Page 1

April 2014, jaargang 3, no 13

Nieuwsbrief

Geneeskunde opleidingen

Teddy Bear Hospital VUmc p.7

De Kritische Reflectie Vrije Universiteit, nader bekeken‌ p.10

Interview CĂŠline van Oirschot p.15


Inhoud | In dit nummer p.2 Heraccreditatie van de onderzoeks­ master Cardiovascular Research

­Treatment cursus 2013 p.5  Teaching and learning in Scandinavia p.6 Agenda Instellingstoets

Beeld DigiDaan

p.4  VUmc Cancer Biology and

p.6  Terugblik NVMO-congres 2013 p.7 Teddy Bear Hospital VUmc p.8 Ouderen­geneeskunde p.9  Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) van start! p.9  Team Onderzoek van Onderwijs gaat online

 Heraccreditatie van de onderzoeksmaster Cardiovascular Research

p.10 De Kritische Reflectie Vrije ­Universiteit, nader bekeken…

De visitatie van deze opleiding vond plaats eind november 2013. Tijdens

p.12 Speeddaten met de specialist!

de visitatie heeft de beoordelingscommissie de opleiding gevraagd om

p.13 Al brainstormend op weg naar een

voor 1 maart 2014 een document te maken met daarin beschreven de toe­

nieuwe missie en visie p.13 Echo Award 2014 p.14 Een multiculturele ontmoeting p.14 Kamervragen p.15 Interview Céline van Oirschot p.16 Op werkbezoek bij de opleidings­ ziekenhuizen p.17 Zij-instroom

komstvisie van de opleiding. De commissie oordeelt daarna over de accre­ ditatie.

D

e beoordelingscommissie van de KNAW heeft op 28 november 2013 gesprekken gevoerd met het management, de docenten, alumni en studenten van de onderzoeksmaster Cardiovascular Research. In het gesprek met het management heeft de commissie

voorgesteld om de beoordeling uit te stellen tot 1 maart om de opleiding een

p.18 Master geneeskunde

kans te geven haar toekomstvisie te presenteren, het programma aan te

p.19 Alliantie AMC-VUmc

­passen op het gebied van selectie en de beoordeling van de eindthesis en

p.20 Bachelor

om de voortgang van de cohorten tot en met 2011 te presenteren.

| Rubrieken

Innoveren De opleiding ziet dit voorstel als een uitgelezen kans om de opleiding te innoveren. Er is een kerndocententeam geformeerd dat in gezamenlijkheid

p.3 Kort nieuws uit het veld

de opleiding gaat verbeteren samen met Christa Boer als nieuwe opleidings­

p.20 De studentenraad aan

directeur.

het woord

Selectie van excellente studenten

| Colofon

De selectieprocedure wordt aangescherpt. Het komend collegejaar zal selectie plaatsvinden op basis van behaalde cijfers in de bachelor. De toekomstige student moet een 7.5 gemiddeld voor zijn bacheloropleiding hebben en een

Nieuwsbrief Geneeskunde

8 hebben behaald voor de eindthesis.

opleidingen

De onderzoeksmaster Cardiovascular Research is voortvarend van start

Frequentie: 5 x per jaar

gegaan en met de nieuwe koers zal de opleiding tot een parel van het master­

Oplage: 300

onderwijs gaan behoren.  Edwin Kanters, coördinator cardiovascular research

Druk: Reprografie VU

master VUmc School of Medical Sciences

Kopij: m.vandereijk@vumc.nl Coverfoto: Digidaan Vormgeving: designyard

2


Kort nieuws uit het veld Rashmi Kusurkar

knelpunten binnen VUnet, het

Nieuwe

associate editor

studentenportal, die opgelost

Opleidingsdirecteur

BMC Medical

moeten worden? Wat ontbreekt er

research master

Education

op Blackboard? Om antwoord te

Cardiovascular

Rashmi Kusurkar, hoofd

krijgen op deze vragen hebben de

Dr. Christa Boer is per 1maart

Onderzoek van Onderwijs, is als

communicatiemedewerkers van het

2014 benoemd tot opleidings­

associate editor toegetreden tot de

Instituut van onderwijs en opleiden

directeur van de research master

Editorial Board van BMC Medical

(IOO) studenten, docenten en enkele

Cardiovascular research. Zij is

Education. BMC Medical Education is

medewerkers van het IOO benaderd

werkzaam bij de afdeling

een geïndexeerd, peer-reviewed

met de vraag om deel uit te maken

Anesthesiologie en Cardio-thoracale

medisch onderwijskundig tijdschrift.

van een zogenaamde gebruikers­

chirurgie van VUmc.

 Anouk Wouters, namens Team Onderzoek

groep.

van Onderwijs

Bevindingen

Benoemingen

Deze gebruikersgroep krijgt een

P rof.dr. G.A.M. Widdershoven is

Vertrek semester­

vragenlijst voorgelegd en voert

benoemd tot vice-cursuscoördinator

coördinator prof.

concrete opdrachten uit op VUnet,

van de cursus Leren dokteren 4

dr. A. Pieters

Blackboard en website. De

Prof.dr. A. Pieters,

bevindingen van de gebruikersgroep

(benoemd per 1 februari 2014).

M w.dr. N.M. van Schoor is

semester­coördinator van het

zullen als leidraad dienen voor verder

benoemd tot vice-cursuscoördinator

tweede semester van jaar 2 neemt

onderzoek (o.a. in de vorm van

van de cursus Leeronderzoek 2

afscheid van VUmc. De heer Pieters is

groepssessies). Met de verkregen

(benoemd per 1 september 2013)

benoemd tot algemeen directeur van

input uit dit onderzoek kunnen wij

het Freudenthal Instituut. Het

de website, VUnet en Blackboard

Freudenthal Instituut is een integraal

verder optimaliseren, zodat deze

Agenda

onderdeel van de Wis- en

bronnen de gebruikers nog beter en

27 mei

Natuurkundefaculteit van de

sneller van informatie voorzien.

Vervolgbijeenkomst schakeljaar AMC-

Universiteit van Utrecht. Hij gaat zich

 Lisa van Kuijvenhoven, communicatie­

VUmc. Contactpersoon W. Koster

bezighouden met de didaktiek van de

medewerker Instituut voor onderwijs en

(w.koster@vumc.nl)

bèta wetenschappen. Prof.dr. G.A.M.

opleiden

Widdershoven, afdelingshoofd

27 juni

Metamedica/hoogleraar Medische

Themabijeenkomst masteropleiding

Filosofie en Ethiek zal de taak van

Meest gedownloade

geneeskunde.

semestercoördinator gedurende dit

artikel van het

Voor informatie: master1@vumc.nl

semester van de heer Pieters

NVMO

overnemen.

Tijdens het NVMO Congres werd bekend gemaakt dat het artikel van Rashmi Kusurkar, Hoe gebruiks­

hoofd Onderzoek van Onderwijs, een

vriendelijk is het

van de meest gedownloade artikelen

informatie­

(6e plaats) van Perspectives on

landschap van VUmc

Medical Education was. Het artikel,

School of Medical Sciences?

genaamd “Motivation in medical

Kunnen de bezoekers van de

students: A PhD thesis report”, is te

website van VUmc School of Medical

vinden op: www.ncbi.nlm.nih.gov/

Sciences (www.med.vu.nl) de juiste

pubmed/ 23316471#  Ulviye Isik,

informatie vinden? Zijn er nog

namens Team Onderzoek van Onderwijs

3


Amsterdam University College

VUmc Cancer Biology and Treatment cursus 2013

Voor het derde jaar is de 300 level bachelor cursus

vanwege de creativiteit en de verfrissende insteek van het

Cancer Biology and Treatment op het Amsterdam

onderwerp.

