Page 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ОБЛАДНАННЯ П 12-01-2016- І

Контрольний екземпляр

Затверджено та введено в дію наказом № 1-2016 від 25.01.2016р.

Розробив В.І. Сущенко

ЛЬВІВ 2016


ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ .......................................................................................................................................... 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ........................................................................................................................ 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ................................................................................................................. 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .................................................................................................................. 3 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ............................................................................................................................ 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ................................................................................................................... 4 6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ............................................................................................................................................................................. 4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА»..................................................................................... 5 БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ................................................................. 5 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА»..................................................................................... 5 З ЗАЛУЧЕННЯМ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ................................................................... 5 8 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ........................ 9 9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ........................................................ 10 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН.......................................................................................................................... 11

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 11


1

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності обладнання в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно-технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМ № 785 від 29 липня 2009р. з змінами і доповненнями, далі – технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок є обов’язковим для застосування аудиторами ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності». Технічний регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМ № 1149 від 29 жовтня 2009р. з змінами і доповненнями. Технічний регламент модулів оцінки відповідності. Затверджений постановою КМУ від 07.10.2003 № 1585, із змінами та доповненнями. ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. ІSО/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – вимоги для органів, що сертифікують продукцію. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004). ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги. 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007, ІSО/IEC 17065:2012 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 11


5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Даний порядок розроблений з врахуванням вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та процедур оцінки відповідності, які відповідають вимогам ІSО/IEC 17065:2012 і діють в ООВ «Західний ЕТЦ» . Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання розроблено з урахуванням з урахуванням Директиви 2004/108/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. та встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання та його введення в обіг або в експлуатацію на ринку України.

6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання:  чи підпадає обладнання під дію технічного регламенту?(1)  чи підпадає обладнання під дію інших технічних регламентів?(2) Від аналізу заявки та документів до неї залежить можливість виконання вказаної в заявці процедури оцінки відповідності та комплектація наданого заявником технічної документації. (1) Рішення щодо розповсюдження Технічного регламенту на конкретне обладнання, а також щодо застосування того чи іншого стандарту із офіційно опублікованого переліку національних стандартів до цього Технічного регламенту, приймає виробник або уповноважена ним особа-резидент України перед уведенням обладнання в обіг. Для визначення чи обладнання підпадає під дію технічного регламенту слід керуватись вимогами регламенту і рекомендується керуватись додатком 12 до Переліку Товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв. Дія цього технічного регламенту поширюється на апаратуру, що була введена в обіг і яка може бути вмонтована в стаціонарну установку.

6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання використовує індивідуальну процедуру оцінки відповідності і не пов'язаний з технічним регламентом модулів оцінки відповідності. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання для оцінки відповідності продукції передбачає можливість використання процедури внутрішній контроль виробництва;

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 11


7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА» БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 7.1

Процедуру «Внутрішній контроль виробництва» виробник або уповноважений

представник проводить без залучення Призначеного Органу з оцінки відповідності. Виробник або уповноважений представник:  оцінює електромагнітну сумісність апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності апаратури вимогам щодо захисту, встановленим у підпункті 1 пункту 9 Технічного регламенту.  складає технічну документацію. (Комплектність технічної документації вказана у пункті 15 Технічного регламенту).  наносить на кожну одиницю обладнання національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність згідно додатка до Технічного регламенту. Термін дії декларації про відповідність встановлює виробник. Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та обліку декларації про відповідність описані в Розділі 9. 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЗГІДНО ПРОЦЕДУРИ «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА» З ЗАЛУЧЕННЯМ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 8.1 За ініціативою виробника або уповноваженого представника може бути застосована процедура оцінки відповідності із залученням призначеного органу з оцінки відповідності. 8.2 Процедуру оцінки відповідності обладнання «внутрішній контроль виробництва» виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1.

28.3 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.201. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 15 Технічного регламенту та опитувальна анкета Ф 7.2-06. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати типовий зразок. 8.4 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 11


Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 8.5

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки

відповідності (далі - Бюро з ОВ) доручає виконання роботи аудитору Бюро з ОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.101. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01.

3 8.6 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 8.7 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

4 8.8 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06.

Один примірник рішення

передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану.

