2020. ZA PAMĆENJE

Page 1


2


3

Po{tovani prijatelji, dragi ljubitelji odbojke, Zavr{ava se godina u kojoj se ceo svet se susreo sa situacijom u kojoj nikad nije bio. Stoga smo svi veliki deo iste morali da funkcioni{emo ne samo po pravilima, ve} i da improvizujemo. Sve to je imalo i te kakvog uticaja na sport. Me|utim, i pored pandemije, trudili smo se da odbojka{ka lopta leti preko mre`e, da se igraju utakmice, da reprezentativne selekcije funkcioni{u koliko – toliko prema nekim ranije zacrtanim planovima, iako su mnoga takmi~enja otkazana. Ali na onim na kojima smo u~estvovali, pokazali smo da odbojka u Srbiji i dalje predstavlja brend, da odli~ja nisu slu~ajna, da sistematski rad daje rezultate. Zato smo i ponosni na juniorke i kadetkinje, koje su u 2020. godini sa Evropskog prvenstva donele srebrne, odnosno bronzane medalje. Ovo su prve generacije koje smo formirali po novoj metodologiji selekcije u pionirskom uzrastu. Iako nije bilo takmi~enja u seniorskoj konkurenciji, ispunili smo `elje selektora da se i mu{ka i `enska selekcija okupi i bude zajedno, da se otklone nedostaci i radi na usavr{avanju. Virus nas je malo u tome omeo, ali su i jedni i drugi uradili dobar deo zacrtanog. I u 2020. godini smo imali ogromnu podr{ku Republike Srbije, koja se, moram to po ko zna koji put pomenuti, prema nama jo{ jednom ponela u skladu sa rezultatima i renomeom koju

www.odbojka-volleyball.com

na{a odbojka ima u svetu. Obezbedili su najpre sredstva da svi na{i klubovi koji su se plasirali za neko od evropskih takmi~enja, u njemu i u~estvuju, klubovi Super i Prve lige su dobili jednokratnu nov~anu pomo}. Tu nije bio kraj, jer su prvoliga{i opet, ali i Odbojka{ki savez Srbije dobili finansijsku podr{ku pred kraj godine. Posebno mi je drago {to je ova pomo} rezultirala posle razgovora koje sam imao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vu~i}em, koji je pokazao da sa izuzetnom pa`njom prati odbojku. Na{ generalni sponzor Banka Po{tanska {tedionica je daleko vi{e od obi~nog sponzora, to je na{ veliki prijatelj, navija~, sau~esnik u na{im „zlodelima“, odnosno osvajanju medalja uz ~iju pomo} mo`emo da ostvarujemo pun program funkcionisanja Saveza, naro~ito rad sa mla|im selekcijama. Naravno, svesrdnu pomo} smo imali i od Ministarstva omladine i sporta kao i Olimpijskog komiteta. U svakoj od medalja, po jedan deo pripada svima njima. Naredna, 2021. godina }e opet biti posebna. O~ekuju nas brojna takmi~enja svih selekcija, u najja~oj konkurenciji dve Lige nacija, Olimpijske igre i dva Evropska {ampionata, od kojih smo jednom doma}ini. Virus nas nije omeo da pravimo planove, a verujem da nas ne}e spre~iti i da ih realizujemo. Ono najbitnije je da svi sa~uvamo zdravlje, pa je to ono {to svima vama i nama najvi{e `elim. Predsednik OSS Zoran Gaji}


4

IZ PERA UREDNIKA

Generacije koje rastu

Re~enica iz naslova, samo izgovorena u jednini, godinama je bila prepoznatljiva reklama za ~uveni srpski brend – Eurokrem. Razmi{ljaju}i o protekloj godini, koje }e generalno malo ko `eleti da se se}a, a opet analiziraju}i neke stvari i pri~aju}i sa odgovornim ljudima, nekako mi je ona najbolje oslikala odbojka{ke uspehe koji su ostvareni u vreme pandemije {irom planete. A odbojka je isto – srpski brend. O ~emu se zapravo radi. Najbolje juniorke su na Evropskom {ampionatu osvojile srebrnu medalju, a samo par nedelja potom na takmi~enju istog nivoa, kadetkinje su sa pobedni~kog postolja mahale sa bronzanim odli~jima. Osim par igra~ica koje su nosile dres i jedne i druge selekcije i pojedinih ~lanova stru~nog {taba, {ta je jo{ zajedni~ko... Pre ~etiri godine, tada tek izabrano novo rukovodstvo, koje je u trofejnu kancelariju na Terazijama 35, u{lo sa novim idejama, re{lo je da se na poseban na~in pozabavi radom mla|ih kategorija. Odredili su ljude, stru~ne u tom pogledu, sa dugim odbojka{kim sta`om, ali i sa magistarskim zvanjem, da „pro{partaju“ uzdu` i popreko Srbijom, da razgovaraju sa svim trenerima i da im slu~ajno ne promakne ni jedno talentovano dete. Da se raspitaju o svim detaljima, ako treba i tri kolena u nazad. Posao je bio ogroman, a kako je zavr{en, najbolje pokazuju gore pomenuti rezultati. Bilo je padova, ali kako ka`e izreka, „Nije bitno koliko puta padne{, nego da svaki put ustane{“, nije se sve uvek odvijalo kako treba, ali je izabran odre|eni broj kandidata od kojih se dosta o~ekivalo. I naporan rad, dobra selekcija, jaka konkurencija, ali i sjajni uslovi koje im je obezbedio Odbojka{ki savez Srbije, doveli su na kraju do toga da su se svi radovali. Shodno godinama, te{ko da su se devojke koje su u svom uzrastu druge i tre}e u Evropi, i pripadaju prvoj grupi testiranh, setile prvih treninga, merenja, testiranja... Ili mo`da jesu. Oni koji su sa njima radili i oko njih stvarali, zadovoljno su se sme{kali. Dolaze – neki novi klinci, ta~nije klinke, jer momci kao da malo kasnije sazrevaju. Nisu se do sada proslavili, ali ne zna~i da ne}e ve} u prvoj akciji. Imaju u koga da gledaju, sigurno `ele i oni svojih bar pet minuta slave. I jedni i drugi odbojka{ki rastu iz dana u dan. Neka rastu, i treba da rastu...

www.odbojka-volleyball.com


5

20 godina je pro{lo kao tren


6

PO MNOGIMA NAJBOLJA GENERACIJA NA SVETU IKADA

Stariji da se sete,

U odnosu na prethodni jubilej, nedostajalo je nekoliko aktera, ali svi opravdano, jer su im odsustvo diktirale obaveze na funkcijama na kojima su www.odbojka-volleyball.com


7

DA, OBELEŽILA VELIKI JUBILEJ

e, mla|i da nau~e

D

ve decenije je pro{lo, za nekog brzo, za nekog i ne toliko, od kada je na Olimpijskim igrama u Sidneju, reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju. Bila je to neponovljiva generacija, po mnogima najbolja selekcija koja je igrala odbojku u istoriji ovog sporta. Pre pet godina bili su skoro svi na okupu (izuzev Igora Vu{urovi}a), igra~i i stru~ni {tab, se}ali se onog kroz {ta su prolazili i {ta je prethodilo medalji koja je bila vrednija i sjajnija i od samog zlata. Prvog dana oktobra, kada se pomenuti doga|aj desio, ali ove godine, opet se dosta aktera bilo na jednom mestu. Odbojka{ki savez Srbije, organizovao je sve~ani ru~ak za „zlatne iz Sidneja“, ali shodno raznim pomeranjima i prome-

www.odbojka-volleyball.com

nama termina, usled dobro poznate situacije sa virusom Kovid 19, bilo je dosta, opravdanih, izostanaka. Tako je recimo Igor Vu{urovi} bio direktor takmi~enja na Evropskom prvenstvu kadetkinja, Nikola Grbi} je imao mnogo klupskih obaveza u Poljskoj, ba{ kao i Slobodan Bo{kan direktor Vojvodine, koja je tog dana igrala me~ u Italiji, dok je Goran Vujevi} imao previ{e posla u Peru|i. Na pozivu se zahvalio Vladimir Grbi}, a Ivanu Miljkovi}u je u [vajcarskoj, u tom momentu Srbija bila daleko, a tek je preuzeo mesto pomo-

}nog trenera u Voleru. Ni stru~ni {tab nije bio kompletan, Bogdan Sretenovi} je tim menad`er kadetske reprezentacije koja je bila na Evropskom prvenstvu u ^e{koj, Slobodan Milo{evi} direktor takmi~enja na istom, Aleksandar Po~ekovi} je trenutno ba{ daleko, u Bahreinu, a Dragan Cvetkovi} je zbog aktuelne situacije tako|e morao da se zahvali prijateljima. Jednu neponovljivu grupu ljudi su tako predstavljali Slobodan Kova~, Vasa Miji}, Vladimir Batez, \ula Me{ter, Veljko Petkovi} i Andrija Geri}, {to se igra~a ti~e, a


8

struku i rukovodstvo Aleksandar Bori~i}, Zoran Gaji}, Ned`ad Osman~ak i dr. Ljuban Martinovi}, koji su u goste pozvali i ~elnike OSS Ivana Kne`evi}a i Dejana Bojovi}a, kao i njihovog nekada{njeg saigra~a @eljka Tanaskovi}a koji se godinu pre velikog uspeha oprostio od dresa sa dr`avnim grbom. Naravno, nije moglo bez uspomena sa Olimpijskih igara u Sidneju, o onome ~ega se se}aju, a na neke stvari su jedni druge podsetili. Povodom tog velikog doga|aja, ba{ tog dana, ta~no na dve

decenije od kada je pala poslednja lopta na poslednjem finalu pomenutih Igara, {tampano je i specijalno izdanje ~asopisa „Odbojka volleyball“, sa svim intervjuima, se}anjima i originalnim fotografijama aktera, koji su sa odu{evljenjem prelistavali, a po dolasku ku}i, kako su kasnije sami rekli pro~itali (vi{e puta) svaku stranicu. Dok nisu dobili svoj primerak, ostali su sve to imali priliku da vide na linku https: //odbojka-volleyball.com/specijalno-izdanje-20-godina-zlatne-price/

Na slede}i zvani~ni doga|aj istim povodim, ~eka}e jo{ pet godina, ali izgleda da su se, s obzirom na {ta su sve zajedno pro{li u sportskoj karijeri, u`eleli jedni drugih, pa su pri~ali i o tome kako bi mogli mnogo ~e{}e da se dru`e. Jer bili su najbolji, neponovljivi i {teta je da se ne vi|aju i ne podse}aju se tih lepih dana. Pro{lo je prvih 20 godina, da se oni stariji ljubitelji odbojke malo prisete, a oni mla|i ne{to (mnogo toga) nau~e.

www.odbojka-volleyball.com


9

NAJBOLJE JUNIORKE SE SA KONTINETALNOG ŠAMPIONATA VRATILE SA SREBROM

Od 2014. i generacije Tijane Bo{kovi} i Bojane Milenkovi}, juniorska selekcija je bila bez ve}eg uspeha Bez obzira {to nije bilo Rusije, Italije i Nema~ke, plan je i pre toga bio napad na medalju

www.odbojka-volleyball.com

Povratak na stare staze O

d generacije u kojoj su bile sada{nje seniorske reprezentativke Tijana Bo{kovi} i Bojana Milenkovi}, pa sve do ove jeseni, juniorska selekcija nije napravila ve}i me|unarodni uspeh. Jednostavno, tako se desilo, ali sa druge strane se naslu}ivalo da }e sistem koji je ustanovljen krajem 2016. i po~etkom 2017.

godine, a vezan je za testiranja i pra}enje najboljih mladih igra~ica u Srbiji, brzo dati nove radosti. S obzirom da najavljenih kvalifikacija za Evropski {ampionat nije bilo zbog pandemije, CEV je doneo odluku da listu u~esnika formira po svojoj rang listi. Iako se ona znala, skoro do poslednjeg ~asa se


10

nije znalo da li }e se najbolje selekcije Starog kontinenta na}i u Podgorici. Kada je i ta nedoumica otklonjena, po~eo je u delo da se sprovodi plan koji je napravio uslovno re~eno novi selektor, Milan Gr{i}, koji je u raznim selekcijama ve} desetak godina. - Radovalo nas je saznanje da }emo igrati sa najboljim reprezentacijama Evrope, a briga je bila jedino ~injenica da je pauza bila velika i da je izgubljen odre|eni ritam. Ipak, dobro smo se sna{li u specifi~noj situaciji jer se nekoliko talen-

Bespotrebno testiranje

Pred me~ sa Poljskom, znalo se da }e pobednik ostati u Zenici i igrati za medalje, a pora`eni ve} ujutru morati put Osijeka, da igra za plasman od 5. do 8. mesta. Stoga su i srpska i poljska selekcija uradile test na virus Kovid 19. Ispostavilo se da je za plave juniorke to bilo bespotrebno, jer su ubedljivom pobedom izborile ostanak u Bosni i Hercegovini.

www.odbojka-volleyball.com


11

tovanih devojaka iz ove generacije na{lo letos na Ubu, na pripremama {ireg sastava seniorske reprezentacija, gde su kvalitetno radile. Mi njih pratimo, znamo ko koliko mo`e, a tih 15 – tak dana im je bila neka vrsta dopune onog {to su ve} znale. Ono {to ~esto u ovom uzrastu ume da bude prednost na{e selekcije je to {to nekolicina iza sebe ima ve} par sezona treniranja, ali i igranja u seniorskoj konkurenciji

u Superligi Srbije. Tu sti~u iskustvo, a u ovoj selekciji to su Vanja Savi}, Isodora Kockarevi}, Bojana Go~anin, Tara Taubner, Jovana Cvetkovi} Hena Kurtagi}. Dvadesetodnevne pripreme na Div~ibarama su bile pa`ljivo isplanirane i sprovedene, a sve u skladu sa novonastalim propisima zdravstvenih slu`bi. I da ne bi bilo bilo kakvog rizika, sa maskama na licu, ali sa osmesima ispod njih, odatle su se uputile za

Zenicu. Negde pred polazak stigla je vest da su Italijanke, glavni favorit u na{oj grupi, odustale zbog straha od virusa. Isto su odlu~ile Fedracije Rusije i Nema~ke, koje su bile planirane za grupu u Osijeku. Plan jeste bio da se plave juniorke ume{aju u borbu za medalje, ali sa ovim saznanjem, on je bio olak{an. Dve najbolje selekcije Evrope u ovoj generaciji, Rusija i Italija, finalisti kadetskog prvenstva pro{le godine, ostale su kod ku}e. Selektor Gr{i} je znao da istakne kako „cilj jeste rezultat, ali i iskustva igranja sa {ampionom i vice{ampionom“. Bilo kako bilo, oni koji su do{li na Evropsko prvenstvo bili su najbolji, najspremniji i najhrabriji, pa se shodno tome vrlo brzo zaboravilo koga nema. Slovakinje su prve osetile snagu na{eg tima, a onda se desio kiks. Prvi, sre}om i jedini, jer je Belorusija savladala srpski tim, koji je u taj – breku imao prednost koja je skoro pa garantovala pobedu. Poraz je zna~io da mo`e do}i do komplikacija, a ra~unica je bila jasna kada su Beloruskinje na isti na~in dobile Poljsku, a ona je glasila – samo pobeda nad Poljakinjama otvara put polufinala. Spremaju}i se za taj me~, lako su presko~ile doma}u selekciju. A onda – biti ili ne biti... - Gledano od starta takmi~enja, nedostatak utakmica nas je ~inio nervoznima, a nije bilo potrebe za tim. Tako|e i podatak da je ovo bio tim za velika dela, a izgubio je od Belorusije. Pri~ali smo sa devojkama, verovali smo i mi i one da mogu bolje, a bilo je krajnje vreme da optere}enje nestane, a da se pojavi inat i `elja da se poka`e pravo lice. Odli~ne Poljakinje nisu imale {ansu ni u jednom od tri seta.


