Page 1

Історичниймузей

9березня1991рокупочавдіятиісторичний музейКанева,відкрившипостійнодіючувиставку„ДивосвітТрипілля”. У2003роціствореноновупостійнуекспозицію,яказнайомитьвідвідувачівзісторією Канева і Канівщини від палеоліту до часів Давньоруськоїдержави. УфондахКанівськогоісторичногомузею зберігаютьсяпонадсімтисячекспонатів.Восновномуцематеріалирозкопок,щопроводилисянатериторіїКанівщиниврізніроки.Не меншцікавоюєвеличезнаколекціякерамічнихвиробів,починаючизновогокам`яного віку(VI-IVтис.дон.е.)ізакінчуючигончарним посудомХХстоліття,середякихунікальнаколекціяклеймнаденцяхгончарногопосудуперіоду Давньоруської держави та колекція столового і кухонного посуду трипільської культури(IV-IIIтис.дон.е.);крем`янітакістяні знаряддяпраціперіодупалеоліту,трипільної культури,бронзовоговіку;залізнітабронзові виробискіфськогочасутаДавньоруськоїдержави,бронзові,мідні,срібнітаскляніприкраси різнихепохтощо.Наособливуувагузаслуговуютьсрібнітабронзовафібули-застібкизарубинецькоїкультури(ІІст.дон.е.–Іст.н.е.). також у фондах музею зберігаються документиКанівськоїміськоїуправ,квитанції,посвідчення,свідоцтва,грамоти,атестати,фото тощотапредметівпобутумешканцівКаневаі районуХІХ–серединиХХстоліть.Працівники канівських музеїв, місцеві краєзнавці вивчають історію міста, збирають архівні документи,спогадистарожилів.

Шевченківськаалея

НаВсеукраїнськийскульптурнийсимпозіум«Шевченкова алея» до Канева приїхали провідні майстри України.Засорокдніввонистворилидев’ятнадцятьобразів–персонажівШевченковихтворів.Авторідеї–президентУкраїни.

БіляпідніжжяТарасовоїгориуКаневітуристівзустрічають19скульптурШевченковихперсонажів.Понад місяцьнадїхнімствореннямчаклувалискульпторизрізнихкуточківдержави.СпершумонументиплануваливишикувативідУспенськогособорудоЧернечоїгори–за маршрутомостанньогошляхуКобзаря.Протескульпторинаполягли,щобїхніроботистоялиразом.Тожпід Тарасовоюгороювониутворятьсвоєріднийпаркскульптур.

Канів – перлина Придніпров’я

Про місто Пропоходженняназвимістаєкількагіпотез.Двітлумачатьяксловотатарськогопоходження,щоозначає«ханськийперевіз»або«місце крові». Занароднимпереказом,Канівпоходитьвідназви птахаканюка.АпершалітописназгадкапроКанів відноситься до 1144 року. Тоді київський князь Всеволодзаснувавтутцерквусв.Георгія,якупізнішеназвалиУспенськимСобором.Вонаісьогодні прикрашає міста. Дані 1149 року розповідають про перебування в Каневі князя Глеба, одного із синів Юрія Долгорукова. 1155 року.Каніввідомийякофіційнемісцепереговорів руськихкнязівзполовецькимипослами.Близько 1362 року Каневом заволоділи литовські феодали.ЧерезмістопроходивважливийторгівельнийшляхзАравії,Індії,Іранудопівнічнихкраїн. ЗсерединиХVстоліттятутформувалосяукраїнськекозацтво.НаселенняКаневабралонайактивнішуучастьукозацько-селянськихповстання ХVІ-ХVІІст.Тутвідбулисятаківідомібитви,якз литовцями1536р.,зполяками1625р,1844р. козаківпідпроводом І.БрюховецькогозвійськамиСт.Чернецькогоі гетьманаТетері.Підчаснаціонально-визвольної війни1648-1654рр.тутмістивсяКанівськийполк, щомавускладіблизько3000козаків,керований полковникомЮріємГолубомтаСеменомПавичем. Двічі був у Каневі Богдан Хмельницький, 1654та1655рр.Канівбувмісцембагатьохкозацькихрад.1667рокуКаніввідійшовдоПольщі, 1672року–доТуреччини,1674року–доРосії. Згідно“Вічногомиру”1686рокутериторіяКанева сталанейтральноюзоною,хочапольськашляхта фактичновідновилитутсвоїправа.ПісляпридушенняКоліївщиниКаніввідійшовувласневолодіння польського короля Станіслава Августа ( 1775р.),ащечерездварокимістобулоподарованонебожукороляСтаніславуПонятовському. НасьогодніКанівцемістообласногопідпорядкування,районнийцентрКанівськогорайонуЧеркаськоїобласті,знаселенням-25748(на 1лютого2011року)чоловік. Однезнаймальовничішихінайдавніших містулонінезалежноїУкраїни.Святаземля,де започаткувалоськозацтвоіякабережевічнийсон безсмертногоКобзаря.Цепрадавнєпоселення славиться святими горами. Одягнені в зелені шати,чергуючисьзрукотворнимиланамиілуговимикилимами,дібровамитагаями,вонинабуваютьособливоїзваби.Самепронихоці,добуті зглибинивеликогосерцясловаПавлаТичини: «Іви,канівськіріднівисоти,ізживими,вічнотрепетнимсерцемТараса,виждлянасвищіодусіх насвітігір».


