Page 1

ROE

SEL

ARE

R E I R E O K O F IN


INHOUD 

Voorwoord

Pedagogisch project

Communicatie en contact

2

Het onthaal

De jaarverantwoordelijken

De agenda

De webstek

De Koerier

Het oudercontact

Een schooldag op ons VTI •

Een lesdagindeling

Schoolbus

Bus en trein

Opvangstudie t.g.v. openbaar vervoer

Studiemogelijkheden

Internaat

De fietsenberging

Middagregeling – Maaltijdsysteem – De leerlingenkaart

De mediatheek

De schoolbib leerlingen

Opbergkastjes op school

Het VTI: een zorgzame school voor iedereen •

Zorg voor iedereen – organigram

Basiszorg gebeurt door ouders en omgeving

Bestuurspersoneel

De leerkracht

De klassenleraar

De jaarverantwoordelijke/leerlingbegeleider

De ondersteunende interne zorgbegeleider

GOK

CLB

Leerlingenraad

Ouderraad

Schoolraad

KTIW

Het VTI van Roeselare: een sportieve school !

Leren in al zijn aspecten •

Onze studierichtingen

Concrete organisatie van ons evaluatiesysteem

De overgangen gedurende het schooljaar

Praktische info

INFO KOERIER

Inschrijvingsformaliteiten

Handboeken, schoolgerei en materiaal, werkkledij en gereedschap

Schoolkosten

Studiebeurs

Praktische info begin schooljaar 2011-2012 EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


VOORWOORD

Beste leerling(e) en ouder(s), Geacht personeel, Naar goede traditie wil ons VTI, school voor wetenschap en technologie, zijn reputatie hoog houden en aan de hedendaagse jongeren een kwaliteitsvolle opleiding bieden. Jongens en meisjes groeien bij ons op tot vakbekwame technici, klaar voor een briljante carrière in een hoogtechnologische maatschappij, eventueel na succesvolle verdere studies. Wij willen door onze unieke en deskundige vorm van leerlingenbegeleiding een zorgzame school zijn voor iedereen. We willen ieders talenten laten schitteren! Leerlingen die met ongelijke middelen en kansen aan de start staan, geven wij graag een duwtje in de rug. Met ons ‘ABC van het VTI’ willen we het schoolreglement makkelijker toegankelijk maken in de vorm van een aantal belangrijke alfabetisch geordende afspraken en leefregels. In het volledige schoolreglement (zie aparte brochure) vind je die afspraken uitgebreid terug. In deze ‘infokoerier’ vind je alvast de meest belangrijke algemene informatie. Onze vele activiteiten tijdens het schooljaar en de informatie die nogal snel verandert, vind je via www.vtir.be of in ons schooltijdschrift ‘de Koerier’. Aarzel niet contact op te nemen, als je een vraag, opmerking of suggestie hebt. Wij hebben immers de ambitie om een open beleid te voeren. Onze deuren staan altijd voor je open: je bent welkom! Beste leerling(e) en ouder(s), Geacht personeel, moge elk van jullie zich hier goed voelen ! De directie

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

3


PEDAGOGISCH

PROJECT

Het VTI-Roeselare maakt deel uit van het vrije, gesubsidieerde katholieke onderwijsnet en streeft de doelstellingen na die in de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs opgenomen werden. Wie het wenst kan de integrale tekst raadplegen op www.vsko.be > het VSKO > opdrachtverklaring. Missie en doelstellingen van het opvoedingsproject van het VTI van Roeselare. Als christelijke school willen we jongeren een brede persoonlijkheidsvorming geven. Een vorming die zowel het HOOFD, het HART als de HANDEN wil ontwikkelen. Dit gebeurt enerzijds vanuit ontwikkelingsdoelen en eindtermen in een aangenaam schoolklimaat waarin onze jongeren gelukkig kunnen zijn en anderzijds vanuit een sterk christelijke inspiratie. Wij verwachten bovendien dat al wie samen met ons verantwoordelijkheid draagt voor de school zich voldoende begrijpend “openstelt” voor de leefwereld van onze jongeren. We vormen: het HOOFD om bekwaam te zijn om na grondige informatie en kennisverwerving vanuit verantwoorde motieven te kiezen en te handelen; het HART om bekwaam te zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich onbezonnen aan de maatschappij aan te passen, maar wel door kritisch en actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gevoed en gedragen door een christelijke levensbeschouwing; de HANDEN om bekwaam te zijn om met en door de technische opleiding een stevige positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke welzijn van medemensen zowel in de eigen regio als in een multiculturele samenleving binnen en buiten onze grenzen. Onze school schenkt aandacht aan de vorming van positieve attitudes zoals verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidsbesef, eerlijkheid, hartelijkheid, weerbaarheid, inzet …. en dit door het leren omgaan met waarden en normen van deze tijd. Het VTI van Roeselare probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen de vorming en haar opvoedingsproject – de leerling centraal – te realiseren. Concreet gebeurt dit door de begeleiding in de groei naar volwassenheid, door maatschappelijke en religieuze bewustmaking en via het inkleuren van verschillende positieve levenswaarden. Alle leerlingen moeten gelijke onderwijskansen (GOK) krijgen, ongeacht hun verschil in aanleg, levensstijl, leeftijd, karakter, etnische, culturele of sociale afkomst.

4

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

Rechtvaardige onderwijskansen op school creëren, betekent een schoolcultuur scheppen waar met die verscheidenheid wordt rekening gehouden. Om al deze doelstellingen te bereiken, staan uiteraard de lessen, maar ook tal van andere, bijkomende opvoedingsinitiatieven en vormingsactiviteiten ter beschikking. Met zijn allen - leerling, ouders, schoolpersoneel en schoolparticipanten – dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Samen bouwen wij aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt, waar geleefd en gewerkt wordt, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God om uiteindelijk als vakbekwame persoonlijkheden in de grote samenleving open te bloeien. We verwachten bovendien van ons personeel in alle geledingen dat ze dit voorleven, niet alleen in hun rechtstreeks contact met de jongeren, maar ook in hun eigen leven.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


COMMUNICATIE

EN CONTACT

HET ONTHAAL Het onthaal bevindt zich onmiddellijk links aan de hoofdingang. Tijdens schooldagen is het onthaal open: Maandag

doorlopend van 7u45 - 17u30

Dinsdag

doorlopend van 7u45 - 17u30

Woensdag

7u45 - 12u10

Donderdag

doorlopend van 7u45 - 17u30

Vrijdag

doorlopend van 7u45 - 17u30

Tijdens de vakantieperiodes zijn de openingsuren van het onthaal tijdig gemeld via de website www.vtir.be

DE JAARVERANTWOORDELIJKE De jaarverantwoordelijke/leerlingbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De bureaus van de jaarverantwoordelijken bevinden zich onmiddellijk rechts aan de hoofdingang. Ze kunnen zich heel vlug vrijmaken voor een persoonlijk of telefonisch gesprek.

