Page 1

7 maart 2013 – nummer 5

Calamiteitencommissie verbetert zorg

Solozeiler werft fondsen

OR verkiezingen 2013

‘Teamwork is de kracht van onze OR’

Schaakmiddag wordt traditie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat alle ziekenhuizen een commissie instellen om fouten te voorkomen  ▶ pagina 2

Luc Overtoom gaat met zijn boot een wereldreis maken om fondsen te werven voor onderzoek naar kanker  ▶ pagina 3

Dertig kandidaten popelen om zich in te zetten voor de organisatie. Van 12 tot 19 maart kan iedereen stemmen  ▶ pagina 4

De aftredende OR-voorzitter Inge Schadee-Eestermans kijkt terug op een turbulente periode in VUmc  ▶ pagina 7

Twaalf cliënten van verschillende instellingen gingen naar De Brouwerij voor een schaakmiddag  ▶ inDrukken

Stemmen voor de onder­ nemingsraad

Gezocht: zwangere vrouwen

n Jeroen Kleijne

Alle medewerkers van VUmc kunnen in de periode 12 tot 19 maart een nieuwe ondernemingsraad kiezen. OR-lid Eric Sweers vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen.

Foto Jean Pierre Jans

“Als or zijn we er voor de medewerkers en kijken we kritisch naar onderwerpen die spelen in de organisatie”, legt Eric Sweers uit. “Denk bijvoorbeeld aan de Eyeworks-affaire en de ontwikkelingen in de organisatie. Voor sommige onderwerpen hebben we adviesrecht, voor anderen zelfs instemmingsrecht. In dat laatste geval is de raad van bestuur verplicht om de mening van de or mee te nemen in de besluitvorming. De 21 leden van de or vormen samen een ‘melting pot’ uit alle gelederen van de organisatie. Samen proberen we de mening van de medewerkers zo goed mogelijk te vertolken.”

Ze vond er zo’n twintig nieuwe deelnemers voor haar onderzoek naar de preventie van zwangerschapsdiabetes: de negenmaandenbeurs in de Amsterdamse RAI was een succes voor leefstijlcoach Judith Jelsma. Zij en haar collega’s waren op zoek naar zwangere vrouwen. n Monique Krinkels Dagelijks liepen er zo’n driehonderd, meest zwangere, vrouwen de stand van VUmc op. Ze konden hun lengte en gewicht laten bepalen, kregen informatie over een gezonde zwan-

gerschap en konden er met vragen terecht. “Veel mensen hadden medische vragen. Gelukkig hadden we een verloskundige op de stand, die die vrouwen te woord kon staan”, vertelt Judith Jelsma. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het dali-project, een internationale studie in negen Europese landen, gericht op aanpassing van voeding, hoeveelheid beweging en vitamine D-gebruik voor vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes. Doel is er achter te komen hoe dat het beste is te voorkomen.

Diabetes “Tijdens de zwangerschap produceert de placenta hormonen die de

werking van insuline afremmen. Vrouwen met overgewicht lopen meer risico zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen. Door de te hoge bloedsuikerspiegel worden zowel moeder als kind te zwaar, met alle risico’s van dien. Na de bevalling gaat zwangerschapsdiabetes vanzelf over, maar de kans dat vrouwen daarna diabetes type 2 ontwikkelen is groot”, legt Jelsma uit. “En ook de baby blijkt op latere leeftijd vaker diabetes type 2 te krijgen.” Voldoende bewegen, gezonde voeding en vitamine D zouden het bloedglucose gehalte moeten verlagen. “We onderzoeken welke van deze drie elementen of welke combinatie van elementen het beste

IGZ heft verscherpt toezicht op De Inspectie voor de Gezondheids­ zorg heeft op 4 maart het verscherpt toezicht op VUmc opgeheven zonder aanvullende maatregelen. In een brief aan de raad van bestuur stelt de inspectie dat ze voldoende vertrouwen heeft dat de Governance cultuur in VUmc nu zodanig is dat de raad van bestuur de inspectie vol­ ledig en juist zal informeren wanneer de patiëntveiligheid in het geding is. “Naar de mening van de inspectie zijn de inspanningen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren ruim voldoende”, schrijft senior inspecteur

Christien Hofstra-van Benthem. “De inspectie ziet op dit moment de toekomst van de zorgverlening binnen VUmc met genoeg vertrouwen tegemoet om het verscherpt toezicht op te heffen.” “Dit is een groot compliment voor u allen”, aldus Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur. “Er is het afgelopen jaar door veel medewerkers keihard gewerkt om de noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen. Wij weten dat ze soms onder moeilijke omstandigheden hun bijdrage hebben geleverd en we willen iedereen daarvoor bedanken.” VUmc werd op 21 augustus 2012 onder verscherpt toezicht gesteld,

omdat de toenmalige raad van bestuur een voortslepend conflict tussen medisch specialisten niet had gemeld. Inmiddels zijn er op het terrein van de samenwerking en communicatie binnen het ziekenhuis belangrijke vorderingen gemaakt. De inspectie houdt de komende tijd wel de vinger aan de pols. Zo moet VUmc de calamiteitenprocedure (zie pagina 2) voor 1 juli op orde hebben. Ook het borgen van de patiëntveiligheid op de afdeling longchirurgie krijgt extra aandacht. Volgende maand maakt de inspectie het eindrapport met de bevindingen en conclusies van het verscherpt toezicht openbaar. n MK

zwangerschapsdiabetes kan voorkomen. Mensen worden in één van de acht groepen ingedeeld en krijgen voedings- en/of bewegingsadviezen en/of vitamine D-tabletten of een placebo. We onderzoeken ze drie keer in een van de deelnemende ziekenhuizen. Daarnaast moeten deelnemers gedurende drie dagen hun bewegingen registreren en een voedingsdagboek bijhouden.” Jelsma is blij met haar eerste twintig kandidaten, maar ze is er nog lang niet. “Ik heb in totaal 88 zwangere vrouwen nodig met een bmi van meer dan 29.”

Foliumzuur Naast Jelsma waren er meer collega’s van het emgo+ instituut en ook die hadden niet over belangstelling te klagen. Zij zochten kandidaten voor onderzoek naar het effect van foliumzuur. De afgelopen twintig jaar zijn aanwijzingen gevonden dat het beschermende effect van foliumzuur groter is bij een hogere dosering en dat foliumzuur ook beschermt tegen andere aangeboren aandoeningen zoals hartafwijkingen. Het zou later in de zwangerschap mogelijk ook een gunstige effecten hebben op het voorkómen van zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Dus ook voor dat onderzoek is deelname van zwangere vrouwen van groot belang. Meer informatie over het onderzoek naar zwangerschapsdiabetes: www.dali-project.nl. Meer informatie over het onderzoek naar foliumzuur: www.foliumzuurextra.nl.

Belangrijke ontwikkelingen De komende tijd zijn er zeker ontwikkelingen in de organisatie waarbij de or een duidelijke rol kan spelen, meent de praktijkopleider. “We hebben een tijdelijke raad van bestuur en de raad van toezicht is nog niet volledig. De or adviseert over de invulling van beide raden. Voor ons is het van belang dat er in de raad van bestuur ook iemand zit met een medische achtergrond en iemand met een verpleegkundige achtergrond. Dat zal de communicatie met de medische specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis zeker ten goede komen. En we pleiten voor minimaal één vrouw in de raad van bestuur. Een ander belangrijk punt is de alliantie met het amc. Voor ons staat daarbij voorop dat de medewerkers hun plek behouden, ook als hun specialisatie van locatie verandert. De positie van de individuele medewerker moet zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. Binnen het nieuwe automatiseringssysteem eva moet het verder mogelijk zijn om in elkaars dossiers te kijken, dat is nodig voor een goede samenwerking.” Zelf is Sweers al zeven jaar lid van de ondernemingsraad. Hij vindt dat de or in de periode zeker successen heeft geboekt. “Een goed voorbeeld is het rapport dat we hebben geschreven na het opstappen van een deel van de raad van bestuur. We hebben zelf onderzoek gedaan naar onder meer de samenwerking tussen artsen. Dat rapport is zeer goed ontvangen door de raad van bestuur en de raad van toezicht. Onze conclusies en aanbevelingen worden zeker serieus genomen.”


Pontes Medical houdt Expert Meeting Voor de derde maal organiseert Pontes Medical een expert meeting. Deze wordt gehouden op 9 april van 13.00 tot 19.00 uur. Tijdens de Pontes Medical Expert Meeting krijgen zorgprofessionals de kans om hun ideeën over klinische knelpunten en mogelijke oplossingen uit te wisselen met medtech bedrijven en investeerders. Hiermee bouwt Pontes Medical een brug tussen

artsen en het bedrijfsleven. In deze lustrum editie staan de verschillende aspecten van het innovatieproces centraal. Aan het begin van het proces: ‘Hoe herkent de zorgprofessional een kans voor een innovatief product?’ en ‘Hoe ga je om met het delen van kennis in samenwerking?’; als later in het proces: ‘Wat zijn de belangrijkste elementen van een business case?’, ‘Welke partners hebben we nodig voor de ontwikkeling?’ ‘Hoe kom ik in contact met de juiste industriële partijen?’, ‘Hoe om te gaan met validatie?’ en ‘Hoe ziet de marktintroductie er uit?’

Tijdens de bijeenkomst tonen medtech bedrijven hun innovatieve producten, houden deelnemers pitches om geschikte partners te vinden en debatteren bestuursleden van ziekenhuizen met experts uit het bedrijfsleven over gezamenlijke productontwikkeling. Daarnaast presenteert Pontes Medical drie nieuwe producten die samen met partners zijn ontwikkeld. Deze producten vormen het bewijs dat intensieve samenwerking tussen de kliniek en het bedrijfsleven leidt tot marktrijpe medical devices. Meer informatie: www.pontesmedical. com/expertmeeting. n MK

Plukker unplugged

Alliantie

G

aat de alliantie met het amc nu nog wel door?’ Het is alweer een half jaar geleden dat mij deze vraag gesteld werd. Dat gebeurde in de Amstelzaal, waar mijn collega Frans Corstens en

ik onszelf introduceerden. Tot opluchting van de vraagsteller konden wij bevestigen dat wij niet van plan waren de rem te zetten op de samenwerking tussen de Amsterdamse umc’s.

Taskforce Zuidas sluit convenant

Enkele maanden later gaven de bestuurders van amc en VUmc in de Westergasfabriek toelichting op de tot dan toe gemaakte vorderingen. Ik kreeg op mijn kop. Het ging allemaal veel te langzaam. Als we nou maar het F-woord spraken (de F stond voor fusie), dan kwam de rest vanzelf wel. Dat gedoe over een raad van toezicht die er ook iets van moest vinden – slap geneuzel allemaal. Visie, daar ging het om! De stip aan de horizon!

Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur

Deze aansporing tot spoed ervoer ik als iets geheel nieuws. Meermalen was ik betrokken geweest bij grootschalige samenwerkingsprojecten, en steeds kreeg ik te horen dat ik te snel wilde. Maar nu gebeurde dus het omgekeerde. Nooit eerder had ik meegemaakt dat zo veel medewerkers zo enthousiast waren over de verbintenis met een (voormalige) rivaal. Dat enthousiasme plaveit

de weg waarop we de volgende stappen kunnen zetten. En F o t o B a s U t e r w i jk

natuurlijk, de alliantie zal niet alléén maar tot vreugdekreten leiden. Zij brengt, als elke verandering, onzekerheid met zich mee. En onzekerheid, daar kunnen wij mensen slecht tegen. Maar uiteindelijk – daar ben ik van overtuigd – zal een Karel Stegenga, directeur facilitair bedrijf, ondertekende onlangs het convenant bereikbaarheid. Met dit convenant willen overheid, organisaties en bedrijfsleven een gemeenschappelijke, samenhangende aanpak stimuleren om de bereikbaarheid van de Zuidas te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Deze actie komt voort uit de Taskforce

Tracer

Benoemingen

12e jaargang nr 5, 7 maart 2013

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Gert de Jager, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Osvaldo Heredia Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2012 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 21 maart. Deadline voor kopij is 13 maart om 12.00 uur.

2

Bereikbaarheid Zuidas, die afgelopen zomer is opgericht door VUmc en de VU samen met de gemeente Amsterdam, het wtc, de rai en andere bedrijven. Of iemand nu met de auto, vliegtuig, trein, tram, bus, fiets, metro of lopend komt, de Zuidas is snel en eenvoudig bereikbaar; dat maakt de Zuidas zo aantrekkelijk. Per dag doen 80.000 mensen het

Per 1 maart zijn Willem Geerlings en Herman Dijkhuizen benoemd tot lid van de raad van toezicht. Internist-nefroloog Geerlings is voorzitter van de raad van bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden. Hij is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, craz. In het verleden was Geerlings lid van de raad van bestuur van het Erasmus medisch centrum. Hij heeft VUmc als aandachtsgebied en zal lid worden van de kwaliteitscommissie. Hij is ook contactpersoon voor de ondernemingsraad van VUmc. Dijkhuizen heeft verschillende functies vervuld bij kpmg, waaronder voorzitter van de raad van bestuur. Hij wordt voorzitter van de audit- en huisvestingscommissie van de raad van toezicht. Met inbegrip van de twee zittende leden, Cees Veerman (voorzitter) en Jacqueline Rijsdijk, telt de raad van toezicht nu vier leden. Voor drie leden wordt nog geworven.

gebied aan; in 2030 zijn dat er naar schatting ruim 300.000. Met het convenant zeggen de partijen toe om, vanuit eigen verantwoordelijkheden, maatregelen te nemen die bijdragen aan een zo goed mogelijke bereikbaarheid van de Zuidas. Doel daarbij is de bestaande kwaliteit van een uniek gemengd stedelijk gebied te behouden en te versterken. n MK

nauwere band tussen VUmc en amc veel goeds voortbrengen: voor de patiëntenzorg, voor het wetenschappelijk onderzoek en voor het onderwijs en de opleiding. Bovendien, als wij geen keuzen maken, doen anderen – verzekeraars, politici – het wel voor ons. Dus laten we het heft in eigen hand nemen en voortgaan op het pad naar een unieke samenwerking. Leve de alliantie!

Calamiteiten­commissie helpt zorg te verbeteren De Inspectie voor de Gezondheids­ zorg wil dat alle Nederlandse zieken­ huizen een calamiteitencommissie instellen. Zo’n commissie kan alle meldingen van mogelijke calamitei­ ten snel en grondig analyseren. Doel: een herhaling van dergelijke fouten voorkomen en de zorg verbeteren. n Ellen Kleverlaan In de zomer van 2012 is de calamiteitencommissie ingesteld. Maar het was natuurlijk al verplicht om melding te doen van mogelijke calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz). De meerwaarde van de calamiteitencommissie is de multidisciplinaire samenstelling ervan. Achttien enthousiaste medewerkers hebben zich aangemeld. Onder hen tien medisch specialisten, drie verpleegkundigen, een apotheker, juristen, een medisch psycholoog en leidinggevenden. Internist-intensivist Sabine Evelein-Brugman is een van de leden en stafadviseur patiëntveiligheid Nienke Kruger-Dekkers is secretaris van deze commissie. Zij leggen uit hoe de commissie te werk gaat.

Tracer 5 – 7 maar t 201 3 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Kruger-Dekkers: “Stel dat een medewerker een melding doet bij het iop of de raad van bestuur, dan moeten we eerste vaststellen of het een calamiteit betreft. Een calamiteit moeten we namelijk melden bij de igz. Een incident handelen we in huis af.” Een calamiteit is een incident die de patiënt ernstige blijvende schade heeft berokkend. Betreft het een calamiteit, dan krijgen alle leden van de calamiteitencommissie daarvan bericht, vertelt EveleinBrugman. “Afhankelijk van de soort calamiteit zullen bepaalde leden van de commissie deelnemen aan het onderzoek. Betreft het een verpleegkundige handeling, dan is het logisch dat verpleegkundigen deelnemen, als het een medische interventie betreft, dan is het logisch om specialisten aan het onderzoek toe te voegen.”

Ziekenhuis-breed Als het onderzoek naar ieders tevredenheid is afgerond, dan moet de voorzitter van de calamiteitencommissie Chris Polman en de raad van bestuur hun goedkeuring geven. Als het onderzoek een verbeteractie oplevert die niet alleen voor de afdeling

waar de calamiteit plaatsvond van belang is maar voor de gehele organisatie, dan wordt die ziekenhuisbreed ingevoerd. Een voorbeeld? Kruger-Dekkers: “Het aanscherpen van de organisatie-brede afspraken ten aanzien van de interne recallprocedure naar aanleiding van een calamiteit.”

Verslag Over het belang van het melden van incidenten is al veel gezegd en geschreven. Evelein-Brugman heeft veel belangstelling voor de oorsprong van fouten. “Fouten maken is menselijk, je kunt het niet uitbannen. Wel kunnen we veel leren van situaties die niet goed gingen. Het moet niet gaan om het aanwijzen van schuldigen. Het uiteindelijke doel moet altijd zijn de zorg te verbeteren.” Kruger-Dekkers: “Ons systeem waarmee we dagelijks aan veiligheid werken, is zo ingericht dat we ons continu willen verbeteren. En dat gaat om alles wat beter kan in de zorg en alle procedures daar omheen.” Jaarlijks zal door de commissie een geanonimiseerd verslag met de organisatie worden gedeeld.


Solozeiler werft fondsen voor onderzoek

Opvallend

!

Een watersportbeurs en een oncologisch centrum lijken twee volledig gescheiden werelden, maar dit jaar komen ze bij elkaar. Op de hiswa vertelt solozeiler Luc Overtoom over de wereldreis die hij gaat maken om fondsen te werven voor VUmc cca. De reis en deze missie zijn een ode aan zijn overleden vrouw Trudy die gedurende elf jaar in VUmc cca is behandeld. Zijn boot, de Cardo,

wordt in de blokkendooskleuren van het cca-onderzoeksgebouw geschilderd. Hij zoekt sponsors, niet voor zijn reis – die betaalt hij zelf –, maar voor het grensverleggend onderzoek dat VUmc cca met tal van partners en instituten wereldwijd uitvoert. In stand 135 in hal 7 legt Overtoom, samen met vrijwilligers van VUmc cca, uit wat zijn plannen zijn. Hij wil volgend jaar juni vanuit Amsterdam

vertrekken in westelijke richting voor zijn tour du monde. Onderweg legt hij aan bij onderzoekers die met VUmc cca speuren naar therapie op maat voor patiënten met kanker. Overtoom zal geregeld verslag uitbrengen van zijn ontmoetingen met Bob Pinedo in Curacao, onderzoekers van de Edith Cowan University in Joondalup, Australië, Groote Schuur Academic Hospital in Kaapstad, Zuid-Afrika,

Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins Hospital in Baltimore, VS en Harvard Medical School in Boston, VS. Op zaterdag 9 maart spreekt Overtoom in het Zeiltheater op de hiswa. Henk Verheul, directeur VUmc cca, en Sarah Derks, aios, geven daar een toelichting op het project Therapie op Maat. Meer info zie www.VUmc.nl/sailforcca

VUmc-ers krijgen virtuele werkplek Volgende week start de afdeling ict met voorbereidende activiteiten voor de introductie van view (VUmc Interne en Externe Werkplek). view is een virtuele omgeving, waarbij de werkplek draait op één van de servers bij ict. De view werkomgeving zorgt ervoor dat iedere medewerker altijd en overal, veilig en beveiligd over zijn of haar gegevens en applicaties op de computer kan beschik-

ken. Thuis, onderweg, achter het eigen bureau of dat van een collega. In- en uitloggen waar en wanneer je wilt, om later verder te gaan zonder alle gebruikte applicaties weer opnieuw op te moeten starten. view zal in meerdere fasen worden uitgerold. In fase 1 stapt VUmc van de terminal server 2008 omgeving over op de view werkomgeving. In de week van 11 maart start ict met

de voorbereidingen hiervoor. ict installeert dan op alle VUmc Windows xp/7 werkplekken de software die nodig is voor het gebruik van de view werkomgeving. Daarnaast worden alle bestaande thin clients omgeruild. De nieuwe thin clients zijn geschikt voor zowel de bestaande Terminal Server 2008 omgeving als de view werkomgeving. Begin april is view beschikbaar voor alle VUmc

medewerkers. Vanaf dat moment kan iedereen daadwerkelijk gebruik maken van de view werkomgeving. Meer informatie over de voorbereidende activiteiten en wat dit voor de individuele medewerker inhoudt, volgt binnenkort per e-mail. Op http://intranet.VUmc.nl/view staat een uitleg over view en de fases waarin de veranderingen plaatsvinden.

