Page 1

23 januari 2014 – nummer 2

Quizvragen over privacy

Centraal beheer maakt VIEW stabieler

Wees duidelijk over agressie

Fouten zijn een prachtige manier om te leren

‘Blijf bewegen’

Hoe zit het nu ook al weer precies met het beroepsgeheim? Vijf vragen testen of de kennis nog up-to-date is  ▶ pagina 2

Door te standaardiseren en centraal beheer in te richten zal de werkplek veiliger, stabieler en flexibeler worden  ▶ pagina 3

Medewerkers leren agressie te herkennen en te voorkomen door communicatie, houding en gedrag  ▶ pagina 4

Menselijke fouten liggen op de loer. Door die fouten te analyseren kunnen we patiëntenzorg veiliger maken  ▶ pagina 7

Het facilitair bedrijf werkt zeer klantvriendelijk. Karel Stegenga laat een goed geoliede organisatie achter  ▶ pagina 9

Constructed beauty

Sociaal beleids­ kader vernieuwd Op 9 januari hebben de raad van bestuur en de vakbonden de nieuwe reorganisatiecode en het nieuwe sociaal beleidskader ondertekend. Beide documenten waren aan vernieuwing toe, omdat partijen een andere invulling wensten van verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het leidend principe is: wie op tijd de bakens verzet, heeft de grootste werkzekerheid. Werkgever en werknemer vervullen hierin ieder een actieve rol. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het sociaal beleid van VUmc te moderniseren en te verbreden: er kan eerder actie worden ondernomen als er zich veranderingen in de organisatie voordoen, die mogelijk tot personele gevolgen leiden.

Foto Mark van den Brink

EATRIS officieel goedgekeurd

Wat hebben studenten edelsmeden van de Gerrit Rietveld Academie en plastisch chirurgen van VUmc met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht weinig. Maar beiden houden zich bezig met het menselijk lichaam, beschikken over een fijngevoelige techniek, hanteren vergelijkbaar gereedschap en werken dicht op de huid. n Monique Krinkels Op maandag 20 januari gaf Marco Ritt (midden) voor het eerst in zijn leven een college aan edelsmedenin-opleiding. “Een totaal andere wereld”, bevestigt hij. “Het was echt een cultuurschok, toen ik voor het eerst op de Rietveld Academie binnenliep. De studenten daar zijn bezig met het ontdekken van de eigenschappen van materialen, experimenteren met technieken en ontwikkelen een eigen

‘beeldtaal’ met sieraden. Vernieuwing staat centraal. Heel anders dan bij VUmc, waar we patiënten zo goed en snel mogelijk willen genezen, en dus eigenlijk gewoon productie maken.”

Heel programma Onderwerp van het eerste college was de menselijke hand en pols in de

Kunst en gezondheidszorg overbruggen verschillen evolutie. De tweedejaars luisterden aandachtig naar wat een specialist in handreconstructie daarover te vertellen heeft. Samen met andere plastisch chirurgen verzorgt Ritt een heel programma. Er volgen nog lessen over onder meer cosmetische versus functionele chirurgie, body image en transgenders. En ook zul-

len de Rietveld-studenten in VUmc een kleine ingreep aan een hand bijwonen om te zien hoe dat in z’n werk gaat. “Dat laatste is iets waar sommigen erg tegenop zien, hoorde ik van de hoofddocent edelsmeden, Rutger Emmelkamp, de initiatiefnemer van dit project. Een ok staat natuurlijk ook ver van hun wereld.” Het project heet ‘Constructed beauty’ en is een samenwerking tussen de afdeling Edelsmeden van de Rietveld Academie en de plastisch chirurgen van VUmc. De Gerrit Rietveld Academie is een internationaal gerenommeerde opleiding voor beeldende kunst en ontwerp. Op de afdeling Edelsmeden, een driejarige specialisatie na het eerste basisjaar, studeren in totaal twintig, vooral buitenlandse, studenten.

Breder trekken “Ik wil het vakgebied breder trekken”, legt Emmelkamp uit. “Onze studenten maken experimen-

tele kunstsieraden. Dat zijn niet de ringen en armbanden die je bij de juwelier tegenkomt. Ze denken na over wat een sieraad is, wat het kan betekenen en hoe het zich verhoudt tot een drager en diens omgeving. Daar komen vragen over schoonheid, identiteit, cultuur en ethiek bij kijken. In het eerste semester hebben we, samen met een danser en choreograaf, aandacht besteed aan het bewegende lichaam; dit semester gaat het dus over maakbare schoonheid.” De plastisch chirurgen verheugen zich op de ontmoeting met de Rietvelders. “Plastisch chirurgen hebben iets met kunst. Net als veel collega’s schilder ik bijvoorbeeld. Het is een creatief vak, waarbij je elke keer opnieuw moet bedenken hoe je de functionaliteit van een hand zo goed mogelijk kunt herstellen”, aldus Ritt. “Mooi om nu de overeenkomsten met ontwerpers te ontdekken.”

Eind vorig jaar heeft de voorzitter van de Europese Commissie Voorzitter José Manuel Barosso de goedkeuring van eatris als Europese organisatie voor translationeel medisch onderzoek ondertekend. De uitreiking vond plaats in Amsterdam door Robert Jan Smits, directeurgeneraal Onderzoek van de Europese Commissie. VUmc is gastorganisatie. De bijbehorende plaquette werd overhandigd aan Wim Stalman, lid van de raad van bestuur en directieleden van eatris Frank de Man en Giovanni Migliaccio. eatris organiseert toegang tot de onderzoekscapaciteit van meer dan zeventig academische centra in acht Europese landen voor wetenschappers, biotech bedrijven, industrie en gezondheidsfondsen. Doel is uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek sneller en effectiever te vertalen naar nieuwe geneesmiddelen en andere toepassingen in de mens. VUmc is met een aantal specialismen sterk vertegenwoordigd in eatris.

Eindejaarsgeschenk Meer dan 6.000 medewerkers hebben inmiddels een eindejaarsgeschenk uitgekozen. De overgrote meerderheid koos voor de cadeaubon van v&d. Verzilveren is mogelijk tot 28 februari bij kadoklikken.nl.

Budgetpolis leidt bij VUmc niet tot grote problemen Verzekerden die een ‘budgetpolis’ hebben afgesloten, moeten voor planbare zorg uitwijken naar een ander ziekenhuis. Maken ze toch een afspraak bij VUmc, dan betalen ze een deel van de behandeling zelf. Ondanks alle negatieve publiciteit verwacht hoofd verkoop en marketing Paul Meijs niet dat de budgetpolis zal leiden tot grote problemen. n Jeroen Kleijne “De budgetpolis is vooral bedoeld voor mensen van achttien tot veertig

jaar”, legt Paul Meijs uit. “Dit is een categorie patiënten die over het algemeen nauwelijks planbare ziekenhuiszorg nodig heeft. Als patiënten met een budgetpolis toch planbare zorg nodig hebben, kunnen ze terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Ik denk dat maximaal 5 procent van de verzekerden een budgetpolis heeft; in het ziekenhuis kom je ze dus relatief weinig tegen. De budgetpolis heeft op zichzelf geen invloed op de zorg die we aanbieden en dus ook niet op onze opleidingsmogelijkheden.”

Zo’n zeven jaar geleden was vgz de eerste zorgverzekeraar die een ‘budgetpolis’ aanbood. In de jaren daarna volgden ook andere zorgverzekeraars. Pas de laatste weken is er enige onrust ontstaan over het betalingsrisico van patiënten met een budgetpolis. Paul Meijs: “Natuurlijk ligt het risico in de eerste plaats bij de verzekerden die zo’n budgetpolis hebben. In het kader van de klantvriendelijkheid hebben we wel besloten om patiënten goed voor te lichten over de beperkingen van de budgetpolis. Voor acute behandelingen en hoog complexe doorverwij-

zingen zijn er geen consequenties. Voor planbare behandelingen krijg je met een budgetpolis bij VUmc maximaal 70 tot 80 procent vergoed van een marktconforme prijs. Voor grotere operaties kan het bedrag dat je zelf moet betalen dus behoorlijk in de papieren lopen.”

Voorlichting Tot nu toe heeft Meijs geen signalen gekregen dat patiënten met een budgetpolis per ongeluk toch kiezen voor planbare zorg bij VUmc. “Ik heb dat ook nooit gehoord toen ik bij vgz nog verantwoordelijk was voor

dergelijke polissen. Misschien dat het wel eens gebeurt, maar zeker niet in grote aantallen. We gaan er hoe dan ook vanuit dat we door goede voorlichting problemen zo veel mogelijk kunnen voorkomen.” Baliemedewerkers worden extra geïnstrueerd om mensen tijdig te informeren en te vragen naar hun polis. “Als VUmc willen we natuurlijk ook voorkomen dat mensen niet op komen dagen, als ze zelf ontdekken dat hun behandeling deels niet vergoed wordt. En elke patiënt die onterecht een deel van de kosten zelf moet betalen, is er één te veel.”


Wouter Bos

HOE?

WAT?

WIE? HOE?WAT? WIE? HOE? WAT? WAT? WAAROM?WAAROM? WAAROM?

WAAROM?

HOE?

WAAR? WIE?

WAT?

HOE? WAAROM? WAT? WAAR?HOE? WAT?

HOE?

HOE? HOE? WAAR? WAT? WAT? HOE? WAAROM? HOE?

Van onze belastingcenten?

WIE?

WAT? HOE? WIE? WAT? WAT? WAT? HOE? WAAROM? WAAROM? WIE? HOE?

WAAR?

WAAR?

WAAROM?

WIE? WAAR? WIE?

Tracer 13e jaargang nr 2, 23 januari 2014

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Ellen van den Boomgaard, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Leo de Haan en Nicole Plas Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2014 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 6 februari. Deadline voor kopij is 28 januari om 12.00 uur.

2

AMC bijt spits af met EVA In de zomer van 2015 zal het amc als eerste de overstap maken naar het elektronisch patiëntendossier van programma eva. VUmc volgt later. De reden is dat het amc meer expertise en ervaring heeft met digitale systemen. Begin 2015 zullen de precieze ‘go live’-data worden bepaald. Aan beide opties, als eerste of als tweede live gaan, zitten zowel voor- en nadelen. Bijvoorbeeld het voordeel om eerder met het nieuwe systeem te werken, versus het voordeel om (een deel van) de kinderziektes opgelost te hebben. Uit de discussie over dit onderwerp is gebleken dat beide huizen zelf een lichte voorkeur hebben. Bij VUmc om als tweede te gaan, omdat dit huis nog het minst digitaal werkt en daarmee de risico’s het grootste zijn. Bij amc een lichte voorkeur als eerste te gaan, vanuit het vertrouwen dat ze digitaal iets meer expertise en ervaring hebben en daarmee risico’s iets beter te beheersen lijken. Ook het programmateam eva en softwareleverancier Epic geven de voorkeur aan deze volgorde.

HOE? WAT?

Het lijkt allemaal zo simpel: medewerkers in de gezondheidszorg mogen niet met derden over patiënten spreken. Niet over wat patiënten hen vertellen en niet over wat de anamnese aan het licht brengt. Maar de werkelijkheid is weerbarstig; er zijn tal van uitzonderingen en de grens is lang niet altijd duidelijk. Er is een groot grijs gebied over wat je wel en niet mag delen in het belang van de zorg. Hoe zit het nu ook al weer precies? Vijf vragen verspreid in deze Tracer testen of jouw kennis nog up-to-date is. Vraag 1 Alleen medische informatie over de patiënt valt onder het beroepsgeheim a Juist b Onjuist Het juiste antwoord staat op http://intranet/beroepsgeheim-privacy.

HOE?

WAT?

WAAR? WIE?

WIE?

WAAR? HOE?

WAAROM? WAT? WAAR? WAT? WIE? HOE?

