Page 1

г^ікіа b'Ä'Sa ЗгКй

Ї ’^^й вд ьїїгїї

4лЗЙа5У.Р,»алістSlid S i

f

в Н д а и НкяІ ^ ^ ! й

ЇІН î i S S Ï f f " S ® ä

Й І^ Й Ш Й вйиавйай


' •'•-V

<:;г-Л V

БІБЛІОТЕКА ВИДАВЦЯ, РЕДАКТОРА, АВТОРА Серія заснована в 2005 році

Том 4


Микола ТИМОШИК

ПРАКТИЧНИМ ПОСІБНИК

Київ 2012


УДК 655(075) ББК 76.17я7 Т-41 Рецензенти Ю. С. Ганжуров - д-р політ, наук, директор Парламентського видавництва О. В. Тріщук - д-р наук із соц. комунікацій, професор (Національний технічний університет України «КПІ») Н. І. Черниш - канд. філол. наук, професор (Українська академія друкарства, Львів)

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “ Українська книга” 2012 року

Т-41

Тимошик М. С. Я к редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: Практичний посібник. - К.: Н аш а культура і наука, 2012. — 384 с. (Серія “Бібліотека видавця, редактора, автора”; т. 4). ІБВК 978-966-7821-41-8 (серія) 15ВЫ 978-966-7821-55-5 Йдеться про сутність професії редактора, функціональні обов’язки, стичні засади редакторської діяльності. Детально висвітлюється мето­ дика, технологія редагування, його види та завдання. Окремо акценту­ ється увага на особливостях редакторської підготовки різних видів видань. Подаються конкретні приклади та рекомендації. Матеріал кожної теми подається у властивій авторові розповідній ма­ нері: ясність, популярність, аргументованість, чітка структурованість викладу. Для працівників видавничо-поліграфічної галузі та авторів видав­ ництв. Може бути корисним для студентів, які навчаються на спеці­ альностях “Видавнича справа та редагування”, “Ж урналістика”, “Реклама та зв ’язки з громадськістю”. УДК 655(075) Б Б К 76.17я7

ІБ В К 9 7 8 -9 6 6 -7 8 2 1 -4 1 -8 (с е р ія ) ІБЕМ 9 7 8 -9 6 6 -7 8 2 1 -5 5 -5

О Тимошик М. С„ 2012 О “Наша культура і наука”, 2012


Вміст Вступ........................................................................................................... 1. Редактор як професія 1.1. Витоки та еволюція............................................................ 12 1 .2. Сфери застосування............................................................16

1.3. Кадрова підготовка.............................................................. 23 2. Професіограма сучасного редактора 2.1. Фахові ви м оги ................................................................... ЗО 2.2. Функціональні обов’я з к и ................................................. 35 2.3. Етичні засади редакторської діяльності........................46 3. Поняття і зміст редагування 3.1. Термінологічні аспекти......................................................54 3.2. Нормативний з м іс т ........................................................... 59 3.3. Творчий з м іс т .....................................................................64 3.4. Творчо-організаційний зміст............................................ 66 4. Технологія редагування і техніка правки 4.1. Технологія редагування................................................... 72 4.2. Техніка правки................................................................... 78 4.3. Комп’ютерні засоби контролю правопису....................85 4.4. Система розпізнавання тексту та його переклад

91

5. Коректура в редагуванні 5.1. Досвід попередників та сучасний с та н ........................ % 5.2. Коректурні знаки та правила їх застосування............ Ю4

9


ЗМІСТ

6

6. Методика редагування 6.1. Методика як послідовність д ій .................................... 114 6.2. Редагування змістового характеру.............................. 117 6.3. Редагування структурного характеру......................... 127 6.4. Цілісний та вибірковий перегляд тексту.................... 130 7. Редакторський аналіз 7.1. Завдання і зм іс т .............................................................. 140 7.2. Логічні засади.................................................................. 150 7.3. Редакторський висновок............................................... 156 8. Літературне редагування 8.1. Термінологічні та змістові аспекти поняття

162

8.2. Літературне редагування якрізнови, іедагування.................................................. 164 8.3. Основні с: ід о в і............................................................. 169 9. Художнє редагування 9.1. Терміни, зміст, іавд :н я .............................................. 182 9.2. Складові художнього редагування.............................. 185 9.3. Види ілюстрацій та специфіка їх застосування................................................................ 193 9.4. Типові пом илки................................................................ 200 10. Технічне редагування 10.1. Зміст, завдання, термінологічні аспекти................. 210 10.2. Редактор і технічні параметри верстки.................... 214 10.3. Типові пом илки............................................................. 225


ЗМІСТ

7

11. Редагування журналістських текстів 11.1. Типологічна та жанрова специфіка періодичних видань..................................................... 234 11.2. Тексти інформаційних ж анр ів..........................

237

11.3. Тексти аналітичних та художньо-публіцистичних ж анрів......................... 244 11.4. Аналіз цілісності газетного (журнального) номера

249

12. Редагування рекламних матеріалів 12.1. Поняття реклами в історичному контексті

256

12.2. Класифікація реклами................................................. 259 12.3. Жанрові особливості та методика редакторської підготовки............................................ 263 12.4. Типові пом илки............................................................. 271 13. Редагування навчальних видань 13.1. Навчальне книговидання в ретроспективі

282

13.2. Типологічна характеристика......................................... 288 13.3. Загальна методика редакторської підготовки

292

14. Редагування літературно-художніх видань 14.1. Типологія творів та їх видань........................................302 14.2. Твори літературно' класики.......................................... 309 14.3. Твори гучасних письменників.................................... 318 15. Редагув? чя наукових, науково-популярних, довідкових, інформаційних видань 15.1. Наукоьі видання........................................................... 325 15.2. Науково-популярні видання....................................... 329


ЗМІСТ

8

15.3. Довідкові видання...........................................................334 15.4. Інформаційні видання.................................................. 338 16. Редагування перекладів 16.1. Перекладознавчий мінімум для редактора-видавця.........................................................342 16.2. Пошук іншомовного твору та його власника

349

16.3. Пошук перекладача та редагування перекладу

353

17. Редагування перевидань 17.1. Види перевидань......................................................... 360 17.2. Критерії відбору.............................................................. 363 17.3. Робота над змістовою та службовою частинами

367

Додаток Коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів................................................................ 374

11 як редагувати  
11 як редагувати  
Advertisement