Henriëtte van der Horst

Moet alles wat kan? Schippers en Van Rijn, de bewindslieden van vws, stuurden 8 februari hun gezamenlijke beleidsagenda met de fraaie titel ‘Van systemen naar mensen’ naar de tweede kamer. In 23 pagina’s behoorlijk verteerbaar proza schetsen ze de bekende uitdagingen waar we de komende jaren voor staan en de maatregelen die ze op verschillende beleidsterreinen willen nemen. Ze erkennen dat er grote verschillen bestaan tussen mensen in termen van gezondheid en van sociale omgeving, maar ook in de mate waarin ze in staat zijn om hun eigen leven vorm te geven. Hoera, de menselijke maat en zorg op maat keren weer terug; niet iedereen over één kam scheren en in een behandelprotocol stoppen of rücksichtsloos verantwoordelijk stellen voor eigen ellende, maar genuanceerd beleid. Er staan veel behartenswaardige zaken

in de beleidsbrief. Ook de vraag of alles wel moet wat kan wordt gesteld. Dit moeilijke thema gaat in deze kabinetsperiode vooral vanuit het perspectief van kwaliteit van leven benaderd worden. Klinkt goed, maar wel erg vaag en als er bij dat soort uitspraken geen actoren worden genoemd, word ik een beetje achterdochtig. Wie gaat deze hete aardappel op zijn of haar bordje krijgen? ‘Moet alles wat kan’ was ook een vraag die bij me op kwam toen ik een andere passage uit het ministeriële prozastuk las. Het verbod op winstuitkeringen voor ziekenhuizen willen de bewindslieden opheffen. Dat kan ja, maar hoe is het te rijmen met het voornemen om geen zorggelden weg te laten vloeien naar oneigenlijke doeleinden? Als ze winst mogen uitkeren, kunnen ziekenhuizen private kapitaalverschaf-

Tracer 5 – 7 maar t 20 1 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo ek – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

fers aantrekken die ze nodig hebben voor hun investeringen. Maar waar wordt die winst dan op gemaakt? Wie garandeert ons dat zorggelden alleen voor het leveren van noodzakelijke, effectieve en doelmatige zorg (leve Dunning) worden gebruikt. Of gaan ziekenhuizen net als hogescholen investeren in vastgoed, dan is het wachten op een volgend debacle. Waar kan een ziekenhuis winst op maken? Door behandelingen aan te bieden die niet vergoed worden door zorgverzekeraars en daar een mooie prijs voor te bepalen? Of door toch wat meer in rekening te brengen voor verzekerde zorg dan strikt genomen noodzakelijk is? Een beetje financiële ruimte is nodig om weerstandsvermogen op te bouwen en om vernieuwingen in te zetten, maar of het toestaan van winstuitkering gaat leiden tot zinnige en zuinige zorg? Ik zie vast weer eens iets over het hoofd. Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) heeft binnen het programma Investeringen nwo-middelgroot drie aanvragen van VUmc-ers gehonoreerd. Dit subsidieprogramma is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. In totaal ontving nwo 69 uitgewerkte aanvragen voor deze subsidieronde. Uiteindelijk werden 15 voorstellen gehonoreerd. Ronald Boellaard, hoogleraar bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde, ontvangt 1,2 miljoen euro voor de aanschaf van preklinische beeldvormende apparatuur. pet en optische beeldvorming leveren kennis over biologische processen op moleculair en cellulair niveau. ct en mri, geven onder andere gedetailleerde informatie over anatomie en fysiologie. Een multimodale (pet, ct en mri) beeldvormende preklinische faciliteit is daarom nodig om vooraanstaand fundamenteel en translationeel onderzoek te kunnen verrichten. Neurowetenschapper Sander Groffen ontvangt 272.000 euro om een nieuwe methode te ontwikkelen om belangrijke hersenziekten te onderzoeken zoals mentale retardatie, autisme en depressiviteit. Met het nieuwe apparaat kan het effect van genmutaties op verschillende soorten signaaloverdracht tussen hersencellen worden gemeten. Reina Mebius, hoogleraar moleculaire celbiologie en immunologie, ontvangt 275.000 euro voor de aanschaf van een ultramicroscoop. Met zo’n microscoop worden gekleurde weefsels in 3D geanalyseerd. Onderlinge cellulaire samenhang in zebravisjes, embryo’s of tumoren kunnen hiermee worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Daardoor kunnen veranderingen in cellokalisaties, bijvoorbeeld als gevolg van mutatie of behandeling, nauwkeurig worden bepaald.

Wegwerkzaam­ heden Vanaf 4 maart tot medio juli vinden er wegwerkzaamheden plaats rond VUmc. Vorige zomer is er op de Amstelveenseweg een extra rijstrook voor links afslaand verkeer richting de De Boelelaan bijgekomen. Voor een goede aansluiting op de De Boelelaan wordt ook hier een extra rijstrook tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat aangelegd. Het fiets- en voetpad komen dichter bij de gevel van het ziekenhuis te liggen en de tramhalte wordt versmald. Voor het openbaar vervoer betekent dit dat bus 62 richting het Amstelstation niet stopt op de Van der Boechorststraat, maar doorrijdt op de Amstelveenseweg (zie gvb.nl). Voor gemotoriseerd verkeer betekent dit dat vanaf de De Boelelaan de Van der Boechorststraat niet bereikbaar is. Omrijden kan via de Buitenveldertselaan en de Van Nijenrodeweg of via de Amstelveenseweg en de Van Nijenrodeweg. Omgekeerd kan doorgaand verkeer vanuit de Van der Boechorststraat wél de De Boelelaan op. De De Boelelaan en ook de acta garage blijven gewoon bereikbaar. Meer informatie: www.zuidas.nl. 3


Dertig kandidaten popelen om zich in te zetten voor VUmc

4

OR verkiezingen 2013 Van 12 tot en met 19 maart stemmen VUmc-ers welke collega’s hen de komende vier jaar zullen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad. Het is deze keer extra belangrijk dat iedereen aan de verkiezingen deelneemt, want er zijn maar liefst 30 kandidaten voor de 21 beschikbare zetels. Het stemmen gaat digitaal: op 12 maart ontvangen alle stemgerechtigden een e-mail van wiekiesjijOR.nl, met daarin een unieke stemcode. Op 19 maart om 12.00 uur stopt het stemmen en om 16.00 uur is de uitslag bekend en kunnen medewerkers in de lounge kennis maken met de gekozen OR-leden. De nieuwe OR zal op 2 april worden geïnstalleerd. Voor een uitgebreidere kennismaking met de kandidaten: https://intranet.VUmc.nl/ORverkiezingen

Willy Arjaans, voedingsverpleegkundige en medewerker diëtetiek (NU’91)

Klaske van den Berg, logopedist, KNO

Roel Blanken, research verpleegkundige medische oncologie (NU’91)

Carmelita Burleson, medewerker medische administratie, afdeling nucleaire geneeskunde (Abvakabo FNV)

Hettie Fagel, medewerker servicecentrum geneeskunde, IOO

Erik Fokke, docent huisartsgeneeskunde

Michel van Ginkel, medewerker receptie & beveiliging

Erik van Halsema, secretaris dienst pastoraat en geestelijke verzorging (Abvakabo FNV)

Emile Heilbron, radioloog

Frank Hendriks, studieadviseur faculteit geneeskunde, IOO

Marleen Hendriks, verpleegkundige hematologie

Nijen Hermans, verpleegkundige hartbewaking en eerste harthulp (NU’91)

Adem Heuvelink, senior medewerker sectie beheer, ICT (Abvakabo FNV)

Andy Higgs, kwaliteitscontroleur unit voeding, FB (Abvakabo FNV)

Henriette de Jong, praktijkopleider verpleegkunde

Wiepkje Kamstra, administratief medewerkster MDL

Agnieszka Kloos, verpleegkundige intensive care neonatologie (NU’91)

René van Latum, teamleider ICT

Alice Lindner, assistent laborant radiotherapie (Abvakabo FNV)

Guus Mollet, waarnemend coördinator biobank en projecten (Abvakabo FNV)

Hubert Passial, senior medewerker receptie & beveiliging

Ria Poort, beleidsmedewerker huisartsgeneeskunde, sectie studentenonderwijs

Peter Poppe, onderzoeker images analysis center

Jan Rauwerda, hoogleraar vaatchirurgie, lid interne auditcommissie, voorzitter METc (AC/FBZ)

Patrick Roest, decentraal beheerder IT, divisie VI

Nora van der SchotUijlings, praktijkopleider OK

Nelson da Silva Rodrigues, medewerker crediteuren, BIZA (Abvakabo FNV)

Eric Sweers, praktijkopleider cardiologie

Janneke Vos, verpleegkundige traumatologie/plastische chirurgie (Abvakabo FNV)

Jayne Yard, medewerker internationalisering, IOO

Tracer 5 – 7 maar t 201 3 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


Vacatures VUmc

Agenda Artsen/specialisten

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Vacatures 18 februari tot 25 februari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Wetenschappelijk onderzoek Assistant / Associate professor (neuro-) cell biology D5.2013.00028WH Perform cellular imaging studies and in vivo experiments to identify genetic variation associated with brain disorders Afdeling: Clinical Genetics, Functional Genomics, Div.V

OiO / PhD student in cellular neuroscience D5.2013.00027WH Mechanisms of neuropeptide secretion in neurons Afdeling: Clinical Genetics, Functional Genomics, Div. V Onderzoeker in Opleiding ‘het gebruik van endotheelcellen uit vetweefsel voor herstel bij brandwonden’ D1.2013.00008WH Promoveren op een onderzoek met behulp van tissue engineering! Afdeling: dermatologie, Divisie I

Onderzoeker in Opleiding ‘pathogenese van de virale myocarditis’ D5.2013.00033WH Het ontrafelen van de pathogenese om vervolgens nieuwe diagnostiek en mogelijk ook therapie te ontwikkelen! Afdeling: cardiovasculaire pathologie, Divisie V Onderzoeker in Opleiding ‘de rol van de acuut fase eiwitten’ D5.2013.00034WH Het ontrafelen van de pathogenese om vervolgens nieuwe diagnostiek en mogelijk ook therapie te ontwikkelen! Afdeling: cardiovasculaire pathologie, Divisie V

Huisarts - Innovator D6.2013.00013WH Bent u de innoverende huisarts die zorg met onderzoek en onderwijs verbindt? Afdeling: huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde, Divisie VI Paramedisch Apothekersassistent inkoop D5.2013.00031MV Kom jij het kleine team van de sectie inkoop versterken? Afdeling: klinische farmacologie en apotheek, Divisie V

Onderzoeker in Opleiding ‘invloed van RhoC op vaatlekkage’ D4.2013.00019WH Promoveer jij op een onderzoek dat de invloed van RhoC beschrijft op vaatlekkage? Afdeling: fysiologie, Divisie IV