Foto Mark van den Brink

De afgelopen week gebeurde me zomaar iets waarvan ik eigenlijk al afscheid dacht te hebben genomen: de pvv bemoeide zich met me…! Nou ja, eigenlijk met u, met ons allemaal. Ze stelden namelijk een hele reeks Kamervragen aan minister Schippers over het hoe en waarom van de Vrouwendag die op VUmc werd georganiseerd voor vrouwelijke studenten en hun moeders, zussen, nichtjes, etc. Vervolgens kwam de bekende pvv-litanie over ons heen: of dit wel mocht ‘van onze belastingcenten’, of de Nederlandse normen en waarden wel overeind stonden en ga zo maar door. Maar ook of wij op die dag begrip kweekten voor het feit dat artsen van het ene geslacht wellicht geen patiënten van het andere geslacht mogen zien in sommige culturen. De minister zal de vragen vast wel goed beantwoorden. En daarbij duidelijk maken dat dit VUmc-initiatief juist bedoeld is om de emancipatie van jonge allochtone vrouwen een zetje in de rug te geven, door het thuisfront bij hun carrièremogelijkheden te betrekken. Niet ‘van onze belastingcenten’, maar met behulp van talloze vrijwilligers. En natuurlijk ook niet ten koste van cruciale normen en waarden. Medici hebben daarbij de fantastische traditie om die normen en waarden vast te leggen in een eed, die iedereen aflegt die arts wordt. En met die eed verplichten medici iedereen die zorg nodig heeft, zorg te bieden; ongeacht geslacht, cultuur of religie. Een heldere norm in een praktijk die soms best dilemma’s kent. Wat daarbij niet helpt, is dat VUmc nog steeds een heel wit ziekenhuis is. Terwijl we in één van de meest multi-etnische delen van Nederland wonen en onze patiëntenpopulatie ook al lang niet meer uit louter kaaskoppen bestaat. Dat gaat niet goed en moet dus anders. Niet omdat we opeens van de multi-culti zijn, maar omdat we als ziekenhuis onderdeel van een lokale gemeenschap zijn en daar in zekere zin ook een afspiegeling van willen zijn. En omdat we ooit tegen elkaar zeiden dat we vinden dat zich tussen patiënt en behandelaar een ‘zinvolle ontmoeting’ moet afspelen. Dat is een begrip dat over meer gaat dan over diagnose en behandeling. Het gaat ook over empathie, begrip en communicatie. En dat lukt alleen maar als we met elkaar een beetje meer gaan lijken op de mensen die we proberen te helpen.

Test je kennis over het beroepsgeheim en privacy

Vastgoedbeheer verlegt koers Ze noemen het geen reorganisatie, want dat is een te statisch proces en het is bovendien niet de bedoeling om in te krimpen. Uitgangspunt was om met dezelfde mensen nog beter te werken. En daarom is vastgoedbeheer VUmc gekanteld. Geen indeling meer in werktuigbouw, elektrotechniek en bouwkunde, maar een integrale aanpak. Daniëlle Oomkens en Angela van ’t Slot lichten toe. n Edith Krab Vastgoedbeheer en vrouwen is vaak niet het eerste waar aan gedacht wordt, maar Daniëlle Oomkens geeft al sinds 2007 leiding aan deze unit van het facilitair bedrijf. Zij zette de koerswijziging in, betrok daar de medewerkers en de klant bij, maar liet het ‘organisch’ groeien. “Het is een geleidelijke verandering geweest. Uitgangspunt is het primaire proces, dat willen we optimaal ondersteunen. Op zich is dat niet gewijzigd, wel de manier waarop we dit doen. Veiligheid staat altijd voorop en daarmee bedoelen we dat we risico’s die in gebouwen en installaties kunnen optreden willen beheersen. Medewerkers, patiënten en studenten moeten in een veilige vastgoedomgeving werken,

Tracer 2 – 23 janu ar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

studeren en behandeld worden. Om die veiligheid te creëren en in stand te houden hebben we onze unit nu ingedeeld op basis van onze processen in plaats van op vakgebied.” En dus telt vastgoedbeheer nu voor de eerste-, tweede- en derdelijns dienstverlening drie teams: gebouw & techniek, beheer & onderhoud en vastgoedmanagement.

Kruisbestuiving Angela van ’t Slot staat aan het hoofd van het team vastgoedmanagement. “Wij regelen allerlei overkoepelende zaken. Denk aan het beheer van vergunningen, dienstverleningsovereenkomsten, huurcontracten, huisvestingsvraagstukken en het aanleveren van managementinformatie. Het team gebouw & techniek staat het dichtst bij de klant. Alle storingen komen daar via het servicepunt facilitair bedrijf terecht, ongeacht of het van bouwkundige, elektrotechnische of werktuigbouwkundige aard is. Al die kennis is in dat team aanwezig. Door die kruisbestuiving wordt de oplossing voor een storing sneller gevonden en kunnen er bij de afhandeling betere keuzes gemaakt: een kapotte lamp op de ok moet eerder worden aangepakt dan die op een kantoor. Het team beheer & onderhoud tenslotte voert regie

op het onderhoud van installaties en gebouwen, stelt het meerjarenonderhoudplan op, heeft een visie op installatietechniek en houdt zich ook bezig met energiemanagement.”

Nieuwe functies Gedurende het traject van ruim twee jaar zijn diverse medewerkers van vastgoedbeheer gegroeid in aangepaste en nieuwe functies. Met trots melden Oomkens en Van ’t Slot dat vastgoedbeheer meer inzet op regie, projectmatig werken en communicatie met het huis. Veiligheid, korte lijnen, daadkracht, expertise op techniek en huisvestingsmanagement zijn essentiële begrippen.

Rectificatie In Tracer 24, 28 november 2013, is in het artikel ‘Een app voor ziek-en pieksituaties’ een app besproken waarmee medewerkers en rooster­planners met elkaar kunnen communiceren over de beschikbaarheid van medewerkers. Er is echter geen verbinding tussen deze app en Harmony, het bij VUmc gehanteerde systeem voor roosterplanning. Het is daarom niet mogelijk om deze app te gebruiken als planningsysteem voor personeel.


Met gebroken pootjes en jeukende staartjes naar Teddy Bear Hospital VUmc

Beroepsgeheim en privacy HOE?

WIE? HOE?WAT? WIE? HOE? WAT? WAT? WAAROM?WAAROM? WAAROM?

WAT?

WAAR? WIE?

WAAROM?

De veertig studenten geneeskunde hadden zich voorbereid op een drukke dag met rennende kinderen. Dat bleek mee te vallen: de kleuters waren behoorlijk onder de indruk en volgden zeer geconcentreerd alle aanwijzingen op. Lis van 4 wist het na afloop helemaal zeker: “Ik wil later ook dokter worden.”

WAT?

HOE? WAAROM? WAT? WAAR?HOE? WAT?

HOE?

HOE? HOE? WAAR? WAT? WAT? HOE? WAAROM? HOE?

WIE?

WAT? HOE? WIE? WAT? WAT? WAT? HOE? WAAROM?

WAAR? WAAROM? WAAR?

Gelukkig was er ook een chirurg aanwezig om samen met de kleuters een operatie uit te voeren of een prikje te geven. In de gipskamer mochten de kinderen de gewonde delen ingipsen en droogföhnen. Het bezoek eindigde in de apotheek, waar op recept een zakje ‘pillen’ (snoepjes) werd verstrekt.

HOE?

geneeskunde vertrouwd maken met jonge kinderen. Gehuld in echte doktersjassen namen de kleuters hun knuffel mee naar de huisarts voor een consult. De hond van Mendel had bijvoorbeeld last van een jeukend staartje. Na met de huisarts gesproken te hebben, werd er een ‘echte’ röntgenfoto gemaakt.

WIE? HOE?

WAAROM?

WIE? WAAR?

WIE? HOE? WAT? HOE?

WAT?

WAAR?

WIE? WIE?

Is beer van de trap gevallen, konijntje onder de voet gelopen of hondje gebeten? Kleuters konden met hun zieke en gewonde knuffels terecht bij het Teddy Bear Hospital, dat op donderdag 16 en vrijdag 17 januari in VUmc werd gehouden. Doel: jonge kinderen laten zien wat er in een ziekenhuis gebeurt en studenten

WAAR? HOE?

WAAROM? WAT? WAAR? WAT? WIE? HOE?

Medewerkers hebben overal en altijd te maken met het beroepsgeheim en privacy. Maar hoe zit het nu ook al weer precies? Vijf vragen verspreid in deze Tracer testen of jouw kennis nog up-to-date is.

Vraag 2 De politie is bevoegd om behandelruimtes in het ziekenhuis te betreden a Juist b Onjuist Het juiste antwoord staat op http:// intranet/beroepsgeheim-privacy.

Theo Starink onderscheiden

Foto Mark van den Brink

Hoogleraar dermatologie Theo Starink heeft bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens het afscheidssymposium op 10 januari reikte Herbert Raat, loco-burgemeester van Amstelveen, de versierselen uit. Starink was sinds 1973 als dermatoloog en sinds 1988 als hoogleraar verbonden aan VUmc. Onder zijn leiding groeide dermatologie uit tot een afdeling met internationaal aanzien op het gebied van allergologie en arbeidsdermatologie. Hij was daarnaast nauw betrokken bij het landelijk cursorisch onderwijs voor arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog. Als langstzittende hoogleraar dermatologie in Nederland heeft hij een aanzienlijk deel van het huidige landelijke bestand aan dermatologen opgeleid.

Centraal beheer maakt VIEW stabieler Afgelopen najaar keek directeur ICT Ineke Molenaars met gemengde gevoelens terug op de invoering van de digitale werkplek VIEW. Inmiddels heeft de afdeling ICT het VIEW concept herijkt. Door te standaardiseren en centraal beheer in te richten zal de werkplek veiliger, stabieler en flexibeler worden. n Margreet Lindeboom “view functioneert nog niet optimaal, doordat we werken met verouderde computers, lokale printers en computers waarop de gebruikers instellingen kunnen aanpassen en programma’s kunnen installeren”,

aldus Ineke Molenaars. In de nieuwe aanpak wordt de verantwoordelijkheid voor de werkplek centraal, bij ict belegd.

De beheerde werkplek De beheerde werkplek bestaat uit meerdere standaard bouwstenen. Hierbij is het uitgangspunt de Thin Client (een klein computerkastje) en eventueel een smartphone, of tablet. ict zal op basis van de behoefte van de gebruiker zorgen voor de juiste standaard oplossing. Alleen als het absoluut nodig is, wordt er een Fat Client (pc) geleverd. ict is verantwoordelijk voor de levering en het beheer van de volledige

werkplek inclusief de randapparatuur en enkele mobiele apparaten. De financiering van de werkplek wordt ondergebracht in het prestatiebekostigingsmodel. Naast de beheerde omgeving verbetert ict ook haar Bring Your Own Device (byod) dienst. Via dit concept faciliteert ict het gebruik van privé aangeschafte apparaten, zoals laptops, smartphones en tablets, op het VUmc bedrijfsnetwerk. ict ondersteunt niet de apparaten zelf, maar wel de VUmc-diensten en -applicaties die men kan gebruiken via het apparaat. Dit maakt het gebruik controleerbaar en veilig. Als er bijvoorbeeld een apparaat zoek raakt

of gestolen wordt, zijn de patiënt- en bedrijfsgegevens beter beveiligd.

Plan van aanpak De komende maanden brengt ict in kaart waar de huidige werkplekken nog afwijken van de gewenste controleerbare werkplek. Als duidelijk is welke standaardproducten en applicaties er ontbreken, worden deze resterende applicaties in view beschikbaar gesteld, zodat pc’s kunnen worden vervangen door Thin Clients. Hierbij ligt de focus op de afdelingen die deelnemen aan het project topwerk, een flexibel werkplekconcept, dat VUmc inzet om efficiënter te werken.