DE SCHOOLAGENDA Een belangrijk communicatiemiddel tussen ouders en school is de schoolagenda. Lessen, taken, overhoringen, opmerkingen en aanmerkingen allerhande worden langs dit kanaal naar de ouders overgebracht. Het organiseren van de tijd vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van een doeltreffende studiehouding waarin regelmaat, planning en een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning onmisbare pijlers vormen! Met aandrang vragen we dat u, ouders of verantwoordelijken, de agenda iedere week zou ondertekenen. Vooraan in de schoolagenda staat ons pedagogisch project en de engagementsverklaring afgedrukt dat door de ouders en de leerling voor akkoord moet ondertekend worden. Omdat de schoolagenda als officieel document voor de schoolinspectie dient, moet de leerling hem ELKE DAG bij zich hebben, net, correct en stipt invullen. De kaft blijft vrij van stickers, symbolen en opschriften.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

5


COMMUNICATIE

EN CONTACT

DE WEBSITE Ouders, leerlingen en personeel vinden heel wat informatie op onze website www.vtir.be. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt met initiatieven, organisatienieuws en actualiteit. De schoolmenu kan wekelijks worden geraadpleegd.

DE KOERIER Ons schooltijdschrift wordt bedeeld in de loop van het schooljaar. Dit tijdschrift bevat informatie van organisatorische aard over de komende initiatieven en laat de lezer proeven van het boeiende en bruisende leven op onze school.

HET OUDERCONTACT Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met de ouders om hen te laten kennismaken met de school, directie en leraars. Via een brief worden de ouders hierover geĂŻnformeerd. Op 9/9/2011 is er een oudercontact voor de ouders van de nieuwe leerlingen. Ouders krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogische project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, studievordering, prestaties, houding en andere schoolse aangelegenheden. De overige contacten gebeuren in een aangeduid lokaal, verdeeld per leerjaar, op 23/12/2011, 31/3/2012 (uitgezonderd 6 en 7) en 28 of 29/6/2012. Onze school verwacht dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact en dat de ouders de school verwittigen indien dit om een uitzonderlijke reden niet mogelijk is. Om contact op te nemen met onze school, hoeven de ouders niet te wachten tot de geplande oudercontacten. Er kan ook individueel contact opgenomen worden. Een telefoontje volstaat voor een afspraak (051/20 02 88).

6

INFO KOERIER

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

LESDAGINDELING De lessen lopen van 08.30 u. tot 15.05 u. / 16.10 u. / 17.00 u. volgens het leerjaar en de studierichting. Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.05 u. Elk lesuur duurt 50 minuten. Als je ‘s middags thuis of bij familie eet, ben je tussen 13.00 u. en 13.15 u. terug. Je begrijpt dat wie te laat komt de les stoort. Vertrek dus tijdig naar school. De poorten van fiets- en bromfietsstalling gaan dicht om 8.20 u. en 13.15 u. Wie vóór het belsignaal (8.25 u. en 13.20 u.) niet binnen is via de hoofdpoort, is TE LAAT op school. Er wordt geen toestemming gegeven om later toe te komen dan 8.25 u. of om eerder te vertrekken. Omwille van trein- en busverbinding bieden we opvang aan ‘s morgens vanaf 7.30 u. (studiemogelijkheid, ontbijt, ...) en ‘s avonds. Op woensdagmiddag kan je, omwille van o.a. vervoersproblemen, na afspraak met het keukenpersoneel op school eten. kort belsignaal: 8.25 u.: rijvorming 1ste lesuur:

08.30 u. – 09.20 u.

2de lesuur:

09.20 u. – 10.10 u.

voormiddagpauze:

10.10 u. – 10.25 u.

3de lesuur:

10.25 u. – 11.15 u.

4de lesuur:

11.15 u. – 12.05 u.

middagpauze:

12.05 u. – 13.15 u.

5de lesuur:

13.25 u. – 14.15 u.

6de lesuur:

14.15 u. – 15.05 u.

namiddagpauze:

15.05 u. – 15.20 u.

7de lesuur:

15.20 u. – 16.10 u.

8ste lesuur:

16.10 u. – 17.00 u.

kort belsignaal: 10.20 u.: rijvorming

kort belsignaal: 13.20 u.: rijvorming

kort belsignaal: 15.15 u.: rijvorming

Van dit algemene rooster wordt in sommige gevallen afgeweken en hebben de leerlingen een aangepast uurrooster. Dit wordt meegedeeld de eerste schooldag.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

7


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

SCHOOLBUS Onze school beschikt ook over een schoolbus die dagelijks ingezet wordt. Er kan van deze bus gebruik gemaakt worden ‘s morgens, ‘s middags (op woensdag) en ‘s avonds. De bus rijdt enkel richting Ledegem, Rollegem-Kapelle, St. –Elooiswinkel en Oekene. De richtprijs voor een jaarabonnement is € 225 (opstapplaats Ledegem) en € 215 (opstapplaats Oekene). De leerlingen van het 1ste en 2de jaar waarvan de lessen eindigen om 16.10 uur en die met de schoolbus naar huis gaan, blijven in de opvangstudie tot 17.00 uur.

BUS- EN TREIN Voor wie dagelijks met de lijnbus naar onze school komt, kan er een Buzzy Pazz aangevraagd worden. Dit is een abonnement voor jongeren van 6 tot 24 jaar. Dit abonnement kan je via verschillende manieren bekomen:

• •

de lijnwinkel in Roeselare, Stationsplein (bij NMBS-station) van ma tot vrij van 7.15 u. tot 14.45 u.

online bestellen is de vlugste manier, daarvoor heb je een elektronische kaartlezer nodig.

per post aanvragen; Dienst abonnementen De Lijn in je provincie (zie website) met aanvraagformulier en ID-kaart minstens 15 dagen voor aanvangsdatum van je abonnement opsturen

Trein-info op website: www.b-rail.be Ben je jonger dan 26 jaar dan kan je een schooltreinkaart bekomen. Jongeren van 18 jaar en ouder hebben een schoolattest nodig, ondertekend door de schooldirectie, aan het stationsloket af te geven. Leerlingen die met de bus of trein naar school komen, komen rechtstreeks naar school en gaan binnen via de grote witte poort, aan de Leenstraat.

OPVANGSTUDIE T.G.V. OPENBAAR VERVOER Ouders die van mening zijn dat hun zoon of dochter daardoor ‘s morgens te vroeg moet vertrekken of ‘s avonds te lang op een volgende bus of trein moet wachten en die willen vermijden dat hun jongere zinloos in het centrum van Roeselare rondhangt, kunnen vrijwillig gebruik maken van de opvangstudie die wij daarvoor voorzien. Elke morgen vanaf 07.40 u. tot 08.10 u. en ‘s avonds tot 17.00 u. is er mogelijkheid om de wachttijd vóór of na school op het VTI onder begeleiding van een leerlingenbegeleider door te brengen. In die opvangstudie kan gestudeerd worden of kan de leerling aan voorbereidingen of ander schoolwerk beginnen.

Omwille van het pedagogisch comfort van de lessen wordt GEEN toestemming gegeven om de lessen vroeger te verlaten om bus of trein te halen. Ook ‘s morgens worden alle leerlingen tegen 08.25 u. OP SCHOOL verwacht. Ten gevolge van de trein– of busregeling later dan 08.25 u. op school aankomen kan dus niet.

U moet ons dan wel via het persoonlijk inlichtingsformulier bij het begin van het schooljaar melden of u wenst dat uw zoon of dochter van deze dienst gebruik maakt. Alle uitzonderlijke vervroegingen of te laat komen worden overeenkomstig het schoolreglement via de leerlingenbegeleider en de directie geregeld. Ook hier zal er nauwkeurig overwogen worden.

Eén en ander moet het ordevol en rustig school– en lesklimaat ten goede komen.

8

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

STUDIEMOGELIJKHEDEN De avondstudie heeft plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Voor het 1ste jaar telkens van 16.10 u. tot 17.00 u. (eventueel aangevuld met een tweede beurt tot 18.00 u.), voor het tweede jaar op maandag van 16.10 u. tot maximum 18.00 u. en op dinsdag en donderdag van 17.15 u. tot 18.00 u. Voor de 2de en 3de graad: van 17.10 u. tot 18.00 u. of tot 18.40 u. De leerlingen verzamelen onmiddellijk na de lessen op de speelplaats van sectie 3. Ze laten hun fietsen in de fietsenstalling (sporthal).

De betaling van een kostenbijdrage per trimester gebeurt via de schoolrekening. De kosten bedragen € 10 of € 20 per trimester afhankelijk van de duur van de studie. Er wordt geen vermindering toegestaan wanneer de studie niet iedere avond van de week gevolgd wordt. Inschrijven voor de avondstudie is een vrijwillige keuze met de bedoeling ernstig te studeren. De leerling die zich niet aan deze fundamentele afspraak houdt, kan op ieder ogenblik uitgesloten en gesanctioneerd worden.

De leerlingen blijven na het einde van de laatste les en het begin van de avondstudie op school onder toezicht van een leerkracht. De leerling schrijft in voor de hele duur van de avondstudie. Niemand krijgt de toelating om vroeger te vertrekken. Mocht een leerling toch om één of andere reden de studie willen verlaten, dan vraagt hij VOORAF via de schoolagenda de toestemming, getekend door de ouders.

Afwezigheden kunnen slechts toegestaan worden na voorafgaandelijk schriftelijke aanvraag van de ouders en dit enkel via de schoolagenda. Alle afwezigheden worden ook via de schoolagenda gemeld. Onwettige afwezigheden worden opgevolgd en na communicatie met de ouders volgt voor de leerling een sanctie. Wanneer door één of andere voorziene reden de avondstudie vervalt, wordt dit vooraf ingeschreven bij “mededelingen” in de schoolagenda vb.: klassenraad, personeelsvergadering, slechte weersomstandigheden, ...

Na de studie verlaten de fietsers de school langs de hoofduitgang. Driemaal per jaar is er kans om in te schrijven: begin schooljaar, na de kerstvakantie en na de paasvakantie.

INTERNAAT Internaat Zuid maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel. Internaat Zuid biedt plaats aan alle jongens uit de secundaire scholen van de scholengroep én alle meisjes uit het VABI en het VTI. Het internaat berust op 3 pijlers: efficiënte studie, hartelijke opvoeding en deugddoende ontspanning. Binnen de werking krijgt elke pijler een waardige plaats toebedeeld. Het staat buiten kijf dat studie en studiebegeleiding tot de hoofdtaken van een internaatsopvoeder behoren. Het aanbieden van een goed en gestructureerd studieklimaat wordt in het internaat Zuid dan ook hoog in het vaandel gevoerd. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Ook de mensen van internaat Zuid gaan voor deze wijsheid. De boog kan niet altijd gespannen staan. Het leven op internaat doe je met meer dan jezelf alleen. Je leeft samen, met elkaar en door elkaar. Het internaatsgebeuren is een groepsgebeuren. Intern zijn is delen met anderen. Een waarde die vandaag niet meer zo vanzelfsprekend is. Groeien naar verantwoordelijkheid staat hier centraal. Waarden zoals eerlijkheid, respect en beleefdheid vinden ze binnen internaat Zuid zeer belangrijk. Eigen willetjes kunnen niet zomaar worden toegestaan. Bovendien heeft het internaat ook 2 troeven: een eigen, gezonde keuken én een individuele kamer! De richtprijs voor de afzonderlijke kamers is ongeveer € 2620 voor het hele schooljaar, daarbij komen nog de middagmalen die in het VTI genomen en betaald worden.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

9


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

DE FIETSENBERGING De fietsen van ALLE leerlingen die per fiets naar school komen, worden in de fietsenberging onder de sporthal gestald. De bromfietsen worden op de locatie in de Leenstraat geplaatst. Wie per fiets of bromfiets naar school komt stalt die zonder uitzondering op school, NIET in stad. De politie kan die daar zonder verwittiging wegnemen Wie met de fiets komt kan de overdekte en afgesloten fietsenstalling bereiken ofwel via:

de Spiraalbrug aan Koning Albert I laan; automatisch volg je het fietspad dat je leidt naar de fietsenstalling.

Het baantje langs de Mandel (voor wie van de omgeving van het Polenplein komt). Volg het fietspad naast het Wielermuseum en automatisch kom je aan de fietsenstalling.

Je verlaat de kelder via de tegenoverliggende poort en het hellend vlak aan de bar van de sporthal. Bij het naar huis gaan gebeurt dit uiteraard in omgekeerde volgorde. Volg steeds de richtlijnen van de leerlingbegeleiders. ALLE fietsen in de kelder MOETEN op slot gedaan worden. Wie dit niet doet is bij ontvreemding in eerste instantie zelf verantwoordelijk. De fietsenstalling op school wil in de eerste plaats een dienstverlening zijn. De school is echter niet verantwoordelijk voor schade of diefstal. Toch zullen wij al het mogelijke doen om die te vermijden en te vervolgen. Onze school wil absoluut bijdragen tot meer veiligheid bij onze jonge weggebruikers. Wij stimuleren het dragen van een fluohesje en vragen aan de ouders om na te kijken of de (brom)fiets van zoon of dochter in prima staat is.

MIDDAGREGELING – MAALTIJDSYSTEEM - LEERLINGENKAART De leerlingen van een zevende jaar kunnen hun middag buiten de schoolmuren doorbrengen om er hun middagmaal te gebruiken. Zij kunnen van dit ‘privilege’ gebruik maken zonder dat wij in het bezit zijn van een ouderlijke toestemming. Andere leerlingen kunnen enkel thuis, in school of bij familie hun middagmaal nuttigen.

Er wordt gewerkt met een leerlingenkaart. Dit is tevens de maaltijdkaart waarop geld kan geplaatst worden. Met deze kaart kan de leerling betalen in de eetzalen, de mediatheek en de procuur. Deze kaart wordt ook gebruikt bij de ingang van de school (controle aanwezigheid), het ontlenen van boeken in de bibliotheek en buiten de school.

Op andere plaatsen wordt dit niet toegestaan.

KEUZEMOGELIJKHEID

Wat de middagregeling van de 5de en 6de jaren betreft, kunt u alle afspraken nalezen in ons schoolreglement.

Op verschillende plaatsen hangt de weekmenu uit. Dit menu kan je ook raadplegen via www.vtir.be.

Reeds een aantal schooljaren werken wij samen met Scolarest voor het verzorgen van de middagmalen.

10

LEERLINGENKAART

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

Iedere middag kan er gekozen worden welke maaltijd en/of drank genomen wordt. Ter controle van aanwezigheid moet elke leerling die geen toelating heeft om de school te verlaten langs een kassa

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

(ofwel in het schoolrestaurant ofwel in D05 of in D03 of in de feestzaal) passeren (ook al neemt hij geen maaltijd, drank of dessert)

ZIJN WE ONS GELD KWIJT BIJ VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE KAART?

Bij het begin van het schooljaar kunnen de ouders een limiet aanduiden voor het verbruik van hun zoon of dochter per dag.

Neen, deze kaart is er vooral om te weten wie de persoon is die voor ons staat.

WAARVOOR KAN IK DEZE KAART GEBRUIKEN?

MAAR zonder kaart kan er niets gegeten en niets gedronken worden. Deze kaart wordt telkens getoond aan de kassa.

Er kan op gelijk welk tijdstip een overzicht van het verbruik en/of aanwezigheid op school uitgeprint en bezorgd worden.

In de eerste plaats wordt deze leerlingenkaart dus gebruikt als registratiebadge in de verschillende refters.

WAAR KAN ER WAT GEGETEN EN/OF GEDRONKEN WORDEN?

De kaart wordt ook gebruikt bij de ingang van de school (controle), bij het aankopen van huiswerkblaadjes, in de bibliotheek en mediatheek bij het ontlenen van een boek of buiten de school.

SCHOOLRESTAURANT: Voor het nemen van een warme maaltijd zijnde volledig middagmaal, koude of warme dagschotel, een portie frietjes en eventueel een drankje of dessert, dit voor ALLE leerlingen en leerkrachten.

In de mediatheek kan de kaart eveneens gebruikt worden voor het betalen van kleine bedragen zoals het betalen van een kopie voor persoonlijk gebruik of het betalen van een boete bij het te laat indienen van het ontleende boek.

De leerlingen van de andere jaren nemen hun koude maaltijd in de volgende refters: D05: Voor het nemen van een koude maaltijd zijnde zelf meegebrachte boterhammen of broodjes, een belegd broodje, soep en eventueel een drankje of dessert en dit voor de leerlingen van het EERSTE JAAR EN TWEEDE JAAR en leerkrachten.

Wanneer je door omstandigheden je leerlingenkaart niet bijhebt, vraag je een vervangkaart aan je leerlingenbelegeleider. Bij verlies of beschadiging van de kaart wordt een vergoeding van 5 EUR aangerekend voor een nieuwe kaart.

FEESTZAAL: Voor het nemen van een koude maaltijd zijnde zelf meegebrachte boterhammen of broodjes, een belegd broodje, soep en eventueel een drankje of dessert en dit voor de leerlingen van het VIERDE, VIJFDE en eventueel ZESDE JAAR en ZEVENDE JAAR en leerkrachten.

Dit bedrag wordt aangerekend op de schoolrekening. Bij vragen kan u altijd terug bij Els Hanson of Martine Wille of een leerlingenbegeleider.

D03: Voor het nemen van een koude maaltijd zijnde zelf meegebrachte boterhammen of broodjes, een belegd broodje, soep en eventueel een drankje of dessert en dit voor de leerlingen van het DERDE JAAR en leerkrachten. BETALING Bij het begin van een schooljaar wordt een voorschot gevraagd. Dit voorschot is een schatting van het verbruik, in de veronderstelling dat elke schooldag dezelfde maaltijd en/of drank en/of dessert genomen wordt, dit tot aan de herfstvakantie. Het is wel zo dat er telkens een bedrag aan de kaart moet verbonden zijn. Want als er geen bedrag aan de kaart verbonden is, kan er ook geen maaltijd en/of drank en/of dessert genomen worden. Het kassasysteem laat dit niet toe! De overschrijving gebeurt op het volgende nummer IBAN: BE95 7380 1261 3658, BIC: KREDBEBB met vermelding van NAAM en KLAS. Zodra het krediet slechts 20 EUR bedraagt, wordt aan de leerling, indien zij dit wensen, een overschrijvingsformulier meegegeven. Op die manier kan u het krediet verhogen. Er moet wel rekening gehouden worden met een verwerkingstijd van 3 dagen tussen de (eventueel) verschillende financiĂŤle instelling van school en van uzelf. In het weekend worden geen overschrijvingen verwerkt, hou daar rekening mee.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

11


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

MEDIATHEEK De mediatheek is in de eerste plaats een werken studieruimte. Wij vragen daarom om de stilte te respecteren. Er wordt niet gegeten of gedronken. In de mediatheek kunnen de leerlingen met hun leerlingenkaart betalen. Openingsuren MA DI WO DO VR

07.40 u. – 17.00 u. 07.40 u. – 17.00 u. 07.40 u. – 12.00 u. 07.40 u. – 17.00 u. 07.40 u. – 17.00 u.

Toegankelijk Voor leerlingen: · ‘s morgens vanaf 07.40 u. · tijdens de speeltijden · over de middag

Voor personeel: · Tijdens de openingsuren

Wat kan men doen in de mediatheek? o Kranten lezen (De Morgen – Het Nieuwsblad – Het Laatste Nieuws – Wablieft – De Weekbode) o Tijdschriften lezen (± 70 tal) § algemene tijdschriften zoals Humo, Knack, Sport Magazine, Nest, … § vaktijdschriften zoals Dobbit, Bouwbedrijf, Beton, De Vlaamse Houtdraaier, Houtwereld, Garage, Metallerie, EOS, Netwerk, … • Er staan 22 computers beschikbaar voor de leerlingen § met Internet (alleen voor schoolwerk), met cd-rom station § mogelijkheid tot uitprinten (5 cent per blad) o Er is informatie aanwezig over ‘verder studeren’, werk zoeken, vakantiejob zoeken, studeren in het buitenland,… o Men kan er informatieve boeken (non-fictie) ontlenen. Deze zijn gerangschikt volgens het Siso-systeem (net als in de openbare bibliotheken) Vb. Categorie 640-690: Techniek Subcategorie: 690: Bouwkunde 695: Gebouwen 695.4: Onderdelen van gebouwen 695.45: Trappen o De catalogus van alle werken uit de bibliotheek en de mediatheek staat op computer (opzoeken kan via auteur, trefwoord, titel, stuk v/e titel) o Woordenboeken, atlassen, algemene encyclopedieën, catalogussen, … raadplegen. o Er liggen brochures, folders over schoolreizen, cultuur, uitstappen,… o Er staat een rek met jongeren informatie (van het Stedelijk Jeugdcentrum DieZie) over o.a. drugs, roken, ADHD, holebi-jongeren, rijbewijzen halen, wegcode, het CLB … o Men kan er fotokopieën (beperkte hoeveelheid) laten maken (5 cent per kopie) o Men kan er huiswerk maken of studeren o Er liggen oude tijdschriften waar uit geknipt mag worden o Men kan er documentatie zoeken voor schoolwerken, gip, …

12

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EEN

SCHOOLDAG OP ONS

VTI

SCHOOLBIB LEERLINGEN De bibliotheek is elke dag open en heeft dezelfde openingsuren van de mediatheek Openingsuren MA 07.40 u. – 17.00 u. DI 07.40 u. – 17.00 u. WO 07.40 u. – 12.00 u. DO 07.40 u. – 17.00 u. VR 07.40 u. – 17.00 u. Er wordt een bijdrage van € 1 gevraagd, zodra de leerling voor de eerste maal van de bibliotheek gebruik maakt. Dit is de enige en maximale bijdrage. Dit bedrag wordt via de schoolrekening vereffend. Wie een boek te laat binnen brengt, betaalt € 0,75 per week. Dit wordt dan ook vereffend via de schoolrekening.

OPBERGKASTJES OP SCHOOL Gedaan met zware rugzakken of boekentassen! Leerlingen kunnen één van de opbergkastjes huren die op school op verscheidene plaatsen aangebracht zijn. Ze bieden de leerlingen de kans om hierin enkele spullen van hun persoonlijk gerei op te bergen. Zo kunnen zij er cursussen, teken– en sportgerei, fiets– of bromfietshelmen e.a. in opbergen en verlichten ze de last van een zware schooltas. Leerlingen die zo’n kastje wensen te gebruiken, kunnen een kastje huren per schooljaar. De huurprijs per schooljaar bedraagt € 13, ongeacht het moment waarop de huur start of wordt beëindigd. Daarenboven betaalt de huurder bij het begin van de huurperiode een waarborgsom van € 10. Bij inlevering van de originele sleutel wordt de waarborg via de laatste schoolrekening terugbetaald. De aflevering van de sleutel en de betaling gebeuren bij het afhalen van het materiaal en werkkledij. Je kan hiervoor terecht bij Mevr. Martine Wille.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

13


HET VTI:

EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR IEDEREEN

ZORG VOOR IEDEREEN Geïntegreerde zorg op onze school: een taak van ons allen ! ZORG VOOR IEDEREEN ! basis zorg eerste LIJN

OUDERS

OMGEVING

(de context)

Bestuurspersoneel: directie, technisch-adviseurs(-coördinator) Personeel met bijzondere pedagogische taken Het onderwijzend personeel: klassenleraar, -lerares / vakleraar, -lerares Het onderhouds- en keukenpersoneel

ONDERSTEUNEND PERSONEEL Pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning: jaarverantwoordelijken/leerlingenbegeleiders,procuur, onthaal, drukkerij, EHBO, mediatheek, … De begeleidende klassenraad tweede LIJN

GOK-team

INTERNE begeleidingsdiensten, geleid door de directie: Ondersteunende interne zorg GOK-team

CLB-overleg CLB-verantwoordelijken derde LIJN

gon-begeleiding

Werkgroepen

EXTERNE diensten, hulpverleners en deskundigen Comité Bijzondere Jeugdzorg, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Time-out-projecten, artsen, politie, …

BASISZORG DOOR OUDERS EN OMGEVING Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. We willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind en dit liefst van bij het begin. We zien ouders als een onmisbare schakel om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders kennen immers hun kind het best en beschikken vaak over belangrijke informatie die wij nodig hebben om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Relevante informatie doorgeven over leerproblemen, leerstoornissen, gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz. behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders. Daarom hechten we een enorm belang aan de communicatie met en de betrokkenheid van ouders. Het is de rode draad doorheen alle niveaus van zorg binnen onze school.

14

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

Ouders worden gezien als volwaardige gesprekspartners. Het is van belang dat jongeren voelen dat hun ouders achter de leraren staan. Dit komt het onderwijsleerproces enkel ten goede. Indien bepaalde doelen niet gehaald worden, moet er op een constructieve manier bijgestuurd worden. Belangrijk hierbij is dat alle partijen hun aandeel zien. Indien ouders met twijfels zitten, vragen we deze zo snel mogelijk te melden. Zo kunnen we tijdig overleg plegen om opnieuw als één blok achter de jongere te staan. Om leerlingen de beste kansen te bieden op een succesvolle schoolloopbaan is het heel belangrijk dat ze goed worden opgevolgd door hun ouders, dat ze gestimuleerd worden om regelmatig aanwezig te zijn op school, dat de anderstaligen ook buiten de school de kans krijgen om Nederlands te praten en dat er een goed contact is tussen ouders en school dat gebaseerd is op respect voor wederzijdse rechten en plichten.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


HET VTI:

EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR IEDEREEN

BESTUURSPERSONEEL Het bestuurspersoneel bestaat uit het directieteam, samen met de technisch adviseur coördinators en het team technisch adviseurs. Het bestuurspersoneel ondersteunt een team van leerkrachten, ondersteunend personeel, keuken- en onderhoudspersoneel dat instaat voor de dagdagelijkse realisatie van het christelijk opvoedingsproject van onze school. De technisch adviseurs staan in voor o.a. de organisatie van de werkopdrachten en stages, de aankoop van materiaal en materieel, de veiligheid van de werkplaatsen, de samenwerking met de bedrijven, enz…. De directieleden hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke.

DE LEERKRACHT De leerkracht is de persoon bij uitstek om de eerstelijns begeleiding van leerlingen op zich te nemen. Hij is immers de eerste die geconfronteerd wordt met signalen en moeilijkheden. Het begeleidend omgaan met leerlingen is een basiscomponent voor de dagelijkse interactie tussen leerkrachten en leerlingen in de klas en daarbuiten.

DE KLASSENLERAAR De klassenleraar is de spilfiguur in de begeleiding. Hij of zij is door zijn nabijheid het meest geschikt om de eerste signalen op te vangen en aandacht te hebben voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. Hij of zij volgt nauwgezet elke leerling van zijn klas en rapporteert in de agenda aan de ouders. Bij hem kunnen leerlingen en ouders op de eerste plaats aankloppen wanneer zij vragen hebben. Wanneer nodig contacteert de klassenleraar rechtstreeks de ouders. De klassenleraar speelt ook een belangrijke rol in het 'Leren leren'. Regelmatig spreekt men in de klas over studiemethode: wat, wanneer en hoe studeren? Hij begeleidt de leerling die steeds moet zoeken naar de voor hem efficiëntste methoden.

DE VAKLERAREN Vakleraren volgen de vorderingen van de leerlingen voor hun vak. Ook zij geven tips voor het leren verwerken van de leerstof. Bij moeilijkheden geven ze extra uitleg. Door de vakleraren worden 'inhaallessen' gegeven. Dit gebeurt in de regel over de middag of na schooltijd. Via de schoolagenda worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

DE JAARVERANTWOORDELIJKE/LEERLINGBEGELEIDER De jaarverantwoordelijken/leerlingbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Ze kunnen zich steeds onmiddellijk vrijmaken indien er problemen zijn (vb. pesterijen, storend gedrag, …). Ze zorgen voor het dagelijks toezicht en zorgen er op deze manier voor dat de drempel laag wordt gehouden waardoor de leerlingen voor allerhande vragen bij hen terecht kunnen. Ze zijn steeds bereid voor een gesprek in vertrouwen en hebben een ondersteunende sanctionerende rol. Ook de sociale en culturele schoolactiviteiten vallen onder hun bevoegdheid. Zij zorgen er tenslotte ook voor dat de leerlingenadministratie (dossier, afwezigheden, briefwisseling, …) op punt staat.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

15


HET VTI:

EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR IEDEREEN

EHBO In het EHBO lokaal kunnen leerlingen de eerste hulp krijgen bij eventuele ongevallen. Onder begeleiding kunnen leerlingen ook hun permanente medicatie innemen.

DE SCHOOLINTERNE ONDERSTEUNENDE ZORG Als hoofdtaak gaat hij/zij de leerlingen individueel methodisch begeleiden rond schoolgerelateerde onderwerpen (sociale vaardigheden, studieproblemen, pesten, identiteit, spijbelen, …). Deze persoon houdt de individuele begeleidingsplannenp bij en zorgt, samen met de jaarverantwoordelijke, voor evaluaties en opvolging. Er wordt intens samengewerkt met de jaarverantwoordelijken/leerlingenbegeleiders (indien niet dezelfde persoon) en alle personeelsleden maar ook de samenwerking met het CLB is essentieel (doorverwijzing, advies, heroriëntering, …) Het is mede de taak van de interne zorgbegeleider om dossierinfo te verwerven en samen met de jaarverantwoordelijke dossierinfo door te geven aan betrokken leerkrachten. Contacten met ouders, externe diensten (vb. het Kompas, time-out) worden onderhouden. Deze persoon werkt mee aan de uitbouw van een zorgbeleid binnen de school. Zij of hij is zoveel als mogelijk aanwezig bij de leerlingen tijdens pauzes en helpt activiteiten organiseren die het welbevinden van de leerlingen verhogen.

GOK-TEAM De thema’s die wij in ons GOK-project hebben weerhouden zijn cruciaal voor de verder uitbouw van onze school. Binnen ons christelijk opvoedingsproject is een basis van gelijke onderwijskansen essentieel. De combinatie van een kwalitatieve opleiding met speciale aandacht voor de ontwikkeling van essentiële attitudes, moet daarom sterk geaccentueerd worden. Het GOK-dossier is in de eerste plaats beleidsvormend en zal structuren aanreiken, zowel aan leerlingen, ouders en leerkrachten om deze doelen te bereiken. Het verder uitbouwen van onze geïntegreerde zorg, de ondersteuning en de nascholing van onze leerkrachten en de specifieke werkvormen om onze leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen / studie- en gedragsproblemen bij te staan, horen bij de doelstellingen van ons GOK-beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet enkel onze taak is om jongeren kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen. Wij geloven ook dat het tot ons takenpakket behoort jongeren te motiveren en te stimuleren. Het VTI wil haar vakkundigheid blijven uitbouwen om elke leerling optimale kansen te bieden. Een geëngageerde communicatie binnen het korps zorgt er bovendien voor dat het GOK-beleid de opdracht van de hele school wordt.

16

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


HET VTI:

EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR IEDEREEN

CLB Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: • het leren en studeren; • de onderwijsloopbaan; • de preventieve gezondheidszorg; • het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB VZW Kattenstraat 65, 8800 Roeselare (Tel 051/25 98 50 – Fax 051/24 34 88 - info@clbroeselare.be - www.clbroeselare.be). Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

LEERLINGENRAAD In de juniorleerlingenraad van de eerste graad en in de leerlingenraad (vanaf de tweede graad) kunnen leerlingen nadenken over en meewerken aan initiatieven die het samenleven op school bevorderen. Als spreekbuis van de leerlingen krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op school. Elk schooljaar worden vertegenwoordigers vanaf het 3de jaar uitgenodigd om in de raad te zetelen. Zij kiezen een voorzitter en een secretaris. Vanuit de leerlingenraad zetelen 3 vertegenwoordigers in de schoolraad.

DE OUDERRAAD Als spreekbuis van de ouders wil de ouderraad op een opbouwende wijze meedenken en meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen. Zij richt zowel ontspannende als vormende activiteiten in voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei schoolinitiatieven.

DE SCHOOLRAAD In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijs op school, waarvoor het schoolbestuur (de inrichtende macht) de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk vanuit zijn eigen invalshoek en in de geest van het christelijke opvoedingsproject, komen zij op voor de opleiding en de opvoeding van de leerlingen aan onze school.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

17


HET VTI:

EEN ZORGZAME SCHOOL VOOR IEDEREEN

KTIW Je bezit (veel) vrije tijd en je wil je zinvol inzetten voor anderen en voor jouw school? Je hebt zin voor avontuur en je wil eindelijk eens een stukje van die wijde wereld zien? Je wil in contact komen met leeftijdsgenoten maar weet niet precies hoe? Je wil je engageren? En je wil af en toe tot rust komen? Dan is dit misschien iets voor jou! Activiteiten het hele jaar door (zie ook www.ktiw.be) - met ASPI (1ste-2des-3des) - met KTIW (4des + 3de graad): Echt een aanrader! Dit is MEER dan een jeugdbeweging! Een beweging voor jongeren uit de lagere graad, evangelistisch geduid met als leidraad: zien, oordelen, handelen.

HET VTI VAN ROESELARE: EEN SPORTIEVE SCHOOL ! Het VTI bruist van sportief talent ! Wij willen een sportieve loopbaan ondersteunen en zoeken samen met de jongeren naar een gezond evenwicht tussen de schoolloopbaan en de sportieve carrière. Onze school wil alle jongeren extra aanmoedigen om te sporten en te bewegen. Buiten de lestijden staan onze speelplaatsen en moderne sportinfrastructuur ter beschikking van de leerlingen en leerkrachten. Over de middag worden er verschillende sporten aangeboden. Muurklimmen, badminton, voetbal, volleybal, basketbal, pingpong, enz… komen aan bod. De sportleerkrachten, opvoeders en leerkrachten zorgen voor de organisatie en de begeleiding. In samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport worden ploegsporten in competitieverband aangeboden. Deze competitiewedstrijden gaan door op woensdagnamiddag.

18

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


LEREN

IN AL ZIJN ASPECTEN

ONZE STUDIERICHTINGEN

ROE

SEL

ARE

Na 7 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

Certificaat Secundair na Secundair Secundair na Secundair : 7 de jaar BOUWCONSTRUCTIE PLANNINGSTECHNIEKEN

HOUTCONSTRUCTIE PLANNINGSTECHNIEKEN

COMPUTERGESTUURDE MECH. PROD. TECHNIEKEN

STUUR - en BEVEILIGINGSTECHNIEKEN

TBP

THP

TMP

TSV

Diploma secundair onderwijs DERDE GRAAD: 5

de

en 6

de

Na 6 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

jaar

BOUWTECHNIEKEN

BOUW- EN HOUTKUNDE

HOUTTECHNIEKEN

MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN

AUTOTECHNIEKEN

ELEKTROMECHANICA

ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA

ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN

SBT

TBH

SHT

SMV

SAT

TEM

TEA

SEI

TIW

Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs TWEEDE GRAAD: 3 de en 4 de jaar BOUWTECHNIEKEN

BOUW- EN HOUTKUNDE

HOUTTECHNIEKEN

MECHANISCHE TECHNIEKEN

ELEKTROMECHANICA

ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA

ELEKTROTECHNIEKEN

INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN

SBT

TBH

SHT

SMT

TEM

TEA

SET

TIW

Getuigschrift eerste graad secundair onderwijs EERSTE GRAAD: 1 ste en 2 de jaar BOUW - EN HOUTTECHNIEKEN