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

VUmc mail en toegang tot intranet Vanaf 17 december ligt er bij het servicepunt facilitair bedrijf (ZH -1 A14.4) voor medewerkers -die nog geen toegang hebben tot intranet en VUmc mail- een brief met inloggegevens. U kunt dan alle informatie op intranet vinden over de raad van bestuur, personeel en organisatie etc. Tevens kunt u mailen. Belangrijk is wel dat u de gedragscode e-mail en internet naleeft. Alle informatie die u nodig heeft om in te loggen staat in de brief vermeld. Veel succes! Aanmelden voor de nieuwsbrief p&o direct Wilt u op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van CAO-UMC of wetswijzigingen? U kunt zich zelf aanmelden voor de nieuwsbrief p&o direct. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van VU medisch centrum en verschijnt maandelijks. Hier komen onderwerpen aan de orde als: nieuwe CAOUMC, gebruik van persoonlijk budget, de digitale salarisstrook, loopbaanontwikkeling etc. Wilt u de nieuwsbrief p&o direct in uw mailbox, meld u dan aan via p&o direct/ nieuwsberichten. Iedere medewerker VUmc heeft nu de mogelijkheid om op intranet te kunnen. Zie ook bovenstaand bericht ‘VUmc mail en toegang tot intranet’.

te optimaliseren dat gedragen wordt door raad van bestuur. Vanaf maart tot eind december 2013 wordt de workshop ‘Grenzen bepalen doen we samen. Horen, zien en doen’ maandelijks gegeven. De eerste workshop voor medewerkers start op 18 maart 2013. Daarna volgen workshops voor leidinggevenden en adviseurs. Inschrijven kan uiterlijk tot 10 dagen voor aanvang door een mail te sturen naar dialoog.bmw@VUmc.nl. In overleg met het team adviseurs bedrijfsmaatschappelijk werk worden deze workshops ook op de afdeling gegeven. Meer informatie op de themasite Dialoog (Wat is er te doen). Training ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ Het team bedrijfsmaatschappelijk werk van p&o biedt in 2013 medewerkers, leidinggevenden en adviseurs een unieke gelegenheid de training ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ te volgen. De

training is bedoeld voor iedere medewerker die binnen VUmc te maken krijgt met veranderingen en reorganisaties. De training wordt vanaf april 2013 gegeven. De eerste training voor adviseurs start op 9 april 2013. Aanmelden voor ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ kan tot uiterlijk tien dagen voor aanvang door een mail te sturen naar dialoog.bmw@VUmc.nl. In overleg met bedrijfsmaatschappelijk werk kan deze training ook per afdeling gegeven worden. Verschil in netto salaris 2012-2013 De loonstrook is in 2013 vereenvoudigd door invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. Meer informatie over de verschillen met 2012 staat op p&o direct onder nieuwsberichten. De ‘nieuwe’ AOW-leeftijd Met ingang van 2013 gaat de AOWgerechtigde leeftijd in stapjes omhoog tot uiteindelijk 67 jaar in 2021. In 2013 is de verhoging één maand en de jaren daarna komen er telkens één of meerdere maanden bij. ABP KeuzePensioen Het ABP KeuzePensioen bepaalt u zelf wanneer u met pensioen gaat. Dit kan vanaf uw 60e tot – op grond van onze CAO – de nieuwe AOW-leeftijd. U hoeft dus niet door te werken tot de nieuwe AOW-leeftijd.

CAO-onderhandelingen van start Op 1 april loopt de huidige CAO van de UMC’s af. Op 7 februari zijn daarom de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de NFU en de vier centrales van overheidspersoneel gestart: het Ambtenarencentrum, AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en de CMHF (waarbij de (jonge) Orde van Medisch Specialisten en NU’91 zijn aangesloten). Jan Kimpen is hoofdonderhandelaar CAO namens de NFU. Meer informatie op p&o direct onder nieuwsberichten. N-abonnement van GVB Als u net buiten de zone van het Randstad Noord Zone abonnement woont, dan heeft u nu waarschijnlijk twee abonnementen nodig om naar VUmc te reizen (GVB en een andere maatschappij). Hiervoor heeft GVB een oplossing: het N-abonnement. Meer informatie hierover op p&o direct onder nieuwsberichten. Workshop over sociale veiligheid VUmc wil u een goed en veilig werkklimaat bieden. Maar agressie en intimidatie komen helaas ook in VUmc voor. Dit is gebleken uit de jaarverslagen van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen VUmc. Daarom voert VUmc een actief beleid om sociale veiligheid

Tracer 5 – 7 maar t 20 1 3 – S er v icep ag in a

Wij staan te springen om weer mee te lopen met de TCS Amsterdam Marathon! Doe je ook mee? In 2013 is VUmc CCA opnieuw hét goede doel. We lopen zondag 20 oktober mee (8, 21 of 42 km) en werven fondsen voor ons onderzoek. Sluit je aan bij ons team. Maak je collega’s enthousiast, start met trainen en meld je aan via cca@vumc.nl of bel 41058. Informatie volgt dan. Volg ons ook op www.facebook.com/VUmcCCA

De mogelijkheid om eerder te stoppen blijft aanwezig. U kunt dus nog geen AOW ontvangen als u met pensioen gaat. Met ABP KeuzePensioen kunt u de AOW compenseren zodat uw inkomen gelijk blijft: het ‘tekort’ aan AOW wordt verdeeld over de gehele looptijd van het ABP KeuzePensioen vanaf het moment dat dat ingaat. Uw pensioenuitkering zal dan voor de rest van uw leven iets lager zijn. Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) Heeft u recht op FPU? Dan heeft u bij aanvang van uw ouderdomspensioen mogelijk te weinig inkomen. Uw FPU stopt namelijk op basis van het pensioenreglement op de eerste dag van de maand na uw 65ste-verjaardag. Aansluitend krijgt u ouderdomspensioen van ABP. Uw AOW gaat pas later in. In 2013 is dat één maand later, in 2014 twee maanden en in 2015 drie maanden. Om deze periode te overbruggen kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u financieel behulpzaam zijn (zie www.svb.nl). De FPUregeling houdt begin 2015 op te bestaan. Er zijn dan geen mensen meer die hiervoor in aanmerking komen. Kijk voor meer informatie op de websites van ABP (www.abp.nl) en de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). Aanmelden nieuwsbrief Tip van Boots Voor wie de laatste aanbiedingen en nieuwtjes voor personeel niet wil missen? De Tip van Boots heeft een nieuwsbrief waarop belangstellenden zich kunnen abonneren. Aanmelding is mogelijk via de website www.tipvanboots.nl. Mutaties op tijd aangeleverd, op tijd betaald Heeft u als leidinggevende wijzigingen door te geven van medewerkers? Als u mutaties op tijd doorgeeft aan p&o service, wordt het in de daaropvolgende maand uitbetaald. Voor betaling in de maand maart zijn dat de volgende data: 27 februari vóór 16.00 uur, de mutatie wordt zeker meegenomen in maart Ná 27 februari maar vóór 13 maart (sluiting van de salarisrun), geen garantie dat de mutatie nog op tijd verwerkt kan worden Ná 13 maart , de mutatie wordt in april 2013 betaald. De mutaties moeten dan wel volgens de voorwaarden (zoals op de formulieren staat) aangeleverd worden. Elke maand worden de data over het inleveren van mutaties op p&o direct geplaatst.

Promoties vrijdag 8 maart - aula, 11.45 uur, M.C. Ridder, ‘The principal mechanism underlying megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts, implications for white matter water homeostatis’ promotoren: prof.dr. M.S. van der Knaap, prof.dr. H.D. Mansvelder, copromotoren: dr. G.C. Scheper, dr. P.K.I. Boor vrijdag 8 maart - aula, 13.45 uur, K.M. Oude Hengel, ‘Sustainable Employability of Constuction Workers’ promotoren: prof.dr. A.J. van der Beek, prof.dr.ir. P.M. Bongers, copromotor: dr. B.M. Blatter maandag 11 maart - aula, 15.45 uur, R.H.M. Nijland, ‘Recovery of the paretic upper limb early after stroke: prognosis and intervention’ promotor: prof.dr. G. Kwakkel, copromotor: dr. E.E.H. van Wegen woensdag 13 maart - aula, 13.45 uur, M.H. Klieverik-Sombekke, ‘Genetic and Imaging Markers of Multiple Sclerosis. Prognosis and Diagnosis’ promotoren: prof.dr. C.H. Polman, prof. dr. F. Barkhof,copromotoren: prof.dr. J.J.G. Geurts, dr.ir. H. Vrenken donderdag 14 maart - aula, 11.45 uur, I. Cornet, ‘Studies on mucosal and cutaneous HPV types: the role of genotypes and natural variants in determining their potential oncogenicity’ promotor: prof.dr. P.J.F. Snijders, copromotor: dr. M. Tommasino donderdag 14 maart - aula, 13.45 uur, J. Wiskerke, ‘Cannabinoid and opioid modulation of impulsive behavior and drug addiction’ promotor: prof.dr. A.N.M. Schoffelmeer, copromotor: dr. T. Pattij vrijdag 15 maart - aula, 13.45 uur, E.J.K. Boldingh, ‘Pain and disabilities related to hip disorders in adults with severe cerebral palsy’ promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst woensdag 20 maart - aula, 13.45 uur, J.C.E. Kempen, ‘Walking ability and daily functioning in Multiple Sclerosis. A 10year longitudinal study’ promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst, copromotoren: dr. H. Beckerman, dr. V. de Groot woensdag 20 maart - aula, 15.45 uur, J. Verloop, ‘Long-term health effects after DES exposure in utero’ promotoren: prof.dr.ir. F.E. van Leeuwen, prof.dr. Th.J.M. Helmerhorst, copromotor: dr. M.A. Rookus donderdag 21 maart - aula, 13.45 uur, B.S. van der Meij, ‘The impact of fish oil on clinical parameters and quality of life in patients with cancer’ promotor: prof.dr. P.A.M. van Leeuwen, copromotor: dr. M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren vrijdag 22 maart - aula, 11.45 uur, E.J.M. Stoop, ‘Mycobacterial factors involved in granuloma formation’ promotoren: prof.dr. W. Bitter, prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, copromotor: dr. A.M. van der Sar donderdag 28 maart - aula, 11.45 uur, O. Visser, ‘Hematopoietic stem cell transplantation in B- and T-cell lymphoma’ promotoren: prof.dr. P.C. Huijgens, prof. dr. C.J.J. Mulder, copromotoren: prof.dr. G.A.M.S. van Dongen, dr. J.M. ZijlstraBaalbergen donderdag 28 maart - aula, 15.45 uur, R.E.A.M. Zwartelé, ‘Cenentless total hip arthroplasty in rheumatoid arthritis’ promotor: prof.dr. R.G. Pöll, copromotoren: prof.dr.ir. N.J.J. Verdonschot, dr. H.C. Doets Oraties vrijdag 8 maart - aula, 15.45 uur, prof.dr. S. Gibbs, ‘Synergy in Regenerative Medicine’ dinsdag 19 maart - aula, 15.45 uur, prof.dr. J.J.G. Geurts, ‘Een brede blik op het brein’ Seminars maandag 11 maart - De Koog, PK 7 X 216, Seminar ‘Lean in het Kennemer Gasthuis’, spreker Wim de Boer (Kennemer Gasthuis)

