Page 1

dü+Áø±+‹, »qe] 2014

ˇø£ ñqï‘· Á>±eT+ ø√dü+ Á|ü»\, Ä˝À#·q\ nqTdü+<Ûëq+

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\‘√ . . . ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

1

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT $<Ûëq |üÁ‘·+ @$T{Ï? 1. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Ç<=ø£ düe÷y˚X¯ y˚~ø£. á Á>±eTdüTÔ\/Á>±eT+ qT+&ç e∫Ãq $$<Ûä eè‘·TÔ\T/yê´dü+>±\˝À >∑\ yê]ì, ≈£î\, eT‘·, ej·TdüT‡, *+>∑+, sê»ø°j·T uÒ<Ûë\≈£î nr‘·+>±, ˇø£ #√{ÏøÏ #˚s¡Ã≥+. düuÛÑT´\ eT<ä´ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT ø=qkÕ–+#·{≤ìøÏ yÓuŸ ôd’{Ÿ, ù|òdtãTø˘, HÓ\yêØ HÓ{Ÿ dü<ädüT‡\T, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‹]– ø£\TdüTø√e≥+, ñ‘·Ôsê\ <ë«sê e÷{≤¢&ÉTø√e≥+ e+{Ï e÷<ä´e÷\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+. ñqïe≈£î ` $<ä´, kÕe÷õø£+,Äs√>∑´+, kÕ+πø‹ø£‘·\ $wüj·T+˝À ` @$T eT+∫ #˚j·T>∑\eTH˚ Ä˝À#·q\qT, dü\Vü‰\qT b˛>∑T#˚j·T{≤ìøÏ @sêŒ≥T#˚j·Tã&çq y˚~ø£ Ç~. #˚|ü{Ϻq |ü<Ûäø±\qT <ë‘·\T / k»q´ø±s¡T\‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T{≤ìøÏ ˇø£ j·T+Á‘ê>±ìï @sêŒ≥T #˚j·T≥+. |ü<Ûäø±\qT neT\T #˚j·T≥+˝À Ä‘êà_Ûe÷q+, bÕs¡<äs¡Ùø£‘·, ãVæ≤s¡+>∑‘·, kÕeTs¡∆´+, ìs¡+‘·s¡ ø=qkÕ–+|ü⁄ ñ+&˚˝≤>± #·÷&É≥+. |ü<øäÛ ±\T neT\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT Ç‘·s¡ Á|üuTÑÛ ‘˚«‘·s¡ dü+dü\ú T, Á|üuTÑÛ ‘·« dü+dü\ú T, $uÛ≤>±\T, Á≥düTº\T, ùdyêdü+dü\ú T, eè‹Ô|sü y¡ ÓTqÆ dü+ã+<Ûë\T eT]j·TT yê´bÕs¡ dü+düú\ jÓTTø£ÿ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T rdüTø√e&É+. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT <ë«sê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚jT· {≤ìøÏ düV‰ü j·T |ü&qç yê]ì düeTT∫‘·+>± >ös¡$+#·≥+, yês¡T #˚dqæ düV‰ü j·÷\T á yÓuôŸ d’{˝Ÿ À XÊX¯«‘·+>± sêuÀj˚T dü+e‘·‡sê\˝À Á|ü‹_+_+|ü#˚j·T≥+. j·TTe‘·sêìøÏ Ä<äsÙ¡ +>± ñ+&É{≤ìøÏ ñqïe düe÷» düuTÑÛ ´\T ‘·eT s¡+>±\T eè‘·TÔ\T, yê´|üø±\˝À kÕ~Û+∫q $»j·÷\˝À bÕ\T|ü+#·Tø√e≥+, dü+ãs¡|ü&É≥+. ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+, >∑‘· #·]Á‘· H˚]Œq bÕsƒê\ <ë«sê nqTuÛÑyê\T Á>∑Væ≤+∫ >∑‘· yÓ’uÛÑyêìï |ü]s¡øÏå+#·≥+. kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹, |òü*‘ê\‘√ eTq ñqïe Á>±e÷ìï ˇø£ qeT÷Hê Á>±eT+>± eT*#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚j·T≥+.

MTs¡T @$T #˚j·Te#·TÃ? Ç+<äT˝À ø£\e≥+: MTs¡T ≈£L&Ü á #·Ts¡Tø¬ ’q ãè+<ä+˝À ˇø£]>± #˚s¡e#·TÃ. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT ù|òdt ãTø˘ ãè+<ä+˝À #˚s¡{≤ìøÏ Ä˝À∫+#· + &ç . ˝Ò < ë e÷≈£ î á yÓ T sTT˝Ÿ |ü + |ü + &ç . www.vunnava.com ù|Jì ‘·sT¡ #·T>± >∑eTìdüTÔ+&É+&ç./ #· ÷ dü T Ô + &É + &ç . MT neT÷\´ yê´K´\qT, dü Œ +<ä q \qT ‘Ó*j·T#˚düTÔ+&É+&ç. düMTøÏå+#·≥+ : Ç+<äT˝À Á|ü‹bÕ~+#·ã&ÉT‘·Tqï $<ä´ Á>±e÷uÛTÑ ´<äjT· |ü<øäÛ ±\qT <ä÷s¡<èä w溑√ MT nqTuÛyÑ ê\ Ä<Ûës¡+>± $X‚¢wæ+#·+&ç. yê{Ïì eT]+‘· Á|üjÓ÷»qø£s¡+>±, düè»Hê‘·àø£+>± #˚j·T{≤ìøÏ MT dü\Vü‰\T Çe«+&ç. Ç+<äT˝À #ê˝≤ s¡ø±\ ø±s¡´Áø£e÷\ Á|ü‹bÕ<äq\T ñHêïsTT. n+<äT˝À ø=ìï ˇø£ÿkÕ] #˚ùd$, eT]ø=ìï Bs¡øÈ ±*ø£yTÓ qÆ $. M{ÏøÏ @fÒ{≤ ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ Ädüsê nedüs+¡ ne⁄‘·T+~. Ç≥Te+{Ï yê{Ïì MT uÛ$Ñ wü´‘·TÔ≈î£ k˛bÕHê\T y˚dæq MT ô|<ä›\ C≤„|üø±\T>± MTs¡T ÁbÕs¡+_Û+∫ ø=qkÕ–+#·e#·TÃ. bÕ\T|ü+#·Tø√+&ç/uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø£+&ç: á ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´\T ø±e{≤ìøÏ MTs¡T πøe\+ <Ûäq düVü‰j·Ty˚T #˚j·Tqedüs¡+ ˝Ò<äT. MT $\TyÓ’q düeTj·T+, MT n_Ûs¡T#·T\T, HÓ’|⁄ü D≤´\T, |ü<øäÛ ±\ eP´Vü≤ s¡#q· /Ä#·sD ¡ ≤ kÕeTsê∆´\qT eT]+‘· $\TyÓ’q$>± |ü]>∑DÏkÕÔeTT. MT≈£î @ Ä˝À#·q ñHêï e÷≈£î ˇø£ÿe÷≥ sêj·T+&ç.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

2

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT |üÁ‹ø£ ` 4 dü+e‘·‡s¡eTT\ Á|üD≤[ø£ sêuÀj˚T 4 dü+e‘·‡sê\˝À, ÁøÏ+<ä Ç∫Ãq Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡eTT, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ n+X¯+ô|’ πø+ÁBø£]+∫ 16 dü+∫ø£\T Á|ü#·T]+#ê\ì e÷ Ä˝À#·q. MT eT÷˝≤\T ñqïe˝À ñHêïj·÷? MT≈£î á yêsêÔ |üÁ‹ø£ |ü+|æ+#·eT+{≤sê? eTq }] nuÛÑT´<äj·÷ìøÏ @yÓTÆHê düVü‰j·T|ü&Ü\qT≈£î+≥THêïsê? MTπs<Ó’Hê á |üÁ‹ø£ <ë«sê #Ó|üŒ<ä\#·T≈£îHêïsê? $esê\qT (vunnava.com@gmail.com) <ë«sê e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç. 1) ñ>±~ 2013( @Á|æ˝Ÿ 2e yês¡eTT˝À) e⁄qïe.ø±yéT eT]j·Tj·TT ‘ê‘êÿ*ø£ ø±s¡´ ìsê«Vü≤ø£ eT+&É* >∑T]+∫ |ü]#·j·TeTT (á dü+∫ø£ düeT]Œ+∫q yês¡T ` $.$.◊.{Ï Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ ). 2) >∑Ts¡T|üP]íeT 2013 (E˝…’ 2e yês¡eTT˝À) ñbÕ<Ûë´j·Teè‹Ô˝À |üì#˚dæq ñqïe yêdüT\ $esê\T. ( á dü+∫ø£ düeT]Œ+∫qyês¡T` ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt Á>∑÷|t Ä|òt Çìdæº≥÷´wüHé‡) 3) <ädsü ê 2013 (nø√ºãs¡T 2e yês¡eTT˝À) ñqïe bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ |üì#˚dTü Ôqï ñbÕ<ë´j·TT\ $esê\T, ñqïe m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{Ï eT]j·TT bÕsƒ¡XÊ\\ #·]Á‘·.( á dü+∫ø£ düeT]Œ+∫qyês¡T ` C≤dæÔ •esêeTø£èwüí, uÛ≤düÿ]DÏ) 4) dü+Áø±+‹ 2014 (»qe] 2e yês¡eTT˝À) 2013 dü+e‘·‡s¡eTT˝À Á>±e÷_Ûeè~› ø√düeTT $$<Ûä ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô #˚dæq <ë‘·\ $esê\T.( á dü+∫ø£ düeT]Œ+∫qyês¡T ` j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ ) 5) ñ>±~ 2014 (@Á|æ˝Ÿ 2e yês¡eTT˝À)Á>±eT |ü+#êsTTr eT]j·TT ø√ Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\ $esê\T, eÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+˝À (f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J) |üì#˚düTÔqï ñqïe yêdüT\ $esê\T. 6) >∑Ts¡T|üP]íeT 2014( E˝…’ 2e yês¡eTT˝À) ø£fi≤ø±s¡T\T, >±j·T≈£î\T, s¡#s· TT‘·\T, q≥T\T, bÂsêDÏø£ Hê≥ø£ ø£fi≤ø±s¡T\T, ãT*¢‘Ós¡ /yÓ+&ç‘Ós¡ s¡+>∑eTT˝À |üì#˚düTÔqï yê] $esê\T. 7) <ädüsê 2014 (nø√ºãsY 2e yês¡eTT˝À), kÕ|òtºy˚sY/ ø£+|üP´≥sY s¡+>∑eTT˝À |üì#˚düTÔqï yê] $esê\T 8) dü+Áø±+‹ 2015 (»qe] 2e yês¡eTT˝À) bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T, dü«#·Ã¤+<ä ùde dü+düú\ $esê\T, eT]j·TT 2014 dü+e‘·‡s¡eTT˝À Á>±e÷_Ûeè~› ø√düeTT $$<Ûä ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô#˚dæq <ë‘·\ $esê\T. 9) ñ>±~ 2015(@Á|æ˝Ÿ 2e yês¡eTT˝À) yÓ’<ä´s¡+>∑eTT˝À |üì#˚düTÔqï yê] (&Üø£ºs¡T¢, qs¡T‡\T, bòÕs¡àdædtº, yÓT&çø£˝Ÿ ]Á|üC…+fÒ{Ïyé, HêHé yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|üsYyÓ’»sY‡) $es¡eTT\T. 10) >∑Ts¡T |üP]íeT 2015(E˝…’ 2e yês¡eTT˝À) s¡ø£åD s¡+>∑+˝À (ÄØà, H˚M, $T*≥Ø) ñqïe yêdüT\ $es¡eTT\T. 11) <ädüsê 2015 (nø√ºãsY 2e yês¡eTT˝À), $<˚XÊ˝À¢ ñqï ñqïe yêdüT\ (HêHé ¬sdæ&Ó+{Ÿ Ç+&çj·THé‡) $esê\T. 12) dü+Áø±+‹ 2016 (»qe] 2e yês¡eTT˝À) yê´bÕs¡, yêDÏ»´ s¡+>±˝À¢ (u≤´+ø£sY‡, #ês¡ºsY¶ nøö+f…+{Ÿ‡, @C…+{Ÿ‡) |üì#˚düTÔqï yê] $esê\T eT]j·TT 2015 dü+e‘·‡s¡eTT˝À Á>±e÷_Ûeè~› ø√düeTT $$<Ûä ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô#˚dæq <ë‘·\ $esê\T. 13) ñ>±~ 2016 (@Á|æj·T˝Ÿ 2e yês¡eTT˝À) $T–*q $$<Ûä s¡+>±\˝À/ $_ÛqïyÓTÆq s¡+>±\˝À |üì#˚düTÔqï ñqïe yêdüT\ $esê\T. 14) >∑Ts¡T |üP]íeT 2016 (E˝…’ 2e yês¡eTT˝À) >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\˝À 10e ‘·s¡>∑‹ {≤|üsY‡ (|òüdtº sê´+ø˘)/u…dtº ne⁄{Ÿ >√sTT+>¥ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ $esê\T. 15) <ädüsê 2016(nø√ºãsY 2e yês¡+) eTq Á>±e÷ìøÏ ù|s¡Tô|{Ϻ , eTq Á>±eTeTT ù|πs Ç+{Ïù|s¡T>± #˚düT≈£îqï ñqïe e+o≈£î\ $esê\T. MTs¡T ô|’ |ü{Ϻø£˝Àì @<Ó’Hê |üÁ‹ø£qT düeT]Œ+#ê\qT≈£î+fÒ (MT dü«#·Ã+<ä/yê´bÕs¡ dü+düú <ë«sê >±ì, MT |æ\¢\ |ü⁄{Ϻq s√E dü+<äs¡“¤eTT>± , MT J$‘· X¯óuÛÑ|òüT&çj·T\qT/$»jÓ÷‘·‡yê\qT |ü+#·T≈£îH˚ düeTj·TeTT˝À, MT |üPØ«≈£î\ eT<ÛäTs¡ düàè‹˝À) e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç. |ü⁄≥\ dü+K´qT ã{Ϻ, eTTÁ<äD eT]j·TT b˛ùdºõ Ks¡TÃ\T s¡÷. 5,000 qT+&ç s¡÷.10,000 es¡≈£î ñsêeT]>± ñ+&Ée#·TÃ. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

3

www.vunnava.com


ø£\\T l\ø°åà ≈£î+#·q|ü*¢ ôV≤˝…Hé ¬ø˝…¢sY ì ( u≤´#Y\sY &çÁ^ Ä|òt ÄsYº‡ dü+bÕ~+∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï #Ó${Ï,>∑TÁ&ç¶ eTìwæ) ˇø£ $˝Òø£] ªª#·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+ ø£Hêï <äTs¡<äèwüºe+‘·T\T á Á|ü|ü+#·+˝À ñHêïsê..? nì Á|ü•ï+#ês¡≥... ªªñHêïs¡T.... ø£\\T ˝Òìyêfi¯óflµµ nì #ÓbÕŒs¡≥.. ˇø£ k˛ºsY ø°|üsY>± |üì#˚dæ. .. Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´~Ûø£ <Ûäqe+‘·T˝À¢ ˇø£]>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q C….dæ.ô|˙ï ì 90 dü+ˆˆ\ ej·TdüT˝À ªª Ç|ü⁄Œ&ÉT MT ø£+{Ï#·÷|ü⁄ m˝≤ ñ+~?µµ nì $˝ÒKs¡T\T n&ç–q Á|üX¯ï≈£î .. ªª ø£+{Ï#·÷|ü⁄ eT+<ä–düTÔ+~. ø±˙ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ç+ø± düTdüŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~µµ nì düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡≥. nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ >±s¡T ≈£L&Ü m|ü⁄Œ&É÷ #Óù|Œ~ ˇø£ÿfÒ ªª ø£\\T ø£q+&çµµ nì .. Ç+‘·eT+~ Çìï $<Ûë\T>± #Óù|Ô... uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ á s√CÒ eTq+ ˇø£ ø£\ ø£q≈£î+&Ü ñ+fÒ eTq ø£Hêï <äTs¡<äèwü˜e+‘·T\T mes¡÷ ñ+&És¡T... Ä ø£\ m˝≤ ñ+&Ü\+fÒ eTq≈£î ìÁ<ä |ü≥ºìe«q+‘·>±... ìÁ<ä˝À+∫ ‘·{Ϻ˝Òù|≥+‘·>±...! ! ! !

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

4

www.vunnava.com


e÷ yÓ+ø±j·TeTà CÒõ ` ô|~› kÕ+ã•esêe⁄ ¬s+&˚fi¯flÁøÏ‘·+ ˇø£kÕ] e÷ ùdïVæ≤‘·T&ÉT qqTï ø£\TdüTø√e{≤ìøÏ e÷ }s¡T, ø±<äT ø±<äT eTq }s¡T, ñqïe e#êÃ&ÉT. ø±ùd|ü⁄ e÷ Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ ñ+&ç ‹]– yÓfi≥ ¢‚ |ü⁄Œ&ÉT ∫qï>± q&ÉTdü÷Ô ø£ãTs¡T¢ #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥÷ Ä{À\T Äπ> #√≥T≈£î edüTHÔ êïeTT. e÷ ùdïVæ≤‘·T&ÉT eTq }]øÏ e∫à #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\sTT+~. n+<äTπø ø=‘·Ô>± e∫Ãq e÷s¡TŒ\qT ÁX¯<ä›>± >∑eTìdüTÔHêï&ÉT. ø£#˚] <ë≥T‘·T+&É>± qqTï ˇø£ Á|üX¯ï y˚XÊ&ÉT. MT ô|~›yê]˝À uÛÑ÷kÕ«eTT\T ñHêïsê nì n&ç>±&ÉT. @$T{Ï, m+<äT≈£î nHêïqT. e÷ yê]˝À ∫qï sêeTdüTã“j·T´ e÷Á‘·y˚T 20 mø£sê\Tô|’>± ñqï¬s’‘·T, $T>∑‘êyêfi¯fl+‘ê ∫qï ¬s’‘·T\y˚T nHêïqT. nsTT‘˚ ô|~› yÓ+ø±j·TeTà m+‘· yÓ÷‘·Tã] ¬s’‘·T nHêï&ÉT. ÄyÓT ˙≈£î m˝≤ ‘Ó\TdüT, ÄyÓT e÷ CÒõ ne⁄‘·T+~. Hêj·TqeTàqT CÒõ n+{≤eTT y˚TeTT nHêïqT. |ü+#êsTTr Ä|òd” Tü <ä>sZ∑ ¡ #·÷XÊqT, kıôd’{° <ä>sZ∑ ¡ #·÷XÊqT, ÄyÓT ù|s¡T <ë‘·>± sêdüT+~. n+<äTø£ì n&ç>±qT nHêï&ÉT e÷ ùdïVæ≤‘·T&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î ns¡∆+ nsTT+~. ÄyÓTqT >∑Ts¡TÔ ‘Ó#T· Ãø=ì #Ó|Œü ≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT. ÄyÓT #ê˝≤ ∫qï¬s’‘·T ¬s+&ÉT mø£sê\ ˝À|ü⁄ bı\+ ñ+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô ã÷#·j·T´. yê]øÏ |æ\¢\T ˝Òs¡T. Äj·Tq ô|<ä› ¬s’‘·T\ Çfi¯fl˝À #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T J‘êìøÏ ñHêï&ÉT. Äj·Tq #·ìb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· bı\+ |üqT\T #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&˚~. e÷ yÓ+ø±j·TeTà CÒõ. ÄyÓT≈£î #·<äTe⁄sê<äT. 50e @≥ nø£åsê\T H˚s¡TÃø=ì yêsêÔ|üÁ‹ø£\T #·<äe>∑*–q kÕú s TTøÏ #˚ ] +~. ∫qï>± Ä≈£ î ≈£ L s¡ \ T neTà≥+ kÕ–+∫+~. ‘êqT ˇø£ÿ‘˚ ø£qTø£ bı\+MT<ä e#˚à Ä<ëj·T+, ‘·q ∫qï >∑+|ü yê´bÕs¡+˝À $T>∑T\T bı<äT|ü⁄ #˚düT≈£îqï~. ‘·q Áã‘·T≈£î≈£î &Û√ø± ˝Ò<äqT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· düe÷C≤ìøÏ <ëHê\T #˚j·T≥+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~. me¬s’Hê, @ ≈£î\+ yê¬s’Hê ne÷àsTT ô|[¢ #˚j·T{≤ìøÏ Çã“+~ |ü&ÉT‘·T+fÒ ‘êqT ø=+‘· &ÉãT“ Ç∫à eT]ø=+<ä]#˚‘· Ç|æŒ+#˚~. sê»ø°jT· +>± eT+∫ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£îqï~. kÕúìø£+>±, sêÁwü,º <˚Xs¯ ê»ø°j÷· \ >∑T]+∫ #·]Ã+#˚~. ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT #Ó | ü ⁄ Œ≈£ î H˚ ~ . q+<ä e T÷] n+fÒ Msê_Û e ÷q+, \ø°åàbÕs¡«‹ <ä÷s¡|ü⁄ #·T≥º+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n+fÒ ˇfi¯ó¢ >∑>T∑ sêŒ≥T. Á>±eT kÕúsTT qT+∫ sêÁwükº ÕúsTT es¡≈î£ nìï s¡+>∑T\ ø£+&Éyê\ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ‘Ó\TdüT. nM ÄyÓT ÇcÕºsTTcÕº\T. e÷ }]˝ÀH˚ ø±ø£ lXË\ ’ +, ø√≥|üŒø=+&É e+{Ï düÁ‘ê\¬ø’Hê, eTπs<Ó’Hê |üì¬ø’Hê e÷ }s¡T≈£î #·+<ë≈£î e∫Ãq yê]øÏ ˝Ò<äT nq≈£î+&Ü Ç#˚Ã~. n~ #ê˝≤ ∫qï ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

