Tr ziz

Page 1

Версія: 1 Дата: 25.01.2016 Сторінка: 1

П 14-01-2016 - І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Сторінок: 11

ПОРЯДОК ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

П 14-01-2016 - І

Затвердив: Керівник Органу з оцінки відповідності Погодив: Начальник відділу з оцінки відповідності Розробив: Керівник з якості

Підпис, дата Макар Я.Р. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016

79052 ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 233А


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ.................................................................................................................................................... 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ...................................................................................................................................... 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ............................................................................................................................... 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................. 4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................................ 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ............ 4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «ЕКСПЕРИЗА ТИПУ» ............................ 4 Лист ознайомлення ............................................................................................................................................ 10 Лист реєстрації змін ............................................................................................................................................ 11

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 11


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності засобів індивідуального захисту в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761, (далі – Технічний регламент, ТР), відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання засобів індивідуального захисту, далі – ЗІЗ та є обов’язковим для застосування в ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 27.08.2008 № 761 ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 1022010, IDT) ДСТУ ISO 9001:2015 Національний стандарт України. Системи управління якістю ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004) ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління (ISOIEC 17021:2006, IDT). П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 11


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до технічного регламенту модулів оцінки відповідності, технічного регламенту засобів індивідуального захисту, стандартів та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761 розроблений без урахування вимог директив Європейського Співтовариства. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності засобів індивідуального захисту згідно вимог цього порядку та заявленого вибору модулів юридичними або фізичними особами. 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає продукція під дію технічного регламенту? 2) До якої категорії відноситься засіб індивідуального захисту? 6.2 Технічний регламент для оцінки відповідності продукції передбачає можливість використання наступних модулів та процедур оцінювання:

- Модуль А (внутрішній контроль виробництва машини) – І категорія; - Модуль В (Перевірка типу)+ Модуль С (відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва) або Модуль D (відповідність типові продукції шляхом забезпечення належної якості виробництва)- ІІ і ІІІ категорія. 6.3 ООВ «Західний ЕТЦ» не проводить оцінювання За модулем D, оскільки не акредитований у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008. 6.4 Процедуру за модулем А виробник або уповноважений представник проводить без залучення Призначеного Органу з оцінки відповідності.

7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Експериза типу»

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 11


7.1 Процедуру оцінки відповідності ЗІЗ за модулем «В» виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1. 2 7.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно

Ф 7.2-01-ХХ. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 17 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати типовий зразок. 7.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01-ХХ. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03-ХХ. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 7.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки

відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01-ХХ і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01ХХ. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01-ХХ. 3 7.5 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01-ХХ. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору.

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 11


7.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (ліцензійна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01-ХХ. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01-ХХ) та затверджених розрахунків вартості робіт. 4 7.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому

плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06-ХХ. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5 7.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02-ХХ). 7.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань ЗІЗ слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01-ХХ. 6 7.10 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01-ХХ. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04-ХХ та акту ідентифікації Ф 7.4.1-0-5-ХХ передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. 7 7.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01-ХХ. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01-ХХ, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 8 7.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01-ХХ керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01-ХХ. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 11


9

7.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

експертизу

типу

Ф

7.7.1-02-ХХ

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки. 10 7.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається

ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-01-ХХ, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02-ХХ. 7.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 11


Схема 1 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА РЕЄСТРАЦІЯ

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 11


9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Ф 7.2-01-ХХ Ф 7.2-03-ХХ Ф 6.1.1.1-01-ХХ Ф 7.2.1- 01-ХХ Ф 4.1.2.1-01-ХХ Ф 7.4.1-01-ХХ Ф 7.4.1-04-ХХ Ф 7.4.1-05-ХХ Ф 7.7.1-01-ХХ Ф 7.6.1-01-ХХ Ф 4.1.3.2-02-ХХ Ф 4.1.3.1-04-ХХ Ф 4.1.3.1-02-ХХ М 4.1.2-01-ХХ М 8.3-01-ХХ І 4.6-01-ХХ М 7.4.1-01-ХХ

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Ліцензійна угода Журнал реєстрації ліцензійних угод Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 11


Лист ознайомлення № п/п

Прізвище Ім’я По батькові

Посада

Дата

Підпис


Лист реєстрації змін Редакція

№ зміни

дата введення в дію

П 14-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

причина внесення змін

короткий зміст

сторінка. 11 з 11