Nicole Plas

Het Koster-effect

E

x-longarts Mariska Koster schreef eind vorig jaar een prachtige column in Medisch Contact (nr. 47) over de kwetsbaarheid van de arts. Zij werd als longarts vaak geconfronteerd met de harde werkelijkheid en de onmacht van de arts, de dood. Dat is natuurlijk triest, maar het getuigt van een vorm van dapperheid dat Mariska Koster dit naar buiten heeft gebracht, want het zal van alle tijden zijn dat artsen het niet meer trekken. Wellicht had ze tot doel om meer artsen te doen inzien, dat het niet erg is betrokkenheid te tonen naar een collega die het er even moeilijk mee heeft. Geloofwaardigheid en expertise zal hierdoor echt niet in twijfel worden getrokken. Hoe vaker ik de kolom las, hoe meer ik er van overtuigd raakte dat dit een voorbeeld is van

één van de veranderingen die in zorg merkbaar zijn. Arts en patiënt raken elkaar steeds meer, banden verpersonaliseren en de arts komt meer naast de patiënt te staan. Ik kan mij goed voorstellen dat dit je kwetsbaar maakt als arts. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor longartsen. Steeds vaker hoor en lees je woorden als ‘patiënt als co-piloot’, ‘samenwerken’ en niet te vergeten ‘patientenparticipatie’. Brengt dit de ontwikkeling met zich mee dat artsen menselijker worden in hun handelen? Zien zij de patiënt niet langer als een labuitslag of een diagnose? Een prachtige ontwikkeling die nu out in the open ‘slachtoffers’ laat zien in de vorm van een arts die het werk niet meer aankan, omdat de lading richting de patiënt te zwaar wordt en

Tracer 2 – 2 3 januar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

aan de andere kant de patiënt die zich meer en meer laat informeren naar zijn mogelijkheden, kansen en keuzes. De arts is er om een patiënt beter te maken en de patiënt heeft de expertise van de arts nodig. Het zou mooi zijn als de column van Mariska Koster een boost is voor enerzijds het creëren van een vangnet, een intervisiegroep voor de zorgprofessional, zonder te therapeutiseren. In andere beroepsgroepen (denk aan brandweermannen en -vrouwen) is die emotionele opvang immers wél goed geregeld. Anderzijds zou het mooi zijn als door die vermenselijking de arts de patiënt ook ‘ziet’. Een arts is niet onfeilbaar maar soms ook kwetsbaar, net als de patiënt aan de andere kant van het bureau. Het lot brengt jullie immers bij elkaar.

Opvallend

!

Student neurowetenschappen Quinten van Geest heeft van de Jonge Akademie een subsidie van 3.890,73 euro ontvangen. Hiermee wil hij een website bouwen om interdisciplinaire (online) discussies te starten die raakvlak hebben met (neuro) wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Op de website komen berichten over de neurowetenschappen en een agenda op met hersenactiviteiten, zoals symposia en evenementen. Interventie-cardioloog Paul Knaapen heeft de beurs ‘junior staflid’ van de Hartstichting gekregen. Deze beurs bedraagt ruim 200.000 euro. Knaapen wil de komende drie jaar onderzoeken of oplosbare stents, die na het dotteren worden geplaatst, voor betere doorbloeding van de hartspier zorgen dan de gangbare stents van metal. Onderzoeker Coen Ottenheijm heeft een beurs van 1,8 miljoen dollar ontvangen van de Amerikaanse National Institutes of Health (nih) om te onderzoeken waarom spieren die ademen mogelijk maken – met name het middenrif – snel verzwakken als de patiënt aan een beademingsapparaat ligt.

Emeritaat Hoogleraar longziekten Piet Postmus is met emeritaat gegaan. Hij is gedurende meer dan 20 jaar als longarts aan VUmc verbonden. Postmus zal zijn promovendi blijven begeleiden. 3


Alliantie ja, alliantie nee Is de alliantie van VUmc en AMC een briljant idee om de toekomst van de universitair medische zorg in Amsterdam zeker te stellen? Is het een mooi uitgangspunt om verder te exploreren, of is het een té ambitieus plan: interessant voor bestuurders, maar het stort de rest van de organisatie in de ellende? Of iets wat er tussenin zit misschien? Het is in ieder geval een onderwerp dat zich leent voor discussie. Uw mening is van harte welkom in Tracer. Stuur uw bijdrage van circa 350 woorden naar tracer.info@VUmc.nl en deel uw gedachten met alle VUmc-ers. Meer informatie over de ontwikkelingen rond de alliantie is te vinden op de vernieuwde themasite: http://intranet/alliantie.

Zonder ICT geen alliantie

Z

o’n alliantie is een uitdaging voor een ondersteunende dienst als ict. Het is uniek om een bijdrage te kunnen leveren aan een gemeenschappelijke informatievoorziening voor twee umc’s. Misschien is het een voordeel dat zowel mijn collega van het amc als ik nog niet erg lang bij de organisaties betrokken zijn. ict is een vooruitgeschoven post,

zowel door het project eva als door de alliantie. Inmiddels is er een gemeenschappelijk management team Alliantie ict, waarin de regie gevoerd wordt op alle projecten en vragen die beide ict diensten betreffen. Voor het programma eva is de samenwerking van de beide ict diensten al ruim een jaar geleden gestart. Op dit moment wordt er enorm hard gewerkt om de

technische infrastructuur voor het nieuwe epd beschikbaar te stellen aan epic. Eind januari is deze gereed en dat lukt door de samenwerking van beide ict diensten. Wat ik merk is dat veel afdelingen niet kunnen wachten tot we verder integreren. Ze komen met praktische vragen, bijvoorbeeld of we elkaars agenda’s al kunnen delen of wanneer we toegang krijgen tot elkaars intranet of

laboratoriumsystemen. Helaas mogen we niet alle informatie met de amc-collega’s delen. Juristen onderzoeken nu wat wel en niet gezamenlijk mag, als er straks een bestuurlijke fusie is. En binnen die kaders gaan we werken aan een ‘roadmap’. Hoe verschillend zijn VUmc en amc op ict-gebied, en waar zitten de overeenkomsten en hoe kunnen we naar elkaar toe groeien?

Dus er ligt een boel werk op het gezamenlijke ict-bord. Daarnaast gaat het ‘gewone’ werk door en blijven de afdelingen om nieuwe functionaliteit vragen. Wat mooi is dat we bij vernieuwingen eerst bij elkaar in de keuken kijken of de ander daar niet een goede oplossing voor heeft. Samenwerken loont! Ineke Molenaars, directeur ict

Alleen de intentie is al zinvol

V

andaag, maandag 20 januari, zaten we samen met de oncologieonderzoekers van het amc bij elkaar. Doel van de dag was om elkaar wat beter te leren kennen op onderzoeksgebied en om de mogelijkheden en voorwaarden van een gezamenlijk oncologisch researchinstituut te verkennen. Ook wilden we de gezamenlijke onderzoeksprojecten die in het kader van de voorgenomen alliantie waren opgezet beoordelen. In eerste instantie lijkt dat lastig, gezamenlijke onderzoeksvoorstellen, we zijn immers zo lang elkaars concurrenten geweest. VUmcmedewerkers werken vaak liever samen met een onderzoeker van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore, dan met de buren aan de andere kant van de Amstel. Totdat we in het kader van de alliantie een aanvraag mochten schrijven met een verzoek om geld voor onderzoek. Voorwaarde was wel dat de aanvraag nou juist samen met die buren werd geschreven en een keer niet met Johns Hopkins. Toen

bleek opeens dat de samenwerking met het amc leidde tot heel veel, zeer goede aanvragen op het gebied van kankeronderzoek. Zo goed dat kiezen wie de beste waren erg lastig was. We merkten in de praktijk dat één plus één dus wel degelijk drie kon zijn. Onze gezamenlijke aanvragen zijn zonder twijfel beter dan wat we als twee gescheiden instituten zouden hebben geproduceerd. Het werkte ook heel praktisch. Onderzoekers van beide organisaties zaten tot diep in de nacht bij elkaar thuis om die aanvragen uit te werken. Ze woonden immers soms letterlijk bij elkaar in de straat. We gaan elkaar daardoor ook steeds meer waarderen. We kunnen nu bij elkaar koffie drinken en ervaringen uitwisselen, dat is heel waardevol. Daarom vind ik dat alleen al de intentie hebben om een alliantie aan te gaan zinvol is en vruchten afwerpt. Geert Kazemier, directeur Stichting VUmc cca

Hoe eerder we bij elkaar zitten hoe beter

K

inderchirurgie neemt in de alliantiebesprekingen een eigen positie in. Al sinds 1988 hebben amc en VUmc een gemeenschappelijke afdeling kinderchirurgie onder een enkele hoogleraar, Hugo Heij. Ik werk daardoor vanaf het eerste moment dat ik hier kwam in 1992 op twee locaties. En dat heeft nadelen, want het kost veel tijd. Niet alleen door het heen en weer

Beroepsgeheim en privacy HOE?

WAT?

WAAR?

WAAROM?

HOE?

WIE? HOE?WAT? WIE? HOE? WAT? WAT? WAAROM?WAAROM? WAAROM?

WAT?

HOE? WAAROM?WIE?

WAT? WAAR?HOE? WAT?

HOE?

HOE? HOE? WAAR? WAT? WAT? HOE? WAAROM? HOE?

WIE?

WAT? HOE? WIE? WAT? WAT? WAT? HOE? WAAROM?

WAAR?

WAAR? WAAROM?

WIE? HOE?

WAAROM?

WIE? WAAR? WIE?

HOE? WAT? HOE?

WAT?

WAAR? WIE?

WIE? WAAROM?

WAAR? HOE?

WAT?

WAAR? WAT? WIE? HOE?

Medewerkers hebben overal en altijd te maken met het beroepsgeheim en privacy. Maar hoe zit het nu ook al weer precies? Vijf vragen verspreid in deze Tracer testen of jouw kennis nog up-todate is.

Vraag 3 De moeder van een 16-jarige patiënt mag zonder toestemming van de patiënt ingelicht worden over de voortgang van de behandeling. a Juist b Onjuist Het juiste antwoord staat op http:// intranet/beroepsgeheim-privacy. 4

reizen tussen de Meibergdreef en de De Boelelaan, maar ook omdat we bij beide organisaties overleggen hebben. Ik schat dat we bijna twee keer zo vaak vergaderen als andere afdelingen. Alles gebeurt dubbel. Wat ook onhandig is, is dat de werkwijze soms net even anders is. De protocollen zijn gelijk, maar de invoer in het digitale systeem is bijvoorbeeld verschillend. Een ander punt: hier zitten we bij op de poli bij

de chirurgie, terwijl we bij het amc bij de kinderafdeling horen en dat vereist aanpassingen in de manier van werken . Maar nadelen van de alliantie? Ik zie ze niet. Daarom zou ik liever gisteren dan vandaag naar een gezamenlijke locatie verhuizen. Of het nu de Meibergdreef of de De Boelelaan wordt, maakt weinig uit. Ik vind het heerlijk werken hier en natuurlijk is de sfeer bij

het amc anders dan bij VUmc, maar daar wennen we wel aan. Bijkomend voordeel is dat de kinderchirurgen zich dan verder kunnen specialiseren, omdat het team groter is. Die ontwikkeling in de heelkunde zouden wij ook graag willen doorvoeren. Wat mij dwars zit is dat het allemaal zo lang duurt, omdat er op de rem werd getrapt bij de vorming van het Vrouw-Kind Centrum. Dat geeft

onzekerheid. Ik ben bang dat onze gespecialiseerde verpleegkundigen ongeduldig worden en naar een ander ziekenhuis vertrekken. Dat zou echt erg zonde zijn. Daarom: graag een tandje sneller. Christien Sleeboom, kinderchirurg

Wees duidelijk over agressie ‘Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk...’ Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. ‘Veilig Werken in de Zorg’, is een campagne die wordt uitgevoerd door sociale partners uit de zorg en jeugdzorg en ondersteund door het ministerie van vws. Vanuit deze ondersteuningsregeling heeft VUmc vorig jaar diverse

activiteiten opgezet, waaronder het uitzetten van een e-learning module ‘Omgaan met agressie en geweld’ op afdelingen die hier regelmatig mee te maken hebben.

