Page 1

30 mei 2013 – nummer 11

Opleiding verandermanagement

Martina Cornel stopt met examencommissie

‘Samen waar het kan, apart waar het moet’

‘Ik ben een generalist’

Lotgenotengroepen Cliënten Belangen Bureau

P&O-adviseurs nemen hun strategische adviesfunctie serieus. Zij volgden een opleiding verandermanagement  ▶ pagina 2

‘Onafhankelijk toezicht was een woord, is nu een feit. De visitatie laat zien dat de kwaliteit van de toetsing in VUmc is verbeterd  ▶ pagina 3

Hoogleraar epidemiologie Maarten Boers stuurde een open brief over de alliantie met het AMC. Joep van der Velden reageert  ▶ pagina 4

Heleen Oudemans – van Straaten is benoemd tot hoogleraar intensive care  ▶ pagina 7

In de lotgenotengroepen van het CBB van GGZ inGeest leren mensen van elkaars ervaringen en verhalen  ▶ inDrukken

Operatie MRI verloopt vlekkeloos

03.30 uur: de grootste zelfrijdende kraan arriveert

Foto’s digidaan

11.30 uur: de kraan is gemonteerd

12.15 uur: de MRI wordt door het dak van de poli naar binnen gehesen 06.30 uur: de ballast van de kraan en de ‘JIB’ komt aan

Het vervangen van de verouderde, in 2001 aangekochte, mri op de vierde etage van de polikliniek is vlekkeloos verlopen. In verband met het enorme gewicht van de mri, ruim 6.000 kilo, en de grote afstand tussen de losplaats aan de Amstelveenseweg en de mri-ruimte, moest

groot materieel worden ingezet. In de vroege ochtend van zaterdag 18 mei arriveerde de grootste zelfrijdende kraan van het bedrijf Mammoet. Twee rijbanen van de Amtelveenseweg werden afgezet en vervolgens kwam in konvooi de ballast van de kraan aan. Ook de vrachtwagens

met onderdelen van de zogenaamde ‘jib’, het lange stuk waar de last aan komt te hangen, reden mee in het konvooi. Pas toen kon de montage van het enorme gevaarte beginnen, een werk dat bijna acht uur in beslag nam. Uiteindelijk mat het gevaarte samen met de jib 135 meter, een flink

stuk hoger dan de Domtoren (112,35 meter). Met uiterste precisie werd de Toshiba mri rond lunchtijd over de gebouwen van de polikliniek naar het dak boven de mri-ruimte gehesen. Via een speciaal voor dit doel op maat gemaakte opening werd het apparaat

Financieel resultaat 2012 pakt positief uit Ondanks de roerige tijden heeft VUmc het jaar 2012 op veel terreinen positief kunnen afsluiten, zowel financieel als op andere gebieden. In totaal heeft VUmc een omzet behaald van €666 mln. (exclusief GGZ inGeest) en een positief bedrijfsresultaat van €15 mln. Dit resultaat van ruim 2% van de omzet wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is nodig om ook in de toekomst tegenslagen te kunnen opvangen en het stelt ons ook in staat om indien nodig geld van de bank te kunnen lenen.

Patiëntenzorg De omzet patiëntenzorg was in geld gemeten marginaal hoger dan in 2011. Het is te merken dat de groei die VUmc de afgelopen jaren heeft doorgemaakt nu afvlakt. Wij zijn in staat gebleken om de kosten voldoende in de hand te houden. Het aantal personeelsleden was nagenoeg gelijk aan het vorige jaar,

maar door met name de cao-stijging en hogere sociale lasten stegen de loonkosten van VUmc medewerkers met bijna €12 mln. Een deel van de omzet, en daarmee ook een flink deel van het positieve bedrijfsresultaat is overigens te danken aan incidentele meevallers. De belangrijkste is de zogenoemde transitievergoeding die VUmc in 2012 ontving. Dit is een tijdelijk vangnet dat de overgang van dbc naar dot moet faciliteren. Het betekent eigenlijk dat een deel van de omzet automatisch wordt aangevuld. Dit vangnet is in 2013 al een stuk kleiner, en in 2014 dienen alle vergoeding voor patiëntenzorg uit de dot-inkomsten te komen. Eén van de dingen die hiervoor heel belangrijk is, is het juist, volledig en tijdig registreren van onze zorgverrichtingen. Dit alles betekent dat VUmc, ondanks een mooi resultaat in 2012, de bezuinigingsplannen voor 2014 en 2015 niet kan versoepelen. VUmc krijgt namelijk ook nog te maken met landelijke bezuinigingen. Op

het gebied van patiëntenzorg stellen verzekeraars grenzen aan het aantal behandelingen en is de druk op de prijsvorming groot. Ook de rijksbijdrage zal naar verwachting afnemen. Tot slot staat VUmc voor een aantal grote investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van bouw, de alliantie, het programma eva en ict.

Onderzoek en onderwijs De onderzoekers van VUmc hebben in 2012 goed gepresteerd. Zo zijn er vorig jaar 102 medewerkers gepromoveerd en toont de citatiescore aan dat VUmc een leidende positie heeft als het om wetenschappelijke publicaties gaat. De ondersteuning van onderzoekers bij het aanvragen van externe financiële bronnen is vergroot. Deze verbeterde infrastructuur versterkt de positie van onderzoekers bij het vinden van geldbronnen voor hun projecten. In 2012 ontving VUmc School of Medical Sciences van de nvao (Nederlandse Vlaamse Accreditatie

Organisatie), het definitieve besluit over de positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie te verlenen van de opleidingen geneeskunde bachelor en master. Daarnaast kwam het VUmc compas in het rapport van de qanu (Quality Assurance Netherlands Universities), getiteld ‘Geneeskunde onderwijs in Nederland 2012, state of the art rapport en benchmark rapport’, als een van de betere opleidingen uit dit rapport naar voren. Het afgelopen jaar is de voorgenomen juridische fusie met ggz inGeest definitief afgeblazen. Ondanks dat, zal op inhoudelijke thema’s nog zeker sprake zijn van een intensieve samenwerking. De alliantie tussen amc en VUmc krijgt steeds meer vorm. Beide academische huizen willen over tien jaar samen tot de top van Europese umc’s behoren om aan specifieke patiëntgroepen zorg van de hoogste kwaliteit te leveren, volgens de nieuwste inzichten en met de beste apparatuur. n MK

op z’n plaats gezet. Een en ander is zonder incidenten verlopen. In de komende weken zal de ruimte worden afgebouwd en vervolgens moeten alle applicaties worden getest. Daarna zal de machine gebruikt worden voor onderzoek en patiëntenzorg. n MK

Moreel beraad VUmc bij Ikon Zondag 2 juni is in het programma lux van ikon een moreel beraad binnen VUmc te zien. Het programma is onderdeel van een tweeluik over zorg. In deze eerste aflevering wordt stil gestaan bij solidariteit in de zorg. Het moreel beraad is speciaal voor de opnames van lux in scène gezet. Aan de orde is het doorbehandelen van een patiënt met kanker. Het team staat voor de vraag of een stamceltransplantatie met een donor mogelijk is bij deze patiënt, gezien de uitgebreide en complexe therapiegeschiedenis, de aanzienlijke kans op sterfte in de eerste jaren na de transplantatie en een niet goed in te schatten kans op genezing. Bovendien bedragen de kosten voor de transplantatie ongeveer 150.000 euro. Wilt u weten hoe dit afloopt? Kijk dan zondag 2 juni naar lux om 23.35 uur op Ned. 2. n ST


Nieuwe ronde CAO onderhandelingen

Contract traumahelicopter verlengd

De onderhandelingen tussen de nfu en de werknemersorganisaties over een nieuwe cao umc worden hervat op 10 juni. Er is inmiddels duidelijkheid gekomen door het zogenoemde Zorgakkoord. Eind maart werden de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc na drie rondes tijdelijk opgeschort omdat toen onzeker was welke sociale afspraken op landelijk niveau voor de zorg gemaakt zouden worden en wat de betekenis daarvan zou zijn voor de umc’s. Het Zorgakkoord dat op woensdag 24 april werd afgesloten tussen de minister en staatssecretaris van vws, de nfu, andere werkgeversorganisaties in de zorg en de meeste werknemersorganisaties, heeft duidelijkheid gegeven over de financiële kaders waarbinnen cao-afspraken kunnen worden gemaakt. De dreigende nullijn in de zorg ging van tafel en afspraken over een gematigde loonstijging kwamen daarvoor in de plaats. De nfu heeft er vertrouwen in een cao te kunnen afsluiten die recht doet aan de prestaties van de ruim 67.000 medewerkers en die ervoor zorgt dat de acht umc’s hun belangrijke taak in de Nederlandse gezondheidszorg goed kunnen blijven vervullen. Meer informatie op www.nfu.nl. Stuur voor vragen over de cao-onderhandelingen een e-mail naar caoumc@nfu.nl.

Foto jean pierre jans

Het was best koud op het helidek, maar toch werd daar het contract getekend waarmee de samenwerking tussen de ANWB MAA (Medical Air Assistence) en VUmc verlengd wordt. ANWB MAA levert de helicopter en de piloot die het Mobiel Medisch Team van VUmc naar de plek van een ongeval of calamiteit vervoerd. Jaarlijks vliegt de helicopter zo'n 1.200 keer uit.

Opleiding verandermanagement

P&O-adviseurs nemen hun strategische adviesfunctie serieus De P&O-adviseurs in de lijnafdelingen, hebben een andere rol gekregen sinds zij naar het Shared Service Center overgingen. Als ondersteuning van de lijnmanagers krijgen zij met verschillende verander­ trajecten te maken. Daarom kreeg P&O-adviseur en coördinator van de decentrale P&O-adviseurs Amarinske Sminia de opdracht een verander­management­ opleiding op te zetten. n Jeroen Kleijne

Tracer

p&o-adviseurs krijgen in de lijn met veel strategische vraagstukken te maken, waarbij zij moeten kunnen adviseren. Daarop waren zij onvoldoende toegerust, legt Sminia uit. “We hebben daarom een opleiding ontwikkeld, waarin verandermanagement centraal stond. Van juli vorig jaar tot maart van dit jaar, zijn er zeven dagen geweest waarop de zeven modules van de opleiding de revue zijn gepasseerd.” In het ochtendprogramma kwam telkens een algemeen deel theorie aan de orde. Gepresenteerd door het organiserende bureau Ten Have Changemanagement of door een

hoogleraar van de VU. Het Veranderkrachtmodel van Ten Have werd in vijf stappen gepresenteerd. Het ochtendprogramma stond trouwens ook open voor adviseurs van andere afdelingen.

