Page 1


2


3

Po{tovani prijatelji, dragi ljubitelji odbojke, Zavr{ava se godina u kojoj se ceo svet se susreo sa situacijom u kojoj nikad nije bio. Stoga smo svi veliki deo iste morali da funkcioni{emo ne samo po pravilima, ve} i da improvizujemo. Sve to je imalo i te kakvog uticaja na sport. Me|utim, i pored pandemije, trudili smo se da odbojka{ka lopta leti preko mre`e, da se igraju utakmice, da reprezentativne selekcije funkcioni{u koliko – toliko prema nekim ranije zacrtanim planovima, iako su mnoga takmi~enja otkazana. Ali na onim na kojima smo u~estvovali, pokazali smo da odbojka u Srbiji i dalje predstavlja brend, da odli~ja nisu slu~ajna, da sistematski rad daje rezultate. Zato smo i ponosni na juniorke i kadetkinje, koje su u 2020. godini sa Evropskog prvenstva donele srebrne, odnosno bronzane medalje. Ovo su prve generacije koje smo formirali po novoj metodologiji selekcije u pionirskom uzrastu. Iako nije bilo takmi~enja u seniorskoj konkurenciji, ispunili smo `elje selektora da se i mu{ka i `enska selekcija okupi i bude zajedno, da se otklone nedostaci i radi na usavr{avanju. Virus nas je malo u tome omeo, ali su i jedni i drugi uradili dobar deo zacrtanog. I u 2020. godini smo imali ogromnu podr{ku Republike Srbije, koja se, moram to po ko zna koji put pomenuti, prema nama jo{ jednom ponela u skladu sa rezultatima i renomeom koju

www.odbojka-volleyball.com

na{a odbojka ima u svetu. Obezbedili su najpre sredstva da svi na{i klubovi koji su se plasirali za neko od evropskih takmi~enja, u njemu i u~estvuju, klubovi Super i Prve lige su dobili jednokratnu nov~anu pomo}. Tu nije bio kraj, jer su prvoliga{i opet, ali i Odbojka{ki savez Srbije dobili finansijsku podr{ku pred kraj godine. Posebno mi je drago {to je ova pomo} rezultirala posle razgovora koje sam imao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vu~i}em, koji je pokazao da sa izuzetnom pa`njom prati odbojku. Na{ generalni sponzor Banka Po{tanska {tedionica je daleko vi{e od obi~nog sponzora, to je na{ veliki prijatelj, navija~, sau~esnik u na{im „zlodelima“, odnosno osvajanju medalja uz ~iju pomo} mo`emo da ostvarujemo pun program funkcionisanja Saveza, naro~ito rad sa mla|im selekcijama. Naravno, svesrdnu pomo} smo imali i od Ministarstva omladine i sporta kao i Olimpijskog komiteta. U svakoj od medalja, po jedan deo pripada svima njima. Naredna, 2021. godina }e opet biti posebna. O~ekuju nas brojna takmi~enja svih selekcija, u najja~oj konkurenciji dve Lige nacija, Olimpijske igre i dva Evropska {ampionata, od kojih smo jednom doma}ini. Virus nas nije omeo da pravimo planove, a verujem da nas ne}e spre~iti i da ih realizujemo. Ono najbitnije je da svi sa~uvamo zdravlje, pa je to ono {to svima vama i nama najvi{e `elim. Predsednik OSS Zoran Gaji}


4

IZ PERA UREDNIKA

Generacije koje rastu

Re~enica iz naslova, samo izgovorena u jednini, godinama je bila prepoznatljiva reklama za ~uveni srpski brend – Eurokrem. Razmi{ljaju}i o protekloj godini, koje }e generalno malo ko `eleti da se se}a, a opet analiziraju}i neke stvari i pri~aju}i sa odgovornim ljudima, nekako mi je ona najbolje oslikala odbojka{ke uspehe koji su ostvareni u vreme pandemije {irom planete. A odbojka je isto – srpski brend. O ~emu se zapravo radi. Najbolje juniorke su na Evropskom {ampionatu osvojile srebrnu medalju, a samo par nedelja potom na takmi~enju istog nivoa, kadetkinje su sa pobedni~kog postolja mahale sa bronzanim odli~jima. Osim par igra~ica koje su nosile dres i jedne i druge selekcije i pojedinih ~lanova stru~nog {taba, {ta je jo{ zajedni~ko... Pre ~etiri godine, tada tek izabrano novo rukovodstvo, koje je u trofejnu kancelariju na Terazijama 35, u{lo sa novim idejama, re{lo je da se na poseban na~in pozabavi radom mla|ih kategorija. Odredili su ljude, stru~ne u tom pogledu, sa dugim odbojka{kim sta`om, ali i sa magistarskim zvanjem, da „pro{partaju“ uzdu` i popreko Srbijom, da razgovaraju sa svim trenerima i da im slu~ajno ne promakne ni jedno talentovano dete. Da se raspitaju o svim detaljima, ako treba i tri kolena u nazad. Posao je bio ogroman, a kako je zavr{en, najbolje pokazuju gore pomenuti rezultati. Bilo je padova, ali kako ka`e izreka, „Nije bitno koliko puta padne{, nego da svaki put ustane{“, nije se sve uvek odvijalo kako treba, ali je izabran odre|eni broj kandidata od kojih se dosta o~ekivalo. I naporan rad, dobra selekcija, jaka konkurencija, ali i sjajni uslovi koje im je obezbedio Odbojka{ki savez Srbije, doveli su na kraju do toga da su se svi radovali. Shodno godinama, te{ko da su se devojke koje su u svom uzrastu druge i tre}e u Evropi, i pripadaju prvoj grupi testiranh, setile prvih treninga, merenja, testiranja... Ili mo`da jesu. Oni koji su sa njima radili i oko njih stvarali, zadovoljno su se sme{kali. Dolaze – neki novi klinci, ta~nije klinke, jer momci kao da malo kasnije sazrevaju. Nisu se do sada proslavili, ali ne zna~i da ne}e ve} u prvoj akciji. Imaju u koga da gledaju, sigurno `ele i oni svojih bar pet minuta slave. I jedni i drugi odbojka{ki rastu iz dana u dan. Neka rastu, i treba da rastu...

www.odbojka-volleyball.com


5

20 godina je pro{lo kao tren


6

PO MNOGIMA NAJBOLJA GENERACIJA NA SVETU IKADA

Stariji da se sete,

U odnosu na prethodni jubilej, nedostajalo je nekoliko aktera, ali svi opravdano, jer su im odsustvo diktirale obaveze na funkcijama na kojima su www.odbojka-volleyball.com


7

DA, OBELEŽILA VELIKI JUBILEJ

e, mla|i da nau~e

D

ve decenije je pro{lo, za nekog brzo, za nekog i ne toliko, od kada je na Olimpijskim igrama u Sidneju, reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju. Bila je to neponovljiva generacija, po mnogima najbolja selekcija koja je igrala odbojku u istoriji ovog sporta. Pre pet godina bili su skoro svi na okupu (izuzev Igora Vu{urovi}a), igra~i i stru~ni {tab, se}ali se onog kroz {ta su prolazili i {ta je prethodilo medalji koja je bila vrednija i sjajnija i od samog zlata. Prvog dana oktobra, kada se pomenuti doga|aj desio, ali ove godine, opet se dosta aktera bilo na jednom mestu. Odbojka{ki savez Srbije, organizovao je sve~ani ru~ak za „zlatne iz Sidneja“, ali shodno raznim pomeranjima i prome-

www.odbojka-volleyball.com

nama termina, usled dobro poznate situacije sa virusom Kovid 19, bilo je dosta, opravdanih, izostanaka. Tako je recimo Igor Vu{urovi} bio direktor takmi~enja na Evropskom prvenstvu kadetkinja, Nikola Grbi} je imao mnogo klupskih obaveza u Poljskoj, ba{ kao i Slobodan Bo{kan direktor Vojvodine, koja je tog dana igrala me~ u Italiji, dok je Goran Vujevi} imao previ{e posla u Peru|i. Na pozivu se zahvalio Vladimir Grbi}, a Ivanu Miljkovi}u je u [vajcarskoj, u tom momentu Srbija bila daleko, a tek je preuzeo mesto pomo-

}nog trenera u Voleru. Ni stru~ni {tab nije bio kompletan, Bogdan Sretenovi} je tim menad`er kadetske reprezentacije koja je bila na Evropskom prvenstvu u ^e{koj, Slobodan Milo{evi} direktor takmi~enja na istom, Aleksandar Po~ekovi} je trenutno ba{ daleko, u Bahreinu, a Dragan Cvetkovi} je zbog aktuelne situacije tako|e morao da se zahvali prijateljima. Jednu neponovljivu grupu ljudi su tako predstavljali Slobodan Kova~, Vasa Miji}, Vladimir Batez, \ula Me{ter, Veljko Petkovi} i Andrija Geri}, {to se igra~a ti~e, a


8

struku i rukovodstvo Aleksandar Bori~i}, Zoran Gaji}, Ned`ad Osman~ak i dr. Ljuban Martinovi}, koji su u goste pozvali i ~elnike OSS Ivana Kne`evi}a i Dejana Bojovi}a, kao i njihovog nekada{njeg saigra~a @eljka Tanaskovi}a koji se godinu pre velikog uspeha oprostio od dresa sa dr`avnim grbom. Naravno, nije moglo bez uspomena sa Olimpijskih igara u Sidneju, o onome ~ega se se}aju, a na neke stvari su jedni druge podsetili. Povodom tog velikog doga|aja, ba{ tog dana, ta~no na dve

decenije od kada je pala poslednja lopta na poslednjem finalu pomenutih Igara, {tampano je i specijalno izdanje ~asopisa „Odbojka volleyball“, sa svim intervjuima, se}anjima i originalnim fotografijama aktera, koji su sa odu{evljenjem prelistavali, a po dolasku ku}i, kako su kasnije sami rekli pro~itali (vi{e puta) svaku stranicu. Dok nisu dobili svoj primerak, ostali su sve to imali priliku da vide na linku https: //odbojka-volleyball.com/specijalno-izdanje-20-godina-zlatne-price/

Na slede}i zvani~ni doga|aj istim povodim, ~eka}e jo{ pet godina, ali izgleda da su se, s obzirom na {ta su sve zajedno pro{li u sportskoj karijeri, u`eleli jedni drugih, pa su pri~ali i o tome kako bi mogli mnogo ~e{}e da se dru`e. Jer bili su najbolji, neponovljivi i {teta je da se ne vi|aju i ne podse}aju se tih lepih dana. Pro{lo je prvih 20 godina, da se oni stariji ljubitelji odbojke malo prisete, a oni mla|i ne{to (mnogo toga) nau~e.

www.odbojka-volleyball.com


9

NAJBOLJE JUNIORKE SE SA KONTINETALNOG ŠAMPIONATA VRATILE SA SREBROM

Od 2014. i generacije Tijane Bo{kovi} i Bojane Milenkovi}, juniorska selekcija je bila bez ve}eg uspeha Bez obzira {to nije bilo Rusije, Italije i Nema~ke, plan je i pre toga bio napad na medalju

www.odbojka-volleyball.com

Povratak na stare staze O

d generacije u kojoj su bile sada{nje seniorske reprezentativke Tijana Bo{kovi} i Bojana Milenkovi}, pa sve do ove jeseni, juniorska selekcija nije napravila ve}i me|unarodni uspeh. Jednostavno, tako se desilo, ali sa druge strane se naslu}ivalo da }e sistem koji je ustanovljen krajem 2016. i po~etkom 2017.

godine, a vezan je za testiranja i pra}enje najboljih mladih igra~ica u Srbiji, brzo dati nove radosti. S obzirom da najavljenih kvalifikacija za Evropski {ampionat nije bilo zbog pandemije, CEV je doneo odluku da listu u~esnika formira po svojoj rang listi. Iako se ona znala, skoro do poslednjeg ~asa se


10

nije znalo da li }e se najbolje selekcije Starog kontinenta na}i u Podgorici. Kada je i ta nedoumica otklonjena, po~eo je u delo da se sprovodi plan koji je napravio uslovno re~eno novi selektor, Milan Gr{i}, koji je u raznim selekcijama ve} desetak godina. - Radovalo nas je saznanje da }emo igrati sa najboljim reprezentacijama Evrope, a briga je bila jedino ~injenica da je pauza bila velika i da je izgubljen odre|eni ritam. Ipak, dobro smo se sna{li u specifi~noj situaciji jer se nekoliko talen-

Bespotrebno testiranje

Pred me~ sa Poljskom, znalo se da }e pobednik ostati u Zenici i igrati za medalje, a pora`eni ve} ujutru morati put Osijeka, da igra za plasman od 5. do 8. mesta. Stoga su i srpska i poljska selekcija uradile test na virus Kovid 19. Ispostavilo se da je za plave juniorke to bilo bespotrebno, jer su ubedljivom pobedom izborile ostanak u Bosni i Hercegovini.

www.odbojka-volleyball.com


11

tovanih devojaka iz ove generacije na{lo letos na Ubu, na pripremama {ireg sastava seniorske reprezentacija, gde su kvalitetno radile. Mi njih pratimo, znamo ko koliko mo`e, a tih 15 – tak dana im je bila neka vrsta dopune onog {to su ve} znale. Ono {to ~esto u ovom uzrastu ume da bude prednost na{e selekcije je to {to nekolicina iza sebe ima ve} par sezona treniranja, ali i igranja u seniorskoj konkurenciji

u Superligi Srbije. Tu sti~u iskustvo, a u ovoj selekciji to su Vanja Savi}, Isodora Kockarevi}, Bojana Go~anin, Tara Taubner, Jovana Cvetkovi} Hena Kurtagi}. Dvadesetodnevne pripreme na Div~ibarama su bile pa`ljivo isplanirane i sprovedene, a sve u skladu sa novonastalim propisima zdravstvenih slu`bi. I da ne bi bilo bilo kakvog rizika, sa maskama na licu, ali sa osmesima ispod njih, odatle su se uputile za

Zenicu. Negde pred polazak stigla je vest da su Italijanke, glavni favorit u na{oj grupi, odustale zbog straha od virusa. Isto su odlu~ile Fedracije Rusije i Nema~ke, koje su bile planirane za grupu u Osijeku. Plan jeste bio da se plave juniorke ume{aju u borbu za medalje, ali sa ovim saznanjem, on je bio olak{an. Dve najbolje selekcije Evrope u ovoj generaciji, Rusija i Italija, finalisti kadetskog prvenstva pro{le godine, ostale su kod ku}e. Selektor Gr{i} je znao da istakne kako „cilj jeste rezultat, ali i iskustva igranja sa {ampionom i vice{ampionom“. Bilo kako bilo, oni koji su do{li na Evropsko prvenstvo bili su najbolji, najspremniji i najhrabriji, pa se shodno tome vrlo brzo zaboravilo koga nema. Slovakinje su prve osetile snagu na{eg tima, a onda se desio kiks. Prvi, sre}om i jedini, jer je Belorusija savladala srpski tim, koji je u taj – breku imao prednost koja je skoro pa garantovala pobedu. Poraz je zna~io da mo`e do}i do komplikacija, a ra~unica je bila jasna kada su Beloruskinje na isti na~in dobile Poljsku, a ona je glasila – samo pobeda nad Poljakinjama otvara put polufinala. Spremaju}i se za taj me~, lako su presko~ile doma}u selekciju. A onda – biti ili ne biti... - Gledano od starta takmi~enja, nedostatak utakmica nas je ~inio nervoznima, a nije bilo potrebe za tim. Tako|e i podatak da je ovo bio tim za velika dela, a izgubio je od Belorusije. Pri~ali smo sa devojkama, verovali smo i mi i one da mogu bolje, a bilo je krajnje vreme da optere}enje nestane, a da se pojavi inat i `elja da se poka`e pravo lice. Odli~ne Poljakinje nisu imale {ansu ni u jednom od tri seta.