5

www.vunnava.com


yÓTT‘·ÔyÓTÆHê ø±e#·TÃ. n˝≤ >∑+>∑eTà>∑T&ç <ä>∑Zs¡ uÀs¡T y˚sTT+#ê\+fÒ |ü~y˚\T, ôV’≤dü÷ÿ\T≈£î, m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ\T≈£î, >∑T&ÉT\≈£î, ã&ÉT\≈£î, uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‘·qe+‘·T #·+<ëqT m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± Ç#˚Ã~. ‘êqT ñ+&˚~ e÷Á‘·+ Hê\T>∑T ôd+≥¢ ˝À|ü⁄ dü\ › +˝À ñqï 200 #·ˆˆn&ÉT>∑T\ ˇ+{Ï ì{≤º&ç >∑T&çôd. eTT+<äT eT{ÏHº \ ˚ . e÷ ô|~› yê]˝À yÓ+ø±j·TeTà\T eTT>∑TZs¡T ñHêïs¡T. n+<äTe\¢ áyÓT≈£î >∑T&çôd yÓ+ø±j·TeTà nì >∑T]Ô+|ü⁄ ù|s¡T dæ∆s¡|ü&ç+~. ø±düÔ z|æø£ ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘· ≈£Ls¡>±j·T\ yê´bÕs¡+ e÷H˚dæ+~. ñ<äj·Ty˚T ˝Ò∫ }]øÏ á ∫es¡ qT+∫ Ä ∫es¡≈£î ∫qï #Ó+ãT˝À –<ä› bÕ\T b˛sTT+#·Tø√e{≤ìøÏ bÕ\πø+Á<ëìøÏ e#˚Ã~. edü÷Ô, yÓfi¯ó‘·÷ }]˝À eT+∫ #Ó&É÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚~. ÄHê{Ï sê»ø°j·T eTTK´ $wüj·÷\qT ns¡T>∑T\ MT<ä ≈£Ls¡TÃì #·]Ã+#·T≈£îH˚ yêfi¯fl‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&˚~. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝À sê»ø°j·÷\qT ≈£L&Ü e<ä\<äT. me¬s’Hê |æ*∫ n_Ûe÷q+‘√ ø±|ò” ÇùdÔ ‘ê– dü+‘√wæ+#˚~. á ~q#·s¡´‘√ ñ<äj·T+ nsTTb˛j˚T~. kÕj·T+Á‘·+ eTs√kÕ] Á>±eTj·÷Á‘·, sêÁ‹øÏ Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚~. me¬s’Hê m+<äT≈£î Hêj·Tqe÷à Ç˝≤ <ëq<Ûäsêà\T #˚j·T{≤ìøÏ qTe⁄« @eT+‘· ô|<ä›<ëì$. ˙e⁄ eT+∫ Ç\T¢ ø£≥Tºø√e#·Tà ø£<ë. n+fÒ Hê≈£î ñqï~ #ê\j·÷´, MT ‘ê‘· ù|s¡T nìï#√{≤¢ ñ+fÒ #ê\T, Hê≈£î n<˚ ‘·è|æÔ nH˚~. qTe⁄« ˝Ò∫Hê, ˝Òe˝Òø£b˛sTTHê ˙≈£î ø±düÔ &ÉãT“ ñ+fÒ eT+∫~ ø£<ë n+fÒ nìï{Ïø° Ä <˚e⁄&˚ ñHêï&ÉT nH˚~. ÄyÓT <ë‘·è‘ê«ìï ‘Ó*dæq áHê&ÉT |üÁ‹ø± $˝ÒK] áyÓTqT >∑T]+∫ s¡+>∑T\ u§eTà‘√ yês¡Ô y˚XÊ&ÉT. n~ #·÷dæ m+‘√ eTT]dæb˛sTT+~. n+<ä]øÏ #Ó|æŒ, ‘·q bò˛{À #·÷|æ ‘·qàj·TeTsTT+~. nB e÷ }] <ëqo*yÓ+ø±j·TeTà >∑T]+∫ nHêïqT. ÄyÓT mø£ÿ&É ñqï~. yÓ[fl ø£\T<ë›+ nHêï&ÉT e÷ $TÁ‘·T&ÉT. H˚qT ì≥÷ºsêÃqT. ˝Ò<äT, ÄyÓT #Ó|æŒq≥T¢>±H˚ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\T e÷Á‘·y˚T dü«\Œ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ me]ø° @MT #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ ˇø£ sêÁ‹ Á|üXÊ+‘·+>± ø£qTïeT÷dæ |ü<˚fi¯ófl ø±edüTÔ+~. ø±˙ ÄyÓTù|s¡T, ‘·q uÛÑs¡Ô ù|s¡T #ê˝≤ sêfi¯¢MT<ä, e÷ }]yê] Vü≤è<äj·÷\˝À |ü~\+>± ñ+{≤sTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

6

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT $<Ûëq |üÁ‘·eTT ` 6e bÕsTT+{Ÿ ` Hê¬sï düTu≤“sêe⁄ ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT düeTq«j·T+‘√, MT n+<ä] düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ Á>±e÷_Ûeè~›øÏ <√Vü≤<ä|ü&˚˝≤, ø=ìï ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT. 2013 dü+e‘·‡s¡eTT˝À ø=ìï |üqT\T |üP]Ô #˚XÊs¡T. 2013˝À eT<䛑·T Ç∫Ãq <ë‘·\+<ä]øÏ e÷ <Ûäq´yê<äeTT\T. eT<ä‘› T· Çyê«\+fÒ, eTq dü«+‘· &ÉãT“˝Ò sTTyê«*‡q nedüse¡ TT ˝Ò<Tä . $$<Ûä s¡ø±\T>± düV‰ü j·÷ìï n+~+#·e#·TÃ. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT $<Ûëq |üÁ‘·eTT˝À 6 e bÕsTT+{Ÿ |ü]>∑D+Ï #·+&ç. 6` |ü<Ûäø±\T neT\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘˚«‘·s¡ dü+düú\T, Á|üuÛÑT‘·« dü+dü›\T, $uÛ≤>±\T, Á≥düTº\T, ùdyêdü+düú\T, eè‹Ô|üs¡yÓTÆq dü+ã+<Ûë\T eT]j·TT yê´bÕs¡ dü+düú\ jÓTTø£ÿ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T rdüTø√e&É+ á |ü<䛋˝À 2013˝À |üP]Ô #˚dæq ø=ìï ÁbÕC…≈£îº\T, 2014˝À #˚j·T<ä\T#·T≈£îqï ÁbÕC…≈£îº\T ø=ìï ñ<ëVü≤s¡D≈£î sTTø£ÿ&É #Ó|ü⁄Œ≈£î+<ëeTT. 2013˝À >∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄ >±] #=s¡e‘√ s√≥Ø ø£¢uŸ <ë«sê 1,35,000 s¡÷bÕj·T\T ˙{ÏX¯óB›ø£s¡D ÁbÕC…≈£îº≈£î eT+ps¡T nj·÷´sTT. e÷$Tfi¯fl|ü*¢ y˚<äyêDÏ >±] #=s¡e‘√ ñ>±~ 2013 dü+∫ø£($.$.◊.{Ï <ë«sê), ñqïe dü‘·´eTT >±] #=s¡e‘√ (ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt <ë«sê) >∑Ts¡T|üP]íeT 2013 dü+∫ø£≈£î eT<䛑·T \_Û+∫+~. ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±] #=s¡e‘√, düàXÊq yê{Ïø£ ìsêàD≤ìøÏ j·T+.|æ/j·T+.j·T˝Ÿ.m/j·T+.j·T˝Ÿ.dæ ì<ÛäT\ qT+&ç 9 \ø£å\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. n˝≤π>, $$<Ûä Á>±e÷uÛÑT´<äj·T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ne⁄‘·THêïsTT. 2014˝À s√≥Ø ø£¢uŸ <ë«sê, eTq bÕsƒ¡XÊ\\≈£î 80 ã\¢\TsTT|æŒ+#·{≤ìøÏ |òüT+{≤ øÏc˛sY u≤ãT >±s¡T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n˝≤π>, 2014˝À Áu…&é kıôd’{° ( http://www.breadsocietyindia.org/ ) yê] düVü≤ø±s¡eTT‘√, eTq ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À >±ì, ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À >±ì ` ˇø£ ∫qï Á>∑+<Ûë\j·TeTT düeT≈£LsêÃ\H˚ dü+ø£\ŒeTT˝À ñ HêïeTT. ≈£î+#·q|ü*¢ l\øÏåà>±s¡T (qs¡düj·T´ e÷cÕºs¡T >±] ne÷àsTT) á ˝…’ÁãØ ÁbÕC…ø˘º≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔHêïs¡T. eTq˝À ø=+‘·eT+~ ‘·eT ‘·eT eè‹ÔØ‘ê´ $$<Ûä dü+dü∆\‘√ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T ñ+{≤sTT. ˝Ò<ë @<√ ˇø£ s¡+>∑eTT˝À ìcÕíD‘· dü+bÕ~+∫ ñ+{≤s¡T. yê] nqTuÛyÑ ê\ì, eTq }] yê]‘√, eTq dü÷ÿ\T |æ\\ ¢ ‘√ |ü+#·Tø√e#·TÃ. (http://mplads.nic.in/) yÓuŸôd’{Ÿ Á|üø±s¡eTT ` yÓT+ãsY Ä|òt bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝Àø£˝Ÿ @]j·÷ &Óe\|tyÓT+{Ÿ d”ÿ+ (mplads) ÁøÏ+<ä Á|ü‹ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\≈£î, ‘·eT ìjÓ÷»ø£ es¡ZeTT˝À ‘·eT j·T<Û˚#Û·Ã Á|üø±s¡eTT n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º{≤ìøÏ, 5 ø√≥¢es¡≈£î ì<ÛäT\T e⁄+{≤sTT. n+fÒ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT˝À 5 ø√≥¢s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃô|≥ºe#·TÃ. n˝≤π> j·T+.j·T˝Ÿ.m/j·T+.j·T˝Ÿ.dæ \≈£î ≈£L&Ü ì<ÛäT\T ñ+{≤sTT. n˝≤π> eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«eTT<ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«eTT <ë«sê mH√ï dü+πøåeT |ü<Ûäø±\T ñHêïsTT. eTqeTT ø=+‘· #=s¡e rdüTø=ì , Ä |ü<Ûäø±\T m+‘· ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ eTq Á>±eTeTT n+‘· n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+~. eTq Á>±eT Á|ü»\T, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç ñqï Á>±eT ô|<ä›\T, sê»ø°j·÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î bÕÁ‘· eVæ≤+#ê\ì Ä˝À∫düTÔqï j·TTe≈£î\T ` á |ü<䛑·T\˝À ‘·eT |ü\T≈£îã&ç, dü+ã+<Ûë\T, #=s¡e, ñ‘ê‡Vü≤eTT ñ |üjÓ÷–+∫ eTq Á>±e÷ìøÏ eT]ìï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚kÕÔs¡ì e÷ ÄX¯, Äø±+ø£å!. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

7

www.vunnava.com


ñqïe Á>±eT+ ` Á|üeTTK e´≈£îÔ\T ` e+ø±j·T\bÕ{Ï sê|òüTesêe⁄ , (‘·+Á&ç \ø°åà Hêsêj·TD) 2013 dü + e‘· ‡ s¡ + Hê{Ï ø Ï ñqïe Á>±eTeTT @s¡ Œ &ç 1113 dü+e‘·‡s¡eTT\sTTq~. |üPs¡«eTT 11e X¯‘êã›eTT˝À ñqïe ÁbÕ+‘·+ ∫≥º&É$. á ÁbÕ+‘· j·÷<äesêE≈£î >√eT+<ä\T ñHêïsTT. Ä eT+<ä˝À ø=ìï á ÁbÕ+‘·eTT˝À uÛ÷Ñ kÕ∆|‘æ e· TsTTq u≤$ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ Á|ü‹s√E e∫à bÕ\T C≤s¡$&ç#$˚ . Ç~ j·÷<äesêE >∑eTì+#ê&ÉT. Ä sêÁ‹øÏ ø£\˝À ªªH˚qTHêïqT H˚qTHêïqTµµ nH˚ e÷≥\T $ì|æ+#êsTT. eTs¡THê&ÉT sêE Äe⁄ bÕ\T C≤s¡$&ç#˚ Á|ü<˚X¯eTT ‘·$«+#·>± Ä u≤$˝À ˇø£ ô|f…º˝À eT÷&ÉT $Á>∑Vü‰\T, l sê»>√bÕ\kÕ«$T, l y˚DT>√bÕ\kÕ«$T ø£ì|æ+#êsTT. yê{Ïì 3 ø√&Ó<ä÷&É\ MT<ä ô|≥º>± yêì˝À ˇø£ÿ{Ï ªªy˚DT>√bÕ\kÕ«$Tµµ $Á>∑Vü≤+ >∑\ <ä÷&É dü‘ÓÔq|ü*¢ <ä>∑Zs¡ ªª|òüDÏ<ä+µµ nH˚ Á>±eT+˝À Ä–q~. eT]jÓTø£{Ï dü+‘êq y˚DT>√bÕ\kÕ«$T <ä÷&É Áø√dü÷s¡T Á>±eT+˝À Ä–+~. eT÷&Ée~ sê»>√bÕ\kÕ«$T $Á>∑V≤ü + ø£\~ mø£ÿ&çø° ø£<\ ä ø£ nø£ÿ&˚ Ä–q~. n+<äTe\q sê»>√bÕ\kÕ«$Tì Ä Á>±eT+˝ÀH˚ Á|ü‹wæ˜+∫ n|üŒ{Ï qT+∫ Ä Á>±e÷ìï ñqïe nì |æ\TekÕ>±s¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ Á>±eTeTT\e˝… ªªñqïeµµ Á>±eT+ ≈£L&Ü kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT ø±\+˝À Á|üd~æ >∆ ±+∫q~. 1920 dü+ˆˆ˝À >±+BÛ eTVü‰‘·Tà&ÉT |üP]+∫q düVü‰j·T ìsêø£s¡D√<ä´eT X¯+U≤sêeeTT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì Á>±e÷\ ôd’‘·+ dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. |ü˝≤ï{Ï|ü⁄\¢] dü‘ê´Á>∑Vü≤eTTq≈£î Hêj·Tø£‘·«eTT eVæ≤+∫q l ñqïe \ø°åàHêsêj·TD >±s¡T á Á>±eTeTTq≈£î #Ó+~qyêπs. M] uÛ≤s¡´ \ø°åàu≤j·TeTà >±s¡T ≈£L&Ü dü+|òüTùde≈£îsê˝Ò. 1913˝À u≤|ü≥¢˝À »]–q Á|ü<eäÛ T Ä+Á<Ûeä TVü‰düu≈ÑÛ î£ ø±s¡´<ä]Ù>± mìïø£sTTq l \ø°àå Hêsêj·TD >±s¡T Hê´j·Tyê<ä eè‹Ôì |ü]‘·´õ+∫ >∑T+≥÷s¡T˝Àì Áu≤&ûù|≥˝À XÊs¡<ëìπø‘·Hé kÕ∆|+æ ∫ Ád”Ô »HêuÛTÑ ´<äjT· eTTq≈£î ÁX¯$T+∫Hês¡T, Ms¡T s¡∫+∫q ªªe÷\|ü*¢µµ nH˚ qe\ ø°]Ô bı+~+~. ñqïe Á>±eT+˝À U≤´‹>±+∫q eTs√ø£ e´øÏÔ ñqïe sê»>√bÕ\ ø£èwüíj·T´ >±s¡T, Væ≤+B Á|ü#ês¡eTTqπø ‘·q J$‘·eTTqT n+øÏ‘·+ #˚dæHês¡T. 1946 dü+ˆˆ˝À <äøÏåD uÛ≤s¡‘· Væ≤+B Á|ü#ês¡ düuÛÑ s¡»‘√‘·‡eeTT\≈£î >±+BÛJ‘√ bÕ≥T ãs¡+|ü⁄s¡+ qT+&ç eTÁ<ëdüT es¡≈£î yê]‘√ Á|üj·÷D+ #˚dæ yê] ñ |üHê´düeTT\qT ‘Ó\T>∑T˝À nqTe~+∫Hês¡T. M] e\qH˚ ªªñqïeµµ ˇø£ Á|üdæ<ä∆ Væ≤+B πø+Á<äeTT>± $\dæ*¢+~. ñqïe Á>±eT ìyêdæ nsTTq ñqïe yÓ+ø£≥|üŒj·T´>±s¡T kÕ«‘·+Á‘√<ä´eTT˝À bÕ˝ÀZì ø±sê>±s¡•ø£å nqTuÛÑ$+∫ Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ôV’≤dü÷ÿ\T˝À Væ≤+B |ü+&ç‘·T&ÉT>± |üì#˚XÊs¡T. ñqïe Á>±eT+ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´eTTq≈£î Á>±eT eTTqdüãT ≈£îÁsê ø√≥j·T´ ˇø£ Á|ürø£. n+π>¢j·TT\T |ü]bÕ*+∫q ø±\+˝À ø£˝…ø£ºs¡TqT m~]+∫ bÕ<ë\MT<ä |ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äì Ä‘·à>ös¡yêìï #ê{Ï#Ó|æŒqyê&ÉT. ñqïe Á>±eT+˝À, Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ñqïyêq+<ä dü<äTZs¡T kÕ«eTT\yês¡T, ∫q*+>±j·TbÕ˝…+˝À ìe•+∫ düq´dæ+∫ nø£ÿ&˚ düe÷~Û bı+<ës¡T. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

8

www.vunnava.com


eTs√ø£ Á|üdæ<ä∆ ø£$ jÓ÷>±q+<ä ø£$, Ms¡T ñqïe ªª|ü⁄s¡$Vü‰s¡ sê»>√bÕ\µµ nH˚ X¯‘·ø£+ sêdæ Á|üdæ~∆ #Ó+<ës¡T. yê$fi¯fl Áô|düT‡ yês¡T 1925 dü+ˆˆ˝À Á|ü#·T]+#ês¡T. ñqïe˝Àì ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ yês¡T Á|üdüTÔ‘· ˇ]kÕ‡˝Àì ãs¡+|ü⁄s¡eTTq≈£î ¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e\dü yÓfi≤fls¡T. n#·≥ Ms¡T $<ë´y˚‘·Ô\T>±qT, Ç+»˙s¡T¢>±qT, &Üø£ºs¡T¢>±qT Á|üdæ~∆ #Ó+<ës¡T. ãs¡+|ü⁄s¡+˝À ªªñqïeyê] M~Ûµµ nì ≈£L&Ü ø£\<äT. ñqïe yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ >±s¡T 1917 dü+ˆˆ˝À ªªÄs¡T≥¢µµ Á>±eTeTTq≈£î (‘Ó\+>±D≈£î) yÓ[fl ‘Ó\T>∑T H˚s¡TŒ≥j˚T >±ø£ nH˚ø£ kÕe÷õø£ n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ ü ≤ºsT¡ . Ád”Ô $<ä´, n+≥sêì‘·q+ ìs¡÷à\q, yÓ{# ºÏ êøÏ] ìs¡÷à\q, Á>∑+<Ûë\j·TeTT\T, U≤BÛã+&Üs¡eTT\qT @s¡Œs¡∫ ‘Ó\+>±D MπsX¯*+>∑+ nì |æ\Teã&ܶs¡T. ªª¬s’‘·T dü+|òü÷\Tµµ ìC≤+ sêÁwüºeTT˝À @s¡Œs¡∫ ¬s’‘·T\qT dü+|òüT{Ï‘· |ü]Ã+~ Mπs. Ms¡T kÕ∆|æ+∫q es¡Ôø£ dü+|òüTeTT\T $»j·T+ bı+<ësTT. M]ì ªªdü+|òü÷\ |ü+‘·T\Tµµ >± #Ó|ü≈£îH˚ yês¡T. l e+ø±j·T\bÕ{Ï X‚cÕe‘ês¡+ >±s¡T (l ñqïe sêeTø√≥j·T´, sê»>√bÕ\ ø£èwüíj·T´ >±] y˚Tq\T¢&ÉT) kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZì ø±sê>±s¡ •ø£å nqTuÛÑ$+∫, ‘·<äT|ü] XÊs¡<ë ìπø‘·Hé˝ÀqT, >∑T+≥÷s¡T Væ≤+<ä÷ ø±˝Òõ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À Væ≤+B |ü+&ç‘·Tì>± #˚XÊs¡T. M] ‘·eTTà&˚ ñqïe |ü+‘·T\T>±, ˝…’ÁãØ |ü+‘·T\T>± Á|üdæ~∆¬øøÏÿq l e+ø±j·T\bÕ{Ï \ø°åàHêsêj·TD >±s¡T. Ms¡T ñqïe˝À ñ+&ç Væ≤+B Á|ü#êsêì¬ø’ nqs¡Zfi¯ ø£èwæ #˚XÊs¡T. M] Ç+{Ïe<ä›H˚ ñ+&ç $<ä´quÛÑ´dæ+∫q ñqïe, >={ϺbÕ&ÉT, j·T&É¢bÕ&ÉT, Hê<Ó+&É¢, n_“H˚ì>∑T+≥ bÕ˝…+ yÓTT<ä˝…’q #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ j·TTe≈£î\T Væ≤+B |ü+&ç{Ÿ>± |üì#˚dæ Væ≤+B Á|ü#êsêìøÏ ø±s¡DyÓTÆHês¡T. M]˝À l |òüT+{≤ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, l #ÓqTïbÕ{Ï j·÷Hê~, l e÷qTø=+&É Hêπ>+Á<ä+, l KØ<äT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, l sê$bÕ{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, l ñqïe eT<äqyÓ÷Vü≤qsêe⁄, l e\¢uÛÑH˚ì Vü≤qTeT+‘·Tsêe⁄, l e÷øÏH˚ì ÁãVü‰àq+<ä+ yÓTT<ä\>∑T yês¡T Á|üd~æ ø¬∆ øÏÿHês¡T. l #ÓqTïbÕ{Ï j·÷Hê~ ñ<√´>∑eTT e<ä* sê»ø°jT· eTT˝À bÕ˝ÀZì Á>±eT düsŒ¡ +#Y>±qT, düVü≤ø±s¡ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T>±qT |üì#˚XÊs¡T. l e\¢uÛÑH˚ì Vü≤qTeT+‘·Tsêe⁄ >±s¡T sêh|ü‹ nyês¡T¶ eT]j·TT $$<Ûä ãVüQeT‘·T\qT bı+~ ù|s¡TÁ|üU≤´‘·T\T >±$+#ês¡T. l \ø°åàHêsêj·TD >±s¡T ñqïe˝À bÕsƒ¡XÊ\¬ø’ dü«+‘· uÛÑeHêìøÏ ø£èwæ #˚dæ ø£è‘·øè£ ‘·T´˝…H’ ês¡T. j·TTe‘·qT ñ‘˚»Ô + #˚jT· {≤ìøÏ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± Á>∑+<Ûë\j·TeTT kÕ∆|+æ #·T≥ Hê≥ø£eTT\T y˚j·TT≥/y˚sTT+#·T≥ #˚dæ Á|üdæ~∆ >±+∫Hês¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

9

www.vunnava.com


dü+Áø±+‹ k˛j·T>±\T eTq ñqïe yêdüT\T |òüT+{≤ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |ü<äà <ä+|ü‘·T\T >∑T+≥÷s¡T˝À e⁄+{≤s¡T. yê] ˝À–* eTT+<äT q÷‘·q dü+e‘·‡s¡eTT, dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑≈£î |ü<äà y˚dæq eTT>∑TZ\T. bò˛{À\T n+~+∫q yê] nu≤“sTT &܈ˆ #Ó’‘·q´≈£î <Ûäq´yê<ë\T . eTq }]˝À dü+Áø±+‹øÏ eTT>∑TZ\ b˛{° ô|&ç‘˚ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì ˇø£ ∫qï Ä˝À#·q, MTπseT+{≤s¡T?