Fysieke weerbaarheid Op 22 en 23 oktober en 2 december 2013 hebben medewerkers van receptie en beveiliging een praktijktraining gevolgd. Tijdens de training ‘Fysieke weerbaarheid’ hebben zij vaardigheden geleerd waarmee zij zich kunnen verweren tegen aanvallen, hoe zij iemand die zich agressief of gewelddadig

Tracer 2 – 23 janu ar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

gedraagt kunnen aanhouden en hoe verdere escalatie kan worden voorkomen. Van 9 tot en met 16 januari hebben ook vier trainingen ‘Omgaan met agressie en geweld in VUmc’ plaatsgevonden. Medewerkers van diverse afdelingen en medewerkers van receptie en beveiliging zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het herkennen en voorkomen van agressie van bezoekers en patiënten. Met name communicatie, houding en gedrag stonden centraal in de training en er is gewerkt aan de

multidisciplinaire samenwerking. De deelnemers van de training waren zeer enthousiast en kunnen met de tips en trucs aan de slag in de dagelijkse praktijk. Voor 2014 gaat VUmc wederom een subsidieaanvraag indienen. Met zo’n subsidie krijgen meer medewerkers de kans om de training ‘Omgaan met agressie en geweld in VUmc’ te volgen. Meer informatie over de training en de nieuwe trainingsdata: Marloes Brandjes, m.brandjes@VUmc.nl.


Vacatures VUmc Dankzij jou kan VUmc het verschil maken. Alle interne vacatures zijn te vinden via ‘P&O direct’; klik op ‘Werven en selecteren’ en daarna op ‘interne vacatures’. Wij zijn bereikbaar via tst. 45635 of werkenbij@VUmc.nl – #DankzijJou

Vacatures 23 december tot 6 januari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundige IC kinderen D3.2013.00044YO Zie jij het kind tussen de techniek? Afdeling intensive care kinderen, Divisie III Staf/management Assistent manager KFA D5.2013.00171YO Hou jij het financiĂŤle overzicht? Afdeling klinische genetica, Divisie V Administratief/secretarieel Medewerker projectadministratie D5.2013.00177YO Medewerker bedrijfsvoering projectadministratie bij het divisiebureau V Afdeling Divisiebureau V, Divisie V Facilitair Technisch beheerder werktuigbouwkunde D7.2013.00181YO Kom een verscheidenheid aan werktuigbouwkundige onderhoudsactiviteiten en projecten regisseren! Afdeling Vastgoedbeheer, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Opleidingsplaatsen Opleiding MBO verpleegkunde (BBL variant) D4.2014.00001MB Zinvol werk, zorgen voor mensen en afwisseling. Jij weet wat je wilt: verpleegkundige worden! Afdeling VU medisch centrum, Divisie IV

Opleiding HBO-Verpleegkunde duaal D4.2014.00002YO Zinvol werk, zorgen voor mensen en afwisseling. Jij weet wat je wilt: verpleegkundige worden! Afdeling VU medisch centrum, Divisie IV Leerling radiodiagnostisch laborant D5.2014.00001MB Voor de afdeling zoeken wij enthousiaste leerlingen radiodiagnostisch laborant. Afdeling Radiologie, Divisie V Staf/management - ICT Implementatieconsultant / Senior Technisch Applicatiebeheerder Peoplesoft D7.2013.00182YO Samen met jóúw team kiezen, implementeren èn borgen van een vernieuwd applicatielandschap binnen P&O! Business Consultant / Senior Functioneel Applicatiebeheerder D7.2013.00184YO Samen met jóúw team kiezen, implementeren èn borgen van een vernieuwd applicatielandschap binnen P&O! Afdeling Dienst P&O, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Medische techniek Sectie Hoofd Medische Technologie D5.2013.00179FS Bent u verantwoordelijk voor het support en technisch beheer van alle medische en laboratoriumapparatuur in VUmc? Afdeling fysica en medische technologie, Divisie V Paramedisch Polikliniekassistente D2.2013.00999MV Heb je een flexibele instelling en beschik je over goede communicatieve vaardigheden? Afdeling poliklinische zorgeenheid Keel, Neus & Oorheelkunde (KNO), Divisie II

Wetenschappelijk onderzoek PhD Student ‘potentially pathogentic interactions’ D5.2013.00180WH Study the potentially pathogenic interactions of nano-sized extracellular vesicles Afdeling Pathology, Divisie V Onderzoeker in Opleiding ‘CBT somatoform’ D6.2013.00099WH Het evalueren van een behandelprogramma voor mensen met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis Afdeling EMGO+ / Huisarts- en Ouderengeneeskunde, Divisie VI Staf/management – Communicatie Medewerker online communicatie (helpdesk) D7.2013.00188YO ondersteunen in de (online) communicatie Afdeling Dienst Communicatie, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Vacatures 13 januari tot 20 januari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Administratief/secretarieel Financieel administratief medewerker D7.2013.00178YO Zorg jij dat het financieel administratieve proces van onze unit optimaal verloopt? Afdeling Vastgoedbeheer, Facilitair bedrijf / Stafdiensten

Vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige D3.2014.00001YO Ontwikkel jezelf en volg de opleiding tot kinderverpleegkundige! Afdeling kinderkliniek, Divisie III

Junior projectcontroller EU D6.2014.00002YO Ben jij de financiĂŤle steun en toeverlaat voor Europese onderzoeksprojecten bij VUmc? Afdeling divisiebureau VI, projectadministratie, Divisie VI

Artsen/specialisten Physician assistant (PA) D2.2013.00095YO De stabiele factor in een dynamische omgeving Afdeling Kort verblijf, Divisie II (Medisch) analisten Analist D5.2013.00178FS Hou jij je bezig met de ontvangst, orderinvoer en communiceren van uitslagen? Afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek, Divisie V

Manager expertisecentrum D7.2014.00001WH Geef jij de VUmc-ers de tools en expertise om de patiĂŤntenzorg continue te kunnen blijven verbeteren? Afdeling Zorgsupport, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Assistent manager pathologie D5.2014.00006YO Hou jij het financiĂŤle overzicht? Afdeling klinische farmacologie en apotheek, Divisie V Paramedisch

Wetenschappelijk onderzoek PhD Student ‘pathogentic interactions of exosomes’ D5.2013.00180WH Study the potentially pathogenic interactions of nano-sized extracellular vesicles Afdeling Pathology, Divisie V

AIOS Ziekenhuisfarmacie D5.2014.00004MV Uw vak op hoog niveau uitoefenen! Afdeling klinische farmacologie en apotheek, Divisie

Junior Researcher ‘Evidence in translational genomics research’ D5.2014.00005WH Investigate computer modeling approaches as alternative sources of evidence Afdeling Clinical Genetics, Divisie V

Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundig teamleider D1.2013.00092MB Werk als verpleegkundige op een uitdagende afdeling met veel verpleegtechnische handelingen! Afdeling vaatchirurgie/urologie/ nefrologie, Divisie I Verpleegkundige neurochirurgie en orthopedie D2.2013.00097MB Spreekt de combinatie van hoog- en laagcomplexe zorg jou aan? Afdeling verpleegeenheid nch/ort, Divisie II

Onderzoeker in Opleiding ‘Perioperative care by e-health and ICT’ D6.2014.00004WH Kostenactiviteit van e-health en ICT, advies op maat en e-consult in de peri- en postoperatieve zorg Afdeling Sociale geneeskunde, Gyneacologie, Heelkunde en Urologie, Divisie VI Staf/management Stafmedewerker toetsing D6.2014.00001MB Ben je goed in het begeleiden en innoveren van toetsing in de volle breedte? Afdeling Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO), Divisie VI

VUmc Academie De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam (020) 444 4229 Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteits­ verbetering en Bij- en nascholingen: F. Broekhof (020) 444 4213 Medisch ondersteunende opleidingen en Verpleegkundige ver­ volgopleidingen: K. Jonker (020) 444 2020 www.amstelacademie.nl

Mindfulness Lunchworkshops Velen van ons kennen wel eens betoverende momenten waarop je zonder te oordelen met aandacht in het hier en nu bent. Dat kan gebeuren als je in de natuur rondloopt of naar muziek luistert. Dan ben je met onverdeelde aandacht aanwezig bij wat zich aandient zonder het anders te willen dan het nu is. En zonder ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent. Maar al te vaak echter functioneren we op de automatische piloot en vergeten we stil te staan bij het huidige moment. Mindfulness leert je de automatische piloot uit te zetten zodat je meer in het hier en nu leeft. Bewust en aandachtig leven maakt het leven interessanter, levendiger en plezieriger. In deze lunchworkshop leer je iets over de achtergrond van mindfulness en maak je kennis met mindfulness door middel van een aantal oefeningen. Data: op 3 maart en op 19 mei 2014 van 12:00 – 13:00 uur. De lunchworkshops zijn kosteloos en alleen voor VUmc medewerkers. Inschrijven kan via: http://www.vumc.nl/ onderwijs

Dialyse thema III: De kwetsbare oudere en dialyse: 4 februari 2014 (hele dag) Lichte sedatie/anxiolyse en sedatiebewaking: 12 februari 2014 (hele dag) Neonatologie: ontwikkelingsgerichte zorg: 3 en 21 maart 2014 (hele dagen) Hechten: 6 maart 2014 (18:00 – 21:00 uur) Competentie gericht opleiden en portfolio: 7 maart 2014 (hele dag) OA: Hoofd-hals oncologie: 11 maart 2013 ( hele dag) Windows en Word 2010: een kennismaking: 13 maart 2014 (ochtend) Immuno Targeted Therapy: 17, 18 en 19 maart 2014 (hele dagen) Psychiatrie en somatiek: 18 en 19 maart 2014 (hele dagen)

Bijscholingen: Neonatologie: respiratoire en circulatoire insufficiĂŤntie: 3, 4 en 5 februari 2014 (hele dagen)

Persoonlijke ontwikkeling Communiceren: als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg: 4 februari 2014 (hele dag)

Leiderschapsontwikkeling Leidinggeven, iets voor mij?: 25 en 26 maart 2014 (hele dagen) Taal- en schrijftrainingen Nederlandse taal en cultuur voor half gevorderden: 25 maart, 1, 8, 15 en 22 april, 13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2014 (15:00 – 17:00 uur )

Tracer 2 – 2 3 januar i 201 4 – S er v icep a g in a

De tijd de baas: 11 (hele dag) en 25 (ochtend) maart 2014 Omgaan met agressie: 12 maart 2014 (hele dag) Volgende stap: 18 en 25 mrt, 1 en 15 april, 6 en 13 mei (19.00 - 21.30) en 8 april 2014 van 09.30 tot 17.00 uur

An Exclusive Concert Series

W.A. Mozart

Wetenschappers en (arts-) onderzoekers Begeleiden van promovendi: van inhoud naar proces: 23 en 24 april en 15 mei (ochtend) 2014 (hele dagen) Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met met Sharon Schoo via tel. (020) 22 44253 / e-mail: s.schoo@vumc.nl of met Editha Samsom via tel. (020) 44 45084 / e-mail e.samsom@vumc.nl Het volledige VUmc Academie aanbod kunt u vinden op http://www.vumc.nl/onderwijs

50% korting THE BACH CHOIR & ORCHESTRA OF THE NETHERLANDS PIETER JAN LEUSINK DIRIGENT ǧde hoge e

‘Vorrei spiegarvi, oh Dio!’ wordt vertolkt door de bijzondere Russische sopraan Olga Zinovieva. In deze aria legt Mozart de lat voor sopraan heel hoog en verwerkte hierin een ‘hoge E’.

za. za. za. zo. zo.

15 febr. 22 febr. 22 febr. 23 febr. 23 febr.