12

Hena i Vanja u timu snova

Zahvaljuju}i dobrim igrama, nije bilo te{ko pretpostaviti da }e se neko iz tima na}i u najboljoljem timu takmi~enja. Na poziciji srednjeg blokera svoje mesto je imala Hena Kurtagi}, dok je Vanja Savi} od strane stru~nog `irija dobila priznanje za najuspe{nijeg korektora.

I posle velike pobede, ponovo velika ozbiljnost. To je zahtevao novi rival, Francuska, reprezentacija koja je u polufinale stigla bez poraza. Bio je rad da osete {ta to zna~i, a za to su se pobrinule devojke iz Srbije, za mnoge neo~ekivano lako. Radost je bila velika, medalja je bila na dlanu, obezbe|en je plasman na Svetsko prvenstvo, samim tim i ispunjena `elja selektora za ve}im brojem utakmica sa kvalitetnim protivnicima. Turska je, iako pora`ena u grupi od Francuske, bila na ovom takmi~enju, ipak najve}i favorit. Bilo je to pravo finale, pet setova kvalitetne i neizvesne odbojke, sa velikim brojem poteza kojih se ne bi postidele seniorke istih timova u onom ~uvenom finalu u Ankari. Favorit je slavio, a njihova velika sre}a je samo govorila koliko je srpski tim bio dobar. Taj isti tim je reagovao onako kako u istim situacijama treba, sa suzama u o~ima, ali je prava reakcija usledila samo par minuta kasnije kada su se dosetile da su vice{ampionke Evrope, druge na kontinentu, osvaja~i srebrnih medalja. Onda su te suze zamenili osmesi, toliko iskreni i jaki da ni maske nisu mogle da ih sakriju. Bio je to bal pod maskama koga }e se svi rado se}ati.

SASTAV

Sa Evropskog {ampionata u Zenici, sa srebrnim medaljama oko vrata su se vratile Andrea Ti{ma, Bojana Go~anin, Valerija Savi}evi}, Aleksandra Uzelac, Tara Taubner, Tijana Vrcelj, Jovana Cvetkovi}, Hena Kurtagi}, Vanja Savi}, Isidora Kockarevi} i Minja Osmaji}. Stru~ni {tab su ~inili selektor Milan Gr{i}, njegovi asistenti Zoran Kalanj i Ivan Milenovi}, fizioterapeut Sini{a Mladenovi}, skaut Lazar Tabakovi}, direktor reprezentacije Biljana Mihailovi} i tim menad`er Maja Simani}.

REZULTATI Srbija – Slova~ka 3:1 Srbija – Belorusija 2:3 Srbija – BiH 3:0 Srbija – Poljska 3:0 Polufinale Srbija – Francuska 3:1 Finale Srbija – Turska 2:3


13

KADETKINJE NA EVROPSKOM PRVENSTVU U PODGORICI POKAZALE SJAJNU PERSPEKTIVU

Bronza zalog za budu}nost Sa samo devet dana priprema, bez trening utakmice i u najja~oj konkurenciji, razloga za zadovoljstvo bilo je mnogo Da nije bilo sudijske gre{ke u polufinalu i povrede Aleksandre Uzelac, mo`da bi bilo jo{ vi{e razloga za zadovoljstvo www.odbojka-volleyball.com

N

ekako je logi~no bilo da posle na{e najbolje selekcije, pa potom juniorki, medalju sa Evropskog {ampionata donesu u Srbiju i kadetkinje. Naravno, lako je to re}i, a koliko je bilo te{ko ostvariti, to znaju samo one i njihovi treneri. Bronza je iz Podgorice stigla kao nagrada za aktere, ali i one koji su pre ~etiri godine do{li na ideju, da bez obzira {to se u na{oj zemlji polovina devoj~ica bavi odbojkom i {to je kvantitet ogroman, odre|enim metodama sve podignu na jo{ vi{i nivo. Kao i junirska

selekcija (u kojoj ima i dve kadetkinje), i one su deo projekta u kome su testirane fizi~ke i tehni~ke karakteristike, posle ~ega su one istinski najbolje ostale u konkurenciji. Me|utim, osvajanje medalje koja je na njihovim grudima zasjala 9. oktobra, po~elo je mnogo ranije. Verovatno su se negde na pobedni~kom postolju setile kako im je jo{ leta 2019. ukazana prilika da kao kadetkinje igraju na juniorskoj Balkanijadi. Bile su ~etvrte, ali im je to


14

takmi~enje bilo neprocenjivo iskustvo koje su posle po~ele da pretvaraju u medalju. Onda su na kvalifikacijama u Turskoj pred kraj godine, furiozno izborile plasman na Evroski {ampionat, gde su u finalu savla-

dale doma}ina, velikog favorita, pred vi{e od 3000 njihovih navija~a, bez izgubljenog seta i godinu velikih o~ekivanja, 2020. do~ekale su sa osmehom. - Tada smo shvatili da u Podgoricu

JOVO CAKOVIĆ:

Četiri u jedan

Sa ranijim selekcijama, Jovo Cakovi} je bio skoro uvek nadohvat medalja, ali su one izmicale. Do~ekao je da svoj rad kruni{e na najbolji na~in, pa je i on kona~no bio sre}an, nasmejan i zadovoljan. -Plasirali smo se na EJOF i Svetsko prvenstvo, {to su velike stvari, koje garantuju jo{ mnogo kvalitetnih utakmica za ovu generaciju. Kada se podvu~e linija, ~etiri stvari su vrlo bitne. Prvo strategija koja je kroz testiranje velikog broja igra~ica omogu}ila da u naju`i izbor do|u stvarno one najbolje, bez da se pitamo da li smo nekog izostavili. Neke devojke su se ve} nametnule, ~ak su bile i u juniorskoj selekciji, tu mislim na Aleksandru Uzelac i Henu Kurtagi}. Tre}a stvar je da i pored medaljeima prostora za jo{ neki iskorak, verujem da }e to biti na pominjanim EJOF i Svetskom prvenstvu. I na kraju, do medalje smo stigli bez Aleksandre Uzelac i nikad ne}emo znati {ta bi bilo da se nije povredila.

mo`emo da putujemo sa ambicijama da se domognemo nekog odli~ja. Naravno, niko nije mogao da pretpostavi da }e cela sezona biti vi{e nego ~udna, da }e se mnoge stvari usled pandemije promeniti. Zbog toga smo imali neuobi~ajeno kratke pripreme, samo ~etiri dana u Beogradu i jo{ pet u Podgorici, neposredno pre starta {ampionata. Nedostajalo nam je jo{ jedno 15 dana, ali smo svaki trening iskoristili na pravi na~in – se}a se leto{njeg perioda Jovo Cakovi}, selektor ovog tima. Za razliku od {ampionata juniorki, kod kadetkinja je samo jedna selekcija, Nema~ka, otkazala, usled straha od virusa. Svi ostali najbolji su bili tu, mada se Nemice nisu ni ubrajale u kandidatkinje za visok plasman. Mo`da je uvod bio malo preduga~ak, ali mora da se podseti na sve ono {to je prethodilo velikom doga|aju. I upravo je slobodan dan na startu (jer je nema~ka selekcija trebalo da bude u grupi sa plavim kadetkinjama), dobro do{ao stru~nom {tabu da pogleda sve rivale odjednom, da informacije koje su imali provere, a koje nisu – prikupe. Poljakinje su prve osetile snagu na{ih devojaka, koje su bile raspolo`ene, kao da su jedva ~ekale da i one stupe na scenu.

www.odbojka-volleyball.com


15

HENA NAJBOLJI BLOKER

Pre nego {to je zvani~no progla{en zavr{etak Evropskog {ampionata, stru~ni `iri je izabrao najbolju postavu gde je kao jedan od dva srednja blokera u idealnoj postavi bila Hena Kurtagi}. Isti trofej dobila je i na Prvenstvu Evrope za juniorke.

Jedna ozbiljna selekcija nije osvojila ni set. Na{e devojke su plesale po terenu, borile se za svaku loptu, davale podr{ku jedna drugoj i bile koncentrisane od prvog do poslednjeg poena. Sli~no je bilo i u narednom susretu, kada su jo{ ubedljivije savladale Rumuniju. Do{ao je na red susret sa Ruskinjama, glavnim favoritom, ne samo u grupi, ve} i na celom {ampionatu. Bio je to prvi poraz

plavih devojaka, ali je igra bila takva da je i uvek strogi Jovo Cakovi} ocenio kao dobru. Pred kraj ovog me~a, na poslednjem poenu, desila se vrlo bitna stvar, a to je bila povreda Aleksandre Uzelac, jednog od najboljih igra~a na{eg tima do tog momenta i najefikasnijeg aktera tog me~a. Ona je bila takva da je tog momenta na korektora srpskog tima Evropsko prvenstvo bilo gotovo. Trebalo je, u takvom saznanju, pobediti Belorusiju i ste}i priliku da ve} mo`e da se misli o medalji. Ono {to je karakterisalo igru srpske selekcije sve vreme jeste da je na terenu bilo mnogo devojaka, da su rivali ~esto bili iznena|eni time, ali da kvalitet igre nije opadao. I sve


16

REZULTATI Srbija – Poljska 3:0 Srbija – Rumunija 3:0 Srbija – Rusija 0:3 Srbija – Belorusija 3:0 Polufinale Srbija – Turska 1:3 Za 3. mesto Srbija – Italija 3:1

TIM ZA VELIKA DELA

Boje Srbije u Podgorici su branile i bronzanu medalju osvojile, Nina Mandovi}, Anja Jaramazovi}, Iva [u}urovi}, Hena Kurtagi}, Stefana Paki}, Ksenija Tomi}, Anja Zubi}, Vanja Ivanovi}, Aleksandra Uzelac, Anja Kujund`i}, Una Vajagi} i Ivona Lazovi}. U stru~nom {tabu su pored selektora Jova Cakovi}a bili njegov asistent Milan Milo{evi}, fizioterapeut Sini{a Mladenovi}, skaut Lazar Tabakovi}, direktor reprezentacije Biljana Mihailovi} i tim menad`er Maja Simani}.

to je bio dokaz od kakvih igra~ica je bio sastavljen tim {to je potvr|eno u poslednjem me~u grupne faze. Naravno, {ansa da se do|e me|u ~etiri najbolje na kontinentu nije propu{tena. Turkinje su u Podgoricu stigle sa velikim ambicijama, sa najja~im mogu}im timom, sa vi{e od mesec dana priprema, a silno motivisane pred me~ sa Srbijom znaju}i njihovu snagu jo{ od kvalifikacionog turnira. Tu se videlo koliko jedna sudijska gre{ka mo`e da bude vrlo bitna. Pre toga su plave osvojile prvi set vi{e nego ubedljivo, a Turkinje uzvratile. Jedna gre{ka,

jedan poen, zna~ili su i jedan set vi{e na kontu protivnika. To je bila velika prednost, klju~na ispostavi}e se nekih 20 – tak minuta kasnije. Ni Italijanke, poslednji rival, u borbi za veliki ulog, nisu nespremne do{le na prvemstvo. I one su se spremale bar tri puta vi{e od na{ih devojaka, one su `elele bronzu, a na kraju su osvojile – samo prvi set. Kao da su najbolje srpske reprezentativke ostavile za kraj. Od starta drugog seta pa dok nisu jedna drugoj poletele u zagrljaj, ni jednog momenta se nije postavljalo pitanje pobednika. Igrale su, {to bi se reklo, kao velike, sve prema dogovoru koji su imale sa stru~nim {tabom. Bronzana odli~ja su potom zasjala na njihovim grudima, osmesi tako|e, a oni su zna~ili radost, ali i momenat da kona~no mogu da se opuste. Medalje su ih podse}ale na ono {ta su uradile i dugo, dugo ih nisu skidale.


