Page 18

Arivu

VSNA CONVENTION 2009 SOUVENIR

Volume 2

Competitions Chair: Kishore Channabasaviah Co-Chair: Neelu Kumar Jayashree Basanth Vidu Betkerur Sujata Desai Shilpa Hadimani Veena Hullur Kusuma Indusekar Roopa Jayadev Deepa Patil Indira Reddy Game Show Youths – Vaishak Babu Chaitra Kishore Meghana Moodabagil Sachin Suresh Sathish Suresh

Kishore and Neelu, Thanks for taking care of all the competitions and the corresponding prizes and certificates. Although, there were some confusion with the overlapping slots, the energy and interest to keep it running smoothly was of at most importance and was handled with care for all contestants.

Decoration Chair: S. Chandramouli Co-Chair: Anusuya Shivakumar Jayashree Basanth Vidu Betkerur Anita Kishore Neelu Kumar Kiran Kumar Shilpa Hadimani Deepa Patil Jyothi Patil

Thanks to Chandramouli for taking care of the lobby decoration with the help of Srishail Hadimani with Basavanna’s sculpture and lights and B Indushekar for printing the huge banner.

Entertainment /Cultural Chair: Kusuma Indusekar Co-Chair: Neetha Dhananjaya Ambika Babu Sangeetha Basavaraju Rajini Chandramouli Roopa Jayadev Anita Kishore Indira Reddy Anusuya Shivakumar All Youth

Thanks to Kusuma and Neetha for running the tight ship of various cultural programs for 2 days. Your relentless dedication to make it to perfection was admirable. Thanks to Beena for choreographing and helping to train all the participants on various dances. Thanks to Veena Hullur for her continuous support in finding the rehearsal place for all programs. Thanks also for getting the costumes done in India, it looked very professional. Thanks to Roopa for directing the challenging instrumental music for kids. Thanks to Anusuya for taking care of the guest artists – Ganesh and Namitha Desai; Indira Reddy for coordinating dance and skit. Thanks to Rajini for working with Kalapadma Dance Academy on the dance program. Thanks to Kusuma and Indu for working with Padmaja Venktesh’s recital.

Thanks to Neelu and Jayashree for running the coloring competitions with great many little contestants. Vidu and Sujata for running the dance competition flawlessly; Shilpa and Deepa for taking care of the Vachana competition smoothly; Roopa and Veena for running the Instrumental competition meticulously; Deepa and Shilpa for running the essay competitions with care; last but not the least Neelu and Jayashree for running the Rangoli competition. To coordinate all these competitions took a lot of effort, time and commitment. In the end, contestants really enjoyed participating and winning. Special thanks to youths – Chaitra, Meghana, Sachin, Satish, and Vaishak for running the game show! Lot of hard work put in and it showed. New educational entertainment much appreciated by all.

Thanks to Anusuya for taking care of the decoration by the stage with picture of Basavanna and other ornate things that made the stage decorative. Thanks to others who helped but not in the committee.

Together everybody made a great contribution towards the talent show. Special thanks to all the coordinators and participants for working very hard and making a very memorable evening.

ºÀUÀ®Ä £Á®ÄÌ eÁªÀ C±À£ÀPÉÌ PÀÄ¢ªÀgÀÄ EgÀļÀÄ £Á®ÄÌ eÁªÀ ªÀå¸À£ÀPÉÌ PÀÄ¢ªÀgÀÄ CUÀ¸À ¤ÃgÉƼÀVzÀÄð ¨ÁAiÀiÁj ¸ÀvÀÛAvÉ: vÀªÉÆä¼ÀVzÀð ªÀĺÁWÀ£ÀªÀ£ÀjAiÀÄgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À ! .. CPÀÌ ªÀĺÁzÉë

ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛç DUÀªÀÄ ¥ÀÅgÁtUÀ¼É®èªÀÅ PÉÆlÖtªÀ PÀÄnÖzÀ £ÀÄZÀÄÑ vËqÀÄ PÁt¨sÉÆÃ, EªÀ PÀÄlÖ¯ÉÃPÉ PÀĸÀÄPÀ¯ÉÃPÉ? CvÀÛ°vÀÛ ºÀjªÀ ªÀÄ£ÀzÀ ²gÀªÀ£ÀjzÀqÉ §ZÀѧjAiÀÄ §AiÀÄ®Ä ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À. 18

Profile for Ravi Babu

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

Advertisement