Бронепоїзд 56

Шевченківський національний Музей народного заповідник.Тарасова гора декоративногомистецтва

В`їжджаючизпівночівмістоКанів,важконепомітити цейпам`ятник–зупиненогонавічнобронепоїзда.Грізно наїжачилисьстволамигарматікулеметівдвідвовежові бронеплощадки,причепленіспередуіпозадубронепаровоза,натендеріякогопідносятьсяперескопкомандної рубкиізчетверенийзенітнийкулемет.Сюдипомісцевомузвичаюприносятьквітищойноодруженіпари,тут насвятазбираютьсяканівці,багатозякихмешкаютьна сусіднійвулиці–Героївбронепоїзда.

Національнасвятиняукраїнськогонароду,місцепохованнявидатногопоетаТарасаШевченка.Одназнайвищихгірумісті. Нинімузейнаколекціязаповідниканараховуєпонад 20тисячунікальнихпам'яток,окрасоюякихємеморіальніречітаофортиТарасаШевченка,рідкіснівидання йогокниг,високохудожнітвориукраїнськихізарубіжних митців...

Пам`ятникнезвичайниххочабтому,щовмістінемаєзалізничнихшляхів.Аленапочатку40-хроківминувшого століттятутбуввокзал,понасипупроходиладорогаМиронівна – Канів, що тягнулася на лівий берег Дніпра черезміст,щобувчастководемонтованийпіслявійни, одночасноіззавершеннямбудівництваГЕС.Авокзалі магістраль,дотлазруйнованінещаднимибомбардуваннями,якіпочалисьвже23червня1941року,відновлюватинестали.

ШевченківськийнаціональнийзаповідникуКаневіє найдавнішим історико-культурним заповідником в Українііпершиміззакладівгуманітарноїсфери,удостоєнихстатусунаціонального. НиніШевченківськийнаціональнийзаповідникшироковідомийусвітікультурно-освітній,науково-досліднийітуристичнийцентр,якийвивчаєіпопуляризує надбанняукраїнськоїнаціональноїісвітовоїісторикокультурної спадщини, творчість Кобзаря, історію Тарасової(Чернечої)гори.

ВцентрістароїчастинимістаКанева,біляУспенськогособору(пам'ятникархітектуриХІІст.)знаходиться будівля-Базіліанскоеучилище(пам'ятникархітектури ХVIIIст.).Вцьомуприміщеннірозмістивсямузейнародногодекоративногомистецтва,післятого,якбувпереведенийзУспенськогособору.Музейбувзаснованийв 1972році.

ГордістюмузеюєроботивидатнихмайстрівУкраїни здекоративногорозпису,гончарства,гутногоскла,вишивки,ткацькоготакилимовогомистецтв.Музейнараховує5тисячекспонатів.Тутможнапобачитимайжевсі видинародногомистецтва:одягівишивку,декоративну розписіфарфор,керамікуйскло,роботаподереву,килими.Найціннішіекспонати:керамічнівиробиперіоду трипільськоїкультури;свічник,дзвінок,люлькиперіоду КиївськоїРусі,козацькілюльки,склянівиробиХІІІ-ХІХ ст.

Пам’ятникнамогилі АркадіяГайдара Зовсімнедалековідсоборустоїтьпам'ятникнамогилівідомогорадянськогодитячогописьменникаАркадія Гайдара.АркадійПетрович,якийу1941роціпрацював військовимкореспондентоміпотрапивуоточення,загинувнеподаліквідКанева,біляселаЛіплява.В1947році останки письменника-воїна були перенесені в місто Канів.Йогопоховалитак,яквінпоховавголовногогероя „КазкипроВійськовуТаємницю,проХлопчиша-Кибальчиша і його тверде слово” - на високому пагорбі біля СиньоїРічки.

ДітиКаневазвернулисядоровесниківзусієїУкраїни. Вони закликали збудувати на зароблені юними кошти Бібліотеку-музейА.П.ГайдаравмістіКаневі.Кличземляків підхопили школярі більшості міст нашої країни. Будувализакладкультуримолодідніпробудівці,якізводиликанівськугідростанцію. Аркадій Петрович Гайдар був названий Канівською міськоюрадоюПочеснимгромадяниномміста.

Зацарина Юлія