Page 1

VTT tekee teknologiasta tulosta


Suomi voittajaksi rakennemuutoks es

Uusi kasvu on aina syntynyt rohkeista teoista ja ennakkoluulottomista valinnoista. VTT:llä on ylivoimainen panos-tuottosuhde innovaatioiden edistämisessä. Liikevaihtomme osuus Suomen tutkimus- ja kehitysvolyymistä on vain noin 4 %1. Kuitenkin SFINNO-tietokannan mukaan peräti 36 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista2,3. VTT:n rooli korostuu erityisesti yritysten liiketoiminnan kannalta keskeisissä teknologiainnovaatioissa, joista lähes puolet sisältää VTT:n osaamista. Suomi käy läpi suurta muutosta taloushaasteiden keskellä. Helpot tiet Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi on kuitenkin kuljettu loppuun. Hyvinvoinnin uusi valtaväylä syntyy perinteiset rajat ylittävistä ratkaisuista. VTT:n työ edistää radikaalien, elinkeinoelämän kilpailukykyä uudistavien ja hyvinvointia parantavien innovaatioiden syntymistä.

Erkki KM Leppävuori Pääjohtaja

2


ks essa. Tehtävä on mahdollinen.

SUOMEN T&K-PANOSTUKSET, KOKONAISVOLYYMI 6,8 MRD €1

VTT MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ 36 % SUOMALAISISTA INNOVAATIOISTA3

63 % Yritysten osuus

4%

VTT:n liikevaihto

5%

Muun korkeakoulusektorin T&K-volyymi

10 % 18 %

Suomen julkisen sektorin T&K-volyymi

36 % 16 %:ssa yhteistyö VTT:n kanssa oli merkittävässä roolissa

64 % VTT ei ollut mukana innovaation kehittämisessä

Yliopistojen T&K-volyymi

VTT mahdollistaa vaativien ja uutuusarvoltaan suurten innovaatioiden kehittämisen. Mitä vaativammasta innovaatiosta on kyse, sitä suuremmaksi asiakkaamme ovat arvioineet roolimme sen kehittämisessä3. VTT ON MONEN VAIKUTTAJAN ANSIOLUETTELOSSA VTT:n vuosikymmenten pitkäjänteinen työ on vaikuttanut merkittävästi Suomen edelläkävijäasemaan ja asiantuntemukseen. Työmme tuo yhteen yritysmaailman, julkisen sektorin ja tutkimusyhteisöjen asiantuntijoita. VTT onkin monelle huippututkijalle, elin-

keinoelämän vaikuttajalle ja julkishallinnon päättäjälle tuttu myös aikaisempana työnantajana. VTT rakentaa siltoja ja yhteistyömalleja niiden keskeisten tahojen välille, joiden yhteistyö luo edellytyksiä kansalliselle kilpailukyvylle.

Suomen Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuonna 2012. SFINNO-innovaatiotietokanta kattaa kaikkiaan 5000 innovaatiota, jotka on kaupallistettu vuosina 1945–2009. Kehitystyötä on tukenut Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. 3 Loikkanen, T. et al. Roles, effectiveness, and impact of VTT. Towards broad-based impact monitoring of a research and technology organisation. 2013. VTT, Espoo. VTT Technology 113. 106 p. + app. 5 p. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T113.pdf 4 Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2014. Prosentuaaliset osuudet asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka tavoittelivat kyseistä vaikutusta. 1

2

3


VTT koskettaa jokaisen suomalaisen arkea – kotona, ulkona, töissä ja vapaalla Oheiset esimerkit edustavat murto-osaa tutkimustyöstämme. Näissä näkyy, kuinka tutkimuksemme on vaikuttanut tavalla tai toisella jokaisen suomalaisen elämään.

VTT LIIKENTEESSÄ: TURVALLISEMPAA, ENERGIATEHOKKAAMPAA, KILPAILUKYKYISEMPÄÄ ”Älykäs, vähähiilinen liikenne on VTT:n tavoite. Tutkimuksemme keskittyvät hankkeisiin, jotka tuovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, auttavat julkista sektoria päästö- ja säästötavoitteissa ja edistävät liikenneturvallisuutta. VTT on liikennetutkimuksen keskus: tuomme saman pöydän ääreen ministeriöt, kuntasektorin, yritykset ja tutkijat tekemään yhdessä töitä liikenteen hyväksi.” Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT.

Lähes 70 % asiakkaista kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja palveluja, tuotteita tai prosesseja4.

