialisten Cursusprogramma 2011  

Discipline overstijgende scholing voor medisch specialisten, professionals in de GGZ, medisch managers, RVE-voorzitters, visitatiecommissies...

Advertisement