12

Hena i Vanja u timu snova

Zahvaljuju}i dobrim igrama, nije bilo te{ko pretpostaviti da }e se neko iz tima na}i u najboljoljem timu takmi~enja. Na poziciji srednjeg blokera svoje mesto je imala Hena Kurtagi}, dok je Vanja Savi} od strane stru~nog `irija dobila priznanje za najuspe{nijeg korektora.

I posle velike pobede, ponovo velika ozbiljnost. To je zahtevao novi rival, Francuska, reprezentacija koja je u polufinale stigla bez poraza. Bio je rad da osete {ta to zna~i, a za to su se pobrinule devojke iz Srbije, za mnoge neo~ekivano lako. Radost je bila velika, medalja je bila na dlanu, obezbe|en je plasman na Svetsko prvenstvo, samim tim i ispunjena `elja selektora za ve}im brojem utakmica sa kvalitetnim protivnicima. Turska je, iako pora`ena u grupi od Francuske, bila na ovom takmi~enju, ipak najve}i favorit. Bilo je to pravo finale, pet setova kvalitetne i neizvesne odbojke, sa velikim brojem poteza kojih se ne bi postidele seniorke istih timova u onom ~uvenom finalu u Ankari. Favorit je slavio, a njihova velika sre}a je samo govorila koliko je srpski tim bio dobar. Taj isti tim je reagovao onako kako u istim situacijama treba, sa suzama u o~ima, ali je prava reakcija usledila samo par minuta kasnije kada su se dosetile da su vice{ampionke Evrope, druge na kontinentu, osvaja~i srebrnih medalja. Onda su te suze zamenili osmesi, toliko iskreni i jaki da ni maske nisu mogle da ih sakriju. Bio je to bal pod maskama koga }e se svi rado se}ati.

SASTAV

Sa Evropskog {ampionata u Zenici, sa srebrnim medaljama oko vrata su se vratile Andrea Ti{ma, Bojana Go~anin, Valerija Savi}evi}, Aleksandra Uzelac, Tara Taubner, Tijana Vrcelj, Jovana Cvetkovi}, Hena Kurtagi}, Vanja Savi}, Isidora Kockarevi} i Minja Osmaji}. Stru~ni {tab su ~inili selektor Milan Gr{i}, njegovi asistenti Zoran Kalanj i Ivan Milenovi}, fizioterapeut Sini{a Mladenovi}, skaut Lazar Tabakovi}, direktor reprezentacije Biljana Mihailovi} i tim menad`er Maja Simani}.

REZULTATI Srbija – Slova~ka 3:1 Srbija – Belorusija 2:3 Srbija – BiH 3:0 Srbija – Poljska 3:0 Polufinale Srbija – Francuska 3:1 Finale Srbija – Turska 2:3


13

KADETKINJE NA EVROPSKOM PRVENSTVU U PODGORICI POKAZALE SJAJNU PERSPEKTIVU

Bronza zalog za budu}nost Sa samo devet dana priprema, bez trening utakmice i u najja~oj konkurenciji, razloga za zadovoljstvo bilo je mnogo Da nije bilo sudijske gre{ke u polufinalu i povrede Aleksandre Uzelac, mo`da bi bilo jo{ vi{e razloga za zadovoljstvo www.odbojka-volleyball.com

N

ekako je logi~no bilo da posle na{e najbolje selekcije, pa potom juniorki, medalju sa Evropskog {ampionata donesu u Srbiju i kadetkinje. Naravno, lako je to re}i, a koliko je bilo te{ko ostvariti, to znaju samo one i njihovi treneri. Bronza je iz Podgorice stigla kao nagrada za aktere, ali i one koji su pre ~etiri godine do{li na ideju, da bez obzira {to se u na{oj zemlji polovina devoj~ica bavi odbojkom i {to je kvantitet ogroman, odre|enim metodama sve podignu na jo{ vi{i nivo. Kao i junirska

selekcija (u kojoj ima i dve kadetkinje), i one su deo projekta u kome su testirane fizi~ke i tehni~ke karakteristike, posle ~ega su one istinski najbolje ostale u konkurenciji. Me|utim, osvajanje medalje koja je na njihovim grudima zasjala 9. oktobra, po~elo je mnogo ranije. Verovatno su se negde na pobedni~kom postolju setile kako im je jo{ leta 2019. ukazana prilika da kao kadetkinje igraju na juniorskoj Balkanijadi. Bile su ~etvrte, ali im je to


14

takmi~enje bilo neprocenjivo iskustvo koje su posle po~ele da pretvaraju u medalju. Onda su na kvalifikacijama u Turskoj pred kraj godine, furiozno izborile plasman na Evroski {ampionat, gde su u finalu savla-

dale doma}ina, velikog favorita, pred vi{e od 3000 njihovih navija~a, bez izgubljenog seta i godinu velikih o~ekivanja, 2020. do~ekale su sa osmehom. - Tada smo shvatili da u Podgoricu

JOVO CAKOVIĆ:

Četiri u jedan

Sa ranijim selekcijama, Jovo Cakovi} je bio skoro uvek nadohvat medalja, ali su one izmicale. Do~ekao je da svoj rad kruni{e na najbolji na~in, pa je i on kona~no bio sre}an, nasmejan i zadovoljan. -Plasirali smo se na EJOF i Svetsko prvenstvo, {to su velike stvari, koje garantuju jo{ mnogo kvalitetnih utakmica za ovu generaciju. Kada se podvu~e linija, ~etiri stvari su vrlo bitne. Prvo strategija koja je kroz testiranje velikog broja igra~ica omogu}ila da u naju`i izbor do|u stvarno one najbolje, bez da se pitamo da li smo nekog izostavili. Neke devojke su se ve} nametnule, ~ak su bile i u juniorskoj selekciji, tu mislim na Aleksandru Uzelac i Henu Kurtagi}. Tre}a stvar je da i pored medaljeima prostora za jo{ neki iskorak, verujem da }e to biti na pominjanim EJOF i Svetskom prvenstvu. I na kraju, do medalje smo stigli bez Aleksandre Uzelac i nikad ne}emo znati {ta bi bilo da se nije povredila.

mo`emo da putujemo sa ambicijama da se domognemo nekog odli~ja. Naravno, niko nije mogao da pretpostavi da }e cela sezona biti vi{e nego ~udna, da }e se mnoge stvari usled pandemije promeniti. Zbog toga smo imali neuobi~ajeno kratke pripreme, samo ~etiri dana u Beogradu i jo{ pet u Podgorici, neposredno pre starta {ampionata. Nedostajalo nam je jo{ jedno 15 dana, ali smo svaki trening iskoristili na pravi na~in – se}a se leto{njeg perioda Jovo Cakovi}, selektor ovog tima. Za razliku od {ampionata juniorki, kod kadetkinja je samo jedna selekcija, Nema~ka, otkazala, usled straha od virusa. Svi ostali najbolji su bili tu, mada se Nemice nisu ni ubrajale u kandidatkinje za visok plasman. Mo`da je uvod bio malo preduga~ak, ali mora da se podseti na sve ono {to je prethodilo velikom doga|aju. I upravo je slobodan dan na startu (jer je nema~ka selekcija trebalo da bude u grupi sa plavim kadetkinjama), dobro do{ao stru~nom {tabu da pogleda sve rivale odjednom, da informacije koje su imali provere, a koje nisu – prikupe. Poljakinje su prve osetile snagu na{ih devojaka, koje su bile raspolo`ene, kao da su jedva ~ekale da i one stupe na scenu.

www.odbojka-volleyball.com


15

HENA NAJBOLJI BLOKER

Pre nego {to je zvani~no progla{en zavr{etak Evropskog {ampionata, stru~ni `iri je izabrao najbolju postavu gde je kao jedan od dva srednja blokera u idealnoj postavi bila Hena Kurtagi}. Isti trofej dobila je i na Prvenstvu Evrope za juniorke.

Jedna ozbiljna selekcija nije osvojila ni set. Na{e devojke su plesale po terenu, borile se za svaku loptu, davale podr{ku jedna drugoj i bile koncentrisane od prvog do poslednjeg poena. Sli~no je bilo i u narednom susretu, kada su jo{ ubedljivije savladale Rumuniju. Do{ao je na red susret sa Ruskinjama, glavnim favoritom, ne samo u grupi, ve} i na celom {ampionatu. Bio je to prvi poraz

plavih devojaka, ali je igra bila takva da je i uvek strogi Jovo Cakovi} ocenio kao dobru. Pred kraj ovog me~a, na poslednjem poenu, desila se vrlo bitna stvar, a to je bila povreda Aleksandre Uzelac, jednog od najboljih igra~a na{eg tima do tog momenta i najefikasnijeg aktera tog me~a. Ona je bila takva da je tog momenta na korektora srpskog tima Evropsko prvenstvo bilo gotovo. Trebalo je, u takvom saznanju, pobediti Belorusiju i ste}i priliku da ve} mo`e da se misli o medalji. Ono {to je karakterisalo igru srpske selekcije sve vreme jeste da je na terenu bilo mnogo devojaka, da su rivali ~esto bili iznena|eni time, ali da kvalitet igre nije opadao. I sve


16

REZULTATI Srbija – Poljska 3:0 Srbija – Rumunija 3:0 Srbija – Rusija 0:3 Srbija – Belorusija 3:0 Polufinale Srbija – Turska 1:3 Za 3. mesto Srbija – Italija 3:1

TIM ZA VELIKA DELA

Boje Srbije u Podgorici su branile i bronzanu medalju osvojile, Nina Mandovi}, Anja Jaramazovi}, Iva [u}urovi}, Hena Kurtagi}, Stefana Paki}, Ksenija Tomi}, Anja Zubi}, Vanja Ivanovi}, Aleksandra Uzelac, Anja Kujund`i}, Una Vajagi} i Ivona Lazovi}. U stru~nom {tabu su pored selektora Jova Cakovi}a bili njegov asistent Milan Milo{evi}, fizioterapeut Sini{a Mladenovi}, skaut Lazar Tabakovi}, direktor reprezentacije Biljana Mihailovi} i tim menad`er Maja Simani}.

to je bio dokaz od kakvih igra~ica je bio sastavljen tim {to je potvr|eno u poslednjem me~u grupne faze. Naravno, {ansa da se do|e me|u ~etiri najbolje na kontinentu nije propu{tena. Turkinje su u Podgoricu stigle sa velikim ambicijama, sa najja~im mogu}im timom, sa vi{e od mesec dana priprema, a silno motivisane pred me~ sa Srbijom znaju}i njihovu snagu jo{ od kvalifikacionog turnira. Tu se videlo koliko jedna sudijska gre{ka mo`e da bude vrlo bitna. Pre toga su plave osvojile prvi set vi{e nego ubedljivo, a Turkinje uzvratile. Jedna gre{ka,

jedan poen, zna~ili su i jedan set vi{e na kontu protivnika. To je bila velika prednost, klju~na ispostavi}e se nekih 20 – tak minuta kasnije. Ni Italijanke, poslednji rival, u borbi za veliki ulog, nisu nespremne do{le na prvemstvo. I one su se spremale bar tri puta vi{e od na{ih devojaka, one su `elele bronzu, a na kraju su osvojile – samo prvi set. Kao da su najbolje srpske reprezentativke ostavile za kraj. Od starta drugog seta pa dok nisu jedna drugoj poletele u zagrljaj, ni jednog momenta se nije postavljalo pitanje pobednika. Igrale su, {to bi se reklo, kao velike, sve prema dogovoru koji su imale sa stru~nim {tabom. Bronzana odli~ja su potom zasjala na njihovim grudima, osmesi tako|e, a oni su zna~ili radost, ali i momenat da kona~no mogu da se opuste. Medalje su ih podse}ale na ono {ta su uradile i dugo, dugo ih nisu skidale.