MECHANICA - ELEKTRICITEIT

TBH

TME

INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN

TIW

1ste LEERJAAR A optie 2 : TECHNIEK - WISKUNDE - TALEN

optie 1 : TECHNIEK 1A1

ROE

SEL

1A2

ARE

Na 7 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

Diploma secundair onderwijs 7 de jaar DAKWERKEN

RENOVATIE BOUW

WEGENBOUW MACHINES

INDUSTRIELE HOUT BEWERKING

DECORATIE EN RESTAURATIE SCHILDERWERK

INDUSTRIELE ELEKTRICITEIT

INDUSTRIEEL ONDERHOUD

CARROSSERIE SPUITWERK

BDA

BRE

BWE

BIH

BDR

BIE

BIO

BCA

Studiegetuigschrift van het 2 de leerjaar van de 3 de graad secundair onderwijs DERDE GRAAD: 5 de en 6 de jaar RUWBOUW

RUWBOUW AFWERKING

BOUWPLAATSMACHINIST

HOUT BEWERKING

SCHILDER WERK EN DECORATIE

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

WERKTUIGMACHINES

CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES

CARROSSERIE

BRU

BRA

BBM

BHO

BSD

BEI

BWM

BCS

BCR

Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs TWEEDE GRAAD: 3 de en 4 de jaar BOUW

HOUT

SCHILDER WERK EN DECORATIE

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

BASISMECHANICA

BBO

BHT

BSD

BEI

BAM

Getuigschrift eerste graad secundair onderwijs EERSTE GRAAD: 1 ste en 2 de jaar BOUW - HOUT

DECORATIE HOUT

ELEKTRICITEIT - METAAL

BBH

BDH

BEM

1ste LEERJAAR A of 1ste LEERJAAR B 1A

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

1B

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

19


LEREN

IN AL ZIJN ASPECTEN

CONCRETE ORGANISATIE VAN ONS EVALUATIESYSTEEM Periodiek willen de leraars nagaan of je tot op dat ogenblik de leerstof verwerkt hebt en de gewenste studievorderingen maakte. De school behoudt zich het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden van de onderstaande werkwijze af te wijken. Algemeen :

BSO (uitz. 7 BSO) Deze leerlingen worden “permanent” (dit is voortdurend) geëvalueerd op hun dagelijkse inspanningen door middel van taken, schoolwerk, opdrachten, … Om een groter geheel te overhoren spreekt de leraar met de klas af om tijdens de les een synthesetoets af te nemen.

Het schooljaar bestaat uit vier evaluatieperioden die telkens worden afgerond met een klassenraad (september – allerheiligenvakantie / allerheiligenvakantie – kerstvakantie / januari – paasvakantie / 3de trimester). In totaal worden er 7 rapporten voorzien: telkens na een klassenraad (= 4) en ook halverwege de 1ste, 3de en 4de periode. Deze rapporten geven een overzicht van je resultaten, je vorderingen en je attitudes (leerhouding en gedrag)

7 BSO

TSO (uitz. 5 & 6TTK)

Voor bepaalde klassen van het 5de, 6de en 7de is er een stage(periode). Deze stage wordt geëvalueerd en bijgestuurd. De resultaten spelen mee in de eindbeoordeling.

Voor deze leerlingen heeft het schooljaar drie trimesters met telkens proefwerk op het einde van elk trimester. De proefwerken worden gemaakt op halve, lesvrij gemaakte dagen op het einde van elk trimester. 5 & 6 TTK Voor deze leerlingen heeft het schooljaar twee semesters met telkens proefwerk op het einde van elk semester. De proefwerken worden gemaakt op halve, lesvrij gemaakte dagen op het einde van elk semester. Voor de paasvakantie zijn er ook van enkele vakken mondelinge proefwerken voorzien. Op het einde van het 2de semester (juni) zijn er proefwerken gebaseerd op de leerstof van januari tot juni, ook al zijn er mondelinge proefwerken voor dit vak geweest voor de paasvakantie.

Deze leerlingen worden ook permanent geëvalueerd maar zij hebben op het einde van het 1ste en 3de trimester ook twee proefwerkdagen met proefwerk in de voormiddag en studie in de namiddag. Er zijn twee proefwerken algemene vakken en twee proefwerken technische vakken. STAGE

Gip De leerlingen van de uitgangsjaren (alle 6de BSO en TSO en 7de BSO-jaren) leggen ook een geïntegreerde proef af. Dit jaarwerk wordt eind januari door een jury geëvalueerd en bijgestuurd. In juni verdedigen de leerlingen hun jaarwerk. De resultaten spelen mee in de eindbeoordeling. Organisatie De proefwerkenregeling wordt je uiterlijk drie weken op voorhand meegedeeld via de klassenleraar en via een brief aan je ouders. Bijkomende proeven worden slechts heel uitzonderlijk opgelegd door de delibererende klassenraad. Andere regelingen betreffende af te leggen proefwerken (vb. bij officieel vastgestelde leerstoornissen) kunnen afgesproken worden met de betreffende vakleraren (eventueel na overleg met de mensen van het GOK-team).

DE OVERGANGEN GEDURENDE HET SCHOOLJAAR Het schooljaar begint op 1 september. Ook de vorming en de opleiding begint dan. Daarom moet het veranderen van studierichting of niveau zoveel mogelijk vermeden worden. In sommige, weloverwogen en gegronde gevallen is de overgang naar een andere richting of niveau verantwoord. Elke overgang moet wel eerst met de directie overlegd worden. Wijzigen van leerjaar of niveau in de loop van het schooljaar is - behalve voor de 6de leerjaren - voor de andere leerjaren onder bepaalde voorwaarden toegelaten mits het in acht nemen van de uiterste toegestane datum.

20

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


PRAKTISCHE

INFO

INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN A. Uw zoon/dochter is nieuw ingeschreven in een eerste jaar (1A of 1B). Voor een geldige inschrijving vragen wij volgende getuigschriften/attesten zo spoedig mogelijk binnen te brengen, indien in uw bezit: • een KOPIE van het laatste (recentste) schoolrapport • het getuigschrift van basisonderwijs (geslaagd in 6de leerjaar) • of het attest van gevolgde leerjaren (na 5de leerjaar of 6de leerjaar zonder slagen) • of het attest buitengewoon lager onderwijs • voor leerlingen ingeschreven in 1B die een getuigschrift van basisonderwijs behaalden: een advies van het CLB, persoonlijk af te halen bij het CLB verbonden aan de lagere school voor 1 september! • Een kopie van de BaSO-fiche. B. Uw zoon/dochter is nieuw ingeschreven in een ander leerjaar. Uw zoon/dochter volgde een volledig schooljaar in het secundair onderwijs in een andere school. Onze administratieve dienst vraagt zelf het volledige dossier op aan uw vroegere school. Indien in uw bezit vragen wij u de volgende attesten van het laatst gevolgde schooljaar: • en kopie van het laatste (recentste) schoolrapport en het besluit van de klassenraad; • voor de 7de jaren: een kopie van uw diploma/studiegetuigschrift van het 6de jaar. De afgifte van deze attesten kan gebeuren bij de inschrijving of zo spoedig mogelijk binnen de kantooruren op het secretariaat tijdens de vakantie. De openingsdagen: van 1 juli 2011 tot 9 juli 2011 en van 16 augustus 2011 tot 31 augustus 2011 telkens van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u. Een inschrijving is pas definitief nadat alle vereiste attesten of getuigschriften werden afgeleverd. Midden augustus wordt een brief met afspraken voor het nieuwe schooljaar toegestuurd.