NAJBOLJE SELEKCIJE IAKO BEZ TAKMIČENJA DEO LETA IPAK PROVELE NA PRIPREMAMA

17

Jedino je korona ja~a od {ampiona

Selektori Kova~ i Terzi} su tokom leta `eleli da probaju veliki broj kandidata za dr`avni tim, ali plan nije uspeo do kraja www.odbojka-volleyball.com

A

ktuelni evropski {ampioni u obe konkurencije, najbolji odbojka{i i odbojka{ice na{e zemlje i leta 2020. bili su aktivni. Iako se znalo da }e zbog aktuelne situacije sva takmi~enja biti


18

otkazana, selektori Zoran Terzi} i Slobodan Kova~ `eleli su da na okupu imaju svoje timove, potpomognute jo{ sa velikim brojem onih za koje se pretpostavlja da bi u bliskoj ili malo daljoj budu}nosti trebalo da ponesu najdra`i dres sa dr`avnim grbom. Bila je to idealna prilika da se stariji igra~i vrate u formu posle mnogo nedelja provedenih bez treninga sa loptom, bez skokova, pravog rada u teretani, a da se mla|i provere koliko znaju i {ta je ono na ~emu bi trebalo da rade kako bi do{li blizu gore pomenutih. Veliku ulogu u periodu u kome je ogroman broj momaka i devojaka sedeo u ku}i i radio samo najosnovnije ve`be i ~ekao znak da mogu da se vrate

Preko 70 odbojka{a i odbojka{ica je tokom priprema zadu`ilo reprezentativnu opremu


19

Bobini aduti

Spisak koji je sastavio Slobodan Kova~, brojao je 32 igra~ai to su bili: Nikola Jovovi}, Aleksa Batak, Vuk Todorovi}, Andrija Vilimanovi}, Dra`en Luburi}, Borislav Vu~i}evi}, Boris Bu{a, Stanislav Paunovi}, Aleksa Mati}, Uro{ Kova~evi}, Marko Ivovi}, Nemanja Petri}, Miran Kujund`i}, Pavle Peri}, Davide Kova~, Stefan Skaki}, Lazar ]irovi}, Luka Tadi}, David Mehi}, Marko Podra{~anin, Sre}ko Lisinac, Aleksandar Okoli}, Petar Krsmanovi}, Stevan Simi}, Nemanja Ma{ulovi}, Aleksandar Nedeljkovi}, Uro{ Nikoli}, Nikola Goi}, Nikola Pekovi}, Milorad Kapur, Stefan Negi}, Du{an Jovi}. Pored Slobodana Kova~a, u radu su u~estvovali Ljubi{a Risti}, Igor @aki}, Dejan Vuli}evi}, Slobodan Praklja~i}, dr. Ljuban Martinovi}, Ivan Popovi}, prof. Radivoje Radakovi} i Milan Simojlovi}.

ku}i, imali su i kondicioni treneri, magistar Vladimir Bankovi} i profesor Radivoje Radakovi}. Oni su putem internera slali programe, preko video poziva davali ve`be i kontrolisali ispravnost rada. - @elimo da ih vratimo u formu, jer }e vrlo brzo morati nazad u klubove. Moraju da budu koliko toliko spremni kako ne bi do{lo do povreda. Isto va`i i za

www.odbojka-volleyball.com

rad koji smo planirali u Beogradu, moramo sve polako, da izjedna~imo njihov nivo spremnosti, da se vremenom pove}ava obim rada... – govorio je Slobodan Kova~, selektor mu{ke selekcije. Na okupljanje prvog dana juna pozvao je dosta novih kandidata, ali i par ~lanova stru~nog {taba, a podelio je igra~e u dve grupe, na one koji su bez poraza osvojili Evropsko prvenstvo u Parizu sedam meseci ranije, i na one do 23 godine, koji bi

trebalo da ponesu najve}i deo tereta na Univerzijadi (koja je tako|e odlo`ena za 2021. godinu). Kroz njegovu svesku pro{lo je mnogo kandidata, a ~ak 32 je zadu`ilo reprezentativnu opremu. Mnogo vi{e je `eleo da proba, ali sa sli~nom podelom igra~a prema kvalitetu, Zoran Terzi}. Njegovi saradnici su mu preporu~ili veliki broj mladih igra~ica iz BP[ Superlige Srbije, koje su trenutno bile u raznim mla|im selekcijama, ali je bilo i


20

Od Maje do Sare

Spisak koji je Zoran Terzi} napravio pored do sada znanog, i na osnovu saveta saradnika, sadr`ao je slede}a imena: Maja Ognjenovi}, Bojana @ivkovi}, Sla|ana Mirkovi}, Teodora Pu{i}, Milena Ra{i}, Stefana Veljkovi}, Mina Popovi}, Maja Aleksi}, Brankica Mihajlovi}, Jelena Blagojevi}, Bianka Bu{a, Bojana Milenkovi}, Katarina Lazovi}, Sara Lozo, Tijana Bo{kovi}, Ana Bjelica, Ana Jak{i}, An|ela Veselinovi}, Nina Mandovi}, Andrea Ti{ma, Vanja Bukili}, Vanja Savi}, Rada Perovi}, Sara Cari}, Tara Taubner, Bojana Go~anin, Sanja \ur|evi}, Jovana Koci}, Hena Kurtagi}, Jelena Deli}, Minja Osmaji}, Milica Tasi}, Mina Mijatovi}, Ana Peji~i}, Isidora Kockarevi}, Barbara Batini}, Jovana ]irkovi}, Jovana Cvetkovi}, Sonja Danilovi} i Sara Marinkovi}. Naravno, pored ovih devojaka, nezaobilazna je i Silvija Popovi}, koja je zbog situacije gde nije bila neophodna, po istom programu sama radila kod ku}e u Baru. Radom je rukovodio selektor Zoran Terzi}, a njegove ideje su sprovodili mr. Vladimir Bankovi}, Branko Kova~evi}, Aleksandar Vladisavljev, Sini{a Mladenovi}, dr. Dejan Aleksandri}, Milan i Marko Gr{i}, Nikola Milosavljevi} i Ivan Bu~evac.

onih koje su ih pro{le pre par godina. Sve ono {to je u tom trenutku vredelo u srpskoj odbojci, bilo je na Ubu. I dok su se one dokazivale, na drugoj strani, u miru na Banjici, aktuelne evropske i svetske {ampionke su radile na svom povratku u formu, kroz rad u teretani i skoro pa osnovnim setom ve`bi sa loptama. Kada je

Terzi}: U 2021. godini imamo mnogo obaveza, kao nikada do sada, jer nikada napornija godina nije bila i niti }e biti. Pored Lige nacija, ~ekaju nas Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo, a i Univerzijada

jedan od najboljih i najtrofejnijih trenera na svetu podvukao crtu, iznad nje je stajalo vi{e od 40 imena. Sve je i{lo kako treba, po planu, smenjivale su se grupe u radu u teretani i dvorani na Banjici, svi su mislili da je korona virus u neku ruku pro{lost, da ih je definitivno zaobi{ao, da }e kroz rad sa starim

dru{tvom zaboraviti na sezone koje su prekunute. Taman su osmesi bili konstantno prisutni, selektori i njihovi asistenti su bili zadovoljni radom i zalaganjem, kada se desio prvi slu~aj virusa Kovid 19. I to kod nekog ko je zbog povrede i lak{e hiru{ke intervencije bio planiran da propusti rad – Aleksandra Atanasijevi}a. Ona-


21

ko dobar i uvek raspolo`en, do{ao je da pru`i podr{ku saigra~ima, jer ih se u`eleo. Proveo u njihovom dru{tvu sat vremena, a dva dana potom, saznao je da je pozitivan na pomenuti virus. Tada je nastala situacija koju niko nije `eleo, kojoj se niko nije nadao, ali na koju su bili donekle spremni i ~elnici Odbojka{kog saveza i stru~ni {tabovi. Mu{karci su se povukli u karantin i iz Hotela „M“ su izlazili samo kada su i{li na trening. Po njegovom zavr{etku, vra}ali bi se u isti i tako u krug. Znalo se da su male {anse da se ostane imun. Pojedini igra~i su dobijali simptome, radili testiranja, dobijali pozitivne rezultate, a to je zna~ilo da nema mrdanja. Shodno tome, menjali su se planovi, a Slobodan Kova~ sa sradnicima je samo vr{io mala odstupanja. U dvoranu se nije smelo, ali je zato u Sali za sastanke Hotela „M“ napravljena teretana. Ona je bila zastupljena dvaki dan, sve vreme. I tako, iz dana u dan, sve je bilo vi{e onih koji su pora`eni od virusa. Na kraju, posle nekog vremenadru{tvo je moralo da se razi|e. - Stvarno velika {teta. Momci su imali izuzetno visok voljni momenat, mi iz stru~nog {taba tako|e. Do tan~ina smo sve isplanirali, ali jednostavno, nije nam se dalo. Imali smo ~ak i rezervni plan, kasnije i improvizacije, me|utim, morali smo sve to da odlo`imo za neka bolja vremena. Za 15 – tak dana koliko smo trenirali, imam samo re~i hvale za svakog od njih. Niko nije bio slu~ajno, videli smo im vrline, ukazali na mane, i dali im predloge {ta i kako da rade kako bi na slede}em okupljanju

nastavili tamo gde smo stali. Naravno, ovo ne zna~i da je svima mesto osigurano, ali i da ne}e biti novih igra~a. Mi ih o~ekujemo – rekao je selektor Kova~. Kod devojaka, koje se, naravno, dru`e sa kolegama iz mu{ke selekcije, situacija je bila sli~na, mada u neku ruku i daleko bolja. One su trenirale na Banjici, kada se pro~ulo {ta se desilo momcima, dogovorile su se da budu u samoizolaciji izme|u treninga. Na iste su dolazile od ku}e, svojim kolima. Posle nekoliko dana i kod njih se pojavio veliki rizik od zaraze, pa jednostavno, iako nisu imale zdravstvenih problema, prekinule su sa radom. Najve}i dobitak su imale one devojke koje su bile na Ubu. Kada su iz predostro`nosti njih dve vra}ene za Beograd (jer su bile u dru{tvu klupske saigra~ice koja je bila pozitivna), mnogi su se zabrinuli. Me|utim, kako je vreme prolazilo, nisu se pojavili novi slu~ajevi, kriti~an period je sporo pro{ao, ali posle toga je sve bilo lako. Dodu{e, ne i na treninzima, jer su treneri bili vi{e nego re{eni da svaku situaciju iskoriste kako bi saznali {to vi{e o kvalitetu, mo`da bolje re}i potencijalu, svake od njih. Sve je to precizno bele`eno u kompjutere, pa je sada sve na devojkama. Neke od njih }e pro}i odbojka{ko sito ve} narednog leta, neki ne}e. Bi}e prilike, vreme radi za njih, ali ga sa sdruge strane nema mnogo. - Napravili smo dobar posao shodno okolnostima koje su nas zadesile. Imali smo za cilj da osve`imo devojke, da ih spremimo za narednu sezonu koja }e biti specifi~na kao i ova nedovr{ena. Sa druge

Kova~: Za 15 – tak dana koliko smo trenirali, imam samo re~i hvale za svakog od njih. Niko nije bio slu~ajno, videli smo im vrline, ukazali na mane, i dali im predloge {ta i kako da rade www.odbojka-volleyball.com

strane, bila je to idealna {ansa da vidimo kako se radi kod nas u klubovima, koliko od velikog broja devojaka koje igraju odbojku u Srbiji, ima potencijal da jednog dana zameni Maju, Brankicu, Milenu, Stefanu, Silviju... U 2021. godini imamo mnogo obaveza, kao nikada do sada, jer nikada napornija godina nije bila i niti }e biti. Pored Lige nacija, ~ekaju nas Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo, a i Univerzijada. To je nemogu}e sa malim brojem raspolo`ivih igra~ica, pa }e nam biti potrebno dosta njih. O~ekujem da su sve na pravi na~in shvatile leto{nji rad i da }e nastaviti da se usavr{avaju u svojim klubovima – prokomentarisao je trofeni srpski selektor Zoran Terzi}. Ideja je bila sjajna. Veliki broj zemalja u svetu nije `eleo da rizikuje, pa se njihove selekcije nisu ni okupljale. Pojedine su, tek po{to su na{i selektori najavili rad, krenuli njihovim stopama. Mo`e se re}i da je Odbojka{ki savez Srbije, sa selektorima, prvi u svetu do{ao na ovu ideju. Ali nije do kraja ostvarena. I tako su {ampioni Evrope, koji su 2019. godine na tron stigli bez poraza, kako devojke, tako i momci, u ovoj sezoni pora`eni samo jednom. Od njih je uspe{niji bio virus Kovid 19. Izgleda da su samo tako mogli da budu pora`eni. Protiv njega jednostavno, kao i svi drugi, nisu imali re{enje. Ali bi}e prilike. Momci Slobodana Kova~a i devojke Zorana Terzi}a, kao zapete pu{ke ~ekaju 2021.


22

ZORAN GAJIĆ NE KRIJE ZADOVOLJSTVO UČINJENIM U PRETHODN

Uradili smo revol

P

ored mnogih obaveza, uprkos pandemiji, 2020. godina bila je ona u kojoj je trebalo analizirati ~etvorogodi{nji rad rukovodstva Odbojka{kog saveza Srbije. Od novembra 2016. vreme je mo`e se re}i brzo pro{lo, bilo je mnogo posla, takmi~enja, a predsednik Zoran Gaji}, generalni sekretar Ivan Kne`evi} i njihovi najbli`i sasaradnici su mahom primali ~estitke.

