І 7.9.1-02-2014 - І Інструкція проведення нагляду за продукцією.pdf

Page 1

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ІНСТРУКЦІЯ визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції І 4.6-01-2016-І

Контрольний екземпляр

Затверджено та введено в дію наказом № 1-2016 від 25.01.2016р.

Розробив В.І. Сущенко

Львів 2016


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ

2

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 3

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3

6 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

3

7 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

4

ДОДАТКИ

5

Лист реєстрації змін

6

1 ПРИЗНАЧЕННЯ Ця інструкція визначає вимоги щодо визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ця інструкція застосовується працівниками економічного відділу ДП «Західний ЕТЦ», які залучаються для розрахунку вартості робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів; ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004); ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності - Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги. 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даній інструкції терміни і визначення застосовуються у відповідності до стандарту ISO ДСТУ 9000-2007, ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 і наступні скорочення: СУ – система управління; ООВ «Західний ЕТЦ», ООВ – Орган з оцінки відповідності ДП «Західний ЕТЦ»; БОВ - бюро з оцінки відповідності ООВ ДП «Західний ЕТЦ» фахівцям якого доручено займатися оцінюванням відповідності продукції; ТР – Технічний регламент. 5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для працівників економічного відділу ДП «Західний ЕТЦ», які залучаються для розрахунку вартості робіт з оцінки відповідності продукції вимогам ТР. І 4.6-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р. сторінка. 2 з 4


6 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 6.1 Вартість робіт визначається і затверджується умовами договору за формою Ф 4.1.2.1-01 між ООВ «Західний ЕТЦ» та замовником. 6.2 Вартість робіт та порядок розрахунків визначається ООВ відповідно до цієї Інструкції до початку узгодження умов договору із замовником. 6.3 Вартість робіт з оцінки відповідності продукції розраховується на підставі трудомісткості їх виконання та вартості одного людино-дня, з додаванням інших обґрунтованих витрат (вартість витрат на відрядження, тощо). 6.4 Усі трудомісткості ґрунтуються на вимогах постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. № 485 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері та постанови КМУ від 7 жовтня 2003 р. № 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності». 6.5 Трудомісткість розраховується у відповідності до процедур (модулів) з оцінки відповідності продукції встановлених в постанові КМУ від 7 жовтня 2003 р. № 1585 та процедур (модулів) встановлених в конкретних технічних регламентах на продукцію. 6.5 Загалом повна вартість робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (В) визначається по формулі: В = Вн + Вд + ПДВ

(1),

де: Вн – нормативна вартість робіт, визначена відповідно до (2); Вд - вартість додаткових витрат (за наявності); ПДВ – податок на додану вартість. 6.6 Нормативна вартість робіт з сертифікації (Вн) визначається по формулі: Вн = T  Q

(2),

де: Т – трудомісткість проведення робіт; Q - вартість одного людино-дня роботи спеціаліста. 6.7 Трудомісткість проведення робіт та вартість одного людино – дня затверджується начальником ДП «Західний ЕТЦ». 6.8 На вимогу замовника ООВ в межах своєї компетенції може видавати довідки або роз’яснення. Повна вартість послуги встановлюється згідно затверджених граничних норм трудомісткостей. 6.9 Оплата за реєстрацію декларації про відповідність встановлюється згідно затверджених граничних норм трудомісткостей. 7 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 4.1.2.1-01 І 4.6-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

Типовий договір сторінка. 3 з 4


Лист реєстрації змін Версія

Дата введення в дію

Причина внесення змін