HANDBOEKEN, SCHOOLGEREI EN MATERIAAL, VERHUUR OPBERGKASTJE, WERKKLEDIJ EN GEREEDSCHAP Leerlingen die inschrijven voor 10 juli krijgen een bestelformulier mee bij de inschrijving. Een brief met informatie, data voor afhaling van de boeken, schoolgerei, materiaal, werkkledij en gereedschap wordt in de loop van augustus opgestuurd. Leerlingen die inschrijven na 15 augustus krijgen zowel het bestelformulier als de brief met alle nodige informatie direct mee. Het afhalen en afrekenen van de boeken, het passen en meenemen van de werkkledij en het afrekenen van het materieel (werkgereedschap) gebeuren op deze dagen per leeftijdsjaar: • De 1ste jaren op vrijdag 19/08/11 • De 2de jaren op maandag 22/08/11 • De 3de jaren op dinsdag 23/08/11 • De 4de jaren op woensdag 24/08/11 • De 5de jaren op donderdag 25/08/11 • De 6de en 7de jaren op vrijdag 26/08/11 Locatie: De boekenbedeling gebeurt in de kleine refter (D03). Het passen van de werkkledij gebeurt in de feestzaal. Het bekijken en afrekenen van het materieel gebeurt in de feestzaal. Het huren van een opbergkastje gebeurt in de feestzaal. Telkens van 9.00 u. tot 11.30 u en van 14.00 u. tot 16.30 u. De boekenbedeling, het afrekenen van de kledij en het afrekenen van het materiaal gaat, tegen contante betaling of via bancontact (geen visa).

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

21


PRAKTISCHE

INFO

SCHOOLKOSTEN Omwille van de verscheidenheid tussen de verschillende studierichtingen krijg je bij de inschrijving of bij het begin van het schooljaar een lijst van kosten en bijdragen voor je studiejaar. Er wordt normaal zesmaal per jaar een rekening opgestuurd naar je correspondentieadres. Die bestaat uit een overschrijving met een gedetailleerde uitleg van de te betalen bedragen. Op deze rekeningen vind je algemene onkosten (drukwerk, maaltijden, cultuur, infoblad, ...) evenals specifieke onkosten per studierichting (aankoop materiaal,...). De betaling gebeurt door overschrijving op ibannummer BE47 4675 0143 1180 en BIC: KREDBEBB uiterlijk 1 maand na de uitreikdatum. Wees stipt met de betalingen. Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.

STUDIEBEURS U kunt uw aanvraag online of op papier indienen. Aan onze eerstejaars wordt een blanco aanvraagformulier meegegeven. Via de jaarverantwoordelijken/leerlingenbegeleiders kunnen leerlingen van de overige jaren eveneens een blanco formulier bekomen. Meerdere aanvragen per gezin kunt u in één keer indienen. Omdat het invullen van dit formulier voor sommige mensen toch een moeilijke opgave is, willen we graag informeren omtrent initiatieven die u een handje helpen. • Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Sociaal Huis Welwel enkele zitdagen voor het invullen van de studietoelagen. • Indien u dit wenst, kunnen we na afspraak samen het aanvraagformulier persoonlijk en discreet invullen. Hiervoor kan u terecht bij onze GOK-coördinator (051 20 02 88). • Vóór de H. Geestviering en het oudercontact van vrijdag 9 september kan u van 16.10 tot 19.00 terecht in het GOKlokaal (V-blok – speelplaats 1ste jaar) voor het invullen van het aanvraagformulier. Uiteraard vragen we om de nodige documenten mee te brengen.

22

INFO KOERIER

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


PRAKTISCHE

INFO

ORGANISATIE BEGIN SCHOOLJAAR 2011-2012 Aanwezig eerste schooldag donderdag 1 september 2011

8.20 u.:

nieuw ingeschreven leerlingen van 1A of 1B verzamelen op de speelplaats van het eerste jaar voor het onthaal en een geleide rondgang in de school, samen met de klassenleraar

9.15 u.:

nieuw ingeschreven leerlingen van alle andere jaren verzamelen op de speelplaats van het derde jaar voor onthaal en een geleide rondgang in de school

10.10 u.: alle leerlingen zijn aanwezig in school 10.20 u.: normale lesdag begint voor alle leerlingen 16.10 u.: einde eerste schooldag voor de eerstejaars. 17.00 u.: einde eerste schooldag voor alle leerlingen. Alle leerlingen brengen vanaf de eerste schooldag hun schooltas, SCHOOLAGENDA (indien al in bezit via de boekenbedeling) en schrijfgerei mee. Schoolbus donderdag 1 september 2011 De schoolbus rijdt niet op donderdagmorgen 1 september maar WEL op donderdagavond. De nieuwe leerlingen verzamelen na de les op de speelplaats van het 1ste jaar voor info en afspraken omtrent de schoolbus. De leerlingen die reeds eerder gebruik maakten van de schoolbus verzamlelen onmiddellijk na de les aan de parking Albert I-laan. Opvang begin schooljaar Omwille van de schoolbus of vervoersredenen (bus/trein later dan 16.30 uur) is er opvang vanaf donderdagavond 1 september 2011. De eerstejaars verzamelen na de les op de speelplaats van het 1ste jaar voor info en afspraken omtrent de opvang. Avondstudie begin schooljaar De avondstudie start op maandagavond 12 september 2011. Alle ingeschreven leerlingen verzamelen na de les op de speelplaats van het eerste jaar voor info en afspraken omtrent de avondstudie. H. Geestviering en oudercontact nieuwe leerlingen Het is goed dat ouders, leerlingen en leerkrachten heel even tijd maken om al die verwachtingen en dromen die bij het begin van een nieuw schooljaar opborrelen rustig op een rijtje te zetten. Dat doen wij in een Heilige Geestviering waarop wij geĂŻnteresseerde ouders van alle leerlingen en alle personeelsleden van ons VTI van harte uitnodigen op VRIJDAG 9 SEPTEMBER om 19.00 uur in de KERK van de BREMSTRUIK (vlakbij het VTI). Daarna, omstreeks 19.45 u., verwelkomen wij op school de ouders van de NIEUWE LEERLINGEN voor een OUDERCONTACT, omdat wij de onderlinge samenwerking en de communicatie met ouders, leerlingen en de school belangrijk vinden. De ouders van de eerstejaars worden in de feestzaal onthaald en de ouders van nieuwe leerlingen uit andere jaren ontmoeten wij in D003 of D005. U wordt er door de directie en de ouderraad verwelkomd en maakt er kennis met de klassenleraar en leerlingenbegeleider van uw zoon of dochter.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

INFO KOERIER

23


K IE

SEL

ARE

N

ROE

EE

N

VO

O

R

TE

C

H

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT LEENSTRAAT 32-58 8800 ROESELARE TEL: 051 20 02 88 FAX: 051 20 39 81 WWW.VTIR.BE

Info koerier  

Info koerier VTI Roeselare Een infobrochure voor onze nieuwe leerlingen.

Info koerier  

Info koerier VTI Roeselare Een infobrochure voor onze nieuwe leerlingen.

Advertisement