Da bi sumirali sve u~injeno, skoro pa su morali da izdaju knjigu. Ta~nije, celokupan izve{taj stao je na stotinak strana A4 formata, koji su delegati pregledali, prou~ili, a onda svi jednoglasno podigli ruke ZA, da ~ovek koji je na{oj odbojci doneo zlatnu olimpijsku medalju 2000. bude reizabran na mesto prvog ~oveka srpske odbojke. To {to nije imao protivkandidata svakako je i potvrda toga da

su gore pomenuti posao obavljali tako da niko ne bi mogao bolje. I na kraju krajeva to zna~i da }e i u narednih pet godina biti predsednik najuspe{nijeg Saveza u Srbiji i najbolje odbojka{ke federacije na planeti. n Da li ste o~ekivali takav razvoj situacije, toliku podr{ku i koliko vam ona zna~i? - Ne bih da budem la`no skroman,

Kada smo po~eli ovaj posao, 2016. proklamovali smo za cilj da imamo sve {to imaju selekcije Rusije i Amerike, kao neke vrsta dva idola, istoka i zapada. Da ne mo`e da se desi da oni ne{to imaju, a da mi to nemamo. Za sada u tome uspevamo

www.odbojka-volleyball.com


23

NOM I NAJVLJUJE NOVE PODUHVATE U NAREDNOM PERIODU

lucionarne stvari ali o~ekivao sam da }u ponovo biti izabran za predsednika Odbojka{kog saveza Srbije. Razlog za optimizam bio je taj {to smo u ~etiri godine, koliko je trajao prvi mandat, uradili neke revolucionarne stvari koje do tada nisu bile ni u jugoslovenskoj, ni u srpskoj odbojci. Tu prevashodno mislim na pomo} klubovima, za koju mo`emo da zahvalimo rukovodstvu Republike Srbije. Sa Min-

starstvom omladine i sporta i Olimpijskim komitetom je saradnja i ranije bila dobra, a to je u su{tini i njihov posao, da budu na usluzi savezima, naro~ito onima koji osvajaju medalje. Me|utim, prvi put u istoriji imamo podr{ku najvi{eg rukovodstva dr`ave, zahvaljuju}i kome smo uspeli da vratimo dugove. Oni su iznosili~ak milion i 600 hiljada evra, i to samo za osvojene medalje. Mi smo na{im ekonomi~nim poslovanjem uspeli da obezbedimo 600 hiljada, a ljubazno{}u predsednika Aleksandra Vu~i}a, dobili smo jo{ milion. I posle toga, do-

Prvi put u istoriji imamo podr{ku najvi{eg rukovodstva dr`ave, zahvaljuju}i kome smo uspeli da vratimo dugove od ~ak milion i 600 hiljada evra bijali smo svesrdnu pomo} sa najvi{eg nivoa. To su sve ljudi u klubovima prepoznali, delegati tako|e i to je rezultiralo mojim reizborom. Najvidljivije su medalje seniorskih reprezentacija, ali ceo sistem i mnoge druge stvari koje smo uradili, napravili smo zaista kako treba. Pre svih, veliku zahvalnost dugujem generalnom sekretaru Ivanu Kne`evi}u, prvom operativcu Saveza, jer bez njega ni{ta ne bi bilo kako jeste. Naravno i svim odbojka{kim ljudima koji su kao nikad na teritoriji cele Srbije uklju~eni u taj posao. n Posla je bilo mnogo i on je uspe{no odra|en. Mnoge medalje su dokaz toga, mnoge akcije Odbojka{kog saveza Srbije, potpisivanja mnogih ugovora... Da li postoji ne{to na {ta ste posebno ponosni kada je u pitanju period od prve ~etiri godine? - To je svakako ~injenica da smo najpre krenuli da na najstru~nijem mogu}em nivou odabiramo pionire i pionirke za reprezentaciju. I dalje to usavr{avamo, podi`emo iz dana u dan na sve vi{i nivo i `elimo da ga unapredimo {to je mogu}e vi{e. One koji budu odabrani, prati}emo u daljem razvoju iz godine u godinu dok ih ne predamo u seniorski pogon.

www.odbojka-volleyball.com

Banka Poštanska štedionica – više od sponzora

Kada govori o Generalnom sponzoru, a to je Banka Po{tanska {tedionica, Zoran Gaji} nekad do|e u nedoumicu, jer mu se me{aju emocije. Sa jedne strane ima duboko po{tovanje, a sa druge, ~elnike pomenute banke smatra skoro pa familijom. - I jesu u neku ruku, deo odbojka{ke familije. Da njih nema, iskreno, ni{ta od ovog ne bi bilo. Ministarstvo omladine i sporta je i ranije pomagalo, Olimpijski komitet tako|e, ali Banka Po{tanska {tedionica je vi{e od sponzora. Oni su nam iskreni prijatelji, drugovi... Tako ne{to se retko sre}e i to je ono {to nikad nismo imali.

Na vezi smo sa svim klubovima, kao i selektorima koji }e te igra~e preuzeti u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. To je su{tina onog ~ime se bavimo. Neka na{a filosofija je da svi mi u Odbojka{kom savezu Srbije, svi klubovi, ali i sve ono {to je vezano za srpski sport, treba da se koncentri{emo na ono {to se de{ava na terenu, a to je trening i utakmica. Zna~i, treneri i igra~i imaju podr{ku najvi{eg rukovodstva. Imamo neverovatnu sre}u da imamo predsednika koji se razume u sport, podr`ava ga i `eli da ga una-


24 predi. Vi{e nisu potrebni sportski radnici, kao recimo pre 50 – tak godina, koji }e preko partijskih linija da obezbe|uju novac. Jednostavno, para ima i sve je lako kada postoji pravi program. Su{tina pri~e, {ta mi treba da uradimo, je vezana za selekciju, obuku i dalje usavr{avanje igra~a i trenera, pomo} klubovima i za

To {to na najstru~nijem mogu}em nivou biramo reprezentativce u pionirskoj konkurenciji je ne{to na {ta sam najvi{e ponosan

Jedini cilj – novi šampioni

n Jedno pitanje koje se prote`e ve} par godina je napredak mladih reprezentativnih, pre svega mu{kih selakcija. Kako ste zadovoljni time? - Iskren da budem, ne znam odgovor na to pitanje. Za{to... Zato {to je jedini cilj rada sa mla|im kategorijama, koliko }e od njih jednog dana biti evropski, svetski i olimpijski {ampioni. Treba da sa~ekamo i vidimo {ta }e sa njima biti u seniorskom uzrastu. Rad sa pionisrskim, kadestkim i juniorskim selekcijama nema za cilj neko mesto ili medalju. To je samo put da se napravi dobar seniorski reprezentativac koji }e jednog dana zameniti sada{nje {ampione i nastaviti sa rezultatima koji se posti`u u sada{njem vremenu.

edukaciju trenera i njihovo permanentno obrazovanje. Tu vidim sre}u da su nam to najve}i problemi. Nekada su oni bili kako da platimo avio karte ili sme{taj u hotelu, kako da izmirimo obaveze prema CEV ili FIVB. Sada je problem na ljudima, na struci, trenerima i igra~ima, da pod ovim uslovima svi zajedno ne{to uradimo. Kada smo po~eli ovaj posao, 2016. proklamovali smo neki cilj, da imamo sve {to imaju selekcije Rusije i Amerike, kao neka vrsta dva idola, istoka i zapada. Da ne mo`e da se desi da oni ne{to imaju, a da mi to nemamo. Za sada u tome uspevamo,

BEZ PROMENA I NA EVROPSKOM NIV

Boričić i dalje na če

Kao {to je to bilo u Odbojka{kom savezu Srbije, tako je u 2020. godini i Evropska odbojka{ka konfederacija imala izbore. I prema o~ekivanjima, svoju misiju na ~elu prvog ~oveka odbojke na Starom kontinentu, nastavio je Aleksandar Bori~i}. On je od 55 nacionalnih federacija dobio poverenje njih 36. Protivkandidata je imao u Hanu Pevkuru, Estoncu koji je bio potpredsednik CEV, i koji je imao podr{ku 19 zemalja u kojima se igra odbojka. Treba, ta~nije mora se ista}i, da je Odbojka{ki sa-

mada ima jedna stvar na koju jo{ uvek ~ekamo... n Nacionalni trena`ni centar? Da li je to jedina stvar kojom niste zadovoljni u prethodnom periodu? - Sve {to radimo, uvek mo`e bolje i tome te`imo. Delujemo u uslovima u kojima mo`emo da delujemo, a ta realizacija Nacionalnog trena`nog centra ide sporo. Rekao bih sporo, ali sigurno. Verujem da bi uskoro ta tema trebalo da pro|e na sednici Vlade Srbije, a posle toga... Ali da ne pri~amo ni{ta unapred. Ono {to treba da uradimo jeste da u okviru trenerske organizacije

vez Srbije bio taj koji je predlo`io Aleksandra Bori~i}a za reizbor na mesto predsednika CEV, {to je on svojim radom vode}i najpre jugoslovensku, pa srpsku, a potom i evropsku odbojku, svakako zaslu`io. - Velika mi je ~ast {to je evropska familija prepoznala ono {to smo u prethodnom mandatu uradili moj tim i ja. Kada se pogledaju glasovi, jasno se vidi da su u jednom timu i velike i male federacije. Mislim da smo uneli dosta promena, posvetili smo puno pa`nje radu sa

napravimo radikalniju ponudu u smislu konstantnog usavr{avanja na{ih trenera. Da se napravi ja~i sistem, da omasovimo mu{ku vertikalu i pridobijemo {to ve}i broj de~aka koji ho}e da treniraju odbojku. Sa devoj~icama nemamo problem, jer trenutno je odnos 10:1 u njihovu korist. n [ta je ono ~ime jo{ niste bili zadovoljni? - Bi~ volejom. Smatrao sam da ako smo dobri u odbojci, bi}e lako da napravimo takmi~are u bi~ voleju. Me|utim, posle sam ~uo drugu {kolu razmi{ljanja, a to je da zemlje koje imaju razvijenu in-


25

VOU

elu CEV - a mladima, napravili sardnju sa velikim kompanijama. O~ekujem da i u narednom periodu nastavimo tako, a mislim da }e 2021. i 2022. godina biti vrlo bitne, da }emo i dalje slati jo{ ve}u poruku i snagu odbojke. @elja nam je da posle situacije sa virusom koji je bio 2020. godine, ponovo vratimo gledaoce na tribine i to u velikom broju. Da nam dvorane budu pune kao kada su u finalu poslednjeg Evropskom mu{kog prvenstva u Parizu igrali Srbija i Slovenija, a nije bilo slobodnog mesta. Iako nije bilo doma}ina. Bi}u zadovoljan ako svi mediji u Srbiji isprate odbojku onoliko koliko zaslu`uje, a ona to zaslu`uje. Naro~ito `enska selekcija, prvak sveta, {ampion Evrope i doma}in Evropskog prvenstva koje se igra 2021. godine.

dor odbojku, a nisu mnogo velike, imaju `estok problem jer ne mogu da na|u igra~e i igra~ice za bi~ volej. Ne}e niko da igra. Zato je i logi~no {to medalje ostavajaju Norve{ka, Austrija, [vajcarka, [vedska i sli~ne. Mi smo probali sve da uradimo, vratili smo ~ak i sjajnog trenera Sr|ana Veckova, me|utim, niko od klubova ne `eli da nam da igra~ice. Na kraju je on do{ao kod mene i po{teno rekao da nema razloga vi{e da ga pla}am jer on nema sa kim da radi. I oti{ao je, {to mi je iskreno `ao. Trenutno ne vidim re{enje, nisam nai{ao na saradnju {to se ti~e ljudi iz klubova i u budu-

www.odbojka-volleyball.com

}nosti jo{ ne znam {ta }emo da radimo, a oni bi opet mo`da doneli Srbiji neku medalju u bi~ voleju. Mo`da je izlaz neki radikalni program, koji bi trebalo da napravi Olimpijski komitet, za olimpijske sportove koji su daleko od mogu}nosti da se kvalifikuju na Olimpijske igre, a da kroz plan od osam ili 12 godina proba ne{to da se uradi. Imamo jo{ jedan veliki problem, a to je {to mi po sada{njem Zakonu o sportu, ne mo`emo da dajemo stipendije igra~ima i igra~icama za bi~ volej, a oni ne}e da igraju za d`abe. Sa druge strane u svojim klubovima igraju za neki novac, dok klubovi u bi~ voleju ne postoje. Jedini na~in trenutno da ih pla}amo bio bi da se radi ne{to mimo zakoma, a to nikako ne `elimo. Zato i ka`em da bi Olimpijski komitet trebalo da napravi program i investira minimum osam godina. Mi bi vratili vrhunskog trenera i ve} bi tu bili na dobrom putu. n Da li ste za vreme prvog mandata na ~elu Odbojka{kog saveza Srbije jo{ ne{to nau~ili? - Svakog dana po ne{to. Ipak sam tolike godine bio trener, a sada treba rukovoditi velikim sistemom, a to je ne{to savim drugo. Ne{to sam nau~io, a neke pretpostavke potvrdio i to se sve odnosi na ljudsku psihu, me|uljudske odnose i relacije me|u ljudima. I ono gore pomenuto oko bi~ voleja. n Pored uspeha na terenu, ostvareni su mnogi i van njega. Sti~e se utisak da je odnos sa Evropskom odbojka{kom konfederacijom nikad ja~i i ~vr{}i. Odbojka{ki savez Srbije je predlo`io, a velika ve}ina zemalja aminovala reizbor Aleksandra Bori~i}a na ~elo CEV. Koliko ste zadovoljni tom ~injenicom? - Bez razmi{ljanja smo ga predlo`ili, kao po~asnog predsednika Odbojka{kog saveza Srbije, ali i kao nekog ko je mnogo toga uradio najpre za na{u, a onda i odbojku na me|unarodnom planu u vi{e

Važne CEV funkcije

Diplomatija Odbojka{kog saveza Srbije prema Evropskoj odbojka{koj kofederaciji par decenija unazad i te kako se dobro sprovodi. Kao rezultat toga su mnoge funkcije na{ih ljudi u CEV – u. - Tako je bilo, tako je i ostalo, s tim {to recimo Zorica Bjeli} vi{e nije sekretar, ve} predsednik Sudijske komisije CEV. U Sportsko organizacionoj komisiji je Dragutin ]uk, koji je nasledio Slobodana Milo{evi}a. Treba re}i da su uz nekada Miomira Kova~evi}a, na{i ljudi u toj komisli jo{ od 1987. Imamo Slobodana Ze~evi}a u Pravnom ve}u CEV, \ulu Me{tera u Komisjiji za Evropske kupove, Zorana Terzi}a u Trenerskoj komisiji, a Bojanu Bogi}evi} u Komisiji za odbojku na pesku. I ako podsetimo da je Aleksandar Bori~i} predsednik Evropske odbojka{ke konfederacije, vidi se jo{ jednom kakav je uticaj srpske odbojke u Evropi. od dve poslednje decenije. Ni jednog trenutka nismo imali deilemu da li to da uradimo ili ne i drago nam je {to je veli-

Veliku zahvalnost dugujem generalnom sekretaru Ivanu Kne`evi}u, prvom operativcu Saveza, jer bez njega ni{ta ne bi bilo kako jeste


26

Pomoć države – kao niko nikada

Ko zna koliko puta je Zoran Gaji} istakao da mu pam}enje i te kako daleko dose`e, ali da ne pamti da je odbojka imala ikada podr{ku i pomo} sa najvi{eg mesta, sa samog vrha Republike Srbije. -U poslednje ~etiri godine imamo status kakav nikad do sada nismo imali. Ranije smo nekako uvek bili {to bi se reklo – 13. prase. Drugi su radili u dobrim uslovima, a mi u lo{im. Sad prvi put imamo uslove koji dolikuju rezultatima. Ne ka`em to tek tako, jer smo i pre 26 godina imali rezultate. Ali tada nije bilo podr{ke najvi{eg rukovodstva dr`ave, predsednika li~no, a danas je imamo.

