Page 11

Arivu

VSNA CONVENTION 2009 SOUVENIR

Volume 2

PROGRAM OVERVIEW Friday, July 3, 2009 st

8:00 am – 5:00 pm

Registration: Convention– Atrium Alcove, 1 Floor; CME – By Chambers (8:00-9:00 am)

7:00 am – 8:00 am

Yoga – Stanford, 2 Floor

8:30 am – 9:00 am

Linga Pooja – Stanford, 2 Floor

9:00 am – 12:30 pm

CME Meeting for Doctors, Chambers, 1st Floor

9:00 am – 3:30 pm

Youth Retreat – Bus p/u & drop off

9:00 am – 3:30 pm

Tour and Sight Seeing in Chicago – Bus p/u and drop off

9:00 am - 10:30 am

nd

nd

Board of Directors Meeting – Marlborough, 2nd Floor

Board of Regents Meeting – Leighton, 2nd Floor

10:00 am – 11:00 am

Tai Chi for Seniors with Beena Shivashankar – Stanford, 2nd Floor

11:00 am - 11:30 am

Dance Therapy with Dr. Satyanarayana – Stanford, 2nd Floor

10:30 am – 12:00 pm

Combined BOD and BOR Meeting – Marlborough, 2nd Floor

12:00 pm – 2:00 pm

Lunch available for purchase – Atrium, 1st Floor

2:00 pm – 4:00 pm

Anubhav Ghosti – Grand Ballroom, 1st Floor

4:30 pm – 5:00 pm

Break

5:00 pm – 6:15 pm

Reception / Social Hour – Lakeside Pavilion, 1st Floor

6:15 pm – 8:00 pm

Cultural Experience by Host Chapter – Grand Ballroom, 1st Floor

8:00 pm – 9:15 pm

Dinner – Atrium, 1 Floor

9:15 pm – 11:00 pm

Professional Entertainment – Grand Ballroom, 1 Floor

st

st

st

Note: Babysitting services available from 5:00 pm to 9:00 pm – Gallery Ballroom, 1 Floor

¨Éë£À ©ÃdªÀ ©wÛ, ¨É®èzÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀnÖ £Á£ÉA§ CºÀAPÁgÀ vÀ¯ÉzÉÆÃjzÀ°è DPÀ¼À ºÁ®£ÉgÉzÀÄ, eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ ºÉÆAiÉÄÝqÉ ClªÀÄl PÀÄn® PÀĺÀPÀªÉA§ ©gÀÄUÁ½ ºÀÄnÖvÀÄÛ ¹»AiÀiÁUÀ§®ÄèzÉ, PÀ»AiÀĺÀÄzÀ®èzÉÃ? D ©gÀÄUÁ½ ºÀÄlÖ¯ÉÆqÀ£É eÁÕ£ÀeÉÆåÃw PÉnÖvÀÄÛ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ®èzÀªÀgÀ PÀÆqÉ £ÀÄrAiÀįÁUÀzÀÄ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw PÉqÀ¯ÉÆqÀ£É PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ £Á §¯Éè §°èzÀgÉA§ CgÀÄ»jAiÀÄgÉ®ègÀÄ vÁªÀĸÀPÉÆ̼ÀUÁV ¹ÃªÉÄzÀ¦à PÉlÖgÀÄ PÁuÁ UÀĺÉñÀégÁ

11

Profile for Ravi Babu

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

Advertisement