NAJBOLJE SELEKCIJE IAKO BEZ TAKMIČENJA DEO LETA IPAK PROVELE NA PRIPREMAMA

17

Jedino je korona ja~a od {ampiona

Selektori Kova~ i Terzi} su tokom leta `eleli da probaju veliki broj kandidata za dr`avni tim, ali plan nije uspeo do kraja www.odbojka-volleyball.com

A

ktuelni evropski {ampioni u obe konkurencije, najbolji odbojka{i i odbojka{ice na{e zemlje i leta 2020. bili su aktivni. Iako se znalo da }e zbog aktuelne situacije sva takmi~enja biti


18

otkazana, selektori Zoran Terzi} i Slobodan Kova~ `eleli su da na okupu imaju svoje timove, potpomognute jo{ sa velikim brojem onih za koje se pretpostavlja da bi u bliskoj ili malo daljoj budu}nosti trebalo da ponesu najdra`i dres sa dr`avnim grbom. Bila je to idealna prilika da se stariji igra~i vrate u formu posle mnogo nedelja provedenih bez treninga sa loptom, bez skokova, pravog rada u teretani, a da se mla|i provere koliko znaju i {ta je ono na ~emu bi trebalo da rade kako bi do{li blizu gore pomenutih. Veliku ulogu u periodu u kome je ogroman broj momaka i devojaka sedeo u ku}i i radio samo najosnovnije ve`be i ~ekao znak da mogu da se vrate

Preko 70 odbojka{a i odbojka{ica je tokom priprema zadu`ilo reprezentativnu opremu


19

Bobini aduti

Spisak koji je sastavio Slobodan Kova~, brojao je 32 igra~ai to su bili: Nikola Jovovi}, Aleksa Batak, Vuk Todorovi}, Andrija Vilimanovi}, Dra`en Luburi}, Borislav Vu~i}evi}, Boris Bu{a, Stanislav Paunovi}, Aleksa Mati}, Uro{ Kova~evi}, Marko Ivovi}, Nemanja Petri}, Miran Kujund`i}, Pavle Peri}, Davide Kova~, Stefan Skaki}, Lazar ]irovi}, Luka Tadi}, David Mehi}, Marko Podra{~anin, Sre}ko Lisinac, Aleksandar Okoli}, Petar Krsmanovi}, Stevan Simi}, Nemanja Ma{ulovi}, Aleksandar Nedeljkovi}, Uro{ Nikoli}, Nikola Goi}, Nikola Pekovi}, Milorad Kapur, Stefan Negi}, Du{an Jovi}. Pored Slobodana Kova~a, u radu su u~estvovali Ljubi{a Risti}, Igor @aki}, Dejan Vuli}evi}, Slobodan Praklja~i}, dr. Ljuban Martinovi}, Ivan Popovi}, prof. Radivoje Radakovi} i Milan Simojlovi}.

ku}i, imali su i kondicioni treneri, magistar Vladimir Bankovi} i profesor Radivoje Radakovi}. Oni su putem internera slali programe, preko video poziva davali ve`be i kontrolisali ispravnost rada. - @elimo da ih vratimo u formu, jer }e vrlo brzo morati nazad u klubove. Moraju da budu koliko toliko spremni kako ne bi do{lo do povreda. Isto va`i i za

www.odbojka-volleyball.com

rad koji smo planirali u Beogradu, moramo sve polako, da izjedna~imo njihov nivo spremnosti, da se vremenom pove}ava obim rada... – govorio je Slobodan Kova~, selektor mu{ke selekcije. Na okupljanje prvog dana juna pozvao je dosta novih kandidata, ali i par ~lanova stru~nog {taba, a podelio je igra~e u dve grupe, na one koji su bez poraza osvojili Evropsko prvenstvo u Parizu sedam meseci ranije, i na one do 23 godine, koji bi

trebalo da ponesu najve}i deo tereta na Univerzijadi (koja je tako|e odlo`ena za 2021. godinu). Kroz njegovu svesku pro{lo je mnogo kandidata, a ~ak 32 je zadu`ilo reprezentativnu opremu. Mnogo vi{e je `eleo da proba, ali sa sli~nom podelom igra~a prema kvalitetu, Zoran Terzi}. Njegovi saradnici su mu preporu~ili veliki broj mladih igra~ica iz BP[ Superlige Srbije, koje su trenutno bile u raznim mla|im selekcijama, ali je bilo i


20

Od Maje do Sare

Spisak koji je Zoran Terzi} napravio pored do sada znanog, i na osnovu saveta saradnika, sadr`ao je slede}a imena: Maja Ognjenovi}, Bojana @ivkovi}, Sla|ana Mirkovi}, Teodora Pu{i}, Milena Ra{i}, Stefana Veljkovi}, Mina Popovi}, Maja Aleksi}, Brankica Mihajlovi}, Jelena Blagojevi}, Bianka Bu{a, Bojana Milenkovi}, Katarina Lazovi}, Sara Lozo, Tijana Bo{kovi}, Ana Bjelica, Ana Jak{i}, An|ela Veselinovi}, Nina Mandovi}, Andrea Ti{ma, Vanja Bukili}, Vanja Savi}, Rada Perovi}, Sara Cari}, Tara Taubner, Bojana Go~anin, Sanja \ur|evi}, Jovana Koci}, Hena Kurtagi}, Jelena Deli}, Minja Osmaji}, Milica Tasi}, Mina Mijatovi}, Ana Peji~i}, Isidora Kockarevi}, Barbara Batini}, Jovana ]irkovi}, Jovana Cvetkovi}, Sonja Danilovi} i Sara Marinkovi}. Naravno, pored ovih devojaka, nezaobilazna je i Silvija Popovi}, koja je zbog situacije gde nije bila neophodna, po istom programu sama radila kod ku}e u Baru. Radom je rukovodio selektor Zoran Terzi}, a njegove ideje su sprovodili mr. Vladimir Bankovi}, Branko Kova~evi}, Aleksandar Vladisavljev, Sini{a Mladenovi}, dr. Dejan Aleksandri}, Milan i Marko Gr{i}, Nikola Milosavljevi} i Ivan Bu~evac.

onih koje su ih pro{le pre par godina. Sve ono {to je u tom trenutku vredelo u srpskoj odbojci, bilo je na Ubu. I dok su se one dokazivale, na drugoj strani, u miru na Banjici, aktuelne evropske i svetske {ampionke su radile na svom povratku u formu, kroz rad u teretani i skoro pa osnovnim setom ve`bi sa loptama. Kada je

Terzi}: U 2021. godini imamo mnogo obaveza, kao nikada do sada, jer nikada napornija godina nije bila i niti }e biti. Pored Lige nacija, ~ekaju nas Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo, a i Univerzijada

jedan od najboljih i najtrofejnijih trenera na svetu podvukao crtu, iznad nje je stajalo vi{e od 40 imena. Sve je i{lo kako treba, po planu, smenjivale su se grupe u radu u teretani i dvorani na Banjici, svi su mislili da je korona virus u neku ruku pro{lost, da ih je definitivno zaobi{ao, da }e kroz rad sa starim

dru{tvom zaboraviti na sezone koje su prekunute. Taman su osmesi bili konstantno prisutni, selektori i njihovi asistenti su bili zadovoljni radom i zalaganjem, kada se desio prvi slu~aj virusa Kovid 19. I to kod nekog ko je zbog povrede i lak{e hiru{ke intervencije bio planiran da propusti rad – Aleksandra Atanasijevi}a. Ona-


21

ko dobar i uvek raspolo`en, do{ao je da pru`i podr{ku saigra~ima, jer ih se u`eleo. Proveo u njihovom dru{tvu sat vremena, a dva dana potom, saznao je da je pozitivan na pomenuti virus. Tada je nastala situacija koju niko nije `eleo, kojoj se niko nije nadao, ali na koju su bili donekle spremni i ~elnici Odbojka{kog saveza i stru~ni {tabovi. Mu{karci su se povukli u karantin i iz Hotela „M“ su izlazili samo kada su i{li na trening. Po njegovom zavr{etku, vra}ali bi se u isti i tako u krug. Znalo se da su male {anse da se ostane imun. Pojedini igra~i su dobijali simptome, radili testiranja, dobijali pozitivne rezultate, a to je zna~ilo da nema mrdanja. Shodno tome, menjali su se planovi, a Slobodan Kova~ sa sradnicima je samo vr{io mala odstupanja. U dvoranu se nije smelo, ali je zato u Sali za sastanke Hotela „M“ napravljena teretana. Ona je bila zastupljena dvaki dan, sve vreme. I tako, iz dana u dan, sve je bilo vi{e onih koji su pora`eni od virusa. Na kraju, posle nekog vremenadru{tvo je moralo da se razi|e. - Stvarno velika {teta. Momci su imali izuzetno visok voljni momenat, mi iz stru~nog {taba tako|e. Do tan~ina smo sve isplanirali, ali jednostavno, nije nam se dalo. Imali smo ~ak i rezervni plan, kasnije i improvizacije, me|utim, morali smo sve to da odlo`imo za neka bolja vremena. Za 15 – tak dana koliko smo trenirali, imam samo re~i hvale za svakog od njih. Niko nije bio slu~ajno, videli smo im vrline, ukazali na mane, i dali im predloge {ta i kako da rade kako bi na slede}em okupljanju

nastavili tamo gde smo stali. Naravno, ovo ne zna~i da je svima mesto osigurano, ali i da ne}e biti novih igra~a. Mi ih o~ekujemo – rekao je selektor Kova~. Kod devojaka, koje se, naravno, dru`e sa kolegama iz mu{ke selekcije, situacija je bila sli~na, mada u neku ruku i daleko bolja. One su trenirale na Banjici, kada se pro~ulo {ta se desilo momcima, dogovorile su se da budu u samoizolaciji izme|u treninga. Na iste su dolazile od ku}e, svojim kolima. Posle nekoliko dana i kod njih se pojavio veliki rizik od zaraze, pa jednostavno, iako nisu imale zdravstvenih problema, prekinule su sa radom. Najve}i dobitak su imale one devojke koje su bile na Ubu. Kada su iz predostro`nosti njih dve vra}ene za Beograd (jer su bile u dru{tvu klupske saigra~ice koja je bila pozitivna), mnogi su se zabrinuli. Me|utim, kako je vreme prolazilo, nisu se pojavili novi slu~ajevi, kriti~an period je sporo pro{ao, ali posle toga je sve bilo lako. Dodu{e, ne i na treninzima, jer su treneri bili vi{e nego re{eni da svaku situaciju iskoriste kako bi saznali {to vi{e o kvalitetu, mo`da bolje re}i potencijalu, svake od njih. Sve je to precizno bele`eno u kompjutere, pa je sada sve na devojkama. Neke od njih }e pro}i odbojka{ko sito ve} narednog leta, neki ne}e. Bi}e prilike, vreme radi za njih, ali ga sa sdruge strane nema mnogo. - Napravili smo dobar posao shodno okolnostima koje su nas zadesile. Imali smo za cilj da osve`imo devojke, da ih spremimo za narednu sezonu koja }e biti specifi~na kao i ova nedovr{ena. Sa druge

Kova~: Za 15 – tak dana koliko smo trenirali, imam samo re~i hvale za svakog od njih. Niko nije bio slu~ajno, videli smo im vrline, ukazali na mane, i dali im predloge {ta i kako da rade www.odbojka-volleyball.com

strane, bila je to idealna {ansa da vidimo kako se radi kod nas u klubovima, koliko od velikog broja devojaka koje igraju odbojku u Srbiji, ima potencijal da jednog dana zameni Maju, Brankicu, Milenu, Stefanu, Silviju... U 2021. godini imamo mnogo obaveza, kao nikada do sada, jer nikada napornija godina nije bila i niti }e biti. Pored Lige nacija, ~ekaju nas Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo, a i Univerzijada. To je nemogu}e sa malim brojem raspolo`ivih igra~ica, pa }e nam biti potrebno dosta njih. O~ekujem da su sve na pravi na~in shvatile leto{nji rad i da }e nastaviti da se usavr{avaju u svojim klubovima – prokomentarisao je trofeni srpski selektor Zoran Terzi}. Ideja je bila sjajna. Veliki broj zemalja u svetu nije `eleo da rizikuje, pa se njihove selekcije nisu ni okupljale. Pojedine su, tek po{to su na{i selektori najavili rad, krenuli njihovim stopama. Mo`e se re}i da je Odbojka{ki savez Srbije, sa selektorima, prvi u svetu do{ao na ovu ideju. Ali nije do kraja ostvarena. I tako su {ampioni Evrope, koji su 2019. godine na tron stigli bez poraza, kako devojke, tako i momci, u ovoj sezoni pora`eni samo jednom. Od njih je uspe{niji bio virus Kovid 19. Izgleda da su samo tako mogli da budu pora`eni. Protiv njega jednostavno, kao i svi drugi, nisu imali re{enje. Ali bi}e prilike. Momci Slobodana Kova~a i devojke Zorana Terzi}a, kao zapete pu{ke ~ekaju 2021.


22

ZORAN GAJIĆ NE KRIJE ZADOVOLJSTVO UČINJENIM U PRETHODN

Uradili smo revol

P

ored mnogih obaveza, uprkos pandemiji, 2020. godina bila je ona u kojoj je trebalo analizirati ~etvorogodi{nji rad rukovodstva Odbojka{kog saveza Srbije. Od novembra 2016. vreme je mo`e se re}i brzo pro{lo, bilo je mnogo posla, takmi~enja, a predsednik Zoran Gaji}, generalni sekretar Ivan Kne`evi} i njihovi najbli`i sasaradnici su mahom primali ~estitke.

