I.O. nr 4, maart 2012

Page 3

I.O. Magazine van het IOO MAART 2012

03

INHOUD Nr.4 21 21 ESS E ESSAY SSA SSA SAY AY Y

ma marc m arc ar rc bakker ba ba ak kk kk ke er over o ov ver ve er kl k klinisch lin li ini niissch ch redeneren r re ede ed den ene ner ere re en n bij bij bi ver verpleegkundigen ve erp rpl ple lee eeg egk gku kun un nd dig dig ige gen en 4 26 OK 26 OKT O OKTOBER, KTO KT TOB OBE OB BER ER R, 15.50 15.5 15.5 15 .50 50 0 UUR UUR UU UR

08

WAAR BLIJVEN PAUL EN AHMED? Meisjes streven jongens voorbij in het hoger (medisch) onderwijs. Hoe komt dat? Is het erg?

Uitreiking U Uitr ittre reik eiki kin ing ngg B BKO-certifi KO -ce KO -ccer ert rtifi ifi ficaten ccaate cat ten n

6-7 6-7 -7 EN? EN? EN N? Was Was a he het het eeen en ng goe goed oed oed d con co ccongres? ong ngr gres res? s?? + BUIT BUITENPOST BUI U TEN TEN ENP NP POS OST OS ST VUmc V Umc Umc mc in n het het buitenland buit bu iteenla and d

COL COLUMN CO OLUM UMN MN

Michiel M Mich icchi hie iell Peer P Peereboom, eere reb ebo boo oom om m, cab ca ccabaretier aba bar are reti tie ierr en en arts a arrtss

18 18 MEELOPEN M MEE EEL EE EEL LO OPE PEN PE PEN NM MET ME ET … ET

Jenny J Jen ennyy Viev en V Vieveen, ieve i vee eeen,, aan anesthesist nes est sth the hesi sis ist st iin n ople o opleiding p eid plei idin ding ngg

14 INTERVIEW

Marijk van der Wende Studenten selecteren aan de poort, een grote verantwoordelijkheid.

21 21 1 MIN M MINUUT INU NU UU UT UT

Signalementen S Sig igna ign nale alem em ment men ente ten n van van va n boeiende boe bo boei eie ien end nde dee artikelen artik rtike kel eleen

28 28 IOO IO OO NIE N NIEUWS: IIE EU EU UW WS: WS IOO o.a. o .a a. de de visitatie vis isiitat ta atie ie e VUmc VUmc S School choo ool o off M Medical e ed dic cal S Sciences cie ences

+A +AGENDA +A AG GENDA 32 3 2 DE MEESTER DE MEE MEE EEST ESTE STE TER ER R Didi D Did idi Bra idi B Braat, raat, raa at,, ho hoo h hoogleraar oog ogl gleera raa aar arr gy ggynaecologie gyn yna naaec eco col olo ogiee een n verlo ver e lo osku sk kun und nde dee UM U M MC CS t.. R adb ad db boud, ud d, N Nijm ijjm megen, meg verloskunde UMC St. Radboud, Nijmegen, herinnert h eri rin inn nne ner ert rt zzich ic ich ch h ee eeen en n in ins inspirerende nsp spi pir irer ere reend nde dee d docent ocen nt

24 ACHTERGROND Chirurgenwerk Bezuinigingen opvangen in het medisch onderwijs, nu nog zonder al te grote aderlatingen.

COLOFON I.O. staat voor ‘in opleiding’ en is een uitgave van het instituut voor onderwijs en opleiden van VU medisch centrum. Het verschijnt 3x per jaar. Eindredactie: Jan Spee en Marre Roozen; m.roozen@VUmc.nl Redactie-adviezen: Jacqueline den Bandt-Bloemzaad, Roel Breuls, Marjan van Duist, Lisette van Elswijk, Inèz de Jonge, Marianne A.R. Kooiman, Barth Koster, Scheltus van Luijk, Saskia Peerdeman, Lies Pelger, Jitta Reddingius, Lilian Rodenburg, Maybritt Stal, Cora Visser Bladconcept, vormgeving en eindredactie: Maters & Hermsen (Stan van Herpen, Jelle Hoogendam/Jan Peter Hemminga, Mascha Baarda) Artikelen: Saskia Engbers, Arjan Berben, Willy Francissen, Galiëne Gerritsen, Wilma Mik, Petra ter Veer, Marion Verstraeten Fotografie: Marcel van den Bergh, Merlijn Doomernik, Rafaël Philippen, Frank Ruiter, Maarten Willemstein, Thijs Wolzak Illustraties: Jelle Hoogendam, Marenthe Otten, Marieke van Gils Coverbeeld: Maarten Willemstein (foto) Drukwerk: Roto Smeets Redactieadres: VUmc, dienst communicatie, 4 X 190, Postbus 7057 1007 MB Amsterdam, tel. 020 - 444 7003, io@vumc.nl Oplage: 6000 ex. VUmc en GGZ inGeest zijn partners. VUmc maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): www.nfu.nl ISSN: 22114955 Stuur voor een gratis abonnement een mail met volledige adresgegevens naar io@vumc.nl

IO 4_Jelle.indd 3

06-02-12 14:33