4

Käytätpä julkista liikennettä tai omaa autoa, niin liikenne on turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja edullisempaa monen VTT:n kehittämän ratkaisun ansiosta. VTT on auttanut pienentämään Suomen hiilijalanjälkeä muun muassa kehittämällä yhdessä suomalaisyritysten kanssa maailman puhtaimpia biopolttoaineita. Jätteen lisäksi myös metsäyhtiöiden puunjalostuksen prosessitähteistä saadaan VTT:n menetelmillä polttoainetta. Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuutta parannetaan meillä Euroopan parhaissa koetiloissa. Liikenteen sähköistämisessä VTT:n painopistealueena on hyötyajoneuvot, joissa teknologia maksaa itsensä nopeasti takaisin ja luo kilpailuetua.


VASTINETTA VERORAHOILLE. VTT ON ESIMERKIKSI SUOMEN SUURIN EU-TUTKIMUSRAHOITUKSEN KOTIUTTAJA.

VTT LAUTASELLA: VUOSIKYMMENTEN TUTKIMUSTYÖ KANTAA HEDELMÄÄ

VTT TEOLLISUUDESSA: ÄLYKÄS TEOLLISUUS ON SUOMELLE UUSI KILPAILUTEKIJÄ

”VTT on kansallisesti kokoava taho ja eurooppalaisen yhteistyön pioneeri kokonaisvaltaisessa elintarviketutkimuksessa. VTT seuraa maailman ruokatrendejä Suomen kannalta – kasviproteiinin mahdollisuudet eläinproteiinin vaihtoehtona ovat nyt elintarviketutkimuksen kuuma peruna.”

”Älykkäät laitteet, tietoturva, teollinen internet ja asioiden ja esineiden internet ovat Suomen teollisuudelle kilpailuvaltteja. Tuottavuudessa ja energiansäästössä edetään nyt suurilla harppauksilla. Me VTT:llä panostamme etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla parannetaan suomalaisyritysten kilpailukykyä, työntekijöiden turvallisuutta ja luodaan uutta kasvua.”

Akatemiaprofessori Kaisa Poutanen, VTT.

Tutkimusprofessori Heikki Ailisto, VTT.

Tiesitkö, että VTT on osaltaan vaikuttanut siihen, mitä suuhusi pistät? VTT:n pitkäjänteinen viljatutkimus on entisestään rikastuttanut Suomen elintarviketeollisuuden monipuolista tapaa hyödyntää viljoja. Laajan ja pitkäjänteisen verkostoyhteistyön myötä täysjyvärukiin myönteinen vaikutus terveyteen on kansainvälisesti hyvin tunnettu ja kaikkien suomalaisten tietämä asia.

Tänä päivänä äly ja uudenlaiset mittausmenetelmät upotetaan teollisuuden tuotanto- ja palvelutoimintaan. Älykkäillä ratkaisuilla tehostetaan teollisuuden tuotantoketjuja, etäohjataan koneita ja laitteita, parannetaan turvallisuutta ja tietysti myös säästetään huomattavasti energiaa sekä tehostetaan raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä.

VTT on maailman johtavia kaurateknologian kehittäjiä ja patentoinut aihealueelta useita keksintöjä. VTT:n kehittämät teknologiat tuovat mahdollisuuksia uusien terveellisten, turvallisten ja herkullisten tuotteiden valmistamiseksi. VTT:n tutkimukset ovat lisänneet myös elintarviketuotannon sivuvirtojen kokonaisvaltaista hyödyntämistä. VTT auttaa uudistamaan perinteisiä bioprosessimenetelmiä elintarviketeollisuuden käyttöön, tästä hapantaikinateknologia on hyvä esimerkki. Olemme myös vaikuttaneet paljon esimerkiksi saunaoluesi säilyvyyteen! Itse asiassa Suomen nykyinen asema maailmanluokan bioteknologiaosaajana juontaa juurensa VTT:n olut- ja viljatutkimukseen, joka käynnistettiin jo 50-luvulla.

VTT on auttanut keskisuuria teollisuusyrityksiä muuntumaan perinteisistä konepajayrityksistä digitalisoituvan maailman liiketoimintaan. Älykkäät laitteet tarjoavat nimittäin myös aivan uusia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat laitteen tuottamaan hyötyyn: älykäs kone voidaan muun muassa vuokrata koneen louhiman tonnimäärän tai tuottaman hitsaussauman mukaan, ei kuukausisopimuksella. VTT on myös auttanut johtavia meriteknologiayrityksiä tekemään laivoista energiatehokkaampia ja suomalaisista telakoista kilpailukykyisiä huipputeknisissä erikoislaivoissa.