Da bi sumirali sve u~injeno, skoro pa su morali da izdaju knjigu. Ta~nije, celokupan izve{taj stao je na stotinak strana A4 formata, koji su delegati pregledali, prou~ili, a onda svi jednoglasno podigli ruke ZA, da ~ovek koji je na{oj odbojci doneo zlatnu olimpijsku medalju 2000. bude reizabran na mesto prvog ~oveka srpske odbojke. To {to nije imao protivkandidata svakako je i potvrda toga da

su gore pomenuti posao obavljali tako da niko ne bi mogao bolje. I na kraju krajeva to zna~i da }e i u narednih pet godina biti predsednik najuspe{nijeg Saveza u Srbiji i najbolje odbojka{ke federacije na planeti. n Da li ste o~ekivali takav razvoj situacije, toliku podr{ku i koliko vam ona zna~i? - Ne bih da budem la`no skroman,

Kada smo po~eli ovaj posao, 2016. proklamovali smo za cilj da imamo sve {to imaju selekcije Rusije i Amerike, kao neke vrsta dva idola, istoka i zapada. Da ne mo`e da se desi da oni ne{to imaju, a da mi to nemamo. Za sada u tome uspevamo

www.odbojka-volleyball.com


23

NOM I NAJVLJUJE NOVE PODUHVATE U NAREDNOM PERIODU

lucionarne stvari ali o~ekivao sam da }u ponovo biti izabran za predsednika Odbojka{kog saveza Srbije. Razlog za optimizam bio je taj {to smo u ~etiri godine, koliko je trajao prvi mandat, uradili neke revolucionarne stvari koje do tada nisu bile ni u jugoslovenskoj, ni u srpskoj odbojci. Tu prevashodno mislim na pomo} klubovima, za koju mo`emo da zahvalimo rukovodstvu Republike Srbije. Sa Min-

starstvom omladine i sporta i Olimpijskim komitetom je saradnja i ranije bila dobra, a to je u su{tini i njihov posao, da budu na usluzi savezima, naro~ito onima koji osvajaju medalje. Me|utim, prvi put u istoriji imamo podr{ku najvi{eg rukovodstva dr`ave, zahvaljuju}i kome smo uspeli da vratimo dugove. Oni su iznosili~ak milion i 600 hiljada evra, i to samo za osvojene medalje. Mi smo na{im ekonomi~nim poslovanjem uspeli da obezbedimo 600 hiljada, a ljubazno{}u predsednika Aleksandra Vu~i}a, dobili smo jo{ milion. I posle toga, do-

Prvi put u istoriji imamo podr{ku najvi{eg rukovodstva dr`ave, zahvaljuju}i kome smo uspeli da vratimo dugove od ~ak milion i 600 hiljada evra bijali smo svesrdnu pomo} sa najvi{eg nivoa. To su sve ljudi u klubovima prepoznali, delegati tako|e i to je rezultiralo mojim reizborom. Najvidljivije su medalje seniorskih reprezentacija, ali ceo sistem i mnoge druge stvari koje smo uradili, napravili smo zaista kako treba. Pre svih, veliku zahvalnost dugujem generalnom sekretaru Ivanu Kne`evi}u, prvom operativcu Saveza, jer bez njega ni{ta ne bi bilo kako jeste. Naravno i svim odbojka{kim ljudima koji su kao nikad na teritoriji cele Srbije uklju~eni u taj posao. n Posla je bilo mnogo i on je uspe{no odra|en. Mnoge medalje su dokaz toga, mnoge akcije Odbojka{kog saveza Srbije, potpisivanja mnogih ugovora... Da li postoji ne{to na {ta ste posebno ponosni kada je u pitanju period od prve ~etiri godine? - To je svakako ~injenica da smo najpre krenuli da na najstru~nijem mogu}em nivou odabiramo pionire i pionirke za reprezentaciju. I dalje to usavr{avamo, podi`emo iz dana u dan na sve vi{i nivo i `elimo da ga unapredimo {to je mogu}e vi{e. One koji budu odabrani, prati}emo u daljem razvoju iz godine u godinu dok ih ne predamo u seniorski pogon.

www.odbojka-volleyball.com

Banka Poštanska štedionica – više od sponzora

Kada govori o Generalnom sponzoru, a to je Banka Po{tanska {tedionica, Zoran Gaji} nekad do|e u nedoumicu, jer mu se me{aju emocije. Sa jedne strane ima duboko po{tovanje, a sa druge, ~elnike pomenute banke smatra skoro pa familijom. - I jesu u neku ruku, deo odbojka{ke familije. Da njih nema, iskreno, ni{ta od ovog ne bi bilo. Ministarstvo omladine i sporta je i ranije pomagalo, Olimpijski komitet tako|e, ali Banka Po{tanska {tedionica je vi{e od sponzora. Oni su nam iskreni prijatelji, drugovi... Tako ne{to se retko sre}e i to je ono {to nikad nismo imali.

Na vezi smo sa svim klubovima, kao i selektorima koji }e te igra~e preuzeti u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. To je su{tina onog ~ime se bavimo. Neka na{a filosofija je da svi mi u Odbojka{kom savezu Srbije, svi klubovi, ali i sve ono {to je vezano za srpski sport, treba da se koncentri{emo na ono {to se de{ava na terenu, a to je trening i utakmica. Zna~i, treneri i igra~i imaju podr{ku najvi{eg rukovodstva. Imamo neverovatnu sre}u da imamo predsednika koji se razume u sport, podr`ava ga i `eli da ga una-


24 predi. Vi{e nisu potrebni sportski radnici, kao recimo pre 50 – tak godina, koji }e preko partijskih linija da obezbe|uju novac. Jednostavno, para ima i sve je lako kada postoji pravi program. Su{tina pri~e, {ta mi treba da uradimo, je vezana za selekciju, obuku i dalje usavr{avanje igra~a i trenera, pomo} klubovima i za

To {to na najstru~nijem mogu}em nivou biramo reprezentativce u pionirskoj konkurenciji je ne{to na {ta sam najvi{e ponosan

Jedini cilj – novi šampioni

n Jedno pitanje koje se prote`e ve} par godina je napredak mladih reprezentativnih, pre svega mu{kih selakcija. Kako ste zadovoljni time? - Iskren da budem, ne znam odgovor na to pitanje. Za{to... Zato {to je jedini cilj rada sa mla|im kategorijama, koliko }e od njih jednog dana biti evropski, svetski i olimpijski {ampioni. Treba da sa~ekamo i vidimo {ta }e sa njima biti u seniorskom uzrastu. Rad sa pionisrskim, kadestkim i juniorskim selekcijama nema za cilj neko mesto ili medalju. To je samo put da se napravi dobar seniorski reprezentativac koji }e jednog dana zameniti sada{nje {ampione i nastaviti sa rezultatima koji se posti`u u sada{njem vremenu.

edukaciju trenera i njihovo permanentno obrazovanje. Tu vidim sre}u da su nam to najve}i problemi. Nekada su oni bili kako da platimo avio karte ili sme{taj u hotelu, kako da izmirimo obaveze prema CEV ili FIVB. Sada je problem na ljudima, na struci, trenerima i igra~ima, da pod ovim uslovima svi zajedno ne{to uradimo. Kada smo po~eli ovaj posao, 2016. proklamovali smo neki cilj, da imamo sve {to imaju selekcije Rusije i Amerike, kao neka vrsta dva idola, istoka i zapada. Da ne mo`e da se desi da oni ne{to imaju, a da mi to nemamo. Za sada u tome uspevamo,

BEZ PROMENA I NA EVROPSKOM NIV

Boričić i dalje na če

Kao {to je to bilo u Odbojka{kom savezu Srbije, tako je u 2020. godini i Evropska odbojka{ka konfederacija imala izbore. I prema o~ekivanjima, svoju misiju na ~elu prvog ~oveka odbojke na Starom kontinentu, nastavio je Aleksandar Bori~i}. On je od 55 nacionalnih federacija dobio poverenje njih 36. Protivkandidata je imao u Hanu Pevkuru, Estoncu koji je bio potpredsednik CEV, i koji je imao podr{ku 19 zemalja u kojima se igra odbojka. Treba, ta~nije mora se ista}i, da je Odbojka{ki sa-

mada ima jedna stvar na koju jo{ uvek ~ekamo... n Nacionalni trena`ni centar? Da li je to jedina stvar kojom niste zadovoljni u prethodnom periodu? - Sve {to radimo, uvek mo`e bolje i tome te`imo. Delujemo u uslovima u kojima mo`emo da delujemo, a ta realizacija Nacionalnog trena`nog centra ide sporo. Rekao bih sporo, ali sigurno. Verujem da bi uskoro ta tema trebalo da pro|e na sednici Vlade Srbije, a posle toga... Ali da ne pri~amo ni{ta unapred. Ono {to treba da uradimo jeste da u okviru trenerske organizacije

vez Srbije bio taj koji je predlo`io Aleksandra Bori~i}a za reizbor na mesto predsednika CEV, {to je on svojim radom vode}i najpre jugoslovensku, pa srpsku, a potom i evropsku odbojku, svakako zaslu`io. - Velika mi je ~ast {to je evropska familija prepoznala ono {to smo u prethodnom mandatu uradili moj tim i ja. Kada se pogledaju glasovi, jasno se vidi da su u jednom timu i velike i male federacije. Mislim da smo uneli dosta promena, posvetili smo puno pa`nje radu sa

napravimo radikalniju ponudu u smislu konstantnog usavr{avanja na{ih trenera. Da se napravi ja~i sistem, da omasovimo mu{ku vertikalu i pridobijemo {to ve}i broj de~aka koji ho}e da treniraju odbojku. Sa devoj~icama nemamo problem, jer trenutno je odnos 10:1 u njihovu korist. n [ta je ono ~ime jo{ niste bili zadovoljni? - Bi~ volejom. Smatrao sam da ako smo dobri u odbojci, bi}e lako da napravimo takmi~are u bi~ voleju. Me|utim, posle sam ~uo drugu {kolu razmi{ljanja, a to je da zemlje koje imaju razvijenu in-


25

VOU

elu CEV - a mladima, napravili sardnju sa velikim kompanijama. O~ekujem da i u narednom periodu nastavimo tako, a mislim da }e 2021. i 2022. godina biti vrlo bitne, da }emo i dalje slati jo{ ve}u poruku i snagu odbojke. @elja nam je da posle situacije sa virusom koji je bio 2020. godine, ponovo vratimo gledaoce na tribine i to u velikom broju. Da nam dvorane budu pune kao kada su u finalu poslednjeg Evropskom mu{kog prvenstva u Parizu igrali Srbija i Slovenija, a nije bilo slobodnog mesta. Iako nije bilo doma}ina. Bi}u zadovoljan ako svi mediji u Srbiji isprate odbojku onoliko koliko zaslu`uje, a ona to zaslu`uje. Naro~ito `enska selekcija, prvak sveta, {ampion Evrope i doma}in Evropskog prvenstva koje se igra 2021. godine.

dor odbojku, a nisu mnogo velike, imaju `estok problem jer ne mogu da na|u igra~e i igra~ice za bi~ volej. Ne}e niko da igra. Zato je i logi~no {to medalje ostavajaju Norve{ka, Austrija, [vajcarka, [vedska i sli~ne. Mi smo probali sve da uradimo, vratili smo ~ak i sjajnog trenera Sr|ana Veckova, me|utim, niko od klubova ne `eli da nam da igra~ice. Na kraju je on do{ao kod mene i po{teno rekao da nema razloga vi{e da ga pla}am jer on nema sa kim da radi. I oti{ao je, {to mi je iskreno `ao. Trenutno ne vidim re{enje, nisam nai{ao na saradnju {to se ti~e ljudi iz klubova i u budu-

www.odbojka-volleyball.com

}nosti jo{ ne znam {ta }emo da radimo, a oni bi opet mo`da doneli Srbiji neku medalju u bi~ voleju. Mo`da je izlaz neki radikalni program, koji bi trebalo da napravi Olimpijski komitet, za olimpijske sportove koji su daleko od mogu}nosti da se kvalifikuju na Olimpijske igre, a da kroz plan od osam ili 12 godina proba ne{to da se uradi. Imamo jo{ jedan veliki problem, a to je {to mi po sada{njem Zakonu o sportu, ne mo`emo da dajemo stipendije igra~ima i igra~icama za bi~ volej, a oni ne}e da igraju za d`abe. Sa druge strane u svojim klubovima igraju za neki novac, dok klubovi u bi~ voleju ne postoje. Jedini na~in trenutno da ih pla}amo bio bi da se radi ne{to mimo zakoma, a to nikako ne `elimo. Zato i ka`em da bi Olimpijski komitet trebalo da napravi program i investira minimum osam godina. Mi bi vratili vrhunskog trenera i ve} bi tu bili na dobrom putu. n Da li ste za vreme prvog mandata na ~elu Odbojka{kog saveza Srbije jo{ ne{to nau~ili? - Svakog dana po ne{to. Ipak sam tolike godine bio trener, a sada treba rukovoditi velikim sistemom, a to je ne{to savim drugo. Ne{to sam nau~io, a neke pretpostavke potvrdio i to se sve odnosi na ljudsku psihu, me|uljudske odnose i relacije me|u ljudima. I ono gore pomenuto oko bi~ voleja. n Pored uspeha na terenu, ostvareni su mnogi i van njega. Sti~e se utisak da je odnos sa Evropskom odbojka{kom konfederacijom nikad ja~i i ~vr{}i. Odbojka{ki savez Srbije je predlo`io, a velika ve}ina zemalja aminovala reizbor Aleksandra Bori~i}a na ~elo CEV. Koliko ste zadovoljni tom ~injenicom? - Bez razmi{ljanja smo ga predlo`ili, kao po~asnog predsednika Odbojka{kog saveza Srbije, ali i kao nekog ko je mnogo toga uradio najpre za na{u, a onda i odbojku na me|unarodnom planu u vi{e

Važne CEV funkcije

Diplomatija Odbojka{kog saveza Srbije prema Evropskoj odbojka{koj kofederaciji par decenija unazad i te kako se dobro sprovodi. Kao rezultat toga su mnoge funkcije na{ih ljudi u CEV – u. - Tako je bilo, tako je i ostalo, s tim {to recimo Zorica Bjeli} vi{e nije sekretar, ve} predsednik Sudijske komisije CEV. U Sportsko organizacionoj komisiji je Dragutin ]uk, koji je nasledio Slobodana Milo{evi}a. Treba re}i da su uz nekada Miomira Kova~evi}a, na{i ljudi u toj komisli jo{ od 1987. Imamo Slobodana Ze~evi}a u Pravnom ve}u CEV, \ulu Me{tera u Komisjiji za Evropske kupove, Zorana Terzi}a u Trenerskoj komisiji, a Bojanu Bogi}evi} u Komisiji za odbojku na pesku. I ako podsetimo da je Aleksandar Bori~i} predsednik Evropske odbojka{ke konfederacije, vidi se jo{ jednom kakav je uticaj srpske odbojke u Evropi. od dve poslednje decenije. Ni jednog trenutka nismo imali deilemu da li to da uradimo ili ne i drago nam je {to je veli-

Veliku zahvalnost dugujem generalnom sekretaru Ivanu Kne`evi}u, prvom operativcu Saveza, jer bez njega ni{ta ne bi bilo kako jeste


26

Pomoć države – kao niko nikada

Ko zna koliko puta je Zoran Gaji} istakao da mu pam}enje i te kako daleko dose`e, ali da ne pamti da je odbojka imala ikada podr{ku i pomo} sa najvi{eg mesta, sa samog vrha Republike Srbije. -U poslednje ~etiri godine imamo status kakav nikad do sada nismo imali. Ranije smo nekako uvek bili {to bi se reklo – 13. prase. Drugi su radili u dobrim uslovima, a mi u lo{im. Sad prvi put imamo uslove koji dolikuju rezultatima. Ne ka`em to tek tako, jer smo i pre 26 godina imali rezultate. Ali tada nije bilo podr{ke najvi{eg rukovodstva dr`ave, predsednika li~no, a danas je imamo.

