Page 1

eEm,EEa DECLARATIE DE INTERESE PESONALE intocmitdconformprevederilorart.2,3,13gi 14 aleLegii nr.16-XVIdin 15.02.200g cu privire la conflictul de interese Subsemnatul(a)Godea Mihai, de{inind funcfia de deputat in cadrul ParlamentuluiRepublicii Moldova, din data de 5 aprilie 2009, ales prin votul ietdfenilor, impreund cu solia, perioanele inrudite prin singe sau adoplie (pdrinli, copii, frali, surori, bunici, nepofi, unrhi, m6tuge) gi persoanele inrudite prin afinitate (cumnat,cumnatd,socru,soacrd,ginere,nord), declarp. piopriu rdspundere urmdtoareleinteresepersonale,cunoscutemie la momentulsemn6riipirezenteiOeclaralii:

I. Intereselepersonalenemiilociteale declarantului I.a. Activiti{ile profesionaleretribuite Unitatea,denumireaqi adresa Calitateadelinutd l. Parlamentul Republicii Moldova

Deputat

Valoarea beneficiilor Salariullunar,in m e d i e7 l 0 0 l e i

Domeniulde activitate Legislativ

I.b. Calitateade fondator sau de membru in org contrgl in cadrul urler qrg44!?afii necomerciaresau partide politice Unitatea.denumireagi adresa Calitateadelinutd Valoareabeneficiilor l. Societatea de Tineret ,,NicolaeTitulescu" 2. CentrulpentruSrislinerea Reformeiin Administra{ia Publicd

Pregedinte

0

Pregedinte

0

I.c.CaIitateadeasociatsauac{ionara|unuiagen organizatii de asigurare sau institutii financiare Unitatea.denumireasi Calitatea Nr. de cote-pdrlisau adresa de!inutd de acliuni

[.d. Relatiilecu niza{iileinternafionale Unitatea,denumireaqi adresa Calitateadelinutd

Domeniulde activitate Relafii interna{ionale Administrafie publicd

Valoarea totalda cotelor-pdrti sauactiunilor

Valoareabeneficiilor

Domeniul de activitate

Domeniulde activitate

lz@ ,/

I


*Effi,F,ffi 11.Intereselepersonaleale 4eclar4ntului,in virtutea stirii salecivile Numele so{iei declarantului: Olirescu-Godea Gabriela II.a. Activiti{ile profesionaleretribuite Unitatea,denumireagi adresa

Calitateadelinutd

Valoarea beneficiilor

Domeniulde activitate

l.-

lf-U. Criitat"" OeE"O"to. sau de membru in organelede conducere,administrare, revizie sau control in cadrul unor orpanizatiinecomercialesau partide politice Domeniulde Unitatea,denumireagi adresa Calitateadefinutd Valoareabeneficiilor activitate

t. II.c. Calitateade asociatsau ac{ionaral unui agenteconomic,unei institu{ii de credit' izatii de asisuraresau institutii financiare Domeniul Valoarea Nr. de cote-pdrli Unitatea.denumireagi de totald a de acliuni adresa activitate cotelor-pdrfi sauactiunilor

niza{iile interna{ionale II.d. Relatiilecu Unitatea.denumireagi adresa Calitateade(inutd

III.

2

Domeniulde activitate

Intereselepersonaleale declarantului.in virtutea relatiei de rudenie

III.a. Calitatea de fondator sau de membru in organelede conducere,administrare, revizie sau control in cadrul unor organizatii necomercialesau partide polttice Unitatea, inrudite cu Numelepersoanei gi relaliade rudenie(mam6, denumireagi declarantr-rl tatd, fiu, tiicd, frate, sor5,bunel, bunicS, adresa nepot,nepoatd,unchi,mdtugd,cumnat, cumnatd,socru,soacr6,ginere,nori)

1. OldrescuDumitru.socru

tlrr.b.c

Uniunea Cineaqtilordin Moldova

Calitateadelinutd

Domeniul de activitate

Membru al Consiliuluide conducere

Arta cinematograficd -

,


*Eqrffi# izatii de asiguraresau institutri r\urlelc persoaneltnrudltecu declarantLrlqi relalia de rudenie(mam6, tat5, fiu, fiicd, frate, sord,bunel, bunici, nepot,nepoatd,unchi, m[tugd, cumnat, cumnatd,socru, soacr6,ginere,nori)

finsnciq

Unitatea, denumireagi adresa

Calitateadetinuti

Domeniul de activitate

Calitateadelinutl

Domeniuldeactivitate

l.-

III.c. Retafiile cu organizafiileinterrra(ionale Numelepersoa rsoanetlnrudltecu declarantulgi relafia rr de rudenie(mamd, tatd,fiu, fiicd, cd, 1 frate,sord,bunel, bunicd, nepot,nepoatd, ratd,unchi, mdtugd,cumnat, cumnatd.socru. rcru, soacrd,ginere,nord)

Unitatea, denumireaqi adresa

l.-

l ' in cazul in care dupd prezentareadeclara{iei voi afla despre alte interese personale necunoscutemie la momentul semndriiprezentei declarafii sau care au intervenit ulterior, voi actualiza prezentadeclarafie in termen di cel mult 15 ,it" din momentul intervenirii acestora, confornrprevederilorart.r4alin.(3)al Legii nr.l6-XVI din r5.02.200g. 2' Prezentadeclarafieconstituie.un act public ai rdspund,potrivit legii penale, pentru inexactitatea saucaracterulincompletal datelorinclusein declaralie. Data

Semnitura

3

Declaratii Godea  

Declaratii Godea

Advertisement