MTs¡T á dü+e‘·‡s¡eTT dü+Áø±+‹(˝Ò<ë eTs=ø£ |ü+&É>∑ ` <ä d ü s ê, $Hêj· T ø£ # · $ ‹, BbÕe[,s¡ + C≤Hé , ñ>±~ ,ÁøÏwüºeTdt, n≥¢‘·<Ó›, Hê>∑T\#·$‹, lsêeTqe$T) m˝≤ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. MT ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ñqïe˝À á |ü+&ÉT>∑\T m˝≤ »s¡ T |ü ⁄ ≈£ î H˚ y êfi¯ ó fl? á |ü + &É T >∑ eT<Û ä T s¡ düàè‘·T˝Ò$T{Ï? e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒùdÔ eTT+<äT dü+∫ø£\˝À Á|ü#·T]kÕÔeTT. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

10

www.vunnava.com


dü+ãsê\T, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ` n_Ûq+<äq\T 1) nq+‘·|ü⁄s¡+˝À »]–q ùdº{Ÿ ˝…e˝Ÿ ø±+|æ{°wüHé q+<äT yÓTT‘·Ô+ 260 ÁbÕC…ø˘º\≈£î >±qT 60ÁbÕC…ø˘º‡ m+|æø£˝À eTq ø=+&ÉbÕ{Ï s¡$‘˚»(9e ‘·s¡>∑‹, »&é.|æ.ôV≤#Y.j·Tdt) ‘·q ªªÄ{Ày˚T{Ïø˘ Ç]π>wüHé dædüºyéTµµ ÁbÕC…ø˘º ≈£L&Ü ôd\ø˘º nsTTq dü+<äs¡“¤+>± Çy˚ e÷ n_Ûq+<äq\T . á ÁbÕC…ø˘º m˝≤ |üì#˚düTÔ+<ä+fÒ H˚\ >∑qø£ bı&ç>± ñ+fÒ yÓ÷{≤sY <ëq+‘·≥<˚ ÄHé nsTT bı˝≤ìï ‘·&ÉT|ü⁄‘·T+~. ‘·&ç ne>±H˚ <ëq+‘·≥<˚ Ä–b˛‘·T+~. Bìï »&é.|æ.ôV≤#Y. dü÷ÿ˝Ÿ, |òæõø£˝Ÿ ôd’Hé‡ {°#·sY ªªj·T˝Ÿ. Hê>∑dü+Je sêe⁄(9441503159)µµ >±] |üs¡´y˚ø£åD˝À #˚j·T≥+ »]–+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï ÁbÕC…ø˘º\T Ç+ø± #˚j·÷\ì ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT Ä•düTÔ+~. á ôd’Hé‡ m–®_wüHé‡ ì ªªÇHéôd’ŒsYµµ ìs¡«Væ≤+∫+~. ttp://www.dst.gov.in/scientific-programme/inspire/ser-inspire-awards.htm

2) Ç+bÕø˘º bòÂ+&˚wüHé (ôV’≤<äsêu≤<é) Ä<Ûä«s¡´+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ eT]j·TT Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é eTTìdæ|˝ ü Ÿ ø±s√ŒπswüHé yês¡T, ÁøÏdeºü Tdt ôd\e⁄\|ü⁄Œ&ÉT (&çôd+ãsY 24`29,20013), ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î, e´øÏ‘Ô «· $ø±düeTT MT<ä •ø£D å ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|<ä› ô|<ä› eTVü‰eTVüQ\T, ì|ü⁄DT\T á ‘·s>¡ ‘∑ T· ˝À¢ ñ∫‘·eTT>± $_ÛqïyÓTÆq $wüj·÷\ô|’ •ø£åD ÇkÕÔs¡T. eTq }] ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ|üjÓ÷>∑eTT>± ñ+≥T+<äH˚ ñ<˚›X¯eTT‘√, C≤dæÔ •esêeT ø£èwüí>±s¡T s¡÷.2,500/`#=ˆˆq 10kÕÿ\sYw|æ ‡t Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. ˇπø ˇø£ nu≤“sTT, eTTø±Ô Á|üMDY≈£îe÷sY, á neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì, ôV’≤<äsêu≤<é˝À á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T Vü‰»s¡sTT e#êÃ&ÉT. eTTø±Ô Á|üMDY≈£îe÷sY rdüTø=qï #=s¡e≈£î, nìï ø±¢ôddt Vü‰»s¡sTTq+<äT≈£î ñqïe &Ü{Ÿø±yéT n_Ûq+<äq\T. á ‘·s¡>∑‘·T\ eT÷\eTT>±, $\TyÓ’q ì|ü⁄D‘·, Á|üMD‘·, Á|üMDY≈£î \_Û+#êj·Tì Ä•düTÔHêïeTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

11

www.vunnava.com


Á>±eTeTT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n_Ûeè~›|üqT\T` |ü⁄s√>∑‹ ìy˚~ø£ düàXÊq yê{Ïø£ : dæ.j·T+. s¡y˚Twt >±s¡T (bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T `sê»´düuÛÑ) ` eTq }] qT+&ç düàXÊq yê{Ïø£ yÓfi‚¢ yÓdüT\T u≤≥Tø√düeTT, dæyÓT+{Ÿ s√&é ìsêàD≤ìøÏ, j·T+.|æ. ì<ÛäT\ qT+&ç 4\ø£å\T ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. qqï|üHì˚ sê»≈£îe÷] >±s¡T (j·T+.j·T˝Ÿ.dæ) >±s¡T : düàXÊq yê{Ïø£ ìsêàD≤ìøÏ j·T+.j·T˝Ÿ.dæ ì<ÛäT\ qT+&ç 5 \ø£å\ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±s¡T (‘·+Á&ç s¡‘·Ôj·T´>±s¡T) á ì<ÛäT\T kÕ~Û+#·≥eTT˝À düeTq«j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T. Á>±eTdüT\ Ô düV≤ü ø±s¡eTT‘√ ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±s¡T á ÁbÕC…ø˘ºqT |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ q&ÉTeTT ø£{≤ºs¡T. eTq ñqïe yêdüÔe⁄´\T ≈£îÁsê bÕqj· T ´>±s¡ T (‘· + Á&ç kÕ+ã•esêe⁄) >±s¡ T á ø±+Á{≤≈£îº #˚düTÔHêïs¡T. n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· eTs√ ìy˚~ø£qT n+~kÕÔs¡T. dæ.j·T+. s¡yT˚ wt(j·T+.|æ) >±]øÏ, qïq|üHì˚ sê»≈£îe÷](j·T+.j·T˝Ÿ.dæ) >±]øÏ, ì<ÛäT\T ùdø£]+#·≥eTT˝À dü|òü©ø£è‘·T˝…’q ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±]øÏ `<Ûäq´yê<äeTT\T. dü÷s¡´q>∑sY, ñ<äj·T|ü⁄] ø±\˙\≈£î yê≥sY{≤´+ø˘ eT]j·TT ô|’|t˝…’Hé‡: s¡÷s¡˝Ÿ yê≥sY düô|’¢ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ` dü÷s¡´q>∑sY eT]j·TT ñ<äj·T|ü⁄] ø±\˙\˝À Áø=‘·Ô yê≥sY {≤´+ø˘ ìsêàD≤ìøÏ, Á|ü‘˚´ø£eTT>± ô|’|ü⁄\T y˚j·T{≤ìøÏ, 26\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. á |üqT\T Ç|üŒ{Ïπø »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, e#˚à 6 HÓ\˝À¢ á |üqT\T |üPs¡Ôe⁄‘êj·Tì Á|üdüTÔ‘· ìy˚~ø£. Á>±eTdüTÔ\ düVü≤ø±s¡eTT‘√, ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±s¡T á ÁbÕC…ø˘º qT |üP]Ô #˚j·T{≤ìøÏ q&ÉTeTT ø£{≤ºs¡T. n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· eTs√ ìy˚~ø£ n+~kÕÔeTT. ñ<äj·T|ü⁄] ø±\˙ øÏ s√&é : ñ<äjT· |ü⁄] ø±\˙≈£î s√&é y˚jT· {≤ìøÏ `eT+&É˝Ÿ Á>±+{Ÿ‡ qT+&ç 1 \ø£å s¡÷bÕj·T\T, Á|ü‹ÔbÕ{Ï|ü⁄˝≤¢sêe⁄ ,j·T+.j·T˝Ÿ.dæ Á>±+{Ÿ‡ qT+&ç 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. ø±≈£îe÷qT lìyêdüsêe⁄ >±s¡T (9848045833) á ÁbÕC…ø˘ºqT Ç|ü⁄Œ&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n~ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· eTs√ ìy˚~ø£ n+~kÕÔeTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

12

www.vunnava.com


2013˝À ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT ` dæ+Vü‰e˝Àø£q+, |ü⁄q]«eTs¡Ù ` C≤dæÔ •esêeTø£èwüí ñqïe yêdüT\+<ä]ø° q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ! dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ! ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT ÁbÕs¡+_Û+∫ <ë<ë|ü⁄>± ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡eTT nsTT´+~. 2013 |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤eTT˝À , >∑‘· dü+e‘·‡sêìï |ü⁄q]«eTs¡Ù #˚düT≈£î+≥÷, Hê dü«>∑‘êìï MT‘√ |ü+#·Tø√yê\qT+~. Á|ü‘·´ø£å<ëqeTT, |üs√ø£å <ëqeTT, yê≈£îÿ <ëqeTT: 2013 dü+e‘·‡s¡+˝À <ë<ë|ü⁄>± 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î, Á|ü‘·´ø£å <ëqeTT\‘√ (&Ó’¬sø˘º &√H˚wüHé‡) ÁbÕC…≈£îº\T #˚j·Tã&ܶsTT. Ä <ë‘·\ $esê\T, yês¡T sTT∫Ãq yÓTT‘êÔ\T, #˚dæq ÁbÕC…ø˘º\T ` nìï á dü+Áø±+‹ dü+∫ø£˝À bı+<äT|üs¡#·ã&ܶsTT. (Á|ü‹ dü+Áø±+‹ dü+∫ø£˝À, >∑‘· dü+e‘·‡s¡|ü⁄ kÕsê+XÊìï qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì e÷ Ä˝À#·q. á dü+∫ø£\ìï{Ïì, yÓuŸ˝À , ù|òdt ãTø˘˝À, Ç+≥¬sï{Ÿ˝À \uÛÑ´eTj˚T´≥≥T¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTT). n˝≤π> ø=+‘·eT+~ <ë‘·\T Á|üuTÑÛ ‘·«, yê´bÕs¡, ùdyê dü+dü\ ú düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T rdüTø=ì, |üs√ø£å <ëqeTT\‘√ (ÇHé &Ó’¬sø˘º &=H˚wüHé‡) m+‘√ düVü‰j·T+ #˚XÊs¡T. Hê¬sï düTu≤“sêe⁄ ‘·eTTà&ÉT, á |üs√ø£å |ü<䛋˝À m+‘· n_Ûeè~› kÕ~Û+#·e#√à á dü+∫ø£˝ÀH˚ $|ü⁄©ø£]+#ê&ÉT. 2014 ˝À ÁbÕC…ø˘º\T #Ój·T´{≤ìøÏ, ø=+‘·eT+~ <ë‘·\T yê>±›Hê\T #˚XÊs¡T. eT<䛑·T e´ø£ÔeTT #˚XÊs¡T. á <ë‘·\+<ä]øÏ e+<äHê\T, <Ûäq´yê<äeTT\T. 2013 dü+e‘·‡s¡+ ñqïe Á>±eTeTT, bÕsƒ¡XÊ\\T $TeTTà\qT m\¢ø±\eTT >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤sTT. e÷≥kÕj·T+, #˚‘· kÕj·T+, Áyê‘· kÕj·T+: >∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄ (kÂeT´ &çõ≥˝Ÿ dü÷º&çjÓ÷, >={ϺbÕ&ÉT) bÕ\&ÉT>∑T øÏc˛sY ($C≤„Hé ø£+|üP´≥sY ôd+≥sY, uÀj·TbÕ˝…+) »+|üì Hê>∑sêE, »+|üì øÏs¡DY ($»j·T\øÏåà dü÷º&çjÓ÷), ø±≈£îe÷qT $»j·Tø±+‘Y, #Ó$T{Ï>∑+{Ï ` $$<Ûäø±s¡´Áø£e÷\ô|’ bò˛{À\T, yês¡Ô\T |ü+|æ+#ês¡T. #ÓqTïbÕ{Ï lVü≤], ô|~› s¡M+Á<ä u≤ãT ` q÷´dt ˝…≥sY |ü+|æD°˝À #ê˝≤ kÕj·T+ #˚XÊs¡T. ÁbÕC…ø\ º˘ neT\T |üs# ¡ ≥ · +˝À ø=+‘·eT+~ ø£$T{°\T>± @s¡Œ&ܶsT¡ . C≤dæÔ $wüß# í +· <é (u…+>∑Tfi¯Ss¡T Áf…ìÆ +>¥ ø±s¡´Áø£eT+), >∑TeTà&ç sê<Ûëø£èwüeí T÷]Ô( >∑T+≥÷s¡T eTVü‰ Á|ükÕúq ø£$T{°), #ÓqTïbÕ{Ï Ms¡ sê|òTü ej·T´, ø=$TàH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ≈£îÁsê kÕ+ãj·T´, KØ<äT lqT, |òüT+{≤ Ms¡ sê|òüTej·T´ (ñqïe eTVü‰Á|ükÕúq ø£$T{°), #Ó$T{Ïø£+{Ï yêdüT, Ä~Hêsêj·TD ø±$TH˚ì, u≤J, u§*¢Hì˚ <˚y+˚ Á<ä ‘˚», KØ<äT ø=+&É\sêe⁄, Vü≤Øwt ‘·Ts¡b¢ Õ{Ï, Hê>∑sêE ‹s¡TeT\XË{,ºÏ ø£fi≤<ÛäsY ã+&É¢eT÷&ç (õ˝≤¢ kÕúsTT f…ìïdt u≤˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ), >∑fi≤fl \ø°åà Hêsêj·TD, ¬ø.mdt.mHé. eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ e÷cÕºs¡T(yê≥sY |üP´]|òæπøwüHé bÕ¢+{Ÿ), ô|~› kÕ+ã•esêe⁄ (Ä<äs¡Ù $<ë´s¡T∆\≈£î ãVüQeT‘·T\T). >∑T+≥÷s¡T˝À ñqï e÷$Tfi¯fl|ü*¢ y˚<äyêDÏ, lø£èwüí (#Ó˝…¢\T, u≤e>±s¡T¢), ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T˝À @ düVü‰j·T+ ø±yê\Hêï (eTTK´+>± q÷´dt ˝…≥sY‡ ‘·j·÷Ø˝À, Á|æ+{Ï+>¥˝À) n+<äCÒXÊs¡T. #·Tø±ÿ dürwt Hê<∏é ` Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î Á|ü#·T]+#˚ q÷´dt ˝…≥sY‡ n+<äeTT>± r]à ~<ä›≥+˝À #ê˝≤ düVü‰j·TeTT #˚düTÔHêï&ÉT. Ms¡+<ä] #˚‹ kÕj·÷ìøÏ e÷ <Ûäq´yê<ë\T. MT#˚‘· kÕj·÷ìøÏ e÷ <Ûäq´yê<äeTT\T. >∑‘· Hê\T>∑T dü+∫ø£\ Á|ü#·Ts¡D˝À ` #ê˝≤eT+~ sê‘·\T, u§eTà\T, ìy˚~ø£\T, <ë‘·\ kÕsê+X¯eTT, ñqïe #·]Á‘· 10e‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ › C≤_‘ê\T, ø√ Ä|üsπ {Ïyé kıôd’{° n<Û´ä ≈£îå \ $esê\T, yÓTT<ä˝q’… $ n+~+#ês¡T. sTT#êÃs¡T. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

13

www.vunnava.com


ô|~› kÕ+ã•esêe⁄ e÷eTj·T´, ≈£îÁsê kÕs¡~Û, #ÓqTïbÕ{Ï Áã<äsY‡, Hê¬sï düTu≤“sêe⁄, j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®q, e+ø±j·T\ bÕ{Ï sê|òüTesêe⁄, >∑fi≤¢ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T, ≈£î+#·q|ü*¢ l\øÏåà, >∑TE®\ #·+Á<äX‚Ks¡ ¬s&ç¶,C≤dæÔ |ü⁄\¢j·T´, ¬ø.mdt.mHé. eT˝ÒX¢ «¯ s¡sêe⁄ e÷cÕºsT¡ , #ê>∑+{Ï lìyêdt, C≤dæÔ >√|æ#+· <é, #ÓqTïbÕ{Ï lVü≤], ø±≈£îe÷qT <ëyÓ÷<äs,Y ã‘·T\ Ô sêe÷sêe⁄ (ñqïe m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{°), sêeP] lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T Áyê‘· düVü‰j·T+ #˚XÊs¡T. eTT+<äT ‘·sê\≈£î , eT+∫ |ü⁄Hê<äT\T n+~+#ê\Hêï, >∑‘· #·]Á‘·qT |ü+#·Tø√yê\Hêï, $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T m˝≤ q&ÉTdüTÔHêïjÓ÷, mes¡T / @ dü+e‘·‡s¡+˝À/ @ |üqT\T #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\Hêï á e÷<Ûä´eTeTT m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+. MT Áyê‘· kÕj·÷ìøÏ e÷ <Ûäq´yê<äeTT\T. 2013 yÓTT<ä{Ï HÓ\˝À¢, #ê˝≤ eT+~‘√, Á>±eTdüTÔ\‘√ e÷{≤¢&ÜqT. ø=ìï e+<ä\ bò˛qT¢ #˚dæ ñ+{≤qT. n+<ä] <ä>∑Zsê dü\Vü‰\T rdüT≈£îHêïqT. yês¡+<ä]˝À }]øÏ eT+∫ |üqT\T #˚j·÷\qï ‘·|üqqT ÁyêdüT≈£îHêïqT. Ms¡T sTT∫Ãq neT÷\´yÓTÆq dü\Vü‰\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. ñqïe $<Ûëq |üÁ‘·eTT ˇø£ s¡÷|ü⁄ πsK\T bı+<ä{≤ìøÏ M]‘√ #˚dæq dü+uÛ≤wüD\T m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ܶsTT. MT e÷≥ kÕj·÷ìøÏ e÷<Ûäq´yê<ë\T. <ä÷s¡<äèwæº : ø=+‘·eT+~øÏ á dü+e‘·‡s¡eTT #˚ùd Á|üj·T‘·ïeTT ` ‘ê‘êÿ*ø£eTT>±H√, y˚&ç ô|qeTT MT<ä ˙{Ïu§≥Tº˝≤>±H√ nì|ædü÷Ô ñ+&Ée#·TÃ. #·÷<ë›eTT˝Ò sTT~ m+‘·ø±\+ q&ÉTdüTÔ+<√ nì nqTø√e#·TÃ. H˚qT $Tìïj·÷b˛*dt˝À ªªdü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ |òüsY ˝≤+π>«»dt n+&é ø£\ÃsYµµ nH˚ yêsê+‘·|ü⁄ bÕsƒ¡XÊ\ ìπs›X¯ø£ eT+&É*˝À dü«#·Ã¤+<ä ùde\T n+~dü÷Ô ñ+{≤qT. uÛ≤s¡‘· <˚X¯eTT qT+&ç q\TeT÷\\ qT+&ç e∫Ãqyêfi¯ófl, uÛ≤s¡‘· <˚Xe¯ TT‘√ @<√ $<Ûeä TT>± (<ä‘‘Ô· \ · T, ô|[flfi¯ófl) eTT&ç|&ü ç ñqïyêfi¯ófl` M]˝À ø=+‘·eT+~ á dü+düqú T q&ÉT|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. sTT~ 32 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç q&ÉTdüTÔ+~. dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Òø£b˛‘˚, Ç‘·s¡T≈£î ùde #˚j·÷\qï<˚ ÄX¯j·TyÓTÆ‘˚, dü+düú≈£î ìcÕŒøÏåø£yÓTÆq |ü<䛑·T\T ñ+fÒ, <ëì ˝≤yê<˚M˝À¢ bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ñ+fÒ ` n˝≤+{Ï dü+düú\T ø£\ø±\eTT J$kÕÔj·Tì H˚qT H˚s¡TÃ≈£îqï eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTT. n˝≤π> H˚qT ªª d”yÓTH釵µ nH˚ ø£+ô|˙˝À >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\T >± |üì#˚düTÔHêïqT. (e÷ ø£+ô|˙˝À <ë<ë|ü⁄>± 4 \ø£\ å ñ<√´>∑T\T, 170 <˚XÊ˝À¢ |üì#˚dTü +Ô {≤s¡T) 2011˝À Hê {°+˝À <ë<ë|ü⁄>± 80 eT+~ ñ+&˚yêfi¯ófl `Ç+&çj÷· (|üPHê, ôV’≤<äsêu≤<äT), j·TTHÓ’f…&é øÏ+>¥&ÉyéT(\+&ÉHé), #Ó’Hê (cÕ+ô|òTÆ), nyÓT]ø± ($Tìïj·÷b˛*dt, ˝≤dt m+»\dt,dæHé dæHêï{Ï) \ qT+&ç Ms¡T |üì#˚ùdyês¡T. ø±ì f…ø±ï\Jì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì, y˚TeT+<äs¡eT÷ ˇø£ ø±\Œìø£ Á|ü|ü+#·+˝À Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T yêfi¯fl˝≤ ñ+≥÷, ˇø£ \ø£å´eTT ø√düeTT |üì#˚ùdyêfi¯fl+. nyÓT]ø±˝À >∑‘· 18 dü+e‘·‡sê\T>± J$+#·≥eTT e\q, Hê≈£î ø=‘·Ô ø£fi¯ófl n\e&ܶj·Tì #˚|ü⁄Œø√e#·TÃ. á <˚X¯eTT, dü÷ÿfi¯ófl, düe÷»eTT, Á|üuÛÑT‘·«+, |ü<䛑·T\T m+<äT≈£î sTT+‘· n_Ûeè~›˝À ñHêïsTT? uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ˇø=ÿø£ÿs¡T $&ç>±#·÷ùdÔ m+‘√ ‘Ó*$eT+‘·T\T. ø±˙ ˇø£ düe÷»+>± eTqeTT, eTq <˚X¯eTT m+<äT≈£î ô|òsTT˝Ÿ ne⁄‘·T+~? á Á|üX¯ï ñ<äsTT+#·ì s√E ñ+&É<äH˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*. Çø£ÿ&É y˚TeTT #·÷ùd eT+∫ |ü<䛑·T\qT, Á|ü>∑‹o\ Ä˝À#·q\qT, eTqeTT ø=ìï m+<äT≈£î neT\T |üs¡#·˝ÒeTT?. á nqTuÛyÑ ê\qT, HÓ|’ ⁄ü D≤´ìï eTq }] n_Ûeè~› ø√düeTT m+<äT≈£î ñ|üj÷Ó –+#·˝eÒ TT? á Á|üXï¯ ø=+‘·ø±\eTT qT+&ç qqTï ‘=\Tdü÷Ô, ¬ø\T≈£î‘·÷ ñ+~. e÷|òæj·÷\T, yÓ<Ûäe\T ` mø£ÿ&√ <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+≥÷, ]yÓ÷{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ <ë«sê Á|ü|ü+#êìï XÊdædüTÔ+fÒ, eTq Á>±e÷ìøÏ ∫qï |üqT\T, eT+∫ |üqT\T, n_Ûeè~› |üqT\T, dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å˝Òì |üqT\T ` eTq ñqïe yêdüT\ kÕj·T+‘√ m+<äT≈£î #˚j·T˝ÒeTì nì|æ+∫+~. á H˚|ü<ä´+˝À ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT j·T+Á‘ê+>±ìï, |ü<䛑·T\qT, f…ø±ï\Jì ( á yÓTsTT\T, HÓ{Ÿ dü<ädüT‡\T, ù|òdtãTø˘ ù|õ, yÓuŸ ù|õ, bò˛Hé HÓ+ãsY‡ yÓTTˆˆ$) Hê MT<√ ˝Ò<ë ‘·eTTà&ÉT Hê¬sï düTu≤“sêe⁄ MT<√ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü ` me¬s’Hê eTT+<äT≈£î rdüT≈£î yÓfi‚¢ $<Ûä+>± s¡÷bı+~düTÔHêïeTT. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