ki broj zemalja Evrope na{ predlog prihvatio, uprkos tome {to je imao protivkandidata iz redova najbli`ih saradnika. Bilo je par iznena|enja, kada su bili u pitanju glasovi protiv Aleksandra Bori~i}a, a imali smo aktivno u~e{}e, jer mogu da ka`em da jedna federacija dala glas starom novom predsedniku zahvaljuju}i nama i posle razgovora sa nama. Odnos sa Aleksandrom Bori~i}em je plodonosan, skoro pa je na dnevnom nivou, naravno najvi{e oko Evropskog prvenstva za odbojka{ice koje se u na{oj zemlji odr`ava od 19. avgusta. Nadam se da korona ne}e pokvariti doga|aj koji }e se odr`ati u Beogradskoj areni i da }e to biti jo{ jedno odbojka{ko takmi~enje u Srbiji za pam}enje. n U 2021. vas o~ekuju velike obaveze kako zbog velikog broja

Verujem da }emo na kraju 2021. kada budemo sumirali rezultate i ono {to smo uradili, jo{ jednu godinu proglasiti kao uspe{nu

Imamo neverovatnu sre}u da imamo predsednika Aleksandra Vu~i}a, koji se razume u sport, podr`ava ga i `eli da ga unapredi takmi~enja tako i same organizacije istih. Kako se spremate za taj izazov? - Ne}e biti ni malo lako. [to se ti~e Evropskog prvenstva, otvorili smo, po Zakonu, preduze}e koje se zove Eurovolley 2021. i ~iji je generalni direktor Dejan Bojovi}. U njemu su na{i provere-

ni odbojka{ki radnici, ve} radimo punom parom. I{~ekujemo da vidimo kako }e se odr`ati Liga nacija, gde kao i do sada imamo dve selekcije. Bi}emo doma}ini nekih takmi~enja mla|ih selekcija, vide}emo kako }e se odvijati planovi oko u~e{}a juniorki i kadetkinja na Svetskim {ampionatima. Ono {to imamo garancije jeste da }e se takmi~enja pod okriljem Evropske odbojka{ke konfederacije sigurno odr`ati, dok od Svetske federacije jo{ i{~ekujemo potvrde, ba{ kao i kada je Univerzijada u pitanju. Naravno, tu su i Olimpijske igre, najve}e sportsko takmi~enje na planeti... Verujem da }emo na kraju 2021. kada budemo sumirali rezultate i ono {to smo uradili, jo{ jednu godinu proglasiti kao uspe{nu. Niko ne}e imati ni{ta protiv.

Obaveze do 2025.

n [ta je u planu da se uradi u narednom petogodi{njem planu ? - Ima ih mnogo i proba}u sve da ih nabrojim. Najpre izgradnja Nacionalnog odbojka{kog centra. Potom produ`etak ugovora sa postoje}im sponzorima i ostvarenje saradnje sa novim. Omasovljavanje odbojke i dalji razvoj akcije „Moj prvi sme~“. Kontinuirana edukacija i podizanje kvaliteta srpskih trenera. Masovnija testiranja dece {irom Srbije. Rad na boljem pozicioniranju klubova na lokalu. Organizacija Evropskog prvenstva za seniorke 2021. za juniorke sa Hrvatskom 2022. i za pionirke, sa Ma|arskom 2023. godine.Podsticaj klubovima kroz pravljenje rang liste. Dalja pomo} regionima i klubovima. Pobolj{anje organizacije utakmica u na{im ligama. Reorganizacija liga. Aktivnosti u vezi sa pobolj{anjem posete na tribinama po zavr{etku pandemije. Omasovljenje odbojke na pesku i pobolj{anje rezultata na me|unarodnim takmi~enjima. Uspostavljenje takmi~enja u odbojci na snegu. Nastavak rada na {to potpunijem uklju~ivanju pionirske reprezentacije Srbije u sistem na{eg liga{kog takmi~enja. Razvijanje projekta okupljanja najperspektivnije dece iz beogradskih klubova u saradnji sa Odbojka{kim savezom Beograda. Potpisivanje bilateralnih ogovora saodbojka{kim savezima Ukrajine i Kine. Produ`avanje i pro{irivanje saradnje sa Odbojka{kim savezom Republike Srpske. Udru`enje navija~a. Marketin{ki ciljevi. Pokretanje novog takmi~enja za mla|e pionirke – „Trofej odbojkica“. Rad sa odbojka{kim regionima na pove}anju operativnosti baze registrovanih igra~a OSS. Naravno, to verovatno ne}e biti sve, jer }emo vremenom sigurno pro{iriti plan.

www.odbojka-volleyball.com


27

MLAĐE MUŠKE SELEKCIJE NI U 2020. GODINI NISU USPELE DA OSTAVE ZNAČAJNIJI MEĐUNARODNI TRAG

Orli}i – tre}a sre}a

K

ao i prethodnih par, tako ni 2020. godina nije na `alost ni{ta novo donela kada su u pitanju na{e mla|e mu{ke selekcije i njihovo igranje na me|unarodnoj sceni. Bila je to jo{ jedna ne ba{ uspe{na godina, iako ruku na srce, niko nije ni o~ekivao da mo`e da se desi ne{to pre vremena koje je projektovano od strane ljudi iz Odbojka{kog saveza Srbije, a zadu`enih za rad sa juniorima, kadetima i pionirima. Me|utim, ako se tako mo`e re}i, nekako se vidi izlaz iz trenutne situacije, jer je vi{egodi{nji rad, trud i odricanja istih, na putu da da rezultate. Ali krenimo redom... Najstariji od njih, juniori, generacija 2001./2002. bila je dodu{e u~esnik Evropskog {ampionata u ^e{koj, prvi put od 2013. godine, na kome je zauzela deveto mesto sa samo jednom pobedom. Stekao se utisak da su mo`da mogli neki stepenik vi{e, ali realnost se jednostavno ispre~ila na njihovom putu `elja.

www.odbojka-volleyball.com

Prema nekim davna{njim idejama, sve su ~e{}a okupljanja pionira i kadeta, kako bi pove}ali broj treninga, uigravali se {to vi{e, a najmla|i uporedo igraju ligu Beograda sa i do ~etiri godine starijim rivalima

- Od ranije znamo nedostatke, a istra`ivanja i testiranja koja su sa ovom generacijom obavljena jo{ pre ~etiri godine, potvrdila su da je najve}i nedostatak nedovoljno jak rameni pojas i ki~meni stub uz manjkavost tehnike, pre svega prijema servisa. Ostale selekcije na Evropskom {ampionatu bile su mnogo sna`nije od na{ih juniora. Nekako su mi izgledali ve} kao seniori, dok su na{i momci podse}ali na kadetski uzrast – ka`e Bogdan Sretenovi}, direktor mla|ih mu{kih nacionalnih selekcija. Ina~e ova generacija je u pionirskoj konkurenciji bila u gornjoj polovini, dok kao kadeti nisu imali priliku i nisu izborili mogu}nost da u~estvuju na velikim me|unarodnim takmi~enjima. Ima trojica igra~a koji bi mo`da mogli da budi interesantni za seniorski sastav, svakako prednja~i 205 santimetara visoki diza~ Aleksa Kozi}.


28

JUNIORI SASTAV

U~esnici Evropskog prvenstva bili su David Rudi}, Aleksa Kozi}, Ognjen Niketi}, Alija Bekri}, Ognjen Vidovi}, Vidak Cvetskovi}, Veljko Ma{ulovi}, Du{an Nikoli}, Milo{ Bojovi}, Stefan Fet, Uro{ Mi{kovi} i Veljko ]ulibrk. U stru~nom {tabu su pored selektora Bo{ka Ma~u`i}a, bili jo{ njegovi asistenti Hamza Zatri} i Vuk Deli}, fizioterapeut Darko Stamatovi}, skaut Marko Krtini} i tim menad`er dr. Bogdan Sretenovi}. REZULTATI Evropsko prvenstvo Srbija – Poljska 0:3, Srbija – ^e{ka 3:2 Srbija – Francuska 0:3 Srbija – Belgija 0:3 Srbija – Italija 0:3

PIONIRI SASTAV

Selektor reprezentacije Strahinja Kozi}, njegov pomo}nik Bojan Mihajlovi}, fizioterapeut Ivan Popovi}, lekar dr. Ljuban Martinovi}i tim menad`er dr. Bogdan Sretenovi} ~ine stru~ni {tab pionirske selekcije koja je nazvana jo{ i Orli}i i u kojoj su slede}i igra~i: Matija Milanovi}, Mihajlo Milo{evi}, Jovan Krnjaji}, Aleksa Starovi}, Petar Lazi}, Ignjat Dopu|, Petar Pua~a, Luka Stepanovi}, Marko Jankovi}, Viktor Ra{i}, Luka Usiljanin, Andrej Cvitkovi}, Ognjen Peja~ki, Zijad Mehovi}, Matija Kosti}, Vuk An|elkovi}, Vuk Nedi} i Petar Aleksi}.

Najmanje sre}e je u 2020. godini imala kadetska selekcija. I najmanje takmi~enja, samo dva. Na turniru Lokovolej, koji igraju ve} godinama, zauzeli su, kao i godinu ranije, ~etvrto mesto. Stepenik vi{e popeli su se na balkanskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ali im to nije bilo dovoljno ni za drugi krug, a od kontinentalnog {ampionata su bili udaljeni ba{ mnogo. - Ono {to je bitno ista}i za ovu generaciju, momke ro|ene 2003. i godinu kasnije, jeste da je ve}ina njih u startnim postavama svojih klubova koji se takmi~e mahom u Prvoj ligi. I jo{ ne{to, to je selekcija koju smo prvu po~eli da okupljamo s vremena na vreme i oni bi provodili po nekoliko dana zajedno kako bi im pove}ali obim rada. U 2019. su recimo bili zajedno preko dva meseca. Postoje igra~i koji bi mogli da budu interesantni za seniorsku selekciju, ali moraju da rade jo{ vi{e. Pre svega, ima}e takmi~enja u 2021. gde bi trebalo da poka`u napredak. Bi}e im omogu}eno sve kako bi se 2022. kvalifikovali na Evropsko prvenstvo za juniore i da tamo poka`u koliko se na njih mo`e ra~unati. Mi verujemo da mo`e. Pored pomenutih fizi~kih nedostataka koje je Bogdan Sretenovi} pominjao, a vezanih za rameni pojas i ki~meni stub, jo{ jedan veliki problem predstavlja broj treninga mladih igra~a u svojim klubovima,

naro~ito kod pionira. To je ne{to u ~emu se ni izbliza ne prati evropski i svetski trend. Zato je projekat Orli}i ne{to {to bi moglo, dodu{e za par godina, da donese `eljeni rezultat. O ~emu se zapravo radi... Upravo zbog gore navedenih razloga, jedna davna ideja je kona~no realizovana. - Ova generacija se okuplja svakog meseca po sedam dana, ali smo ih prijavili i da se, kao pioniri, takmi~e u okviru juniorske lige Beograda. Tako imaju desetak treninga i odigraju tri utakmice. To nije nikakva novina, mnogi u svetu to rade ve} godinama, ~ak svi zajedno `ive u kampovima i takmi~e se tokom cele godine za istu selekciju. Mi smo krenuli ovako, rezultati su ve} sada vidljivi, postojistartni kvalitet, tehni~ki i fizi~ki su bolji od prethodnika. Mislim da ima ve} sedmorica zanimljivih momaka, ali je problem kada se oni vrate u svoje klubove gde i dalje deo njih trenira samo tri do ~etiri puta nedeljno. Prvi veliki ispit Orli}a je po~etkom marta kada }e u Vrnja~koj banji poku{ati da na Balkanskim kvalifikacijama izbore plasman na Evropski {ampionat. Oni su tre}a generacija koja je testiranai koja je deo projekta stvaranja kvalitetnih mu{kih selekcija. Ono {to nikako da se pobolj{a jeste broj de~aka koji su zainteresovani za odbojku. U poslednjih par godina taj broj je bio i manji u odnosu na ranije. Orli}i bi mogli da budu tre}a – sre}a.

KADETI SASTAV

Kadetska selekcija na Loko volej turniru igrala u sastavu: Andrej Polomac, Strahinja Vulovi}, Danilo Ili}, Branko Kopiti}, Vuka{in Risti}, Danilo Elezovi}, Stefan Unkovi}, Nemanja Antunovi}, Jovan Perovi}, Ognjen [uva~ki, Aleksandar [o{a i Vanja Petra{inovi}. Tim je sa mesta trenera vodio Nenad @ivanovi}, uz fizioterapeuta Ivana Popovi}a i tim menad`era dr. Bogdana Sretenovi}a.

www.odbojka-volleyball.com


29

LETO NA PESKU PROTEKLO MAHOM U PRIPREMAMA ZA SLEDEĆU SEZONU

Talenti postoje, jo{ samo dvorana... P

o prvi put od kada je najpre amaterski nastalo, a kasnije skoro pa profesionalno odr`avano, Prvenstvo Srbije u odbojci na pesku nije igrano. Opasnost od zaraze non stop se pominjala, a i pre toga, mogu}nosti za pripremu takmi~enja nije bilo. Zato je ovo leto iskori{}eno kako bi se pripremili za naredno. U tu svrhu, kao jo{ jedan vid provere gde se srpski bi~ – volej nalazi u odnosu na ostale zemlje, Odbojka{ki savez Srbije se dogovorio da jedan deo godine o celokupnoj situaciji, ra~una povede Sr|an Veckov, vi{estruki {ampion u ovom sportu, kasnije trener na{e reprezentacije, koji je svoj kvalitet potvrdio kao selektor Nema~ke, ~iji je par Brita Bute – Karla Borger odveo na Olimpijske igre u Rio, a onda i Poljske. Napravljen je okvirni plan da pogleda sve one koji bi `eleli ozbiljno da se bave odbojkom na pesku i vidi kakva je perspektiva.

