Page 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН П 15-01-2016 - І

Контрольний екземпляр

Затверджено та введено в дію наказом № 1-2016 від 25.01.2016р. Розробив В.І. Сущенко

ЛЬВІВ 2016


ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ...............................................................................................................................3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ...............................................................................................................3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ .......................................................................................................3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ........................................................................................................3 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ..................................................................................................................4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ..........................................................................................4 6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ......................................................................................................................................5 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА МАШИНИ» .....................................................6 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» ..........................................................................................................................6 9 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ..............10 10 ВИМОГИ ДО НЕЗАВЕРШЕНОЇ МАШИНИ ......................................................................12 11 ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ МАШИН .............................................................................12 12 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.......................................13 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ..............................................................................................................15

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 15


1

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності машин в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно-технічний центр» Державного підприємства «Західний експертнотехнічний центр Держпраці» вимогам Технічного регламенту безпеки машин затвердженого Постановою КМ від 30 січня 2013р. № 62, з змінами внесеними Постановою КМ № 632 від 28.08.2013р., далі – Технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок є обов’язковим для застосування аудиторами ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про захист прав споживачів» (Закон № 1023-XII від 12.05.1991 р. з змінами і доповненнями). Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Технічний регламент безпеки машин. Затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 з змінами і доповненнями. Технічний регламент модулів оцінки відповідності. Затверджений постановою КМУ від 07.10.2003 № 1585, із змінами та доповненнями. ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. ІSО/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – вимоги для органів, що сертифікують продукцію. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004). ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги. 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту безпеки машин, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 15


5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Цей порядок розроблений згідно вимог Технічного регламенту безпеки машин та процедур оцінки відповідності, які відповідають вимогам ІSО/IEC 17065:2012 і діють в ООВ «Західний ЕТЦ». Технічний регламент безпеки машин розроблено з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС та встановлює вимоги до машин* щодо захисту життя або здоров’я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедури оцінки відповідності машин та вимоги до їх обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію. * Терміни «машина» та «устаткування» вказані в п.2. Технічного регламенту. Для всіх машин та устаткування, на які поширюються вимоги та процедури Технічного регламенту використовується термін «машина».

6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання:  чи підпадає машина під дію Технічного регламенту?(1)  чи машина завершена?(2)  чи тип машини присутній в додатку 9 Технічного регламенту?  чи машина виготовлена з застосуванням національних стандартів?(3)  чи підпадає машина під дію інших Технічних регламентів? Детальний опис процесів, згідно вимог Технічного регламенту вказано в схемі 1. Від аналізу заявки та документів до неї залежить можливість виконання вказаної в заявці процедури оцінки відповідності та комплектація наданого заявником технічного файлу. (1)Для визначення чи машина або устаткування підпадає під дію Технінчого регламенту безпеки машин слід керуватись підп.1,2 п. 2 та п.4 цього регламенту і рекомендується керуватись додатком 12 до Переліку Товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв. У разі сумнівів у визначенні виробник може звернутись за роз’ясненням до ООВ ДП «Західний ЕТЦ». (2)Згідно визначень Регламенту незавершена машина - сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, які є майже машиною, але самостійно не можуть виконувати конкретну функцію. Зокрема, незавершеною машиною є привод машини. Незавершена машина призначена тільки для вбудовування або з’єднання з іншою машиною або з іншою незавершеною машиною, разом утворюючи машину, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту. (3) Опираючись на п.11 Технічного регламенту слід керуватись стандартами з опублікованого переліку національних, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності машин основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я Технічного регламенту.