14

www.vunnava.com


@ |ü<䛋 s¡÷bı+~+∫Hê, @ ìs¡íj·TeTT rdüT≈£îHêï ` 10, 20, 30 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· ` <ëì Á|üuÛ≤eeTT m˝≤ ñ+≥T+~ .. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT @ >±&ç˝À b˛‘·T+~. .. <ëì ìπs›•ø£‘· m˝≤ ñ+≥T+~... Çe˙ï <äèwæº˝À ñ +#·T≈£î+≥THêïeTT. ‘ê‘êÿ*ø£ ìπs›•ø£ eT+&É*: ªª ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT µµ n+fÒ mes¡T? M] yÓqTø£ mes¡THêïs¡T ? B+{À¢ Mfi¯fl≈£î dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å @$T{Ï? 15 dü+e‘·‡sê\Hê&ÉT nyÓT]ø± yÓ[flq nu≤“sTT Vü≤sƒê‘·T>Ô ± ø£fió¯ ¢ ‘Óse¡ ≥+˝À eTs¡àeTT @+{Ï? Ç˝≤+{Ï Á|üXï¯ \T ø=+‘·eT+~øÏ düVü≤»+>±H˚ e#êÃsTT. ªª e÷≥\ø£+fÒ #˚‘\ · T y˚T\Tµµ nH˚ dü÷Á‘êìï bÕ{Ïd÷ü ,Ô ÁbÕC…ø\ º˘ T #˚jT· ≥+˝À, <ë‘·\qT düeTq«j·T |üs# ¡ ≥ · +˝À <äèwæº kÕ]+#êeTT. 10eT+~‘√ ‘ê‘êÿ*ø£ ìπs›•ø£ eT+&É*ì (C≤dæÔ sêe÷sêe⁄, Hêπsï düTu≤“sêe⁄, j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄, >∑fi≤fl s¡|òüTTøÏXÀsY, ô|~› sêe÷sêe⁄, eTTø±Ô Á|üuÛ≤ø£sY, |òüT+{≤ dü‘·´e‹, #ÓqTïbÕ{Ï sêeT#·+Á<ä Á|ükÕ<é, ø£{≤º Ms¡j·T´) @sêŒ≥T #˚XÊeTT. M] dü\Vü‰\T, düVü≤ø±sê\T, dü+uÛ≤wüD\T d”«ø£]+#êeTT. ªª ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéTµµ≈£î ˇø£ s¡÷|ü⁄ πsK\T Çe«{≤ìøÏ Á|üj·T‘·ïeTT #˚XÊeTT. ˇø£ ì]∆wüºyÓTÆq $<Ûëq |üÁ‘êìï s¡÷bı+~+#êeTT. Bs¡Èø±*ø£/dæús¡ ìπs∆•ø£ eT+&É*: ªªñqïe &Ü{Ÿø±yéTµµqT ˇø£ dü«#·Ã+<ä ùde>± ]õwüºs¡T #˚j·÷\H˚ ÄX¯j·TeTT á dü+e‘·‡s¡eTT rs¡˝Ò<äT. ‘·s¡∫ #·÷ùdÔ Ç~ düeTq«j·T |ü]#˚ j·T+Á‘ê+>∑y˚T ø£<ë ]õwüºs¡T #˚j·T≥eTT nedüs¡e÷ nH˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+~. Á>±eTdüTÔ\‘√, <ë‘·˝À e÷{≤¢&ç yê] n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+∫ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì Á|üdüTÔ‘· Ä˝À#·q. ø=düyÓTs¡T|ü⁄ : á dü+e‘·‡s¡|ü⁄ Á|üj·÷D+˝À ˇø£ s¡‘·ï+ ˝≤+{Ï ‘·eTTà&çì ≈£L&Ü dü+bÕ~+#êqT ` `Hê¬sï düTu≤“sêe⁄. á ‘·eTTà&ç eT<䛑·T ˝Òø£b˛‘˚ 2013 Ç+‘· $»j·Te+‘·eTT>± q&ç#˚<ë nì n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&É÷ nì|ædü÷Ô ñ+≥T+~.á ‘·eTTà&ÉT ø±\eTT, Á>±eTdüTÔ\ düVü≤ø±s¡eTT‘√, ÄodüT‡\‘√ ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT ≈£î @ &Û√ø± ñ+&ÉuÀ<äì Hê Á|ü>±&É qeTàø£eTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

15

www.vunnava.com


Væ≤+<ä÷ m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ qT+&ç ø=ìï CÀø˘‡

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

16

www.vunnava.com


ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î $<ë´y˚~ø£ ` Á|ü‹bÕ<äq Ä>∑düTº |ü~ùV≤qT, ]|ü_¢ø˘ &˚, ∫Á\¶Hé‡ &˚, ‘·~‘·s¡ $<ë´ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, |ü+&ÉT>∑\T #˚düT≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T ` eTq ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ˝Ò<äT. es¡¸eTT e∫ÃHê, >±* e∫ÃHê, u≤>± m+&É e∫ÃHê. »s¡T>∑T‘·Tqï ø±s¡´Áø£eTeT+‘ê s¡kÕuÛÑkÕ ne⁄‘·T+~. eTq dü÷ÿ\T≈£î ˇø£ ∫qï y˚~ø£ ø£{ϺùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì Ä˝À#·q. ñ<ëVü≤s¡DeTT #Í&Ées¡eTT˝À ñqï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ u≤\≈£î{°sY (#˚‘·q) y˚~ø£ bò˛{À\T #·÷&É+&ç. <ëìï ªª&Üø£ºsY $»j·TyÓ÷Vü≤Hé ø£fi≤ÁbÕ+>∑DeTTµµ n+{≤s¡T. mes√ ˇø£ÿ<ë‘·, Ä y˚~ø£ ø£≥º&ÜìøÏ nj˚T´Ks¡Tà uÛÑ]+#ês¡T. n+<äTø£ì Äy˚~ø£≈£î Ä ù|s¡Tô|{≤ºs¡T. Ä y˚~ø£ MT<˚ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ u≤\≈£î{°sY ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êsTT. Ä dü÷ÿ\T≈£î me¬s’Hê Á|üeTTKT\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T $#˚Ãdæq|ü⁄Œ&ÉT $<ë´dü+ã+~Û‘· $esê\ô|’ Ä y˚~ø£ qT+&˚ ñ|üq´dækÕÔsT¡ . n˝≤+{Ï y˚~ø£ eTqdü÷ÿ˝À¢ ≈£L&Ü ø£{ϺùdÔ, n~ n<äT“¤‘·eTT>± e⁄+≥T+~. eTq |æ\¢\≈£î #ê˝≤ ñ |üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. eTq eP] Á|ü‹wüº ÇqTeT&çdüTÔ+~. <ë‘·\≈£î z eT+∫|üì #˚kÕeTqï ‘·è|æÔ e⁄+≥T+~. <ë‘· ˇø£ÿπs nsTT‘˚ Ä y˚~ø£≈£î yê] ù|s¡Tô|fÒº neø±X¯eTT ≈£L&Ü e⁄+≥T+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ìs¡«Vü≤D `u≤<Ûä´‘·: ˇø£ÿkÕ] eTqeTT y˚~ø£ ø£{Ϻ+∫ sTTùdÔ eTT+<äT eTT+<äT <ëì ìs¡«Vü≤D ` u≤<Ûä´‘·\T, eTq dü÷ÿ\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ (˝Ò<ë yê] Á|ü‹ì~Û ` eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ e÷kÕºs¡T) n»e÷sTTw”˝À ñ+{≤sTT. dü÷ÿ\T ôd\e⁄\|ü⁄Œ&ÉT, Ä~yês¡eTT Hê&ÉT, kÕj·T+Á‘·|ü⁄ düeTj·TeTT˝À, eTq Á>±eT Á|ü»\T ≈£L&Ü y˚~ø£qT $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\≈£î (ô|[flfi¯ó¢, y˚&ÉTø£\T), HêeTe÷Á‘·|ü⁄ s¡TdüT+ #Ó*¢+∫ yê&ÉTø√e#·TÃ, ≈£î\,es¡Z, eT‘·,*+>∑,sê»ø°j·T,ejÓ÷uÛÒ<äeTT ˝Ò≈£î+&Ü á y˚~ø£qT ]»s¡T« #˚düTø√e#·TÃ. Ä ]»πs«wüHé |ü{°º bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ H√{°düT uÀs¡T¶˝À Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. y˚~ø£qT n<Ó›≈£î Çyê«˝≤, ˝Ò<ë nH˚ $wüj·TeTT˝À ` Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î n+‹eT n~Ûø±s¡eTT e⁄+≥T+~. á s¡TdüTeTT\ <ë«sê e∫Ãqk˛eTTà‘√, Ä y˚~ø£≈£î dü+ã+~Û+∫q eTs¡eTà‘·TÔ\T, ìs¡«Vü≤D |üqT\T »s¡T|ü⁄ø√e#·TÃ. Ä y˚~ø£≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä]∆ø£ ˝≤yê<˚M\T, ìs¡«Vü≤D eTs¡eTà‘·TÔ\T ` á $wüj·÷\T ñqïe &Ü{Ÿø±yéT Á‘Ó’`e÷dæø£ |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]kÕÔeTT. ø±e*dæq ì<ÛäT\T, ø±\|ü]$T‹: Hê>∑eT˝Ò¢X¯«sêe⁄ e÷kÕºs¡T eTq dü÷ÿ\T≈£î ‘·>∑Z≥Tº y˚~ø£ ø£≥º&ÜìøÏ 4 qT+&ç 6\ø£å\ es¡≈£î Ks¡Tà ny=«#·Ãì nHêïs¡T. e#˚à $<ë´dü+e‘·‡s¡eTT eTs¡˝≤ E˝…’10e ‘êØ≈£îq yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. á dü÷ÿ\T ùdºõ (ñqïe $<ë´y˚~ø£ ) n|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô#˚j·÷\ì e÷ dü+ø£\ŒeTT. >∑eTìø£: |òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T á ÁbÕC…ø˘ºqT #˚|ü≥º{≤ìøÏ eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. ( á ÁbÕC…ø˘º e´j·T+ 4 qT+&ç 5 \ø£å\T) . Ç~ 2014e dü+ˆˆ˝À ñqïe˝À »s¡>∑uÀj˚T tˇø£ >=|üŒ ÁbÕC…ø˘º ne⁄‘·T+~. .

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

17

www.vunnava.com


˙{Ï X¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê+>∑eTT (yê≥sY |üP´]|òæπøwüHé bÕ¢+{Ÿ) eTq bÕsƒX¡ Ê\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT, #ê˝≤eT+~ ªª ˙{Ï X¯óB›øs£ D ¡ j·T+Á‘ê+>∑eTTµµ (yê≥sY |üP´]|òæπøwüHé bÕ¢+{Ÿ) nedüs¡+ >∑T]+∫ nuÛÑ´]∆+#ês¡T. eTq |æ\¢\T, dü¬s’q Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ m˝≤ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs√. s√>±\ <Óã“ ‘·–* #·<äTe⁄\ MT<ä ÁX¯<ä› ô|≥º˝Òø£b˛‘·THêïs√ $e]+∫ #ÓbÕŒs¡T. á bÕ¢+{Ÿ eT÷\+>± <ë<ë|ü⁄>± 400 eT+~ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûë´s¡T›\≈£î, eTs√ 150 eT+~ m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡T∆\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ñ|üjÓ÷>∑eTT ø£\T>∑T‘·T+~. á ÁbÕC…ø˘ºqT #˚|ü≥º{≤ìøÏ >∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄>±s¡T (‘·+Á&ç sê|òüTej·T´) ∫\ø£\÷]ù|≥ s√≥Ø ø£¢uŸ qT+&ç 10% e÷´∫+>¥ Á>±+{Ÿ yÓ∫Ã+∫ (s¡÷ 10,000) ˇø£ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ≈£î nqTeT‹ dü+bÕ~+#ês¡T. >∑fi≤fl ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T (]f…ÆsY¶ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&é) s¡÷. 50,000 $<äT´‘·TÔ, ìs¡«Vü≤D, eTs¡eTà‘·TÔ Ks¡TÃ\T uÛÑsêsTT+#ês¡T. &܈ˆ >∑fi≤¢ s¡|òüTTøÏc˛sY >±s¡T, dü]Áø=‘·Ô düuŸ`yÓT]‡ãT˝Ÿ |ü+|ü⁄ ø=qT>√\T≈£î, s¡÷.18,000 düVü‰j·TeTT #˚XÊs¡T. á ÁbÕC…≈£îºqT yÓTT<ä{Ï qT+&ç ∫e] es¡≈£î ¬ø.j·Tdt.j·THé eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ e÷cÕºs¡T, >∑fi≤fl \ø°åà Hêsêj·TD (|üX¯óe⁄\ &Üø£ºsY) >±s¡T q&ç|æ+#ês¡T. Bì >∑T]+∫ >∑fi≤fl ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±] e÷≥˝À¢ : 2013 qe+ãs¡T 23 Hê&ÉT s√≥Ø 3150 >∑es¡ïsY l dæ.ôV≤#Y. Vü≤]ÁøÏwüí >±s¡T á bÕ¢+{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yê]‘√ bÕ≥T >∑‘·+˝À >∑es¡ïsY >± #˚dæq C≤dæÔ s¡+>±sêe⁄, >∑es¡ïsY Hê$T˙ m.ÄsY. Á|üuÛ≤ø£sY eT]j·TT Áô|dæ&Ó+{Ÿ j·Tdt.¬ø. ¬sVü‰àHé, &Ü.ô|]ï ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, Ç.$. –Øwt u≤ãT eT]j·TT ‘Ó˝≤¢ düTu≤“sêe⁄ >±s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

18

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

19

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿø±yéT MT<ä Á|üX¯+dü\T/yê´K´\T ù|òdt ãTø˘ Á>∑÷|t˝À á ÁbÕC…ø˘º MT<ä e∫Ãq ø=ìï Á|üdü+X¯\T: ñqïe≈£î <ä÷s¡eTT>± ìedædü÷Ô, Á>±e÷uÛÑeè~› ø√düeTT ñqïe yêdüT\T ø£èwæº #˚j·T≥eTT eTT#·Ã≥>± ñ+~. eTTqTeTT+<äT ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡>±\ì Ä•düTÔHêïqT. ` ñqïe ø£èwüº Á|ükÕ<é, ôV’≤<äsêu≤<é á ÁbÕC…ø˘º bò˛{À\T #·÷dæq yÓ+≥H˚ Hê≈£î #ê˝≤dü+‘√wüeTT ø£*–+~. á ÁbÕC…ø˘º≈£î eT<䛑·TÔ sTT∫Ãq <ë‘·\≈£î, |üP]Ô#˚j·T≥+˝À düVü≤ø£]+∫q Á>±eTdüTÔ\≈£î Hê n_Ûq+<äq\T ` ≈£îÁsê y˚DT #ê˝≤ X¯óuÛÑyês¡Ô ! #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq yês¡Ô!

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

` eTTø±Ô Á|üuÛ≤ø£sY, ôV’≤<äsêu≤<é

20

www.vunnava.com


u≤\\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Væ≤+<ä÷ m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ˝À, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<ä X‚KsY¬s&ç¶ >±s¡T, u≤\\ ~H√‘·‡eeTT (qe+ãsY 14) dü+<äs¡“¤eTT>±, |æ\¢\≈£î, Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT÷´õø£˝Ÿ #Ó’sY‡, øÏ«CŸ, dü÷ŒHé˝À ìeTàø±j·T , yÓTyÓTT] π>yéT (edüTÔe⁄\qT es¡TdüÁø£eTeTT˝À >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø√e≥eTT), dæÿ|æŒ+>¥(‘ê&Ü≥) yÓT<ä˝…’q b˛{°\˝À HÓ–Zq u≤\ u≤*ø£\≈£î Á|ü<ÛäeT, ~«rj·T ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. #=s¡e rdüT≈£îì, <ëìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ Ks¡TÃ\qT dü«j·T+>± uÛ]Ñ +∫, á ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓT≥º yÓTT<ä{kÏ Õ]>± »]|æq Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ >±]øÏ ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT n_Ûq+<äq\T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

21

www.vunnava.com


ñqïe ˝À Áu…sTTHé |òæ{ŸHÓdt ø£¢uŸ @sêŒ≥T

ñqïe˝À Áu…sTTHé |òæ{ŸHÓdt ø£¢uŸ‡ @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq #ÓqTïbÕ{Ï Áã<äsY‡ (#ÓqTïbÕ{Ï lìyêdüsêe⁄,dæ+>∑|üPsY eT]j·TT #ÓqTïbÕ{Ï ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, j·TT.j·Tdt.m)≈£î ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. nyÓT]ø±, dæ+>∑|üPsY, Ç+>∑¢+&é\˝Àì dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À Ç˝≤+{Ï ø£¢uŸ‡ ñ+{≤sTT. Ç$ |æ\¢\ eTH√$ø±kÕìï, Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï q÷‘·q+>± ñ+&˚˝≤ r]à ~<äT›‘êsTT. n$ π>yéT‡ s¡÷|ü+˝ÀqT, |üõ˝Ÿ‡ s¡÷|ü+˝ÀqT eT]j·TT $$<Ûäs¡÷bÕ\˝À |æ\¢\ Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\qT yÓ*øÏrùd$<Ûä+>± düVü‰j·T|ü&É‘êsTT. Ç$ Á|üdüTÔ‘·+ ∫qï>± ÁbÕs¡ + uÛ Ñ y Ó T Æ H ê uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ˝ À eT]+‘· > ± $dü Ô ] +#˚ $<Û ä + >± Á|ü D ≤[ø£ \ T s¡÷bı+~düTÔHêïeTT. Á|üdüTÔ‘·+ 16 yÓTÆ+&é π>yéT‡, |üõ˝Ÿ‡ nyÓTC≤Hé.ø±yéT ˝À ø=ì Ç+&çj·÷≈£î |ü+bÕs¡T. Ç$ |æ\¢\ $X‚¢wüD, uÛ≤cÕ eT]j·TT >∑DÏ‘· HÓ’|ü⁄D≤´\qT Ä≥\ <ë«sê ô|+#·{≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

22

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

23

www.vunnava.com


dæŒHé ø±{Ÿ ôd’Hé‡ ø£¢uŸ ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT @&Ü~ ÁøÏ‘·eTT ÁbÕs¡+_+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ »]–q ÁbÕC…≈£îº ` ôV’≤dü÷ÿ\T˝À »]–q ôd’Hé‡ ô|òsTTsY. f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J ì|ü⁄DT\T, n&ç–q yÓ+≥H˚ eTT+<äT≈£î e∫Ã, á ÁbÕC…ø˘º≈£î eT<䛑·T sTTe«≥eTT ˇø£ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑeTT. ∫qï |æ\¢˝À n$T‘·yÓTÆq ñ‘·T‡ø£‘·, ñ‘ê‡Vü≤eTT, ≈£î‘·÷Vü≤\eTT, |ü]XÀ<Ûäø£ ãT~› ñ+{≤sTT. eTq }]|æ\¢\T |üdæyêfi¯ófl>± ñqï|ü⁄Œ&˚ yê]˝À $C≤„qXÊÁdüÔ õC≤„dü ø£*–ùdÔ, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ìs¡+‘·s¡ Áb˛‘ê‡Vü≤eTT ñ+fÒ, eTq dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À ‘·~‘·s¡ düeTs¡ú‘·, kÕeTsê∆´\qT ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ düs¡sTTq |ü]düsê\T ø£\T>∑CÒùdÔ ` eTq }]øÏ eTT+<äT ‘·sê˝À¢ m+‘√ eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äì e÷ Ä˝À#·q. dæ‡Hé ø±{Ÿ dü+düú ‘·s¡T|ü⁄q ˇø£ ôd’Hé‡ ø£¢uŸ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, <ëìì Á|ü‹dü+e‘·‡s¡eTT ø=+#Ó+ ø=+#ÓeTT>± n_Ûeè~› #˚düT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+<äqï Á|ü‹bÕ<äqqT ÄyÓ÷~+∫, eT<䛑·TÔ |ü*øÏq dæŒHéø±{Ÿ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ #ÛÓ’s¡àHé n+&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY |òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ >±]øÏ ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT <Ûäq´yê<ë\T. 2013 dü+e‘·‡sêìøÏ, á ÁøÏ+~ edüTÔe⁄\T ø=q&ÉeTT »]–+~. dü+Áø±+‹ düeTj·TeTT˝À M{Ïì ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄>±s¡T n+<äCÒkÕÔs¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

24

www.vunnava.com


Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]∆ ø£fi≤ø±s¡T&˚...!