5


Teollisuuden hyödyksi – isoille ja pienille yrityksille Nyt on se hetki, jolloin Suomen teollisuuden täytyy tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi metsäteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen ja uuden biotaloussektorin synnyttäminen ovat avainkysymyksiä Suomen tulevaisuudelle. Olemme menossa kohti toimialarajat ylittäviä teollisia yhteisöjä eli ekosysteemejä. Niitä varten tarvitaan uudenlaisia avauksia, joista syntyy uutta elinvoimaa. Anne-Christine Ritschkoff Tieteellinen johtaja

88 % asiakkaista kertoi, että hanke nopeutti tai muuten tehosti tutkimusja kehitystoimintaa4. Kaksi kolmesta asiakasvaikuttavuuskyselyyn vastanneesta on ollut VTT:n asiakkaana yli 10 vuotta.

77 % asiakkaista kertoi, että hanke edisti heidän markkinointiaan4.

6


26 % Keskeisten vientiyritysten liikevaihto on kasvanut keskimäärin 26 % sellaisten innovaatioiden jälkeen, joissa VTT on ollut mukana merkittävässä roolissa.

VTT:n avulla olemme onnistuneet laajentamaan voimalaitoksissa käytettävien polttoaineiden valikoimaa ja samalla takaamaan voimalaitostoiminnan korkean käytettävyyden.

T&K-toiminta merkitsee kolmea asiaa: tuotekehitystä, teknologian kehitystä sekä yhdessä innovointia muiden osapuolten kanssa. VTT:n kanssa voimme tehdä yhteistyötä kaikilla kolmella osa-alueella.

Jaani Silvennoinen Tuotepäällikkö FuelDiet®-ratkaisut Valmet Power Oy

Elias Boletis Director R&D Propulsion Wärtsilä

Lumene-tuotekehitysstrategian keskeisiä elementtejä ovat pohjoisen luonnon raaka-aineet ja niiden anti-aging-ominaisuuksien tehostaminen sekä soveltaminen Lumene-ihonhoitotuotteisiin. Yhteistyö VTT:n kanssa on ollut erittäin hedelmällistä ja bioteknologian antamien mahdollisuuksien kautta olemme pystyneet laajentamaan raaka-ainevalikoimaamme merkittävästi.

1990-luvun alusta alkaen olemme olleet VTT:n tilojen ja laitteistojen sekä niitä operoivan henkilöstön osaamisen suurkäyttäjiä kiinteiden sammutusjärjestelmien kehitystyössä. Tänä aikana olemme kasvaneet nopeasti pienestä parinkymmenen hengen yrityksestä vesisumusammutusjärjestelmien globaaliksi markkinajohtajaksi.

Tiina Isohanni Vice President, Innovation & Development Lumene Oy

Maarit Tuomisaari Senior Manager / Research, Testing & Approvals Marioff Corporation Oy

Yhteistyössä VTT:n kanssa kehittämämme suodatinratkaisu on yrityksellemme erittäin tärkeä: näin merkittävä ratkaisu osuu alan ammattilaisen kohdalle vain kerran.

VTT:ltä saamiemme tietojen ja yhteyksien avulla olemme voineet hahmottaa, mihin meidän kannattaa panostaa.

Seppo Vartiainen Hallituksen puheenjohtaja Jeven Oy

Olli Saarniaho Toimitusjohtaja Veslatec Oy

VTT:n mukanaolo palveluliiketoiminnan kehittämisessä on nopeuttanut työtä useilla kuukausilla. Mikko Veikkolainen Kehitys- ja innovaatiojohtaja Kemppi Oy 7


VTT Suomen tulevaisuuden raken ta Vaurau t t a lu

on n a ro onv is t

a O

m

Tutkimus osoittaa, että VTT:llä on keskeinen rooli suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä, ja että VTT:n merkitys kotimaiselle elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle on ratkaisevan tärkeä3. VTT on myös yksi Euroopan merkittävimmistä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista.

a en var er a is gi u aj u t t är je a p u st e lm h t a i illä lla

Kilpailuk

ykyä uud te o l l i s u u d e s

Erik Arnold Technopolis Group

KOKONAISVALTAINEN AJATTELU ja uudet raaka-ainelähteet – esimerkiksi jätteet tai teollisuuden sivuvirrat – tuottavat enemmän vaurautta luonnonvaroista. Tiesitkö, että puusta on moneksi? VTT on valmistanut siitä muovinkaltaista materiaalia, tekstiilejä, polttoainetta ja monia teollisuuden kemikaaleja – ympäristöystävällisemmin.