AMSTERDAM LEIDEN ROTTERDAM ALKMAAR AMSTERDAM

Concertgebouw Marekerk Laurenskerk Grote Kerk Concertgebouw

20.15 uur 14.00 uur 19.30 uur 14.00 uur 19.30 uur

Het Requiem van Mozart werd door de film ‘Amadeus’ bekend bij het grote publiek. Dirigent Pieter Jan Leusink vraagt het uiterste van zichzelf en de uitvoerenden voor een ongekende indringende vertolking van Mozarts Meesterwerk. De feestelijke KrĂśnungsmesse mag tijdens dit concert niet ontbreken. Een unieke belevenis staat u te wachten! Sopraan Olga Zinovieva vertolkt vijf prachtige Concert Arias van Mozart, waaronder ‘Vorrei spiegarvi, oh Dio!’ (zie hierboven). Speciaal voor deze arias is het orkest uitgebreid met hoorns, hobo’s, trompetten en fagotten. vr. za. zo. zo.

28 febr. 1 maart 2 maart 9 maart

AMSTERDAM NAARDEN AMSTERDAM AMSTERDAM

Concertgebouw Grote Kerk Concertgebouw Concertgebouw

20.15 uur 19.30 uur 14.15 uur 14.15 uur

ƒƒ”–‡Â?„‡•–‡ŽŽ‡Â?Â?ƒÂ?’‡”‡njÂ?ƒ‹Ž‡Â?Ç¤Â„Â‘Â‘Â–Â•ĚˇÂ˜Â—Â?…ǤÂ?ÂŽ ‡„‡•–‡ŽŽ‹Â?‰‹•ƒˆ–‡ŠƒŽ‡Â?‡Â?–‡˜‘Ž†‘‡Â?„‹Œ††› Č‹‹’˜ƒÂ?‘‘–•’‡”•‘Â?‡‡Ž•‹Â?‰ƒÂ?‰ÇŚÍłČŒ ™•’‡…‹ƒŽ‡Â’Â”Â‹ÂŒÂ•ÇŁâ‚Ź

35,-‹Ǥ’Ǥ˜Ǥâ‚Ź͚ͲǥnjČ Â?•–‡”†ƒÂ?â‚Ź 40,-‹Â?…Ž—•‹‡ˆ…‘Â?•—Â?’–‹‡•‡Â? ÇŚÂ˜Â‡Â”Â˜Â‘Â‡Â”Â•Â„Â‡Â™Â‹ÂŒÂ•

U ontvangt de kaarten/cd thuis + factuur prijs excl. â‚Ź 5,- administratiekosten per bestelling / andere reducties n.v.t. ”‹Œ•‡š…Ž—•‹‡ˆâ‚Ź͸ǥnjĠÂ?‹Â?‹•–”ƒ–‹‡Â?‘•–‡Â? Ǥ / * 45 c p/m

5


Menu

Personeel en organisatie

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 23 januari kipsaté, omelet naturel, satésaus, nasi, vegetarische nasi, atjar+kroepoek, gebonden aspergesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep vrijdag 24 januari gebakken vis, remouladesaus, tomaat-komkommersalade, frites, gebonden kip-kerriesoep, vegetarische gebonden kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zaterdag 25 januari kalfssaucijsje, bloemkool-kaasburger, jus + vegetarische jus, spinazie, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, vegetarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetarische heldere vermicellisoep zondag 26 januari cordon bleu, omelet tomaat-kaas, tomatensaus + jus, Mexicaanse groenten, frituuraardappelen, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische heldere groentesoep maandag 27 januari rookworst, vegetarische worst, jus, vegetarische jus, boerenkool, vegetarische boerenkool, gebonden bruine bonensoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 28 januari kip Masala, quorn Masala, pandanrijst, komkommersalade zoet/zuur, gebonden mosterdsoep, vegetarische gebonden mosterdsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileensesoep woensdag 29 januari babi pangang, Quorn pangang, panganggroenten witte rijst, gebonden Tandoorisoep, vegetarische gebonden Tandoorisoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep donderdag 30 januari carbonarasaus, vegetarische carbonarasaus, tomatensalade, tagliatelle verde, geraspte kaas, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische heldere Chinese soep vrijdag 31 januari Chili con Carne, Chili sin Carne, Taco, Ijsbergsalade, Gebonden aspergesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 01 februari kippenpoot, champignon quornschotel, jus, stoofprei, aardappelpuree, gebonden kipkerrriesoep, vegetarische gebonden kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische heldere tomaatvermicellisoep zondag 02 februari kiprollade, groenteloempia, bieslooksaus, haricots verts, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, vegetarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 03 februari gebakken mosselen, kerriemayonaise/cocktailsaus, rauwkostsalade, Frites, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische heldere groentesoep dinsdag 04 februari half om half gehakt, vegetarische rookworst, jus, vegetarische jus, hutspot, gebonden linzensoep, vegetarische gebonden linzensoep, heldere Mulligatawnysoep, vegetarische heldere Mulligatawnysoep woensdag 05 februari Jos verrassingsmenu, gebonden champignonsoep, vegetarische gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileensesoep

6

Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

KM-vergoeding verhoogd bij dienstreizen met eigen vervoer Met ingang van 1 januari is de netto kilometervergoeding bij dienstreizen met eigen vervoer verhoogd. Per 1 januari 2014 ontvangt u, bij gebruikmaking van eigen vervoer bij een dienstreis, per gedeclareerde kilometer 28 cent geheel onbelast. Voorheen

was dat 19 cent onbelast en 9 cent belast per kilometer. Een andere wijziging is de manier van declareren op het (vernieuwde) formulier. Vanaf 1 januari 2014 kan alleen het aantal kilometers per dienstreis worden aangegeven op het formulier. Het salarissysteem berekent dan zelf de actuele kilometerprijs.

Bibliotheek

Nieuwe reorganisatiecode en nieuw sociaal beleidskader ondertekend Op 9 januari jongstleden zijn de nieuwe reorganisatiecode en het nieuwe sociaal beleidskader ondertekend. Beide documenten waren aan vernieuwing toe omdat partijen een andere invulling wensten van verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het leidend principe is: wie op tijd de bakens verzet heeft de grootste werkzekerheid, de werkgever vervult hierin een actieve rol. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het sociaal beleid van VUmc te moderniseren en te verbreden. Er kan eerder actie worden ondernomen als er zich veranderingen in de organisatie voordoen die mogelijk tot personele gevolgen leiden. Deze documenten kunt u

vinden op de themasite carrièrecentrum. Deze themasite is binnenkort op intranet te vinden. Leiderschapsontwikkeling gaat nieuwe fase in Vanuit de ambities en doelen van VUmc hebben leiders tot taak om richting te geven, medewerkers te inspireren, faciliteren en zelf het goede voorbeeld te zijn. Het leiderschap dat past bij de missie, de waarden en de VUmc-code wordt gekenmerkt door voortdurend en actief te zoeken naar verbinding met het grotere geheel, met anderen en met jezelf. Meer informatie over leiderschap in VUmc binnenkort op P&O direct.

Ondernemingsraad

Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in VUmc op locatie 0B100 (nabij personeelsrestaurant). Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9 tot 21 uur en vrijdag van 9 tot 17 uur. Tel: (020) 444 1237. Web: www.ubvu.vu.nl/geneeskunde

Dagelijks bestuur OR; Willy Arjaans (voorzitter), Jan Rauwerda (vice-voorzitter), Klaske van den Berg (lid), Andy Higgs (lid), Rene van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen: Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43478, e-mail or@VUmc.nl, http://intranet/afdelingen/orgaan/ OR/

UB-toegang nu via VIEW Toegang tot e-journals en bestanden als UpToDate en Cochrane loopt nu via VIEW > UBVU. Na inloggen met je VUmc-account kun je vervolgens bij al onze digitale bronnen. Check de details hier: www.ub.vu.nl/ nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2013/2aprjun/view.asp

voorafgaand aan tentamenweken. Kijk voor meer info op: http://bit.ly/ublangeropen

Onderwerpen die in de ondernemingsraad aan de ORde zijn:

bedrijfsvoering divisie II en III. De OR heeft vertrouwen in zijn.

Thuis werken Onze tijdschriften en bestanden zijn ook buiten VUmc raadpleegbaar. Zie voor uw juiste computerinstellingen: www.ub.vu.nl > faciliteiten > thuis werken

Like ons op Facebook! En blijf op de hoogte van waar je ondernemingsraad mee bezig is: Daarnaast zijn wij natuurlijk ook te vinden op intranet.

Audiovisuele apparatuur presentaties Bij het Audiovisueel Centrum (AVC) huur je allerlei losse audiovisuele apparatuur voor onderwijs en presentaties. Voor een compleet overzicht van alle apparatuur die het AVC verhuurt op: http://bit.ly/avcappartuur

Webcursussen Word informatievaardiger met onze webcursussen: Systematic literature search for reviews PubMed Verpleegkundige informatievaardigheden Via: www.ub.vu.nl > hulp, advies > webcursussen

Wijzigingen reorganisatiecode De OR gaat akkoord met de aangepaste versie van de reorganisatie code. De opmerkingen en aanvullingen van de OR zijn hierin verwerkt.

Piketpalen Alliantie De OR VUmc heeft zich op 7 januari jl. in een extra bijeenkomst bezig gehouden met criteria waaraan de samenwerking met het AMC gemeten gaat worden. Doel is een helder antwoord te vinden op de vraag wanneer samenwerking met het AMC voldoet aan de eisen die de ondernemingsraad van VUmc eraan stelt.

Verruimde openingstijden UB Voorafgaand aan tentamenweken zijn de studie- en computerzalen van de UB in de Bvleugel van het Hoofdgebouw tot 22.00 uur open. Dit geldt voor elke twee weekenden

Medische informatievragen? Bel of mail de medisch informatiespecialist! René Otten: (020-44)42027, r.otten@vu.nl; Hans Ket: (020-44)42523, h.ket@vu.nl; Ilse Jansma: (020-44)41248, i.jansma@vu.nl.

Adviesaanvraag benoeming manager bedrijfsvoering divisie V naar divisie II/III Een delegatie van de OR heeft gesproken met dhr. van der Meulen en hem kritische vragen kunnen voorleggen. De OR gaat akkoord met zijn benoeming als manager

Oproepen & advertenties

Succesvolle workshop terug in 2014!

Workshop Schilderen Leuke workshop voor VUmc medewerkers

Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

met acrylverf

Zaterdag 15 februari vanaf 11 uur

Aanmelden bij

Eddy Boots, in de winkel of via em.boots@vumc.nl Maximaal 12 personen, schrijf je dus vlug in als je er dit jaar (weer) bij wilt zijn.

25 Euro per persoon

kunst maken kan iedereen

www.yocee.exto.nl José Stigt Timmer

Tracer 2 – 23 janu ar i 201 4 – S er v icep ag in a

Eddy Boots - ‘Tip van Boots’ Personeelsactiviteiten VUmc Telefoon 020 4443799

Almatuin De schooltuinkinderen zijn verhuisd maar dit jaar wordt er nog niet op het vrijgekomen terrein gebouwd. Drie voormalige schooltuinmedewerkers gaan in 2014 deze groene oase in stand houden. Op het terrein waar de kinderen tuinierden zijn volop schoffeltuinen te huur, mét of zonder moestuincursus. Het lokaal is te huur voor vergaderingen en trainingen, je kunt na je promotie met je gasten komen lunchen of na afloop van een training een feest geven, met je kind een stoer verjaardagsfeest vieren of gewoon je middagbrood rustig op komen eten. Alle informatie vind je op almatuin.org Naamswijziging BIZA De afdeling Managementinformatie binnen BIZA heeft haar naam veranderd in Business Intelligence. De afdeling levert standaard informatieproducten op waarmee het management van VUmc haar beslissingen kan onderbouwen en waarmee ze kan sturen en zich kan verantwoorden. Gerard van der Voorn, hoofd van de afdeling, legt uit waarom besloten is om de

naamsverandering door te voeren: “In de externe omgeving gebruikt men de term “business intelligence” om de werkprocessen van mijn afdeling te duiden. Ook bij de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier wordt deze term gehanteerd. Binnen VUmc wordt Informatiemanagement de komende jaren nader vorm gegeven. Ten onrechte wordt informatiemanagement en managementinformatie regelmatig door elkaar heen gebruikt. Dit leidt tot verwarring. Daarom is besloten om de afdeling met ingang van 2014 Business Intelligence te noemen.” Tegelijkertijd is de intranet-pagina van de afdeling vernieuwd. De informatieproducten welke door de afdeling worden geproduceerd zijn nu direct zichtbaar.