Casus In het middagprogramma was ruimte voor verdieping, door het kunnen toepassen van de theorie in zelf ingebrachte casussen. Alle 22 p&o-adviseurs brachten van te voren een casus in. Sminia: “Je kunt denken aan heel uiteenlopende situaties. Van een enorm groot project als eva en daarbij de vraag hoe je jouw eigen

afdeling daarin meeneemt; hoe ga je dat doen? Welke interventies zijn mogelijk? Tot een veel kleiner vraagstuk als een structuurverandering in een team; wat betekent het bijvoorbeeld als er een senior verpleegkundige bij het team wordt gevoegd? Leg je dat van bovenaf op? Laat je het team dat zelf oplossen?” Alle 25 deelnemende p&o-adviseurs hebben zo kunnen oefenen met de theorie.

Oefenen en borgen De opleiding was een groot succes, maar je moet blijven oefenen, zegt Sminia. “Door uren te maken, beklijft de theorie pas echt. We willen de

theorie ook levendig houden en wat we hebben geleerd, borgen. Daarover denken we nu na. Daarvoor zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Elkaar feedback leveren, intervisiesessies organiseren of een schaduwadviseurschap instellen opdat een ander met je meekijkt.” Het doel moet uiteindelijk altijd zijn dat de leidinggevende in de lijn optimaal geadviseerd wordt. “Als p&o-adviseur ondersteun je de leidinggevende bij zijn taak. Dat betekent dat we betrokken zijn bij grote en kleine verandertrajecten. Het is belangrijk dat wij dan kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is.”

Plukker unplugged

12e jaargang nr 11, 30 mei 2013

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Osvaldo Heredia Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag

VUmc en de media

O

pnieuw kwam VUmc negatief in het nieuws. Dit keer

de contacten met de verpleegkundige adviesraad en de wijze

met een verhaal waarop het spreekwoord van de

waarop de raad van bestuur tegenwoordig communiceert met de

klok en de klepel wel heel erg van toepassing is. Het

organisatie. Gesprekken tussen specialisten die in het verleden

effect is er niet minder om.

op gespannen voet met elkaar leefden, leidden daadwerkelijk tot

Zijn we nu weer terug bij af?

versterking van het onderling vertrouwen.

In augustus 2012 stelde de Inspectie VUmc onder verscherpt

Conclusie: sinds augustus vorig jaar is er daadwerkelijk iets

Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur

toezicht. Sindsdien is, dankzij de

veranderd. Niet voor niets heeft de Inspectie het verscherpt

enorme inzet van velen, een aantal

toezicht opgeheven.

verbeteringen ingevoerd, die mede

Maar het is niet allemáál hosanna. Een cultuur verander je

bedoeld zijn om de samenwerking

niet van het ene moment op het andere. Een interim-bestuur

tussen specialisten te bevorderen

kan daar hooguit een aanzet toe geven. En ja, we hebben een

(al kun je, in een organisatie

groot probleem: kennelijk werken bij VUmc nog steeds een of

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2013 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

met zevenduizend medewerkers,

meer mensen die zo ontevreden zijn dat zij menen de media te

conflicten natuurlijk nooit

moeten voeden met mededelingen die de reputatie van VUmc

helemaal uitsluiten).

schaden. Dat is pijnlijk. Vooral omdat daardoor het vertrouwen

Voorbeelden: het nieuwe

van onze patiënten op de proef wordt gesteld. Maar ook omdat

calamiteitenprotocol, de regeling

je haast zou vergeten wat voor prachtig instituut VUmc is. Een

voor het hoofdbehandelaarschap

instituut dat, zo blijkt uit objectieve cijfers, én op het gebied

in de kliniek, de uitbreiding

van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding én op

Volgende Tracer

van CanMed naar medisch

dat van patiëntveiligheid nog altijd tot de top van Nederland

specialisten, de intensivering van

behoort. Laten we dat vooral vasthouden!

Opgave en vragen over abonnementen

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 13 juni. Deadline voor kopij is 5 juni om 12.00 uur.

2

Tracer 1 1 – 30 m e i 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


Opvallend

Foto mark van den brink

!

Martina Cornel: ‘We toetsen of studenten voldoen aan de landelijke eindtermen geneeskunde’

Martina Cornel gestopt als voorzitter Examencommissie

‘Onafhankelijk toezicht was een woord, is nu een feit’ Martina Cornel, hoogleraar community genetics, is per 1 mei 2013 gestopt als voorzitter van de examencommissie. Tijd voor fris bloed, vindt ze. “De visitatie laat zien dat de kwaliteit van de toetsing in VUmc is verbeterd. Zo is onafhankelijk toezicht op toetsen nu geen woord meer, maar een feit.” n Ben de Graaf De wet stelt eisen aan het functioneren van een examen­commissie. Onafhankelijkheid is steeds belangrijker geworden. “Een toets moet voldoen aan richtlijnen”, weet Martina Cornel. “Als alleen docenten de inhoud van de toetsen zouden bepalen, zou dat willekeur in de hand werken. Uiteindelijk toetsen we of

studenten voldoen aan de landelijke eindtermen geneeskunde. Studenten moeten ook snappen hoe hun cijfer tot stand komt: ze hebben inzagerecht. Ze moeten kunnen herleiden waarom ze een onvoldoende hebben gescoord.”

Toetsboek Tijdens het voorzitterschap van Cornel werd een Toetsboek en de Regels en richtlijnen voor het toetsen van geneeskundestudenten uitgewerkt. Duidelijk is nu wat de stofomschrijving is, dus welke boeken ze bijvoorbeeld moeten lezen. Via een toetsingsmatrix weten ze over welke stof vragen komen. De leerdoelen zijn duidelijk. “Studenten weten nu waar ze hun aandacht op moeten richten en worden objectief en volgens eenzelfde systematiek getoetst”,

aldus de hoogleraar. “Dat was zes jaar geleden minder duidelijk.”

Rode draad Cornel is hoofd van de sectie community genetics, een onder­ zoeks­groep van 25 mensen. Twee termijnen van drie jaar hanteerde ze daarnaast de voorzitters­hamer van de examen­commissie. In die tijd is veel bereikt. “Naast medische kennis toetsen we tegenwoordig ook systematisch op competenties, zoals samenwerken, communiceren en organiseren”, vertelt de scheidende voorzitter. “Dit vormt een rode draad door de hele opleiding. Noem het professioneel gedrag. Juist artsen die hierin tekortschoten, kregen nogal eens met de tuchtrechter te maken. Om deze eigenschappen te toetsen gebruiken we onder andere feedback

tijdens zorgstages en 360 graden feedback. Bijvoorbeeld door medestudenten te vragen hoe iemand in een studiegroep functioneert.”

Excellent VUmc heeft met het toetsen van studenten geneeskunde de laatste zes jaar een professionele slag gemaakt. Cornel: “We hebben goed geluisterd naar alle betrokkenen, zoals directeuren van de opleiding, toetsingsdeskundigen en studenten. Uit de landelijke voortgangstoets onder vijf studies geneeskunde in Nederland blijkt dat studenten uit VUmc elke keer in de top 3 zitten. Ze hebben hun kennis paraat. Ook beoordeelde de meest recente visitatie het functioneren van onze examencommissie als ‘excellent’. We doen het dus goed.”

Henriëtte van der Horst

De cockpit Kleine jongetjes willen graag bij de brandweer of ze willen piloot worden. Zou uit die vroeger gekoesterde wensen dat merkwaardige managementjargon zijn voortgekomen dat de laatste jaren opgeld doet? Het roept het beeld op van bestuurders van bedrijven, onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties die in hun cockpit gezeten één blik op het dashboard werpen en alle managementinformatie zien die ze nodig hebben om hun bedrijf te bestieren. Staan er een paar wijzertjes in het rood, dan weten ze precies aan welke knoppen ze moeten draaien om de wijzertjes weer in de veilige groene zone te krijgen en hun bedrijf op de economisch verantwoorde koers te houden. Heerlijk zo’n cockpit-idee, hoog boven het gewoel verheven.

Je hebt een helikopterview, en alles is onder controle. Tijd om aan een volgende vlucht naar voren te denken, misschien wel in een groter toestel, zo’n airbus 380, de grootste van de hele wereld, voorzien van de modernste ict-snufjes. Dat alle airbussen teruggeroepen moesten worden omdat ze scheurtjes vertoonden, was een kleine tegenslag, maar dat gaat jou niet gebeuren. Dat het ene na het andere grote, megalomane ict-project mislukt, is zeker geen reden om te denken dat het jou ook zal overkomen, daar veilig in de cockpit boven het dagelijks gefriemel daaronder. Artsen zitten er regelmatig naast met hun prognostische uitspraken en het predictieve vermogen van economen is ronduit belabberd,

Tracer 1 1 – 30 mei 20 1 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo ek – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

dat is weinig beter dan het opgooien van een muntje. Misschien doen bestuurders het beter en gaat een fusie inderdaad opleveren wat ze er van verwachten, daar heb ik nog geen deugdelijke analyse van gezien. Maar soms, heel soms, als het me even te veel wordt, heb ik een heimelijke fantasie: we zetten al die gefnuikte piloten in een ruime cockpit, geven ze een mooi dashboard met prachtige wijzerplaten en infographics en natuurlijk een hoop knopjes om aan te draaien of, nog beter, een touchscreen. We creëren de illusie dat daarmee de wereld om hen heen verandert in de gewenste richting – een soort Panorama Mesdag dat om hen heen draait – en zorgen ervoor dat alle metertjes losgekoppeld zijn. Heerlijk idee toch, zij in hun cockpit, wij nergens last van. Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde

nwo heeft drie VUmconderzoekers een Vidi-subsidie van elk zo’n 800.000 euro toegekend. Etto Eringa (fysiologie), Sophia van der Sluis (klinische genetica) en Edith Houben (moleculaire microbiologie) kunnen hiermee een eigen onderzoekslijn ontwikkelen. Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. Etto Eringa gaat onderzoeken hoe de opstapeling van vet rondom bloedvaten het risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte in de mens verhoogt. Dit doet hij in nauwe samenwerking met artsen, door onderzoek in mensen met een verhoogd risico op suikerziekte te combineren met onderzoek in modellen voor vetzucht en hart- en vaatziekten. Onlangs ontdekte hij dat bij voorstadia van suikerziekte zich vet rond de bloedvaten opstapelt, de bloedvaten zijn als het ware zelf te dik. Hierdoor functioneren de bloedvaten slechter. Met de Vidi-beurs wil hij de oorzaak zoeken en bepalen of de opname van suikers in het lichaam erdoor verstoord raakt. Wanneer we dat weten, helpt het ons om suikerziekte en harten vaatziekten te voorkomen. Sophia van der Sluis richt zich met haar Vidi-project op de ziektemodellen die nu standaard gebruikt worden in gedragsgenetisch onderzoek. Zijn deze modellen wel geschikt voor bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen? Onderzoek in de gedragsgenetica heeft als doel om de biologische basis van ziektes, en gedrag in het algemeen, te ontrafelen. Hiertoe gebruiken we onder andere technieken die het mogelijk maken om over het hele menselijke genoom te zoeken naar genen die de kans op het ontwikkelen van specifieke ziektes beïnvloeden. Voor psychiatrische aandoeningen is dit type onderzoek tot nu toe echter minder succesvol geweest dan gehoopt. Edith Houben bekijkt hoe het ingenieuze eiwittransportsysteem van de tuberculosebacterie, precies functioneert. De tuberculosebacterie scheidt een arsenaal aan eiwitten uit om ons immuunsysteem om de tuin te leiden. Deze eiwitten moeten getransporteerd worden over de bijzondere celwand van de dodelijke ziekteverwekker. Vervolgens wil ze met deze kennis het huidige tuberculosevaccin verbeteren.