University College afgesloten met een inspirerende interactieve postersessie. Talentvolle studenten met

Amsterdam University College is een samenwerking van de

een Science Major kunnen aan deze jaarlijks

Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

georganiseerde cursus participeren.

Verscheidene VUmc docenten organiseren cursussen en

D

Cancer Biology and Treatment is er daar een van.  Marjan M. e cursus bestrijkt alle belangrijke moleculaire,

van Duist, PhD, cursuscoördinator en examinator Cancer Biology and

genetische, maar ook sociale aspecten van kanker.

Treatment course AUC, opleidingscoördinator Master Oncology VUmc

Onderzoekers van VUmc Cancer Center

School of Medical Sciences

Amsterdam en Nederlands Kanker Instituut delen

met deze studenten de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan deze cursus ruim verdubbeld en zijn de eerste studenten doorgestroomd naar de Master Oncology. Studenten hebben deze cursus over de gehele lijn boven het AUC gemiddelde beoordeeld (met uitschieters tussen de 4.0 en 4.5 op een 5 puntsschaal). Dit jaar heeft student Luuk van Helvert de door de Master Oncology beschikbaar gestelde poster prijs gewonnen voor zijn project: “Breast cancer treating strategies: an evaluation of Nipple-Areola-Complex tattoos from a quality of life perspective.” Studenten en docenten nomineerden dit project

4

Studenten van het Amsterdam University College tijdens de afsluitende postersessie van de Cancer Biology and Treatment cursus.


Cursus Onderwijskundig leiderschap

Teaching and learning in Scandinavia Het Center of Excellence in University Teaching (CEUT) van de Universiteit Utrecht organiseert al meer dan 10 jaar de Leergang Onderwijskundig Leiderschap.

D

it jaar wordt de leergang

Internationale topuniversiteiten

onderwijskwaliteit. Deze blik in de

voor het eerst exclusief

De studiereis heeft afgelopen februari

keuken liet tevens enkele mooie

verzorgd voor deelnemers

plaatsgevonden: vijftien deelnemers

voorbeelden zien van mogelijkheden

van de Vrije Universiteit

van verschillende faculteiten van de VU

voor professionele ontwikkeling van

(VU). De leergang geeft voortrekkers

bezochten universiteiten in

docenten. De universiteiten werken

van het onderwijs in diverse faculteiten

Kopenhagen, Uppsala en Stockholm

bijvoorbeeld actief aan de ontwikkeling

en opleidingen van de VU bagage mee

(Karolinska). Vanuit geneeskunde

van het docentschap met een

om als onderwijskundig leider

opleidingen VUMc School of Medical

excellentie keurmerk binnen een

optimaal te kunnen werken.

Sciences volgen Inge van Wijk

teacher academy.

(programmacoördinator zij-instroom), Gedurende een heel studiejaar zijn er

Marjan van Duist (opleidings­

Inspiratie

iedere maand thematische

coördinator master Oncology) en

De studiereis heeft veel inzichten

bijeenkomsten die anderhalve dag in

Michiel van Agtmael (internist en hoofd

en inspiratie gegeven. De opgedane

beslag nemen. In elke bijeenkomst

onderwijssectie farmacotherapie) de

kennis en ervaring zullen leidend zijn

staat een onderwerp centraal dat van

leergang. Zij staan op de foto met Jan-

voor de invulling van de aankomende

belang is voor onderwijskundig

Olov Höög, dean of education van het

studiebijeenkomsten tot en met het

leiderschap, onderwijsvernieuwing en

Karolinska Institutet.

najaar van 2014 en ook op de langere

curriculumontwikkeling: de

termijn bruikbaar voor de diverse

onderwerpen worden in hoge mate

Professionele ontwikkeling

opleidingen van VUmc.  Inge van Wijk

bepaald door de deelnemers zelf.

docenten

(opleidings­coördinator zij-instroom), Michiel

Tijdens de reis hebben de deelnemers

van Agtmael (hoofd sectie Farmacotherapie)

Gedurende de gehele periode werken

ervaringen uitgewisseld met leiders en

en Marjan van Duist (Opleidingscoördinator

alle deelnemers ook aan een innovatief

onderwijskundigen van deze

Master Oncology VUmc SMS)

project binnen de eigen faculteit of

internationale topuniversiteiten en

opleiding en is er een internationale

kennis opgedaan over vernieuwingen

studiereis van een week.

van onderwijs en borging van

De groep VU deelnemers van de leergang onderwijskundig leiderschap 2013-2014 tijdens hun bezoek aan de Universiteit van Uppsala, Zweden.

De drie huidige leergang deelnemers van de geneeskunde faculteit ontmoeten de decaan van onderwijs Jan-Olov Höög van het Karolinska Institutet in Zweden. V.l.n.r. Inge van Wijk, Jan-Olov Höög, Michiel van Agtmael en Marjan van Duist.

5


Instellingstoets VU

Agenda Instellings­toets

NVMO

T  erugblik op het NVMO-congres 2013

Op 17 en 18 maart vond de eerste ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg plaats op de VU. De commissie sprak met een groot aantal delegaties, waaronder het CvB, de Raad van Toezicht, decanen, onderwijsportefeuille­ houders, docenten en studenten. In de terugkoppeling aan het CvB heeft de com­ missie zich, zoals gebruikelijk, nog niet inhou­

O

p 7 en 8 november 2013 bezochten veertig VUmccollega’s en studenten het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) met het thema “Werving en Selectie”. Prof.

Roland van der Laan van UMC St Radboud opende het congres; de

delijk uitgesproken; dat gebeurt na het tweede

twee hoofdlezingen op de eerste dag werden verzorgd door prof.

bezoek in april. Wel uitte de commissie haar

dr. Fiona Patterson (University of Cambridge, UK) “Selection of

waardering over de ­inspirerende gesprekken.

medical students: Review of theoretical models & assessment methodologies” en prof. dr. Melvin Samson (Radboud UMC) “A

De commissie heeft de onderwerpen voor de

significant impact on health care: ook een ambitie voor onderwijs

tweede ronde in april van de Instellingstoets

en opleiding”. Verder was er veel keuze uit paper- en postersessies

Kwaliteitszorg bekendgemaakt, de zoge­

en workshops.

naamde trails. Geneeskunde wordt geïnter­ viewd in het kader van trail 3.

Herkennen van talent De volgende dag startte met een interessant debat over “Pro en

De trails richten zich op:

contra van selectie” met als moderatoren prof. dr. Marijke van Dijk

1. Visie op onderwijskwaliteit. De commis­

(UMC Utrecht), prof. dr. Bernard Himpens (KU Leuven) en twee

sie zoekt in de eerste plaats naar een actuele

Nederlandse en twee Vlaamse geneeskundestudenten. Tom van ’t

en eenduidige beschrijving van de visie op

Hek (voormalig hockeycoach en huisarts) sloot het congres af met

onderwijskwaliteit die de VU hanteert en die

een lezing over “Herkennen en begeleiden van talent: in de sport

onderscheidend is. Die beschrijving moet ook

en daarbuiten”.

concreet verwoord zijn, zodat de implementa­ tie ervan kan worden nagevolgd en resultaten

Nominaties voor beste en wetenschappelijke paper

kunnen worden vastgesteld.