Universitaire huisartsenpraktijk uit z’n jasje gegroeid

Voorzitters MIP-commissie bepleiten open cultuur

Fouten zijn een prachtige manier om te leren “Een simpel voorbeeld was de artsenkamer. Iedereen kon er in- en uitlopen, patiëntendossiers lagen voor het oprapen. Onwenselijk en vooral onveilig als dossiers in onbevoegde handen vallen of kwijtraken. Met een nummerslot was die veiligheid zo geregeld.” Neuroloog Marieke Visser benadrukt het belang van veilige zorg.

Voorzichtige start De universitaire huisartsenpraktijk begon in 2004 met vier huisartsen en twee praktijkassistentes, onder wie Lida Schep. Ze herinnert zich dat de uhp een voorzichtige start kende. “We hebben zelfs een keer geflyerd in een nieuwe woonwijk, omdat de groei vrij langzaam ging. Voor mij was het prettig om relatief rustig te beginnen, omdat ik nog geen ervaring had met huisartsenzorg. Gelukkig namen de huisartsen de tijd om

mij goed in te werken. Bijvoorbeeld in het goed telefonisch bevragen van een patiënt die huisartsenhulp nodig heeft, de zogenaamde ‘triage’. In het begin maakte ik als assistent misschien één ecg per maand, nu zijn dat er meerdere per week.” De uhp is inmiddels uitgegroeid tot een grote praktijk, met ruim vijfduizend vaste patiënten en jaarlijks 750 ‘passanten’. In de groepspraktijk werken acht huisartsen, vijf assistentes, drie praktijkondersteuners en één managementassistent. Omdat de praktijk uit zijn jasje dreigt te groeien, verhuist de uhp komende zomer naar een nieuwe locatie, in de voormalige ruimte van de spoedeisende hulp. Daar krijgen de mede-

Apps Er zijn al veel apps ontwikkeld voor de zorgsector. Voor de laatste keer een recensie van social media expert Marlin Burkunk.

Een app als tabellenboekje Voor wie artsen en praktijk­ ondersteuners Aandoening hart- en vaatziekten Website www.scoremeter.nl Opdrachtgever afdeling vasculaire geneeskunde UMC Utrecht Beschikbaar Appstore + Google Play (smartphones en tablets) De kracht van medische apps voor zorgprofessionals zit ’m vooral in een gebruikersvriendelijke bediening, een beperkt aanbod van

functionaliteiten en in de directe beschikbaarheid van data, het liefst onafhankelijk van een internetverbinding. Een van de eerste apps die duidelijk aan deze voorwaarden voldeed, was de app van het Farmaceutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen. Vanaf de lancering is de ‘fk’ app razend populair onder dokters. In plaats van het handboek over geneesmiddelen overal mee naar toe te zeulen, kan de app op de smartphone overal en altijd geraadpleegd worden, ook zonder internet. Nog een stap verder in het op maat aanbieden van specifieke gegevens gaat de app voor het cardiovasculair risicomanagement, de ‘cvrm-risicometer’, ontwikkeld in opdracht van de afdeling vasculaire geneeskunde van het umc Utrecht. Waar voorheen met behulp van een tabellenboek handmatig moest worden uitgerekend wat het risico was op hart- en

Tracer 2 – 2 3 januar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

werkers de beschikking over 430 vierkante meter (in plaats van 270), met zeven spreekkamers en twee ruime behandelkamers. Schep: “Behalve de toegenomen ruimte is het een groot voordeel voor patiënten dat de nieuwe praktijk beter bereikbaar is met het openbaar vervoer, de tram stopt precies voor de deur.”

Brugfunctie Bastiaans vindt zeker dat de uhp heeft bijgedragen aan een versterking van de huisartsgeneeskunde bij VUmc. “We vervullen een brugfunctie tussen het ziekenhuis en de huisartsen in de regio. Veel onderwijsvernieuwingen worden bij ons uitgetest, bijvoorbeeld de huisartsenstage voor tweedejaars studenten. Ik ben er trots op dat we als lid van de gez-groep een hoog servicelevel bieden. Met ruime openingstijden van acht tot vijf uur, een spoedlijn, een avondspreekuur en goede kwaliteit zorg. Steeds meer zorg verschuift naar de eerste lijn, daar kunnen wij op een goede manier invulling aan geven.” Beroepsgeheim en privacy Medewerkers hebben overal en HOE? WAT?WAT? WAAR?HOE? WAT? HOE? altijd te maken met HOE? WAAR? WAT? WAT? HOE? WAAROM? HOE? het beroepsgeheim WIE? WAT? HOE? WIE? WAT? en privacy. Maar hoe WAT? WAT? HOE? WAAROM? WAAR? WAAROM? zit het nu ook al weer WIE? HOE? WAAROM? WIE? WAAR? precies? Vijf vragen WIE? HOE? WAT? verspreid in deze WAAR? WAAR? HOE? Tracer testen of jouw WIE? WAAROM? WAAR? WIE? HOE? kennis nog up-todate is. Vraag 4 De echtgenote van een overleden patiënt verwijt de arts een te late diagnose en verkeerde behandeling bij haar overleden partner. Zij vraagt om een kopie van het dossier. Mag aan de echtgenote een kopie van het medisch dossier worden verstrekt? a Juist b Onjuist Het juiste antwoord staat op http:// intranet/beroepsgeheim-privacy. HOE?

WIE? HOE?WAT? WIE? HOE? WAT? WAT? WAAROM?WAAROM? WAAROM?

WAAR?

WAAROM?

“VUmc was het eerste academisch ziekenhuis met een universitaire huisartsenpraktijk”, vertelt Ferry Bastiaans, hoofd uhp. Hij werkt al sinds dag één in de groepspraktijk, die nu nog gevestigd is in de voormalige zusterflat. “Raad van bestuurslid Wim Stalman wilde hiermee meer inhoud geven aan de huisartsgeneeskunde als volwaardige academische

discipline. Het is veel makkelijker om de regie te voeren over patiëntenzorg, opleiding en onderzoek met een huisartsenpraktijk binnen de eigen muren.”

WAT?

De universitaire huisartsenpraktijk (UHP) viert op 6 februari zijn tienjarig bestaan. De UHP leidt een bloeiend bestaan en verhuist komende zomer naar een nieuwe locatie, in de voormalige spoedeisende hulp. n Jeroen Kleijne

HOE? WAAROM?WIE?

WAAR?

Reprimande Visser en Abbink zijn dokters in hart en ziel en lopen beiden warm voor processen en kwaliteit. “In ons veiligheidsbeleid is incidentmelding, decentraal of bij de mip, essentieel. Vroeger hoorde je ‘ik mip je’. Alsof een melding een reprimande was. Nu hoor je vaker: ‘we gaan het samen melden’. We trekken het uit de persoonlijke sfeer”, aldus Visser. Abbink: “De commissie onderzoekt zonder de schuldvraag. Want je moet niet met ontslag bedreigd worden als je een fout meldt. Wel moeten we kritisch naar onszelf kijken, daar wordt ons werk beter van.”

Ferry Bastiaans en Lida Schep waren vanaf dag één bij de universitaire huisartsenpraktijk betrokken

HOE?

Open cultuur Tijdens haar voorzitterschap zag Visser de laatste twee jaar het aantal incidentmeldingen in VUmc dalen. “Zorgelijk, want meer meldingen betekent juist een open cultuur waarin je van elkaar leert.” Aankomend voorzitter Abbink: “Het aantal meldingen door artsen is schrijnend laag, verpleegkundigen zijn veel opener en melden vaker wat er is misgegaan.” Beiden zijn een warm pleitbezorger van de rol van de arts. “Die heeft echt een voorbeeldfunctie.” De mip-commissie lijkt meer bureaucratie en controle op te roepen. Visser: “Controle redt juist levens. Zoals de overdracht rond operaties met Passport, een verzameling checklists die medewerkers afvinken voordat een patiënt onder het mes gaat. De commissie verwijst ook vaak naar wat er al bestaat. Is er een procedure, en is die actueel? Is die nageleefd? Zijn nieuwe medewerkers ingewerkt?” Die controle kent Abbink van dichtbij, toen ze betrokken was bij een accreditatietraject. “Ook ik zeurde of het allemaal wel nodig was. De begeleider schotelde me toen een mooi voorbeeld voor: je hebt een prachtig voetbalveld aangelegd, en op het laatst merk je dat die op een helling blijkt te liggen. Zoiets wil je in een ziekenhuis niet hebben.”

10 jaar UHP

HOE?

WAT?

WIE?

Verkeerd gedoseerde of onjuiste medicijnen, gevallen patiënten, lange wachttijden voor een ambulance bij een niet-spoedopname, ict-systemen die soms haperen, incidenten met cytostatica… overal in het ziekenhuis kan iets fout gaan. De mip-commissie (meldingen incidenten patiëntenzorg) bespreekt dergelijke incidenten en stelt maatregelen voor. Marieke Visser: “Patiëntenzorg is een complex proces waar menselijke fouten op de loer liggen. Door die fouten te analyseren kunnen we patiëntenzorg veiliger maken.” Visser was vijf jaar voorzitter van de mip-commissie; kinderarts Floor Abbink volgt haar op. “Fouten zijn een prachtige manier om te leren.”

Foto Mark van den Brink

n Barbara van Male

WAT?

vaatziekten van een patiënt, krijgt men via de app in een mum van tijd een risicoscore, gebaseerd op de meest recente richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Door in het simpele startscherm variabelen als geslacht, leeftijd, roker, diabetes, etc. aan te vinken, berekent de app snel het zogenaamde ‘tienjaarsrisico’ op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten. Simpel en doeltreffend. Daar kan geen papieren risicotabel meer tegen op.

WAT?

7


Agenda

Oratie vrijdag 7 februari – aula, 15.45 uur, prof. dr. A.C. Moll, ‘Oog voor de mens. Over maatwerk en teamwerk’ Afscheid vrijdag 31 januari – aula, 15.45 uur, prof. dr. I.N. Wolffers, ‘De teloorgang van de wetenschap. Informatie is geen inzicht, een mening geen kennis’

8

Foto Mark van den Brink

Promoties donderdag 23 januari – aula, 15.45 uur, R.P. Meijer, ‘High risk bladder cancer: staging, risk assessment and treatment options’ promotor: prof. dr. S. Horenblas; copromotor: dr. A. Bex vrijdag 24 januari – aula, 11.45 uur, L.M. Dauwerse, ‘Moving ethics. State of the art of clinical ethics support in the Netherlands’ promotoren: prof. dr. G.A.M. Widders­ hoven, prof. dr. T.A. Abma; copromotor: dr. B. Molewijk maandag 27 januari – aula, 11.45 uur, M.M.J.G. Gerrits, ‘The interplay between depression, anxiety and physical health’ promotoren: prof. dr. H.E. van der Horst, prof. dr. B.W.J.H. Penninx; copromotoren: dr. H.W.J. van Marwijk, dr. P.C. van Oppen woensdag 29 januari – aula, 13.45 uur, C.S.E. Verbrugge, ‘Therapeutic targeting of protein degradation in autoimmunity and cancer’ promotoren: prof. dr. W.F. Lems, prof. dr. R.J. Scheper; copromotoren: dr. G. Jansen, prof. dr. T.D. de Gruijl woensdag 29 januari – aula, 15.45 uur, B.C. van der Zwaard, ‘Forefoot problems in older adults’ promotor: prof. dr. H.E. van der Horst; copromotoren: dr. P.J.M. Elders, dr. B.M.P.M. Vanwanseele donderdag 30 januari – aula, 11.45 uur, W.P. Brouwer, ‘Clinical assessment of the development of hypertrophic cardiomyopathy by cardiovascular magnetic resonance imaging’ promotoren: prof. dr. A.C. van Rossum, prof. dr. J. van der Velden; copromotor: dr. T. Germans donderdag 30 januari – aula, 15.45 uur, C.E. van den Brom, ‘Dietary modulation of the effects of sevoflurane on myocardial perfusion, function and ischemic injury in rats’ promotor: prof. dr. S.A. Loer; copromotoren: dr. C. Boer, dr. R.A. Bouwman vrijdag 31 januari – aula, 13.45 uur, M.A.J. Engels, ‘Prenatal Down syndrome screening. Screening policies revised’ promotoren: prof. dr. J.M.G. van Vugt, prof. dr. M.A. Blankenstein maandag 3 februari – aula, 13.45 uur, V. Chel, ‘Treatment of vitamin D deficiency in Dutch nursing home residents’ promotor: prof. dr. P.T.A.M. Lips; copromotoren: dr. M.E. Ooms, dr. S. Pavel donderdag 6 februari – aula, 13.45 uur, L.P.E. van der Steen, ‘Immunoglobulin A-induced neutrophil migration. How the IgA receptor FcαRI can aggravate tissue damage’ promotor: prof. dr. R.H.J. Beelen; copromotoren: dr. M. van Egmond, dr. J.E. Bakema donderdag 6 februari – aula, 15.45 uur, A.B.A. Vonk, ‘Improvements of blood management in open heart surgery’ promotor: prof. dr. S.A. Loer; copromotoren: prof. dr. L. Eijsman, dr. C. Boer vrijdag 7 februari – aula, 11.45 uur, J.M. Fernandez Alvira, ‘Inequalities in children’s energy balance-related behaviours: a European perspective’ promotoren: prof. dr. ir. J. Brug, prof. dr. L. Moreno; copromotoren: dr. A.S. Singh, dr. S.J. te Velde woensdag 12 februari – aula, 13.45 uur, K.W. Maas, ‘Minimally invasive esophag­ ectomy for cancer: beyond techniques’ promotor: prof. dr. M.A. Cuesta; copromotoren: dr. D.L. van der Peet, dr. S.S.A.Y. Biere

Het is groen met grijs en het bruist

Er staan ongeveer 19.000 geregistreerde medische apparaten verspreid door VUmc. Van piepklein tot kamergroot en van muisstil tot echte lawaaimonsters. Wat doen deze hulpmiddelen precies en waar worden ze voor gebruikt? Tracer gaat op onderzoek uit. Wie bij de poli maag- darm en leverziekten langs pk 2x 028 loopt, verwacht vaatwassers te zien. Het water in de machines spettert en bruist, de roterende sproeier sproeit en er hangt een frisse schoonmaaklucht. Maar het zijn geen vaatwassers, het zijn was/desinfectiesystemen, die de zojuist door mdl-artsen gebruikte endoscopen brandschoon maken en desinfecteren.

Extra schoon Desinfectiemedewerkster Nasrin Molai doet met plezier voor hoe

een en ander in zijn werk gaat. Met schort, mondkap, muts en handschoenen haalt ze de gebruikte endoscoop uit een met plastic folie afgedekte bak en legt hem in de gootsteen. Een extra lange gootsteen, zodat de scoop er in volle lengte in past. De veiligheidskleding is niet overbodig, want sommige patiënten hebben een besmettelijke aandoening. Met een sproeikop en zeep spoelt ze het vuil eraf en haalt een lange rager door de gaatjes die toegang geven tot de werkkanalen. “Aan beide kanten zit een dun borsteltje, zodat ik het in een beweging twee keer schoonmaak”, wijst ze. Als ze tevreden is over het resultaat loopt ze naar een van de vrije was/ desinfectiesystemen, scant de barcode van de endoscoop, sluit zeven gekleurde slangetjes aan en geeft op het touchscreen aan wat er moet gebeuren. Het apparaat reageert direct. Nadat de doorzichtige deksel

is gesloten wordt de scoop onder druk gezet om eventuele lekkages op te sporen. Daarna volgt warm water, een wasmiddel, meer water, een desinfectans, nog meer water, lucht, en als afsluiting nog eens een lektest. Na een minuut of veertig is de scoop schoon en kan in de droogkast worden gehangen.

Binnenwerk “We hebben bij mdl vier van deze apparaten staan. Elk apparaat kan gelijktijdig twee scopen desinfecteren. Dus per dag kunnen we hier maximaal een stuk of zestig scopen verwerken”, legt Egbert van Schaik, technicus support bij fysica en medische technologie, uit. Op een computerscherm kan hij precies volgen wat er in elk apparaat gebeurt. De machines ogen massaal, terwijl de bakken voor de scopen nogal ondiep zijn. Van Schaik opent het deurtje dat het binnenwerk van het

desinfectiesysteem laat zien. Hier zijn de slangen aangesloten op tankjes met wasmiddel en desinfectans. Andere slangen verdwijnen in de achterwand en zijn verbonden met een boiler en de onthardwater-leiding. “Op maandagochtend begint de afdeling mdl met een heetwaterspoeling op 80°C van het desinfectiesysteem zelf, zodat men zeker is dat het desinfectiesysteem ook vrij is van bacterieën”, vertelt hij.

Controle Soms lees je in de krant dat een ziekenhuis honderden patiënten voor controle oproept, omdat ze via een scoop besmet zouden kunnen zijn. “Wat bijzonder is in VUmc is dat we precies bijhouden welke scoop voor welke patiënt is gebruikt. Mocht er iets misgaan, dan hoeven we maar enkele patiënten te benaderen”, vermeldt verpleegkundig hoofd Truus van der Meulen niet zonder trots.

Uit de Agenda

Gevangen in een vicieuze cirkel maandag 27 januari – aula, 11.45 uur, M.M.J.G. Gerrits, ‘The interplay between depression, anxiety and physical health’

Pijnklachten geven een grotere kans op ontstaan, terugval en chronisch beloop van depressie en angst. Andersom blijkt dat depressief of angstig zijn leidt tot meer en ernstigere pijnklachten. “Het zou goed zijn wanneer huisartsen bij de diagnose en behandeling van pijnklachten alerter zijn op tekenen van depressie en angst, en andersom”, concludeert Marloes Gerrits in haar onderzoek naar het verband tussen psychische en chronische lichamelijke klachten. Al langer is bekend dat lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals

chronische ziekten of pijnklachten waar geen lichamelijke verklaring voor gevonden wordt, veel optreden en nogal eens gepaard gaan met depressie en angst. Onbekend was tot op heden wat de invloed van deze lichamelijke gezondheidsproblemen is op het ontstaan en het beloop van depressie en angst. Evenmin was bekend of huisartsen depressie en angst nu juist beter of slechter herkennen bij mensen met gezondheidsproblemen. Met behulp van interviewgegevens van bijna 3000 volwassenen die deelnemen aan de Nederlandse Stu-

Tracer 2 – 23 janu ar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

die naar Depressie en Angst (nesda) onderzocht Gerrits de samenhang tussen depressie, angst en lichamelijke gezondheidsproblemen over een periode van vier jaar. Uit het onderzoek blijkt dat zestig procent van de mensen met een depressie of angst als zodanig wordt herkend door de huisarts. Deze herkenning blijkt even groot te zijn bij patiënten met en zonder een chronische ziekte. Het rapporteren van pijnklachten draagt wel enigszins bij aan de herkenning van depressie en angst door huisartsen. Artrose en suikerziekte blijken een

negatieve invloed te hebben op het beloop van depressie en angst. Geen enkele andere ziekte, zoals astma of hartfalen, was van invloed op het beloop van depressie en angst. Het onderzoek bevestigt dat pijn vooral op meerdere locaties - het risico op het ontstaan, terugval en chronisch beloop van depressie en angst verhoogt. Ook toont het aan dat depressie en angst pijnklachten verergeren. Deze bevindingen lijken te wijzen op een vicieuze cirkel waarin pijn, en depressie en angst elkaar over de tijd steeds verder versterken.


‘Ouderdom wordt beschouwd als iets engs, waar we liever niet bij stilstaan. Wie op leeftijd is, telt niet meer mee. Ik vind juist dat je ouderdom moet omarmen. We verouderen allemaal. Dat begint al bij de conceptie.’ Internist Andrea Maier, Wetenschap24.nl, 7 januari

Compliment “Onze afdeling levert een vitale bijdrage in de onder-

Vijf x V volgens Karel Stegenga Verwanten Elsita en ik hebben een dochter, Charlotte Vakantie De laatste jaren gaan we met vrienden naar de Griekse eilanden. Ik kan slecht stilzitten, dus huur ik ter plekke een fiets om het eiland te verkennen Vrije tijd Naast theater en fotografie fiets ik veel, zo’n 10.000 km per jaar. Ik heb onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Marmotte en de Elfstedentocht gefietst. De sportieve uitdaging is leuk, maar het gaat ook om het avontuur en de gezelligheid in de groep Ventoux Mijn eerste echte berg en wat mij betreft het mooiste landschap om te fietsen. Mijn beste tijd is binnen 1,5 uur naar de top Verf Ik ben voorzitter van de kunstcommissie. Vanachter mijn bureau kijk ik naar het schilderij Mont Ventoux van Jeff Diederen. Niemand vond het mooi, daarom hangt het zolang op mijn kamer. Ik zal het uitzicht missen. Het liefst zou ik het meenemen

Online community beantwoordt prangende vragen n Ellen Kleverlaan

Om passende medische en psychosociale zorg te bieden aan jonge mensen met kanker, is door het Radboudumc een AYA Expertise Platform gestart. Er is inmiddels een online community en op 14 februari vindt er een eerste symposium plaats voor de doelgroep 18 tot 35-jarigen met kanker. Jan Bert Wever, patiëntvoorlichter bij VUmc CCA, over de betrokkenheid van VUmc bij en het belang van dit project. aya’s (adolescent and young adult) zijn jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker

steuning van het primaire proces, waardoor patiënten, bezoekers en medewerkers VUmc als een prettig ziekenhuis ervaren. Het meeste werk gebeurt achter de schermen. Buiten de reguliere taken verzorgen we ook bijzondere evenementen, zoals promoties, recepties, lezingen en symposia. Alles wordt tot in de puntjes georganiseerd. Die inzet wordt gelukkig zeer gewaardeerd, onze medewerkers krijgen regelmatig complimenten van een patiënt, bezoeker of collega. Een welgemeend compliment is het mooiste dat er is.”

Geolied “Het geheim van de smid? Juist bij een organisatie waar zoveel in beweging is en verandert, gaat het erom dat je de juiste mensen op vitale posities weet te krijgen. Mijn ervaring is dat als je mensen de ruimte geeft, uitdaagt en mogelijkheden biedt zich te ontwikkelen en door te groeien, de meesten dat ook oppikken en het ge-

hebben of hebben gehad. Per jaar krijgen zo’n 2.200 aya’s in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Zij hebben specifieke vragen over opleiding, werk, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit, die passen bij de levensfase waarin zij verkeren. Kanker.nl bestond al, vertelt Jan Bert Wever. “Om voor deze jongeren eenzelfde bron van informatie te bieden en te zorgen voor optimale zorg, is er voor aya’s een platform en bovendien een online community: aya4community (All information You’ve Asked For – community). Een community voor en door aya’s.”