5 8.9 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 8.10 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених випробувань або його запобіжних комплектувальних виробів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань

додати

до

технічного

файлу.

Отримані

протоколи

випробувань

необхідно

проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 11


6

8.11 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура

ідентифікації

та

відбору згідно

М 7.4.1-01. Однин

примірник акту відбору

Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ.

7 8.12 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником Бюро з ОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ ДП «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.101, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ».

8 8.13 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний

ЕТЦ»

приймає

рішення

щодо

проведеного

оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

9 8.14 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат відповідності

Ф

7.7.1-02,

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

10 8.15 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається угода про співпрацю Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 8.16 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 11


Схема 1 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

1

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІД ЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ 9

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

сторінка. 8 з 11


8 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 8.1

Виробник або уповноважений представник обладнання повинен скласти декларацію про

відповідність продукції вимогам Технічного регламенту дотримуючись вимог встановлених в додатку 5 цього регламенту. У разі коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, ці зобов'язання покладаються на особу, яка ввела електрообладнання в обіг на ринку України. 8.2 Процедура оформлення та обліку декларації про відповідність починається з подачі особою, що вводить в експлуатацію електрообладнання листа, що вказаний в додатку 1 цього порядку. До заявки слід додати документацію, що відповідає вимогам додатку п. 3 додатку 3 Технічного регламенту. Основними документами, які необхідні для реєстрації декларації є:  загальний опис електрообладнання;  загальні конструкторські та виробничі креслення, електричні схеми та схеми вузлів, деталей тощо;  результати випробувань або протоколи випробувань (проведені лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). 8.3 Лист реєструється секретарем керівника на рівні з іншою кореспонденцією, що надходить до підприємства. Після реєстрації лист передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ», який разом з начальником бюро з Оцінки відповідності проводить роботи з аналізу можливості виконання процедури оформлення та обліку декларації про відповідність. За умови позитивного результату аналізу заявка розписується на начальника бюро з оцінки відповідності продукції, який в свою чергу передає заявку відповідному сертифікованому аудитору. 8.4 На основі поданої в листі інформації з особою, що звертається укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до затвердженого розрахунку вартості робіт. 8.5

У випадку коли особа, що вводить в експлуатацію електрообладнання не може

підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань такі випробування слід провести в акредитованій вимогам ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01-2014-І. Під час проведення перевірки характеристик продукції органами ринкового нагляду у її розповсюджувачів на підставах об'єктами перевірки є: наявність декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією (Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» стаття 24 п. 1в); Виробник зобов'язаний супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції (Закон України «Про підтвердження відповідності» стаття 13); П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р. сторінка. 9 з 11


8.6 У разі відсутності зауважень та наявності в технічному файлі:  загального опису електрообладнання;  загальних конструкторських та виробничих креслень, електричних схем та схем вузлів, деталей тощо;  результатів

випробувань

або

протоколи

випробувань

(проведених

лабораторією

акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). аудитор складає та обліковує в журналі за формою Ф 4.1.3.2-01 декларацію про відповідність з урахуванням вимог додатку 5 технічного регламенту, ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність становить п’ять років. Термін розгляду і проведення експертизи документації у разі комплектності технічного файлу не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня одержання документів. Інформація про облік декларації розміщається на сайті ООВ «Західний ЕТЦ». 8.7

ООВ ДП «Західний ЕТЦ» зберігає копію декларації, технічний файл на протязі 10 років.

9 Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-02 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.2-01 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.9.1-03 Ф 7.2-04 Ф 7.4.1-06 Ф 7.9.1-01 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01 І 7.9.1-02 Ф 7.2-02 Ф 7.7.1-04 Ф 7.8-01

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Рішення для цілей митного оформлення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Журнал обліку декларацій Угода про співпрацю Журнал реєстрації угод про співпрацю Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції Заявка Типове рішення перевірки типу Типова програма нагляду за виробництвом продукції Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції Інструкція проведення нагляду за продукцією Типове звернення Типове роз’яснення Журнал реєстрації роз’яснень

П 15-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 10 з 11


ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ВЕРСІЯ

№ ЗМІНИ

ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ

ПРИЧИНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Tr ec  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you