5


Menu

In memoriam

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 7 maart Italiaans varkensfilet, groente-kaas medaillon, tomatensaus, ratatouille, gekookte aardappelen, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, gebonden vegetarische aspergesoep, heldere vegetarische groentesoep vrijdag 8 maart roti kip, roti vegetarisch, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, gebonden vegetarische kerriesoep, heldere vegetarische tomaatvermicellisoep zaterdag 9 maart kipfilet, vegetarische schnitzel, paprikasaus + jus, stoofprei, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, gebonden vegetarische paprikasoep, heldere vegetarische vermicellisoep zondag 10 maart Wienerschnitzel, omelet asperges, jus, spinazie, frituur aardappelen, gekookte aardappelen, gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische groentesoep maandag 11 maart tjap tjoy van kip,tjap tjoy van quorn, witte rijst, gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 12 maart Bretonse gehaktbal, jus, spruitjes, gekookte aardappelen, gebonden champignonsoep, heldere madrileense soep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere madrileense soep woensdag 13 maart tortilla con carne, tortilla sin carne, ensalada mixta, arroz con verduras, guacamole, gebonden tandoorisoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden tandoorisoep, vegetarische heldere aspergesoep donderdag 14 maart procureurlapje, groente gehaktbal, jus + vegetarische jus, hutspot, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep vrijdag 15 maart koftaburger, vegetarische burger, tzatziki, Griekse salade, frites, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 16 maart gepaneerde kipfilet, omelet champignons, Provençaalsaus, broccoli, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaatvermicellisoep zondag 17 maart gebakken vis, kerriechampignonragout, remouladesaus, doperwten, frituur aardappel, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 18 maart coq au vin, gegrilde groenten, duchesse aardappel, gebonden tomatensoep, heldere franse uiensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere franse uiensoep dinsdag 19 maart gebakken vis, remoulade, ijsbergsalade, frituur aardappel, gebonden linzensoep, heldere mulligatawnysoep, vegetarische gebonden linzensoep, vegetarische heldere mulligatawnysoep woensdag 20 maart babi ketjap, vegetarische quorn ketjap, babi ketjapgroenten, witte rijst, gebonden champignonsoep, heldere madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere madrileensesoep

6

Personeelsactiviteiten Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte –1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage /direct naar/Tip van Boots.

Ank Sonnenberg

Op 17 februari overleed onze zeer gewaardeerde collega Ank Sonnenberg op de leeftijd van 45 jaar. Ank heeft slechts 1 jaar bij ons gewerkt, maar in dit jaar heeft zij een onvergetelijke indruk op ons gemaakt. Toen Ank bij ons kwam werken was de diagnose gemetasteerd melanoom al gesteld. Ank wist als geen ander wat dit betekende, maar wenste geen medelijden. Weinig mensen buiten haar directe werkomgeving waren dan ook op de hoogte van haar aandoening Haar passie was zorg voor de oncologiepatienten. Haar eigen ziekte stond dit werk niet in de weg, maar leek het juist een extra dimensie te geven. De verslagenheid onder patiënten bij het verscheiden van Ank is dan ook groot. De plek die ze bij ons als longartsen innam was groot. In een moeilijk jaar voor de longafdeling ging Ank rustig haar weg en diende als inspiratiebron voor velen. In december 2012 werden uitzaaiingen in haar hoofd geconstateerd. Ook deze bittere pil slikte ze dapper. Twee weken voor Ank’s overlijden kwam zij voor het laatst naar de longafdeling. Lang heeft zij toen samen met haar zoontje Tijn op de afdeling doorgebracht en met veel mensen gesproken. Vooral was ze geïnteresseerd in het wel en wee van de afdeling. Niemand kon op dat moment bevroeden dat dit haar laatste bezoek was. Ank is rustig overleden. Zij laat een grote lege plek achter in ons ziekenhuis. Onze gedachten zijn speciaal bij haar man Erik en haar zoon Tijn. Namens de afdeling longziekten VUmc, Anton Vonk Noordegraaf

Kortingsacties bij Spa-Zuiver gestopt Vanwege interne problemen bij Spa Zuiver is de samenwerking met VUmc met onmiddellijke ingang stopgezet. Dit houdt in dat u niet meer met de bekende kortingen gebruikt kunt maken voor vergaderarrangementen, sporten en bezoeken aan Spa Zuiver Beauty. Binnenkort hoop ik met een alternatief hiervoor bij u terug te kunnen komen. Samenwerking Achmea De laatste fase van afspraken nadert voor een samenwerkingsverband tussen VUmc en Achmea. Dit zal inhouden dat u voor tal van particuliere verzekeringen (auto-, opstal-, brand-, glas-, fiets-, motor-, bootverzekering etc.) bij Achmea terecht kunt, zelfs voor uw hypotheek! Binnenkort zal ik u daar meer over informeren.

u naar Barcelona. Daar wordt u opgewacht door uw gastheer en begint voor u het mooie weekend. 2 juni vliegt u rond 21.30 uur weer terug naar Brussel en wordt u daar vandaan weer netjes terug gebracht naar VUmc. U verblijf in Barcelona in het mooie 3-sterren Aqua hotel Aquamarina op basis van half pension. Ook zijn er tal van excursies inbegrepen maar uiteraard mag u ook geheel uw eigen gang gaan. Deze reis kost slecht € 395,- p.p! Wees er dus snel bij want op is op! Geef u op via em.boots@VUmc.nl, de sluitingsdatum is 16 maart a.s.! Voor meer info verwijs ik u graag naar www.tipvanboots.nl

Barcelona vliegweekend 31 mei t/m 2 juni Wilt u er even een weekend tussenuit en trekt de prachtige stad Barcelona u hiervoor aan, dan heb ik nu een mooie aanbieding voor u! Rond 03.00 uur wordt u vanaf VUmc naar de luchthaven in Brussel gebracht en vliegt

Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam (020) 444 4229 Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteits­ verbetering en Bij- en nascholingen: F. Broekhof (020) 444 4213 Medisch ondersteunende opleidingen en Verpleegkundige vervolgopleidingen: K. Jonker (020) 444 2020 www.amstelacademie.nl

Het opleidingsaanbod van Bij- en nascholingen voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http://www.VUmc.nl/opleidingen/ Financieel Management: 11 en 25 maart, 15

april 2013 (hele dagen) OA: Hoofd-hals oncologie: 15 april 2013 (hele dag) Begeleiden van ernstig/chronisch zieken: 28 maart, 4 en 11 april 2013 (hele dagen) Dagbehandeling en/of kort verblijf -

Titel voorbeeld titel

Het Heilig VU-UUR Donderdag 21 maart 2013 in de Amstelzaal, VUmc

Dr. Pepijn van den Munckhof Neurochirurg afdeling Neurochirurgie AMC

“Deep brain stimulation, onbegrensde mogelijkheden?” Stelling I DBS is een veilige operatietechniek, waarmee nagenoeg alle diep gelegen hersenstructuren en netwerken zonder noemenswaardige complicaties kunnen worden bereikt.

Stelling II In de afgelopen jaren is het aantal met-DBS-behandelbare ziekten sterk gestegen. Zorgvuldige patiëntselectie is essentieel voor zowel kwaliteitsbewaking als kostenbeheersing. De lezing is bedoeld voor alle medewerkers. Aanvang: 12.00 uur (met broodjes, koffie, thee, melk, etc.). Begin voordracht: 12.30 uur (duur voordracht is 25 tot 30 minuten met aansluitend 10 minuten discussie).

Tracer 5 – 7 maar t 201 3 – S er v icep ag in a

Chirurgie: 3 april 2013 (hele dag) Gynaecologie: 4 en 5 april 2013 (hele dagen) Longoncologie: 5 april 2013 (hele dag) Excel 2010 basis: 9 en 16 april 2013 (middagen) Stralingsdeskundigheid voor medisch specialisten (4 A/M): 11, 12, 18 en 19 april 2013 (3,5 dag) Lesgeven: 18 en 19 april, 24 mei 2013 (2,5 dag) Morello: 24 april 2013 (hele dag) Outlook 2010: mailen, bijlagen ordenen en tips: 25 april 2013 (ochtend) De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod! Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Sharon Schoo, tel. 44253, e-mail : s.schoo@VUmc.nl Het aanbod van het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http:// www.VUmc.nl/opleidingen/

Begeleiden van promovendi: van inhoud naar proces: 10, 11 en 24 april 2013 (hele dagen) ‘Beter begeleiden in minder tijd? Hoe om te gaan met een promovendus die maar niet zelfstandig wordt? Wat te doen als uw promovendus niet bij te sturen valt? In deze training leert u hoe u uzelf als instrument kunt inzetten voor betere begeleiding.’ Taal- en schrijftrainingen Hoe schrijf je dat ook alweer?: 15 en 22 mei 2013 (middagen) ‘Hoe is het gesteld met uw spelling? In de korte training ‘Hoe schrijf je dat ook alweer?’ leert u de kneepjes van het vak.’ Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Editha Samsom. Tel. (020) 44 45084, e-mail e.samsom@VUmc.nl

Persoonlijke ontwikkeling Collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis: 17 april (middag) 18 april (hele dag) en intervisie op 16 mei van 10.30 tot 12.00 uur ‘Ben jij collegiale opvanger binnen VUmc en wil je je vaardigheden als collegiale opvanger opfrissen en oefenen, doe dan nu de scholing!’ Helder communiceren: 15, 22 en 29 mei, 5 juni 2013 (hele dagen) ‘We hebben maar een half woord nodig om een misverstand te creëren. En het kost veel (emotionele) energie om misverstanden weer ‘op te lossen’. Voorkomen is dus beter dan genezen. Door helder te communiceren voorkomt u misverstanden.’ Mindfulness voor medewerkers: 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 2 (stiltedag 09:00 - 14:00), 4 en 11 juli 2013 (alle 09:00 - 12:00) ‘Mindfulness staat voor doelbewust - met een open blik en zonder te oordelen aandacht geven aan en volledig gewaar zijn van de ervaring van het huidige moment.’ Wetenschappers Persoonlijk leiderschap voor postdocs: 26 en 27 maart 2013 (hele dagen) “In de training ‘Persoonlijk leiderschap voor postdocs’ leert u wat u écht nodig heeft om uw eigen toekomst succesvol in de hand te nemen.”