Схема 1

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 15


ВНТУРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА МАШИНИ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІНШІ РЕГЛАМЕНТИ

НІ

НІ

1 3

МАШИНА ПІДПАДАЄ ПІД ДІЮ ТР

ТАК

ТАК

НАЯВНІСТЬ МАШИНИ В ДОДАТКУ 9 ДО ТР

4 ТАК

2 МАШИНА ЗАВЕРШЕНА

ЦІЛКОВИТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

НА ВИБІР ВИРОБНИКА

МАШИНУ ВИГОТОВЛЕНО З ЗАСТОСУВАННЯМ ГАРМОНІЗОВАНИХ СТАНДАРТАМИ

ПЕРЕВІРКА ТИПУ

ТАК

НІ

НА ВИБІР ВИРОБНИКА

НІ ПРОЦЕДУРА ВІДПОВІДНО ДО П. 17 ТА П. 18 ТР - ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗГІДНО ДОДАТКУ 13 ТР - ІНСТРУКЦІЯ ІЗ СКЛАДАННЯ ЗГІДНО ДОДАТКУ 11 ТР - ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВБУДУВАННЯ ЗГІДНО ДОДАТКУ 8 ТР

6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Технічний регламент машин використовує процедури оцінки відповідності і не пов'язаний з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності. Технічний регламент машин для оцінки відповідності продукції передбачає можливість використання процедур:

- внутрішній контроль виробництва машини; - перевірка типу; - цілковите забезпечення якості. Виробник або постачальник в залежності від специфіки продукції може використати для підтвердження

відповідності

своєї

продукції

одну

з

вище

перелічених

процедур.

ООВ «Західний ЕТЦ» не проводить процедуру оцінки відповідності «цілковите забезпечення якості», оскільки не акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 та не проводить процедуру «внутрішній контроль виробництва, оскільки це є прерогативою виробника або уповноваженого представника.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 15


7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА МАШИНИ» 7.1

Процедуру «Внутрішній контроль виробництва машин» виробник або уповноважений

представник проводить без залучення Призначеного Органу з оцінки відповідності. Виробник або уповноважений представник:  до кожного типу машин складає технічний файл. (Комплектність технічного файлу вказана у пункті 2 додатка 12, вимоги до технічного файлу вказана у пункті 3 до Технічного регламенту безпеки машин).  вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність машин, що виробляються у відповідності до технічного файлу та вимогам Технічного регламенту. 7.2

На підставі проведених робіт з оцінки відповідності продукції виробник/постачальник

складає декларацію про відповідність відповідно до вимог додатку 7 технічного регламенту безпеки машин, ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність встановлює виробник. 7.3

Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ»

під час оформлення та обліку декларації про відповідність описані в Розділі 9. 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» 8.1

Процедуру оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник

проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2.

1

8.2

Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку

згідно Ф 7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл і типовий зразок машини чи устаткування, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість самостійно відібрати типовий зразок.

2

8.3

Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

3

Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час

перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу (у відповідності до вимог додатку 12 Технічного

регламенту; П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 15


наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди; 

технічний файл, щодо використання під час виробництва національних стандартів. У випадку підтвердження не використання виробником машин під час виготовлення

стандартів з переліку національних ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведення перевірки (критичного оцінювання, випробувань) з метою з’ясування чи задовольняє машина основним вимогам Технічного регламенту. У випадку підтвердження використання виробником машин під час виготовлення національних стандартів ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведення перевірки (вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовольняє машина вимогам зазначених національних стандартів. 8.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає

виконання роботи аудитора бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності машин. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. 8.5

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір 4 8.6 (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

5

8.7

Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 8.8

У разі необхідності доставити зразок машини для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення машини (Ф 7.4.1-02). П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 15


8.9

У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи

випробувань компонентів, з’єднань або готових машин такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01.

6

8.10

Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування

проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику.

7

8.11

Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику.

8 ООВ

8.12

На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник

«Західний

ЕТЦ»

приймає

рішення

щодо

проведеного

оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

9

8.13

За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається

сертифікат перевірки типу Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на п’ять років.

10 8.14

Після закінчення процесу оцінки відповідності машин з замовником укладається

угода про співпрацю Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 8.15

ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 15 років

від дати видачі сертифіката. 8.16

Якщо виробник або постачальник має потребу в тому, щоб ООВ «Західний ЕТЦ»

оформив та облікував декларацію про відповідність в Реєстрі Органу, то він проставляє відповідну відмітку в заявці на проведення робіт. 8.17 Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та обліку декларації про відповідність описані в Розділі 9.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 15