Veterani kao nekad

U neko doba leta, posle mnogo zajedni~kih rekreativnih nadmudrivanja igra~a koji su pre 15 i vi{e godina srpskom bi~ – voleju i te kako zna~ili, nekome od njih je palo na pamet da organizuju rekreativni turnir. Nije trebalo mnogo da mnogi potvrde svoj dolazak, a bilo ih je preko 20. Nekada{nji {ampioni Sr|an Veckov i Davor Br~i}, bra}a Novica i Goran Bjelica, biv{i kralj pla`e Ivan Bugar~i}, potom Vladimir Vladisavljevi}, nekada{nji reprezentativac u odbojci Bojan Jani}, pa Du{an @e`elj i mnogi drugi. Od svih njih su mladi imali {ta da vide i mnogo toga nau~e. Svi veruju da su svoje znanje upotpunili da su veterane bi~ voleja pitali i za neki savet. Na kraju turnira, najbolji je bio par koji su ~inili Bojan Jani} i Novica Bjelica.

O~ekuje se da sestre ^ikuc, Mu{kinja, Nikoli} i Makari} jednog dana opravdaju iskustvo ste~eno sa Evropskih {ampionata - Jako je te{ko raditi u uslovima gde ne postoji dvorana, kako bi oni koji to `ele, preko cele godine bili na pesku. Verujem da bi to privuklo jo{ ve}i broj igra~a i igra~ica. Na `alost, u Srbiji takav objekat jo{ nije napravljen. Za ozbiljno bavljenje ovim sportom, mora da postoji kontinuitet, da se 12 meseci trenira i igra – ocenjuje trenutno stanje Veckov. – ^ak ne postoji ni otvoreni teren koji bi bio na raspolaganju 24 ~asa. Imali smo priliku da vidimo oko 40 devojaka i 15 – tak momaka koji su sebe videli kao potencijalne bi~ – volej igra~e. [to se mene ti~e, video sam {est devojaka, a kod momaka su to mahom ve} dobro poznati igra~i, Kolari}, Basta, Mili} i Kla{nji} koji su tu ve} godinama, uz jedan interesantan mla|i par Nikoli} i Makari}. [ta je jo{ problem... Proces izgradnje igra~a, odnosno vreme kada bi trebalo da se o~ekuju prvi rezultati rada je ~etiri do {est godina. A malo je onih koji to mogu da sa~ekaju. Tako su dve od pomenutih devojaka oti{le na studije u Ameriku, a dve,

zbog nemanja gore pomenutih uslova, igraju Superligu Srbije. - Odbojka{ki savez Srbije je stvorio uslove da momci i devojke zimi treniraju, i treba ih pohvaliti za to. Ali to je u dvorani Zavoda za sport u Ko{utnjaku. Dobili su kondicionog trenera, imaju salu na raspolaganju, ali to nije bi~ – volej. Mi mo`emo da uve`bavamo odre|ene situacije, igra~i da sti~u snagu, ali kada se iza|e napolje i stane na pesak, to je onda skoro pa drugi sport. Ipak, bez obzira na sve to, oni najtalentovaniji mladi igra~i i igra~ice sestre Nata{a i Na|a ^ikuc, kao i njihove kolege Marko Makari}, Uro{ Mu{kinja i Luka Nikoli}, bili su u~esnici na po dva Evropska {ampionata, u Izmiru i Brnu, kako bi odmerili snage sa daleko starijim protivnicima i stekli odre|eno, po~etno iskustvo. Osim toga i nisu mogli da se podi~e nekim rezultatom, jer su devojke u konkurenciji do 18 godina bile tek 25, a do 20 godina ne{to bolje, 17. Kada su momci u pitanju, oni su se takmi~ili u kategoriji do 20 i do 22 godine i na oba Evropska prvenstva bili su 17. Ono {to je bitno svakako jeste da perspektiva postoji, da }e se pesak u Srbiji i dalje podizati, da }e se na toj ugrejanoj, ~esto i u`arenoj podlozi igrati kvalitetan bi~ – volej za uslove koji su trenutno. Ostaje samo da se re{i pitanje dvorane koja }e biti u funkciji cele godine, sa njom }e sigurno do}i i jo{ ve}i broj zainteresovanih de~aka i devoj~ica, momaka i devojaka, sa `eljom da postanu igra~i. I zbog toga se na odbojka{ki centar u Srbiji toliko ~eka.


30

VOJVODINA 16. PUT NAJBOLJA U LIGI, OBRENOVČAN

Novosa|ani za reko P

osle one ne ba{ sre}ne 1999. kada je usled bombardovanja prekinuto takmi~enje i kada su kao {ampioni progla{eni odbojka{i Vojvodine i odbojka{ice Jedinstva iz U`ica, i 2020. godina }e biti ubele`ena u istorijat odbojke kod nas jer osvaja~e trofeja nisu odredili poslednji sudijski zvi`duci u finalnom me~u plej – ofa, a u {ampione su promovisani opet Novosa|ani, 16. put, i TENT, po prvi put u klupskoj istoriji. Takve stvari se obi~no pripisuju – vi{oj sili, ali ono {to je zajedni~ko za tada{nje i sada{nje {am-

pione jeste podatak da su i jedni i drugi zaslu`ili trofeje. ^elni ljudi odbojka{kog saveza Srbije su dugo ~ekali da se situacija sa virusom popravi, jer kao jedna od vode}ih svetskih odbojka{kih sila, nisu morali da gledaju {ta drugi rade da bi napravili odre|ene korake. A situacija je za sve bila specifi~na, pauza bez utakmica je bila sve ve}a, ali jo{ vi{e je brinula pauza gde su igra~i bili bez treninga. Kada su videli da nema {anse da se {ampionat nastavi, posle elektronske sednice ~lanova izvr{nog

Novi prvaci su tokom ve}eg dele sezone bili na ~elu tabela, pa su ~elnici OSS re{ili da ih za to i nagrade www.odbojka-volleyball.com


31

NKE PRVI

ord, TENT za istoriju odbora OSS i predsedni{tva istog, kao i direktora takmi~enja, odr`ane 28. aprila, doneta je odluka da se takmi~enje definitivno prekine, odnosno da se za {ampione proglase odbojka{i Vojvodine i odbojka{ice TENT – a. Sa jedne strane, od strane velike ve}ine klubova, stizale su ~estitke, a sa druge par njih je izneo mi{ljenje da {ampiona ne treba da bude. Ako se pogleda tabela, svi klubovi su u trenutku prekida odigrali po 20 utakmica. Novosa|ani su imali 16 pobeda, Obrenov~anke jednu vi{e. Bili su

www.odbojka-volleyball.com

po tri boda ispred protivnika, Vojvodina sa pobedom vi{e od prvog pratioca (Ni{a), TENT dve od drugoplasiranog (Uba). Ono {to je bitno jeste da su i jedni i drugi tokom velike ve}ine Banka Po{tanska {tedionica Superlige Srbije, bili na ~elnim pozicijama. Bili su uigrani, oporavljeni i imali su ritam. Daleko da drugi nisu bili u sli~noj situaciji, ali ona aktuelna je diktirala potencijalna re{enja. Malo je zemalja u Evropi (a i svetu) koji su proglasili {ampione, ve}ina je sezonu proglasila kao da se nije igrala, ali su na osnovu zate~enog plasmana prijavili

klubove za evropska takmi~enja. Ali malo je zemalja uspe{no kao Srbija, prvak Evrope u obe konkurencije, samim tim mogu se i donositi (logi~ne) odluke koje malo ko drugi donosi. Vojvodina i TENT su ostali zapisani kao {ampioni Srbije za sezonu 2019./2020. Ako ni zbog ~ega drugog, ono jer su igrali najkonstantnije, nisu tempirali formu, mnogi ka`u i najvi{e su ulo`ili, a mo`e se re}i i – bili u pravom trenutku na pravom mestu. Prvom. I zaslu`uju iskrene ~estitke, od svih.


32

KUP SRBIJE I U 2020. OPRAVDAO OČEKIVANJA, KAKO KVALITETOM, T

Vojvodina i Ub, zaslu

Novosa|an istoriji stigli finala ispisa istorije osva

P

o ugledu na najve}a svetska sportska de{avanja, pa ~ak i sa nekim elemenima koja su do sada jako retko, ili nisu vi|ena ~ak ni na vrhunskim takmi~enjima, Ub je dobio i sjajno organizovao finale Kupa Srbije za 2020. godinu. Ovaj grad, koji se iz dana u dan sve ja~e i bolje kotira na odbojka{koj mapi Srbije, bio je doma}in odbojka{kog dana. Odbojka{i Vojvodine su posle pet godina opet pri-

www.odbojka-volleyball.com


33

TAKO I ORGANIZACIONO

lu`eno

Arisu – za humanost koja se ne zaboravlja

ni po 15. put u klupskoj i do trofeja, dok je doma}in ao novu stranicu klupske ajanjem prvog trofeja grlili trofej najmasovnijeg takmi~enja, 15. put ukupno, dok su u konkurenciji dama odbojka{ice Uba ispisale novu stranicu klupske istorije, osvojiv{i prvi trofej ikada. Sve je odigrano u sjajnoj atmosferi, koja doli~i {ampionima Evrope u obe konkurencije, a sve to u zemlji odbojke koja je iznedrila najve}a imena svetskog sporta. Najavljeno je kao spektakl, a bilo je i vi{e od toga. Finale Kupa Srbije, i dalje po

www.odbojka-volleyball.com

Posle vi{e od 20 godina jedan gest, jedan ljudski ~in, bratski odnos nagra|en je onako kako dolikuje, i to tamo gde i treba da se nagradi, u Srbiji. Naime, nekada{nji srpski student i trener mnogih gr~kih klubova i nacionalnih selekcija, Aris Angelopulos, od strane predsednika OSS Zorana Gaji}a, dobio je specijalnu plaketu. Zaslu`io ju je tako {to je u jedno izuzetno te{ko vreme za srpski narod, 1999. godine, organizovao pripreme na{e selekcije u Gr~koj. Na{ tim se spremao za Evropski {ampionat u Be~u, sa koga se vratila sa bronzanim medaljama. Posle toliko godina, Angelopulos, ina~e srpski zet, dobio je javnu zahvalnost. I dug, iskren aplauz prisutnih u dvorani na Ubu. – Nemam re~i, stvarno sam dirnut ovim gestom. Hvala Zoranu Gaji}u, mom prijatelju, ali i svim ljudima iz Odbojka{kog saveza Srbije. Na{i narodi imaju bliske odnose, kad je te{ko, tu smo da pomognemo. Tako je bilo i te 1999. godine. @elim srpskoj odbojci da dugo ostane u vrhu, a da se mi vremenom priklju~imo {to je mogu}e bli`e – nije krio uzbu|enje Aris Angelopulos.

novom principu, odnosno sa oba finalna me~a u istom danu, na istom mestu, pokazalo se opet kao pun pogodak. Na adresu Odbojka{kog saveza Srbije stizale su ~estitke za jo{ jednu vrhunsku organizaciju, kakva u krajnjem slu~aju i doli~i zemlji evropskih i svetskih {ampiona. – Ne `elim da budem la`no skroman pa da pri~am kako “nije bilo lo{e”. Ne, bilo je sjajno, fenomenalno, bilo je najbolje do

sada. Mislim da svake godine pomeramo granice organizacije takmi~enja, ba{ kao {to na{i odbojka{i i odbojka{ice pomeraju granice kada su rezultati u pitanju – “rezimirao” je de{avanja na Ubu generalni sekretar Ivan Kne`evi}. Prepuna dvorana, “umivena” kao nikad pre (iako se igrao finalni turnir Kupa u `enskoj konkurenciji 2015. godine), dekor za pri~u, svetle}i efekti, najava, uzbu|enja na


34

SUPER KUP PREMA OČEKIVANJIMA PRIPAO FAVORITIMA

Osvajači Kupa, duplirali trofeje

Kao uvod u novu sezonu, ali na `alost bez prisustva gledalaca, odigrani su me~evi Super kupa Srbije u obe konkurencije. Osvaja~i nacionalnog Kupa, odbojka{ice Uba, slavile su nad {ampionom iz Obrenovca, dok je u mu~koj konkurenciji Vojvodina, koja je pored Kupa osvojila i prvenstvo Srbije, prigrlila i tre}i trofej. Time su i jedni i drugi pokazali najozbiljniju kandiaturu da u sezoni 2020./2021. nastave gde su stali u prethodnoj i da ve} po~ne sa pravljenjem mesta u klupskim vitrinama za nove trofeje.

terenu, podr{ka van njega… Sve ono {to treba da ima jedan ovakav doga|aj. Ub je jo{ jednom pokazao koliko voli odbojku. ^elnici Odbojka{kog saveza Srbije ~estitali su, ali i zahvaljivali najpre predsedniku op{tine Ub, osvedo~enom ljubitelju sporta, odbojke posebno, Darku Gli{i}u, koji je sa svojim timom ljudi u~inio da sve izgleda na svetskim nivou. Naravno, sponzorima na ~elu sa generalnim, Bankom Po{tanska {tedionica, bez koje OSS ne bi funkcionisao kako funkcioni{e i verovatno ne bi bilo rezultatakoji se posti`u, svim finalistima, njihovim navija~ima, i svima koji su dali bar mali deo sebe da sve izgleda kako je izgledalo. Na terenu je bilo uzbudljivo, kod dama daleko vi{e nego kod momaka, jer je do poslednjeg poena bila velika neizvesnost, jer su devojke iz Satre Pazove tako|e imale svoje prilike da se domognu velikog pehara. Dvorana je proklju~ala kada je pala poslednja lopta koja je zna~ila prvi trofej Uba u klupskoj istoriji. U mu{koj konkurenciji, posle nekoliko kikseva u

poslednjih par godina, odbojka{i Vojvodine nisu ni{ta `eleli da prepuste slu~aju. Partizan jeste bio dostojan rivaj, ali su Novosa|ani sa visoko uzdignutim rukama do~ekali kraj utakmice. Na tribinama i pored terena bilo je mnogo zvanica iz sveta sporta, muzike, dru{tvenog i politi~kog `ivota Srbije, a poznati su {irom regiona, Evrope i sveta. I oni su, ikao su mnogi od njih tek tada imali priliku da prvi put upoznaju ~elnike OSS, morali da im pru`e ruku i ~estitaju. [teta {to vi{e ljudi nije moglo u`ivo da prisustvuje doga|aju na Ubu, jer je kapacitet dvorane ograni~en. Karte su bile rasprodate nekoliko dana pre, ali opet su

svi finalisti imali prostor za svoje navija~e. ^estitke pripadaju svima, a par dana kasnije, ispostavi}e se da je doga|aj na Ubu bio poslednji odbojka{ki sa publikom. Usledila je korona, sport je pao u drugi plan, igrale su se utakmice bez publike, ali u gomili negativnih misli koje su bile sve prisutnije, one pozitivne bile su vezane za spsktakularo finale Kupa. Prethodnih godina sli~no je bilo u Lajkovcu, pa mnogi skoro sa nestrpljenjem o~ekuju naredni Kup. Jer nema gre{ke, ovo je pravi model. Uostalom, od pro{le godine ga koristi i Evropska odbojka{ka konfederacija u Ligi {ampiona. A oni ne “kopiraju” svakoga.