Personalia In deze rubriek kunnen mede­ werkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleve­ ren: tracer.info@VUmc.nl

Afscheidsreceptie Lydia Peereboom Na 29 jaren werkzaam te zijn binnen Vumc (5 jaar bij orthodontie en 24 jaar bij het secretariaat radiologie) gaat Lydia Peereboom met pensioen. U bent van harte welkom om haar gedag te zeggen tijdens haar afscheidsreceptie op 14 maart a.s. vanaf 16.30 bij Het Plein.


‘Teamwork is de kracht van onze OR’

‘Er zijn inderdaad aanwijzingen dat genderidentiteit vóór de geboorte in het brein wordt aangelegd onder invloed van de geslachtshormonen. Maar zo simpel is het niet. We kunnen onmogelijk voorspellen of een kind dat bij ons aangemeld wordt later inderdaad transseksueel wordt. Het is een complexe interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren.’ Thomas Steensma, psycholoog bij het genderteam, Opzij, februari

Foto mark van den brink

‘In elk chromosoom zitten telomeren ingebouwd, en naarmate je ouder wordt worden die steeds korter. Op een gegeven moment zijn ze zo kort dat dat ervoor zorgt dat het DNA niet meer goed functioneert en zo’n cel een soort geprogrammeerde celdood ingaat.’ Anton Horrevoets, onderzoeker moleculaire celbiologie. Labyrint, vpro, Radio 1, 24 februari

Inge Schadee-Eestermans gaat per 1 juli met pensioen. Na twaalf jaar legt de voorzitter OR de hamer neer. Ze kijkt terug op een turbulente periode, waarin de ondernemingsraad een actieve rol speelde. n Ursula Wopereis

Medezeggenschap “Ik heb eigenlijk langer bij de VU gewerkt dan bij VUmc. Ik ben vijf jaar lid geweest van de faculteitsraad van de medische faculteit. De lijntjes waren kort, je kon namens je afdeling direct invloed uitoefenen op de besluitvorming. Door de fusie van 2001 veranderde dat: VUmc is een grotere organisatie, de ondernemingsraad vertegenwoordigt duizenden collega’s en is een sparringpartner voor

de raad van bestuur. Maar juist wanneer het op de werkplek fout gaat weten mensen ons te vinden, voor advies of soms alleen om hun verhaal te doen. Dat sociale aspect, het idee dat je echt iets kunt betekenen, vind ik heel bevredigend.”

2012 “Met de Eyeworksaffaire, het conflict tussen de medisch specialisten, de ondertoezichtstelling en de bestuursperikelen was 2012 een uitzonderlijk jaar, maar heftige perioden zijn er altijd geweest. Bezuinigingsoperatie Gerichte groei (2004) leidde bijvoorbeeld tot een stevig conflict over voorgenomen bezuinigingen in het middenkader. De rvb stelde de plannen bij, maar in onze ogen onvoldoende. Die nuance is belangrijk: de or adviseert, maar stemt niet altijd in met de besluiten van de rvb.”

Vijf x V volgens Inge Schadee-Eestermans Verwanten Een echtgenoot + twee fantastische meiden Vrije tijd Na mijn pensioen ga ik eerst mijn leesachterstand wegwerken Vakantie Veel en ver, er staan nog heel veel bestemmingen op mijn lijstje Varen We trekken er veel op uit met een oude houten vlet die we hebben geërfd en opgeknapt Vervoer Ik ben fervent automobilist, altijd geweest. Een auto geeft me een gevoel van vrijheid

Inge Schadee-Eestermans (Soerabaja, 1948) groeit op in Den Haag. Na het gymnasium start ze bij het Radiobiologisch Instituut TNO en doet ze de hbo-opleiding tot medisch analist. Via een ZWO-project komt ze in 1971 via de Universiteit Leiden terecht bij de medische faculteit van de VU. Inge Schadee-Eestermans is onderzoeksmedewerker moleculaire celbiologie en immunologie en sinds 2001 voorzitter OR van VUmc. Mediahype “In principe doet een or zijn werk op de achtergrond, in alle bescheidenheid. Conflicten los je samen op, die horen niet in de media. Maar in september barstte de bom. Toen twee leden van de rvb opstapten, hebben we de raad van toezicht gevraagd naar de taakopdracht en portefeuilleverdeling van het nieuwe bestuur. Het antwoord was niet bevredigend. Omdat de or verplicht is de achterban te informeren hebben we de briefwisseling op onze intranet­pagina geplaatst. Die lekte uit. De media-aandacht die daarop volgde was ongekend. Uiteindelijk hebben we zelf onderzoek gedaan naar de bestuurlijke verhoudingen en de mogelijke oorzaken van de crisis en zijn we tot een consensus gekomen. We hebben er op aangedrongen dat de portefeuilleverdeling van de rvb is aangepast

en de rvb weer vier leden telt en dat de bestuurlijke vacatures binnen de raad van toezicht via openbare werving worden vervuld. We hopen dat deze maatregelen ons een nieuw, goed bestuur opleveren.”

Kracht “Wat mijn kracht als voorzitter is? Het team! De or heeft 21 zetels, de leden komen uit alle geledingen van de organisatie. Een goede voorzitter brengt mensen bij elkaar, geeft iedereen de gelegenheid zijn mening te ventileren en weet daaruit één gezamenlijk advies of één gezamenlijke instemming of mening te formuleren, waar iedereen zich in kan vinden. Op 23 mei wordt een minisymposium voor mij georganiseerd en neem ik afscheid. Ik weet niet of ik een goede voorzitter ben geweest, maar zie dit wel als blijk van waardering.”

Resistente bacteriën putten middelenvoorraad uit Resistente bacteriën zijn ‘hot’. Verschillende antibiotica zijn inmiddels onbruikbaar geworden en de wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft alle landen opgeroepen om zorgvuldiger met de nog wel beschikbare middelen om te gaan. Geen wonder dat de Tinbergenzaal in het Trippenhuis uitpuilde tijdens ‘Resistentie tegen antibiotica, een ecologisch perspectief’, dat de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie organiseerde. “Er komen meer patiënten met bepaalde resistente bacteriën in het ziekenhuis dan dat er in het ziekenhuis besmet raken”, stelt Christina Vandenbroucke-Grauls, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie. “We zijn omgeven door resistente bacteriën. Ze zitten op ons voedsel, in de bodem en in 7

onszelf. In ons onderzoek zijn we gestart met het onderzoeken van monsters van ontlasting die bij een huisartsenlaboratorium waren aangeleverd. Van tevoren was de schatting dat ongeveer 0,5 en hooguit 5% van de 500 monsters besmet zou zijn met darmbacteriën die resistent zijn voor een bepaald soort antibiotica. Dat bleek veel te laag: in werkelijkheid was 10,5% van de patiënten besmet.” Vervolgens schreven de onderzoekers 7.000 gezonde personen van een huisartsenpraktijk aan. “Ook daar bleek de besmettingsgraad hoog. Van de 1.700 mensen die de vragenlijst en het wattenstokje terugstuurden was 8,5% besmet geraakt.”

Vakantiesouvenir Uit het onderzoek dat Ascelijn Reuland op het symposium presenteerde, bleek dat de grootste risicofactor een bezoek aan het buitenland is.

Noord Afrika, het Midden- en Nabije Oosten en de Verenigde Staten blijken besmettingshaarden. Reden: het overmatig gebruik van antibiotica. Een van de meest gevaarlijke landen blijkt India te zijn. Antibiotica is daar zonder recept verkrijgbaar, de kwaliteit van de medicijnen laat te wensen over en er wordt niet altijd even zorgvuldig gedoseerd. Maar ook in de VS zijn resistente bacteriën alom aanwezig. “Geen wonder, want Amerikanen krijgen bij het minste of geringste al een antibioticumkuur voorgeschreven.” De kans op een darm- of andere infectie die niet te behandelen is, wordt daardoor groter, want het vinden van nieuwe, vervangende antibiotica verloopt moeizaam. “De industrie is niet erg geïnteresseerd, omdat de winstmarges laag zijn.”

Strijd niet verloren Gaat Nederland uiteindelijk ook

Tracer 5 – 7 maar t 201 3 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

de strijd tegen resistente bacteriën verliezen? “Nee”, weet Vandenbroucke-Grauls. “Resistente bacteriën overleven een antibioticumkuur, maar ze kunnen de concurrentie met gezonde darmbacteriën niet aan. Een onderzoek vanuit het umc Utrecht heeft aangetoond dat je ze na een jaar of twee weer kwijt bent.” In vergelijking met de buurlanden is Nederland uiterst voorzichtig met het voorschrijven van antibiotica. Zagen wij als enige land op tijd in dat er gevaar van resistentie dreigt? “Het zit in de aard van de Nederlanders”, vermoedt Vandenbroucke-Grauls. “Niet alleen op het gebied van antibiotica, maar ook bij pijnbestrijding en vaccinatie zijn Nederlanders terughoudend. In het geval van antibiotica heeft dat goed uitgepakt.” n MK

‘Dat ontrafelen van ons brein is verschrikkelijk moeilijk maar ook verschrikkelijk mooi. Wanneer we het raadsel van de ziekte van Alzheimer kunnen oplossen dan kunnen we heel veel kosten besparen.’ Jeroen Geurts, hoogleraar neurowetenschappen over de geheimen van het brein. Brandpunt, kro, Nederland 2, 24 februari ‘Bij hen is vooral het opslaan van nieuwe informatie een probleem, maar zijn herinneringen aan vroeger meestal nog intact. Je kunt nog goed een gesprek voeren met deze groep.’ Henry Weinstein, hoogleraar neurologie, over de interactieve rondleidingen voor patiënten in het beginstadium van Alzheimer in het Stedelijk Museum en Van Abbemuseum. nrc handelsblad, 27 februari ‘In het algemeen is het voor de hersenen belastend als misbruik op vroege leeftijd plaatsvindt: ze zijn dan nog het meest in ontwikkeling. Maar jonge kinderen kunnen juist ook zeer veerkrachtig zijn.’ ‘In onze onderzoeksgroep zijn vrouwen als kind niet alleen misbruikt, maar vaak ook sterk verwaarloosd. Kinderen met liefdevolle ouders die erkenning krijgen voor wat er is gebeurd, lopen minder kans op trauma.’ VUmc-promovendi Kathleen Thomas en Ethy Dorrepaal over de gevolgen van ernstig misbruik. Trouw, 27 februari ‘Er is net een goede wetenschappelijke studie verschenen uit Denemarken waaruit blijkt dat migratie voor iedereen, overal ter wereld, een risico vormt op verhoogde percentages psychische stoornissen.’ Joop de Jong, hoogleraar culturele en internationale psychiatrie. De Halve Maan, ntr, Nederland 2, 1 maart ‘We zien duidelijk dat de “nieuwe” 55-plussers ongezonder zijn. Ze hebben meer overgewicht, bewegen minder en drinken meer.’ Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering. het Financieele Dagblad, 2 maart Meer lezen wat VUmc-ers in de media te melden hebben? Stuur een mail naar communicatie@VUmc.nl en u ontvangt dagelijks het nieuws uit de ochtend- en avondbladen.