Maria Daleke heeft de 2012 Westerdijk Prijs gewonnen voor het beste proefschrift op het gebied van microbiologie. De wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie kende haar een bedrag toe van 1.000 euro. Het promotieonderzoek van Daleke richtte zich op het eiwittransport in de bacil die tuberculose veroorzaakt. Meer kennis hierover brengt een vaccinatie tegen deze ziekte dichterbij. De prijs is vernoemd naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. 3


Op deze pagina vindt u een open brief van onze collega Maarten Boers, hoogleraar klinische epidemiologie, over de voorgenomen alliantie met het AMC. Ook vindt u op deze pagina, op verzoek van de redactie, een reactie van onze collega Joep van der Velden, directeur strategie, bestuur & projecten. Ik ben blij met beide bijdragen omdat ze een open, respectvolle discussie over een voor VUmc belangrijk thema willen bevorderen. Wij zijn een academische instelling met bijna 7.000 medewerkers en daarbij past het om over belangrijke items met elkaar open van gedachten te wisselen. Bij het aantreden van de huidige bestuurders ad interim, kregen Frans Corstens en ik van de raad van toezicht de uitdrukkelijke opdracht mee om voortgang te maken met de alliantie; één en ander in lijn met een koers, die voor ons aantreden al was ingezet. Ik vertrouw erop dat een open gedachtewisseling ons zal helpen in het zorgvuldig besluiten over én werken aan de toekomst van VUmc. Fred Plukker, voorzitter raad van bestuur

Foto: Sake Rijpkema, beeldbewerking: Robert van de Linde

Alliantie VUmc-AMC

Bestuursvoorzitters Fred Plukker (VUmc) en Marcel Levi (AMC)

Open brief

A

llereerst wil ik u mijn complimenten geven voor het aanstekelijk enthousiasme waarmee u de samenwerking met het amc vaart geeft. Het is duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn voor synergie in de verschillende taken die een academisch ziekenhuis heeft: onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. Toch wil ik als ‘betrokken professional’ mijn stem laten horen omdat ik mij niet helemaal herken in uw uitspraken dat ‘de professionals’ u vragen het proces te intensiveren en zo mogelijk te versnellen. U bent zich ongetwijfeld van de volgende punten bewust, maar ik wil ze toch expliciet noemen, omdat ik vind dat ze in de berichtgeving tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Voor elk van de taken van een academisch ziekenhuis geldt een eigen palet van samenwerkingsmogelijkhe-

tracer.info@VUmc.nl Wilt u reageren op artikelen in Tracer? Mail tracer.info@VUmc.nl of stuur een briefje naar: redactie Tracer, dienst communicatie, kamer PK 4X 190. De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage in te korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. den, uitdagingen en tempi. Voor de alliantie als geheel, maar ook voor meer concrete samenwerkingsprojecten mis ik een duidelijke opsomming van voordelen en nadelen. Het blijft m.i. te veel hangen in zeer generaliserende uitspraken die vooral de voordelen beschrijven. De ervaring met samenwerkingsprojecten die al lopen (en waar vooraf, naar ik hoop, de ‘kosten-batenanalyse’ positief was) is leerzaam in de zin dat lang niet alles zo positief uitpakte

als vooraf werd verwacht. Ik mis uitgewerkte alternatieven in de vorm van minder intensieve, of zelfs helemaal geen samenwerking op gebieden waar geen synergie, of zelfs negatieve interactie te verwachten is. Het lijkt mij waarschijnlijk dat een van de drijvende krachten achter de alliantieplannen een bezuinigingsdoelstelling is, hoewel dit niet duidelijk is uitgesproken. Als dit inderdaad het geval is, dient dat nu duidelijk te worden erkend, en dienen de partners te beseffen dat het uitwerken van samenwerking in eerste instantie geld en energie kost dat niet aan iets anders kan worden besteed. Met andere woorden: er moet elders harder worden bezuinigd om de opzet van de samenwerking te financieren. Hoe groter de organisaties en hoe groter de beoogde samenwerking (er wordt zelfs gesproken over fusie), des te groter de initiële investering.

Het samenvoegen van deze twee ‘huizen’ met een geheel eigen cultuur en geschiedenis is een enorme operatie, die mogelijk leidt tot een kolos die niet alleen ‘too big to fail’ wordt (zoals beschreven in het hoofdredactionele commentaar in de nrc), maar ook ‘too big to manage’. Een afschrikwekkend voorbeeld is de recente historie van abnamro, waarover in het boek ‘De prooi’ zo treffend is geschreven. Tot tien jaar na de fusie tussen abn en amro waren er nog twee organisaties, twee ‘bloedgroepen’ etc. die niet goed samenwerkten. Als ik dan lees over ‘op termijn één locatie’ en ‘één raad van bestuur’ (met zelfverklaard beoogd voorzitter Marcel Levi) dan slaat de angst me om het hart. In VUmc is de afgelopen jaren veel gebeurd. De huidige raad van bestuur is veel lof verschuldigd voor het tot rust brengen van de organisatie, en het in gang zetten

van verbeterprocessen. Echter, het lange termijn effect hiervan op de stabiliteit van de organisatie zal nog moeten blijken. Bovendien is de huidige raad tijdelijk, met daardoor een beperkt mandaat. Ook de raad van toezicht is vernieuwd. De VU zelf staat ook onder grote druk. Ondanks mijn grote waardering voor het werk heeft naar mijn mening de huidige raad van bestuur niet het mandaat om verstrekkende beslissingen te nemen over de toekomst van de organisatie. Dat moet worden overgelaten aan bestuurders die de gevolgen van deze beslissingen zelf kunnen ondervinden.

doelmatigheid- en volume-eisen, en veranderende geldstromen. Op allerlei fronten zijn ontwikkelingen gaande waar we een antwoord op moeten hebben. Met de alliantie amc-VUmc zijn we in staat een beter antwoord te geven en zelf keuzes te maken (voordat die voor ons gemaakt worden). De reacties in de buitenwereld wijzen ook in die richting.

genomen worden. Daarmee doelen we op eisen op het gebied van personeel, financiën en governance, maar ook op de instemming van al onze stakeholders: patiënten (onder andere craz), zorgverzekeraars, banken, belastingdienst, de Autoriteit Consument en Markt, contractpartners, de universiteiten en lokale en landelijke overheden. Vóórdat de raden van bestuur een definitief besluit nemen (voorjaar 2014) wordt de voorgenomen samenwerking per thema onderzocht op haalbaarheid, op risico´s en kosten-baten (business cases) en op de overkoepelende kosten van een dergelijke samenwerking. De uitwerking in detail – waar Maarten Boers naar vraagt – komt dus nog.

En het gaat dus uitdrukkelijk niet om een snelle en volledige integratie, maar juist om een stapsgewijze benadering.

Samengevat pleit ik voor een meer bescheiden en minder gehaast proces, onder de leus: Samen waar het kan, maar apart waar het moet. Maarten Boers, hoogleraar klinische epidemiologie

Reactie

I

n de afgelopen twee jaren hebben we in VUmc tijdens verschillende bijeenkomsten met elkaar gesproken over de noodzaak en de wens om tot een alliantie amc-VUmc te komen. Steeds is gebleken dat er een breed draagvlak is voor deze alliantie. Een alliantie die de professionals zèlf inhoudelijk vormgeven en waarbij de besturen - daartoe opgeroepen door diezelfde professionals - nu ook de uitwerking van de governance en de verdere fasering van het traject zorgvuldig oppakken. Kijkend vanuit deze context naar de brief van Maarten Boers vallen mij een paar punten op. Allereerst: goed dat de brief er ligt en dat Maarten Boers deze punten aan 4

de orde stelt. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over de alliantie en daarmee over de toekomst van VUmc. Om te zorgen dat we alle geluiden in VUmc horen zou ik graag – samen met anderen – openbare debatten willen organiseren. Doelen van de alliantie zijn een verdere kwaliteitsverbetering van de complexe zorg, het waarborgen van de toegankelijkheid van zorg voor de regio en grotere doelmatigheid in een periode van economische krimp en bezuinigingen. Naast ambitie is de samenwerking dus ook een noodzaak. VUmc dient goed voorbereid te zijn op ontwikkelingen zoals nieuwe financieringsafspraken,

Daarbij is niet de insteek om koste wat kost zo snel mogelijk een besluit te nemen. Zeker gezien de impact van deze alliantie is een zorgvuldig, stapsgewijs proces noodzakelijk waarbij eerst aan verschillende randvoorwaarden moet worden voldaan, voordat er besluiten

Tracer 1 1 – 30 m e i 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Wordt een alliantie niet te groot en onbeheersbaar? Mijns inziens een terecht punt van zorg, maar dat geldt eigenlijk ook voor VUmc en amc afzonderlijk. De opgave is nu al hoe we de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie kunnen leggen én nemen. We zullen moeten zoeken naar innovatieve vormen van kleinschalig organiseren, met de schaalvoordelen van een grote instelling. Joep van der Velden, directeur sbp en programmadirecteur alliantie


Vacatures VUmc

Agenda Verpleegkundigen/Verzorgenden

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Vacatures 13 mei tot 20 mei. Uiterlijke reactie datum zie intranet. (Medisch) analisten Analist organische chemie D5.2013.00043FS Ontwikkel jij nieuwe methoden en technieken voor de productie van PET-radiofarmaca? Afdeling nucleaire geneeskunde, Divisie V Researchanalist cardiovasculaire pathologie D5.2013.00070FS Help jij mee in het verzamelen, verwerken en documenteren van materiaal voor een weefselbank? Afdeling Pathologie, Divisie V

Administratief/secretarieel Planningsfunctionaris met MMA taken D2.2013.0000MB OK planner, maar dan net iets anders, dat is een uitdaging! Afdeling Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie, Divisie II Wetenschappelijk onderzoek Medewerker Kennistransfer bij de Longitudinal Aging Study D6.2013.00039YO Uniek onderzoek bij ouderen, de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek, Divisie VI

Verpleegkundige neurologie D2.2013.00028MB Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en in de toekomst de opleiding tot gespecialiseerd neurologie verpleegkundige volgen? AfdelingNeurologie, Divisie II Endoscopie verpleegkundige D1.2013.00022MB Wil jij je baan als verpleegkundige in dagdiensten, combineren met medische techniek? Afdeling maag-, darm- en leverziekten, Divisie I Paramedisch Deskundige Infectiepreventie D5.2013.00072MB Infectiepreventie is hot, zet jij infectiepreventie op de kaart binnen VUmc? Afdeling Medische microbiologie & infectiepreventie, Divisie V Staf/management - Financieel Medewerker Bedrijfsadministratie D7.2013.00048MB Ben jij die resultaatgerichte professional?