35

PERIOD IZOLACIJE OBELEŽILA BROJNA PREDAVANJA NAŠIH VRSNIH STRUČNJAKA

Najbolji u gostima R

e~ koja se protekle godine bila naj~e{}a jeste – pandemija. Pretila je u po~etku da }e zatvoriti ljude u svoje domove, da }e na sport da se stavi katanac, {to se i desilo. Odbojka nije bila imuna na te doga|aje, a vrlo brzo se na{ao na~in da se iz novonsatale situacije iza|e. Jedan od na~ina da se prekrati vreme u ~asovima kada su svi morali da sede kod ku}e, bila su i predavanja u`ivo, koja su se obavljala preko interneta. Odbojka{ki savez Srbije i Udru`enje odbojka{kih trenera do{li su na ideju koju su vrlo brzo izlo`ili, a koja je bila prihva}ena. Jer srpski treneri imaju izuzetan rejting u svetu, dvojica su se sa svojim selekcijama pro{le godine pro{etali do zlata na Evropskim {ampionatima. Naravno, Slobodan Kova~ i Zoran Terzi}. I jedan i drugi su po povratku iz Poljske, odnosno Turske bili u izolaciji i nekako je i njima dobro do{lo da skrate sebi dosadu pa su spremili izuzetna predavanja koja su posle najava kroz medije, bila izuzetno pose}ena. Pored svojih laptopova njihova izlaganja pratilo je par stotina trenera iz Srbije, ali i iz okru`enja. Selektor mu{ke reprezentacije Srbije govorio je na temu „Analiti~ka obra-

www.odbojka-volleyball.com

da i statisti~ka obrada igre protivni~kog diza~a“, dok je jedan od najtrofejnijih tretera sveta Zoran Terzi} izabrao „Blok i faza kontranapada“. U svojim izalaganjima od po vi{e od tri ~asa, dobili su mnogo pitanja na koja su odgovarali, a otkrili su i neke stvari o kojima do tada nije bilo prilike da pri~aju. S obzirom na odziv i interesovanje, tu se nije stalo. Malo potom, iskusni skaut Milan Simojlovi} spremio je temu „Generalna statistika na kraju sezone, odre|ivanje parametara za slede}u sezonu i pomo} u organizaciji treninga posle zavr{ene sezone“. Ve}inu u~esnika ~inili su statisti~ari, ali bilo je i trenera koji su `eleli da upotpune svoje znanje. Jedan od najboljih trenera za stvaranje igra~a, za rad sa mladima, Ljubomir Galoga`a izazvao je buru pozitivnih reakcija za temu „Obuka sme~iranja i obuka za diza~e u ku}nim uslovima“. To je bilo upravo ono {to je u tom peridu izolacije bilo potrebno. Po mnogima najbolji kondicioni trener na planeti, magistar Vladimir Bankovi}, kroz temu „Morfolo{ke karakteristike odbojka{ke reprezentacije Srbije, iskustva u radu sa igra~icama leptosomno – atletskog tipa, kao i rad u mla|im kategorijama“ obuhvatio je i mnoge stvari posle kojih je velikom broju trenera bilo mnogo jasnije kako da napreduju i u tom delu. Nekada{nji zlatni olimpijac, danas sportski psiholog, Andrija Geri}, dodao je na sve prethodno svoju pri~u. „Psiholo{ka priprema: mitovi i mi-to-(ne)-znamo“ bio je naziv, ali je obuhva}eno mnogo drugih tema. I treneri mla|ih reprezentativnih selekcija, Jovo Cakovi}, Marijana Bori~i}, Strahinja Kozi}, Bo{ko Ma~u`i} i Nemanja Zeki}, dali su doprinos u kvalitetnom prekra}ivanju vremena u izolaciji. Treba napomenuti da su Zoran Gaji} i Slobodan Kova~ putem video linka gostovali u Gr~koj, na poziv proverenog prijatelja srpske odbojke, Arestidisa Angelopulosa, a njihova predavanja je pratio veliki broj kolega, uz mnogo pitanja na koja su i jedan i drugi strpljivo odgovarali. Tako je odbojka jo{ jednom pokazala da se njome mogu baviti svi, ~ak i u vanrednim situacijama. Bilo je ~ak i prakti~nih delova, sprovo|enih u dvori{tu, ali {to se teorije ti~e, svako ko je slu{ao, isklju~io je kasnije laptop bogatiji za mnogo odbojka{kog znanja. Naravno, ista se i dan danas mogu prona}i na youtube kanalu.


36

AKCIJA OMASOVLJAVANJA MUŠKE ODBOJKE KROZ DUGO PLANIRA

Besplatno s

Akcija „"Moj prvi sme~", gde Odbojka{ki savez Srbije pla}a trenere i obezbe|uje dvorane za trening najmla|ih, nai{la na sjajan odziv

U

prkos velikim uspesima koje bele`e skoro sve nacionalne selekcije, u Odbojka{kom savezu Srbije nikako ne sede skr{tenih ruku i nisu na lovorikama. Naprotiv, ljudi koji vode srpsku odbojku, Zoran Gaji} i Ivan Kne`evi}, odavno su napravili koncept za ideju za omasovljenje mu{ke odbojke. Jednostavno, za realizaciju im je nedostajalo vremena. Ili mo`da bolje re~eno neko ko }e biti slobodan da na sve to doda i metodolo{ki pristup. I tada je napravljen jo{ jedan u nizu sjajnih poteza, u Odbojka{ki savez Srbije stigao je Dejan Bojovi}, biv{i reprezentativac, ~ovek sa renomeom, stavom, idejama i ono {to je najva`nije, `eljom i energijom da pomogne. Preuzeo je na sebe projekat „Moj prvi sme~“, i samo par meseci kasnije o tome se pri~a naduga~ko i na{iroko. - Raspisali smo konkurs da se na adresu Saveza jave svi oni koji `ele da rade sa decom osnovno{kolskog uzrasta. Mi

bi obezbedili sale u tim mestima i pla}ali bi trenere. Vest se vrlo brzo pro{irila, interesovanje je postalo veliko i odmah smo potpisali ugovore sa deset trenera koji }e u svojim mestima imati odre|ene zadatke. Broj novih de~aka koji se bave odbojkom

Srpska škola odbojke, što da ne

Postoje mnoge zemlje koje imaju razvijenu svoju {kolu odbojke. Recimo, japansku {kolu karakteri{e fanati~na borbenost, kinesku i korejsku sjajna odbrana, rusku visoke lopte u napadu... S obzirom na koncept, da se treneri koji rade sa po~etnicima u okviru akcije „Moj prvi sme~“, zajedno edukuju, mo`da jedna od ideja bude da se mnogi elementi rade po istom sistemu, pa tako jednog dana nastane i – srpska {kola odbojke.

je preko 250. planirali smo da potpi{emo jo{ 15 – tak sli~nih ugovora, koji bi, shodno prvim iskustvima, broj polaznika podigao bar za duplo – sa ponosom isti~e Bojovi}. Ne{to je po~elo da se radi po tom pitanju, to je najva`nije. Za{to „Moj prvi sme~“? - Na{ sport je specifi~an. U fudbalu recimo, klinci ve} na prvom treningu {utiraju na gol, u rukometu isto, mladi ko{arka{i bacaju loptu kroz obru~, a odbojka{i po~etnici prvo rade na tehnici, dodaju prstima i ~eki}em, a na~in osvajanja poena dolazi kasnije.... Znamo da je ovo mo`da mimo nekih principa i literature, ali odlu~ili smo se da probamo da i oni odmah spo-

www.odbojka-volleyball.com


37

ANI PROJEKAT, POČELA DA DAJE REZULTATE

sme~ovanje

znaju svrhu sporta za koji su se opredelili. @elimo da omasovimo odbojku, kako time {to }e neko odlu~iti da mu to bude prvi sport, tako i `eljom da de~aci koji treniraju neki drugi, do|u na odbojku.

www.odbojka-volleyball.com

Naravno, potreban je kvalitetan rad, ali i uvid u ono {to se radi sa najmla|ima na treninzima. -Apsolutno. Prostora za napredak ima dosta. Naredna ideja je da tokom ove godine okupimo sve te trenere i izvr{imo njihovu edukaciju, da sva ta deca rade neke stvari na isti na~in. Da metodologija ulaska mladih u odbojku bude ista. Svi oni }e imati i kontrolu onoga {to rade. Prva u vidu izve{taja i video zapisa treninga koje su u obavezi da dostavljaju Odbojka{kom savezu Srbije. A druga jer }e ih najavljeno ili nenajavljeno obilaziti ljudi iz regiona na kojima se nalaze. Ina~e njima dugujemo zahvalnost jer su mnogi od njih uspeli da obezbede termine u dvoranama u svojim mestima. Naravno, i mi }emo ih obilaziti, gledati kako rade, kako deca napreduju, gledati da li im je jo{ ne{to potrebno... I za kraj, pored predvi|enih oko 25 trenera koji }e sa Odbojka{kim savezom Srbije potpisati ugovore, ve} postoje izgledi za otvaranje drugog konkursa, jer je zaintersovanih i dalje veliki broj. Mo`da ve} krajem naredne godine broj novih mladih odbojka{a pre|e hiljadu. Bila bi to velika stvar.

OSS ideja – OSB realizacija

U nizu akcija za omasovljenje i prisustva {to ve}eg broja dece na trenizima, Odbojka{ki savez Srbije dao je ideju, a Odbojka{ki savez Beograda odreagovao i realizovao istu, da se jednog vikenda na istom mestu na|e veliki broj, najtalentovanijih igra~a i igra~ica iz klubova glavnog gdara. Zavod sa sport i medicinu sporta Republike Srbije je iza{ao u susret, {irom je otvorio vrada dvorane u Ko{utnjaku, koju je u nekoliko grupa posetili vi{e od 200 de~aka i devoj~ica. Naravno, sve mere predostro`nosti su bile prisutne, nije izostao ni najmanji detalj, a sve je nadgledao selektor mu{ke juniorske reprezentacije Srbije Bo{ko Ma~u`i}. U trenerima beogradskih klubova je imao odli~ne saradnike, a svaki de~ak i devoj~ica koji su pro{li kroz sistem ve`bi, zavedeni su u knjige, njihovi rezultati su upisani, a njihov rad }e se pratiti.

Lopte i 2020.

Ve} je postala tradicija da Odbojka{ki savez Srbije svake godine daruje veliki broj lopti klubovima svih liga. Ni nepredvidiva pro{la godina nije mogla da spre~i da se ova davno osmi{ljena ideja prekine. Ovoga puta, lopte su podeljene klubovima Super mu{ke i `enske lige. Nije bilo ni malo lako nabaviti ih, s obzirom da se radi o novim Mikasa loptama sa oznakom V200W sa kojima su se ve} igrala velika me|unarodna takmi~enja. Odbojka{ki savez Srbije je svakom od 20 klubova poklonio po 40 lopti i tako im u mnogome olak{ao rad. Jedino je izostalo tradicionalno okupljanje svih klubova, zajedni~ka fotografija... Ali bi}e vremena i za to, koliko ve} u 2021. jer se tradicija sigurno ne}e prekinuti.


38

UPRKOS BROJNIM PREKIDIMA ŠAMPIONATA, POJE

Ku}i ipak sa trof

N

i jedan {ampionat u svetu se u sezoni 2019./2020. nije zvani~no okon~ao. Korona je prekinula prvenstva u svim zemljama u momentu kada su se klubovi tek spremali za one odlu~uju}e bitke, kada su svi ulazili u fini{ sezone, u momentima kada se odlu~ivalo o trofejima. Nekako su ljubitelji odbojke u Srbiji navikli da na{i momci i devojke skoro pa iz svih zemalja sveta gde igraju, donesu po neku medalju koja zna~i da su osvojili Kup ili titulu. I uprkos svemu, ni godina 2020. nije pro{la bez klupskih uspeha srpskih internacionalaca, jer su neke zemlje proglasile pobednike, a neka takmi~enja su odr`ana pre po~etka nove sezone, a to je bila sjajna prilika da se uve}a u~inak.