ki broj zemalja Evrope na{ predlog prihvatio, uprkos tome {to je imao protivkandidata iz redova najbli`ih saradnika. Bilo je par iznena|enja, kada su bili u pitanju glasovi protiv Aleksandra Bori~i}a, a imali smo aktivno u~e{}e, jer mogu da ka`em da jedna federacija dala glas starom novom predsedniku zahvaljuju}i nama i posle razgovora sa nama. Odnos sa Aleksandrom Bori~i}em je plodonosan, skoro pa je na dnevnom nivou, naravno najvi{e oko Evropskog prvenstva za odbojka{ice koje se u na{oj zemlji odr`ava od 19. avgusta. Nadam se da korona ne}e pokvariti doga|aj koji }e se odr`ati u Beogradskoj areni i da }e to biti jo{ jedno odbojka{ko takmi~enje u Srbiji za pam}enje. n U 2021. vas o~ekuju velike obaveze kako zbog velikog broja

Verujem da }emo na kraju 2021. kada budemo sumirali rezultate i ono {to smo uradili, jo{ jednu godinu proglasiti kao uspe{nu

Imamo neverovatnu sre}u da imamo predsednika Aleksandra Vu~i}a, koji se razume u sport, podr`ava ga i `eli da ga unapredi takmi~enja tako i same organizacije istih. Kako se spremate za taj izazov? - Ne}e biti ni malo lako. [to se ti~e Evropskog prvenstva, otvorili smo, po Zakonu, preduze}e koje se zove Eurovolley 2021. i ~iji je generalni direktor Dejan Bojovi}. U njemu su na{i provere-

ni odbojka{ki radnici, ve} radimo punom parom. I{~ekujemo da vidimo kako }e se odr`ati Liga nacija, gde kao i do sada imamo dve selekcije. Bi}emo doma}ini nekih takmi~enja mla|ih selekcija, vide}emo kako }e se odvijati planovi oko u~e{}a juniorki i kadetkinja na Svetskim {ampionatima. Ono {to imamo garancije jeste da }e se takmi~enja pod okriljem Evropske odbojka{ke konfederacije sigurno odr`ati, dok od Svetske federacije jo{ i{~ekujemo potvrde, ba{ kao i kada je Univerzijada u pitanju. Naravno, tu su i Olimpijske igre, najve}e sportsko takmi~enje na planeti... Verujem da }emo na kraju 2021. kada budemo sumirali rezultate i ono {to smo uradili, jo{ jednu godinu proglasiti kao uspe{nu. Niko ne}e imati ni{ta protiv.

Obaveze do 2025.

n [ta je u planu da se uradi u narednom petogodi{njem planu ? - Ima ih mnogo i proba}u sve da ih nabrojim. Najpre izgradnja Nacionalnog odbojka{kog centra. Potom produ`etak ugovora sa postoje}im sponzorima i ostvarenje saradnje sa novim. Omasovljavanje odbojke i dalji razvoj akcije „Moj prvi sme~“. Kontinuirana edukacija i podizanje kvaliteta srpskih trenera. Masovnija testiranja dece {irom Srbije. Rad na boljem pozicioniranju klubova na lokalu. Organizacija Evropskog prvenstva za seniorke 2021. za juniorke sa Hrvatskom 2022. i za pionirke, sa Ma|arskom 2023. godine.Podsticaj klubovima kroz pravljenje rang liste. Dalja pomo} regionima i klubovima. Pobolj{anje organizacije utakmica u na{im ligama. Reorganizacija liga. Aktivnosti u vezi sa pobolj{anjem posete na tribinama po zavr{etku pandemije. Omasovljenje odbojke na pesku i pobolj{anje rezultata na me|unarodnim takmi~enjima. Uspostavljenje takmi~enja u odbojci na snegu. Nastavak rada na {to potpunijem uklju~ivanju pionirske reprezentacije Srbije u sistem na{eg liga{kog takmi~enja. Razvijanje projekta okupljanja najperspektivnije dece iz beogradskih klubova u saradnji sa Odbojka{kim savezom Beograda. Potpisivanje bilateralnih ogovora saodbojka{kim savezima Ukrajine i Kine. Produ`avanje i pro{irivanje saradnje sa Odbojka{kim savezom Republike Srpske. Udru`enje navija~a. Marketin{ki ciljevi. Pokretanje novog takmi~enja za mla|e pionirke – „Trofej odbojkica“. Rad sa odbojka{kim regionima na pove}anju operativnosti baze registrovanih igra~a OSS. Naravno, to verovatno ne}e biti sve, jer }emo vremenom sigurno pro{iriti plan.

www.odbojka-volleyball.com


27

MLAĐE MUŠKE SELEKCIJE NI U 2020. GODINI NISU USPELE DA OSTAVE ZNAČAJNIJI MEĐUNARODNI TRAG

Orli}i – tre}a sre}a

K

ao i prethodnih par, tako ni 2020. godina nije na `alost ni{ta novo donela kada su u pitanju na{e mla|e mu{ke selekcije i njihovo igranje na me|unarodnoj sceni. Bila je to jo{ jedna ne ba{ uspe{na godina, iako ruku na srce, niko nije ni o~ekivao da mo`e da se desi ne{to pre vremena koje je projektovano od strane ljudi iz Odbojka{kog saveza Srbije, a zadu`enih za rad sa juniorima, kadetima i pionirima. Me|utim, ako se tako mo`e re}i, nekako se vidi izlaz iz trenutne situacije, jer je vi{egodi{nji rad, trud i odricanja istih, na putu da da rezultate. Ali krenimo redom... Najstariji od njih, juniori, generacija 2001./2002. bila je dodu{e u~esnik Evropskog {ampionata u ^e{koj, prvi put od 2013. godine, na kome je zauzela deveto mesto sa samo jednom pobedom. Stekao se utisak da su mo`da mogli neki stepenik vi{e, ali realnost se jednostavno ispre~ila na njihovom putu `elja.

www.odbojka-volleyball.com

Prema nekim davna{njim idejama, sve su ~e{}a okupljanja pionira i kadeta, kako bi pove}ali broj treninga, uigravali se {to vi{e, a najmla|i uporedo igraju ligu Beograda sa i do ~etiri godine starijim rivalima

- Od ranije znamo nedostatke, a istra`ivanja i testiranja koja su sa ovom generacijom obavljena jo{ pre ~etiri godine, potvrdila su da je najve}i nedostatak nedovoljno jak rameni pojas i ki~meni stub uz manjkavost tehnike, pre svega prijema servisa. Ostale selekcije na Evropskom {ampionatu bile su mnogo sna`nije od na{ih juniora. Nekako su mi izgledali ve} kao seniori, dok su na{i momci podse}ali na kadetski uzrast – ka`e Bogdan Sretenovi}, direktor mla|ih mu{kih nacionalnih selekcija. Ina~e ova generacija je u pionirskoj konkurenciji bila u gornjoj polovini, dok kao kadeti nisu imali priliku i nisu izborili mogu}nost da u~estvuju na velikim me|unarodnim takmi~enjima. Ima trojica igra~a koji bi mo`da mogli da budi interesantni za seniorski sastav, svakako prednja~i 205 santimetara visoki diza~ Aleksa Kozi}.


28

JUNIORI SASTAV

U~esnici Evropskog prvenstva bili su David Rudi}, Aleksa Kozi}, Ognjen Niketi}, Alija Bekri}, Ognjen Vidovi}, Vidak Cvetskovi}, Veljko Ma{ulovi}, Du{an Nikoli}, Milo{ Bojovi}, Stefan Fet, Uro{ Mi{kovi} i Veljko ]ulibrk. U stru~nom {tabu su pored selektora Bo{ka Ma~u`i}a, bili jo{ njegovi asistenti Hamza Zatri} i Vuk Deli}, fizioterapeut Darko Stamatovi}, skaut Marko Krtini} i tim menad`er dr. Bogdan Sretenovi}. REZULTATI Evropsko prvenstvo Srbija – Poljska 0:3, Srbija – ^e{ka 3:2 Srbija – Francuska 0:3 Srbija – Belgija 0:3 Srbija – Italija 0:3

PIONIRI SASTAV

Selektor reprezentacije Strahinja Kozi}, njegov pomo}nik Bojan Mihajlovi}, fizioterapeut Ivan Popovi}, lekar dr. Ljuban Martinovi}i tim menad`er dr. Bogdan Sretenovi} ~ine stru~ni {tab pionirske selekcije koja je nazvana jo{ i Orli}i i u kojoj su slede}i igra~i: Matija Milanovi}, Mihajlo Milo{evi}, Jovan Krnjaji}, Aleksa Starovi}, Petar Lazi}, Ignjat Dopu|, Petar Pua~a, Luka Stepanovi}, Marko Jankovi}, Viktor Ra{i}, Luka Usiljanin, Andrej Cvitkovi}, Ognjen Peja~ki, Zijad Mehovi}, Matija Kosti}, Vuk An|elkovi}, Vuk Nedi} i Petar Aleksi}.

Najmanje sre}e je u 2020. godini imala kadetska selekcija. I najmanje takmi~enja, samo dva. Na turniru Lokovolej, koji igraju ve} godinama, zauzeli su, kao i godinu ranije, ~etvrto mesto. Stepenik vi{e popeli su se na balkanskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ali im to nije bilo dovoljno ni za drugi krug, a od kontinentalnog {ampionata su bili udaljeni ba{ mnogo. - Ono {to je bitno ista}i za ovu generaciju, momke ro|ene 2003. i godinu kasnije, jeste da je ve}ina njih u startnim postavama svojih klubova koji se takmi~e mahom u Prvoj ligi. I jo{ ne{to, to je selekcija koju smo prvu po~eli da okupljamo s vremena na vreme i oni bi provodili po nekoliko dana zajedno kako bi im pove}ali obim rada. U 2019. su recimo bili zajedno preko dva meseca. Postoje igra~i koji bi mogli da budu interesantni za seniorsku selekciju, ali moraju da rade jo{ vi{e. Pre svega, ima}e takmi~enja u 2021. gde bi trebalo da poka`u napredak. Bi}e im omogu}eno sve kako bi se 2022. kvalifikovali na Evropsko prvenstvo za juniore i da tamo poka`u koliko se na njih mo`e ra~unati. Mi verujemo da mo`e. Pored pomenutih fizi~kih nedostataka koje je Bogdan Sretenovi} pominjao, a vezanih za rameni pojas i ki~meni stub, jo{ jedan veliki problem predstavlja broj treninga mladih igra~a u svojim klubovima,

naro~ito kod pionira. To je ne{to u ~emu se ni izbliza ne prati evropski i svetski trend. Zato je projekat Orli}i ne{to {to bi moglo, dodu{e za par godina, da donese `eljeni rezultat. O ~emu se zapravo radi... Upravo zbog gore navedenih razloga, jedna davna ideja je kona~no realizovana. - Ova generacija se okuplja svakog meseca po sedam dana, ali smo ih prijavili i da se, kao pioniri, takmi~e u okviru juniorske lige Beograda. Tako imaju desetak treninga i odigraju tri utakmice. To nije nikakva novina, mnogi u svetu to rade ve} godinama, ~ak svi zajedno `ive u kampovima i takmi~e se tokom cele godine za istu selekciju. Mi smo krenuli ovako, rezultati su ve} sada vidljivi, postojistartni kvalitet, tehni~ki i fizi~ki su bolji od prethodnika. Mislim da ima ve} sedmorica zanimljivih momaka, ali je problem kada se oni vrate u svoje klubove gde i dalje deo njih trenira samo tri do ~etiri puta nedeljno. Prvi veliki ispit Orli}a je po~etkom marta kada }e u Vrnja~koj banji poku{ati da na Balkanskim kvalifikacijama izbore plasman na Evropski {ampionat. Oni su tre}a generacija koja je testiranai koja je deo projekta stvaranja kvalitetnih mu{kih selekcija. Ono {to nikako da se pobolj{a jeste broj de~aka koji su zainteresovani za odbojku. U poslednjih par godina taj broj je bio i manji u odnosu na ranije. Orli}i bi mogli da budu tre}a – sre}a.

KADETI SASTAV

Kadetska selekcija na Loko volej turniru igrala u sastavu: Andrej Polomac, Strahinja Vulovi}, Danilo Ili}, Branko Kopiti}, Vuka{in Risti}, Danilo Elezovi}, Stefan Unkovi}, Nemanja Antunovi}, Jovan Perovi}, Ognjen [uva~ki, Aleksandar [o{a i Vanja Petra{inovi}. Tim je sa mesta trenera vodio Nenad @ivanovi}, uz fizioterapeuta Ivana Popovi}a i tim menad`era dr. Bogdana Sretenovi}a.

www.odbojka-volleyball.com


29

LETO NA PESKU PROTEKLO MAHOM U PRIPREMAMA ZA SLEDEĆU SEZONU

Talenti postoje, jo{ samo dvorana... P

o prvi put od kada je najpre amaterski nastalo, a kasnije skoro pa profesionalno odr`avano, Prvenstvo Srbije u odbojci na pesku nije igrano. Opasnost od zaraze non stop se pominjala, a i pre toga, mogu}nosti za pripremu takmi~enja nije bilo. Zato je ovo leto iskori{}eno kako bi se pripremili za naredno. U tu svrhu, kao jo{ jedan vid provere gde se srpski bi~ – volej nalazi u odnosu na ostale zemlje, Odbojka{ki savez Srbije se dogovorio da jedan deo godine o celokupnoj situaciji, ra~una povede Sr|an Veckov, vi{estruki {ampion u ovom sportu, kasnije trener na{e reprezentacije, koji je svoj kvalitet potvrdio kao selektor Nema~ke, ~iji je par Brita Bute – Karla Borger odveo na Olimpijske igre u Rio, a onda i Poljske. Napravljen je okvirni plan da pogleda sve one koji bi `eleli ozbiljno da se bave odbojkom na pesku i vidi kakva je perspektiva.