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

Aanmelden voor de nieuwsbrief P&O direct Wilt u op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van CAO UMC of wetswijzigingen? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief P&O direct. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van VU medisch centrum en verschijnt maandelijks. Hier komen onderwerpen aan de orde als: nieuwe CAO UMC, gebruik van persoonlijk budget, de digitale salarisstrook, loopbaanontwikkeling etc.. Wilt u ook de nieuwsbrief

P&O direct in uw mailbox. Meldt u dan aan via P&O direct/nieuwsberichten. Heeft u geen mailadres en account van VUmc dan kunt u dat aanvragen bij ICT. Vacaturebeheermaatregel opnieuw ingevoerd  De raad van bestuur heeft verzocht de vacaturebeheermaatregel weer in te voeren. De procedure vacaturebeheersing is hetzelfde gebleven als in 2012. Op P&O direct vindt

Ondernemingsraad

Gesprek met RvT over invulling raad van bestuur De heren Geerlings en Dijkhuizen van de RvT zijn uitgenodigd in de OR vergadering om een toelichting te geven over de invulling van de nieuwe raad van bestuur. De RvT heeft als belangrijke taak een nieuw bestuur aan te stellen. Dit proces zal zeer zorgvuldig gebeuren en de RvT heeft hier enige maanden de tijd voor nodig. Voor dit nieuwe bestuur wordt gezocht naar de beste bestuurders, intern of extern. Als na de zomer de nieuwe raad van bestuur bekend is, zal de RvT samen met dit nieuwe bestuur gaan spreken over de invulling van de raad van bestuur voor de komende jaren. De RvT is al maanden bezig met de invulling en profielen van de raad van bestuur. De OR geeft aan hierover graag goed op de hoogte te worden gehouden.

Brief over BIG-herregistratie Vóór 1 juli a.s. zal vanuit de instantie BIG-register een brief gestuurd worden naar alle medewerkers die zich vóór 1 januari 2014 moeten gaan herregistreren. Op P&O direct vindt u alle informatie die nodig is voor de herregistratie. In de nieuwsbrief van het BIG-register die eind april uitkomt is een interview te lezen met Gerda Berkhout, zorgmanager en Elles van Balen, projectmanager herregistratie BIG. Dit interview is ook al in ‘VUmc deze week’ gepubliceerd.

Vacatures 20 mei tot 27 mei. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Staf/management Projectleider inrichting Medicatie / Apotheek Zorgsuite D7.2013.00010MB Programmabureau EVA zoekt doeners met visie! Afdeling Programmabureau EVA, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Staf/management - Financieel Medewerker Bedrijfsadministratie D7.2013.00048MB Ben jij die resultaatgerichte professional? Afdeling Bedrijfsadministratie, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Verpleegkundigen/Verzorgenden Endoscopieverpleegkundige D1.2013.00038YO Werk je graag op een dynamische afdeling en ben je gewend om zelfstandig te werken? Afdeling Longziekten, Divisie I

AIOS als coachende opleider van de toekomst In de maanden juni, september en oktober 2013 worden er in ieder Universitair Medisch Centrum workshops gegeven van 55 minuten voor AIOS. De workshop is ontwikkeld in opdracht van de Jonge Orde en gaat over het uitoefenen van invloed vanuit uw eigen positie als AIOS onder andere in relatie tot uw opleider. Meer informatie www.grondlijn.nl/workshops. Training ‘Ik ben niet van elastiek’ opgeschort Helaas is door omstandigheden de training ‘Ik ben niet van elastiek’ voorlopig opgeschort. U hoort zo spoedig als mogelijk weer van ons. Houdt vooral de themasite Dialoog en de nieuwsbrief P&O direct in de gaten voor het laatste nieuws over deze training.

In memoriam

Dagelijks bestuur OR; Willy Arjaans (voorzitter), Jan Rauwerda (vice-voorzitter), Klaske van den Berg (lid), Andy Higgs (lid), Rene van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen: Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43478, e-mail or@VUmc.nl, http://intranet/afdelingen/orgaan/OR/

Onderwerpen die in de ondernemingsraad aan de ORde zijn:

u meer informatie over de procedure voor vrijstelling van bepaalde vacatures en de benodigde formulieren hiervoor. Binnenkort wordt ook het draaiboek vacaturemaatregel via P&O direct gepubliceerd. Aanvraag van vrijstelling gebeurt alleen digitaal via het mailadres: vacaturebeheersing@VUmc.nl.

Afdeling Bedrijfsadministratie, Facilitair bedrijf / Stafdiensten, Divisie VII

van bestuur adviseren over het beter laten functioneren van het IOP. Er is een plan gemaakt met het voorstel om de dienst IOP om te vormen tot een dienst Zorgsupport met een duale leiding. De ad interim periode van beide heren eindigt op 3 juli 2013 en de vraag is nu of de raad van bestuur de werving van de duale leiding in gang kan zetten, zodat beiden hun taken over kunnen dragen aan de nieuwe leiding. Er wordt nu gewerkt aan een concept reorganisatieplan en het idee is om begin juli het eerste gesprek te hebben met de raad van bestuur over dit concept reorganisatieplan. In de zomer kan dan de ronde met de medewerkers gepland worden om hun in te lichten over het concept reorganisatieplan. Eind augustus zou raad van bestuur een voorgenomen besluit hierover kunnen nemen.

Duale benoeming ‘directie zorgsupport’ (IOP) Er is vorig jaar gevraagd aan Chris Polman en Joep van der Velden om volgens het duale model op interim basis leiding te geven aan IOP voor een periode van 6 tot 9 maanden. Chris Polman als directeur medische zaken en Joep van der Velden als directeur zorgsupport. De opdracht bestond uit het leiding geven aan IOP, het doorvoeren van een aantal verbeterprojecten en als laatste de raad

Tracer 1 1 – 30 mei 20 1 3 – S er v icep ag in a

Lenie de Vries

Op tweede pinksterdag 20 mei overleed onze lieve collega Lenie de Vries op de leeftijd van 55 jaar. Lenie kwam in 1981 in dienst bij het Academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Via de radiologie en kindergeneeskunde kwam Lenie in 2001 bij de interne geneeskunde werken als secretaresse voor het toenmalig afdelingshoofd prof. Sven Danner. Op haar geheel eigen wijze gaf zij invulling aan het vak. Lenie was gedurende lange jaren onze steun en toeverlaat op het secretariaat, een nuchtere Friezin, wars van prietpraat, vastberaden en doortastend. In  november 2011 heeft Lenie een nieuwe nier gekregen om de nierproblemen die zij had op te lossen. Kort na deze operatie werd Lenie gediagnosticeerd met kanker. Dit was echter geen reden voor Lenie om haar hoop en werk op te geven. Wij zijn diep onder de indruk van de manier waarop zij haar ziekte heeft gedragen. Tijdens de behandelingen heeft zij altijd gewerkt. Ze hield van haar werk en genoot van de samenwerking met vele collegae. We zullen haar kracht, doorzettingsvermogen en humor blijven herinneren en we gaan haar enorm missen. Afdeling interne geneeskunde

Promoties: maandag 3 juni - aula, 13.45 uur, L.W. van Golen, ‘Effects of Insulin and Type 1 Diabetes on the Human Brain: Imaging Studies Using PET and fMRI’ promotoren: prof.dr. M. Diamant, prof. dr. A.A. Lammertsma, copromotoren: dr. R.G. IJzerman, dr. M.C. Huisman dinsdag 4 juni - auditorium, 15.45 uur, E. van Dellen, ‘Lesions in the connected brain. A network perspective on brain tumors and lesional epilepsy’ promotoren: prof.dr. C.J. Stam, prof. dr. J.J. Heimans, copromotoren: dr. J.C. Reijneveld, dr. L. Douw woensdag 5 juni - aula, 13.45 uur, S. Mahmutoglu, ‘Creatine deficiency sydromes: contributions to selective and newborn screening and treatment’ promotoren: prof.dr.ir. C.A.J.M. Jakobs, prof.dr. G.S. Salomons donderdag 6 juni - aula, 13.45 uur, B.M. Janssen, ‘Resilience and old age. Community care from an insider and empowerment perspective’ promotoren: prof.dr. T.A. Abma, prof.dr. T. Van Regenmortel vrijdag 7 juni - aula, 13.45 uur, B.G. Boerrigter, ‘The pulmonary hemodynamics and exercise in chronic obstructive pulmonary disease’ promotor: prof.dr. A. Vonk Noordegraaf, copromotoren: dr. H.J. Bogaard, prof.dr. N. Westerhof maandag 10 juni – aula, M.J. de Bruijn, ‘Speech quality in oral oropharyngeal cancer patients. The development and evaluation of objective speech assessment methods’ promotoren: prof.dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, prof.dr. C.R. Leemans, prof.dr. J.A. Langendijk, copromotor: dr. L. ten Bosch donderdag 13 juni - aula, 11.45 uur, F.A. van Nes, ‘Everyday activities of ageing couples: changes in the face of declining health’ promotoren: prof.dr. D.J.H. Deeg, prof.dr. T.A. Abma, copromotor: dr. H. Jonsson vrijdag 14 juni - aula, 11.45 uur, M.F. van Wier, ‘Alife@Work. The effects of a distance counseling lifestyle program for weight control among an overweight working population’ promotoren: prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr.ir. T. Smid, copromotoren: dr. J.C. Dekkers, dr. I.J.M. Hendriksen woensdag 19 juni - aula, 15.45 uur, G. Franschman, ‘Prehospital management strategies and secondary risk factors in traumatic brain injury’ promotor: prof.dr. S.A. Loer, copromotoren: dr. C. Boer, dr. S.M. Peerdeman vrijdag 21 juni - aula, 13.45 uur, L.E.W. Leenarts, ‘Interpersonal Trauma in Youths in Compulsory Residential Care: Assessment and Treatment’ promotoren: prof.dr. Th.A.H. Doreleijers, prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren, copromotoren: dr. H.P.B. Lodewijks, dr. R.J.L. Lindauer maandag 24 juni - aula, 15.45 uur, H.R. Gadikota, ‘Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament: Optimal Techniques for Restoration of Normal Anatomy, Knee Joint kinematics and Function’ promotor: prof.dr.ir. Th.H. Smit, copromotor: dr. G. Li Oraties vrijdag 5 juli - aula, 15.45 uur, prof.dr. J.P. de Winter, ‘Dokter, heb ik dat kankergen?’ Afscheid vrijdag 31 mei – aula, 15.45 uur, prof.dr. J.T.V.M. de Jong, ‘Soul searching, a journey into global mental health’ vrijdag 7 juni – Amstelzaal, 15:30 uur, Afscheidsrede prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis 'Agendering voor het nageslacht' vrijdag 21 juni - aula, 15.45 uur, prof.dr. G.W.J.M. Tangelder, ‘Fysiologie, panta rhei en plaatjes’ vrijdag 28 juni - aula, 15.45 uur, prof.dr. Th.A.H. Doreleijers, ‘Gekker moet het niet worden’

5


Menu

Personeelsactiviteiten

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 30 mei gepaneerde kipfilet, boerenomelet, jus, vegetarische jus, bietjes, gekookte aardappelen, gebonden aspergesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep vrijdag 31 mei kipsaté, omelet naturel, satésaus, nasi, vegetarische nasi, atjar + kroepoek, gebonden kip-kerriesoep, vegetarische gebonden kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zaterdag 1 juni groente-curry met kip, vegetarische groentencurry, witte rijst, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, vegetarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetarische heldere vermicellisoep zondag 2 juni runder-Hawaiiburger, vegetarische Hawaiiburger, remouladesaus, tomaat/komkommersalade, frituur aardappel, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische heldere groentensoep maandag 3 juni gebakken mosselen, kerriemayonaise, voorjaarssalade, frites, gebonden bruine bonensoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 4 juni kip Cordon Bleu, champignonsaus, doperwten, Tarly, gebonden champignonsoep, vegetarische gebonden champignonsoep, heldere minestronesoep, vegetarische heldere minestronesoep woensdag 5 juni gestoomde zalm, witte wijnsaus, gegratineerde bloemkool, aardappelpuree, gebonden Tandoorisoep, vegetarische gebonden Tandoorisoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep donderdag 6 juni runderkofta, vegetarische burger, tzatziki, Griekse salade, aardappelkroketjes, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische heldere Chinese soep vrijdag 7 juni tjap tjoy met kip, vegetarische tjap tjoy, witte rijst, gebonden aspergesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 8 juni varkensfilet pesto, champignonschotel, tomatensaus + jus, broccoli, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, vegetarische gebonden kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zondag 9 juni Wienerschnitzel, vegetarische schnitzel, jus + vegetarische jus, spinazie, aardappelkroketten, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, vegetarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 10 juni Bolognesesaus, vegetarische Bolognesesaus, komkommersalade, spaghetti, geraspte kaas, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere Franse uiensoep, vegetarische heldere Franse uiensoep dinsdag 11 juni gewokt rundvlees “Goyagura”, vegetarische“Goyagura”, zilvervliesrijst, gebonden linzensoep, vegetarische gebonden linzensoep, heldere Mulligatawnysoep, vegetarische heldere Mulligatawnysoep woensdag 12 juni röti kip, röti vegetarisch, rötivellen, gebonden champignonsoep, vegetarische gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileensesoep donderdag 13 juni Bretonse gehaktbal, vegetarische groenteschijf, jus + vegetarische jus, stoofprei, gekookte aardappelen, gebonden kippensoep, vegetarische gebonden crèmesoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep

6

Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte –1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage /direct naar/Tip van Boots.

Beachvolleybal Toernooi 2013 Op zaterdag 22 juni 2013 is het weer tijd voor het jaarlijkse beachvolleybal toernooi! Dit gezellige en sportieve toernooi wordt ook dit jaar weer in IJmuiden gehouden, op de 3 velden van PBN sport, paviljoen Nova Zembla aan een groot meer, waar u veel mogelijkheden heeft om uit te puffen na de vermoeiende wedstrijden. Het toernooi begint om 13.30 uur (u moet wel voor 13.00 aanwezig zijn ) en eindigt rond 18.15 uur. Na de wedstrijden is er een half uurtje om u op te frissen en een gezellige borrel te drinken. Rond 19.00 uur staat er dan weer een uitgebreid BBQ-buffet voor u klaar met Live muziek zodat de beentjes even van de vloer kunnen? Aan dit spektakel kunnen zestien teams deelnemen. Elk team mag bestaan uit vier tot acht spelers, waarvan er steeds vier in het veld staan. Het team dient gemengd te zijn, waarvan tenminste één van de vier spelers in het veld een dame moet zijn! Spelers “lenen” van een ander team is niet toegestaan, wordt op gelet! Dit jaar gaan we ook voor de beste outfit prijs! En er zijn 4 prachtige bekers te winnen,met een extraatje dus ga ervoor. Wilt u als team aan dit spektakel deelnemen, geef u dan op via em.boots@VUmc.nl U betaalt slechts € 22,50 p.p voor deze heerlijke dag buiten! De sluitingsdatum voor inschrijving is 11 juni 2013. Dus wees er snel bij, want vol = vol. In de herfstvakantie naar Disneyland Parijs 18 – 20 oktober 2013 Het Disneyland Park bestaat uit Main Street U.S.A. met het beroemde Kasteel van Doornroosje en vier themalanden. Ook zijn er vele magische shows en een parade. In dit magische koninkrijk leven de klassieke helden en heldinnen van Disney nog eindeloos lang en gelukkig. Hier lijken de wildste wensen en de stoutste dromen uit te komen. Neem in het Walt Disney Studios Park een kijkje achter de

schermen van de fascinerende wereld van film en televisie, animatie en entertainment. Stap de opnamestudio binnen en laat u meevoeren door de actie en uw fantasie op hol slaan. Beleef het mee in vier verschillende ‘acts’. Allemaal met maar één doel voor ogen: entertainment! Dag 1, vrijdag 18 oktober 2013 We vertrekken in de middag per touringcar vanaf VU medisch centrum en rijden met een onderbreking voor een kopje koffie met wat lekkers (voor eigen rekening), naar Disneyland Parijs, naar Disney’s Hotel Santa Fé waar we gaan inchecken en is de rest van de avond ter vrije besteding. We hebben vandaag geen toegang tot de Disney Parken, maar kunnen alvast wel sfeer gaan proeven in Disney Village. Hier vinden we vele winketjes, verschillende bars en restaurants, live muziek een bioscoop en IMAX Theater. Disney’s Hotel Santa Fe® In dit hotel waant u zich in New Mexico, ontdekt u tijdens uw wandelingen het speciale handwerk van de Indianen uit het dorp en raakt u in de ban van de Spaanse conquistadors. ’s Avonds is het feest in de Rio Grande Bar waar u kunt genieten van muzikaal entertainment en live optredens. De vrolijke en kleurrijke standaard kamer beschikt over twee 2-persoonsbedden, een badkamer met bad/douche en toilet, telefoon, tv en een plafondventilator. Dag 2, zaterdag 19 oktober 2013 Na het ontbijt in het hotel bezoeken we vandaag het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park. Geniet in de wereld van Mickey en Minnie van de vele attracties, shows en parades. Proef in Frontierland de stof en sfeer van het Wilde Westen. Stap in de wagons van de Big ThunderMountain en duik de fonkelende grotten binnen, die gevaarlijk en explosief zijn. Wandel vervol-

gens Adventureland, het hartje van de oude oosterse stad, binnen. Pas op voor giftige pijlen en krijsende mummies in Indiana Jones and the Temple of Peril. We bereiden ons voor op een angstaanjagend avontuur als we de Temple of Peril binnen razen in een op hol geslagen mijnwagentje dat door eeuwenoude ruïnes schiet. Of bezoek de betoverende stad Agrabah en bewonder de miniatuurscènes, die Disney’s verhaal van Aladdin en zijn geest in beeld brengen. Ook een bezoek aan de Disney Studios 1 behoort tot de mogelijkheden. In Toy Story Playland vinden we de grootste attracties voor het hele gezin. Ze zijn gigantisch, want wij zijn gekrompen tot het formaat van een stuk speelgoed. We vinden hier drie geweldige attracties waar onder de RC Racer. We racen met RC in de hoogste versnelling met een duizelingwekkende snelheid een 25 meter hoge half-pipe op en neer. In de avond keren we op eigen gelegenheid terug naar het hotel. Dag 3, zondag 20 oktober 2013 Na het ontbijt checken we uit en gaan we opnieuw genieten van alle magie in de parken. Breng een bezoek aan Discoveryland waarbij we BuzzLightyear gaan helpen in zijn strijd met de kwaadaardige keizer Zurg. Vanuit onze Star Cruiser vernietigen we de vijandelijke doelen en verdienen punten om te kunnen toetreden tot de elitegroep van de Space Rangers. Op zoek naar meer avontuur? Stap in de Space Mountain Mission 2. Het superkanon schiet ons met ongelooflijke snelheid naar het onbekende. Voel de Gkrachten als we wegduiken voor langsrazende meteorieten en zwarte gaten – en daarna terug en nog een keer. Sla de vleugels uit en maak een vlucht naar Fantasyland. Een wereld waar sprookjes tot leven komen. Op de rug van Dumbo the FlyingElephant hebben we een prachtig uitzicht over het Disneyland Park. Bij een bezoek aan het Alice’s Curious Labyrinth kunnen we verdwalen in een doolhof van de heggen, waarbij we de adviezen van de Kat niet altijd moet geloven. Sla zeker de attractie It’s a small world niet over. Geniet van alle poppen uit alle landen die zingen en dansen op de beroemde it’s a small World medley. De rest van de dag blijven we dit vrolijke liedje zingen. Behoefte aan wat meer actie? Bezoek in het Studios Park de Moteurs… Action! Stunt Show

Spectacular. Ongetwijfeld één van de topattracties in dit Disney Park. Op een vredig dorpsplein gaan boeven en helden voor het oog van de camera een knallend gevecht aan. Indrukwekkend tot de laatste bocht! Op een later te bepalen tijdstip vertrekken we vanuit Disneyland Parijs en vangen we aan met de terugreis naar VU medisch centrum. Reissom op basis van Disney’s Hotel Santa Fé Bovenstaande reis bieden De Tip van Boots en Pelikaan Reizen u aan: € 198,00 per persoon bij 4 volwassenen per kamer € 209,00 per persoon bij 3 volwassenen per kamer € 239,00 per persoon bij 2 volwassenen per kamer € 335,00 per persoon bij 1 volwassene per kamer € 50,00* per kind, 3 t/m 11 jaar dat de kamer deelt met minimaal 1 volwassene. * Een kind heeft gratis toegang en verblijf in Disneyland Parijs en betaalt dus alleen het vervoer per touringcar. Let op! Wanneer u met 1 volwassene en 1 of meerdere kind(eren) op een kamer slaapt, dient u de prijs voor 1 volwassene per kamer + de kinderprijs te betalen. Wanneer minderjarigen (t/m 17 jaar) niet onder begeleiding van ouders (opa’s, oma’s, ooms, tantes) staan, dienen ze, in verband met de Franse regelgeving, een eigen bed te hebben voor de overnachtingen. Bij de reissom inbegrepen Vervoer per luxetourist class touringcar. Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met warme en koude dranken (niet inbegrepen), airconditioning en audio- en dvd apparatuur 2 overnachtingen in Disney’s Hotel Santa Fégebaseerd op verblijf in een kamer voorzien van ba/do & toilet, op basis van logies en ontbijt 2 dagenentree Disneyland Park en Walt Disney Studios Park Verrassing voor kinderen t/m 11 jaar Toeslagen Calamiteitenfonds, per 9 personen: € 2,50 Sluitingsdatum voor aanmelding voor deze reis is 22 juni 2013 Heeft u interesse in deze reis dan kunt u zich opgeven via: em.boots@VUmc.nl

Oproepen & advertenties Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

Bedankt Op 16 mei j.l. was mijn afscheid feestje. Ik wil iedereen bedanken voor de cadeaus, de lieve woorden en de prachtige bloemen die ik van jullie heb ontvangen. Groet Ben van Eijsden De machinemens in de medische praktijk ‘Nou dokter, mij krijgen ze niet zomaar kapot.’ Hoort u uw patiënten wel eens over zichzelf praten als machine? Benadert u uw patiënten wel eens als machine? Zend uiterlijk 1 september 2013 uw meest sprekende voorbeelden in (anekdotes,

versprekingen, of serieus bedoeld, maximaal 50 woorden), naar pj.vandenhaak@ gmail.com en maak kans op een prijs van € 250. Bij inzending gaat u akkoord met eventuele publicatie in een van de medische bladen. Prof. Henriëtte van der Horst, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van VUmc, reikt de prijs uit op donderdagmiddag 19 september a.s. tijdens het VUmc-symposium De Machinemens in de geneeskunde en in het denken over ziekte en gezondheid. Zie voor nadere gegevens www.machinemensgeneeskunde.nl.