AYA-project voor jongeren met kanker

Belangrijke impuls Het platform zorgt door bundeling van kennis en zorg, toegesneden op deze jonge patiëntendoelgroep voor een belangrijke impuls op de kwaliteit van leven en overleving. Radboudumc heeft het opgestart met

de mogelijkheid van lotgenotencontact bieden en een bron van online kennis en informatie.” Belangrijke functionaliteit bij de online community is de mogelijkheid om contact met artsen en andere zorgverleners te leggen. Ook voor mantelzorgers en naasten zijn er

het idee dat alle umc’s en zoveel mogelijk perifere ziekenhuizen erin zullen participeren. Wever: “We hoeven als VUmc niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen onze patiënten

De community is te vinden op http://aya4.umcn.nl. Meer informatie over het seminar: space4aya.nl.

Tracer 2 – 2 3 januar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

weldig doen. Natuurlijk is er ook wel eens gedonder, maar dat los je samen op. Toen het ziekteverzuim op een gegeven moment te hoog werd hebben we ingegrepen en is er het programma ‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ ontwikkeld. Daardoor nam de betrokkenheid enorm toe en daalde het ziekteverzuim van twaalf tot onder de vijf procent. Ik ben trots op onze mensen.”

Keet in de tent “Ik heb een prachttijd gehad en wilde een leuk afscheid. Mijn vrouw Elsita is de zus en manager van cabaretier Hans Liberg. Hij mag graag een beetje keten en treedt op bij mijn afscheid op 28 januari. En daarna? Behalve een fietstocht met vrienden door Europa heb ik geen concrete plannen. Ik neem een paar maanden de tijd om na 37 jaar VUmc af te kicken en zie wel wat er op me afkomt. Ik krijg nu al vragen. Ik blijf sowieso in beweging.”

functionaliteiten ingebouwd. Het zijn allemaal gescheiden communicatiestromen, benadrukt Wever.

Seminar Op 6 februari wordt het eerste nationale seminar over aya-zorg gehouden in het Goffertstadion in Nijmegen: space 4 aya. Patiënten en zorgverleners zullen die dag samen nadenken over een nationale ‘ayazorg’-richtlijn, rond thema’s als aya’s en zorg, vruchtbaarheid, late effecten van kanker en werk. Van VUmc zal in ieder geval verpleegkundig specialist Anita Kramers aanwezig zijn. Wever: “Zij is gespecialiseerd in acute lymfatische leukemie, een vorm van kanker die veel voorkomt bij jonge mensen.” Er zijn nog plekken voor het seminar, weet Wever. Hij hoopt dat veel patiënten van VUmc op 13 februari naar Nijmegen zullen afreizen. “Alle aya’s en hun naasten zijn welkom.”

‘Huisartsen, scen-artsen en psychiaters kunnen, zo blijkt uit de casus, individueel sterk van mening verschillen over de vraag of een psychiatrische patiënt in aanmerking komt voor euthanasie.’ Uit het opiniestuk van docent en onderzoeker Eric Ettema, in Trouw, 16 januari ‘Het idee achter de oplosbare stents is goed. (…) Omdat het lichaam de stent langzaam oplost, wordt het bloedvat weer buigzaam en kan het weer uitzetten en samenknijpen. Daardoor is de doorbloeding van het hart mogelijk beter dan bij de stents die cardiologen tegenwoordig meestal gebruiken.’ Interventie-cardioloog Paul Knaapen in Telegraaf.nl op 17 januari ‘Mensen zijn ingesteld op behoud van energie. We zitten liever dan we staan en nemen liever de lift dan de trap. Doe daar iets mee. Zorg bijvoorbeeld dat de liften tot de derde verdieping langzamer gaan, zodat het sneller en aantrekkelijker is om de trap te nemen. (…) Mijn boodschap is: doe nu iets, want niets doen levert in de toekomst veel ellende op.’ Onderzoeker Willem van Mechelen in P+ (People Planet Profit) januari-februari Beroepsgeheim en privacy HOE?

WIE? HOE?WAT? WIE? HOE? WAT? WAT? WAAROM?WAAROM? WAAROM?

WAAR? WIE?

WAAROM?

Ontvlecht “Ik wilde graag als organisatieadviseur in een ziekenhuis werken. Ik ben begonnen als personeelsadviseur voor alle medische afdelingen. Terugkijkend

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de VU en ziekenhuiswetenschappen aan de Universiteit Utrecht start Karel Stegenga (1949, Bussum) in 1976 als personeelsadviseur bij VUmc. Hij switcht naar de dienst organisatie, wordt plaatsvervangend hoofd P&O en geeft met het adviesbureau voor managementondersteuning richting aan de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagement in de zorg. Begin jaren negentig wordt Stegenga adjunct-directeur hotelservices. Sinds 2000 is Karel Stegenga directeur facilitair bedrijf.

WAT?

n Ursula Wopereis

heb ik eigenlijk altijd in leidinggevende posities gewerkt en heel veel bezuinigingsrondes, reorganisaties en fusies meegemaakt. Dat de fusie met ggz inGeest eind 2012 werd afgeblazen was wel een hard gelag, want het facilitair bedrijf was als een van de eerste afdelingen volledig geïntegreerd en moest vervolgens weer worden ontvlochten. We hebben overigens veel voor inGeest kunnen betekenen en in facilitair opzicht slimme maatregelen genomen, die veel hebben opgeleverd, waarbij de kwaliteit vaak is verbeterd. Dat vind ik positief.”

WAT?

HOE? WAAROM? WAT? WAAR?HOE? WAT?

HOE? HOE? HOE? WAAR?

WAT? WAT? HOE? WAAROM? HOE?

WIE?

WAT? HOE? WIE? WAT? WAT? WAT?

HOE? WAAROM?

WAAR? WAAROM? WAAR?

Het facilitair bedrijf levert een belangrijke bijdrage in de ondersteunende diensten, van vastgoedbeheer, schoonmaak en goederenontvangst tot patiëntenvervoer, catering en inkoop. De medewerkers denken mee, zijn altijd tot iets extra’s bereid en zeer klantvriendelijk. Scheidend directeur Karel Stegenga laat een goed geoliede organisatie achter.

‘Wetenschap is een publieke zaak. Het actief betrekken van het algemene publiek en gebruikers bij wetenschapsbeoefening kan leiden tot innovaties en tot onderzoek dat beter aansluit bij de behoeften van gebruikers. (…) Dit hoeft het publiceren in toptijdschriften niet te belemmeren. Erkenning van die societal impact kan wetenschappers stimuleren meer samen te werken met samenlevingspartners.’ Uit een ingezonden brief van onderzoeker Tineke Abma. Volkskrant 15 januari

HOE?

‘Blijf bewegen’

‘Gemiddeld komt maar 2 procent van alle euthanasieverzoeken van een psychiatrisch patiënt.’ Onderzoeker Bregje Onwuteaka-Philipsen naar aanleiding van de discussie over euthanasie bij psychiatrisch patiënten. nrc, 14 januari

WIE? HOE?

WAAROM?

WIE? WAAR?

WIE? HOE? WAT? HOE?

WAT?

WAAR?

WIE? WAAROM? WIE?

Foto Mark van den Brink

‘De middenrifspier verzwakt bij inactiviteit veel sneller dan andere spieren in het lichaam. Waarom dat zo is, begrijpen we nog niet goed’. Onderzoeker Coen Ottenheijm in Medicalfacts, 10 januari

WAAR? HOE?

WAT?

WAAR? WAT? WIE? HOE?

Medewerkers hebben overal en altijd te maken met het beroepsgeheim en privacy. Maar hoe zit het nu ook al weer precies? Vijf vragen verspreid in deze Tracer testen of jouw kennis nog up-to-date is.

Vraag 5 Het schenden van het beroepsgeheim kan alleen tuchtrechtelijk vervolgd worden a Juist b Onjuist Het juiste antwoord staat op http:// intranet/beroepsgeheim-privacy. 9


Foto Mark van den Brink

Foto-expositie ‘Sclerodermie in beeld’ De afdeling reumatologie biedt tot 21 februari ruimte aan de fototentoonstelling ‘Sclerodermie in beeld’. Initiatiefneemster en sclerodermie-patiënt Jessica Thonen-Velthuizen ging samen met fotograaf Hans Peter van Velthoven op zoek naar de mens achter de ziekte, zonder de uiterlijke kenmerken van de aandoeningen te verdoezelen. Van Velthoven is erin geslaagd 22 mooie, krachtige mensen te portretteren,

Dankzij jou

waarbij de fysieke kenmerken van sclerodermie zichtbaar zijn voor wie het wil zien, maar onopvallend zijn in het totaalplaatje van de expositie. Bij de zeer zeldzame ziekte sclerodermie ontstaan door ontstekingen in het bindweefsel verhardingen in de huid. Hierdoor hebben patiënten met sclerodermie vaak een kenmerkende gezichtsuitdrukking. Sclerodermie betekent letterlijk ‘harde huid’, maar om-

Tweet #VUmc dat bindweefsel overal in het lichaam zit, kunnen bij deze aandoening ook allerlei organen worden aangetast. De fototentoonstelling reist langs ziekenhuizen in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de nvle, de patiëntenvereniging voor mensen met sclerodermie. Meer informatie: www. sclerodermaframed.com. De foto’s hangen in de polikliniek bij receptie M op -1.

Studenten in actie

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: Zit in VUmc interview over het nieuwe labgebouw O|2 uit te werken. Al na vijf minuten komt een gastheer me een kop koffie brengen. Heerlijk. Journalist, 8 januari om 10.02 uur Kortverblijf @VUmcAmsterdam grote klasse! Goed

Het VUmc-gevoel in beeld

geoutilleerd, deskundig&prettig personeel Patiënt, 10 januari om 21.44 uur

Fotowedstrijd

Zo. Nu al de beste dag van het jaar! Vanaf februari fulltime promovendus bij @VUmcAmsterdam. Onderwerp: cognitie, interventie en MRI in MS. Onderzoeker, 14 januari om 23.25 uur

Trots op VUmc Welke medewerker heeft het ‘VUmc-gevoel’ het beste in beeld gebracht? In het kader van de fotowedstrijd ‘Trots op VUmc’ probeerden collega’s het specifieke van ons ziekenhuis vast te leggen. VUmc-ers kunnen tot en met 28 januari stemmen op de intranet pagina dankzijjou.nl via het stemformulier. De foto met de meeste stemmen ontvangt een verrassing. De uitslag wordt gepubliceerd in Tracer 3, 6 februari.

@AMC_NL en @VUmcAmsterdam, bedankt voor de flipperkast voor onze Kinderverpleegafdeling! OLVG, 17 januari om 17.03 uur Nog niets te merken van een laadpalenoorlog in de parkeergarage van VUmc. #EV #service Bezoeker, 17 januari om 14.12 uur 300 man bij vijfde NVOM nationale meerlingendag!

De studenten van de medische faculteitsvereniging mfvu kiezen ieder jaar een goed doel, waarvoor ze actie voeren en geld ophalen. In 2013 kozen de studenten unaniem voor VUmc Cancer Center Amsterdam. Op maandag 13 januari mocht Geert Kazemier, directeur stichting VUmc cca, een cheque van 877,13 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag kwam onder andere uit de opbrengst van de rozenactie tijdens Valentijnsdag, lotenverkoop en de open dag voor ouders van studenten.

Lorenzo

#nvom #ntr #VUmc Belangenvereniging, 19 januari om 11.43 uur Blue Monday en VUmc, dat valt best te rijmen. Boom Boom TaTaTaTa Boom Boom Boom Patiënt, 20 januari om 7.22 uur

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

27.490

In 2013 zijn 27.490 klinische opnamen gerealiseerd. In 2012 waren het er nog 27.047. Een bescheiden toename van de klinische productie met 1,6%. In de dagbehandeling, SEH en polikliniek neemt de productie daarentegen af.

10

Tracer 2 – 23 janu ar i 201 4 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Tracer 02, 23 januari 2014  

Medewerkersblad van VUmc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you