VUmc-collega’s leverden actieve bijdragen in de vorm van (poster)

2. Werking van de PDCA-cyclus. De com­

presentaties, workshops en door abstracts te reviewen.

missie wil aan de hand van twee casussen de

VUmc-medewerkers hielden veertien presentaties; twee daarvan

werking van de kwaliteitszorgcyclus binnen de

waren genomineerd voor beste paper en één voor beste

VU onderzoeken. ­Aandachtspunten daarbij

wetenschappelijke paper.  Team Onderzoek van Onderwijs

zijn: (1) op welke wijze informatie over de onderwijskwaliteit van de werkvloer doordringt

Genomineerd voor beste paper:

tot de hogere lagen in de organisatie, (2) op

 Vos CMP, Galindo Garre F, De Haan M, Van Lambalgen AA,

welke wijze er van boven naar beneden wordt

Westerhof M, Croiset G, Wouters A. Decentrale selectie voor

gestuurd op onderwijskwaliteit. De commissie

geneeskunde bij VUmc: wat zijn de effecten?

koos hiervoor de opleidingen Gezondheidswe­

 Mak-van der Vossen MC, Peerdeman SM, Galindo Garre F, Croiset

tenschappen/Health Sciences en International

G, Kusurkar RA. Begeleiden van studenten na een onvoldoende

Business ­Administration.

voor Professioneel Gedrag: Voorspellen de leerdoelen van de

3. Organisatie. De commissie wil zicht krij­

student een succesvolle remediëring?

gen op de verdeling van de verantwoordelijk­ heden: op de verhouding tussen centraal en

Genomineerd voor beste wetenschappelijk paper:

decentraal en op de ruimte die binnen de cen­

 Westerman M, Teunissen PW, Vleuten CPM van der, Siegert CEH,

trale kaders voor onderwijskwaliteit bestaat

Scherpbier AJJA, Scheele F. Mind the gap; the transition to hospital

voor een lokale invulling en vertaling. Hierbij

consultant.

dient de invoering van de academische kern bij de faculteiten Geneeskunde en Exacte Weten­

Helaas zijn geen van alle verzilverd; in 2014 gaan we ons best

schappen als casus. Elise Baartman, stafmede­

doen om wel in de prijzen te vallen!

werker team ­Innovatie & kwaliteit

6


IMFSA

Teddy Bear Hospital VUmc

Consult bij de huisarts

diploma mee voor hun deelname

hun zieke knuffels ontmoetten

In de wachtkamer wordt een verhaal

aan TBH.

tachtig studenten tijdens het

voorgelezen om de kleuters te laten

Teddy Bear Hospital (TBH) VUmc,

wennen aan de omgeving, daarna

Leerzame ervaring

dat op donderdag 16 en vrijdag

worden zij een voor een opgehaald met

Het doel van TBH is om de kinderen op

17 januari plaatsvond.

hun knuffel voor een consult bij de

een speelse manier kennis te laten

huisarts: “Wat is er mis met de knuffel

maken met de gezondheidszorg, zonder

et TBH is een van de vele

en wat voor behandeling moet er

daarbij zelf patiënt te zijn, om zo de

projecten die mede mogelijk

gegeven worden?” Het hartje kan

angst voor dokters enigszins weg te

worden gemaakt door de

worden beluisterd en de knuffel kan

nemen. De (medisch) studenten krijgen

IFMSA-NL, International

opgemeten worden. Vervolgens kunnen

de mogelijkheid om hun

Federation of Medical Students’

ze langs verschillende afdelingen van

communicatieve vaardigheden te

Associations, een studentenorganisatie

het ziekenhuis: de röntgenafdeling waar

oefenen door te leren omgaan met

die zich richt op de bewustwording en

simulatie-röntgenapparaten zijn, de

kinderen. Voor beide partijen geldt dat

verbetering van Global Health.

kleuters krijgen een print mee van de

het uiteindelijk een leuke en leerzame

TBH is een rollenspel waarbij de

röntgenafbeelding, de operatiekamer,

dag is!  Jennifer Lam, Teddy Bear Hospital

kleuters hun knuffel(beer) meenemen

en de gipskamer waar een gebroken

commissie International Federation of Medical

naar een nagebootst ziekenhuis.

pootje kan worden gegipst of waar

Students’ Associations – VUmc (IFMSA)

De studenten spelen voor arts en

eventueel een verbandje kan worden

behandelen samen met de kleuters de

gelegd. Tot slot komen ze langs de

“patiënten”.

apotheek en krijgen ze na afloop een

Tweehonderdvijftig kleuters met

H

7


Ouderengeneeskunde

Gegrepen door ouderengeneeskunde

Artsen die in opleiding zijn tot specialist (AIOS)

uitschrijven van formulieren’. Het negatieve beeld van

ouderengeneeskunde blijken hun keuze voor dit

ouderengeneeskunde komt meestal door ervaringen buiten

vakgebied pas na hun studie geneeskunde gemaakt

en tijdens de studie.

te hebben.

T

Echt dokteren en tijde van hun studie hadden ze een ander beeld

De meeste studenten (afkomstig van verschillende

van ouderengeneeskunde. Dit blijkt uit een

faculteiten) hadden geen, weinig of te eenzijdig onderwijs

kwalitatief onderzoek dat ik heb gedaan onder

gehad in de ouderengeneeskunde.

AIOS ouderengeneeskunde en ter contrast met

Cursorisch onderwijs en een verplicht coschap kunnen

AIOS gynaecologie. AIOS gynaecologie daarentegen waren

laten zien dat het ‘echt dokteren’ is in het verpleeghuis om

tijdens hun studie al gegrepen door de gynaecologie, met

daarmee geneeskundestudenten te enthousiasmeren voor dit

name tijdens de coschappen.

interessante vakgebied.  Ariadne Meiboom, onderzoeker in opleiding, team onderzoek van onderwijs, specialist ouderen­

Beeld Ouderengeneeskunde

geneeskunde, hoofd sectie studentenonderwijs discipline

Het beeld ten tijde van hun studie kwam niet overeen met

ouderengeneeskunde, afdeling huisartsgeneeskunde en

hun ervaring wanneer ze eenmaal werkzaam waren in het

ouderengeneeskunde

verpleeghuis als ANIOS. Het bleek veel leuker, moeilijker, intensiever en zinvoller dan gedacht.

Voor het artikel zie: http://link.springer.com/

Citaat: ‘Dat was voor mij een van de doorslaggevende

article/10.1007/s12439-013-0056-y

redenen om dit vak te kiezen, dat je echt dokter kon zijn, in plaats van iemand die heel goed was in het snel

8


Docentprofessionalisering

Website

 Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) van start! Ervaren docenten, met coördinerende taken, kunnen vanaf 2014 deelnemen

Team Onderzoek van Onderwijs gaat online

aan de leergang Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en daarmee een SKO behalen. In 2013 liep aan de VU een

Team Onderzoek van Onderwijs

pilotgroep met docenten uit alle

heeft sinds kort een eigen

faculteiten, waaronder drie ervaren VUmc-docenten.

website. Eén van de VUmc-deelnemers aan de pilot: Thecla Hekker

Het team is opgericht om wetenschap­

De SKO is gericht op de seniordocent

pelijke onderbouwing te genereren

die verantwoordelijk is voor grotere

voor het onderwijs en opleiden binnen

onderwijsonderdelen, zoals het coördineren van een semester, een jaar of een

VUmc School of Medical Sciences. Met

leerlijn in de bachelor en/of master. Volgens de SKO vervult deze seniordocent

de website willen we ons onderzoeks­

vier rollen: de expert, de ontwerper, de coördinator en de mentor. Het SKO-

profiel verder uitbouwen door ons

programma is erop gericht om seniordocenten verdere verdieping en

team te profileren zowel nationaal als

verbreding in deze rollen te bieden, vooral op het raakvlak van onderwijs en

internationaal. Op de website is meer

(onderwijskundig) leiderschap.