Veterani kao nekad

U neko doba leta, posle mnogo zajedni~kih rekreativnih nadmudrivanja igra~a koji su pre 15 i vi{e godina srpskom bi~ – voleju i te kako zna~ili, nekome od njih je palo na pamet da organizuju rekreativni turnir. Nije trebalo mnogo da mnogi potvrde svoj dolazak, a bilo ih je preko 20. Nekada{nji {ampioni Sr|an Veckov i Davor Br~i}, bra}a Novica i Goran Bjelica, biv{i kralj pla`e Ivan Bugar~i}, potom Vladimir Vladisavljevi}, nekada{nji reprezentativac u odbojci Bojan Jani}, pa Du{an @e`elj i mnogi drugi. Od svih njih su mladi imali {ta da vide i mnogo toga nau~e. Svi veruju da su svoje znanje upotpunili da su veterane bi~ voleja pitali i za neki savet. Na kraju turnira, najbolji je bio par koji su ~inili Bojan Jani} i Novica Bjelica.

O~ekuje se da sestre ^ikuc, Mu{kinja, Nikoli} i Makari} jednog dana opravdaju iskustvo ste~eno sa Evropskih {ampionata - Jako je te{ko raditi u uslovima gde ne postoji dvorana, kako bi oni koji to `ele, preko cele godine bili na pesku. Verujem da bi to privuklo jo{ ve}i broj igra~a i igra~ica. Na `alost, u Srbiji takav objekat jo{ nije napravljen. Za ozbiljno bavljenje ovim sportom, mora da postoji kontinuitet, da se 12 meseci trenira i igra – ocenjuje trenutno stanje Veckov. – ^ak ne postoji ni otvoreni teren koji bi bio na raspolaganju 24 ~asa. Imali smo priliku da vidimo oko 40 devojaka i 15 – tak momaka koji su sebe videli kao potencijalne bi~ – volej igra~e. [to se mene ti~e, video sam {est devojaka, a kod momaka su to mahom ve} dobro poznati igra~i, Kolari}, Basta, Mili} i Kla{nji} koji su tu ve} godinama, uz jedan interesantan mla|i par Nikoli} i Makari}. [ta je jo{ problem... Proces izgradnje igra~a, odnosno vreme kada bi trebalo da se o~ekuju prvi rezultati rada je ~etiri do {est godina. A malo je onih koji to mogu da sa~ekaju. Tako su dve od pomenutih devojaka oti{le na studije u Ameriku, a dve,

zbog nemanja gore pomenutih uslova, igraju Superligu Srbije. - Odbojka{ki savez Srbije je stvorio uslove da momci i devojke zimi treniraju, i treba ih pohvaliti za to. Ali to je u dvorani Zavoda za sport u Ko{utnjaku. Dobili su kondicionog trenera, imaju salu na raspolaganju, ali to nije bi~ – volej. Mi mo`emo da uve`bavamo odre|ene situacije, igra~i da sti~u snagu, ali kada se iza|e napolje i stane na pesak, to je onda skoro pa drugi sport. Ipak, bez obzira na sve to, oni najtalentovaniji mladi igra~i i igra~ice sestre Nata{a i Na|a ^ikuc, kao i njihove kolege Marko Makari}, Uro{ Mu{kinja i Luka Nikoli}, bili su u~esnici na po dva Evropska {ampionata, u Izmiru i Brnu, kako bi odmerili snage sa daleko starijim protivnicima i stekli odre|eno, po~etno iskustvo. Osim toga i nisu mogli da se podi~e nekim rezultatom, jer su devojke u konkurenciji do 18 godina bile tek 25, a do 20 godina ne{to bolje, 17. Kada su momci u pitanju, oni su se takmi~ili u kategoriji do 20 i do 22 godine i na oba Evropska prvenstva bili su 17. Ono {to je bitno svakako jeste da perspektiva postoji, da }e se pesak u Srbiji i dalje podizati, da }e se na toj ugrejanoj, ~esto i u`arenoj podlozi igrati kvalitetan bi~ – volej za uslove koji su trenutno. Ostaje samo da se re{i pitanje dvorane koja }e biti u funkciji cele godine, sa njom }e sigurno do}i i jo{ ve}i broj zainteresovanih de~aka i devoj~ica, momaka i devojaka, sa `eljom da postanu igra~i. I zbog toga se na odbojka{ki centar u Srbiji toliko ~eka.


30

VOJVODINA 16. PUT NAJBOLJA U LIGI, OBRENOVČAN

Novosa|ani za reko P

osle one ne ba{ sre}ne 1999. kada je usled bombardovanja prekinuto takmi~enje i kada su kao {ampioni progla{eni odbojka{i Vojvodine i odbojka{ice Jedinstva iz U`ica, i 2020. godina }e biti ubele`ena u istorijat odbojke kod nas jer osvaja~e trofeja nisu odredili poslednji sudijski zvi`duci u finalnom me~u plej – ofa, a u {ampione su promovisani opet Novosa|ani, 16. put, i TENT, po prvi put u klupskoj istoriji. Takve stvari se obi~no pripisuju – vi{oj sili, ali ono {to je zajedni~ko za tada{nje i sada{nje {am-

pione jeste podatak da su i jedni i drugi zaslu`ili trofeje. ^elni ljudi odbojka{kog saveza Srbije su dugo ~ekali da se situacija sa virusom popravi, jer kao jedna od vode}ih svetskih odbojka{kih sila, nisu morali da gledaju {ta drugi rade da bi napravili odre|ene korake. A situacija je za sve bila specifi~na, pauza bez utakmica je bila sve ve}a, ali jo{ vi{e je brinula pauza gde su igra~i bili bez treninga. Kada su videli da nema {anse da se {ampionat nastavi, posle elektronske sednice ~lanova izvr{nog

Novi prvaci su tokom ve}eg dele sezone bili na ~elu tabela, pa su ~elnici OSS re{ili da ih za to i nagrade www.odbojka-volleyball.com


31

NKE PRVI

ord, TENT za istoriju odbora OSS i predsedni{tva istog, kao i direktora takmi~enja, odr`ane 28. aprila, doneta je odluka da se takmi~enje definitivno prekine, odnosno da se za {ampione proglase odbojka{i Vojvodine i odbojka{ice TENT – a. Sa jedne strane, od strane velike ve}ine klubova, stizale su ~estitke, a sa druge par njih je izneo mi{ljenje da {ampiona ne treba da bude. Ako se pogleda tabela, svi klubovi su u trenutku prekida odigrali po 20 utakmica. Novosa|ani su imali 16 pobeda, Obrenov~anke jednu vi{e. Bili su

www.odbojka-volleyball.com

po tri boda ispred protivnika, Vojvodina sa pobedom vi{e od prvog pratioca (Ni{a), TENT dve od drugoplasiranog (Uba). Ono {to je bitno jeste da su i jedni i drugi tokom velike ve}ine Banka Po{tanska {tedionica Superlige Srbije, bili na ~elnim pozicijama. Bili su uigrani, oporavljeni i imali su ritam. Daleko da drugi nisu bili u sli~noj situaciji, ali ona aktuelna je diktirala potencijalna re{enja. Malo je zemalja u Evropi (a i svetu) koji su proglasili {ampione, ve}ina je sezonu proglasila kao da se nije igrala, ali su na osnovu zate~enog plasmana prijavili

klubove za evropska takmi~enja. Ali malo je zemalja uspe{no kao Srbija, prvak Evrope u obe konkurencije, samim tim mogu se i donositi (logi~ne) odluke koje malo ko drugi donosi. Vojvodina i TENT su ostali zapisani kao {ampioni Srbije za sezonu 2019./2020. Ako ni zbog ~ega drugog, ono jer su igrali najkonstantnije, nisu tempirali formu, mnogi ka`u i najvi{e su ulo`ili, a mo`e se re}i i – bili u pravom trenutku na pravom mestu. Prvom. I zaslu`uju iskrene ~estitke, od svih.


32

KUP SRBIJE I U 2020. OPRAVDAO OČEKIVANJA, KAKO KVALITETOM, T

Vojvodina i Ub, zaslu

Novosa|an istoriji stigli finala ispisa istorije osva

P

o ugledu na najve}a svetska sportska de{avanja, pa ~ak i sa nekim elemenima koja su do sada jako retko, ili nisu vi|ena ~ak ni na vrhunskim takmi~enjima, Ub je dobio i sjajno organizovao finale Kupa Srbije za 2020. godinu. Ovaj grad, koji se iz dana u dan sve ja~e i bolje kotira na odbojka{koj mapi Srbije, bio je doma}in odbojka{kog dana. Odbojka{i Vojvodine su posle pet godina opet pri-

www.odbojka-volleyball.com


33

TAKO I ORGANIZACIONO

lu`eno

Arisu – za humanost koja se ne zaboravlja

ni po 15. put u klupskoj i do trofeja, dok je doma}in ao novu stranicu klupske ajanjem prvog trofeja grlili trofej najmasovnijeg takmi~enja, 15. put ukupno, dok su u konkurenciji dama odbojka{ice Uba ispisale novu stranicu klupske istorije, osvojiv{i prvi trofej ikada. Sve je odigrano u sjajnoj atmosferi, koja doli~i {ampionima Evrope u obe konkurencije, a sve to u zemlji odbojke koja je iznedrila najve}a imena svetskog sporta. Najavljeno je kao spektakl, a bilo je i vi{e od toga. Finale Kupa Srbije, i dalje po

www.odbojka-volleyball.com

Posle vi{e od 20 godina jedan gest, jedan ljudski ~in, bratski odnos nagra|en je onako kako dolikuje, i to tamo gde i treba da se nagradi, u Srbiji. Naime, nekada{nji srpski student i trener mnogih gr~kih klubova i nacionalnih selekcija, Aris Angelopulos, od strane predsednika OSS Zorana Gaji}a, dobio je specijalnu plaketu. Zaslu`io ju je tako {to je u jedno izuzetno te{ko vreme za srpski narod, 1999. godine, organizovao pripreme na{e selekcije u Gr~koj. Na{ tim se spremao za Evropski {ampionat u Be~u, sa koga se vratila sa bronzanim medaljama. Posle toliko godina, Angelopulos, ina~e srpski zet, dobio je javnu zahvalnost. I dug, iskren aplauz prisutnih u dvorani na Ubu. – Nemam re~i, stvarno sam dirnut ovim gestom. Hvala Zoranu Gaji}u, mom prijatelju, ali i svim ljudima iz Odbojka{kog saveza Srbije. Na{i narodi imaju bliske odnose, kad je te{ko, tu smo da pomognemo. Tako je bilo i te 1999. godine. @elim srpskoj odbojci da dugo ostane u vrhu, a da se mi vremenom priklju~imo {to je mogu}e bli`e – nije krio uzbu|enje Aris Angelopulos.

novom principu, odnosno sa oba finalna me~a u istom danu, na istom mestu, pokazalo se opet kao pun pogodak. Na adresu Odbojka{kog saveza Srbije stizale su ~estitke za jo{ jednu vrhunsku organizaciju, kakva u krajnjem slu~aju i doli~i zemlji evropskih i svetskih {ampiona. – Ne `elim da budem la`no skroman pa da pri~am kako “nije bilo lo{e”. Ne, bilo je sjajno, fenomenalno, bilo je najbolje do

sada. Mislim da svake godine pomeramo granice organizacije takmi~enja, ba{ kao {to na{i odbojka{i i odbojka{ice pomeraju granice kada su rezultati u pitanju – “rezimirao” je de{avanja na Ubu generalni sekretar Ivan Kne`evi}. Prepuna dvorana, “umivena” kao nikad pre (iako se igrao finalni turnir Kupa u `enskoj konkurenciji 2015. godine), dekor za pri~u, svetle}i efekti, najava, uzbu|enja na


34

SUPER KUP PREMA OČEKIVANJIMA PRIPAO FAVORITIMA

Osvajači Kupa, duplirali trofeje

Kao uvod u novu sezonu, ali na `alost bez prisustva gledalaca, odigrani su me~evi Super kupa Srbije u obe konkurencije. Osvaja~i nacionalnog Kupa, odbojka{ice Uba, slavile su nad {ampionom iz Obrenovca, dok je u mu~koj konkurenciji Vojvodina, koja je pored Kupa osvojila i prvenstvo Srbije, prigrlila i tre}i trofej. Time su i jedni i drugi pokazali najozbiljniju kandiaturu da u sezoni 2020./2021. nastave gde su stali u prethodnoj i da ve} po~ne sa pravljenjem mesta u klupskim vitrinama za nove trofeje.

terenu, podr{ka van njega… Sve ono {to treba da ima jedan ovakav doga|aj. Ub je jo{ jednom pokazao koliko voli odbojku. ^elnici Odbojka{kog saveza Srbije ~estitali su, ali i zahvaljivali najpre predsedniku op{tine Ub, osvedo~enom ljubitelju sporta, odbojke posebno, Darku Gli{i}u, koji je sa svojim timom ljudi u~inio da sve izgleda na svetskim nivou. Naravno, sponzorima na ~elu sa generalnim, Bankom Po{tanska {tedionica, bez koje OSS ne bi funkcionisao kako funkcioni{e i verovatno ne bi bilo rezultatakoji se posti`u, svim finalistima, njihovim navija~ima, i svima koji su dali bar mali deo sebe da sve izgleda kako je izgledalo. Na terenu je bilo uzbudljivo, kod dama daleko vi{e nego kod momaka, jer je do poslednjeg poena bila velika neizvesnost, jer su devojke iz Satre Pazove tako|e imale svoje prilike da se domognu velikog pehara. Dvorana je proklju~ala kada je pala poslednja lopta koja je zna~ila prvi trofej Uba u klupskoj istoriji. U mu{koj konkurenciji, posle nekoliko kikseva u

poslednjih par godina, odbojka{i Vojvodine nisu ni{ta `eleli da prepuste slu~aju. Partizan jeste bio dostojan rivaj, ali su Novosa|ani sa visoko uzdignutim rukama do~ekali kraj utakmice. Na tribinama i pored terena bilo je mnogo zvanica iz sveta sporta, muzike, dru{tvenog i politi~kog `ivota Srbije, a poznati su {irom regiona, Evrope i sveta. I oni su, ikao su mnogi od njih tek tada imali priliku da prvi put upoznaju ~elnike OSS, morali da im pru`e ruku i ~estitaju. [teta {to vi{e ljudi nije moglo u`ivo da prisustvuje doga|aju na Ubu, jer je kapacitet dvorane ograni~en. Karte su bile rasprodate nekoliko dana pre, ali opet su

svi finalisti imali prostor za svoje navija~e. ^estitke pripadaju svima, a par dana kasnije, ispostavi}e se da je doga|aj na Ubu bio poslednji odbojka{ki sa publikom. Usledila je korona, sport je pao u drugi plan, igrale su se utakmice bez publike, ali u gomili negativnih misli koje su bile sve prisutnije, one pozitivne bile su vezane za spsktakularo finale Kupa. Prethodnih godina sli~no je bilo u Lajkovcu, pa mnogi skoro sa nestrpljenjem o~ekuju naredni Kup. Jer nema gre{ke, ovo je pravi model. Uostalom, od pro{le godine ga koristi i Evropska odbojka{ka konfederacija u Ligi {ampiona. A oni ne “kopiraju” svakoga.