8

PUHTAAT JA ÄLYKKÄÄT ENERGIAJÄRJESTELMÄT ovat Suomen energiavarmuudelle tärkeä tae. Vähäpäästöisissä energiantuottotavoissa on vientimahdollisuus. Voisiko Suomi olla energiaparatiisi? Meillä on edellytyksiä houkutella energiaintensiivistä teollisuutta Suomeen puhtaalla ja huokealla energialla, josta voisi riittää myös vientiin. Energiapäätösten tueksi tarvitaan puolueetonta tutkimusta, johon suomalaiset voivat luottaa.


d ig S u om iy im u uto hä eten kse evän n aa l lo n h arjalle

en tajana – viisi vaikutusta

si

ä

n je k r a y t – hte i ng i ä y u v p au a hy k j t su t t a k i F vuu mi toi

ykyä uudistuvast a ol l i s u u d e s t a

KILPAILUKYKYÄ UUDISTUVASTA TEOLLISUUDESTA Suomen kilpailukyky pohjautuu sille, että jatkossakin valmistetaan Suomessa ja näin ylläpidetään teollisia työpaikkoja. Suomen viennistä tänään noin 60 % on valmistavan teollisuuden ansiota. Teollisuuden uudistuminen on välttämätöntä vientiteollisuutemme turvaamiseksi. Paljon potentiaalia on myös sitoutuneena pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Moniteknologinen VTT toimii yhdessä yritysten kanssa kilpailukyvyn parantamiseksi.

65 % asiakkaista koki, että hanke vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa4.

INTERNETIN LEVIÄMINEN KAIKKIALLE JATKUU Kohtaamme internetin mitä yllättävimmissä paikoissa ja yhteyksissä. VTT:n osaaminen palveluliiketoiminnassa ja tietoturva-asioissa, läpileikkaava internet, erilaiset mittaus- ja seurantajärjestelmät sekä niihin perustuvat palvelut vievät osaltaan Suomea muutoksen aallonharjalle. Esimerkiksi terveydenhoidossa yllä mainitut teknologiat tulevat osaksi arkea ja lisäävät terveydenhuoltojärjestelmän kustannustehokkuutta.

ÄLYLIIKENNE, EKOTEHOKKAAT KAUPUNGIT JA RESURSSIVIISAAT TOIMINTATAVAT ovat kestävää kehitystä kohti äly-yhdyskuntia. Useat suomalaiskaupungit ovat sijoittuneet hyvin kansainvälisissä Smart City -vertailuissa. VTT on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä älyliikenteen, rakentamisen ja palvelujen kehittämiseksi. 9


Puhdas maailma | kestävä talous | h VTT helpottaa ikääntyneiden ja näkövammaisten elämää esimerkiksi lääke- ja elintarvikepakkauksiin liitettävällä PUHUVALLA TUOTESELOSTEELLA.

VTT:n ILMANSUODATINRATKAISU vähentää pienhiukkasista aiheutuvaa sairastumista ja kuolleisuutta poistamalla sisäilman pienhiukkasista jopa 90 %.

Suomalaisesta puubiomassasta voidaan tehdä VTT:n kehitystyön ansiosta KORKEALAATUISTA POLTTOAINETTA – alle eurolla litra.

10

VTT oli mukana kehittämässä äärimmäisen herkkää ja tarkkaa 70 gigahertsin taajuudella toimivaa RADIOVASTAANOTINTA Euroopan avaruusjärjestö ESA:n hankkeessa.

VTT:n kehittämä kertakäyttöinen KAUNEUSLAASTARI tuottaa energiansa sokerista ja ilmasta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi tehostamaan ihonhoitotuotteiden imeytymistä.

VTT:n kehittämä menetelmä alentaa OHUTKALVOTRANSISTOREIDEN tuotantokustannuksia ja samalla uudistaa elektroniikan komponenttien ja tuotteiden valikoimaa.


s | hyvä elämä SYDÄNFILMIN voi mitata vaikka kotona. Taskussa mukana kulkeva, älypuhelimen kanssa kommunikoiva lisälaite auttaa ehkäisemään sydänperäisiä sairauksia ja uupumukseen asti johtavaa stressiä.

Kännykkäromun kullasta saadaan talteen jopa 80 % SIENIRIHMASTOISTA RAKENNETULLA suodatinpaperilla. Menetelmä helpottaa elektroniikkaromun sisältämien arvometallien teollista jatkokäsittelyä.