á ∫Á‘ê\T Væ≤+<ä÷ m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡T∆\T (dæ.ôV≤#Y. d”‘êsêeTj·T´, eTTø±Ô nq÷wü, Á|üuÛÑT<ëdt) y˚dæq ø=ìï u§eTà\T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

25

www.vunnava.com


2013 dü+ˆ ˝À ø±s¡´øÁ e£ ÷\ <ë‘·\ C≤_‘ê Áø£ e T ù|s¡ T dü + K´

ÁbÕC…ø˘º ù|s¡T

Á|ü‘·´ø£å<ëqeTT

1)

j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄

j·T\>±\ $<ë´ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ |ü<Ûäø£eTT, dü+Áø±+‹ 2014 dü+∫ø£

60,000

2)

>∑fi≤¢ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄

˙{Ï X¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê+>∑eTT

50,000

3)

|òüT+{≤ Ms¡j·T´

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ, eT]j·TT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î π>≥T

41,558

4)

≈£îÁsê yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄

ôV’≤dü÷ÿ\T≈£î π>≥T

38,000

5)

C≤dæÔ •esêeTø£èwüí

˝…]ï+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ ÁbÕC…ø˘º <ädüsê 2013dü+∫ø£, Ç+bÕø˘º bòÂ+&˚wüHé Áf…Æì+>¥ kÕÿ\sYwæ|t

37,500

6)

|òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄

dæŒHé ø±{Ÿ ôd’Hé‡ ø£¢uŸ

25,000

7)

e÷qTø=+&É øÏs¡DY

j·T÷‘Y ©&ÉsYwæ|t Áb˛Á>±+ (u…+>∑Tfi¯Ss¡T)

25,000

8)

>∑fi≤fl s¡|òüTTøÏc˛sY

˙{Ï X¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê+>∑eTT

18,000

9)

>∑fi≤¢ kÕ+ã•esêe⁄

˙{Ï X¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê+>∑eTT

15,000

10)

≈£îÁsê s¡‘·Ôj·T´

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

10,116

11)

ô|~› ø√fÒX¯«s¡sêe⁄

$•wüº $<ë´s¡T∆\≈£î (5e‘·s¡>∑‹) 8 ãVüQeT‘·T\T, düeTàsY ¬s’{Ï+>¥ Áb˛>±yéT

10,000

12)

#ÓqTïbÕ{Ï sêeT#·+Á<ä Á|ükÕ<é

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

10,000

13)

#ÓqTïbÕ{Ï ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé

Áu…sTTHé |òæ{ŸHÓdt ø£¢uŸ

9,000

14)

#ÓqTïbÕ{Ï lìyêdüsêe⁄

Áu…sTTHé|òæ{ŸHÓdt ø£¢uŸ

9,000

15)

|òüT+{≤ øÏc˛sYu≤ãT

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

16)

|òüT+{≤ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

17)

ø=‘·Ô|ü*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄

$•wüº $<ë´s¡T›\≈£î(10e‘·s¡>∑‹) 4 ãVüQeT‘·T\T

5,000

18)

C≤dæÔ sêe÷sêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

19)

|òüT+{≤ d”‘·j·T´

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

20)

Hê¬sï düTu≤“sêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

26

www.vunnava.com


21)

>∑<Ó› düTπs+Á<äu≤ãT

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

5,000

22)

ø=$TàH˚ì düTu≤“sêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

3,558

23)

|òüT+{≤ øÏs¡DY ø±+‘Y

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

3,000

24)

ø=$TàH˚ì |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

3,000

25)

ø±≈£îe÷qT <ëyÓ÷<äsY

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

2,000

26)

e÷qTø=+&É dü<ë•esêe⁄

ôd’Hé‡ ô|òsTTsY

2,000

27)

e÷$Tfi¯fl|ü*¢ y˚<äyêDÏ

ãø±ÿø√≥j·T´>±] ]f…Ƭsà+{Ÿ –|òtº

2,000

28)

ø±$TH˚ì Ä~Hêsêj·TD

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

558

29)

ø±$TH˚ì kÕsTTu≤ãT

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

558

30)

>∑TE®\ #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶

Væ≤+<ä÷ m*yÓT+≥Ødü÷ÿ˝Ÿ˝À u≤\\ ~H√‘·‡e+ yÓTT‘·Ô+ :

500 s¡÷. 4,10,348

2013e dü+ˆ ˝À »]–q ø±s¡´øÁ e£ ÷\ $esê\T ` |üs√ø£<å ëHê\T Áø£ e T ù|s¡ T dü + K´ 1) 2) 3) 4)

ÁbÕC…ø˘º ù|s¡T

>∑es¡ïyÓT+{Ÿ Ä|òt Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ (≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±] <ë«sê) s√≥Ø ø£¢uŸ Ä|òt ∫\ø£\÷]ù|≥ (>∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄>±] <ë«sê) ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt Á>∑÷|t Ä|òt Çìdæº≥÷´wüHé‡ (ñqïe dü‘·´+ >±] <ë«sê) yêdæ¬s&ç¶ yÓ+ø£{≤Á~ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J (e÷$Tfi¯fl|ü*¢ y˚<äyêDÏ >±]<ë«sê)

|üs√ø£å <ëqeTT

düàXÊq yê{Ïø£

9,00,000

˙{ÏX¯óB›ø£s¡D j·T+Á‘ê+>∑eTT

1,35,000

>∑Ts¡T|üP]íeT 2013 dü+∫ø£

8000

ñ>±~ 2013 dü+∫ø£ yÓTT‘·Ô+ :

7,000 s¡÷. 10,50,000

2014e dü+ˆ ˝À »s¡>u∑ Àe⁄ ø±s¡´øÁ e£ ÷\T ` yê>±›Hê\T Áø£ e T ù|s¡ T dü + K´ 1) 2) 3) 4)

ÁbÕC…ø˘º ù|s¡T

|òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ≈£îÁsê s¡‘·Ôj·T´ ≈£î+#·q|ü*¢ l\øÏåà j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

yê>±Z q eTT

ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î &Éj·÷dt ($<ë´y˚~ø£) sTT+ø± ìsê∆s¡D ø±˝Ò<äT Á>∑+<Ûë\j·TeTT $<ë´Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ |ü<Ûäø£eTT yÓTT‘·Ô+ : 27

5,00,000 1,00,000 50,000 40,000 s¡÷. 6,90,000

www.vunnava.com


2013 dü+e‘·‡s¡+˝À <ë‘·\T ` yê] $esê\T j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®q sêe⁄ (00447877558189) j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ ` kÕ+ãj·T´, kÕÁe÷»´eTT >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT. yês¡T 1990 ˝ÀÄsY.$.j·Tdt.dæ.$.j·Tdt ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, ∫\ø£\÷]ù|≥qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹. 1992˝À j·Tdt.õ.ôV≤#Y.ÄsY eT]j·TT j·T+.dæ.j·T+.ÄsY >∑T+≥÷s¡T qT+&ç Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ |üP]Ô #˚XÊs¡T. ‘·sT¡ yê‘· ^‘·+ ø£fi≤XÊ\, $XÊK|ü≥ï+ qT+&ç 1999˝À Ç+»˙]+>¥ (Ábı&ÉøHå£ é n+&é Ç+&ÉÁdæj º T· ˝Ÿ Ç+»˙]+>¥) #˚XÊs¡T. yês¡T Á|üdüTÔ‘·+ <ë<ë|ü⁄ 10dü+e‘·‡sê\T>±, XÊ|t j·Tdt.&ç/j·T+.j·T+/&ÉãT¢´j·T+ dü«‘·+Á‘· dü\Vü‰<ës¡T>±, \+&ÉHé˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. nH˚ø£ |ü]ÁX¯eT\≈£î, dü+düú\≈£î, $$<Ûä dü+düú\≈£î, ( MT&é yÓdtºyêø√, dæà‘Y‡ &çf…ø£åHé, õj·Tdt¬ø, dæu≤ $»Hé, ø√H˚, ôdºbòÕìì, ôV≤#Ydæj·T˝Ÿ`mø±‡Hé, $Áb˛, ¬s&é ø±eTsY‡, yÓ÷&çdt Ç+≥πsïwüq˝Ÿ, ø±|tC…$Tì ` dü\Vü‰<ës¡T>± ùde\+~+#ês¡T. yês¡T eè‹ÔØ‘ê´ $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ j·TTHÓ’f…&é øÏ+>∑¶yéT, »s¡à˙, dü«≥®sê¢+&é, ÄÁdæºj·÷ <˚XÊ\˝À ø=+‘·ø±\eTT |üì#˚XÊs¡T. 2004 ˝À »j·Tl sêyÓ+<ä\ ‘√ $yêVü≤eTT. yêfi¯fl≈£î ˇø£ nu≤“sTT Ä~‘·´. yês¡T Á|üdüTÔ‘·eTT yÓ+;¢bÕsYÿ, \+&ÉHé, j·TTHÓ’f…&é øÏ+>∑¶yéT˝À ìe•düTÔHêïs¡T.

>∑fi≤fl ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >∑fi≤¢ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T \ø£åàj·T´,jÓ÷>∑eTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø√≥j·T´, Vü≤qTe÷j·TeTà\ eTqTeT&ÉT. 1969˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\(>={ϺbÕ&ÉT) qT+&ç 10e‘·s¡>∑‹, 1971˝À C….ø¬ .dæ,ø±˝ÒJ(>∑T+≥÷s¡T) qT+&ç Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ, 1974 ˝À C….ø¬ .dæ ø±˝ÒC(Ÿ >∑T+≥÷s¡T) qT+&ç _.m, 1976˝À b˛dtº Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ ôd+≥sY, Ä+Á<Ûäj·T÷ìe]Ù{° (q\¢bÕ&ÉT) qT+&ç j·T+.m(‘Ó\T>∑T) yê] $<Ûë´u≤´dü ø±\ Áø£eTeTT, #·<äTe⁄\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘·, kı\dü n|üŒsY Áô|’eT] dü÷ÿ˝Ÿ˝À Áπ>&é 2 ‘Ó\T>∑T |ü+&ç{Ÿ>± yê] ñ<√´>±s¡+uÛÑeTT. nø£ÿ&É ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üì#˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· Á>∑÷|t2 düØ«ôddt |üØø£å˝À¢ m¬ø’‡CŸ ÇHéôdŒø£ºsY>± m+|æø£ nsTTHês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–>±, 34 dü+e‘·‡sê\T düTBs¡Èø±\eTT ùde\T n+~+∫q ‘·sê«‘·, &ç|üP´{° ø£MTwüqsY >± |ü<äM $s¡eTD #˚XÊs¡T. sπ |ü˝˝ ¢… À dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£sº Y >± n+~+∫q Á|ü‹uÛ≤e+‘·yTÓ qÆ ùde\≈£î 11 »qe] 1987Hê&ÉT n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ >ös¡e˙j·TT\T j·THé.{Ï.sêe÷sêe⁄ >±] #˚‘T· \ MT<äT>± ªª ñ‘·eÔ T ‘Ó\T>∑T X¯Ss¡|‘ü ø· e£ TTµµ n+<äT≈£îHêïs¡T. ìùw<Û뻄\T neT\T˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·&ÉeTT˝À #·÷|æ+∫q Á|ü‹uÛÑ≈£î >∑T]Ô+|ü⁄>±, 1995˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+&ç 2005˝À $»j·Tq>∑s¡eTT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+&ç Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\T n+<äT≈£îHêïs¡T. 2005˝À õ˝≤¢ Ä<ëj·TeTT n‘·´~Ûø£eTT>± ô|s¡>∑{≤ìøÏ ø°\ø£ bÕÁ‘·b˛wæ+∫q+<äT≈£î $»j·Tq>∑s¡eTT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+&ç Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+ bı+<ës¡T. M] uÛ≤s¡´ ø√fÒX¯«]. Ä <ä+|ü‘·T\≈£î eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ` uÛ≤s¡Z$ (_.f…ø˘), $»j·T (j·T+.dæ.m), ˝≤eD´ ( j·T+.bòÕs¡àd”) Ms¡T Á|üdüTÔ‘·+ $ø±dt q>∑sY, >∑T+≥÷s¡T˝À ñ<√´>∑ $s¡eTD J$‘·eTT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ∫s¡THêe÷ : &√.q+. 4`19`129, 2e ˝…’qT, $ø±dt q>∑sY, >∑T+≥÷s¡T `6.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

28

www.vunnava.com


|òüT+{≤ Ms¡j·T´ (9505538317) |òTü +{≤ Ms¡jT· ´ ` düTã“j·T´ >±] nu≤“sTT. Ç‘·qT kÕ<Ûës¡D s¬ ‘’ T· ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqïe q+<äT nj·T´|üŒ ÁfÒ&ÉsY‡ nH˚ |òü]º˝…’»sY‡ eT]j·TT ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. 2013e dü+e‘·‡s¡eTT˝À eTq dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î n+<äyÓTÆq π>≥T ø£{Ϻ+#·{≤ìøÏ, m+&Üø±\eTT˝À »]–q ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î düVü‰j·TeTT #˚XÊs¡T.

≈£îÁsê yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ (9441367718 ) ≈£îÁsê yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ` kÕ+ãj·T´, |üPs¡íeTà >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT, bÕqj·T´ >±] eTqTeT&ÉT. _.j·Td”‡ es¡≈£î #·~yês¡T. 16 dü+ˆˆ\ qT+&ç bòÕsêà s¡+>∑eTT˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê{Àÿ bòÕsêàq+<äT ªªØôdsYà eT]j·TT &Óe\|tyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sYµµ >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. ñqïe j·TTe‘·≈£î ªbòÕkÕºjYTµ (ÁøϬø{Ÿ˝À bòÕdtº uÖ\sY) >± |ü]#·j·TeTT. uÛ≤s¡´ù|s¡T s¡»ì, yê]øÏ ˇø£ ne÷àsTT uÛ≤eq. yê] ìyêdüeTT ôV’≤<äsêu≤<é.

&܈ˆ C≤dæÔ •esêeTø£èwüí &܈ˆ C≤dæÔ •esêeT ø£èwüí >±s¡T ( C≤dæÔ sêeTø√≥j·T´, nø£ÿeTà >±s¡¢ eTqTeT&ÉT) C≤dæÔ ô|<ä|⁄ü \¢jT· ´, (yÓ÷‘·T≈£L]) <ëøå±j·TDeTà >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT. Äj·Tq ñqïe Á>±eTeTT qT+&ç &Üø£ºπs{Ÿ |ü{≤º |ü⁄#·TÃ≈£îqï yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï e´øÏÔ. ñqïe˝À ô|fi¯S¢s¡T yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷cÕºs¡T <ä>∑Zs¡ #·<äTe⁄˝À¢ |ü⁄Hê~. C….j·THé.{Ï.j·TT ø±˝ÒCŸ Ä|òt Ç+»˙]+>¥, nq+‘·|üPsY qT+&ç (_.f…ø˘) yÓTø±ìø£˝Ÿ, |æ.j·Tdt.õ ø±˝ÒCŸ Ä|òt f…ø±ï\J qT+&ç j·T+.f…ø˘ (Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ Ç+»˙]+>¥) #˚XÊs¡T. 1994˝À Ç+&çj·THé Ç캇≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J, q÷´&Ûç©¢ qT+&ç yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥˝À |æ.ôV≤#Y.&ç/&Üø£sπº {Ÿ n+<äT≈£îHêïs¡T. C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T kÕúsTT |üÁ‹ø£\˝À, dü<dä Tü ‡\˝À <ë<ë|ü⁄>± 22 |ü]XÀ<ÛHä ê+XÊ\T Á|ü#·T]+#ês¡T. #·<äTe⁄ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘·, 1996˝À ñ<√´>∑ì$T‘·Ô+ nyÓT]ø± yÓ[fl, $_ÛqïyÓTÆq dü+düú\˝À, $$<Ûä s¡+>±˝À¢ (|ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT, Ä#ês¡T´\T, ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, dü«#·Ã+<äùde≈£î&ÉT, ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î&ÉT, e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T) |üì#˚düTÔHêïs¡T. 2012˝À ÁbÕC…ø˘º y˚TH˚õyÓT+{Ÿ Ábıô|òwüq˝Ÿ(|æ.j·T+.|æ) >± <ÛäèMø£s¡D bı+<ës¡T. #ÓqTïbÕ{Ï uÛ≤düÿ]DÏ (ÄVü‰s¡eTT eT]j·TT b˛wüD ˝À &Üø£ºπs{Ÿ) ‘√ 1994 ˝À $yêVü≤eTT. Á|üdüTÔ‘·eTT yês¡T $THÓïk˛{≤ sêÁwüeº TT˝Àì $Tìïj·÷b˛*dt q>∑se¡ TT˝À ìe•düTHÔ êïs¡T. M]øÏ Ç<äs› T¡ |æ\\ ¢ T. ˇø£ nu≤“sTT, ˇø£ ne÷àsTT Á|üdTü ‘Ô e· TT d”yTÓ Hé‡ kÕ|òyºt s˚ Y dü+dü˝ ú À Áb˛Á>±yéT y˚TH˚»sY ôVA<ë˝À u≤<Û´ä ‘·\T ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ùdº{Ÿ j·T÷ìe]Ù{° ˝À >∑‘· 12 dü+ˆˆ\T>± ø£+|üP´≥sY ôd’HÓ‡dt $uÛ≤>∑eTT˝À bÕsYº f…Æ+ Ä#ês¡T´\T>± uÀ<Ûqä \+~düTHÔ êïs¡T. yêsê+‘·|⁄ü bÕsƒX¡ Ê\ (dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj÷· |òsü Y bòÕ]Hé ˝≤+π>«»dt n+&é ø£\ÃsY (j·Tdt.◊.j·T˝Ÿ.dæ) ˝À ‘Ó\T>∑T ñbÕ<Ûë´j·TT\T>±, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTì>±, n<Ûä´≈£åî\T>±, n+‘·sê®\ Á|üMDT&ÉT>±, düe÷#ês¡ dü+#ê\≈£î&ç>±, uÀ<ÛäHê |ü<Ûäø±\ e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î&ÉT>± >∑‘· 7 dü+e‘·‡sê\T>± dü«#·Ã+<ä ùde\+~düTÔHêïs¡T. bò˛Hé : 001.651.276.4671 á `yÓTsTT˝Ÿ : siva.jasthi@gmail.com

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

29

www.vunnava.com


|òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ |ò ü T +{≤ ø±y˚ T X¯ « s¡ s êe⁄ ` Vü ≤ qTeT+‘· s êe⁄, kÕÁe÷»´+>±s¡ ¢ ≈£ î e÷s¡ T &É T , Vü≤qTeTj·T´,ø£qø£eTà >±s¡¢ eTqTeT&ÉT. 7e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ñqïen|üŒsY Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ˝À, 8 qT+&ç 10es¡≈£î >={ϺbÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~yês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· (ôV≤#Y.¬ø.Ç.j·Tdt ) bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ˝À (sêj·T#·÷s¡T, ø£sêï≥ø£) f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. <Ûäq\øÏåà dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡(>∑D|ües¡+) ˝À Áf…Æ˙ dü÷|üsYyÓ’»sY>± yÓTT<ä{Ï ñ<√´>∑+ |æ.j·Tdt.j·T+ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ (dü<ë•eù|≥, yÓT<äø˘ õ˝≤¢) ˝À dü÷|üsYyÓ’»sY dü÷s¡´CÀ´‹ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ ( eTø£Ô˝Ÿ,eTVü≤ã÷uŸq>∑sYõ˝≤¢) ˝À m.j·Tdt.j·TyéT. j·T÷s√f…ø˘‡ Ç+&ÉÁd”ºdt n+&é mø˘‡b˛sYº‡ (ø=˝≤Ω|üPsY, eTVü‰sêÁwüº) ˝À m.j·Tdt.j·TyéT $XÊ˝Ÿ ø±{Ÿ‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é (sêj·T#·÷s¡T, ø£sêï≥ø£) ˝À Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY $_Ûqï dü+düú\˝À, $$<Ûä |ü<äe⁄\˝À u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+∫ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ s¡+>∑eTT˝À nbÕs¡yÓTÆq nqTuÛÑeeTT dü+bÕ~+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘·, bı>±≈£î /Á|ü‹Ô yê´bÕsêìøÏ øπ +Á<äyTÓ qÆ >∑T+≥÷s¡T e∫Ã, ø±≥Hé eT]j·TT j·÷sYï e÷¬sÿ{Ï+>¥ @C…+{Ÿ‡‘√ ø=+‘·ø±\eTT ˝≤yê<˚M\T q&çbÕs¡T. dü«+‘·eTT>± _õHÓdt #˚j·÷\H˚ ‘·|üq‘√, 2000 dü+e‘·‡s¡eTT˝À >∑T+≥÷s¡T˝À ªªø±≥Hé f…dæº+>¥ ˝≤´uŸµµ kÕú|æ+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ˝≤´uŸ kÕú|æ+∫q |òüTq‘· M]<˚. á dü+düú sTT|üŒ{Ïø° düè»Hê‘·àø£, kÕ+πø‹ø£, dü«#·Ã¤+<ä ùde\T n+~dü÷Ô ñ+~. 2001˝À ªªÁøÏj˚T{Ïyé ø±≥Hé ø±s=ïπswüHéµµ nH˚ Á|ü‹Ô m>∑TeT‹ yê´bÕs¡ dü+düúqT kÕú|æ+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê 2006˝À ªª dæŒHé ø±{Ÿ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ Áô|’y˚≥T *$Tf…&éµµ nH˚ dü+düÔqT , Á|ü|ü+#·+˝À ñqï |òüTqyÓTÆq dü+düú\≈£î BÛ≥T b˛≈£î+&Ü eTq }] <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ kÕú|æ+#ês¡T. n|üŒ{ÏqT+&ç Ä dü+düú≈£î #ÛÓ’s¡àHé n+&é y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY >± ø°\ø£yÓTÆq u≤<ä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. s¬ ≥ ’ sY dæŒìï+>¥ dædyºü Té ‡ (dæ«≥®sê¢+&é) yê] 100% ø±+bÕø˘º dæŒìï+>¥ f…ø±ï\Jì ñ|üj÷Ó –+∫, <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À kÕú|æ+#·ã&çq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï dü+dü›>± ªªdæŒHé ø±≥Hé f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡µµ ù|s¡T bı+~+~. $<ë´]∆>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT, ãø±ÿø√≥j·T´ e÷cÕº] <ä>sZ∑ q¡ T+&ç 1986˝§ 7e ‘·s>¡ ‹∑ e÷´<Û‡é ˝À n‘·´~Ûø£ e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+∫q+<äT≈£î, ˇø£ ì|òüT+≥Te⁄qT ãVüQeT‹>± n+<äTø√e≥eTT yê] yê] $<ë´|ü⁄Hê<äT\≈£î ì<äs¡ÙqeTT. ôV≤#Y.¬ø.Ç.j·Tdt bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT, #·<äs¡+>∑|ü⁄ b˛{°\˝À ãVüQeT‘·T\T HÓ>±Zs¡T. 2005˝À eTÁ]bÕ˝…+ ø√`Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° #ÛÓ’s¡àHé >± mqTïø√ã&ܶs¡T. n|ü⁄Œ&˚ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø√`Ä|üπs{Ïyé u≤´+ø˘ ≈£î &Ó’¬sø£ºsY >± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. . uÛ≤s¡´ù|s¡T ø£d÷ü ]Ô (j·T+.j·Td”‡, e÷´<∏‡é ) yê]øÏ sTT<äs› T¡ |æ\\ ¢ T. nu≤“sTT Vü≤]øÏsD ¡ ,Y }{°˝À ñqï >∑T&éôw|üŒsY¶ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝À¢ 9e ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·THêï&ÉT. ne÷àsTT Vü≤]#·+<äq, u≤wü´+ ã÷¢yTé ‡˝À 8e‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘=+~. Ms¡T >∑T+≥÷s¡T˝À ìyêdüeTT ñ+{≤s¡T. ∫s¡THêe÷ : &√.q+. 4`5`60/2/m, yÓTsTTHé˝…’Hé, kÕsTTu≤u≤ s√&é , >∑T+≥÷s¡T ` 522007.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

30

www.vunnava.com


e÷qTø=+&É øÏs¡DY (001-832 368 3630) øÏsD ¡ Y e÷qTø=+&É ` u§\¢jT· ´, |ü<ëàe‹\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, |ü⁄qïj·T´, sêeTø√≥eTà\ eTqTeT&ÉT. Ç+&çj·÷˝À _.j·Td”‡ (m\Áø±ºìø˘‡), j·T+.j·Td”‡(e÷´<Ûé‡) #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT ªªVæ≤{≤∫ ø£q‡*º+>¥ ø£+ô|˙µµ ˝À ©&é Ä]ÿf…ø˘º >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T nqï|üPs¡í, á <ä+|ü‘·T\≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ` BÛs¡CŸ,dæ<ë∆sY¶. Ms¡T Á|üdüTÔ‘·eTT VüAdüºHé q>∑s¡eTT( f…ø±‡dt sêÁwüºeTT, nyÓT]ø±) ˝À ìe•düTÔHêïs¡T. ∫s¡THêe÷ : øÏs¡DY e÷qTø=+&É, 9906, j·Tdt.{Ï. s√$Tj·THé &çÄsY, ø±{Ï, f…ø±‡dt `77494, nyÓT]ø±.

