Page 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ П 15-01-2016 - І

Контрольний екземпляр

Затверджено та введено в дію наказом № 1-2016 від 25.01.2016р.

Розробив В.І. Сущенко

ЛЬВІВ 2016


ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ........................................................................................................................................................ 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ........................................................................................................................................ 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ................................................................................................................................. 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................. 3 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................................... 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ................................................................................................................................... 4 6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ .................. 4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА» ................................................................................................................................... 5 БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ................................................................................... 5 8 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ............................................ 5 9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ........................................................................ 7 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ......................................................................................................................................... 8

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 8


1

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності низьковольтного електричного обладнання, далі – обладнання в Органі з оцінки відповідності «Західний експертнотехнічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам

Технічного

регламенту низьковольтного

електричного

обладнання,

затвердженого

Постановою КМ № 1149 від 29 жовтня 2009р. з змінами і доповненнями, далі – Технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок є обов’язковим для застосування аудиторами ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про захист прав споживачів» (Закон № 1023-XII від 12.05.1991 р. з змінами і доповненнями). Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Технічний регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМ № 1149 від 29 жовтня 2009р. з змінами і доповненнями. Технічний регламент модулів оцінки відповідності. Затверджений постановою КМУ від 07.10.2003 № 1585, із змінами та доповненнями. ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. ІSО/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – вимоги для органів, що сертифікують продукцію. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004). ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги. 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 8


5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Даний порядок розроблений з врахуванням вимог Технічного регламенту низьковольтного електричного

обладнання,

рекомендацій

із

застосування

технічного

регламенту

безпеки

низьковольтного електричного обладнання (затвердженого наказом Мінпромполітики України від 17.02.2010 № 79) та процедур оцінки відповідності, які відповідають вимогам ІSО/IEC 17065:2012 і діють в ООВ «Західний ЕТЦ» . Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання розроблено з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/95/ЄС від 12 грудня 2006 р. та встановлює вимоги до електричного обладнання*, призначеного для використання в певних межах напруги щодо захисту безпеки людей, свійських тварин або майна, за умови належного встановлення, обслуговування та використання за призначенням, для якого воно створене. *термін «низьковольтне електричне обладнання» означає будь-яке обладнання, призначене для використання при номінальній напрузі від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму, крім обладнання зазначеного в додатку 1 до Технічного регламенту. Величина напруг стосується вхідних або вихідних

напруг, але не напруг, що можуть утворюватись всередині обладнання

6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання:  чи підпадає обладнання під дію Технічного регламенту?(1)  чи підпадає обладнання під дію інших Технічних регламентів?(2) Від аналізу заявки та документів до неї залежить можливість виконання вказаної в заявці процедури оцінки відповідності та комплектація наданого заявником технічної документації. (1) Рішення щодо розповсюдження Технічного регламенту на конкретне обладнання, а також щодо застосування того чи іншого стандарту із офіційно опублікованого переліку національних стандартів до цього Технічного регламенту, приймає виробник або уповноважена ним особа-резидент України перед уведенням електрообладнання в обіг. Для визначення чи обладнання підпадає під дію Технічного регламенту слід керуватись вимогами цього регламенту і рекомендується керуватись додатком 12 до Переліку Товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв. Пристрої, призначені, як основні компоненти, для вбудовування у інше обладнання, що не мають маркування крім пристроїв подібних лампам, стартерам, запобіжникам, перемикачам побутового застосування, елементам електричного устаткування тощо, не підпадають під дію регламенту. І можуть бути перевірені тільки в складі готового обладнання.

6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання використовує індивідуальну процедуру оцінки відповідності і не пов'язаний з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання для оцінки відповідності продукції передбачає можливість використання процедури внутрішній контроль виробництва; П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 8


7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА» БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 7.1

Процедуру «Внутрішній контроль виробництва» виробник або уповноважений

представник проводить без залучення Призначеного Органу з оцінки відповідності. Виробник або уповноважений представник:  до кожного типу обладнання складає технічну документацію. (Комплектність технічної документації вказана у пункті 3 додатку 3 Технічного регламенту).  наносить на кожну одиницю обладнання національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність згідно пункту 2 додатка 4 до Технічного регламенту.  вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність обладнання, що виробляються у відповідності до технічного файлу та вимогам Технічного регламенту.  на підставі проведених робіт з оцінки відповідності продукції виробник/постачальник складає декларацію про відповідність відповідно до вимог додатку 5 технічного регламенту, ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність встановлює виробник. Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та обліку декларації про відповідність описані в Розділі 8. 8 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 8.1

Виробник або уповноважений представник обладнання повинен скласти декларацію про

відповідність продукції вимогам Технічного регламенту дотримуючись вимог встановлених в додатку 5 цього регламенту. У разі коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, ці зобов'язання покладаються на особу, яка ввела електрообладнання в обіг на ринку України. 8.2 Процедура оформлення та обліку декларації про відповідність починається з подачі особою, що вводить в експлуатацію електрообладнання листа, що вказаний в додатку 1 цього порядку. До заявки слід додати документацію, що відповідає вимогам додатку п. 3 додатку 3 Технічного регламенту. Основними документами, які необхідні для реєстрації декларації є:  загальний опис електрообладнання;  загальні конструкторські та виробничі креслення, електричні схеми та схеми вузлів, деталей тощо;  результати випробувань або протоколи випробувань (проведені лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 8


8.3 Лист реєструється секретарем керівника на рівні з іншою кореспонденцією, що надходить до підприємства. Після реєстрації лист передається керівнику ООВ ДП «Західний ЕТЦ», який разом з начальником бюро з Оцінки відповідності проводить роботи з аналізу можливості виконання процедури оформлення та обліку декларації про відповідність. За умови позитивного результату аналізу заявка розписується на начальника бюро з оцінки відповідності продукції, який в свою чергу передає заявку відповідному сертифікованому аудитору. 8.4 На основі поданої в листі інформації з особою, що звертається укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до затвердженого розрахунку вартості робіт. Під час проведення перевірки характеристик продукції органами ринкового нагляду у її розповсюджувачів на підставах об'єктами перевірки є: наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією (Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» стаття 24 п. 1в); Виробник зобов'язаний супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції (Закон України «Про підтвердження відповідності» стаття 13); 8.5

У випадку коли особа, що вводить в експлуатацію електрообладнання не може

підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань такі випробування слід провести в акредитованій вимогам ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 8.6 У разі відсутності зауважень та наявності в технічному файлі:  загального опису електрообладнання;  загальних конструкторських та виробничих креслень, електричних схем та схем вузлів, деталей тощо;  результатів

випробувань

або

протоколи

випробувань

(проведених

лабораторією

акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). аудитор складає та обліковує в журналі за формою Ф 4.1.3.2-01 декларацію про відповідність з урахуванням вимог додатку 5 технічного регламенту, ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність становить п’ять років. Термін розгляду і проведення експертизи документації у разі комплектності технічного файлу не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня одержання документів. Інформація про облік декларації розміщається на сайті ООВ «Західний ЕТЦ». 8.7

ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію декларації, технічний файл на протязі 10 років.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 8


9 Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-02 Ф 4.1.3.2-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Рішення для цілей митного оформлення Журнал обліку декларацій Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 8


Лист реєстрації змін Версія

Дата введення в дію

Причина внесення змін

Tr electric  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you