Rusi su re{ili da se {ampionat okon~a onako kako je to bilo u momentu prekida, a to je zna~ilo da titula pripada Lokomotivi iz Novosibirska, ~ija je perjanica bio Marko Ivovi}. Po mnogim mi{ljenjima tim iz Sibira je zaslu`io po~asti, jer je najdu`e bio na ~elu tabele, ba{ kao i na{ reprezentativac koji je ocenjen kao najbolji pojedinac istih. U Rumuniji nisu mnogo ~ekali kako bi proglasili najuspe{nije i kako bi {to pre okon~ali naj~udniju sezonu. [ampioni su kod mu{karaca Galaci na ~elu sa Milo{em Terzi}em, kome je ovo tre}a uzastopna titula u ovoj zemlji, a kod devojaka Alba Bla` sa pravom kolonijom Srba (Silvija Popovi}, Bianka Bu{a, Maja Aleksi}, Na|a Ninkovi}, Aleksandra ]irovi}, Sanja Bursa}, Darko Zako~, Ste-

Srpski internacionalci su i u sezoni koja ni u jednoj zemlji nije okon~ana, ipak dobijali medalje i priznanja jer su igrali u ekipama koje su imale toliku bodovnu prednost nad ostalima da su ih sa pravom progla{avali {ampionima


EDINCI SU IMALI RAZLOGA ZA ZADOVOLJSTVO

39

fejima

A ko zna koliko bi ih bilo...

van Ljubi~i}, Mladen Teofilovi}). I jedan i drugi tim su imali skoro pa nedosti`nu, dvocifrenu prednost u odnosu na ostale. Ni{ta novo, u odnosu na sezonu pre, nije se de{avao u Sloveniji. Na{i internacionalci Bo`idar Vu~i}evi} i Andrija Vilimanovi} su ustvari odbranili sva tri trofeja ~iji je ACH Volej bio vlasnik i sezonu ranije. Oni su zvani~no osvojili MEVZA ligu i Kup Slovenije, a na osnovu situacije u momentu prekida {ampionata, ali gde sigurno niko ne bi mogao da ih iznenadi, dodeljena im je i {ampionska titula. Kup je odigran i u Nema~koj, a u `enskoj konkurenciji je trofej pripao ekipi Drezdena, ~iji dres su nosile Ivana Mrdak i Milica Kubura, a osvojenim {ampionatom u Kazahstanu mogla je da se pohvali Sara Lozo sa ekipom @TSU. Pred start nove sezone, u Kazahstanu je odigran i Super kup. Osvojila ga je ekipa Altaj 1, trenera Marka Gr{i}a, njegovih asistenata Marka Stojanovi}a i Dragana Markovi}a, a za koji igraju Danica Radenkovi} i Sara Lozo, koja je u me|uvremenu promenila klupske boje. A svoj prvi me~ kao kapiten Peru|e, Aleksandar Atanasijevi} pamti}e po

www.odbojka-volleyball.com

Da je pro{la sezona bila kao ranije, ili da je bar potrajala jo{ nekoliko nedelja, u~inak na{ih predstavnika svakako bi bio znatno ve}i. Recimo, u momentu prekida {ampionata Poljske, na prva tri mesta bile su ekipe Zakse, SKRA i Jastre`ebskog. Trener prve je Nikola Grbi}, u drugoj igraju Milan Kati} i Du{an Petkovi}, a tre}u je preporodio Slobodan Kova~. Tako|e, kada je `enska poljska liga u pitanju, svi su govorili da bi se ekipa Bidgo{}a, sa najboljim pojedincem Jelenom Blagojevi}, skoro sigurno domogla {ampionske krune. Treba li re}i da bi u Turskoj sasvim sigurno jedan od tri kluba (Eza~iba{i, Vakifbank, Fenerbah~e) sa srpskim reprezentima (Tijana Bo{kovi}, Maja Ognjenovi}, Milena Ra{i}, Zoran Terzi}, Brankica Mihajlovi}, Vladimir Bankovi}, Bojan Perovi}), osvojio {ampionsku krunu, da bi u prekinutom italijanskom prvenstvu za dame {ansu za titulu imale Jovana Stevanovi}, pa Stefana Veljkovi} i Jovana Brako~evi}, da je i u mu{koj konkurenciji na tron mogla i Peru|a (Atanasijevi}, Podra{~anin) i Trentino (Kova~evi}, Lisinac), pa i Pja}enca (Dragan Stankovi}). A ima sigurno jo{...

tome {to je digao visoko pehar namnejen osvaja~u Super kupa Italije. Iako nije bio u terenu, jer se oporavljao od povrede, ve} poznatom neverovatnom energijom bodrio je saigra~e sa pozicije koja mu nije svojstvena, mesta gde su rezervni igra~i. A na kraju se radovao ba{ kao da ga je sam osvojio. Isti trofej pripao je i Eza~iba{iju

Tijane Bo{kovi}, ba{ kao i Zaksi biv{eg selektora Nikole Grbi}a. I tako, ni 2020. godina nije mogla da protekne, a da se Srbi ne raduju. Jednostavno, tako je, jer igraju u najboljimm klubovima, u njima su uvek bar me|u najboljima, ako ne najbolji, a onda medalje dolaze kao logi~na posedica gore napisanog.


40

IZUZETNO NAPORAN I ZAHTEVAN KALENDAR TAKMIČENJA NAŠIH SELEKCIJA U 2021.

Kao nikada do sada B Po prvi put se u istoj godini, u samo mesec i po dana, odr`avaju dva velika takmi~enja, Olimpijske igre i Evropska prvenstva

ilo je, i bi}e, napornih i te{kih godina kada je srpska odbojka u pitanju, ali kao {to je nastupaju}a 2021. te{ko da }e se ponoviti. Jer, treba li podse}ati, virus Kovid 19 je mnoge stvari poremetio, neke odlo`io, a neka takmi~enja jednostavno nisu odr`ana. Kao svetska odbojka{ka velesila, po mnogima (i sa pravom) broj jedan na planeti, srpska odbojka }e opet imati nekoliko slekcija koje }e igrati skoro pa na svim kontinentima. Za neka takmi~enja se ne zna jo{ po kom }e se principu igrati, ali se sa sigurno{}u tvrdi da }e biti odr`ana. Najoptere}enija }e svakako biti `enska seniorska reprezentacija. Tim koji bude izabrao Zoran Terzi}, ima}e, kao nikada pre, u samo par meseci ~ak tri velika takmi~enja. Najpre Liga nacija, za koju se jo{ uvek ne zna po kom }e se sistemu igrati. Ako bude po starom, opet }e plave (za koje treba o~ekivati da }e igrati u podmla|enom sastavu) putovati desetine hiljada kilometara (Italija, NI[, Makao, Rusija, Japan), a ako se usvoji predlog da se igra u „mehuru“, {to je vrlo verovatno, onda }e sve biti u jednom gradu. Od toga zavisi i du`ina, odnosno termini takmi~enja. Izuzetno bitno takmi~enje na koje }e definitivno najbolji sastav igrati su Olimpijske igre u Tokiju koje se odr`avaju od 23. jula do 8. avgusta i gde su ambicije najve}e. Desetak dana po povratku, aktuelne svetske {ampionke po~e}e odbranu evropskog trona gde nisu pora`ene skoro {est godina. Dodatna obaveza jeste igranje

pred, svi veruju ipak, doma}om publikom u Beogradskoj areni od 19. avgusta do 5. septembra. Doma}ini (prvih i drugih faza), su jo{ Hrvatska, Bugarska i Rumunija. Najbolja mu{ka selekcija, s obzirom da nije u~esnik Olimpijskih igara, svakako da ima najvi{e ciljeve u Ligi nacija (ako bude kao do sada igra}e u Poljskoj, Brazilu, KRALJEVU, Argentini i Kanadi, ako bude „mehur“ va`i isto kao za dame). I tim Slobodana Kova~a brani evropski tron na {ampionatu Evrope koji se opet igra u ~etiri zemlje (Poljska, ^e{ka, Estonija, Finska) od 2. do 9. septembra. Ho}e li kadetkinje igrati na EYOF – u, zavisi od toga da li }e se isto takmi~enje odr`ati, ali sigurno ho}e na Svetskom {ampionatu u Meksiku (20. do 29. septembar). Juniorke }e svoje planetarno prvenstvo igrati dosta bli`e, u Holandiji i Belgiji od 9. do 18. jula. Prve u 2021. na scenu izlaze pionirske selekcije koje }e u Vrnja~koj banji igrati kvalifikacione turnire za odlazak na Evropsko prvenstvo. Ukoliko de~aci (od 2. do 6. marta) i devoj~ice ( od 9. do 13. istog meseca), budu pobednici turnira, odmeri}e snage sa najboljim selekcijama kontinenta od 10. do 18. jula u Albaniji, odnosno Ma|arskoj i Slova~koj. Ukoliko ne budu pobednici, nego samo drugi u Vrnja~koj banji, ima}e jo{ jednu {ansu mesec dana kasnije. Juniori i kadeti, na `alost, ne}e biti u~esnici velikih takmi~enja ove godine. Bilo kako bilo, iz prilo`enog se vidi da }e ova godina biti izuzetno naporna, ali ko zna koliko je puta bilo ovako i zavr{avalo se sa mnogo medalja i trofeja. Neka se istorija ponovi.

www.odbojka-volleyball.com


41

GRAĐANI JAPANSKOG GRADA HOFUA NE PRESTAJU DA PRUŽAJU PODRŠKU SRPSKOJ REPREZENTACIJI

Ima neka tajna veza Nizom manifestacija stanovnici grada u prefekturi Jamagu~i obele`avaju neraskidivo prijateljstvo i ogromnu ljubav prema na{em narodu i odbojka{koj selekciji

M

nogo je razloga zbog kojih }e najbolja `enska selekcija Srbije na Olimpijskim igrama `eleti da osvoji medalju, po mogu}stvu onu najsjajniju. I ne}e tim Zorana Terzi}a u Tokiju jedini imati inspiraciju, ima}e je jo{ 11 selekcija koje }e `eleti da de doka`u. Ono {to drugi, sasvim sigurno ne}e imati, jeste konstantna podr{ka koja dolazi od gra|ana Hofua, u prefekturi Jamagu~i, koji ve} godinama svoju ogromnu ljubav prema na{oj zemlji ispoljava i gestovima koji nisu tako uobi~ajeni, a koji skoro pa ostavljaju bez daha. Od momenta kada je uspostavljena saradnja, od kada su Tada{i Nagai, dugogodi{nji ambasador Japana u Beogradu, po~asni gra|anin istog i predsednik Udru`enja japansko – srpskog pri-

jateljstva i njegov prijatelj, tada gradona~elnik Hofua Masato Macura razgovarali sa tada{njim predsednikom OSS Aleksandrom Bori~i}em, preko odlaska sada{njih ~elnika srpske odbojke Zorana Gaji}a i Ivana Kne`evi}a u Japan na potpisivanje ugovora o saradnji, kao i priprema `enske selekcije pred osvajanje zlata na Svetskom prvenstvu, pa do dan danas, kada je na ~elu grada Jutaka Ikeda, ta veza, koju gra|ani Hofua imaju prema na{oj zemlji je u najmanju ruku veli~anstvena [ta su sve uradili u 2020. godini… Najpre su, kada je i definitivno postalo poznato da Olimpijskih igara ne}e biti, odnosno da }e biti odlo`ene, u vreme praznika „Dani cve}a“, od viola i dianthusa napravili „cvetni krevet“ u obliku srpske


42

zastave. Za taj poduhvat bilo im je potrebno 4800 sadnica. Malo potom, kada je organizator Igara u Japanu potvrdio novi termin odr`avanja najve}e svetske sporske smotre, po~eli su sa odbrojavanjem, odnosno po drugi put je u ovom gradu pokrenut “Count dovn board”. Bilo je to 23. jula, ta~no godinu dana pre nego {to }e se upaliti olimpijski

plamen. I ne samo to, odbrojavaju i do 8. avgusta, poslednjeg dana takmi~enja, jer o~ekuju da tada na grudima na{ih devojaka zasija zlatno odli~je. Mesec dva kasnije, da bi dokazali ono {to ve} svi znaju, poslali su telegram podr{ke predsedniku Odbojka{kog saveza Srbije Zoranu Gaji}u, na{im reprezentativkama i svim ljubiteljima odbojke u

na{oj zemlji. U njemu je pisalo: “Po{tovani rukovodioci Odbojka{kog saveza Srbije i po{tovane odbojka{ice Srbije, primite na{e pozdrave i najlep{e `elje. Verujemo da ste nastavili pripreme za Olimpijske igre u Tokiju uprkos pandemiji COVID 19. Gra|ani Hofua, Dru{tvo japansko srpskog prijateljstva i svi mi, navijamo za vas svim snagama i verujemo

www.odbojka-volleyball.com


43 da }ete da osvojite zlatnu medalju. Radujemo se susretu sa vama u Hofu naredne godine kada budete do{li na treninge pred Olimpijske igre. Grad Hofu, Dru{tvo japansko – srpskog prijeteljstva, Ogranak Dru{tva japansko – srpskog prijeteljstva u Hofuu i Sportski savez grada Hofu.” A onda su krajem leta, najpre najavili, a onda i odr`ali Kup Srbije, takmi~enje u kome je u~estvovalo osam `enskih i ~etiri mu{ke ekipe, lokalnih srednjih {kola. Pre takmi~enja svi su bili iznena|eni kada im se porukom preko video linka obratila Brankica Mihajlovi}, reprezentativka Srbije, koja je jedno vreme igrala i u Japanu. Po`elela im je uspe{ne igre, dobro dru`enje i jo{ jednom podestila na sjajna iskustva koja je sa reprezentacijom Srbije imala na pripremamam u Hofuu. Slede}i re~i velike odbojka{ice, jedne od najboljih na svetu, turnir je tekao kako su bri`ni doma}ini i zamislili, a svi u dvorani “Kirin Lemon” su u`ivali. Na kraju su se malo vi{e od ostalih radovale ekipe Takagava Gakuen u mu{koj i Srednje skole Kokufu, po{to su u pomenutoj konkurenciji bili najbolji. Diplome, koje su izme|u ostalih potpisali i ~lanovi ambasade Srbije u Japanu, uru~ili su gradona~elnik Hofua, Jutaka Ikeda i predsednik Udru`enja japansko – srpskog prijateljstva, ogranka Hofu, Gii~i Ajame. I svako ko bude pro~itao ovo, u prvi mah }e pomisliti da tako ne{to ne postoji, da su price, kao i akteri izmi{ljeni. Me|utim, oni su stvarni, iako neverovatni, oni toliko vole srpsku odbojku da navijaju za plave devojke i u duelima sa Japanom. Oni su jednostavno razlog vi{e, mo`da tas na vagi, koji mo`e da donese upravo ono {to svi o~ekuju. I {ta god da se desi, taj odnos njih i nas, ili nas i njih, osta}e trajan. Jer, ima neka tajna veza

www.odbojka-volleyball.com

Kako je bilo 2018.

Kada je najbolja `enska odbojka{ka reprezentacija krenula u pohod na svetsku titulu, prva stanica bila je upravo Hofu. Destak dana priprema, aklimatizacija i privikavanje na drugu vremensku zonu, uslovi kao iz bajke i podr{ka na svakom koraku... Niko nikada ne}e zaboraviti podr{ku prilikom polaska, kada su kroz {palir |aka osnovnih {kola Hofua, prodefilovale devojke i stru~ni {tab. Ba{ kao ni dolazak stotinjak navija~a na duel protiv Meksika. Bilo bi lepo da se sve to ponovi na Olimpijskim igrama.


44

Profile for vule088

2020. ZA PAMĆENJE  

2020. ZA PAMĆENJE  

Profile for vule088
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded