Page 16

Arivu

VSNA CONVENTION 2009 SOUVENIR

Volume 2

Evening Cultural Program 6:30 pm

Vachana & Classical dance

6:35 pm

Dance: Shiva Nruthyam

6:45 pm

Dance: Hindi songs

6:55pm

Vachana, Dances on Shiva

7:20 pm

Music & Dance:

7:35pm

Group Dance: Kalabeda Kolabeda

Satyam Shivam Sundaram

Natya Milana

7:50 pm 9:00 pm

9:20 pm

9:40 pm

Drama: Kashmirada Raja Banda

Dances: Pushpanjali & Ganesh Sthuthi Fusion Dance Jai Bharathi

10:15 pm

Music Concert

Neeta D’Souza –New York & New Jersey Chapter Priya & Sonya Nanjundappa – Pittsburgh Chapter Coordinator: Shobitha Ravi Teja Neral – Detroit Chapter Sheela Rajasekhara, Mohaka Marissa Rajasekara- Maryland Chapter Coordinator: Sheela Rajasekhara Uma Ettigi, Sarini Ettigi & Ranjini Ettigi - Virgina Chapter Shreya Dhananjaya, Anshu Indusekar, Eshwar Kishore, Chirant Kishore, Meghana Basavaraju, Anushri Satish, Tejas Hullur, Esha Patil, Roshan Betkerur – Chicago Chapter Coordinator & Choreography: Neetha Dhananjaya Meghana Moodabagil, Chaitra Kishore, Manisha Virupannanavar – Chicago Chapter Coordinator: Bhavani & Meghana Moodabagil Choreography: Beena Vibhuthi Vaishak Babu, Akshay Indusekar, Abhinav Reddy, Sachin Suresh, Sathish Suresh, Mallik Virupannanavar, Jeevan Topgi, Sahana Moodabagil, Danya Moodabagil, Natasha Kumar – Chicago Chapter Coordinator: Kusuma Indusekar; Choreography: Vaishak Babu & Meghana Moodabagil Dinner Break Prize Distribution Anushri Bangalore, Akash & Meghana Basavaraju, Shreya Dhananjaya, Anshu & Akshay Indusekar, Eshwar & Chiranth Kishore, Esha Patil, Sachin Shiva, Satish Bangalore, Sangeetha Basavaraju, Nandish Dhananjaya, Neetha Dhananjaya, Kusuma Indusekar, Basavaraju Nanjundappa Story & Dialogue: Go. Ru. Channabasappa, B. Indusekar; Special Help: G. P. Chikkariayappa, Kusuma Indusekar; Dance Choreography: Neetha Dhananjaya; Original Music: Praveen Rao, H. K. Narayana, Veeresh Madari; Adaptation & Direction by B. Indusekar Anjali Varghese, Bala Raghavan, Eshara Mondal, Ruth Varghese, Shimoli Shah, Shivani Thakkar Aditi Shah, Anjali Varghese, Bala Raghavan, Binal Patel, Jessica Patel, Priyanka Patel, Shivani Thakkar Anjali Varghese, Bala Raghavan, Eshara Mondal, Ruth Varghese, Shimoli Shah, Shivani Thakkar Choreography: Ruth Varghese, Kalapadma Dance Academy Padamaja Venkatesh, Pramod Melkote

11:00 pm

ºÁªÀÅ wAzÀªÀgÀ £ÀÄr¸À§ºÀÄzÀÄ UÀgÀ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ £ÀÄr¸À§ºÀÄzÀÄ ¹jUÀgÀ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ £ÀÄr¸À®Ä ¨ÁgÀzÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå §qÀvÀ£ÀªÉA§ ªÀÄAvÀæªÁ¢ ºÉÆÃUÀ®Ä MqÀ£É £ÀÄrªÀgÀÄ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ

Dance with DJ

UÀªÀð¢AzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀQÛ zÀæªÀåzÀ PÉÃqÀÄ £ÀqɬĮèzÀ £ÀÄr Cj«AUÉ ºÁ¤ PÉÆqÀzÉ vÁåV J¤¹PÉÆA§ÄzÀÄ ªÀÄÄr¬Ä®èzÀ ±ÀÈAUÁgÀ zÀÈqsÀ«®èzÀ ¨sÀQÛ, Cr MqÉzÀ PÀÄA¨sÀzÀ°è ¸ÀÄd®ªÀ vÀÄA©zÀAvÉ ªÀiÁgÀAiÀÄå¦æAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ°AUÀªÀ ªÀÄÄlÖzÀ ¨sÀQÛ.

16

Profile for Ravi Babu

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

Advertisement