informatie te vinden over alle teamle­

Een docent die bezig is met een SKO kan de kwaliteit van het onderwijs een

den, de onderzoeksprojecten, congres­

geweldige impuls geven, omdat deze docent een verbeterproject uitvoert

bijdragen, publicaties etc. Wetenschap­

binnen de eigen afdeling en daarin vaak ook collega’s betrekt.

pelijke jaarverslagen zullen ook op de

Eén van de VUmc-deelnemers aan de pilot was Thecla Hekker, die al een lange

website geplaatst worden.  Anouk

onderwijservaring heeft en een brede onderwijstaak vervult; ze is zowel actief

Wouters, namens Team Onderzoek van

in de bachelor en master geneeskunde als in de vervolgopleiding Medische

Onderwijs

microbiologie. “Het was heel inspirerend om met vijftien anderen in een groep te zitten. Er

Zie www.vumc.com/

waren veel verschillende faculteiten vertegenwoordigd en het was interessant

researchineducation

om te horen welke problemen zich elders voordeden en welke oplossingen daarvoor gekozen werden. Vooral een ‘eyeopener’ was dat, los van de disciplines, eigenlijk iedereen tegen dezelfde problemen in het onderwijs aanloopt. Dat relativeert. En dat je een aantal principes dus overal kunt toepassen, want ‘onderwijs is gewoon onderwijs’. De informatie die geboden werd was erg breed, zowel vanuit de VU, maar ook vanuit andere universiteiten. Onderwerpen als onderwijsvisie en -missie, financiering van onderwijs en kwaliteitszorg komen aan bod. Maar vooral waardevol vond ik dat de deelnemers werden gedwongen om, ondanks de dagelijkse drukte, eens echt bezig te zijn met onderwijs; door de boeken die je leest, de vragen die aan je worden gesteld, de opdrachten die je maakt en vooral ook door het verbeterproject, dat je ertoe zet om je ideeën ook in acties om te zetten.”  Jacqueline Gerritsen, coördinator SKO team docentprofessionalisering Ook in 2014 gaan er meerdere SKO-groepen van start. In de eerstvolgende groep zullen ook weer vijf VUmc-docenten meedoen. Mocht u belangstelling hebben voor deelname, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Gerritsen, j.gerritsen@vumc.nl, tel: 020-4441580.

9


Instellingstoets VU

De Kritische Reflectie Vrije Universiteit, nader bekeken… In het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg die op 17 en 18 maart jl bij de VU is gehouden, zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief, is een kritische reflectie geschreven. Aan de hand van de vijf standaarden uit het beoordelingskader van de NVAO

1

De identiteit van de VU; persoonlijk, open en verantwoordelijk

is deze reflectie opgebouwd. In deze aflevering zal

De begrippen persoonlijk, open en verantwoordelijk zijn

met name worden ingezoomd op de onderwijsvisie

abstracte begrippen. Bij persoonlijk kan worden gedacht aan

van de VU.

de dialoog tussen student en docent, ieder vanuit de eigen identiteit, waarbij ruimte is voor het debatteren over hoe

In het voorwoord van de Kritische Reflectie Vrije Universiteit;

levensovertuigingen ingrijpen op wetenschapsbeoefening. In

Instellingstoets, schetst de voorzitter van het College van

dit laatste zit nadrukkelijk het kenmerk open. De VU wil de

Bestuur, prof. mr. J.W. Winter, de positieve uitwerking die

kracht die vanuit de grote verscheidenheid qua achtergrond,

van de wake up call van de proefvisitatie is uitgegaan.

etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en

De vanzelfsprekendheid waarmee de eigen kwaliteitscultuur

leer-en levensstijl exploreren; niet alleen in het onderwijs

werd beleefd maakte de universiteit als geheel kwetsbaar.

maar ook in de buiten curriculaire academische omgeving.

Nu wordt er in de bestuurlijke geledingen, die grotendeels

Verantwoordelijk is de houding die de VU van haar student

vernieuwd zijn met ‘…een aanstekelijk enthousiasme..”

tijdens de studie verwacht. Studenten die gewend zijn

gewerkt aan verdere verbeteringen en vernieuwingen.

verantwoordelijkheid te nemen tijdens hun studie, nemen

Een taak die nooit af is maar continue aandacht vraagt.

deze dan ook in de pluriforme maatschappij en in het leveren

De Kritische Reflectie (KR) is geschreven en ingedeeld op

van een bijdrage aan de academische gemeenschap en de

basis van het beoordelingskader van de NVAO voor deze

samenleving.

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). In deze aflevering wordt de “Visie op de kwaliteit van het onderwijs’ besproken. Vanuit deze visie wordt de basis geformuleerd waarop beleid wordt gemaakt, daar over meer in de volgende nieuwsbrief. Visie op de kwaliteit van het onderwijs De onderwijsvisie die door de rector, prof. dr F. van der Duijn

2

Eigenstandige positionering van bachelor en master

Schouten, sinds zijn aantrede is aangescherpt, kan rekenen

In de KR beschrijft de VU haar duidelijke keuze voor de

op een groot draagvlak bij studenten en docenten. Het breed

zogenaamde eigenstandige opleidingen van bachelor- en

betrekken van faculteiten bij de onderwijsvisie door middel

masterniveau. Hierdoor zijn de bacheloropleidingen niet per

van verschillende sessies, heeft bijgedragen tot het creëren

definitie de vooropleiding voor een VU masteropleiding maar

van dit draagvlak.

kan ook – tijdelijk – de studie worden onderbroken door te

De visie op de kwaliteit van het onderwijs wordt in de

gaan werken en daarna een masteropleiding te volgen of de

onderwijsvisie samengevat in vier kernpunten:

opleiding buiten de VU in binnen- of buitenland te vervolgen. De VU begeleidt studenten hierin om een wel overwogen keuze te maken. De faculteiten zijn vrij om eigen keuzes te maken tussen mono- of multidisciplinariteit in hun bachelorprogramma’s . Wel zijn er gemeenschappelijke kenmerken geformuleerd voor alle bacheloropleidingen. Een daarvan is de academische kern die het academische karakter van de bacheloropleiding moet borgen. De masteropleidingen zijn sterk verbonden met de onderzoeks­functie van de VU. Alleen op de onderzoeks­ terreinen waar de VU internationale zichtbaarheid heeft,

10


kwaliteit van het onderwijs

biedt zij ook een masteropleiding. Naarmate de bachelor­ opleidingen breder worden op eindniveau zal een selectie bij de additionele toegangseisen een logisch gevolg zijn.

3

Internationalisering, nationale positie en regionale verankering

De VU streeft naar verdere internationalisering van haar masteropleidingen en op termijn ook van de bachelor­ opleidingen. De VU stimuleert het studeren aan een buitenlandse universiteit in de bachelor. Dit is niet altijd te realiseren daarom creëert de VU met ‘internationalisation at home’ een internationale ambiance. De masteropleidingen zijn merendeel Engelstalig en dat zorgt ervoor dat ongeveer

#1

“Het gaat erom studenten adequaat voor te bereiden op het bekleden van verantwoordingdragende posities in een maatschappij waarin diversiteit niet langer een al dan niet nastrevenswaardig bijverschijnsel is, maar een concrete en niet meer weg te denken realiteit.” Kritische Reflectie VU

1 op 5 masterstudenten niet Nederlandstalig is. Door regionale verankering, mede door een nauwere samen­ werking met de UvA, is een internationale inbedding eveneens ingevuld. De Amsterdamse regio ontwikkelt zich tot een Europees, economisch centrum.