Prikbord

Te koop: een motorkruiser

f o t o p a ul l e cl e r c q

Met de lente voor de deur biedt Anneke Kommers-Lievaart, doktersassistente bij de polikliniek cardiologie, wel iets heel toepasselijks aan op het prikbord: namelijk een boot. “Al jaren was het de droom van mijn man om een boot te kopen en deze droom ging zeven jaar geleden in vervulling met de aankoop van de Waterland 650.” Samen met het hele gezin heeft Anneke veel plezier beleefd aan de boot, maar wegens de ziekte van haar man wordt het nu helaas tijd om deze te verkopen. “Vooral de kleinkinderen vonden het altijd geweldig om een dagje te gaan varen met opa en oma. Er zijn daarom ook twee kinderzwemvesten aan boord.” De boot is gemakkelijk in gebruik, vertelt Anneke. “Er is voor de boot geen vaarbewijs nodig, maar het is natuurlijk wel handig om het een en ander van de regels te weten op het water.” Door de vele plassen, meren en vaarroutes die ons land kent valt er op het water altijd wel wat te ontdekken, zo ook voor Anneke. “De ligplaats van de boot is momenteel Aalsmeer en wij hebben dan ook in de hele regio gevaren. Op de Westeinderplassen bijvoorbeeld is het met mooi weer overdag hartstikke druk.” Voor weekendjes of zelfs een week weg is de boot zeer geschikt.“Voor de echte kampeerders onder ons is het ook leuk om op de boot te slapen, wij hebben dit echter maar één keer gedaan aangezien we altijd in de regio blijven en vlakbij de haven wonen. Er zijn in totaal vier slaapplaatsen.” De boot wordt aangeboden voor 6.700 euro inclusief stallingtrailer. Tot slot voegt Anneke er aan toe: “Het is echt een koopje!” n EdW

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten vallen op.

Pijlsnel weg De bioscoopkaartjes voor Pitch Perfect die textielmedewerkster Olga Beutick in de vorige Tracer aanbood, waren al voor het blad naar de drukker ging vergeven. Maar de stroom prijzen die haar kant op komt is niet opgedroogd, want wekelijks zendt ze zo’n 15 oplossingen in van prijspuzzels. Ze wint elke maand wel iets en regelmatig gaat de prijs naar een van haar collega’s.

Gemeenteambtenaren kijken de kunst af

Tweet #VUmc

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: In het #Zeiltheater #HISWA een mooi project: Luc Overtoom zeilt rond de wereld: aandacht vragen voor kankeronderzoek #VUmc CCA: bit.ly/ YyOQjc Watersportfan, 2 maart om 11.34 uur #VUmc en #AMC zetten grote stappen binnen een jaar om basis 2e lijns gezondheidszorg in #Bonaire op de kaart te zetten. Medewerker, 3 maart om 16.40

Foto mark van den brink

uur Tijd om social media update te houden terwijl de klok in #VUmc rustig doortikt. Ouder van patiëntje, 1 maart om 12.56 uur Goed plan! “@nursing_nl: Voor wie ‘m gisteren

De gemeente Amsterdam streeft naar ‘burger centraal’ en omdat burgemeester Van der Laan zo enthousiast vertelde over het ‘patiënt centraal’ stellen bij VUmc cca ,wilden zijn medewerkers zelf poolshoogte komen nemen. Op 1 maart kwam de afdeling stedelijke bestuursadvisering, waar alle strategische adviseurs van het college, de gemeentesecretaris en het

Kabinet Burgemeester werken, langs voor een rondleiding. “Sinds zijn werkbezoek aan VUmc cca heeft de burgemeester het vaak over jullie werkwijze”, vertelt Heleen Bruining, senior adviseur sociaal domein. “Daarom wilden we een keer komen kijken en meer horen over jullie manier van dienstverlenen.” Na inleidingen van decaan Wim Stalman en di-

recteur VUmc cca Henk Verheul nam Marijke Beeke, oncologieverpleegkundige van de dagbehandelingsunit de bezoekers mee voor een kijkje op de werkvloer en in het laboratorium. De gasten lieten weten dat ze het bezoek zeer interessant vonden, met name de opzet met de multidisciplinaire teams en wat het betekent voor medewerkers als je de ‘patiënt centraal’ stelt.

Lorenzo

gemist heeft: Petitie voor verpleegkundige in bestuur VUmc” Verpleegkundige, 28 februari om 15.12 uur Wie zou het leuk vinden om op bezoek te komen bij mij #VUmc? Patiënt, 27 februari om 15.47 uur

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

6.378

Voor de uitvoering van hun werk maken 6.378 VUmcmedewerkers gebruik van het EPD Mirador. Het gaat daarbij om artsen, arts-assistenten, coassistenten, artsen van de universitaire huisartsenpraktijk, verpleegkundigen, paramedici, laboranten en medisch administratief medewerkers.

8

Tracer 5 – 7 maar t 201 3 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


medewerkersblad van

donderdag 7 maart 2013 nummer 5

Foto Jean Pierre Jans

Kunstcafé inspireert

‘Heerlijk om weer overal interesse voor te hebben!’ De kou in voor een wandeling rondom museum Het Schip.

Nieuwe raad van toezicht en voorzitter raad van bestuur

Kunstcafé is een creatieve plek voor ambulante cliënten, in het Huis van de Wijk ‘Het Anker’ in Slotervaart. Elke vrijdagmiddag maken de cliënten werkstukken binnen het thema van die maand. En op de laatste vrijdag van de maand ondernemen ze een passende excursie, vaak naar een tentoonstelling in een Amsterdams museum. n Sabine Schippers

Door de gewijzigde samenwerking met VUmc krijgt ggz inGeest in de loop van dit jaar een nieuwe, zelfstandige raad van toezicht. Ook naar een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur wordt gezocht. Zowel voor de werving van de raad van toezicht als voor de werving van de voorzitter van de raad van bestuur zijn externe onafhankelijke bureaus in geschakeld. Raad van toezicht Bureau Odgers Berndtson is gestart met de werving van een voorzitter voor de raad van toezicht. Het bureau heeft gesprekken gevoerd met de raad van bestuur, een afvaardiging van de circuitdirecteuren, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad over het profiel. Momenteel vinden gesprekken plaats met

mogelijke kandidaten. Hopelijk is eind maart bekend wie de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van ggz inGeest wordt. Hij of zij wordt vervolgens betrokken bij de werving van de overige leden van de raad van toezicht en bij de werving van de voorzitter raad van bestuur. Raad van bestuur Het bureau Klaus Schmitt en Partners heeft opdracht gekregen om een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur te werven. Hiervoor heeft het bureau eveneens gesproken met de raad van bestuur, een afvaardiging van de circuitdirecteuren, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Op basis van deze gesprekken is een profiel opgesteld. Nadat bekend is wie de voorzitter van de raad van toezicht wordt,

zal de huidige raad van toezicht in overleg met deze beoogde voorzitter van de raad van toezicht het definitief profiel vaststellen. Hierna kan worden gestart met de werving van kandidaten. Voor benoeming van de nieuwe raad van toezicht is een statutenwijziging nodig. Deze vindt naar verwachting op 1 juni plaats. De raad van toezicht wordt dan ook per diezelfde datum benoemd. Met de statutenwijziging eindigt de personele unie met de raad van toezicht VU-VUmc, en eindigt ook de huidige ab/db-structuur. ggz inGeest beschikt dan weer over een zelfstandige raad van toezicht en een zelfstandige raad van bestuur. Het is de bedoeling dat per 1 juni ook de nieuwe voorzitter raad van bestuur wordt benoemd.

GGZ en UWV toeren langs provincies UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. Hiertoe is vorig jaar een convenant getekend. In het kader van dit convenant zijn er vanaf april in elke provincie

bijeenkomsten om kennis te maken en kennis te delen met elkaar. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals en managers binnen de ggz die zich bezighouden met arbeidsre-integratie binnen zowel de langdurende als kortdurende zorg en voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het uwv. De bij-

eenkomst voor Noord-Holland vindt plaats op donderdag 25 april van 13.30 tot 16.00 uur in Amsterdam. Voor aanmelding kun je terecht bij Ria Landaal, e rlandaal@ggznederland.nl. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Lilly Buurke, t (033) 460 8941 of e lbuurke@ ggznederland.nl.

Vandaag staan Adri en groepsleidster Aafke Sjollema in het winterse zonnetje te wachten op de andere cliënten. Ze hebben zin in de excursie: een rondleiding van museum Het Schip in de Staatsliedenbuurt. De afsluiter van het thema architectuur uit de jaren twintig. Als ook Greet, Odette en Evelien zijn gekomen, is de groep voor vandaag compleet. Niet alle cliënten van Kunstcafé komen naar de excursies. “Sommigen hebben sociale angst, maar het is natuurlijk leuk als ook zij een keer mee gaan”, legt Sjollema uit. Elkaar stimuleren Sjollema leidt Kunstcafé inmiddels anderhalf jaar. “Het gaat om het plezier. Meedoen aan wat er in de stad te doen is, meedoen met de wereld.” Het intrinsieke doel van Kunstcafé is dat de cliënten elkaar stimuleren, elkaars netwerk gebruiken om activiteiten te ondernemen en ook elders dagbesteding gaan zoeken. En het werkt. De cliënten geven elkaar tips over exposities en nemen elkaar mee op uitstapjes. “En iedereen doet zijn best om elkaar erbij te houden, zoals laatst toen Evelien het moeilijk had. Daar ben ik erg trots op.”

