Tr ec

Page 1

Версія: 1 Дата: 25.01.2016 Сторінка: 1

П 12-01-2016- І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ОБЛАДНАННЯ

Сторінок: 11

ПОРЯДОК ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ОБЛАДНАННЯ

П 12-01-2016- І

Затвердив: Керівник Органу з оцінки відповідності Погодив: Начальник відділу з оцінки відповідності Розробив: Керівник з якості

Підпис, дата Макар Я.Р. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016

79052 ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 233А


ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ .................................................................................................................................................... 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ...................................................................................................................................... 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ............................................................................................................................... 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................ 4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................................ 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ.......................................................................................................................................................... 4 6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ .................................. 4 7 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ .................................................................................... 8 Лист ознайомлення .............................................................................................................................................. 9 Лист реєстрації змін ............................................................................................................................................ 10

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 11


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності обладнання в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно-технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077 з змінами і доповненнями, далі – технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок є обов’язковим для застосування аудиторами ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077 Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п; ДСТУ ІSО/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004). ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги.

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 11


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007, ІSО/IEC 17065:2012 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Даний порядок розроблений з врахуванням вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та процедур оцінки відповідності, які відповідають вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 і діють в ООВ «Західний ЕТЦ» . Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання розроблено з урахуванням з урахуванням Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. та встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання та його введення в обіг або в експлуатацію на ринку України. 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання:  чи підпадає обладнання під дію технічного регламенту?(1)  чи підпадає обладнання під дію інших технічних регламентів?(2) Від аналізу заявки та документів до неї залежить можливість виконання вказаної в заявці процедури оцінки відповідності та комплектація наданого заявником технічної документації. 6.1 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання для оцінки відповідності продукції передбачає можливість використання модуля В (експертиза типу). Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої ООВ «Західний ЕТЦ» досліджує технічний проект апаратури та перевіряє і засвідчує, що технічний проект цієї апаратури відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. Експертиза типу проводиться шляхом оцінки адекватності технічного проекту апаратури через експертизу технічної документації, визначеної в пункті 3 додатку до технічного регламенту з електромагнітної сумісності, без експертизи зразка (“експертиза проекту типу”). Експертиза типу може бути обмежена окремими суттєвими вимогами або їх частинами, які визначені виробником або його уповноваженим представником.

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 11


6.1 Процедуру оцінки відповідності ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів за модулем «В» виробник, уповноважений представник або монтажник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1. 6.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно

2

Ф 7.2-01-ХХ. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 14 додатку 4 технічного регламенту ліфтів. 6.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01-ХХ. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03-ХХ. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 6.4 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01-ХХ і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01ХХ. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01-ХХ. 3 6.5 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01-ХХ. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 6.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір за формою Ф 4.1.2.101-ХХ. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01-ХХ) та затверджених розрахунків вартості робіт. 4 6.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому

плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06-ХХ. Один примірник рішення П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 11


передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5 6.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02-ХХ). 6.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань ліфта або його запобіжних комплектувальних виробів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01-ХХ. 6 6.10 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01-ХХ. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04-ХХ та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05-ХХ передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. 7 6.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів

в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01-ХХ. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01-ХХ, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 8

6.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01-ХХ керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01-ХХ. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9 6.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат перевірки

типу

Ф

7.7.1-02-ХХ

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01-ХХ. Сертифікат видається терміном на три роки. 10 6.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається

ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-01-ХХ, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02-ХХ. П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 11


6.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката. Схема 1 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

1 2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

сторінка. 7 з 11


7 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 7.2-01-ХХ Ф 7.2-03-ХХ Ф 6.1.1.1-01-ХХ Ф 7.2.1- 01-ХХ Ф 4.1.2.1-01-ХХ Ф 7.4.1-01-ХХ Ф 7.4.1-04-ХХ Ф 7.4.1-05-ХХ Ф 7.7.1-01-ХХ Ф 7.6.1-01-ХХ Ф 4.1.3.2-02-ХХ Ф 4.1.3.1-04-ХХ Ф 4.1.3.1-02-ХХ Ф 7.2-04-ХХ М 4.1.2-01-ХХ М 8.3-01-ХХ І 4.6-01-ХХ М 7.4.1-01-ХХ

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Ліцензійна угода Журнал реєстрації ліцензійних угод Заявка Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 11


Лист ознайомлення № п/п

Прізвище Ім’я По батькові

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

Посада

Дата

Підпис

сторінка. 9 з 11


Лист реєстрації змін Редакція

№ зміни

дата введення в дію

П 12-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

причина внесення змін

короткий зміст

сторінка. 10 з 11