Схема 2 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

1

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

9

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

сторінка. 9 з 15


9 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 9.1 Згідно чинного законодавства* будь-яка фізична або юридична особа, що вводить машину в обіг, далі – постачальник, зобов’язана супроводжувати машину комплектом технічної документації (паспорт, інструкція з експлуатації) та декларацією про відповідність. 9.2 Для того щоб ввести в обіг машину постачальнику необхідно провести процедуру оцінки відповідності машин - підтвердити їх відповідність вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я Технічного регламенту безпеки машин та (або) національним стандартам з опублікованого переліку національних,

які

відповідають

європейським

гармонізованим стандартам

та

добровільне

застосування яких може сприйматися як доказ відповідності машин основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я Технічного регламенту безпеки машин, та дотриматись основних вимог вказаних в додатку 12 Технічного регламенту. Тільки після цього постачальник може скласти декларацію про відповідність у відповідності до Додатку 8 технічного регламенту. 9.3 Постачальник машин може оформити декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту самостійно дотримуючись вимог технічного регламенту безпеки машин або з залученням призначеного Органу з оцінки відповідності. 9.4 Процедура оформлення та обліку декларації про відповідність починається з подачі особою, що вводить в експлуатацію машину листа, що вказаний в додатку 1 цього порядку. До заявки слід додати документацію, що відповідає вимогам додатку 12 Технічного регламенту. Основними документами, які необхідні для обліку декларації є:  паспорт на машину, копії інструкцій з монтажу та експлуатації.  товаросупровідні документи.  результати випробувань машини або протоколи випробувань (проведені лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). **Згідно підп.3 п.1 регламенту виробник - юридична або фізична особа, яка здійснює проектування та/або виробництво машини або незавершеної машини, на яку поширюється Технічного регламенту та є відповідальною за відповідність машини або незавершеної машини Технічному регламенту з метою введення її в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою або для власного використання. У разі неможливості ідентифікації виробника згідно з наведеним визначенням будь-яка фізична або юридична особа, що вводить в обіг або в експлуатацію машину чи незавершену машину, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, повинна вважатися виробником. **Згідно підп.3 п.1 повноважений представник - будь-яка юридична або фізична особа - резидент України, що отримала письмове доручення від виробника на виконання від його імені певних зобов’язань чи процедур, пов’язаних з цим Технічним регламентом.

*Під час проведення перевірки характеристик продукції органами ринкового нагляду у її розповсюджувачів на підставах об'єктами перевірки є: наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією (Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» стаття 24 п. 1в); Виробник зобов'язаний супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції (Закон України «Про підтвердження відповідності» стаття 13);

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 10 з 15


9.5 Лист реєструється секретарем керівника на рівні з іншою кореспонденцією, що надходить до підприємства. Після реєстрації лист передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ», який разом з начальником бюро з Оцінки відповідності проводить роботи з аналізу можливості виконання процедури оформлення та обліку декларації про відповідність. За умови позитивного результату аналізу заявка розписується на начальника бюро з оцінки відповідності продукції, який в свою чергу передає заявку відповідному сертифікованому аудитору. 9.6 На основі поданої в листі інформації з особою, що вводить машину в експлуатацію укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності партії машин розраховується у відповідності до затвердженого розрахунку вартості робіт. 9.7 Під час аналізу можливості оформлення та обліку декларації про відповідність призначений до виконання робіт аудитор проводить експертизу поданих листа документів у відповідності до вимог додатку 12 Технічного регламенту. 9.8

У випадку коли особа, що вводить в експлуатацію машину не може підтвердити

наявність проведених досліджень чи випробувань компонентів, з’єднань або готових машин такі випробування слід провести в акредитованій вимогам ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 9.9 У разі відсутності зауважень та наявності в технічному файлі:  паспорт на машину, копії інструкцій з монтажу та експлуатації;  товаросупровідні документи;  результатів випробувань машини або протоколи випробувань (проведені лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025; аудитор складає та обліковує в журналі за формою Ф 4.1.3.2-01 декларацію про відповідність з урахуванням вимог додатку 7 технічного регламенту безпеки машин, ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність становить п’ять років. Термін розгляду і проведення експертизи документації у разі комплектності технічного файлу не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня одержання документів. Інформація про облік декларації розміщається на сайті ООВ «Західний ЕТЦ». 9.10 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію декларації, технічний файл на протязі 15 років.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 11 з 15