VTT:n kehittämä HYPERSPEKTRIKAMERA hahmottaa parissa sekunnissa jopa paljaalle silmälle näkymättömien ihokasvaimien sijainnin ja laajuuden. Mukana tutkimustyössä olivat Jyväskylän yliopisto, Päijät-Hämeen keskussairaala ja HYKS.

VTT:n teknologialla sormus, rakennekynsi, ranneke tai älyrannekello toimii KÄYTTÖLIITTYMÄNÄ, jolla tiedostot voidaan siirtää suoraan näytöltä toiselle koskettamalla.

11


VTT:n biotalousinnovaatiot kasvatt av Biotalous koskettaa erityisesti metsä- ja kemianteollisuutta, joiden osuus Suomen viennistä on lähes puolet. Uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisellä ja resurssitehokkuuden parantamisella on siten suuri vipuvaikutus kansantalouteen. Vaikutukset ulottuvat myös muille vientialoille, sillä kasvava biotalous tarvitsee myös uudentyyppisiä koneita ja laitteita!

16 % 12 %

Muut

25 % Kemian teollisuuden tuotteet

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet

13 %

20 %

Koneet ja laitteet

Metsäteollisuuden tuotteet

14 %

Metallit ja metallituotteet Lähde: Tulli, ulkomaankauppa 2013

60mrd€ 100mrd€ Kansallinen biotalousstrategia tähtää Suomen biotalouden tuotoksen reiluun kasvattamiseen vuoteen 2025 mennessä.

Biotalous on ollut aina kiinteä osa suomalaista liiketoimintaa ja VTT:n tutkimusta. Pitkäjänteinen työmme 40-luvulta lähtien on luonut edellytykset sille, että Suomi on tällä hetkellä eurooppalaisittain paalupaikalla biotalouden hyödyntämiseksi. VTT oli vahvasti mukana luomassa Suomen kansallista biotalousstrategiaa ja olemme vahvasti sitoutuneet sen toteutukseen kansallisena innovaatiotoimijana.

2000

2003

2004

2006

2007

2008

Muokattu hiiva tehokkaaksi bioetanolin tuottoisännäksi

VTT:ltä luonnonkuiduilla vahvistettu biomuovi

VTT kehitti edistyksellisiä tärkkelystuotteita teollisuudelle

St1 aloittaa kotimaisen etanolin tuotannon VTT:n kehittämällä menetelmällä

VTT solmi merkittävän yhteistyösopimuksen biopolttoaineiden kehittämiseksi Neste Oilin kanssa

VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK ja UPM perustavat kansainvälisesti ainutlaatuisen Suomen Nanoselluloosakeskuksen

12


tt avat yritysten liikevaihtoa YRITYKSEN LIIKEVAIHDON KASVU JA VTT:N ROOLI INNOVAATION KEHITTÄMISESSÄ. 100 90

VTT on selkeästi vahva toimija biomateriaalitutkimuksen alueella ja kattaa koko arvoketjun raakaaineen prosessoinnista materiaalien kehittämiseen. Juuri tämä näkemyksen laajuus erottaa VTT:n muista biotaloustoimijoista.

73 %

80 70 60 50 40 30

VTT:n tieteellinen neuvottelukunta, koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista

20 10

9%

0

Sektorin perustaso

11 % VTT mukana

VTT:llä merkittävä rooli

Biotaloussektorilla yritysten liikevaihto on kasvanut keskimäärin 73 % sellaisten innovaatioiden jälkeen, joiden kehittämisessä VTT:llä on ollut merkittävä rooli. Sellaisten innovaatioiden jälkeen, joiden kehittämisessä VTT ei ole ollut mukana, yritysten liikevaihto on kasvanut keskimäärin 9 %. VTT:n merkittävä rooli on johtanut esimerkiksi kokonaan uuden liiketoiminnan luomiseen.

2009

2010

2011

2012

Enemmän kuitua kaurasta VTT:n uudella menetelmällä

Kännykkä- ja satelliittikuvat metsäsuunnittelun avuksi

VTT käynnisti biomassan hyödyntämiseen keskittyvän tutkimuskeskuksen Brasiliassa tukeakseen suomalaisia yrityksiä, jotka ovat jo mukana Brasilian markkinoilla ja vahvistaakseen siten suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää

Koivufibrillisellusta läpinäkyvää, muovinkaltaista pakkausmateriaalia

13


Teknologiasta tarinaksi

VTT on ollut mukana vaikuttamassa lukuisien spin off -yritysten syntyyn. Spin off -yritysten liiketoiminta perustuu aina VTT:n patentoiman IPR:n varaan. VTT:n spin off -toimintaa hallinnoi VTT Ventures Oy, jonka salkussa on tällä hetkellä 20 kansainvälisille markkinoille tähtäävää osakkuusyritystä. Ohessa esimerkkejä VTT:n spin off -yrityksistä:

VTT spin off Medisapiens Oy kehittää ohjelmistotyökaluja, jotka tekevät syövän hoidosta henkilökohtaisempaa. Vahvaan bioinformatiikan ja syövän genomin tutkimukseen toimintansa perustava Medisapiens tarjoaa online-genomitietoa, joka auttaa tutkijoita ymmärtämään geenien toimintaa, syöpäklinikoita valitsemaan potilailleen parhaat mahdolliset hoidot ja lääkeyhtiöitä kehittämään henkilökohtaisia lääkkeitä. Allergiarokotteita kehittävä VTT spin off Desentum Oy perustuu keksintöön, joka tunnistaa allergian aiheuttajan 3D rakenteen ja mahdollistaa räätälöityjen rokotteiden täsmällisen kehittämisen.

14

FocalSpec Oy on VTT spin off, joka luo optisia antureita ja mittausjärjestelmiä teollisuuden online-mittauksiin. FocalSpecilla on hallussaan ainutlaatuinen patentoitu, lateraaliseen kromaattiseen aberraatioon perustuva mittaustekniikka, joka mahdollistaa huippunopean ja -tarkan topografiakartan mittaamisen nanometriluokan resoluutiolla ja jopa 1000 viivan sekuntinopeudella. The Active Paper Company Oy on VTT spin off, jonka kehittämä aktiivipaperi reagoi kosteuteen nopealla ja hallitulla värimuutoksella. Kaupalliset mahdollisuudet ovat monipuoliset: turvallisuussovellukset, helppokäyttöiset arjen diagnostiikkaratkaisut ja yksilölliset markkinointituotteet ovat kaikki todennäköisiä sovelluksia.


>200 tarkasteltua mahdollisuutta

>100

20 Spin off -yritystä

työpaikkaa

>5 M€ liikevaihtoa

24

M€

Kerättyä pääomaa

5 M€ VTT:n sijoituksia

VTT TUKEE UUDEN LIIKETOIMINNAN SYNTYÄ MYÖS SPIN OFF -TOIMINNAN KAUTTA.

VTT AUTTAA YRITYKSIÄ TARTTUMAAN UUSIIN TEKNOLOGIAMAHDOLLISUUKSIIN Uudet teknologiat sisältävät mahdollisuuksien lisäksi aina alussa myös paljon kysymysmerkkejä. Millä tavalla uuden teknologian hyödyt konkretisoidaan? Miten hyödynnetään aikaisempia investointeja? Soveltuuko teknologia Suomen oloihin? VTT:llä teemme asiantuntemukseen perustuvia, puolueettomia arviointeja uusien teknologioiden sovellettavuudesta. Läheinen suhteemme teollisuuteen mahdollistaa nopean tiedonvaihdon tutkimuksesta käytännön tarpeisiin ja päinvastoin. • VTT:n, Aalto yliopiston ja UPM:n perustama Suomen Nanoselluloosakeskus on kehittänyt täysin uudenlaisia sovelluksia ja tuotteita markkinoiden tarpeisiin.

• Oulu on tällä hetkellä maailmallakin tunnettu Pohjolan piilaaksona. VTT:n ja Oulun yliopiston aloitteesta vuonna 2012 avattu painetun älyn kokeiluympäristö on ollut yksi alueen piristysruiskeista. Tällä hetkellä suomalaisten osaaminen on maailman kärkeä. • VTT on ollut mukana kehittämässä valmiuksia biomassan kaasutusteknologian täysimittaiseen hyödyntämiseen 90-luvulta lähtien. Alan johtavat teknologiatoimittajat ovat tällä hetkellä suomalaisia. Lahti Energia Oy:n jätteenpolttolaitos on hyvä esimerkki siitä, mitä T&K-yhteistyöllä on saatu aikaan.

15


VTT:ssä on vipuvoimaa 53 M€

1505

4 miljoonaa tuntia aivovoimaa vuodessa.

Vuonna 2013 VTT:llä oli asiakkaana 815 suomalaisyritystä ja 415 ulkomaista yritystä. Noin 50 % asiakkaista edustaa pk-sektoria.

665

esiintymistä mediassa vuonna 2013.

VTT:n tutkimusvienti ulkomaille, 53 M€, kattaa lähes viidesosan liikevaihdosta.

VTT:llä tutkimusta tekee 2640 henkilöä ja koko henkilöstöstä 28 % on tohtoreita tai lisensiaatteja.

50 tutkimusprofessoria

5 suuren mittaluokan

pilottiympäristöä ja 23 tutkimusympäristöä.

1720

pitävät huolen, että VTT:n tutkimus vastaa maailman huipputasoa.

ammatti- ja tieteellistä julkaisua vuonna 2013.

Huippuosaamista pk- ja mikroyrityksiin: VTT:ltä siirtyi 282 osaajaa vuosina 2005-2010.

16

26 %

Keskeisten vientiyritysten liikevaihto on kasvanut keskimäärin 26 % sellaisten innovaatioiden jälkeen, joissa VTT on ollut mukana merkittävässä roolissa.

TOP 1

VTT on suomalaisyritysten tärkein julkinen tutkimusorganisaatiokumppani.


95 %

asiakkaista koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen4.

96 %

asiakkaista kertoi yhteistyön edistäneen verkostoitumista4. VTT:llä on aktiivinen jäsenyys 20 laajassa T&K-yhteisössä. VTT yhdistää Suomen elinkeinoelämää ja tieteellistä tietoa kaikilla merkittävillä foorumeilla, myös kansainvälisesti.

2/3

VTT:n vuotuisen asiakaskyselyn vastaajista kaksi kolmesta on ollut asiakkaanamme yli 10 vuotta.

70 %

Lähes kertoi, että hankkeen tuloksena syntyi uusia tai parannettuja tuotteita, palveluja tai prosesseja4.

TOP 1

Eurooppalaisista tutkimuslaitoksista VTT kotiuttaa eniten EU:n tutkimusrahoitusta tutkijaa kohden laskettuna. EU-hankkeissa suomalaisyrityksille aukeaa kansainvälisiä kontakteja ja Suomeen tuodaan tuoreinta liiketoiminta- ja tieteellistä tietoa.

64 %

4

VTT ja Tekes -yhteistyö on mittavaa ja tuloksekasta. VTT on mukana suurimmassa osassa Tekesin tutkimusohjelmista ja neljässä kahdeksasta strategisesta tutkimusavauksesta.

asiakkaista ilmoitti kilpailukykynsä parantuneen4.

TOP 3

VTT oli vuonna 2013 Suomen kolmanneksi aktiivisin patentoija.

Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2014. Prosentuaaliset osuudet asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka tavoittelivat kyseistä vaikutusta.

4

17


VTT ruokkii Suomen elinvoimaisu ut Suomella on jatkuva valmius vastata yllättäviinkin haasteisiin

Yhteiskunta on elinvoimainen

Suomessa on vahva henkinen pääoma

Meillä on puhdas luonto ja ihmisiä palveleva, turvallinen elinympäristö

Teollisuus ja toimialat uudistuvat ja kehittyvät jatkuvasti

Suomessa on maailman parhaimpiin kuuluva teknologia- ja osaamisympäristö Uusin tieteellinen tieto on aktiivisessa hyötykäytössä

VTT VAIKUTTAA USEASSA ROOLISSA

MAAILMANLUOKAN TUTKIMUSTULOSTEN JA TEKNOLOGIAN LUOMINEN 18

YRITYSTEN INNOVAATIOIDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS TEKNOLOGIAN AVULLA

TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN

JULKISEN PÄÄTÖKSENTEON TUKEMINEN


su utta SUOMEN KILPAILUKYKY

luo taloudellisen pohjan hyvinvoinnille. Kilpailukyky ei kasva ilman tutkimusta ja tulosten soveltamista läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN

edistäminen on yksi perustavoitteistamme, se ohjaa kaikkea tutkimustyötämme.

RATKAISUJA LIIKETOIMINNAN

uusiin haasteisiin löytyy hyödyntämällä henkilöstömme laaja-alaista osaamista sekä ennakointityötä.

Lisätietoja VTT:n toiminnasta ja tutkimuksista on osoitteessa: www.vtt.fi VTT Vuorimiehentie 3 PL 1000, 02044 VTT Puh. 020 722 111 Faksi 020 722 7001 www.vtt.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi

KANSAINVÄLISESTI

Asiakaspalvelu: info@vtt.fi Puh. 020 722 7070 (avoinna arkisin klo 8.00 - 16.00) Faksi 020 722 7001

KAUPALLISTAMME TUTKIMUSTULOKSIA

Ulkoasu: ID BBN Paino: Grano Julkaisu on painettu ympäristöystävälliselle paperille.

korkeatasoinen tutkimustoimintamme ja tieteelliset julkaisut ovat merkittävä osa kansallista osaamispääomaamme. sekä asiakasyritysten että spin off -yritysten kautta. Strategiset ohjelmamme tähtäävät elinkeinoelämän jatkuvaan uudistumiseen.