4

Continue vernieuwing van het onderwijs

De VU ziet voor vernieuwing van het onderwijs, dat zij als een continu proces ziet, een belangrijke, dragende rol weggelegd voor de docenten en de opleidingsdirecteuren. Het leggen van een verbinding tussen de – internationale – wetenschap en het onderwijs is hier voorwaardelijk.

In de volgende nieuwsbrief zal aandacht worden

De betrokkenheid van docenten bij actueel wetenschappelijk

besteed aan het onderwerp ‘beleid’ en de keer daarop

onderzoek is daarbij een effectief instrument. Het is ook

aan de standaarden ‘resultaten en verbeterbeleid’.

daarom dat de VU in het eerste bachelorjaar docenten inzet die een grote affiniteit hebben met onderzoek. Zo komen

Meer weten over de onderwijsvisie van de VU,

studenten al in het begin van hun studie in aanraking met

download de brochure uit de reek Onderwijs op Koers

wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen dan zelf vaststellen

over de onderwijsvisie http://www.vu.nl/nl/Images/

of dit voor hen een interessante leeromgeving is. Daarnaast

Brochure_Onderwijsvisie_web_tcm9-373356.pdf

zet de VU sterk in op ICT en onderwijs met als doel verrijking van leer-en toetsomgeving.

 Elise Baartman, stafmedewerker team Innovatie & Kwaliteit

11


Kennismaking

Beeld Jean-Pierre Jans

Speeddaten met de specialist!

Veel studenten vinden het lastig om tot een

tropenarts is uniek in de wereld. Het beroep kenmerkt zich

weloverwogen beroepskeuze te komen. Tijdens

dat je als tropenarts in een ontwikkelingsland of binnen de

‘Speeddate de specialist’ kunnen studenten zich een

Internationale Gezondheidszorg werkzaam bent.

beeld vormen over hun toekomstig beroep.

O

Leerzame avond voor studenten p 4 maart jl. vond de jaarlijkse speeddatesessie

Al met al was het een leerzame avond voor de studenten en

plaats tussen artsen en studenten. Meer dan

resulteerde de avond in lachende gezichten van zowel artsen

vijfendertig enthousiaste artsen uit eenendertig

als studenten. Kitty Roseboom, secretaris van de Co-raad

verschillende disciplines deden mee aan de

Vumc, gaf na afloop van deze speeddate aan:

sessies. In rap tempo beantwoordden zij prangende vragen

“Door studenten de mogelijkheid te geven vragen te stellen

over hun specialisme, de balans tussen werk en privé, de

aan artsen, hopen wij de studenten wat handvatten mee te

opleiding tot medisch specialist, keuzes en ervaringen.

geven bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Dat die be­ hoefte er is, bleek wel uit de geweldige opkomst! Zes rondes

Kennismaking

lang waren alle tafeltjes gevuld en ook bij de borrel achteraf

Studenten konden tijdens deze sessies ook kennismaken met

kwamen er nog vele vragen en discussies tot stand”.

twee nieuwe specialismen, te weten ziekenhuisarts (de

 Kitty Roseboom, secretaris Co-Raad VUmc

opleiding ziekenhuisgeneeskunde zal vanaf per 1 juli 2014 erkend worden) en tropenarts (deze opleiding is erkend per 1 januari 2014). De opleiding tot ziekenhuisarts is gericht op het verdiepen van algemene medische kennis en medisch handelen, vooral met betrekking tot algemeen ziektekunde, patiëntveiligheid en continuïteit van zorg. De opleiding voor

12


Missie & visie

Al brainstormend op weg naar een nieuwe missie en visie Op 28 en 30 januari hebben in totaal maar liefst honderd deel­ nemers (opleiders, docenten, studenten en medewerkers) ­gebrainstormd over een nieuwe missie en visie voor de bachelor-

Nominatie

Eerstejaars master­ studente geneeskunde genomineerd voor de

Echo Award 2014

en ­masteropleiding geneeskunde. Omaima el Tahir, eerstejaars masNatuurlijk hebben de opleidingen al een missie en visie, maar er zijn twee

terstudente geneeskunde bij VUmc

redenen om deze te vernieuwen. De eerste reden is dat de VU een nieuwe

School of Medical Sciences,

onderwijsvisie heeft omarmd; de visie van de geneeskunde opleiding zal

behoort tot één van de finalisten

hierop aangepast worden. De tweede reden is dat de opleiding wil inspelen

van de ECHO Award 2014.

op veranderingen in het beroepenveld en specifiek op het beroep van arts. Er zijn twee rondes geweest waarin groepen van acht personen

De ECHO Award is een jaarlijkse Award,

discussieerden over twee onderwerpen. Tijdens de eerste ronde is gesproken

die toegekend wordt aan allochtoon

over het profiel van de VU geneeskundestudent: wat voor basisarts leveren

toptalent in Nederland. Op vrijdag 11

we af aan de maatschappij? In de tweede ronde is ingegaan op wat een

april 2014 wordt bekend gemaakt wie

dergelijk profiel betekent voor de opleiding.

de winnaars zijn en vindt de uitreiking van de ECHO Awards voor de veer­

Geneeskundestudenten van VUmc zijn geselecteerd om “ertoe te willen doen”

tiende keer plaats. De winnaars wor­

en op schoolprestaties. Ze zijn leergierig, zelfstandig, betrokken en nemen

den beloond met deelname aan een

hun verantwoordelijkheid. Voor deze jongeren op weg naar volwassenheid

summercourse aan UCLA, the Univer­

willen wij dat zij over voldoende kennis beschikken en goed kunnen

sity of California Los Angeles in de

‘dokteren’. De praktijk vinden we belangrijk maar ook de competenties

­Verenigde Staten.

moeten ruim aan bod komen. We willen onze studenten een zodanig academisch werk- en denkniveau meegeven zodat ze later richtlijnen kunnen

Platvorm voor verhalen

opstellen en daar weloverwogen vanaf kunnen wijken. Studenten leren van

Deze prijs maakt talent dat schuilt

en met elkaar. Nieuw is aandacht voor managementskills en omgaan met

in de verschillende gemeenschappen

werkdruk. Uiteraard worden studenten in staat geacht om te reflecteren op

in Nederland zichtbaar en biedt hen

hun gedrag. We hebben hiervoor een goed onderwijsklimaat nodig, goede en

een platform om hun verhalen,

benaderbare docenten en een goede organisatie.

­ervaringen en toekomstvisie te delen. Een voordracht voor de ECHO Award

De opbrengst van beide goed bezochte brainstormsessies resulteert in een

betekent toetreding tot het ECHO

nieuwe missie en visie voor de geneeskunde opleiding. Een overzicht van de

Ambassadeurs­­netwerk van meer dan

opbrengst zal binnenkort aan de deelnemers verstuurd worden.