Personalia In deze rubriek kunnen mede­ werkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren: tracer.info@VUmc.nl

Wil je zondag 2 juni een rondje Zuidas rennen en fondsen werven voor ons onderzoek? Welkom bij het2 VUmc CCA team! Wil je zondag juni een rondje Zuidas rennen en fondsen werven voor ons onderzoek? WelMeer informatie ofCCA aanmelden? Mail je contactgegevens naar cca@vumc.nl o.v.v. Zuidasrun kom bij het VUmc team! of bel Harriette 43609. Meer informatie of aanmelden? Mail je contactgegevens naar cca@VUmc.nl o.v.v. Zuidasrun of bel Harriette 43609.

Tracer 1 1 – 30 m e i 201 3 – S er v icep a g in a

Docent en Blok Verkiezing Donderdag 16 mei organiseerde het Jaarvertegenwoordigingsbestuur (JVB) samen met de Medische Faculteitsvereniging aan VUmc (MFVU) de Docent en Blok verkiezing. Tijdens deze ceremonie werden er prijzen uitgereikt aan docenten en vakken die volgens de studenten het beste uit de verf waren gekomen afgelopen jaar. Middels deze weg willen alle studenten

de docenten die zich inzetten voor het onderwijs bedanken en aanmoedigen om dit te blijven doen. Daarnaast sprak Kristien Hemmerechts over haar ervaringen die zij opdeed op de afdeling hematologie toen zij daar een maand meeliep. In de prijzen vielen: Jaar 1: Prof. dr. Groenewegen Prof. Dr. Kraal en Drs. van den Emden Blok: hersenen en zintuigen Jaar 2: Dr. Zweegman Prof. Dr. Huijgens Prof dr. de vries Blok: Hematologie en Oncologie Jaar 3: Prof. Dr. Weyenberg Prof. Dr. Huijgens Dr. Zweegman Blok: Hematologie, oncologie en infectieziekte


‘Lagerugklachten staan qua ziektelast in West-Europa bovenaan de lijst. Er wordt vaak gezegd dat patiënten meer moeten sporten, moeten afvallen. Nu blijkt dat bij sommigen wellicht een bacteriële infectie een rol speelt.’ Marinus de Kleuver, wervelkolomchirurg. Volkskrant, 10 mei

Foto jean pierre jans

‘Er zijn heel veel stoffen die we niet kennen maar die we waarschijnlijk wel nodig hebben. Stoffen waarvan je niet direct ernstige tekorten oploopt als je ze niet eet, maar die wel van invloed zijn op bijvoorbeeld de bloeddruk, de lever.’ Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, als reactie op een man die alleen nog maar een zelfgemaakt drankje eet, en zegt zich daar goed bij te voelen. nrc, 13 mei

‘Neem de tijd’ Heleen Oudemans-van Straaten is per 1 mei benoemd tot hoogleraar intensive care, in het bijzonder klinische intensive care. Ze is een internationaal erkend expert op het gebied van nierfunctievervangende therapie, voeding en metabolisme. n Ursula Wopereis

Jonge klare “Tot januari heb ik vooral in het olvg gewerkt. Ik ben van huis uit internist, ik ben een generalist. Toen ik een jonge klare internist was, bestond het vak ic geneeskunde nog niet. Een kernprobleem op de ic is, dat bij een patiënt meerdere specialisten betrokken zijn, die verschillende

en soms strijdige behandelingen voorschrijven. Ik werd gevraagd om dit te coördineren. Het olvg had in die tijd al hartchirurgie en een grote ic. Met mijn collegae die later kwamen, hebben we de IC ontwikkeld tot een closed format ic. Dat betekent dat de intensivist hoofdbehandelaar is en in samenspraak met alle insturend specialismen de beslissing neemt. Zo is de ic in VUmc inmiddels overigens ook georganiseerd.”

Nieuwe ronde “Professor Eijsman, cardiopulmonaal chirurg, en destijds werkzaam in het olvg, begon in 1990 met hartchirurgie in VUmc. Hij vroeg me of ik de ic voor de hartchirurgische patiënten wilde

Vijf x V volgens Heleen Oudemans Verwanten Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen Vrije tijd Mijn vrije tijd besteed ik aan het arboretum. Het is een fantastische hobby Vakantie We werken dan meestal buiten en brengen het arboretum in kaart, of gaan op reis om contacten te leggen met buitenlandse kwekers voor nieuwe aanwinsten Verzameling Mijn favoriete boom? Dat verschilt per jaargetijde. We hebben een grote verzameling treurprunussen die nu om de beurt in bloei staan Vervoer In de stad fiets ik het liefst. In Groningen is geen OV. Mijn VW Polo heeft 300.000 km op de teller

Heleen Oudemans-van Straaten (Amsterdam, 1950) studeert geneeskunde aan de Universiteit Leiden en de UVA. Tijdens haar opleiding tot internist werkt ze in het Wilhelmina Gasthuis, het Binnengasthuis en het OLVG, waar ze vervolgens wordt gevraagd de IC te coördineren. Oudemans promoveert in 1995. Per 1 mei is Heleen Oudemans benoemd tot hoogleraar intensive care in VUmc. organiseren. Ik heb dat destijds op detacheringbasis gedaan en hier zestien maanden met veel plezier gewerkt. Ik heb die periode ook gebruikt om materiaal te verzamelen voor mijn promotieonderzoek. Mijn aanstelling nu is dus een hernieuwde kennismaking. Deze leerstoel beschouw ik als een mooie manier om mijn carrière af te sluiten.”

Nieuwe kansen “Mijn leeropdracht is klinische intensive care. Ik heb drie onderzoekslijnen die ik langzamerhand wil invullen. Ik sluit aan op het lopende onderzoek naar het optimaliseren van voeding bij ic-patiënten en zet daarnaast mijn onderzoek voort naar nierfunctievervangende behandeling op de ic. De derde lijn is nieuw en heeft betrekking op microcirculatie. Na een shock herstelt de bloeddruk van ic-patiënten zich, maar

de bloedcirculatie in de kleine haarvaatjes is vaak nog niet goed. We willen onderzoeken of dit verbetert door het snel en intraveneus toedienen van een hoge dosering vitamine C.”

Treurliefde “Ik heb een flat in Amsterdam, maar woon officieel in Oost-Groningen. Mijn man en ik hebben sinds zeven jaar een arboretum. Een bomenverzameling was een lang gekoesterde wens. Op dertig hectare kaal aardappelveld hebben we inlands bos geplant en ontwikkelen we een nieuw arboretum. Aanvankelijk was het echt pionieren. We verzamelen species van de hele wereld, maar specialiseren ons nu in bijbehorende treurvormen. Na ons pensioen gaan we hier fulltime mee door en willen we het arboretum openstellen voor publiek.”

Uit de Agenda

Hersenen reageren anders op verschillende soorten insuline maandag 3 juni - aula, 13.45 uur, L.W. van Golen, ‘Effects of Insulin and Type 1 Diabetes on the Human Brain: Imaging Studies Using PET and fMRI’

De levenslange insulinebehandeling die veel patiënten met diabetes type 1 moeten ondergaan, heeft als nadeel dat deze gepaard gaat met gewichtstoename. Van een speciaal soort insuline, een zogenaamd langwerkend insulineanaloog, is bekend dat mensen minder in gewicht aankomen of zelfs afvallen. Larissa van Golen zocht - en vond – naar verschillen in werking van twee soorten insuline in de hersenen. Zij promoveert 3 juni. Om meer inzicht te krijgen in de werking van insuline in de hersenen 7

werd een groep patiënten met diabetes type 1 twaalf weken behandeld met insuline detemir (het langwerkend insuline-analoog) en vervolgens twaalf weken met nph-insuline (middellang werkend). Na beide behandelperiodes werd een functionele mri gemaakt om hersenactiviteit te meten. Ook werden er pet-scans gemaakt om respectievelijk doorbloeding en glucosestofwisseling van de hersenen te meten.

gewicht en dit ging gepaard met een verminderde activatie van eetlustregulerende hersengebieden bij het zien van etensplaatjes. Ook werd in deze hersengebieden een verhoogde doorbloeding gemeten. Verder bleek dat diabetespatiënten tijdens een rusttoestand met daarbij verhoogde glucose- en insulinespiegels, een verlaagde glucosestofwisseling van de hersenen hebben in vergelijking met gezonde vrijwilligers.

Etensplaatjes Na behandeling met insuline detemir verloren patiënten inderdaad

Inzicht Concluderend geeft dit onderzoek meer inzicht in de werking van

Tracer 1 1 – 30 m e i 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

insuline in de hersenen, waarbij een verschil is waar te nemen tussen de twee onderzochte insulinepreparaten. Deze kennis kan gebruikt worden bij verder onderzoek naar medicatie voor behandeling van diabetes en obesitas. Meer weten over wetenschappelijk onderzoek in VUmc? In de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief W-zine staat meer over promoties en oraties. Aanmelden is mogelijk via www.VUmc.nl/aanmelden-w-zine.