>∑fi≤fl s¡|òüTTøÏc˛sY &Üø£sº Y >∑fi≤¢ s¡|Tüò T øÏc˛sY, ø=+&É\sêe⁄ (s¡kÕj·Tq XÊÁdüÔ ñbÕ<Ûë´j·TT\T), leT‹ •e≈£îe÷] >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT. yês¡T Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ˝Àì nH˚ø£ |ü≥D º ≤\˝À, ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<Tä e⁄≈£îHêïs¡T. U≤Hê|üPsY— Ä~˝≤u≤<é˝À ÁbÕ<Û$ä Tø£ $<ä´ #˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ bÕ\«+#·˝À e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´ #˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· yês¡T dæ<ë›s¡∆ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç j·T+._._.j·Tdt #˚XÊs¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· eTVü‰‘êà>±+~Û yÓT&çø˝ £ Ÿ ø±˝ÒJ qT+&ç j·T+.&ç(»qs¡˝Ÿ yÓT&çdHæ )é |üP]Ô #˚XÊs¡T. ñqïe Á>±eT+qT+&ç e∫Ãq yÓTT≥º yÓT<ä{Ï &Üø£ºsY nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. 2011˝À yÓT&çø√ ùdïVü‰ sêe⁄\bÕ{Ï‘√ $yêVü≤+. ùdïVü≤ Á|üdüTÔ‘·+ eTeT‘ê yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒCŸ ˝À Vü≤Ödt dü¬s®˙‡ #˚düTÔHêïs¡T. yês¡T Á|üdüTÔ‘·+ KeTà+˝À ìedædüTÔHêïs¡T. &Üø£ºsY s¡|òüTT >∑‘· 2 dü+e‘·‡sê\T>± KeTà+ ˝À yÓ’<ä´ùde\T n+~düTÔHêïs¡T. &Üø£ºsY s¡|òüTT>±s¡T, e÷]à 2013˝À, HêD´yÓTqÆ eT]j·TT düsd¡ yü TÓ qÆ yÓ<’ ´ä dü+s¡øD å£ n+~+#˚ ˇø£ \ø£´å +‘√ KeTà+˝À ªª Ç+&çjT· Hé Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡µµqT kÕú|+æ #ês¡T. kÕe÷õø£ ùdyê <äèø£Œ<ä+‘√ yês¡T ªª H˚qT ôd’‘·eTTµµ nH˚ ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Òì dü+düúqT kÕú|æ+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+‘·{≤ nH˚ø£ –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢, Äs√>∑´+, $<ä´, #·<äTe⁄˝À¢ |ü\T ÁbÕC…ø˘º\T #˚|ü≥º&É+ á dü+düú jÓTTø£ÿ ñ<˚›X¯´+. yÓTT‘·Ô+ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝ Ÿ Àì ù|<ä Á|ü»\≈£î düV‰ü j·T|ü&˚ \ø£´å +‘√ Ç≥Te+{Ï bòÂ+&˚wHü é qT Ç+‘· ∫qï ej·TdüT˝À ÁbÕs¡+_Û+#·&eÉ TH˚~ ñ‘·ÔeTyÓTÆq $wüj·T+ eT]j·TT n+<ä]ø° Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+.

>∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄ (9246489351,

8008366788) >∑fi≤fl kÕ+ã•esêe⁄ ` sê|òüTeeTà, uÛÑÁ<äeTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT. ø√≥j·T´,ù|s¡eTà\ eTqe&ÉT. 1984˝À &ç.ÄsY.j·THé.j·Tdt.dæ.$.j·Tdt ø±˝ÒJ qT+&ç _.ø±yéT, Ä ‘·s¡Tyê‘· Hê>±s¡T®Hê j·T÷ìe]Ù{° qT+&ç j·T+._.m |üP]Ô#˚XÊs¡T. 10 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T, n+»* {ÖHéwæ|t‡˝À |üì#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT j·T+.õ. y˚\÷´ ôVAyéT‡˝À møÏ≈® L£ ´{Ïyé ˝À (e÷¬sÿ{Ï+>¥)>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. s√≥Øø£u¢ ,Ÿ ∫\ø£\÷]ù|≥˝À dü«#·Ã+<äùde≈£î\T>± #·Ts¡T≈£î bÕÁ‘· eVæ≤düTÔHêïs¡T. ‘·eT eè‹Ô˝À #·÷|æ+∫q Á|ü‹uÛ≈Ñ î£ >∑T]Ô+|ü⁄>±, #ê˝≤ ãVüQeT‘·T\T, Á|üX+¯ kÕ |üÁ‘ê\T n+<äT≈£îHêïs¡T. n‘·´~Ûø£ neTàø±\T (ùd˝Ÿ‡{≤¬s{ Z ‡Ÿ ) kÕ~Û+∫q+<äT≈£î 3 \ø£\ å q>∑<Tä ãVüQeT‹ ˇø£kÕ], ø±s¡T ãVüQeT‹ Ç+ø√kÕ] n+<äT≈£îHêïs¡T. uÛ≤s¡´ õ.$.õ uÛÑyêì, |üX¯ó yÓ’<ä´ $uÛ≤>∑eTT˝À Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–ì. yê]ø° Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. ô|<ä›u≤“sTT _.f…ø˘ (m\Áø±ºìø˘‡) #·~yê&ÉT, ∫qïu≤“sTT _.f…ø˘(dæ$˝Ÿ Ç+»˙]+>¥) #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. ∫s¡THêe÷ : 16`64, _.j·Tdt.Ád”º{Ÿ, ∫\ø£\÷]ù|≥, >∑T+≥÷s¡T (õ˝≤¢) 522616. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

31

www.vunnava.com


≈£îÁsê s¡‘·Ôj·T´ ≈£îÁsê s¡‘·Ôj·T´ ` ≈£îÁsê yÓ+ø£≥|üŒj·T´, ≈£îÁsê sêeeTà >±s¡¢ ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT. 1955e dü+ˆˆ˝À ñqïe Á>±eT+˝À »ìà+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻ ñqïe Á>±eT nuÛTÑ ´qï‹ ø√dü+ sê»ø°jT· Äs¡+Áπ>≥+ #˚dæ 1988 e÷]à 31q ‘=*kÕ]>± Á>±eT düsŒ¡ +∫>± mìï¬ø’ ‘·q |ü<Mä ø±\+˝À |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæ Á>±eTÁ|ü»\≈£î #˚s¡TyÓ’Hês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü 1995` 2001 es¡≈£î j·T&É¢bÕ&ÉT eT+&É\ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T (j·T+.|æ.{Ï.dæ) >±qT, 2001`2006es¡≈£î Á>±eT düs¡Œ+∫>± |üì#˚dæHês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 2013 |òæÁãe]˝À eTÁ]bÕ˝…+ düVü≤ø±s¡ kıôd’{° #ÛÓ’s¡àHé >± mìï¬ø’ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ &ç.dæ.dæ._ &Ó¬sø£ºsY >± eT]j·TT ôV≤#Y.ÄsY.&ç ø£$T{° #Ó’s¡àHé >± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. ‘·q Vü≤j·÷+˝À #˚|ü{Ϻq |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T:. 1) Á‘ê>∑T eT]j·TT eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ì$T‘·Ô+ uÀs¡T y˚sTT+∫ ô|’|ü⁄\ <ë«sê yê≥sY {≤´+ø˘≈£î nqTdü+<Ûëq+. 2) Á>±yÓ˝Ÿ eT]j·TT yÓT≥˝Ÿ s√&É¢ ìsêàD+. 3) 3 ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ‡, 7 ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ eT]j·TT 1 ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeqeTT\ ìsêàD+ 4) ¬s’‘·T\ kÂø£sê´s¡∆+ ˙{Ï #Ós¡Te⁄\ |üP&çø£r‘·\T, &=+ø£s√&É¢ ìsêàD+. 5) @ Á>±eT+˝À ˝Òì $<Ûä+>± n‘·´~Ûø£ yÓ&É\TŒ‘√ Á|ü<Ûëq M<ÛäT˝À¢ dæyÓT+{Ÿ s√&É¢ ìsêàD+. 6) õ˝≤¢˝À @ düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î #˚j·Tì $<ÛäeTT>± Á>±eT ¬s’‘·T\ e´ekÕj·T |üqT\ ì$T‘·Ô+ n‘·´~Ûø£+>± 3 ø√≥¢ ô|’∫\T≈£î s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚sTT+#ês¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü 2002 e dü+ˆˆs¡+ ø¡sT¡ e⁄ düeTj·T+˝À ù|<ä\≈£î eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T ñ∫‘· uÛÀ»q dü<Tä bÕj·T+ ø£*Œ+∫ ‘·q ùdyê‘·‘·Œs¡‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡T. M] uÛ≤s¡´ kÕÁe÷»´+ >±s¡T. M]øÏ ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T. ≈£îe÷s¡T&ÉT ≈£îÁsê nbÕŒsêe⁄ >±s¡T. ‘·+Á&ç n&ÉT>∑T C≤&É˝À¢ q&ÉTdü÷Ô ñqïe Á>±eT n_Ûeè~›øÏ ‘·q<Ó’q XË’*˝À ‘√&ÜŒ≥T q+~dü÷Ô, sê»ø°j·T+>± Á|üdüTÔ‘êìøÏ {Ï.&ç.|æ sêÁwüº ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.

ô|~› ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ (9394361622) ô|~› ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ` Vü≤qTeT+‘·sêe⁄,l\øÏàå \ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø√≥j·T´, Ms¡eTà >±s¡¢ eTqTeT&ÉT. >∑÷&É÷s¡T bÕ*f…øïÏ ø˘ qT+&ç &çb˛¢e÷ (yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥) #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄>± 23 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. Ç+&çj·÷, |òæJ ◊˝≤+&é‡, k‘Y ÄÁ|òæø± <˚XÊ\˝À |üì#˚XÊs¡T. 1) õ.|æ ø±≥Hé Ä+&é ÄsTT˝Ÿ Ábı&Éø˘º‡ *$Tf…&é (1990`1993) ‹e÷à|ü⁄s¡+ 2) j·Tdt.j·Tdt.dæ |üesY Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é (1993`1995) HÓ\÷¢s¡T, 3) Hê>±s¡T®q Äø±« *$Tf…&é (1995`1997) HÓ\÷¢s¡T 4) dü+|òæT dæŒqïsY‡ *$Tf…&é (1998`2001) ôV’≤<äsêu≤<é 5) $eT˝Ÿ düØ«ôddt *$Tf…&é (2001`2003) ãs√&Ü 6) |òü⁄õ f…øÏïø£˝Ÿ düØ«ôddt *$Tf…&é (2003`2006) u…+>∑Tfi¯Ss¡T 7) f…* k˛sY‡ |òæõ *$Tf…&é ( 2006`2010) |òæõ ◊˝≤+&é‡ 8) u≤¢ø˘ n+&é M#Y (2011`2013) k‘Y ÄÁ|òæø± ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

32

www.vunnava.com


á eT<Ûä´H˚ >∑T+≥÷s¡T e∫à nø£ÿ&˚ dæús¡|ü&ܶs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T sê<Ûä, yê]øÏ sTT<ä›s¡T nu≤“sTT\T ` ô|<ä›u≤“sTT –]<ÛäsY, ∫qïu≤“sTT eTTs¡∞<ÛäsY, ∫s¡THêe÷ : &√sY HÓ+ãsY 4`5`4/2, qeuÛ≤s¡‘Y q>∑sY, 3e˝…’qT, 2e Áø±dt, >∑T+≥÷s¡T `522006.

#ÓqTïbÕ{Ï sêeT#·+Á<ä Á|ükÕ<é (9490755504) #ÓqTïbÕ{Ï sêeT#·+Á<ä Á|ükÕ<é >±s¡T ø°]ÔX‚wüß\T #ÓqTïbÕ{Ï j·÷Hê~ e÷cÕºs¡T, Hêsêj·TDeTà>±s¡¢ ô|<ä› nu≤“sTT. ñqïe >={ϺbÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ä´. 1966˝À ø√s¡Tø=+&É ôd’ìø£ dü÷ÿ˝À¢ #˚] e÷<Ûä´$Tø£, ñqï‘· $<ä´\qT nuÛÑ´dæ+#ês¡T. 1972˝À H˚wüq˝Ÿ &çô|òHé‡ Äø±&ÉMT˝À #˚sês¡T. nø£ÿ&É yÓ’e÷ìø£ e÷s¡Zìπs›X¯≈£î&ÉT>±(ô|ò’¢{Ÿ ÇHéÁdüºø£ºsY) •ø£åD bı+<ës¡T. 1977˝À ô|’\{Ÿ Ä|ò”düsY >± Ç+&çj·THé msTTsYbò˛sY‡ ˝À #˚sês¡T. uÛ≤s¡rj·T yÓ’e÷ìø£ <äfi¯eTT ˝À <˚X¯eTT q\TeT÷\˝À¢ 32 dü+e‘·‡sê\T |üì#˚dæ, <˚XÊìøÏ ùde\+~+#ês¡T. ø±HÓ“Ásê u≤+ãsY eT]j·TT nÁy√ s¡yêD≤ $e÷q+ MT<ä 4000 >∑+≥\ nqTuÛÑyêìï dü+bÕ~+#ês¡T. ˇø£ msTTsYbò˛sY‡ j·T÷ì{Ÿ (Hê$π>wüHé Áf…Æì+>¥ dü÷ÿ˝Ÿ) eT]j·TT ˇø£ msTTsYbò˛sY‡ ùdºwüHé(uÒ>∑+ù|≥, ôV’≤<äsêu≤<é)\≈£î n~Û|ü‹, e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï|ü⁄Œ&˚, &çô|òH‡é dü&º dû ˝ t À j·T+.j·Td”‡ |üP]Ô#X˚ Ês¡T. &çô|òH‡é düØ«ôddt ø±˝ÒJ, yÓ*+¢ >∑Hº ,é ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£ dæã“+~>± (&Ó’¬søϺ+>¥ kÕº|òt) eT]j·TT ñqï‘· •ø£å≈£î\T(d”ìj·TsY ÇHéÁdüºø£ºsY) >± |üì#˚XÊs¡T. 1999˝À &çô|òHé‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø±˝ÒCŸ qT+&ç y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ düº&ûdt˝À e÷düºsY‡ &çÁ^ bı+<ës¡T. <˚XÊìøÏ düTBs¡ÈyÓTÆq , ÁX‚wüºyÓTÆq ùde\T n~+∫q+<äT≈£î, 2004 ˝À uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ $•wüº ùdyê|ü‘·ø£eTT ãVüQø£]+#ês¡T. ôV≤©ø±|òsºü Y ˝À ñqïe Á>±eTeTT #·T≥÷º –]ø°\T ø=≥º≥eTT, es¡<\ ä |ü⁄Œ&ÉT ÄVü‰s¡|⁄ü bı{≤¢\ì C≤s¡$&Ée&ÉeTT, ñqïe Á>±eTdüTÔ\qT ‘ê&ÉT<ë«sê ôV≤*ø±|òüºsY˝ÀøÏ møÏÿ+#·Tø√e&ÉeTT sTTe˙ï ñqïe Á>±eTdüTÔ\≈£î Á|ükÕ<é >±]∫Ãq eT<ÛäTs¡ düè‘·T\T. |ü<äM $s¡eTD #˚dæ, Á|üdüTÔ‘·eTT ôV’≤<äsêu≤<é˝À yê] leT‹ \ø°åà ‘√ ìyêdüeTT e⁄+≥THêïs¡T. |üsƒ¡q+, Á|üj·÷D+ eT]j·TT Áf…øÏÿ+>¥ Á|ükÕ<é >±] n_Ûs¡T#·T\T. ÄdüøÏÔ. yê]øÏ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. düTÁ|üB|t ˝…|òæºHÓ+{Ÿ ø£e÷+&ÉsY >± Ç+&çj·THé H˚M˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. ne÷àsTT Á|ü‹eT ˇsêøÏ˝Ÿ kÕ|òtºy˚sY dü+düú˝À f…øÏïø£˝Ÿ ¬s’≥sY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. Ç<ä›s¡T eTqTeT\T ` zVü≤Hé,$yêHé ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

#ÓÓqTïbÕ{Ï lìyêdüsêe⁄ #Ó q TïbÕ{Ï lìyêdt ` sêeTeT÷]Ô sê»´\øÏ å à \ ô|<ä › ≈ £ î e÷s¡ T &É T , #Ó q TïbÕ{Ï ø£èwüíj·T´,s¡+>∑eTà\ eTqTeT&ÉT. ÁbÕ<Ûä$Tø£,eT<Ûä´$Tø£, ñqï‘· $<ë´uÛ≤´düeT+‘ê dü‘ÓÔq|ü*¢˝À $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ >∑&ç∫+~. $C≤„Hé pìj·TsY ø±˝ÒJ(>∑T+≥÷s¡T)˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ. ÄsY.$.ÄsY ø±˝ÒJ Ä|òt Ç+»˙]+>¥ qT+&ç 1995˝À _.f…ø˘ (yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥) #·~yês¡T. ◊◊{Ï(&Ûç©¢) ˝À (1997`2000) ÁbÕC…ø˘º nk˛dæj˚T{Ÿ>±, ÇH√Œ¤f…ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt˝À (1999`2000) kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>±, ô|s√{Ÿ dædüºyéT‡˝À (2002`2008) kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± ÄÁùdº*j·÷, dæ+>∑|üPsY, \+&ÉHé <˚XÊ\˝À |üì#˚XÊs¡T. u≤πsÿdt ø±|æ≥˝Ÿ˝À(2008`2012) ndæôdº+{Ÿ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± u≤<Ûä´‘·\T eVæ≤+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT (qe+ãsY 2012 qT+&ç) {Ï.&ç. ôd≈£L´]{°dt˝À düb˛sYº y˚TH˚»sY>± dæ+>∑|üPsY˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. 2006˝À ô|s√{Ÿ dædüºyéT‡˝À ñ‘·ÔeT ñ<√´–>± Á|üX¯+dü\T bı+<ës¡T. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

33

www.vunnava.com


uÛ≤s¡´ù|s¡T n$TàH˚ì Hê>∑bÕeì(Ç+»˙]+>¥ `Ç.dæ.Ç) M]øÏ Ç<ä›s¡T nu≤“sTT\T ` ô|<ä›u≤“sTT l •ekÕsTTn_ÛsêyéT. ∫qïu≤“sTT øöX¯˝Ÿ. Ms¡T Á|üdüTÔ‘·eTT dæ+>∑|üPsY ˝À ìe•düTÔHêïs¡T. ∫s¡THêe÷ : lìyêdt #ÓqTïbÕ{Ï, 06`151 _.j·T˝Ÿ.¬ø 174m, m&ç®&É˝Ÿ ô|¢sTTHé‡, dæ+>∑|üPsY ` 821174.