400 ECHO Ambassadeurs en houdt in:

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met

actief ­meedenken in onderwijsvernieu­

Franciska Koens, 020-4445761 of f.koens@vumc.nl.  Franciska Koens,

wing, interactie met politiek en sparren

stafmedewerker team Innovatie & Kwaliteit

met het bedrijfsleven. Daarnaast wor­ den alle voorgedragen kandidaten uit­ genodigd om bij te dragen aan de Junior Academy, een Kinderuniversiteit voor leerlingen in het basisonderwijs. Op deze wijze draagt de ECHO Award bij aan het samenbrengen van verschil­ lende werelden wat niet alleen ten goede komt aan de student, maar ook aan de kwaliteit van het onderwijs, de economie en de maatschappij (bron: www.echo-net.nl).  Inge van Wijk, opleidingscoördinator zij-instroom

13


Een multi­culturele ontmoeting

Kamervragen

R  eactie Jet Bussemaker naar aanleiding van kamervragen PVV over de multiculturele ontmoetingsdag

Halverwege januari jl. vond de multiculturele vrouwendag plaats. Sinds een aantal jaar wordt deze dag ieder jaar

“De eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en

door VUmc School of Medical Sciences

het respecteren van ieders geloofsovertuiging zijn

georganiseerd, speciaal voor

fundamentele waarden van onze samenleving.”

geneeskundestudentes en hun moeders, zussen en vriendinnen.

Zo antwoordt Jet Bussemaker op Kamervragen van de PVV over een multiculturele ontmoeting van vrouwen op VUmc.

Op deze multiculturele dag leren de vrouwen

Bussemaker reageert daar nu uitvoerig en inhoudelijk op.

elkaar kennen, de geneeskundeopleiding, de carrièremogelijkheden en ook VUmc.

“VUmc geeft aan dat de doorstroom van studentes van nietNederlandse afkomst naar de vervolgopleiding voor medisch

Interessante paneldiscussie

specialisten gering is. Dat is jammer, omdat het vaak om

Ook dit jaar was deze dag weer een groot

goede studentes gaat, met de potentie een goed medisch

succes. De dag begon met een interessante

specialist te worden. Het doel van de ontmoetingsdag was

paneldiscussie, waarin verschillende zaken

om deze studentes te laten kennismaken met twee

rond het arts-zijn besproken werden door

vrouwelijke rolmodellen en ze tijdig te informeren over de

verschillende vrouwen die op andere

mogelijkheden voor specialisatie in een vervolgopleiding.”

momenten in hun carrière waren. Onderwerpen als cultuurverschillen in de zorg, welke

Mede namens haar collega Asscher wijst de minister er op,

specialisatie kies ik en hoe kom ik in opleiding

dat deze aanpak bij VUmc aansluit bij de onderwijs­

werden besproken.

inhoudelijke noodzaak om studenten in de professies en disciplines van deze tijd een besef van een grote

Kennismaking

verscheidenheid van achtergronden mee te geven.

De deelnemers konden tijdens een heerlijke lunch met elkaar en met de organisatoren van

“Goede zorg heeft een belangrijk cultureel aspect: in

deze dag kennismaken. Het middagprogramma

Amsterdam wordt zorg gegeven aan circa 40% patiënten van

bestond uit een workshop hechten, een

niet-Nederlandse origine, uit zeer diverse culturen en met

rondleiding door de wereldkeuken van VUmc

175 nationaliteiten. VUmc wil al zijn studenten besef van

en de nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH). Het

diverse culturele achtergronden meegeven, zodat ze later in

was indrukwekkend om te zien hoeveel

de beroepspraktijk de patiënt centraal kunnen stellen, op

verschillende soorten maaltijden worden

medisch en cultureel vlak. Dit helpt studenten om te gaan

klaargemaakt voor de patiënten in het

met lastige dilemma’s in hun toekomstige beroepspraktijk.”

ziekenhuis. (bron: www.scienceguide.nl.) Al met al was het een mooie dag en het was boeiend om met vrouwen van gedachten te wisselen over de huidige positie van de vrouw als arts in een multiculturele samenleving.  Casey Grandbois van Ravenhorst, studentassessor

14


Interview met Céline van Oirschot, ambtelijk secretaris van de examencommissie

“Ik ben onder de indruk van de inzet van alle mensen hier” Sinds 1 januari van dit jaar is Céline van Oirschot ­ambtelijk secretaris van de examencommissie. Ze studeerde Nederlands in Leiden en later Bedrijfskunde aan Nyenrode, is dol op lezen en haar man en dochtertje van 5.

W

at wekte je interesse voor deze functie “Ik heb hiervoor bij het ministerie van Onderwijs gewerkt. Daarna maakte ik de overstap naar de Technische Universiteit

Delft omdat ik dichter bij het onderwijs wilde zitten. Ik vind het mooi om te zien hoe jonge mensen zich ontwikkelen en hoe je daar als onderwijsinstelling aan bij kunt dragen. Ik hield me bezig met bedrijfsvoering en onderzoek. Toen ik deze functie zag, was ik meteen geïnteresseerd. Zo’n examencommissie zit nog dichter op het onderwijs en een geneeskundefaculteit leek me ook heel boeiend.” Wat viel je op toen je hier begon? “Wat me hier echt opvalt is de inzet van alle mensen van de School of Medical Sciences. Het zijn enorme professionals die Beeld Peter Gerritsen

zich helemaal inzetten om het onderwijs zo goed mogelijk te maken.”

Geef eens een schets van je werk “Ik bereid alle vergaderingen van de examencommissie voor en handel alle besluitvorming af. Ik zorg dat de juiste

Céline van Oirschot,

procedures worden gevolgd, dat iedereen goed wordt

ambtelijk secretaris van de

geïnformeerd, dat mensen goed betrokken zijn en dat de

examencommissie

communicatie goed loopt. Dit doe ik samen met Diana Visser, de stafmedewerker van de examencommissie die me ondersteunt. De examencommissie zelf richt zich natuurlijk op alle zaken rondom de examinering. Waar het uiteindelijk

Waar ben je nu vooral mee bezig?

om gaat is dat de student die hier afstudeert, voldoet aan alle

“We zijn bezig om een nieuwe structuur voor de

voorwaarden om zijn of haar graad te ontvangen. Een

examencommissies in te voeren. Door een aantal landelijke

voorbeeld: als mensen vrijstellingen willen, dan komen ze

ontwikkelingen en wetswijzigingen is versterkte aandacht

naar de commissie. Die kijkt dan of de student, bijvoorbeeld

voor rollen en taken van examencommissies noodzakelijk. En

met een vervangende opdracht, nog steeds voldoet aan het

ik ben van plan om contact te leggen met ambtelijk

niveau dat hier wordt gevraagd.”

secretarissen van andere faculteiten om te horen hoe zij het doen. Daar kunnen wij weer van leren.”

Het is een heel ondersteunende functie “Ja. Ik ben de olie in de machine en dat past goed bij me. Eraan bijdragen dat alles op orde is en goed loopt, dat maakt werken voor mij leuk.” 15


Master geneeskunde

Beeld DigiDaan

Op werkbezoek bij de opleidings­ziekenhuizen

Een delegatie van de masterraad, aangevuld met een lid van de

feedback, zowel mondeling als

examencommissie, heeft het afgelopen halfjaar werkbezoeken afgelegd

schriftelijk. Docenten willen graag dat

aan de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) / OZON (Onderwijs &

de cijferbeoordelingen beperkt blijven

opleiding, Zorg & onderzoek-netwerk)-ziekenhuizen waar VUmc compas

tot maximaal een tussentijdse –

tenminste voor drie disciplines coschappen verzorgt.

en een eindbeoordeling van de stage.

D

Een aantal docenten vindt dat de e delegatie van de

en organisatie-aspecten en er werd

beoordeling ook zonder cijfers kan.

masterraad en het lid van

gekeken naar de toekomst. De hele

Om deze reden is de master in januari

de examencommissie

masteropleiding in het betreffende zie­

met een pilot met aangepaste beoordel

bezochten de volgende

kenhuis was onderwerp van gesprek.

ingsboekjes(feedbackboekjes) van start gegaan voor de M2 stages interne

ziekenhuizen: Westfriesgasthuis, Spaarne Ziekenhuis, Kennemer

Tevreden

geneeskunde. De eerste resultaten van

Gasthuis, Medisch Centrum Alkmaar,

Docenten zijn tevreden over de

de pilot worden na de zomer verwacht.

Rode Kruis Ziekenhuis, Sint Lucas

coassistenten van VUmc: de

Docenten onderschreven het belang

Andreas Ziekenhuis, Ziekenhuis

competenties zijn goed. Het

van docentprofessionalisering, maar

Amstelland, Slotervaartziekenhuis,

kennisniveau is voldoende maar kan

ervaren weinig ruimte hiervoor

Tergooi, Gemini Ziekenhuis en

op een aantal punten beter. Zeer

vanwege hun patiëntgebonden taken.

Waterlandziekenhuis.

tevreden zijn de ziekenhuizen over de semi-artsstages. De bijna-artsen zijn

Conclusie en vervolg

Doel en inhoud van de

zeer gemotiveerd, hebben een goede

De werkbezoeken zijn door alle

werkbezoeken

inzet en leveren een hoge kwaliteit.

partijen als heel nuttig ervaren.

Het doel van de werkbezoeken was:

Over de korte stages, zowel in M1 als

Ze hebben bijgedragen aan een

Het bespreken van de samenwerking

M2, wordt de wens geuit om de stages

helder inzicht in de wijze waarop het

tussen het betreffende ziekenhuis en

te combineren tot een langere stage

onderwijsprogramma van VUmc in

VUmc en het leren van de ervaringen

met meer tijd om de studenten goed te

de praktijk uitgevoerd wordt en hoe

die de docenten hebben met het mas­

begeleiden, trainen en te beoordelen.

docenten in de affiliatieziekenhuizen

tercurriculum. Tijdens de gesprekken

Studenten krijgen volgens de

het programma ervaren. In de

was er speciale aandacht voor speci­

ziekenhuizen ruim de gelegenheid om

verslaglegging van alle bezoeken zijn

fieke punten uit de landelijke visitatie

voldoende patiënten te zien.

actiepunten opgenomen, die op dit moment uitgevoerd worden. Het

en de ontwikkelingen in de master­ opleiding: het schakeljaar en de

Start pilot feedbackboekje

voornemen is om over twee jaar

­alliantie AMC-VUmc. Er werd nader

Een verrassende uitkomst van de

opnieuw op werkbezoek te gaan bij

kennis gemaakt door in gesprek te

bezoeken was dat alle docenten pleiten

de OOR/OZON ziekenhuizen.  Hester

gaan over de ervaringen in het onder­

voor de afschaffing van de cijfermatige

Daelmans, programmaleider master en

wijs aan coassistenten. Dit ging zowel

beoordelingen. Er wordt meer waarde

Joke Jansen stafmedewerker team

over de inhoud als over de logistieke-

gehecht aan goede constructieve

Innovatie & Kwaliteit

16


Zij-instroom

G  rote belangstelling voor zij-instroomprogramma VUmc De afgelopen twee maanden konden studenten met een (bijna) afgeronde bacheloropleiding in de Life Sciences zich aanmelden voor het zij-instroomprogramma VUmc, waarin zij in vier jaar worden

Studentzaken

O  ud Honours Programme-student Astrid van der Veldt naar congres van

Nobelprijs­ winnaars

opgeleid tot arts en klinisch onderzoeker. Astrid van der Veldt, internist De eerste twee jaren meldden 128 kandidaten zich aan voor het programma.

VUmc in opleiding, reist deze

Dit jaar hadden wij aanzienlijk meer inschrijvingen dan de voorgaande twee

zomer af naar Duitsland om deel

jaren, namelijk 170 in plaats van 128. Samen met onze collega’s van het zij-

te nemen aan de Lindau Nobel

instroomprogramma van het AMC hebben we afgelopen vrijdag 7 maart jl.

Laureate Meetings.

weer de kennistoets, het eerste onderdeel van de selectieprocedure, afgenomen. Voor het eerst namen we deze toets digitaal af. In de digiTenT

Van 29 juni tot 4 juli 2014 komen bijna

maakten meer dan 230 kandidaten de toets om uiteindelijk bij één van

600 jonge onderzoekers uit de hele

beide zij-instroomprogramma’s toegelaten te worden.  Inge van Wijk,

wereld bij elkaar in Lindau.

opleidingscoördinator zij-instroom

Astrid van der Veldt kreeg begin maart bericht dat zij definitief geselecteerd is voor de Lindau Nobel Laureate Meetings. Deze jonge onderzoeker heeft tijdens haar geneeskunde opleiding aan het Honours Programme deelgenomen. Het Honours Programme is een vier jaar durend onderzoeksprogramma dat studenten naast hun reguliere geneeskunde opleiding kunnen volgen. Inmiddels is zij gepromoveerd op twee proefschriften en in opleiding bij interne geneeskunde. Het doel van de Lindau Nobel Laureate Meetings is het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge wetenschappers als Nobelprijs­ winnaars.  Inge van Wijk, opleidingscoördinator zij-instroom

17


Master geneeskunde

Beeld DigiDaan

Druk bezochte themabijeenkomst masteropleiding geneeskunde

De opkomst van de tweede themabijeenkomst van de

E-learning in de (nabije) toekomst

masteropleiding geneeskunde eind januari 2014 was

Dr. Jochen Bretschneider, KNO-arts en projectleider Mobile

hoog.

Learning Initiative VUmc, demonstreerde de extra mogelijk­

M

heden die digitale, interactieve klappers in de bachelor en w.dr. Hester Daelmans, programmaleider

master hebben om de student op een andere manier dan

­master opende de ochtend met een korte

gebruikelijk de leerstof aan te bieden. Filmpjes en interac­

terugblik op het afgelopen jaar én een vooruit­

tieve lessen zijn te vinden op http://mlivumc.com.

blik naar 2014. Tijdens deze bijeenkomst

­werden docenten, coördinatoren, examinatoren en andere

Toetsing in de master

betrokkenen bij de master VUmc compas geïnformeerd

Mw. Floor Mulder, stafmedewerker toetsing IOO, benadrukte

over (nieuwe) ontwikkelingen in het masteronderwijs.

dat toetsing het eindpunt van het onderwijsprogramma is

Naast presentaties vond er ook discussie plaats.

en dat een toets als meetmoment kan dienen om te beoor­ delen of de student de leerdoelen uit het onderwijspro­

Professionele ontwikkeling

gramma heeft behaald. Er kwam een levendige discussie op

Het belang van de onderwijslijn Professionele ontwikkeling

gang over de bruikbaarheid van de stagebeoordelingen als

werd toegelicht door mw. prof.dr. Saskia Peerdeman, exami­

toetsen in de masteropleiding.

nator Professionele ontwikkeling. De onderwijslijn draagt bij aan de ontwikkeling van de student tot arts als Medisch Pro­

Afsluiting

fessional. Professionele ontwikkeling wordt in goede

Hester Daelmans sloot de ochtend af. “Het was een boei­

samenhang met het stage onderwijs aangeboden, is context

ende ochtend! Heel fijn om met de mensen uit de partnerzie­

gebonden en vindt op meerdere momenten in het master­

kenhuizen in gesprek te gaan over de opleiding”. Er is veel

curriculum plaats.

gebeurd, maar er gaat nog veel meer gebeuren. We zitten niet stil en proberen continu in beweging te blijven. De ont­

Het schakeljaar, op weg naar de vervolgopleiding

wikkelingen rondom het schakeljaar en de pilot met het

In masterjaar 3 wordt een schakeljaar ontwikkeld. Doel van

gebruik van feedbackboekjes in de werkstage interne

het schakeljaar is al zoveel competenties te verwerven dat

geneeskunde zijn daar goede voorbeelden van”.

het verkorten van de specialistische vervolgopleiding met

De suggesties ter verbetering, die de deelnemers op een

een halfjaar verkort kan worden. Bij het ontwerpen van het

evaluatieformulier kenbaar hadden gemaakt, neemt de

schakeljaar trekken VUmc en AMC samen op. Prof.dr. Sven

organisatie mee naar de volgende bijeenkomst op dinsdag

Danner, examinator semi-artsstage, besprak de stand van

17 juni a.s.  Joke Jansen, stafmedewerker team Innovatie &

zaken en de dilemma’s rondom de invoering van het

Kwaliteit

­schakeljaar in M3. 18


Alliantie AMC-VUmc

Pilot schakeljaar AMC en VUmc in januari 2015 Vanaf begin 2015 zullen AMC en VUmc een dedicated

Over de selectie voor het schakeljaar vond de groep dat er

schakeljaar pilot met een beperkt aantal studenten

idealiter dubbele selectie plaatsvindt; zowel voor het

starten.

schakeljaar als voor de vervolgopleiding. Hierover zijn ook zorgen geuit: kun je bijvoorbeeld met een Amsterdams

Studenten die geselecteerd worden om een dedicated

schakeljaar korting krijgen op een vervolgopleiding in

schakeljaar te volgen kunnen hiermee mogelijk een korting

Groningen en vinden er al niet genoeg selecties plaats binnen

van uiterlijk een halfjaar op hun vervolgopleiding krijgen.

de geneeskunde opleiding? Er wordt daarom nog verder

Op 5 februari kwamen ongeveer honderd opleiders,

nagedacht over selectie.

medewerkers van de basisopleiding en student­ vertegenwoordigers van AMC en VUmc in het auditorium

Een volgende bijeenkomst vindt plaats bij het AMC op 27 mei.

van de VU bijeen om te brainstormen over het schakeljaar.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact

Tijdens de brainstormbijeenkomst is in kleine groepen

opnemen met Werner Koster (w.koster@vumc.nl,

gediscussieerd over twee onderwerpen: het

020-4441787).  Franciska Koens, stafmedewerker team

competentieprofiel van studenten voor het schakeljaar en

Innovatie & Kwaliteit

de selectie voor het schakeljaar. Over het eerste onderwerp zijn bijna op alle competenties punten genoemd die men belangrijk vindt. In onderstaande tabel zijn de genoemde punten gerubriceerd opgenomen.

Competenties medisch handelen

Inhoud medisch inhoudelijk goed, kunnen ‘dokteren’, kennis en toepassen hiervan, brede medische kennis

communicatie

communicatievaardigheden, taalvaardigheid, verplaatsen in de patiënt, shared decision making, samenvatten

samenwerking

teamspeler

kennis en wetenschap

afwijken van theoretische kaders, leiding geven aan jongere co-assistenten, kritisch kunnen denken, evidence-based practice

organisatie

organiseren van het werk, kostenbewust, verantwoordelijkheid nemen, hoofd- en bijzaken onderscheiden

professionaliteit

zelf hulp vragen, omgaan met werkdruk/stress, kunnen reflecteren, grenzen kennen, houding naar patiënten

overig

beschikken over algemene kennis, snel vaardigheden aanleren/leerbaar, zicht op de gang van de patiënt in het ziekenhuis/instanties, streetwise

19


Bachelor

D  ecentrale selectie 2014-2015 van start Ook dit jaar richt onze decentrale selectie zich weer op kandidaten die nu voltijds in 6-VWO zitten (60% van de 350 beschikbare plaatsen).

Studentenraad aan het woord

B

este allemaal, De SR heeft een aantal drukke, maar vooral hele leuke maanden achter de rug. We zijn druk bezig geweest met het werven van kandidaten voor de Studentenraad.

Gelukkig zijn er veel enthousiaste studenten die een jaar als

Andere kandidaten hebben nog steeds toegang

raadslid aan de slag willen gaan. Binnenkort zijn de sollicitatie­

tot de studie geneeskunde bij VUmc via loting:

gesprekken en stellen we een kieslijst samen. Half mei zijn de

40% van de 350 beschikbare plaatsen (minus de

verkiezingen en zal de definitieve raad van het studiejaar

8+’ers).

2014-2015 gevormd worden, dus houd dat alvast in de gaten!

De sterk uiteenlopende achtergrond van de

De alliantie tussen AMC en VUmc staat hoog op de agenda van

kandidaten maakte voorheen een bevredigende

de SR en dan natuurlijk met name de gevolgen van deze

selectie lastig. Schoolprestaties, buitenschoolse

samenwerking voor de studenten. Onlangs hebben we hier een

activiteiten en cognitie konden niet goed

goed gesprek over gevoerd met de decaan, prof.dr. Wim Stalman.

vergelijkbaar gewogen worden. Dit resulteerde

Vorige maand hebben we de ‘Lucht Je Hart’ week georganiseerd.

in een relatief groot aantal 1e jaars studenten

Een week lang kon je ons met een groot houten hart in de

met reeds één of meer studiejaren achter de rug

medische faculteit vinden, een hart waar studenten hun klacht

(> 50%). Daarom is de selectieprocedure vanaf

(of juist een compliment!) op konden plakken.

2013 gericht op een specifieke groep met een

Daar zijn hele bruikbare tips uitgekomen waar de SR mee aan

goed vergelijkbare achtergrond: scholieren uit 6

de slag gaat.

VWO. Dit heeft effect gehad op de samenstelling van de studenten in het 1e jaar 2013-14: circa

Voor vragen of suggesties kunnen jullie ons altijd bereiken

80% heeft geen eerdere studie gevolgd.

via de mail: studentenraad@vumc.nl, of voeg ons toe op facebook.

De eerste ronde is inmiddels bijna achter de rug; de curriculum vitae en schoolprestaties

met vriendelijke groet,

van de kandidaten zijn beoordeeld. Van de

Tess Vader

~ 400 kandidaten gaan er ~ 240 (aantallen

Secretaris internus 2013-2014

vergelijkbaar met vorig jaar) door naar de 2e ronde begin juni (cognitieve toetsen). Net als vorig jaar bedragen de percentages aangemelde jongens en jongens die doorgaan naar de tweede ronde circa 30%. Een uitdaging voor de komende jaren is een zodanige aantrekkings­kracht voor jongens te creëren dat het percentage jongens dat geneeskunde wil gaan studeren bij VUmc toe gaat nemen, zodat we een meer even­ wichtige verdeling zien tussen jongens en meisjes. Ton van Lambalgen, voorzitter decentrale selectie VUmc School of Medical Sciences

Nieuwsbrief geneeskude opleidingen  

April 2014, jaargang 3, no. 13.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you