VERKOSTOITUMINEN ON

tutkimuksen hyödyntämisen elinehto. Tutkijamme toimivat aktiivisesti maailman kovamaineisimmissa tutkimus- ja teknologiaverkostoissa. Kotimaan foorumeilla edistämme aktiivisesti esimerkiksi avoimia kokeilu- ja kehitysympäristöjä.

ISO 14001

TUTKIMUSTIETOA HYÖDYNNETÄÄN ASIAKASHANKKEISSAMME VÄLITTÖMÄSTI.

TIETOPOHJAN VAHVISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

ENERGIA-, YMPÄRISTÖJA TURVALLISUUSHAASTEISIIN VASTAAMINEN

T&K&I-VERKOSTOJEN RAKENTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN 19


VTT EILEN JA TÄNÄÄN VTT perustettiin 16.1.1942 kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen. Tänään pääkonttorimme on Espoon Otaniemessä, ja toimipisteitä on ympäri Suomea. Olemme olleet useita vuosia tekniikan alan opiskelijoiden viiden halutuimman työnantajan joukossa. Tiesitkö, että VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio?

Olemme olemassa tuottaaksemme kansallista kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluja. Työmme tarkoitus on luoda edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille pitkällä aikavälillä. Toimintamme ensivuosina Suomi oli sodassa. VTT keskittyi parantamaan sotilaallista toimintaa ja kotirintaman kykyä puolustautua muun muassa erilaisilla elintarvike- ja polttoainetutkimuksilla. Sota-ajan elintarvikepulan aikana markkinoille tuli heikkolaatuisempia ruoka-aineita, joiden sopivuutta ihmisten ravinnoksi VTT tutki.

Olemassaolon ensimmäisinä vuosina luotiin perusta sellaiselle tulevaisuuteen luotaavalle tutkimustyölle, joka kantaa edelleen hedelmää. 1950-luvulla VTT oli Suomen ainoa tutkimukseen keskittynyt organisaatio, jolla oli mahdollisuuksia palvella sotakorvausteollisuutta ja jälleenrakentamista. Olemme aina panostaneet paitsi ajankohtaisiin haasteisiin, myös parempaan huomiseen. Öljykriisin aikaan 1970-luvulla VTT:llä käynnistettiin tärkeitä energiatutkimushankkeita. Energiahuolien helpottaessa VTT jatkoi tärkeää työtä. Olemme Suomessa tänä päivänä maailman huippuja biopolttoaineiden kehittäjinä siksi, että työtä on tehty määrätietoisesti ja yhtäjaksoisesti kymmeniä vuosia.

1970- ja 1980-luvuilta lähtien VTT on panostanut voimakkaasti myös yhteiskunnallisten ongelmien ja tehtävien ratkaisuun muun muassa liikenneturvallisuutta parantavilla tutkimushankkeilla. 1980-luvulla VTT oli aktiivisesti mukana yhteistyössä, jonka tuloksena syntyi matkapuhelin. VTT:ssä kehitettiin myös maailman ensimmäinen videokuvapuhelin jo vuonna 1984, mutta aika ei vielä silloin ollut aivan kypsä sen kaupallistamiselle!

1990-luvulta alkaen VTT on panostanut voimakkaasti biotekniikkaan. Samalla tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt. EU:n ohjelmissa VTT on ollut koko 2000-luvun viiden aktiivisimman tutkimuslaitoksen joukossa ja VTT on ollut jo pitkään Suomen ykkönen EU-tutkimusrahoituksen kotiuttajana. Teemme yhteistyötä huippuyliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri maailmaa ja olemme suomalaisyritysten merkittävin julkinen tutkimusorganisaatiokumppani. Meillä on noin 1500 kehityshakuista asiakasta, joista valtaosa on Suomessa toimivia organisaatioita ja työllistäjiä.

VTT tekee omalta osaltaan kaikkensa, jotta Suomi olisi hyvä paikka ihmisten elää, tehdä työtä ja voida hyvin. Suomalaisten onneksi VTT:läiset osaavat.

Teknologiasta tulosta  

VTT tekee teknologiasta tulosta