35

PERIOD IZOLACIJE OBELEŽILA BROJNA PREDAVANJA NAŠIH VRSNIH STRUČNJAKA

Najbolji u gostima R

e~ koja se protekle godine bila naj~e{}a jeste – pandemija. Pretila je u po~etku da }e zatvoriti ljude u svoje domove, da }e na sport da se stavi katanac, {to se i desilo. Odbojka nije bila imuna na te doga|aje, a vrlo brzo se na{ao na~in da se iz novonsatale situacije iza|e. Jedan od na~ina da se prekrati vreme u ~asovima kada su svi morali da sede kod ku}e, bila su i predavanja u`ivo, koja su se obavljala preko interneta. Odbojka{ki savez Srbije i Udru`enje odbojka{kih trenera do{li su na ideju koju su vrlo brzo izlo`ili, a koja je bila prihva}ena. Jer srpski treneri imaju izuzetan rejting u svetu, dvojica su se sa svojim selekcijama pro{le godine pro{etali do zlata na Evropskim {ampionatima. Naravno, Slobodan Kova~ i Zoran Terzi}. I jedan i drugi su po povratku iz Poljske, odnosno Turske bili u izolaciji i nekako je i njima dobro do{lo da skrate sebi dosadu pa su spremili izuzetna predavanja koja su posle najava kroz medije, bila izuzetno pose}ena. Pored svojih laptopova njihova izlaganja pratilo je par stotina trenera iz Srbije, ali i iz okru`enja. Selektor mu{ke reprezentacije Srbije govorio je na temu „Analiti~ka obra-

www.odbojka-volleyball.com

da i statisti~ka obrada igre protivni~kog diza~a“, dok je jedan od najtrofejnijih tretera sveta Zoran Terzi} izabrao „Blok i faza kontranapada“. U svojim izalaganjima od po vi{e od tri ~asa, dobili su mnogo pitanja na koja su odgovarali, a otkrili su i neke stvari o kojima do tada nije bilo prilike da pri~aju. S obzirom na odziv i interesovanje, tu se nije stalo. Malo potom, iskusni skaut Milan Simojlovi} spremio je temu „Generalna statistika na kraju sezone, odre|ivanje parametara za slede}u sezonu i pomo} u organizaciji treninga posle zavr{ene sezone“. Ve}inu u~esnika ~inili su statisti~ari, ali bilo je i trenera koji su `eleli da upotpune svoje znanje. Jedan od najboljih trenera za stvaranje igra~a, za rad sa mladima, Ljubomir Galoga`a izazvao je buru pozitivnih reakcija za temu „Obuka sme~iranja i obuka za diza~e u ku}nim uslovima“. To je bilo upravo ono {to je u tom peridu izolacije bilo potrebno. Po mnogima najbolji kondicioni trener na planeti, magistar Vladimir Bankovi}, kroz temu „Morfolo{ke karakteristike odbojka{ke reprezentacije Srbije, iskustva u radu sa igra~icama leptosomno – atletskog tipa, kao i rad u mla|im kategorijama“ obuhvatio je i mnoge stvari posle kojih je velikom broju trenera bilo mnogo jasnije kako da napreduju i u tom delu. Nekada{nji zlatni olimpijac, danas sportski psiholog, Andrija Geri}, dodao je na sve prethodno svoju pri~u. „Psiholo{ka priprema: mitovi i mi-to-(ne)-znamo“ bio je naziv, ali je obuhva}eno mnogo drugih tema. I treneri mla|ih reprezentativnih selekcija, Jovo Cakovi}, Marijana Bori~i}, Strahinja Kozi}, Bo{ko Ma~u`i} i Nemanja Zeki}, dali su doprinos u kvalitetnom prekra}ivanju vremena u izolaciji. Treba napomenuti da su Zoran Gaji} i Slobodan Kova~ putem video linka gostovali u Gr~koj, na poziv proverenog prijatelja srpske odbojke, Arestidisa Angelopulosa, a njihova predavanja je pratio veliki broj kolega, uz mnogo pitanja na koja su i jedan i drugi strpljivo odgovarali. Tako je odbojka jo{ jednom pokazala da se njome mogu baviti svi, ~ak i u vanrednim situacijama. Bilo je ~ak i prakti~nih delova, sprovo|enih u dvori{tu, ali {to se teorije ti~e, svako ko je slu{ao, isklju~io je kasnije laptop bogatiji za mnogo odbojka{kog znanja. Naravno, ista se i dan danas mogu prona}i na youtube kanalu.


36

AKCIJA OMASOVLJAVANJA MUŠKE ODBOJKE KROZ DUGO PLANIRA

Besplatno s

Akcija „"Moj prvi sme~", gde Odbojka{ki savez Srbije pla}a trenere i obezbe|uje dvorane za trening najmla|ih, nai{la na sjajan odziv

U

prkos velikim uspesima koje bele`e skoro sve nacionalne selekcije, u Odbojka{kom savezu Srbije nikako ne sede skr{tenih ruku i nisu na lovorikama. Naprotiv, ljudi koji vode srpsku odbojku, Zoran Gaji} i Ivan Kne`evi}, odavno su napravili koncept za ideju za omasovljenje mu{ke odbojke. Jednostavno, za realizaciju im je nedostajalo vremena. Ili mo`da bolje re~eno neko ko }e biti slobodan da na sve to doda i metodolo{ki pristup. I tada je napravljen jo{ jedan u nizu sjajnih poteza, u Odbojka{ki savez Srbije stigao je Dejan Bojovi}, biv{i reprezentativac, ~ovek sa renomeom, stavom, idejama i ono {to je najva`nije, `eljom i energijom da pomogne. Preuzeo je na sebe projekat „Moj prvi sme~“, i samo par meseci kasnije o tome se pri~a naduga~ko i na{iroko. - Raspisali smo konkurs da se na adresu Saveza jave svi oni koji `ele da rade sa decom osnovno{kolskog uzrasta. Mi

bi obezbedili sale u tim mestima i pla}ali bi trenere. Vest se vrlo brzo pro{irila, interesovanje je postalo veliko i odmah smo potpisali ugovore sa deset trenera koji }e u svojim mestima imati odre|ene zadatke. Broj novih de~aka koji se bave odbojkom

Srpska škola odbojke, što da ne

Postoje mnoge zemlje koje imaju razvijenu svoju {kolu odbojke. Recimo, japansku {kolu karakteri{e fanati~na borbenost, kinesku i korejsku sjajna odbrana, rusku visoke lopte u napadu... S obzirom na koncept, da se treneri koji rade sa po~etnicima u okviru akcije „Moj prvi sme~“, zajedno edukuju, mo`da jedna od ideja bude da se mnogi elementi rade po istom sistemu, pa tako jednog dana nastane i – srpska {kola odbojke.

je preko 250. planirali smo da potpi{emo jo{ 15 – tak sli~nih ugovora, koji bi, shodno prvim iskustvima, broj polaznika podigao bar za duplo – sa ponosom isti~e Bojovi}. Ne{to je po~elo da se radi po tom pitanju, to je najva`nije. Za{to „Moj prvi sme~“? - Na{ sport je specifi~an. U fudbalu recimo, klinci ve} na prvom treningu {utiraju na gol, u rukometu isto, mladi ko{arka{i bacaju loptu kroz obru~, a odbojka{i po~etnici prvo rade na tehnici, dodaju prstima i ~eki}em, a na~in osvajanja poena dolazi kasnije.... Znamo da je ovo mo`da mimo nekih principa i literature, ali odlu~ili smo se da probamo da i oni odmah spo-

www.odbojka-volleyball.com


37

ANI PROJEKAT, POČELA DA DAJE REZULTATE

sme~ovanje

znaju svrhu sporta za koji su se opredelili. @elimo da omasovimo odbojku, kako time {to }e neko odlu~iti da mu to bude prvi sport, tako i `eljom da de~aci koji treniraju neki drugi, do|u na odbojku.

www.odbojka-volleyball.com

Naravno, potreban je kvalitetan rad, ali i uvid u ono {to se radi sa najmla|ima na treninzima. -Apsolutno. Prostora za napredak ima dosta. Naredna ideja je da tokom ove godine okupimo sve te trenere i izvr{imo njihovu edukaciju, da sva ta deca rade neke stvari na isti na~in. Da metodologija ulaska mladih u odbojku bude ista. Svi oni }e imati i kontrolu onoga {to rade. Prva u vidu izve{taja i video zapisa treninga koje su u obavezi da dostavljaju Odbojka{kom savezu Srbije. A druga jer }e ih najavljeno ili nenajavljeno obilaziti ljudi iz regiona na kojima se nalaze. Ina~e njima dugujemo zahvalnost jer su mnogi od njih uspeli da obezbede termine u dvoranama u svojim mestima. Naravno, i mi }emo ih obilaziti, gledati kako rade, kako deca napreduju, gledati da li im je jo{ ne{to potrebno... I za kraj, pored predvi|enih oko 25 trenera koji }e sa Odbojka{kim savezom Srbije potpisati ugovore, ve} postoje izgledi za otvaranje drugog konkursa, jer je zaintersovanih i dalje veliki broj. Mo`da ve} krajem naredne godine broj novih mladih odbojka{a pre|e hiljadu. Bila bi to velika stvar.

OSS ideja – OSB realizacija

U nizu akcija za omasovljenje i prisustva {to ve}eg broja dece na trenizima, Odbojka{ki savez Srbije dao je ideju, a Odbojka{ki savez Beograda odreagovao i realizovao istu, da se jednog vikenda na istom mestu na|e veliki broj, najtalentovanijih igra~a i igra~ica iz klubova glavnog gdara. Zavod sa sport i medicinu sporta Republike Srbije je iza{ao u susret, {irom je otvorio vrada dvorane u Ko{utnjaku, koju je u nekoliko grupa posetili vi{e od 200 de~aka i devoj~ica. Naravno, sve mere predostro`nosti su bile prisutne, nije izostao ni najmanji detalj, a sve je nadgledao selektor mu{ke juniorske reprezentacije Srbije Bo{ko Ma~u`i}. U trenerima beogradskih klubova je imao odli~ne saradnike, a svaki de~ak i devoj~ica koji su pro{li kroz sistem ve`bi, zavedeni su u knjige, njihovi rezultati su upisani, a njihov rad }e se pratiti.

Lopte i 2020.

Ve} je postala tradicija da Odbojka{ki savez Srbije svake godine daruje veliki broj lopti klubovima svih liga. Ni nepredvidiva pro{la godina nije mogla da spre~i da se ova davno osmi{ljena ideja prekine. Ovoga puta, lopte su podeljene klubovima Super mu{ke i `enske lige. Nije bilo ni malo lako nabaviti ih, s obzirom da se radi o novim Mikasa loptama sa oznakom V200W sa kojima su se ve} igrala velika me|unarodna takmi~enja. Odbojka{ki savez Srbije je svakom od 20 klubova poklonio po 40 lopti i tako im u mnogome olak{ao rad. Jedino je izostalo tradicionalno okupljanje svih klubova, zajedni~ka fotografija... Ali bi}e vremena i za to, koliko ve} u 2021. jer se tradicija sigurno ne}e prekinuti.


38

UPRKOS BROJNIM PREKIDIMA ŠAMPIONATA, POJE

Ku}i ipak sa trof

N

i jedan {ampionat u svetu se u sezoni 2019./2020. nije zvani~no okon~ao. Korona je prekinula prvenstva u svim zemljama u momentu kada su se klubovi tek spremali za one odlu~uju}e bitke, kada su svi ulazili u fini{ sezone, u momentima kada se odlu~ivalo o trofejima. Nekako su ljubitelji odbojke u Srbiji navikli da na{i momci i devojke skoro pa iz svih zemalja sveta gde igraju, donesu po neku medalju koja zna~i da su osvojili Kup ili titulu. I uprkos svemu, ni godina 2020. nije pro{la bez klupskih uspeha srpskih internacionalaca, jer su neke zemlje proglasile pobednike, a neka takmi~enja su odr`ana pre po~etka nove sezone, a to je bila sjajna prilika da se uve}a u~inak.