‘Dat de moderne westerse psychiatrie de wijsheid niet in pacht heeft. De pillen die we voorschrijven, werken vaak slecht en hebben vervelende bijwerkingen. Ook hier zijn behandelingen van hulpverleners vaak net zo effectief als die van leken.’ Intercultureel psychiater Joop de Jong bij zijn afscheid over wat hij heeft geleerd van traditionele Afrikaanse genezers. Volkskrant, 13 mei ‘We zouden gemiddeld tien goede jaren aan ons leven kunnen toevoegen als we een slechte levensstijl zouden inruilen voor een meer gezonde.’ Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur. ad, 18 mei ‘Het zwaarste wat je van een dokter kunt vragen is om iemand dood te maken. (…) ‘Mensen zouden veel meer moeten investeren in regelmatige gesprekken over toekomstige zorg, zowel met hun arts als met de familie en naasten.’ Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde, over euthanasie bij dementerende ouderen. Radio 2, Spijkers met koppen,18 mei ‘Patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan krijgen soms wel negen soorten verschillende medicijnen, zowel tijdens de opname als na ontslag. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de juiste wijze en tijdstippen wordt ingenomen, dit bepaalt mede het aanslaan van de behandeling.’ verpleegkundige Linda Cornelissen over het project ‘Therapietrouw tijdens en na ontslag’ waarmee zij en haar team de VUmc-verpleegkundeprijs 2013 won. Nursing.nl, 20 mei ‘Anders dan bij andere specialismen hebben wij wel patiënten die tegen hun zin zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Ik kan me voorstellen dat die groep vindt dat men te lang moet blijven.’ Aartjan Beekman, hoogleraar psychiatrie, over overbehandeling in de psychiatrie. Trouw, 17 mei ‘Belangrijke verklaring is dat ze minder trainen, meer stilzitten, minder bewegen. Je moet een vaardigheid leren door het veel te doen. (…) Het lijkt me een heel goed plan als op iedere school, iedere dag minstens 1 uur verplicht gymnastiek wordt ingevoerd.’ Willem van Mechelen, hoogleraar bedrijfs- en sportgeneeskunde, op de vraag waarom kinderen zoveel sportblessures hebben. Brandpunt, 26 mei


Prikbord

Gevraagd:

auto-kinderzitjes

foto paul le clercq

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten vallen op.

Jolanda van den Berg is projectmanager bij de afdeling personeel en organisatie. Ze is op zoek naar een kinderzitje voor in de auto en twee fietszitjes. “De zitjes zijn niet voor mijn eigen kinderen. Ik doe komende zomer namelijk mee aan een huizenruil met een gezin uit Andalusië met drie kleine kinderen van nog geen jaar, drie en zes jaar oud. Wij gaan drieënhalve week naar hun huis in Spanje en zij komen naar Amsterdam.” Bij een huizenruil maken de gezinnen niet alleen gebruik van elkaars huis, maar bijvoorbeeld ook van elkaars auto

en fietsen, vertelt Jolanda. “Het Spaanse gezin heeft mij gevraagd of ik autozitjes zou kunnen regelen voor de kinderen van drie en zes jaar oud. Inmiddels heb ik al één zitje, dus ik heb er nog maar één nodig.” En moeten deze zitjes nog ergens aan voldoen? “Nee, een goed, niet al te duur tweedehands zitje is voldoende. Het hoeft niet eens zo’n grote stoel te zijn, een verhoogstukje is prima. Maar natuurlijk moet het wel veilig zijn.” Maar het Spaanse gezin waarmee Jolanda van huis ruilt wil er ook graag met de fiets op uit. “Het gezin zou ook

graag door Amsterdam willen fietsen, dus eigenlijk ben ik nog op zoek naar fietszitjes die geschikt zijn voor drie- en zesjarigen. Ook hierbij is het belangrijk dat de fietszitjes veilig zijn en dat er geen riempjes of andere onderdelen ontbreken. Het gezin is voor het eerst in Amsterdam. Dus fietsen met drie kinderen door zo’n drukke stad is natuurlijk al heel spannend.” Bent u in het bezit van een autozitje of fietsstoeltje en zou u deze voor een zacht prijsje willen verkopen? Neem dan contact op met Jolanda via jo.vandenberg@VUmc.nl. n EdW

Geslaagd? Of Anna Cock-del Buono haar burberry trenchcoat al verkocht heeft is onduidelijk. Ze is namelijk op vakantie. Dus misschien zit de jas, gezien het weer, wel gewoon in haar vakantiekoffer.

Tweet #VUmc

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, mede­­ werkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: @VUmcAmsterdam @zuidasrun zorgen

“@VUmcAmsterdam: #Vidi subsidie voor

jullie maar goed voor mijn

Edith Houben, medische microbiologie

schoonmoeder daar, steun ik jullie

#VUmc Proficiat Edith! ow.ly/lf8e4”

met deze RUN! Familie van patiënt,

Professor, 22 mei om 06.26

27 mei om 9.24 Ook prima zorg longafdeling VUmc, @VUmcAmsterdamYes! goed nieuws,

en aldaar een goede regiefunctie!

ik sta in de planning voor cryo

Dat kan dus ook in @VUmcAmsterdam

terugplaatsing! Opgelucht! Patiënt,

Patiënt, 17 mei om 15.36

22 mei om 17.21 @VUmcAmsterdam complimenten voor Goed gesprek gehad met de

jullie Team Werving & Selectie, ‘s

coördinator van m’n volgende blok

avonds nog terugbellen. Sollicitant,

Kind&Jeugd, Wetenschappelijk

16 mei om 19.49

onderzoek! Fijn dat @VUmc­­Amsterdam meedenkt  #sport

Just finished 13K run in rain for

Geneeskunde student en topatlete, 22

good cause @VUmcAmsterdam Cancer

mei om 17.04

Center.Last training for 16K #zuidasrun on June 2. Pls RT and donate Sponsor, 29 mei om 16.23

Lorenzo

Honderd gasten Koken voor Kids Onder leiding van gastheer en veilingmeester Robert ten Brink en entertainer Danny de Munk hebben ruim honderd gasten in de kookfabriek een heerlijk 3-gangen diner gemaakt en gegeten. De opbrengst van Koken voor Kids 2013 is bestemd voor VUmc Kinderstad en het Ronald McDonald huis VUmc. De twee goede doelen kunnen het bedrag van totaal 53.600 euro heel goed gebruiken en doen waar ze zo goed en onmisbaar in zijn; ouders en patiëntjes een plek bieden waar ze in een huiselijke omgeving kunnen genieten van elkaar.

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

19.073.854,91 Binnen VUmc werd in 2012 19.073.854,91 euro uitgegeven aan dure geneesmiddelen. Dure geneesmiddelen zijn middelen die afzonderlijk en naast de reguliere geneesmiddelen en zorgproducten in rekening mogen worden gebracht. In 2011 was dit bedrag nog 12.321.251,19 euro en in 2010 11.866.794,34. Dit is in 2 jaar tijd een stijging van 7 miljoen euro. 8

Tracer 1 1 – 30 m e i 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


Ingezonden stuk

VAR-symposium ‘Eigen kracht en regie’

Onderzoeker Bauke Koekkoek gooide de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat zelfmanagement een illusie is. In zijn ogen vind je eigen kracht en regie wanneer hulpverleners en cliënten samen werken aan zoveel mogelijk zelfmanagement. Met de nadruk op samenwerken, waarbij hij liet zien dat dat niet makkelijk is, maar ook niet onmogelijk. Bestuurder Thijs Stoop verhaalde over de tijd van voor de marktwerking, waar een instelling een grote zak met geld kreeg en vervolgens zelf mocht uitzoeken wat ze daar mee deed. Daar sprak nog eens vertrouwen uit in de eigen

Foto Hesther Tims

Afgelopen 16 mei vond het inmiddels tweejaarlijkse symposium van de Verpleegkundige Advies Raad (var) plaats met als thema Eigen kracht en regie. Dit keer met alleen een plenair gedeelte, zodat alle deelnemers alleen maar hoefden te luisteren. Ware het niet dat het symposium geleid werd door een cabaretesk gezelschap dat deelnemers al dan niet tot genoegen uitnodigde tot een actieve bijdrage aan de middag, waardoor niemand knikkebollend de finish hoefde te halen. De sprekers bestonden uit bestuurders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. De laatsten maakten de meeste indruk, want bij hen sloeg de applausmeter duidelijk het verst uit. Zij waren dan ook de levende voorbeelden van mensen die, ondanks een psychiatrische aandoening, de regie over hun leven weer hadden herwonnen. Of zoals Jerry Allon het verwoordde: “Mijn oude leven was voorbij en mijn nieuwe leven was begonnen”.

"Mijn oude leven was voorbij en mijn nieuwe leven was begonnen." kracht en regie van een organisatie. Die regie ligt, zoals we allen weten, tegenwoordig bij een andere partij. De meeste opwinding was er tijdens de uitreiking van de Hans Wagenborgprijs. Waar het enthousiasme van de winnaars

aandoenlijk was en hun ongeloof begrijpelijk. Van de zeventien inzenders gingen de vijf met de meeste vrienden door naar de finale waar de vakjury vervolgens een keus uitmaakte. Kan iemand mij uitleggen wat er innoverend is aan het kopp-project anno 2013?

n Ben de Graaf

5e jaargang, nummer 11 30 mei 2013 inDrukken is het tweewekelijkse medewerkersblad van GGZ inGeest. Oplage: 4.750. inDrukken wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Eindredactie Annemarie Burgers Redactie Dienst communicatie Aan dit nummer werkten mee Marlin Burkunk, Ben de Graaf, Jean Pierre Jans, Ellen Kleverlaan, Renske Peters en Hesther Tims Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Drukwerk DeltaHage, Den Haag Redactieadres GGZ inGeest, dienst communicatie t.a.v. inDrukken Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam T (088) 788 5020 E indrukken@ggzingeest.nl

inD ruk ken – 3 0 m e i 2 0 1 3

Een Emotie Regulatie Stoornis – beter bekend als borderline – is een ingewikkelde psychische aandoening. De symptomen kunnen heel divers zijn, van heftig emotioneel reageren tot verslavingsgedrag en van zwart-witdenken tot manische depressiviteit. “Deze mensen voelen zich vaak onbegrepen”, weet ervaringsdeskundige Nijholt, die al vier jaar als procesbegeleider gesprekken leidt van de lotgenotengroep Emotie Regulatie Stoornis. “In de lotgenotengroep komen ze mensen tegen die hen wel snappen. We zoeken op een informele manier naar herkenning en erkenning, zonder dat er een psychiater aan te pas komt. We wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips. Zo zijn we elkaar tot steun. Dit draagt bij aan het herstel.” Nijholt is zelf ook borderlinepatiënt. “Dat moet wel”, zegt ze, “want als gespreksleider moet je weten waar het over gaat en wat mensen in de groep doormaken. De lotgenotengroepen worden altijd geleid door twee ervaringsdeskundigen.”

Inzicht Niek Regelink leidt samen met Till

even niet op hadden gelet, besloten zij de dag met een samenvattend lied, waarna iedereen opgewekt naar huis dan wel naar het afsluitend buffet ging. Al met al weer een geslaagd var-symposium. n Sander Overdevest

GGZ inGeest 2.0

Met lotgenoten zoeken naar herkenning en erkenning Het Cliënten Belangen Bureau van GGZ inGeest organiseert verschillende lotgenotengroepen. In deze groepen werken mensen met psychische problemen verder aan hun herstel door te leren van elkaars ervaringen en verhalen. De groepen staan onder leiding van ervaringsdeskundigen. Twee van hen zijn Nanneke Nijholt en Niek Regelink. Zij vertellen over hun ervaringen.