10 ВИМОГИ ДО НЕЗАВЕРШЕНОЇ МАШИНИ 10.1 Згідно визначень вказаних в п.2 незавершена машина - сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, які є майже машиною, але самостійно не можуть виконувати конкретну функцію. Зокрема, незавершеною машиною є привод машини. Незавершена машина призначена тільки для вбудовування або з’єднання з іншою машиною або з іншою незавершеною машиною, разом утворюючи машину, на яку поширюється дія Технічного регламенту. 10.2 Виробник незавершеної машини або його уповноважений представник перед введенням її в обіг повинен забезпечити підготовку: 

відповідної технічної документації, вимоги до якої зазначені у додатку 13

Технічного регламенту; 

інструкції

із

складання,

вимоги

до

якої

зазначені

у

додатку

11

Технічного регламенту; 

оформленої декларації про вбудовування, вимоги до якої встановлені у додатку 8

Технічного регламенту. 10.3

Інструкція із складання і декларація про вбудовування повинні супроводжувати

незавершену машину до моменту її вбудовування в кінцеву машину і з цього моменту інструкція стає невід’ємною частиною технічної документації такої машини. 11 ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ МАШИН 11.1 На машинах, які відповідають усім визначеним до них вимогам, повинен бути нанесений національний знак відповідності, опис та правила застосування якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження опису та правил застосування національного знаку відповідності». За нанесення національного знаку відповідності відповідає виробник або його уповноважений представник. Національний знак відповідності наноситься на машину на видному місці, розбірливо та у незмивний спосіб. У разі зменшення або збільшення зображення національного знаку відповідності необхідно дотримуватися пропорцій, встановлених в описі національного знаку відповідності. Розмір національного знаку відповідності не повинен бути менш як 5 міліметрів, однак для машин, розмір яких не дає можливості нанесення національного знаку відповідності необхідного розміру (5 міліметрів), допускається відхилення від цієї вимоги. Національний знак відповідності повинен наноситися безпосередньо біля найменування виробника або його уповноваженого представника з використанням того ж способу нанесення. У разі застосування процедури цілковитого забезпечення якості, поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 12 з 15


11.2 Забороняється:

- нанесення національного знаку відповідності на машини, на які не поширюється дія Технічного регламенту;

- маркування інше, ніж національний знак відповідності, якщо воно може дезінформувати треті сторони щодо змісту або форми маркування, або того і другого. На машини може бути нанесено будь-яке інше маркування за умови, що воно не погіршить видимість і розбірливість національного знаку відповідності. 11.3 Усі сторони та особи повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної в процесі виконання своїх завдань, пов’язаних із застосуванням Технічного регламенту, у тому числі інформації, що становить комерційну таємницю виробника або уповноваженого представника, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є необхідним для забезпечення безпеки та охорони здоров’я людей. 12 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-02 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.2-01 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.9.1-03 Ф 7.2-04 Ф 7.4.1-06 Ф 7.9.1-01 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01 І 7.9.1-02

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Рішення для цілей митного оформлення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Журнал обліку декларацій Угода про співпрацю Журнал реєстрації угод про співпрацю Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції Заявка Типове рішення перевірки типу Типова програма нагляду за виробництвом продукції Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції Інструкція проведення нагляду за продукцією

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 13 з 15


Додаток 1

_____________ № ____________

_________________________________ Керівнику ООВ ДП «Західний ЕТЦ» п. Макар Я.Р. від ____________________ ____________________

Прошу Вас, оформити та зареєструвати декларацію про відповідність на _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________у відповідності

до вимог

технічного регламенту (ів)______________________________________

(вказуються конкретні технічні регламенти)

Для проведення робіт додається: _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Контактна особа ________________________________________ тел. ___________________________e-mail_____________________________

Керівник м.п.

_______________ ( підпис )

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

___________________ ( прізвище та ініціали )

сторінка. 14 з 15


Лист реєстрації змін Версія

Дата введення в дію

Причина внесення змін

Tr maschinen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you