De rondleiding begint in het oude postkantoor met de grijze tegeltjes,

ontworpen door Amsterdamse Schoolarchitect Michel de Klerk. Vervolgens neemt de gids de groep mee de kou in voor een wandeling rondom het gebouw met de bijnaam ‘Het Schip’. De deelnemers zijn opgetogen als ze de warme arbeiderswoning binnenstappen. Dat roept her en der herinneringen op. Nostalgie bij de speelgoedkast in de kinderkamer. En ook later in de museumtuin waar straatmeubilair van de Amsterdamse School is tentoongesteld. Adri dankt veel aan Kunstcafé: “Ik heb een jaar thuis gezeten. Het is heerlijk om weer overal interesse voor te hebben. Dat is allemaal door Kunstcafé gekomen. Ik ga er altijd heen. Al moet ik strompelen!” En dat bedoelt ze letterlijk, want ze is er na haar knieoperatie ook nu gewoon bij, mét kruk. Nieuw thema Tijdens de koffie in het museumcafé introduceert Sjollema het thema voor volgende maand: 1001 vrouwen uit de geschiedenis. “We kunnen een keer een portretje schrijven van een vrouw die belangrijk is in jouw leven.” Het idee wordt enthousiast ontvangen en de deelnemers kletsen erop los. Wie naar hen kijkt, ziet een gemêleerde, maar hechte groep mensen na een geslaagde dag.


Etenslijsten, kerstballen en therapeuten

n Jeroen Kleijne

Twaalf cliënten van verschillende instellingen kwamen in februari naar De Brouwerij van MoleMann Tielens om mee te doen aan een schaakmiddag. De bijeenkomst was zo’n succes dat de organisatie heeft besloten om voortaan elke drie maanden een schaakmiddag te houden.

F o t o Shu t t e r s t o ck

Elke derde donderdagavond van de maand vindt in museum Het Dolhuys in Haarlem de 43e april plaats. Deze avonden hebben als doel de bezoekers door ontmoeting, dialoog en beleving zich ervan bewust te laten worden dat de grens tussen gek en normaal dun is. Op de 43e april-avond in de Week van de psychiatrie (op 21 maart, van 19.30 tot 21.00 uur) draait het om Myrthe van der Meer. Zij schreef de autobiografische roman paaz, gebaseerd op haar verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Het resultaat is geen aanklacht tegen de psychiatrie met zijn pillen, psychiaters, psychologen en patiënten, maar een verslag van een reis door de wonderlijke wereld van etenslijsten, kerstballen, therapeuten, de isoleer en medepatiënten. Op deze avond komt ook Jan van Zaane (psychiater academische werkplaats bipolaire stoornissen ggz inGeest/VUmc). Voor de 43e april-avond betaal je € 8,50,-; dat is inclusief toegang tot het museum dat op deze avond tot 21.00 uur open is. Dit geldt ook voor museumjaarkaarthouders. Bezoekers met een Haarlem pas, collegekaart of cjp betalen € 2,- Vrienden en regenten hebben gratis toegang. In het museumcafé is voor € 10,- een maaltijd te verkrijgen vanaf 17.30 uur. Graag vooraf reserveren (en aangeven met of zonder maaltijd). Meer info: www.hetdolhuys.nl. ■ AB

Schaakmiddag wordt een traditie

“Bij mij op de afdeling is een aantal enthousiaste schakers”, legt ervaringswerker Wouter van den Berg (act volwassenen Valeriusplein) uit. “Om die reden heb ik MoleMann Tielens bij de opening van hun nieuwe pand, De Brouwerij, een schaakbord cadeau gegeven. Zo zijn ze op het idee gekomen om een schaakmiddag te organiseren en hebben ze ggz inGeest en Arkin ook benaderd voor deelnemers. Heel leuk om een keer een gemeenschappelijke activiteit te organiseren met onze ‘concurrenten’. Dat was het idee achter deze schaakmiddag.”

Twaalf cliënten van verschillende instellingen kwamen naar De Brouwerij om tegen elkaar te schaken. Van den Berg: “Het was een heel divers gezelschap, van mannen én vrouwen. Een van de deelnemers was zelfs blind, maar hij kon aan de schaakstukken voelen hoe hij ervoor stond. Dat was wel bijzonder. In de zaal stonden drie tafels met vier schakers die allemaal een keer tegen elkaar speelden. Het was niet echt bedoeld als toernooi, maar op die manier kreeg je toch een competitieelement. Eddy Sibbeling van het Max Euwecentrum zorgde voor

schaakstukken en -borden. Mustapha Eljarmouni was aanwezig om de deelnemers zo nodig advies te geven. Hij is bekend van de schaakschool in de Indische Buurt, waarmee hij was genomineerd als Amsterdammer van het Jaar.” Het was al met al een zeer geslaagde middag, vindt Van den Berg. “Iedereen was ontspannen en had het erg naar de zin. Omdat het zo’n succes was, hebben we nu al besloten om de schaakmiddag voortaan elke drie maanden te houden. De volgende editie staat gepland voor 15 mei.

De tweede keer zitten we weer bij MoleMannn Tielens, maar Mustapha Eljarmouni heeft ons uitgenodigd om de schaakmiddag ook een keer bij hem in de schaakschool te houden. Hij is er de hele middag bij geweest en was erg enthousiast. Dit zou wel eens een hele leuke traditie kunnen worden.” Enthousiaste schakers Zijn er bij jou op de afdeling enthousiaste schakers? Dan kunnen die zich opgeven voor de schaakmiddagen bij Wouter van den Berg, e w.vandenberg@ggzingeest.nl

Rouwzorgplan Prezens

‘Rouw duurt je leven lang’ n Mariëlle van der Zwet

Rouwen is een normale reactie op een verdrietige, maar normale levensgebeurtenis. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 140.000 mensen, die ongeveer 450.000 dierbaren nalaten. De meeste nabestaanden redden het zelf met steun van hun omgeving. Vijf tot tien procent ontwikkelt een vastzittende, gecompliceerde rouw. Deze mensen zijn gebaat met gerichte professionele hulp. Naast het verlies door overlijden kennen we meerdere soorten verlies. Door echtscheiding, werkloosheid,

en/of ziekte (dementie). Rouwen is het antwoord op dat verlies. Het is een individueel proces dat je zelf moet doormaken, maar niet alleen. Steun is erg belangrijk. Toch is er weinig aanbod op het gebied van rouw en verlies. Joke Schippers, medewerker bij Prezens en gecertificeerd rouw- en verliesdeskundige, nam daarom het initiatief om het Rouwzorgplan Prezens te ontwikkelen: “Prezens wil kwalitatieve rouwzorg meer op de kaart te zetten. Weten dat wat je ervaart, ‘normaal’ is, bijvoorbeeld door lotgenotengroepen, dat geeft rust. Als mensen lange

tijd intens verdrietig blijven en niet in staat zijn hun ‘nieuwe’ leven vorm te geven, is dat mogelijk vastzittende rouw en kun je een depressie ontwikkelen. Individuele gesprekken kunnen dan helpen. Voor elke rouwende biedt Prezens steun op maat.”

Nieuwe rouwvisie Het plan is gebaseerd op de nieuwe rouwvisie en op wetenschappelijk onderzoek. Schippers: “De oude visie hield in dat je eerst door allerlei emoties heen moest, volgens bepaalde stappen. Dus je doet eerst dit, dan dat en als je dat hebt

doorlopen dan heb je het verwerkt.” Volgens de nieuwe visie rouw je, op je eigen manier, via twee wegen: de verlies- en de herstelkant, ofwel de doorleefkant. “Emoties spelen niet voor iedereen een even grote rol en zijn ook niet per se negatief.” Ook je gedachten zijn belangrijk. “Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken. Het is het verlies inschrijven in je eigen levensverhaal. Dit duurt je leven lang.” Volgens Schippers is rouwen dan ook niet ‘loslaten’, maar juist ‘verbinden’: “Je hoeft de overledene niet los te laten. En dat niet hoeven loslaten, geeft

mensen vaak ruimte en kracht. Ook in onze stepped care aanpak gaan we uit van die eigen kracht en regie; zo licht mogelijk beginnen naar meer waar nodig. Daarbij staat de rouwende centraal.” Op dit moment biedt Prezens individuele rouwgesprekken en verschillende groepen voor nabestaanden, ook na suïcide. Joke Schippers geeft daarnaast lezingen en trainingen over verlies en rouw. Ook heeft zij meegewerkt aan de nieuwe website rouwverwerking.mirro.nl met onder andere een zelfhulpmodule.

GGZ inGeest 2.0

Ik meet dus ik besta 5e jaargang, nummer 5 7 maart 2013 inDrukken is het tweewekelijkse medewerkersblad van GGZ inGeest. Oplage: 4.750. inDrukken wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Eindredactie Annemarie Burgers Redactie Dienst communicatie Aan dit nummer werkten mee Marlin Burkunk, Jeroen Kleijne, Sabine Schippers, Mariëlle van der Zwet Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Drukwerk DeltaHage, Den Haag Redactieadres GGZ inGeest, dienst communicatie t.a.v. inDrukken Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam T (020) 444 7011 E indrukken@ggzingeest.nl

inD ruk ken – 7 m a a r t 2 0 1 3

In deze rubriek vind je nieuwe apps, websites en andere IT-toepassingen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Helder uitgelegd, zonder jargon. Suggesties voor deze rubriek kun je mailen naar indrukken@ggzingeest.nl of via Yammer @inDrukken.

n Marlin Burkunk In de behandeling van psychische klachten kan de bewustwording van stemmingswisselingen over een lange periode een rol spelen. De Engelstalige, gratis app ‘Optimism’ wordt gebruikt als een dergelijke ‘mood tracking’ tool. De app biedt de mogelijkheid om dagelijks stemmingen en emoties te registreren. Samen met een professional kan de

www.findingoptimism.com/ n  n  itunes.apple.com/us/app/optimism/ id352262677?mt=8

cliënt de maandrapporten vervolgens bespreken om mogelijke patronen te ontdekken in emoties en gedrag. Waardoor op den duur ook een teken van terugval eerder gesignaleerd wordt. Al dan niet gealarmeerd door een signaal vult de cliënt onder de button ‘Core data’ zijn stemming in. Onder de buttons ‘Triggers’ en ‘Symptoms’ wordt de stemming nog meer specifiek onderzocht. ‘Optimism’ biedt de mogelijkheid om de titels boven een invulveld aan te passen aan de persoonlijke situatie. Want niemand is hetzelfde. 2

9

Profile for VUmc / VU University Medical Center Amsterdam

Tracer 05, 2013  

medewerkersblad VUmc

Tracer 05, 2013  

medewerkersblad VUmc

Profile for vumc