En een moestuintje op het terrein van Bennebroek? Diep in de vorige eeuw waren de patiënten toch al werkzaam op het ziekenhuisterrein? Afijn, niet zeuren, enerverend was de uitreiking onmiskenbaar. Enerverend was ook de muzikale omlijsting van Spijker en Hamer. Voor degenen die

‘Stepped care’ met de STEP UP!-app van Roode de lotgenotengroep Angst en stemmingen. Zelf raakte hij na een heftige burn-out depressief en kreeg hij angst- en paniekaanvallen. Na twee jaar heeft hij deze problemen overwonnen. Maar nog steeds zet hij zijn ervaringen graag in om als vrijwilliger andere mensen met deze klachten te helpen. “Als je je eigen verhaal vertelt en je eigen kwetsbaarheid op tafel legt, gaan deuren open. Dan voelen anderen zich veilig om ook hún verhaal te vertellen. Dat geeft inzicht. Mensen schatten bijvoorbeeld na verloop van tijd hun eigen situatie beter in of bewaken hun grenzen beter. En als ze zien dat een lotgenoot vorderingen maakt, motiveert dat om ook zelf stappen te zetten. Het doel is weer zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door het sociale leven of werk weer op te pakken.”

Lachen “En denk niet dat onze lotgenotenbijeenkomsten alleen maar somber en deprimerend zijn, benadrukt Nijholt. “Het is ook gewoon leuk. Natuurlijk, soms huilen we samen, maar er wordt ook enorm gelachen.”

Lotgenotengroepen Het Cliënten Belangen Bureau organiseert de volgende lotgenotengroepen: n Lotgenotengroep Depressie (Amstelveen) n Lotgenotengroep Emotie Regulatie Stoornis (Borderline) (Haarlem) n Lotgenotengroep Psychosegevoeligheid (Bennebroek en Haarlem) n Lotgenotengroep Angst en stemming (Hoofddorp) n Lotgenotengroep Herstellen doe je zelf (Haarlem) De groepen bestaan uit maximaal acht deelnemers. Deelname is gratis. Aanmelden bij: Karin Goudsmit, T (023) 518 7690 of E k.goudsmit@ggzingeest.nl.

In deze rubriek vind je nieuwe apps, websites en andere IT-toepassingen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Helder uitgelegd, zonder jargon. Suggesties voor deze rubriek kun je mailen naar indrukken@ggzingeest.nl of via Yammer @inDrukken.

n Marlin Burkunk Veel mensen met angst- en stemmingsstoornissen die hulp zoeken bij hun huisarts worden naar de tweede lijn verwezen. Volgens het ‘stepped care’ model is deze verwijzing niet altijd nodig. Patiënten krijgen binnen deze benadering in eerste instantie de minst intensieve behandeling. Voor mensen met een lichte depressie bestaat bijvoorbeeld het step up!-programma. Met bewegings- en mindfulnessoefeningen gaat de patiënt aan de slag. Studenten van de master psychosomatische fysiotherapie (Hogeschool Utrecht) ontwikkelden de

begeleidende app. step up! biedt een overzichtelijk programma van acht behandelingen. Elke dag vult de gebruiker een stemmingsmeter in, luistert hij naar een zitmeditatie en noteert een paar positieve strokes. De periodieke rapportage gaat per mail naar de behandelaar. Zo is de app een mooie stok achter de deur voor de oefeningen.

2

9


medewerkersblad van

donderdag 30 mei 2013 nummer 11

Hans Wagenborg­inspiratieprijs 2013

Foto Jean Pierre Jans

‘Een voor allen, allen voor één tomaat’ Juichend en springend liep Diane Adamse naar het podium toen zij hoorde dat hun project “Een voor allen, allen voor één tomaat” had gewonnen. Tijdens de Dag van de Verpleging op donderdag 16 mei 2013 reikte Thijs Stoop de Hans Wagenborginspiratieprijs uit. n Renske Peters Diane Adamse, Jacintha Meyer en Pauline Oomen van het circuit sociale psychiatrie Zuid-Kennemerland kregen een overweldigende meerderheid van de stemmen van medewerkers en stemmen van de jury. Van de in totaal 312 stemmen ontvingen zij er 66. De jury over dit project: “We zijn blij om te zien dat dit een project is bedacht uit het perspectief van de cliënt.” Wel adviseerde de jury om de

details rond de coördinatie en kosten goed uit te denken en het liefst de buurt erbij te betrekken. Een voor allen, allen voor één tomaat staat voor het samen onderhouden van een moestuin in de buurt en in het zicht van cliënten. Op deze manier kunnen zij ervaren hoe de natuur werkt en vooral ook in een later stadium de letterlijke vruchten plukken van de gedane arbeid. Centraal staat samen werken aan een gezond product, leren van de natuur en van elkaar. Aanmoedigingsprijs De aanmoedigingsprijs ging naar het project kopp & Schouders van Elly Driebergen en Désiré Groeneweg. “Dit had ik echt niet verwacht!” riep Elly Driebergen uit. “Echt niet, wat een verrassing.” De jury is ervan overtuigd dat het een goed en positief project is. Het werkt preventief

De blije en verraste winnaars, gekozen door de medewerkers en een jury.

De Hans Wagenborginspiratieprijs Acht jaar geleden is de Hans Wagenborginspiratieprijs in het leven geroepen om verpleeg­ kundige vernieuwingen te stimuleren. De winnaar ontvangt naast de trofee 3.000 euro om het initiatief uit te voeren. Daarnaast wordt een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro uitgereikt. en het is gekoppeld aan de behandeling. Het doel van kopp & Schouders is om kinderen van ouders met psychische problematiek te vinden en hen te erkennen, informatie te geven en indien gewenst ondersteuning te bieden. Tijdens de opname van een cliënt wordt met behulp van flowcharts onderzocht of een cliënt een kopp-kind is. Opvallend vond de jury dat dit jaar naast de kwantiteit, de kwaliteit van de inzendingen. De jury vindt het daarom ook belangrijk, dat met of zonder prijzengeld, gezocht

wordt naar mogelijkheden om alle projecten doorgang te laten vinden. Sommige projecten/interventies horen echt onderdeel te zijn van het reguliere behandelaanbod.

De jury Dit jaar was het voor het eerst mogelijk voor medewerkers van ggz inGeest om via intranet mee te stemmen op een van de zeventien inzendingen. Uit de top vijf heeft de jury de uiteindelijke winnaars gekozen. De jury bestond dit jaar uit een vertegenwoordiging van cliënten en familieleden.

Elke minuut telt

n Ellen Kleverlaan Sinds op 1 januari jongstleden de nieuwe financieringssystematiek werd ingevoerd, is ggz inGeest voor

haar inkomsten afhankelijk van de hoeveelheid tijd die medewerkers registreren. Iedere minuut die we met cliënten doorbrengen, moet dan ook geregistreerd worden. Of dat nou face to face, ear to ear of bit to bit is, legt Mourits uit. “Doen we dat niet, dan zullen we niet genoeg omzet draaien. En omzet is natuurlijk bepalend voor het voortbestaan van onze organisatie.” Normering In de aanloop naar de begroting van 2013 bleek dat we veel productie niet omzetten in omzet, vertelt Van Raay. “Onderzoek door bureau Eiffel bracht aan het licht dat medewerkers op verschillende afdelingen hun tijd

In verband met de herziening van de samenwerkingsovereenkomst met VUmc is dit de laatste gezamen­ lijke uitgave van inDrukken en Tracer. De samen­werkings­over­een­ komst komt voort uit het eerder genomen besluit om niet juridisch te fuseren met VUmc, maar wel de samenwerking tussen instellingen met name op de kern­taken cliëntenzorg, onderzoek en opleiding te continueren en verder uit te bouwen. De noodzaak voor een gemeenschappelijk mede­werkers­blad komt hiermee ook te vervallen. inDrukken en Tracer gaan daarom apart verder. Vanaf 20 juni bestaat inDrukken uit vier pagina’s en verschijnt het één keer per vier weken. n AB

Eten bij de Herstelkaravaan

Goed registreren noodzakelijk

Iedere minuut die we doorbrengen met een cliënt moeten we registreren. Dat is essentieel om genoeg inkomsten te verwerven. De registratielast is daarmee niet zwaarder geworden, zeggen Frank Mourits, hoofd centrale zorgadministratie en José van Raay, directeur algemene zaken van het circuit kortdurende psychiatrie ZuidKennemerland in koor. Want het registratieproces is vereenvoudigd.

inDrukken gaat zelfstandig verder

niet goed registreerden. Ook op mijn afdeling speelde dat.” Door een pilot te draaien op enkele afdelingen in het schrijven van directe en indirecte tijd, kwam er meer zicht op de problematiek en werd er een normering gemaakt van de indirecte tijd. Deze indirecte tijd wordt toegevoegd aan de werkelijke geregistreerde directe tijd, de indirecte tijd hoeft dus niet meer bijgehouden te worden. De centrale zorgadministratie (cza) gaat alle afdelingen op de kliniek en bij de act- en f-act-teams langs. Mourits: “Naast het bijbrengen van het belang van goed registreren, legt de cza de systematiek uit. Aanvankelijk was er bij veel mensen de angst dat we nog meer moeten

gaan registreren, maar eigenlijk is het gemakkelijker geworden. De reacties van medewerkers zijn dan ook overwegend positief.” Ook Van Raay hoort dat terug bij haar collegadirecteuren. “We moeten blijven herhalen waarom we dit moeten doen. Zoveel mogelijk tijd besteden aan de cliënt is natuurlijk het beste voor onze cliënten, maar het maakt ook ons voortbestaan zekerder. Want daardoor en door het vervolgens goed te registreren, zijn we geen dief van onze eigen portemonnee. Ik trek wel eens de vergelijking met een eigen praktijk; dan zorg je er ook voor dat er genoeg geld binnenkomt. Dat besef moeten we bij ggz inGeest allemaal hebben.”

Terecht zetten steeds meer cliënten en hulpverleners herstel centraal in de behandeling. Om aandacht te vragen voor herstel en de speciale rol die het Cliënten Belangen Bureau (cbb) daarin speelt, bezoekt de Herstelkaravaan van het cbb dit jaar verschillende locaties van ggz inGeest. Deze laat zien hoe je herstel handen en voeten geeft. Onder het genot van een broodje geven ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, medewerkers van het cbb en cliëntenraadsleden onder meer informatie over herstel, ervaringskennis, cliëntenraden en de activiteiten van het cbb. Je vindt de Herstelkaravaan op 11 juni op de Bocholtstraat, op 12 juni op de Walborg en op 13 juni in de Valeriuskliniek. De Herstelkaravaan is steeds van 12.00 uur tot 14.00 uur. n GdJ

Tracer 11, 2013  

medewerkersblad van VU medisch centrum

Tracer 11, 2013  

medewerkersblad van VU medisch centrum