Rusi su re{ili da se {ampionat okon~a onako kako je to bilo u momentu prekida, a to je zna~ilo da titula pripada Lokomotivi iz Novosibirska, ~ija je perjanica bio Marko Ivovi}. Po mnogim mi{ljenjima tim iz Sibira je zaslu`io po~asti, jer je najdu`e bio na ~elu tabele, ba{ kao i na{ reprezentativac koji je ocenjen kao najbolji pojedinac istih. U Rumuniji nisu mnogo ~ekali kako bi proglasili najuspe{nije i kako bi {to pre okon~ali naj~udniju sezonu. [ampioni su kod mu{karaca Galaci na ~elu sa Milo{em Terzi}em, kome je ovo tre}a uzastopna titula u ovoj zemlji, a kod devojaka Alba Bla` sa pravom kolonijom Srba (Silvija Popovi}, Bianka Bu{a, Maja Aleksi}, Na|a Ninkovi}, Aleksandra ]irovi}, Sanja Bursa}, Darko Zako~, Ste-

Srpski internacionalci su i u sezoni koja ni u jednoj zemlji nije okon~ana, ipak dobijali medalje i priznanja jer su igrali u ekipama koje su imale toliku bodovnu prednost nad ostalima da su ih sa pravom progla{avali {ampionima


EDINCI SU IMALI RAZLOGA ZA ZADOVOLJSTVO

39

fejima

A ko zna koliko bi ih bilo...

van Ljubi~i}, Mladen Teofilovi}). I jedan i drugi tim su imali skoro pa nedosti`nu, dvocifrenu prednost u odnosu na ostale. Ni{ta novo, u odnosu na sezonu pre, nije se de{avao u Sloveniji. Na{i internacionalci Bo`idar Vu~i}evi} i Andrija Vilimanovi} su ustvari odbranili sva tri trofeja ~iji je ACH Volej bio vlasnik i sezonu ranije. Oni su zvani~no osvojili MEVZA ligu i Kup Slovenije, a na osnovu situacije u momentu prekida {ampionata, ali gde sigurno niko ne bi mogao da ih iznenadi, dodeljena im je i {ampionska titula. Kup je odigran i u Nema~koj, a u `enskoj konkurenciji je trofej pripao ekipi Drezdena, ~iji dres su nosile Ivana Mrdak i Milica Kubura, a osvojenim {ampionatom u Kazahstanu mogla je da se pohvali Sara Lozo sa ekipom @TSU. Pred start nove sezone, u Kazahstanu je odigran i Super kup. Osvojila ga je ekipa Altaj 1, trenera Marka Gr{i}a, njegovih asistenata Marka Stojanovi}a i Dragana Markovi}a, a za koji igraju Danica Radenkovi} i Sara Lozo, koja je u me|uvremenu promenila klupske boje. A svoj prvi me~ kao kapiten Peru|e, Aleksandar Atanasijevi} pamti}e po

www.odbojka-volleyball.com

Da je pro{la sezona bila kao ranije, ili da je bar potrajala jo{ nekoliko nedelja, u~inak na{ih predstavnika svakako bi bio znatno ve}i. Recimo, u momentu prekida {ampionata Poljske, na prva tri mesta bile su ekipe Zakse, SKRA i Jastre`ebskog. Trener prve je Nikola Grbi}, u drugoj igraju Milan Kati} i Du{an Petkovi}, a tre}u je preporodio Slobodan Kova~. Tako|e, kada je `enska poljska liga u pitanju, svi su govorili da bi se ekipa Bidgo{}a, sa najboljim pojedincem Jelenom Blagojevi}, skoro sigurno domogla {ampionske krune. Treba li re}i da bi u Turskoj sasvim sigurno jedan od tri kluba (Eza~iba{i, Vakifbank, Fenerbah~e) sa srpskim reprezentima (Tijana Bo{kovi}, Maja Ognjenovi}, Milena Ra{i}, Zoran Terzi}, Brankica Mihajlovi}, Vladimir Bankovi}, Bojan Perovi}), osvojio {ampionsku krunu, da bi u prekinutom italijanskom prvenstvu za dame {ansu za titulu imale Jovana Stevanovi}, pa Stefana Veljkovi} i Jovana Brako~evi}, da je i u mu{koj konkurenciji na tron mogla i Peru|a (Atanasijevi}, Podra{~anin) i Trentino (Kova~evi}, Lisinac), pa i Pja}enca (Dragan Stankovi}). A ima sigurno jo{...

tome {to je digao visoko pehar namnejen osvaja~u Super kupa Italije. Iako nije bio u terenu, jer se oporavljao od povrede, ve} poznatom neverovatnom energijom bodrio je saigra~e sa pozicije koja mu nije svojstvena, mesta gde su rezervni igra~i. A na kraju se radovao ba{ kao da ga je sam osvojio. Isti trofej pripao je i Eza~iba{iju

Tijane Bo{kovi}, ba{ kao i Zaksi biv{eg selektora Nikole Grbi}a. I tako, ni 2020. godina nije mogla da protekne, a da se Srbi ne raduju. Jednostavno, tako je, jer igraju u najboljimm klubovima, u njima su uvek bar me|u najboljima, ako ne najbolji, a onda medalje dolaze kao logi~na posedica gore napisanog.


40

IZUZETNO NAPORAN I ZAHTEVAN KALENDAR TAKMIČENJA NAŠIH SELEKCIJA U 2021.

Kao nikada do sada B Po prvi put se u istoj godini, u samo mesec i po dana, odr`avaju dva velika takmi~enja, Olimpijske igre i Evropska prvenstva

ilo je, i bi}e, napornih i te{kih godina kada je srpska odbojka u pitanju, ali kao {to je nastupaju}a 2021. te{ko da }e se ponoviti. Jer, treba li podse}ati, virus Kovid 19 je mnoge stvari poremetio, neke odlo`io, a neka takmi~enja jednostavno nisu odr`ana. Kao svetska odbojka{ka velesila, po mnogima (i sa pravom) broj jedan na planeti, srpska odbojka }e opet imati nekoliko slekcija koje }e igrati skoro pa na svim kontinentima. Za neka takmi~enja se ne zna jo{ po kom }e se principu igrati, ali se sa sigurno{}u tvrdi da }e biti odr`ana. Najoptere}enija }e svakako biti `enska seniorska reprezentacija. Tim koji bude izabrao Zoran Terzi}, ima}e, kao nikada pre, u samo par meseci ~ak tri velika takmi~enja. Najpre Liga nacija, za koju se jo{ uvek ne zna po kom }e se sistemu igrati. Ako bude po starom, opet }e plave (za koje treba o~ekivati da }e igrati u podmla|enom sastavu) putovati desetine hiljada kilometara (Italija, NI[, Makao, Rusija, Japan), a ako se usvoji predlog da se igra u „mehuru“, {to je vrlo verovatno, onda }e sve biti u jednom gradu. Od toga zavisi i du`ina, odnosno termini takmi~enja. Izuzetno bitno takmi~enje na koje }e definitivno najbolji sastav igrati su Olimpijske igre u Tokiju koje se odr`avaju od 23. jula do 8. avgusta i gde su ambicije najve}e. Desetak dana po povratku, aktuelne svetske {ampionke po~e}e odbranu evropskog trona gde nisu pora`ene skoro {est godina. Dodatna obaveza jeste igranje

pred, svi veruju ipak, doma}om publikom u Beogradskoj areni od 19. avgusta do 5. septembra. Doma}ini (prvih i drugih faza), su jo{ Hrvatska, Bugarska i Rumunija. Najbolja mu{ka selekcija, s obzirom da nije u~esnik Olimpijskih igara, svakako da ima najvi{e ciljeve u Ligi nacija (ako bude kao do sada igra}e u Poljskoj, Brazilu, KRALJEVU, Argentini i Kanadi, ako bude „mehur“ va`i isto kao za dame). I tim Slobodana Kova~a brani evropski tron na {ampionatu Evrope koji se opet igra u ~etiri zemlje (Poljska, ^e{ka, Estonija, Finska) od 2. do 9. septembra. Ho}e li kadetkinje igrati na EYOF – u, zavisi od toga da li }e se isto takmi~enje odr`ati, ali sigurno ho}e na Svetskom {ampionatu u Meksiku (20. do 29. septembar). Juniorke }e svoje planetarno prvenstvo igrati dosta bli`e, u Holandiji i Belgiji od 9. do 18. jula. Prve u 2021. na scenu izlaze pionirske selekcije koje }e u Vrnja~koj banji igrati kvalifikacione turnire za odlazak na Evropsko prvenstvo. Ukoliko de~aci (od 2. do 6. marta) i devoj~ice ( od 9. do 13. istog meseca), budu pobednici turnira, odmeri}e snage sa najboljim selekcijama kontinenta od 10. do 18. jula u Albaniji, odnosno Ma|arskoj i Slova~koj. Ukoliko ne budu pobednici, nego samo drugi u Vrnja~koj banji, ima}e jo{ jednu {ansu mesec dana kasnije. Juniori i kadeti, na `alost, ne}e biti u~esnici velikih takmi~enja ove godine. Bilo kako bilo, iz prilo`enog se vidi da }e ova godina biti izuzetno naporna, ali ko zna koliko je puta bilo ovako i zavr{avalo se sa mnogo medalja i trofeja. Neka se istorija ponovi.

www.odbojka-volleyball.com


41

GRAĐANI JAPANSKOG GRADA HOFUA NE PRESTAJU DA PRUŽAJU PODRŠKU SRPSKOJ REPREZENTACIJI

Ima neka tajna veza Nizom manifestacija stanovnici grada u prefekturi Jamagu~i obele`avaju neraskidivo prijateljstvo i ogromnu ljubav prema na{em narodu i odbojka{koj selekciji

M

nogo je razloga zbog kojih }e najbolja `enska selekcija Srbije na Olimpijskim igrama `eleti da osvoji medalju, po mogu}stvu onu najsjajniju. I ne}e tim Zorana Terzi}a u Tokiju jedini imati inspiraciju, ima}e je jo{ 11 selekcija koje }e `eleti da de doka`u. Ono {to drugi, sasvim sigurno ne}e imati, jeste konstantna podr{ka koja dolazi od gra|ana Hofua, u prefekturi Jamagu~i, koji ve} godinama svoju ogromnu ljubav prema na{oj zemlji ispoljava i gestovima koji nisu tako uobi~ajeni, a koji skoro pa ostavljaju bez daha. Od momenta kada je uspostavljena saradnja, od kada su Tada{i Nagai, dugogodi{nji ambasador Japana u Beogradu, po~asni gra|anin istog i predsednik Udru`enja japansko – srpskog pri-

jateljstva i njegov prijatelj, tada gradona~elnik Hofua Masato Macura razgovarali sa tada{njim predsednikom OSS Aleksandrom Bori~i}em, preko odlaska sada{njih ~elnika srpske odbojke Zorana Gaji}a i Ivana Kne`evi}a u Japan na potpisivanje ugovora o saradnji, kao i priprema `enske selekcije pred osvajanje zlata na Svetskom prvenstvu, pa do dan danas, kada je na ~elu grada Jutaka Ikeda, ta veza, koju gra|ani Hofua imaju prema na{oj zemlji je u najmanju ruku veli~anstvena [ta su sve uradili u 2020. godini… Najpre su, kada je i definitivno postalo poznato da Olimpijskih igara ne}e biti, odnosno da }e biti odlo`ene, u vreme praznika „Dani cve}a“, od viola i dianthusa napravili „cvetni krevet“ u obliku srpske


42

zastave. Za taj poduhvat bilo im je potrebno 4800 sadnica. Malo potom, kada je organizator Igara u Japanu potvrdio novi termin odr`avanja najve}e svetske sporske smotre, po~eli su sa odbrojavanjem, odnosno po drugi put je u ovom gradu pokrenut “Count dovn board”. Bilo je to 23. jula, ta~no godinu dana pre nego {to }e se upaliti olimpijski

plamen. I ne samo to, odbrojavaju i do 8. avgusta, poslednjeg dana takmi~enja, jer o~ekuju da tada na grudima na{ih devojaka zasija zlatno odli~je. Mesec dva kasnije, da bi dokazali ono {to ve} svi znaju, poslali su telegram podr{ke predsedniku Odbojka{kog saveza Srbije Zoranu Gaji}u, na{im reprezentativkama i svim ljubiteljima odbojke u

na{oj zemlji. U njemu je pisalo: “Po{tovani rukovodioci Odbojka{kog saveza Srbije i po{tovane odbojka{ice Srbije, primite na{e pozdrave i najlep{e `elje. Verujemo da ste nastavili pripreme za Olimpijske igre u Tokiju uprkos pandemiji COVID 19. Gra|ani Hofua, Dru{tvo japansko srpskog prijateljstva i svi mi, navijamo za vas svim snagama i verujemo

www.odbojka-volleyball.com


43 da }ete da osvojite zlatnu medalju. Radujemo se susretu sa vama u Hofu naredne godine kada budete do{li na treninge pred Olimpijske igre. Grad Hofu, Dru{tvo japansko – srpskog prijeteljstva, Ogranak Dru{tva japansko – srpskog prijeteljstva u Hofuu i Sportski savez grada Hofu.” A onda su krajem leta, najpre najavili, a onda i odr`ali Kup Srbije, takmi~enje u kome je u~estvovalo osam `enskih i ~etiri mu{ke ekipe, lokalnih srednjih {kola. Pre takmi~enja svi su bili iznena|eni kada im se porukom preko video linka obratila Brankica Mihajlovi}, reprezentativka Srbije, koja je jedno vreme igrala i u Japanu. Po`elela im je uspe{ne igre, dobro dru`enje i jo{ jednom podestila na sjajna iskustva koja je sa reprezentacijom Srbije imala na pripremamam u Hofuu. Slede}i re~i velike odbojka{ice, jedne od najboljih na svetu, turnir je tekao kako su bri`ni doma}ini i zamislili, a svi u dvorani “Kirin Lemon” su u`ivali. Na kraju su se malo vi{e od ostalih radovale ekipe Takagava Gakuen u mu{koj i Srednje skole Kokufu, po{to su u pomenutoj konkurenciji bili najbolji. Diplome, koje su izme|u ostalih potpisali i ~lanovi ambasade Srbije u Japanu, uru~ili su gradona~elnik Hofua, Jutaka Ikeda i predsednik Udru`enja japansko – srpskog prijateljstva, ogranka Hofu, Gii~i Ajame. I svako ko bude pro~itao ovo, u prvi mah }e pomisliti da tako ne{to ne postoji, da su price, kao i akteri izmi{ljeni. Me|utim, oni su stvarni, iako neverovatni, oni toliko vole srpsku odbojku da navijaju za plave devojke i u duelima sa Japanom. Oni su jednostavno razlog vi{e, mo`da tas na vagi, koji mo`e da donese upravo ono {to svi o~ekuju. I {ta god da se desi, taj odnos njih i nas, ili nas i njih, osta}e trajan. Jer, ima neka tajna veza

www.odbojka-volleyball.com

Kako je bilo 2018.

Kada je najbolja `enska odbojka{ka reprezentacija krenula u pohod na svetsku titulu, prva stanica bila je upravo Hofu. Destak dana priprema, aklimatizacija i privikavanje na drugu vremensku zonu, uslovi kao iz bajke i podr{ka na svakom koraku... Niko nikada ne}e zaboraviti podr{ku prilikom polaska, kada su kroz {palir |aka osnovnih {kola Hofua, prodefilovale devojke i stru~ni {tab. Ba{ kao ni dolazak stotinjak navija~a na duel protiv Meksika. Bilo bi lepo da se sve to ponovi na Olimpijskim igrama.


44