#ÓqTïbÕ{Ï ÁøÏwüí yÓ÷Vü≤Hé #ÓqTïbÕ{Ï ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé ` sêeTeT÷]Ô, sê»´\øÏåà\ ∫qï ≈£îe÷s¡T&ÉT. ø£èwüíj·T´, s¡+>∑eTà\ eTqTeT&ÉT. ÁbÕ<Û$ä Tø£, e÷<Û´ä $Tø£ , ñqï‘· $<Ûë´uÛ≤´düeT+‘ê dü‘qÔÓ |ü*˝ ¢ Àì $$<Ûä bÕsƒX¡ Ê\˝À >∑&ç∫+~. bÕ*f…øÏïø˘/&çb˛¢e÷ #·~$q $<ë´s¡T›\≈£î sêÁwüºkÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#Ó á`ôd{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø±eTHé m+Á≥Hé ‡ f… d t º ( 1994)˝À 100e sê´+≈£ î dü + bÕ~+#ês¡ T . j·Tdt.j·T+.$.j·T+ bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ, ‘·DT≈£î qT+&ç 1993˝À &ç.j·T+.Ç(&çb˛¢e÷ ÇHé yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥), j·Tdt.ÄsY.ø¬ .ÄsY Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ, ;ÛeTes¡+(Ä+Á<Ûj ä T· ÷ìe]Ù{°) qT+&ç 1997˝À _.f…ø˘ (yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥), _{Ÿ‡ |æ˝≤˙ qT+&ç 1999˝À j·T+.Ç(e÷´qTbòÕ´ø£Ã]+>¥ dædüºyéT‡) #˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷˝À e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT ◊.◊.{Ï (&Ûç©¢)˝À ÁbÕC…ø˘º nk˛dæj˚T{Ÿ >±, ôV≤#Y.dæ.j·T˝Ÿ f…ø±ï\Jdt(H√sTT&Ü) ˝À d”ìj·TsY kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY >± , ◊2 f…ø±ï\Jdt(u…+>∑Tfi¯Ss¡T) ˝À f…øÏïø£˝Ÿ Ä]ÿf…ø˘º‡ >± |üì#˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘·, 2007˝À nyÓT]ø± e#êÃs¡T. nyÓT]ø±˝À &Ó˝ŸyÓ÷+{Ÿ |òü⁄&é‡ eT]j·TT j·TT.j·Tdt.d”º˝Ÿ ø£+ô|˙˝À¢ düô|’¢ #Ó’Hé ø£\‡˝…º+{Ÿ >± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT, m|æ‡\Hé ø£+ô|˙˝À d”ìj·TsY &Óe\|üsY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T s¡»ì #ÓqTïbÕ{Ï. s¡»ì Á|üdüTÔ‘·eTT yÓ÷≥s√˝≤ ø£+ô|˙˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± #˚düTÔHêïs¡T. M]øÏ Ç<ä›s¡T nu≤“sTT\T ` ô|<ä›u≤“sTT ø°s¡ÔHé ≈£î 7 dü+ˆˆ\T, ∫qïu≤“sTT ‘·qàjYT≈£î 4 dü+ˆˆ\T. Ms¡T Á|üdüTÔ‘·eTT &É˝≤¢dt q>∑s¡eTT˝À (f…ø±‡dt sêÁwüºeTT˝À) ñ+≥THêïs¡T. ∫s¡THêe÷ : ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé #ÓqTïbÕ{Ï, 9109, C≤dæàHé ˝…’Hé, ◊]«+>¥, f…ø±‡dt ` 75063.

|òüT+{≤ øÏc˛sY u≤ãT (9000992788) |òüT+{≤ øÏc˛sY u≤ãT sê<Ûëø£èwüí >±] ≈£îe÷s¡T&ÉT. Ms¡T ôV≤#Y.¬ø.Ç.j·Tdt bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ (sêj·T#·÷s¡T,ø£sêï≥ø£)qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄>± 18 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç $$<Ûä dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡˝À, $$<Ûä |ü<äe⁄\˝À (Ábı&Éø£åHé, ø±«*{°, y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, y˚TsTT+≥HÓHé‡) |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ l yÓ+ø£≥•e bÕs¡«‹ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é (#˚ÁuÀ\T) ˝À yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ >± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. uÛ≤s¡´ ù|s¡T l<˚$. yê]øÏ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. yê] nu≤“sTT kÕsTTø£èwüí,(6e ‘·s¡>∑‹) á eT<Ûä´H˚ ªªã&ç¶+>¥ ôd’+{Ïdtº ø±+f…dtºµµ (ôV’≤<äsêu≤<é)˝À sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\˝À bÕ˝§ZHêï&ÉT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

34

www.vunnava.com


|òüT+{≤ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ |òTü +{≤ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ (Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, X‚weü Tà >±s¡≈¢ î£ e÷s¡T&ÉT, Ms¡ sê|òTü ej·T´, Ms¡ sê|òTü eeTà >±s¡¢ eTqe&ÉT) yê] ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ë´uÛ≤´düeT+‘ê ñqïe Á>±eTeTT˝ÀH˚ >∑&ç∫+~. 1993 qT+&ç 1997 e≈£î, ñqïe õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ˝À (8 qT+&ç 10es¡≈£î, ¬ø.j·Tdt.j·THé. eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄e÷cÕºs¡T <ä>∑Zs¡) #·~yês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· 1997 qT+&ç 2000 es¡≈£î ø£sêï≥ø£˝Àì _.$.$.j·Tdt.j·Tdt.ÄsY.$.ÄsY bÕ*f…øÏïø˘ ˝À f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J˝À &çb˛¢e÷ #˚XÊs¡T. 2000 qT+&ç 2002 es¡≈£î, ø£èwüí>∑+>± dæŒìï+>¥$T˝Ÿ‡ ˝À 2002 qT+&ç 2004 es¡≈£î dü÷s¡´\‘· dæŒìï+>¥$T˝Ÿ¢‡ ˝À dü÷|üsYyÓ’»sY>± |üì#˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· sêCŸ MsY Ç+&ÉÁd”ºdt˝À m.j·Tdt.j·T+ >±qT, 2007 qT+&ç 2011 es¡≈£î $X¯«‘˚» dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡˝À , $T≥º|ü*¢ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ¢‡˝À |æ.j·T+ >±qT |üì#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT sêCŸMsY Ç+&ÉÁd”ºdt˝À yÓTsTT+f…HÓHé‡ y˚TH˚»sY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ l $<ä´ á <ä+|ü‘·T\≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ` y˚T|òüTq, |ü\¢$, ∫s¡THêe÷: |òüT+{≤ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, sêCŸMsY Ç+&ÉÁd”ºdt, |æ\¢\ eTÁ] s√&é, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY.

ø=‘·Ô|ü*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø=‘·Ô|ü*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±s¡T >√bÕ\ø£èwüíj·T´ Á|üMT\ >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT, yÓ+ø£≥ sêj·TT&ÉT, |ü⁄\¢eTà >±s¡¢ eTqTeT&ÉT. 1995˝À $C≤„Hé (e&É¢eT÷&ç, >∑T+≥÷s¡T)˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ 1999˝À u≤|üPJ bòÕs¡àd” ø±˝ÒCŸ ( <ëeDπ>¬s, ø£sêï≥ø£) qT+&ç _.bòÕs¡àd”, 2003˝À nHêïeT˝…’ j·T÷ìe]Ù{° (∫<ä+ãs¡eTT, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT) qT+&ç j·T+.bòÕs¡àdæ #˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷˝À 2003 es¡≈£î (H√yÓ˝Ÿ bòÕs¡à, sê»eT+Á&ç˝À yÓT&çø£˝Ÿ ]Á|üC…+fÒ{Ïyé >± , ø=+‘·ø±\eTT, &܈ˆ ¬s&û¶dt ˝≤´u§πs≥Ødt˝À ) |üì#˚XÊs¡T. 2004 qT+&ç ªªyê˝Ÿ Á^H釵µ˝À bòÕs¡àdædtº >± (bò˛¢]&Ü, nyÓT]ø±˝À) |üì#˚düTÔHêïs¡T. ∫s¡THêe÷: ø=‘·Ô|ü*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, 11214 zjÓTdüºsY uÒ dæsY, q÷´b˛sYº ]#˚, bò˛¢]&Ü ` 34654, j·TT.j·Tdt.m

C≤dæÔ sêe÷sêe⁄ (9573239075) C≤dæÔ sêe÷sêe⁄ >±s¡T, yÓ+ø£j·T´, (ô|~›) Ä<ÓeTà >±s¡¢ ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT. ∫qïHê{Ï J$‘·eT+‘ê ñqïe Á>±eTeTT˝ÀH˚ >∑&∫ ç +~. ô|fi¯S]¢ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ |ü+‘·T\T>±] e<ä› ÁbÕ<Û$ä Tø£ $<ä´, ñqïe bÕsƒX¡ Ê\˝À e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´, ô|<ä>={Ïbº Õ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\qT+&ç 1975˝À 10e‘·s>¡ ‹∑ #·~yês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· eT~› u≤\ Á‹|ü⁄s¡ düT+<äse¡ Tà (j·T+._.{Ï.j·Tdt) Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\(q\¢bÕ&ÉT,>∑T+≥÷s¡T) qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡˝À 1978˝À &çbı¢e÷ dü+bÕ~+#ês¡T. &çbı¢e÷ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ , j·TTø£Ôej·TdüT‡˝ÀH˚ nVü≤à<ëu≤<é (>∑T»sê‘Y sêÁwüº+) yÓ[fl <ë<ë|ü⁄>± 13 dü+e‘·‡sê\T nø£ÿ&É dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ ( nì˝Ÿ Ç+&ÉÁd”ºdt, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt) ˝À |üì#˚dæ, nbÕs¡yÓTÆq nqTuÛÑyêìï dü+bÕ~+#ês¡T. Ä ø±\eTT˝À ôd˝Ÿbò˛qT¢, á `yÓTsTT˝Ÿ ñ+&˚$ ø±e⁄. ñqïe $wüj·÷\T ‘Ó*j·÷\+fÒ mes¡sTTHê ñ‘·Ôs¡eTT Áyêj·÷* ˝Ò<ë ôd\e\≈£î Ç+{ÏøÏ sêyê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e∫à 1984˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ zô|Hé j·T÷ìe]Ù{°˝À _.ø±yéT #·~yês¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\˝À #ê˝≤ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡˝À (>∑D|ües¡+, uÀj·TbÕ˝…+, ø√<ë&É, #˚ÁuÀ\T) |üì#˚XÊs¡T. yê{Ï˝À ø=ìï dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ sêe÷sêe⁄ >±] #˚‘·T\MT<äT>± ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

35

www.vunnava.com


ì]à‘·yTÓ qÆ y˚ !. Á|üdTü ‘Ô e· TT >∑»yÓ*¢ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ Áô|’y≥ ˚ T *$Tf…&.é #˚ÁuÀ\T˝À >∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\T>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. ≈£î≥T+ã|üs¡+>±, |òüT+{≤ |ü<ëàe‹‘√ 1982˝À $yêVü≤+. Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ` $wüßí#·+<é, X¯s¡‘Y #·+<é , Ç+»˙]+>¥ |üP]Ô#˚XÊs¡T. á nqTuÛÑyê\ kÕ|òü\´eTT e\q sêe÷sêe⁄ >±s¡T Á|üuÛ≤e o\ düeTkÕ´$yÓ÷#·≈£î&ÉT>± (mô|òøϺyé ÁbÕã¢yéT kÕ\«sY) ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡T. sêe÷sêe⁄ >±s¡T ‘Ó\T>∑T, >∑T»sêr, Væ≤+B, Ç+^¢wüß u≤wü\˝À nqs¡Zfi¯+>± dü+uÛ≤wæ+#·>∑\s¡T(Vü‰dü´Á|æj·TT\T, #·‘·Ts¡T\T ≈£L&Ü).

|òüT+{≤ d”‘·j·T´ |òüT+{≤ d”‘·j·T´ ` yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |ü⁄qïeTà >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT, s¡+>∑j·T´ >±] eTqTeT&ÉT. 7e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ñqïe bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äTe⁄, >={ϺbÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç 1982˝À 10e‘·s¡>∑‹, 1986˝À j·T+._.{Ï.j·Tdt >∑es¡ïyÓT+{Ÿ bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ bı+<ës¡T. 1986 qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ |ü]ÁX¯eT˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. (Ä>∑wüߺ 1986 qT+&ç E˝…’ 1987) Á|æj·T<ä]Ùì dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é (dü<ë•eù|≥, yÓT<äø˘õ˝≤¢) f…øÏïø£˝Ÿ dü÷|üsY yÓ’»sY (Ä>∑wüߺ 1987` |òæÁãe] 1989) ø=sƒê] dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ (Ä<√ì, ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢) f…øÏïø£˝Ÿ dü÷|üsY yÓ’»sY. (1989 ` 1992) dü÷|üsY dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é (Væ≤+<ä÷|üPsY, nq+‘·|üPsY õ˝≤¢)˝À Ábı&Éø£åHé Ä|ò”düsY>± #˚], ôV≤&é Ä|òt ~ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ (Ábı&Éø£åHé), ôV≤&é Ä|òt ~ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ(ø±«*{°ndü÷´¬sHé‡)>± |ü<√qï‘·T\T bı+<ës¡T. (1992`1994) »j·T\øÏåà dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é(>∑T≥÷s¡T) f…øÏïø£˝Ÿ y˚TH˚»sY (1994 `1997) dü÷|üsY dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é, ø±s=Œπs{Ÿ Ä|ò”düT (ø√j·T+ã‘·÷ÔsY) ø±s=Œπs{Ÿ f…øÏïø£˝Ÿ Ä|ò”düsY (1997`Ç|üŒ{Ïes¡≈£î) $X¯«‘˚» dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ *$Tf…&é (uÀj·TbÕ˝…+) f…øÏïø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY >± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. &çbı¢e÷ dü]Œ|òæ¬ø{Ÿ‘√, 39 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À f…øÏïø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY >± ñqï‘· |ü<äe⁄\qT Ä~Ûs√Væ≤+#·≥eTT d”‘·j·T´ >±] Á|ü‹uÛÑ≈£î, n+øÏ‘· uÛ≤yêìøÏ ì<äs¡ÙqeTT. n+<äs¡÷ ô|<ä› ô|<ä› |üqT\T #˚j·T˝Òø£b˛e#·TÃ. ø±˙ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ∫qï ∫qï düVü‰j·÷\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚j·Te#·TÃ. á dü÷Á‘êìï bÕ{Ïdü÷Ô d”‘·j·T´>±s¡T ñqïe Á>±eTeTT˝À »]π> ø±s¡´ÿe÷\≈£î ‘·qe+‘·T kÕj·TeTT#˚düTÔ+{≤s¡T. #˚‹øÏ yê∫, ôd’øÏ\T ˝Òì ø±\eTT˝À ≈£L&Ü ‘·q HÓ\ J‘êìï ñqïe bÕsƒ¡XÊ\≈£î <ëqeTT #˚j·T≥eTT ‘·q eTqdüÔ‘ê«ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~. uÛ≤s¡´ù|s¡T s√C≤ (_.j·Td”‡) yê]øÏ Ç<äs› T¡ ne÷àsTT\T ` ô|<äe› ÷àsTT Hê>∑˝ÀVæ≤‘· _.f…ø(˘ neTè‘· $<ë´\j·T+ ` ø√j·T+ã‘·÷ÔsY) #·<äTe⁄‘·T+~. ∫qïe÷àsTT Hê>∑øÏs¡DàsTT >∑T+≥÷s¡T Hêsêj·TD ø±˝ÒJ ˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄‘·T+~. Ms¡T >∑T+≥÷s¡T˝À ñ+{≤s¡T. ∫s¡THêe÷ : bòÕ¢{Ÿ HÓ+ 405, l lìyêdü+, e÷s¡Trq>∑sY 2e˝…’Hé, >∑T+≥÷s¡T ` 522006.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

36

www.vunnava.com


Hê¬sï düTu≤“sêe⁄ (08892787689) Hê¬sï düTu≤“sêe⁄ ` Hê¬sï n+ø£eTàsêe⁄, s¡e÷<˚$ >±s¡¢ Á|ü<ÛäeT |ü⁄Á‘·T&ÉT, Hê¬sï dæ+>∑j·T´, n+uÀ»eTà >±s¡¢ eTqTeT&ÉT. u≤\´eT+‘ê ñqïe Á>±eTeTT˝ÀH˚ >∑&ç∫+~. düTu≤“sêe⁄ >±s¡T 1997`98 dü+e‘·‡s¡eTT˝À ñqïe õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 10e‘·s¡>∑‹ #·~yês¡T. ‘·sê«‘· Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ (ø±eTsY‡) $uÛ≤>∑+˝À #·~$. ‘·sT¡ yê‘· u≤|üPJ bÕ*f…øïÏ ø˘ (<ëeDπ>πs, ø£sêï≥ø£) ˝À &çb˛¢e÷ ÇHé f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J |üP]Ô#˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· dæŒìï+>¥ (f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡) s¡+>∑+˝À Ábı&Éø£åHé Ç+»˙sY >± ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ düÁø£eT+>± HÓs¡y˚s¡Tdü÷ÔH˚, <ä÷s¡$<ë´ $<Ûëq+˝À bòÕ´wüHé f…ø±ï\J/nbÕŒs¡˝Ÿ eTs¡Ã+f…Æõ+>¥ / _.m(bı*{Ïø£˝Ÿ ôd’Hé‡) / j·T+_.m (Ç+≥πsïwüq˝Ÿ _õHÓdt ` bÕ+&ç#˚] ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]Ù{°) e+{Ï ø√s¡T‡\˝À |ü≥ºuÛÑÁ<äT˝…’Hês¡T. eT˝Òwæj·÷ <˚X¯+˝Àì øö˝≤\+|üPsY q>∑s¡+˝À ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\T HÓs¡y˚]à n≥T |æeTà≥ dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e#êÃs¡T. ñ<√´>∑ Ø‘ê´ dæ+>∑|üPsY/l\+ø£/µÇ+&√H˚wæj·÷ e+{Ï <˚XÊ\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ‘·sê«‘· ∫\ø£\÷]ù|≥ yêdüÔe⁄´sê\sTTq s¡eT´lì $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 10 dü+e‘·‡s¡eTT\T f…ø‡˘ f…˝ Æ ‡Ÿ Ç+&ÉÁd”˝ º À $$<Ûä s¡+>∑eTT˝…q’ dæŒìï+>¥ / s¬ &ûyT˚ &é >±s¡à+{Ÿ‡, m>∑TeT‘·T\T eT]j·TT ‘·j·÷Ø $uÛ≤>±\˝À Ábı&Éø£åHé /ø±«*{° /y˚Ts¡Ã+~dæ+>¥/]f…Æ*+>¥/Ç+b˛sYº/ mø˘‡b˛sYº/ eT]j·TT düô|’¢ #Ó’sTTHé bÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>±\˝À $$<Ûä ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+∫ Á|üdüTÔ‘·+ kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝À ø£q‡˝…+{Ÿ ôVA<ë˝À {≤{≤Á>∑÷|t dü+düú\˝À ˇø£≥sTTq f…Æ{≤Hé Ç+&ÉÁd”ºdt ø±s√Œπs{Ÿ ø±sê´\j·TeTT, u…+>∑Tfi¯Ss¡T ˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T.

>∑<Ó› düTπs+Á<ä u≤ãT (9949664493) >∑<Ó› düTπs+Á<ä u≤ãT ` u≤ãTsêe⁄, ãT˝…¢eTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT. bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ(>∑÷˝…&É>∑&ɶ, uÛ≤>∑˝Ÿø√{Ÿ õ˝≤¢, ø£sêï≥ø£) qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄>± 10dü+e‘·‡sê\ qT+&ç $$<Ûä dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ s¡eT´ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ (>∑D|ües¡+) ˝À d”ìj·TsY y˚TH˚»sY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T.

ø=$TàH˚ì yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄

(9989522515) ø=$TàH˚ì yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄ `Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ∫qï\ø£åàeTà\ ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT. 10e‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ >={Ïbº Õ&ÉT ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À #·~yês¡T. Á|üdTü ‘Ô e· TT ñqïe˝À e´ekÕj·TeTT, uÀj·TbÕ˝…eTT˝À yÓTTu…’˝Ÿ cÕ|t q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡´ ù|s¡T <Ûqä \øÏàå . yê]øÏ sTT<äs› T¡ |æ\\ ¢ T `eT+EHê<∏é #Í<ä], yÓTÁÆ ‹Hê<∏é #Í<ä] yês¡T ñqïe˝À ìedædüTÔHêïs¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

37

www.vunnava.com


|òüT+{≤ øÏs¡DY ø±+‘Y |òüT+{≤ øÏs¡DY ø±+‘Y ` ñù|+Á<ä •e≈£îe÷]\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, sê<Ûë ø£èwüíj·T´,Ms¡eTà\ eTqTeT&ÉT. u≤|üPJ bÕ*f…øÏïø˘ (<ëeD¬>πs,ø£sêï≥ø£) qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J˝À &çb˛¢e÷ #˚XÊs¡T. Á|üdTü ‘Ô e· TT j·THé.j·Tdt.j·T˝Ÿ f…ø‡˘ f…˝ Æ ‡Ÿ (Ábı&ÉøHå£ é &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ)˝À &ç|Pü ´{Ï dæŒìï+>¥ e÷wüºsY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T uÛ≤>∑´\øÏåà. M]øÏ ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT `ñ<äj·T uÛ≤s¡Ze . Ms¡T Á|üdüTÔ‘·eTT ñqïe˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T.

ø=$TàH˚ì |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ ø=$TàH˚ì |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ `kÕ+ã•esêe⁄,Hê>∑es¡\øÏåà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT. sêeTø√≥j·T´>±] eTqTeT&ÉT. bÕ*f…øïÏ ø˘ ø±˝ÒJ (>∑÷˝…&>É &∑ ,¶É uÛ≤>∑˝øŸ √{Ÿ, ø£sêï≥ø£)qT+&ç f…ø‡˘ f…˝ Æ ‡Ÿ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. j·T+.$.¬ø dæŒìï+>¥ Ç+&ÉÁd”ºdt˝À Áf…Æ˙>±, j·Tdt.$.j·Tdt.|æ dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡ ˝À ø±«*{° y˚TH˚»sY>± ø=+‘·ø±\eTT |üì#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT CÀ´‹s¡àsTT f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ ˝À Ábı&Éø£åHé y˚TH˚»sY>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T s¡»ì. yê]øÏ ˇø£ ne÷àsTT `yÓ÷øÏå‘·

ø±≈£îe÷qT <ëyÓ÷<äsY (9886587450) ø±≈£îe÷qT <ëyÓ÷<äs¡sêe⁄ ` dü‘·´Hêïsêj·TD, dæ+>∑eTà >±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT, Vü≤]X¯Ã+Á<äj·T´, Ms¡eTà >±s¡¢ eTqe&ÉT. 10e‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ ñqïe˝À #·~yês¡T. (ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ) bÕ*f…øïÏ ø˘ ø±˝Òõ(sêj·T#·÷s¡T,ø£sêï≥ø£) qT+&ç f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT, Äø±«¬s˝Ÿ Ç+&çj·÷ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é(u…+>∑Tfi¯Ss¡T) ˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ ù|s¡T q+~ì. yê]øÏ ˇø£ ne÷àsTT ` lìø£. Ms¡T u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ìe•düTÔHêïs¡T.

e÷qTø=+&É dü<ë•esêe⁄ (9985906179) e÷qTø=+&É dü<ë•esêe⁄ `Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, s¡+>∑eTà>±s¡¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT. 10e‘·s¡>∑‹ es¡≈£î ñqïe˝À #·~yês¡T. (ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ) bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝Òõ (sêj·T#·÷s¡T,ø£sêï≥ø£) qT+&ç1992 f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ f…ø±ï\J˝À &çbı¢e÷ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT düTÁ|æj·T dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡, uÀj·TbÕ˝…+˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ù|s¡T ø£\Œq, yê]øÏ sTT<ä›s¡T ne÷àsTT\T ` eT<ÛäT Á|üdüqï, j·T•«ì. Ms¡T ñqïe˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

38

www.vunnava.com


e÷$Tfi¯¢|ü*¢ (C≤dæÔ) y˚<äyêDÏ Ms¡T |ü⁄\¢j·T´, <ëøå±sTTDÏ <ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷¬sÔ, sêeTø√≥j·T´,nø£ÿeTà >±s¡¢ eTqTeTsê\T. Ms¡T ô|<äq+~bÕ&ÉT &çÁ^ ø±˝Òõ˝À _.j·Td”‡ #·~yês¡T. ˇ]kÕ‡˝Àì uÛTÑ eH˚X«¯ sY ˝Àì Ø»q˝Ÿ ø±˝Òõ Ä|òt m&ÉT´πøwüHé ˝À j·T+.j·Td”‡ (˝…’|òtôd’HÓ‡dt) #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì Äô|ºø˘ q+<äT |æ.õ &çbı¢e÷ ÇHé ø£+|üP´≥sY Ä|æ¢πøwüHé #˚XÊs¡T. Ms¡T ˇø£ dü+e‘·‡s¡eTT >∑T+≥÷s¡T˝Àì s¬ dæ&ìÓ j ¸ T· ˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ q+<äT ãj·÷\J uÀ~Û+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì Äô|ºø˘ ø£+|üP´≥sY m&ÉT´πøwüHé q+<äT 4 dü+ˆˆ\ bÕ≥T ø£+|üP´≥sY ˝≤+π>«CŸqT (dæ,dæGG,$._ yÓTTˆˆ$) uÀ~Û+#ês¡T. M] uÛÑs¡Ô e÷$Tfi¯fl|ü*¢ lø£èwüí >±s¡T. M]øÏ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. ≈£îe÷s¡T&ÉT es¡TDY, ≈£îe÷¬sÔ s¡#·q. ∫s¡THêe÷ : 1, ø£eT˝Òwt ¬sdæ&Ó˙‡, 7/1 #·+Á<äeTÚ[q>∑sY, >∑T+≥÷s¡T, m.|æ. bò˛Hé : 0863 ` 2223315 á`yÓTsTT˝Ÿ : varun92@hotmail.com

ø±$TH˚ì Ä~Hêsêj·TD

(9963553200) Ä~Hêsêj·TD ø±$TH˚ì ` ô|<ä düTu≤“sêe⁄, yÓ+ø±j·TeTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, sêeTrs¡ú+\ eTqTeT&ÉT. 10e ‘·s¡>∑‹ ñqïe ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, &çÁ^ (_.ø±yéT , ø£+|üP´≥sY‡) ¬øØsY &çÁ^ ø±˝ÒJ, >∑T+≥÷s¡T j·T+._.m(e÷¬sÿ{Ï+>¥) ‘·+>∑y˚\T Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ, #ÓHÓ’ï\˝À $<ë´uÛ≤´düeTT. dæ{° ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ ø£+ô|˙ *$Tf…&é˝À (@Á|æ˝Ÿ 2005 ñ+&ç |òæÁãe] 2006es¡≈£î) ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé >±, ôV≤#Y.&ç.j·T|òt.dæ u≤´+ø˘ *$Tf…&é( y˚T 2006 qT+&ç @Á|æj·T˝Ÿ 2007es¡≈£î) ˝À d”ìj·TsY ø±+Á{≤ø˘º ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé >±, ø√≥ø˘ eTV”≤+Á<ë u≤´+ø˘ (y˚T 2007 qT+&ç 2008 es¡≈î£ ) ˝À ndæôdº+{Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY >± ñ<√´>∑ u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô e· TT, ◊.dæ.◊.dæ.◊ Á|òü⁄&Óì¸j·T˝Ÿ ø£+ô|˙ ˝À pHé 2009 qT+&ç d”ìj·TsY @C…˙‡ y˚TH˚»sY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. ∫s¡THêe÷ : Ç.HÓ+. 1`208, ñqïe(b˛dtº) , m&É¢bÕ&ÉT(eT+) , >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ` 522233

ø±$TH˚ì kÕsTTu≤ãT (9703158265) kÕsTTu≤ãT ø±$TH˚ì ` ô|<ä düTu≤“sêe⁄, yÓ+ø±j·TeTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, sêeTrs¡ú+\ eTqTeT&ÉT. 10e ‘·s¡>∑‹ ñqïe ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, &çÁ^ (_.ø±yéT , ø£+|üP´≥sY‡) ¬øØsY &çÁ^ ø±˝ÒJ, >∑T+≥÷s¡T, j·T+._.m(e÷¬sÿ{Ï+>¥) ‘·+>∑y˚\T Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ, #ÓHÓ’ï\˝À $<ë´uÛ≤´düeTT. f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ f…ø±ï\J˝À &çb˛¢e÷ #˚XÊs¡T. <Ûäq\øÏåà dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ‡, dü+|ò”T f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡, dü÷s¡´ Á>∑÷|t Ä|òt ø£+ô|˙dt eT]j·TT $$<Ûä $T˝Ÿ‡\˝À ø=+‘·ø±\eTT ñ<√´>∑eTT #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTT uÀj·TbÕ˝…+ ˝À kı+‘·yê´bÕs¡+ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡´ uÛÑyêì. yê]øÏ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T `kÕsTT #·s¡D´, øö•ø˘. yês¡T ñqïe˝À ìe•düTÔHêïs¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

39

www.vunnava.com


õ. #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ (Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T`Væ≤+<ä÷ m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ) Ms¡T ¬s&ç¶ø±˝Òõ q\¢bÕ&ÉT˝À _.j·Td”‡, ø£s¡÷ï\T ˝À _.Ç&ç #˚XÊs¡T. 1998 ˝À ñ bÕ<Ûë´j·TTì>± yê] ¬øØsYqT ÁbÕs¡+_Û+∫, 9 dü+ˆˆ\T C≤˝≤~˝À #˚dæ 2009 ˝À ñqïe m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ q≈£î Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTì>± |ü<√qï‹ô|’ e#êÃs¡T. Ms¡T s√≥Øø£¢uŸ, ∫\ø£\÷]ù|≥ yê]#˚ 2012 øÏ >±qT ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TTì>± mìïø£j·÷´s¡T. n+‘˚>±ø£ e÷cÕºs¡T wü{Ï˝Ÿ u≤´&éyÓT+≥Hé Áø°&É˝À õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°˝À¢ nH˚ø£ nyês¡T¶\T bı+<ës¡T.

ñqïe dü‘·´+ (98660 33374) Ms¡T ñqïe Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, e÷DÏø£´eTà>±] ≈£îe÷s¡T&ÉT, yÓ+ø£≥|üŒj·T´, Ä<ÓeTà >±s¡¢ eTqeT&ÉT. Ms¡T >={ϺbÕ&ÉT, ∫\ø£\÷]ù|≥, nq+‘·|ü⁄s¡+ ˝À #·~yês¡T. ø£èwüí<˚esêj·T j·T÷ìe]Ù{° ˝À j·T+.j·Td”‡, j·T+._.m (e÷¬sÿ{Ï+>¥ ) #·~yês¡T. ‘·s¡Tyê‘· ø£èwüí<˚esêj·T j·T÷ìe]Ù{° ˝À |æ.ôV≤#Y&ç (y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ) #˚XÊs¡T. Ms¡T KeTà+ ˝Àì ø£$‘ê ø±˝ÒCŸ q+<äT ñbÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· ãs√&Ü ˝Àì u≤¢ø˘ k˛ºHé Á>∑÷|t ˝À Øôd]à m–®≈£L´{Ïyé >± |üì#˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì C…._.◊.{Ï q+<äT Ábıô|òdüsY >±qT, MTk˛ q+<äT Á|æì‡|ü˝Ÿ >±qT, eTdüÿ{Ÿ q+<äT bòÕ´ø£©º >±qT |üì#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ >∑T+≥÷s¡T <ä>∑Zs¡˝Àì ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt ø±˝Òõ q+<äT Ábıô|òdüsY >± |üì#˚düTÔHêïs¡T. Ms¡T #·~y˚≥|ü⁄Œ&ÉT >={ϺbÕ{Ï ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À Á|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ì*#ês¡T. n+‘˚>± nH˚ø£ C≤rj·T,n+‘·sê®rj·T j·T÷ìe]Ù{°\ j·T+<äT (u…*®j·T+,H˚bÕ˝Ÿ,jÓTeTHé) |ü]XÀ<ÛäHê|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ês¡T. M] uÛ≤s¡´ dü+<Ûä´, j·T+.j·T|òt.j·T+, j·T+._.m, j·T+.|òæ˝Ÿ, |æôV≤#Y.&ç #˚XÊs¡T. ˇø£ u≤ãT ÁøÏwüí n_Ûùwø˘ Ms¡T Á|üdüTÔ‘·+ #˚ÁuÀ\T ˝À ñ+≥THêïs¡T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

40

www.vunnava.com


" Yalagala Educational Support (YES) program

j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄>±s¡T, ñqïe bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, Á>±eTeTT˝À #·<äTe⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô, 2014˝À nedüs¡yÓTÆq á 11 ÁbÕC…ø˘º\qT #˚|ü{≤ºs¡T. á ÁbÕC…ø˘º\qT ªªj·T\>±\ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ düb˛sYºµµ (mdt) |ü<Ûäø£eTT ÁøÏ+<ä neT\T |üs¡TkÕÔeTì e÷ Vü‰$T. á |ü<Ûäø£eTT ÁøÏ+<ä, Ç|üŒ{ÏøÏ s¡÷.60,000 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ã~© #˚XÊs¡T. @ø±s¡D≤\ e\¢HÓ’Hê, @<Ó’Hê ÁbÕC…ø˘º≈£î dü¬s’q düŒ+<äq ˝Òì |üø£åeTT˝À, <ëìï s¡<äT›#˚dæ eTs√ dü¬s’q ÁbÕC…ø˘º #˚|ü≥º{≤ìøÏ ≈£L&Ü neø±X¯+ ñ+~. 1) 4 ÁbÕ<Û$ä Tø£ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ Ç<äs› T¡ #=|ü⁄Œq (ˇø£ ne÷àsTT eT]j·TT ˇø£ nu≤“sTT) 8 ñ‘·eÔ T $<ë´]∆ ãVüQeT‘·T\T (bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´dü+e‘·‡s¡eTT eTT–ùd eTT+<äT, @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À á nyês¡T¶\T eT]j·TT Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·eTT sTTe«ã&É‘êsTT ) (8 I 500 R 4,000) 2) ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç 4>∑Ts¡T ñ‘·ÔeT $<ë´s¡T›\≈£î (‘Ó\T>∑T eT]j·TT Ç+^¢wt e÷<Ûä´e÷\ qT+&ç ˇø£ ne÷àsTT eT]j·TT ˇø£ nu≤“sTT) ãVüQeT‘·T\T eT]j·TT Á|üX+¯ kÕ|üÁ‘·eTT (Ä>∑wºt 15 kÕ«‘·+Á‘· ~H√‘·‡eeTT Hê&ÉT) Çe«ã&É‘êsTT ( 4 I 1,116R4,464) 3) ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT dü+Áø±+‹ 2014 dü+∫ø£ düeTs¡ŒD (10,000) 4) 2012`13 $<ë´dü+e‘·‡s¡eTT˝À, e÷´<∏‡é düuø®… ˝ º˘ À 100% ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+∫q sTT<äs› T¡ >∑Ts¡Tes¡T´\≈£î, |ü⁄s¡kÕÿs¡ ãVüQeT‹ eT]j·TT Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·eTT ( á dü‘êÿs¡eTT dü+Áø±+‹ 2014 düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+~) ( 2 I 1,116 R 2,232) 5) ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ªª &çõ≥˝Ÿ MT&çj÷· ø£u¢ µŸ µqT ÁbÕs¡+_Û+#·≥+ (&çõ≥˝Ÿ ø¬ yÓTsê, M&çj÷Ó ø¬ yÓTsê, MT&çj÷· ‘√ yÓT<ä\T) s¡÷. 15,000 6) 4 ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ qe+ãsY 14Hê&ÉT u≤\\ ~H√‘·‡yê\ dü+ãsê\≈£î eT<䛑·T (s¡÷.2000) 7) ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ qe+ãsY 14Hê&ÉT u≤\\ ~H√‘·‡yê\ dü+ãsê\≈£î eT<䛑·T (4 I500 R2,000) 8) &çôd+ãsY 2013˝À, nq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüºkÕúsTT $C≤„q XÊÁdüÔ Á|ü<äs¡Ùq b˛{°\T »]>±sTT. Ä b˛{°˝À, eTq Á>±eT ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡T|ü⁄q ˇø£ ôd’Hé‡ ÁbÕC…ø˘ºqT Á|ü<ä]Ù+∫q $<ë´]∆øÏ, {°#·sY≈£î dü‘êÿs¡ ãVüQeT‹ eT]j·TT Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·eTT ( á dü‘êÿs¡eTT, dü+Áø±+‹ 2014 düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+~) (2 I1,116R2,232) 9) eTq Á>±eTeTT˝À ñqï 5 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ , ˇø£ s√EqT ªª|æø£ÃsY &˚ µµ >± |ü]>∑DÏ+∫ $<ë´s¡T›\T eT]j·TT ø±¢dt {°#·sY‡\ bò˛{À\T rj·T≥eTT, á bò˛{À\qT $<ë´ dü+e‘·‡s¡eTT˝À »]–q $X‚wü $wüj·÷\qT, |æ\¢\T ^dæq u§eTà\T, sêdæq sê‘·\T nìï ø£*|æ ` ˇø£ |ü⁄düÔø£eTT>± dü+ø£*+#·≥eTT ( s¡÷. 6,000 ) 10) 4 ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡T›\ kÕúsTTøÏ dü]|ü&˚˝≤, ∫qï |æ\¢\ |üÁ‹ø£\≈£î (#·+<äe÷eT, }j·T\, #·+|üø˘ yÓT<ä˝…’q$) #·+<ë\T ø£≥º&ÉeTT ( s¡÷, 3,200) 11) ˇø£ ù|<ä $<ë´]∆øÏ <Ûäq düVü‰j·TeTT #˚j·T≥eTT (s¡÷.10,000) á ÁbÕC…ø\ º˘ T |üPs¡sÔ TTq |æeTà≥, yê{Ï $esê\T ù|òdãt Tø˘ <ë«sê, ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT dü+∫ø£ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

41

www.vunnava.com


eTq }] •yê\j·TeTT #ÓqTïbÕ{Ï Ms¡ sê|òüTej·T´(eTTì‡|òt) >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À , á eT<Ûä´ ø±\eTT˝ÀH˚, eTq Á>±eTeTT˝À ø£{Ϻq Ä\j·TeTT ` •yê\j·TeTT. yê≥sY {≤´+ø˘ qT+&ç rdæq á bò˛{À˝À Ä\j·T XÀuÛÑqT #·÷&=#·TÃ.

|òüT+{≤ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ >±] e÷≥\˝À .. . . eTq ñqïe Á>±eT #·]Á‘·˝À , }] Á|üC≤˙ø£eT+‘ê @ø£yÓTÆ #˚|ü{Ϻq yÓTT<ä{Ï ÁbÕC…ø˘º á •yê\j·TeTT. Ä •e⁄ì <äj·T e\q, á •yê\j·TeTT ø£{Ϻq ‘·s¡Tyê‘·, eTq }]˝À #ê˝≤ n_Ûeè~› ø±s¡´ÿe÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. #ê˝≤ eT+~øÏ e´øÏÔ>∑‘·eTT>± ÄdüTÔ\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø±´wt bò˛¢ ne⁄‘·÷ e⁄+~. ñqïe #ê˝≤ u≤>± n_Ûeè~› #Ó+~q Á>±eTeTT>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. >={ϺbÕ&ÉT‘√ >±ì, <ä>∑Zs¡>± ñqï Á>±e÷\‘√ >±ì b˛*ùdÔ eTq Á>±e÷H˚ï <Ûäqe+‘·yÓTÆq }s¡T >± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. Ç<ä+‘ê Ä <Ó’e ø£è|ü eT÷\eTT>±, eTq Á>±eTdüTÔ\ n+øÏ‘· uÛ≤eeTT eT÷\eTT>± »s¡T>∑T‘·T+<äì nqT≈£î+≥THêïeTT. eTq ñqïe Á>±eTeTT sTT+ø± n_Ûeè~› #Ó+<ë\ì eTqeTT y˚dæq |ü⁄Hê<äT\T, |ü+&ç+#˚ |òü˝≤\T eTT+<äT ‘·sê\ yê]øÏ n+<ë\ì Ä•düTÔHêïeTT. á ÁbÕC…ø˘º m˝≤ q&ç∫+~, BìøÏ eT<䛑·T sTT∫Ãq <ë‘·˝…es¡T, yê] nqTuÛÑyê\T, H˚s¡TÃø=qï bÕsƒê˝Ò$T{Ï ` á $esê\˙ï #ÓqTïbÕ{Ï Ms¡ sê|òüTej·T´ >±]‘√ e÷{≤¢&ç e#˚à dü+∫ø£˝À MT‘√ |ü+#·T≈£î+{≤eTT.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

42

www.vunnava.com


ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT yê] HÓ\yê] HÓ{Ÿ dü<ädüT‡ Á|ü‹ HÓ\ ¬s+&Ée Ä~yês¡eTT, uÛ≤s¡‘· ø±\e÷qeTT Á|üø±s¡eTT sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\≈£î, ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT HÓ{Ÿ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔ+~. á dü<ädüT‡˝À, ø=‘·Ô düuÛÑT´\ |ü]#·j·÷\T, ÁbÕC…ø˘º |ü⁄s√>∑‹, Á‘Ó’`e÷dæø£ |üÁ‹ø£ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\T #·]ÃkÕÔeTT. á dü<ädüT‡≈£î n+<äs¡÷ ÄVü‰«ì‘·T˝Ò ! á HÓ{Ÿ dü<ädüT‡˝À #˚s¡≥+ m˝≤? ôdº|t 1: á ÁøÏ+~ yê{Ï˝À @<√ ˇø£ q+ãs¡T≈£î &Éj·T˝Ÿ #˚j·T+&ç. eTT+u…’ : (G91) 2239804444, u…+>∑Tfi¯Ss¡T: (G91) 80 67224444 #ÓHÓ’ï : (G91) 44 66894444 ôV’≤<äsêu≤<é: (G91) 40 66244444

&Ûç©¢: (G91) 1166194444 ø£\ø£‘êÔ : (G91) 33 66324444

ôdº|t 2 : yê´bÕs¡ Á|üø£≥q\T $Hêïø£, düe÷y˚X¯|ü⁄ q+ãs¡T 1677396qT H=ø£ÿ+&ç. ∫es¡˝À # ≈£L&Ü H=ø±ÿ*. MT bò˛qT MT<ä # >∑Ts¡TÔ ˝Òø£b˛‘˚ ˇø£ 5 ôdø£+&é‡ y˚∫ e⁄+&É+&ç. ôdº|t 3 : Ä ‘·s¡Tyê‘· düe÷y˚X¯|ü⁄ ø√&é 8046qT H=ø£ÿ+&ç. ∫es¡˝À # ≈£L&Ü H=ø±ÿ*. MT bò˛qT MT<ä # >∑Ts¡TÔ ˝Òø£b˛‘˚ ˇø£ 5 ôdø£+&é‡ y˚∫ e⁄+&É+&ç. Ç˝≤ HÓ{Ÿ dü<ädüT‡˝À #˚]q|ü⁄Œ&ÉT, MTs¡T e÷{≤¢&˚ e÷≥\T n+<ä]øÏ $ì|ækÕÔsTT. MTs¡T ≈£L&Ü n+<äs¡÷ @$T #·]ÃdüTÔHêïs√ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ.

jjj Á|ü‘˚´ø£ >∑eTìø£ : á eT<Ûä´ø±\eTT˝À, nyÓT]ø±˝À ñqï $X¯«$<ë´\j·÷\T/ø£fi≤XÊ\\ >∑T]+∫, ø=ìï Á|üX¯ï\T n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. nyÓT]ø±˝À @ j·T÷ìe]‡{° u≤>∑T+≥T+~? nø£ÿ&É n&çàwüHé dü+bÕ~+#ê\+fÒ m˝≤? n|æ¢πøwüqT ô|≥Tºø√yê\+fÒ m+‘· Ks¡Tà ne⁄‘·T+~? Ä düu≈®… î£ ˝ º À m+f…ø˘ ˝Ò<ë j·T+.j·Tdt #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~? ñ<√´>∑ neø±XÊ\T m˝≤ ñ+{≤sTT? nø£ÿ&É #·~$‘˚ Ks¡TÃ\T m+‘· ne⁄‘êsTT? kÕÿ˝sYw|æ ⁄ü Œ dü+bÕ~+#·{≤ìøÏ neø±X¯eTT ñ+≥T+<ë? nø£ÿ&É #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ñ<√´>∑eTT #˚j·Te#·TÃq≥ ø£<ë? düTe÷s¡T>± dü÷º&Ó+{Ÿ≈£î HÓ\yê] Ks¡TÃ\T m+‘· ne⁄‘êsTT? sTT˝≤+{Ï $wüj·÷\ô|’ düe÷#ês¡eTT ø√düeTT, $Tìïj·÷b˛©dt ˝À ñqï e÷ ≈£î≥T+ã ùdïVæ≤‘·T&ÉT ªªXÊø£´ <ëeTµµ <ä>∑Zs¡ H˚qT düVü‰j·TeTT rdüT≈£î+{≤qT. XÊø£´ eT]j·TT n‘·ì uÛ≤s¡´ `sTT<ä›s¡÷ nyÓT]ø±˝ÀH˚, f…ø±‡dt sêÁwüº+˝À e÷düºsY‡ Áb˛Á>±yéT #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄>± 20 dü+ˆˆ\ qT+&ç nyÓT]ø±˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. yê] nu≤“sTT ≈£L&Ü j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt ôdsTT+{Ÿ <ÛëeTdt˝À ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ n+&é e÷´<∏é‡\˝À &çÁ^ #˚düTÔHêï&ÉT. á HÓ\ »qe] 12 Ä~yês¡+ sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\≈£î »]π> HÓ{Ÿ dü<ädüT‡˝À, 30 ìeTTcÕ\ bÕ≥T bÕ˝§Zì , ñqïe $<ë´s¡T›\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ñqï dü+<˚Vü‰\≈£î, Á|üX¯ï\≈£î $es¡D Çe«{≤ìøÏ Á|üj·T‘·ïeTT #˚j·TeTqï Hê nuÛÑ´s¡∆qqT ªªXÊø£´ <ëeTµµ n+^ø£]+#ês¡T. MT≈£î me]¬ø’Hê nyÓT]ø±˝À ø±˝ÒJ\ >∑T]+∫, Áb˛Á>±yéT‡ >∑T]+∫ @yÓTÆHê ì]∆wüºyÓTÆq Á|üX¯ï\T ñ+fÒ Hê≈£î ø±˙, Hêπsï düTu≤“sêe⁄≈£î >±ì ‘Ó*j·TCÒjT· +&ç. á neø±XÊìï MTs¡+<äs÷¡ dü~«ìjÓ÷>∑eTT #˚dTü ≈£î+{≤s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

43

www.vunnava.com


düeTs¡ŒD `<Ûäq´yê<äeTT\T

j·T\>±\ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ (\+&ÉHé, j·TTHÓ’f…&é øÏ+>∑¶yéT) >±s¡T, j·T\>±\ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ düb˛sYº (YES) |ü<Ûäø£eTT ÁøÏ+<ä dü+Áø±+‹ 2014 dü+∫ø£qT düeT]Œ+#ês¡T. yê]øÏ e÷ <Ûäq´yê<äeTT\T.

ñqïe &Ü{Ÿ ø±yéT

44

www.vunnava.com

vunnava.com Sankarthi 2014  

vunnava dot com connecting people and ideas for a great village web: http://www.vunnava.com email: vu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you