VRU Magazine Vol.2 No.2 (May-August 2021)

Page 1

MAGAZINE

น้ำ�พระราชหฤทัย

และพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ เหล่าปวงประชาพ้นภัยโควิด-19 เทคโนโลยีลดการสัมผัส

เหตุเพราะโควิด

ธุรกิจจึงเกิด

Connecting Rajabhat Tambon ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน

วัคซีนโควิด-19 FREE COPY

Vol.2 No.2 (May-August 2021)


Contents Get Known

สารจากอธิการบดี

3

Special Content

EDITOR’s TALK

น้�ำ พระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคณ ุ ปกเกล้าฯ เหล่าปวงประชาพ้นภัยโควิด-19 4

Get Engaged ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน

6

Get Updated วัคซีนโควิด-19

สวั ส ดี ค ุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นค่ ะ ขอต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นเข้ า สู ่ VRU Magazine Vol.2 No.2 นะคะ จากเล่ ม แรกในปี น ี ้ ท ี ่ เ ราพบกั น ดู เ หมื อ นว่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 จะหนั ก หนาและสร้ า งความสู ญ เสี ย ให้ เ รากั น อย่ า งหนั ก ที เ ดี ย ว และไม่ เ พี ย งแต่ ใ น ประเทศไทยเท่ า นั ้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ทั ่ ว โลกต่ า งก็ เ ผชิ ญ ปั ญ หานี ้ เ ช่ น เดี ย วกั น แต่ ค นไทยโชคดี ค ื อ ไม่ ว่ า ท่ า มกลางวิ ก ฤตจะเลวร้ า ยเพี ย งใด พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว และสมเด็ จ พระ นางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ี ทรงมี ค วามห่ ว งใยต่ อ พสกนิ ก รของพระองค์ ต ลอดเวลา และเป็ น ที ่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ ปวงชนชาวไทยทั ้ ง ประเทศ ดั ง นั ้ น ใน VRU Magazine Vol.2 No.2 จึ ง จั ด ให้ ม ี Special Content “น้ ำ � พระราชหฤทั ย และพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ปกเกล้ า ฯ เหล่ า ปวงประชาพ้ น ภั ย โควิ ด -19” ด้ ว ยสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของพระองค์ ท ่ า น และในเล่ ม นี ้ ท ่ า นจะได้ พ บกั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ท ี ่ ไ ด้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ ก ั บ พี ่ น ้ อ งชาวไทยเพื ่ อ ฝ่ า ฟั น วิ ก ฤตโควิ ด -19 นี ้ ตั ้ ง แต่ ค อลั ม น์ Get Engaged “ด้ ว ยความห่ ว งใย จากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู ้ covid-19 ไปด้ ว ยกั น ” คอลั ม น์ Get Satisfied ที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของ โครงการราชภั ฏ ตำ � บล (Rajabhat Tambon) ในสภาวการณ์ ท ี ่ ต ้ อ งใช้ เทคโนโลยี ลดการสั ม ผั ส เทรนด์ ใ หม่ ใ นยุ ค Next Normal และธุ ร กิ จ ใหม่ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในช่ ว งวิ ก ฤตนี ้ ใ นคอลั ม น์ Get Fulfilled “เหตุ เ พราะโควิ ด ธุ ร กิ จ จึ ง เกิ ด ” และแน่ น อนค่ ะ ท่ า นผู ้ อ ่ า นจะได้ ร ั บ ข้ อ มู ล ที ่ ส ำ � คั ญ และเป็ น ที ่ ส นใจเนื ่ อ งด้ ว ยจะเป็ น อาวุ ธ สำ � คั ญ ที ่ ท ำ � ให้ เ ราผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตโควิ ด -19 ได้ นั ้ น คื อ วั ค ซี น โควิ ด 19 ในคอลั ม น์ Get Update ค่ ะ และเนื ่ อ งในวโรกาส วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั ้ ง หลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต น้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายพระพรชั ย มงคล ด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี ขออานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระศรี ร ั ต นตรั ย พระบารมี แ ห่ ง พระสยามเทวาธิ ร าช ตลอดจนพระบรมเดชานุ ภ าพแห่ ง สมเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า ทุ ก พระองค์ ได้ โ ปรด ดลบั น ดาลอภิ บ าลและประทานพรให้ ใ ต้ ฝ ่ า ละอองธุ ล ี พ ระบาท ทรงพระเกษมสำ � ราญ มี พ ระชนมายุ ยิ ่ ง ยื น นาน ทรงสถิ ต เป็ น มิ ่ ง ขวั ญ ร่ ม เกล้ า แก่ พ สกนิ ก รชาวไทย ตราบจิ ร ั ฐ ิ ต ิ ก าลเทอญ ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ

ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร บรรณาธิการ

8

10

11 12

Get Fulfilled เหตุเพราะโควิด ธุรกิจจึงเกิด

Get Satisfied เทคโนโลยีลดการสัมผัส Connecting Rajabhat Tambon กองบรรณาธิการ แมกกาซีน ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อ.ไชย มีหนองหว้า บรรณาธิการ ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ.ปวิช เรียงศิริ พิสูจน์อักษร ผศ.พรศิริ นาควัชระ ฝ่ายประสานงาน อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ นางสาวสุวิมล พิชัยกมล นางสาวศศิธร ชื่นขาว นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ ศิลปกรรมและถ่ายภาพ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ นายทวีศักดิ์ ปานเทวัญ์ นายสายัญ เทียบแสน นายพุทธินันต์​์ โสมรุษ โฆษณาและการตลาด ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย นางสาวมณี บุญผาย นางสาวพัฒน์ธนสรณ์ กลิ่นไทย จัดทำ�โดย งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 02-909-1425 โทรสาร 02-909-1425 E-mail vrumagazine@vru.ac.th ติดต่อ ฝ่ายโฆษณา นางสาวมณี บุญผาย นายพัฒน์ธนสรณ์ กลิ่นไทย บรรณาธิการ 08-6046-6761


Get Known สารจากอธิการบดี

แม้ทั่วโลกและประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 จนมาถึง ปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาปีกว่า ที่ทำ�ให้วิถีชีวิตของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้ว่าวิถีชีวิตใหม่ จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กลับมาหนักขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นี้ ก็ทำ�ให้พวกเราชาวไทยเกิดความลำ�บากและตื่นตระหนกกันอย่างมากอีกครั้ง แต่ด้วยพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวม ถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทำ�ให้ปวงประชาคลาย ความทุกข์จากสถานการณ์นี้ และด้วยความรักจากการปลูกฝังการเป็นจิตอาสา ทำ�ให้คนไทยมีการช่วย เหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัด โครงการ “ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน” โดยจัดทำ�ข้าวกล่อง วันละ 400 กล่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล สนามธรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้มีผู้ร่วมบริจาคเงิน และของอุปโภค บริโภค มาอย่างมากมาย นอกจาก นี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ (1ตำ�บล1มหาวิทยาลัย) U2T มีการมอบอุปกรณ์และ เครื่องมือในการทำ�ความสะอาดให้โรงเรียนต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับการจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ของปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดตัวกิจกรรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ตำ�บลระแหง อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และจะมีกิจกรรมเช่นนี้อีกหลายโรงเรียนทั้งใน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และในประเทศไทยจะหนักหนาเพียงใดแต่ด้วยความ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องชาวไทย และภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่ 10 จะนำ�พาให้เราผ่านพ้น วิกฤตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแน่นอน และเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชั ย มงคล ขอพระองค์ ท รงพระเจริญมีพระชนมพรรษา ยิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี

3 Get ฎKnown


น้�ำ พระราชหฤทัย และพระมหากรุณาธิคณ ุ ปกเกล้าฯ เหล่าปวงประชาพ้นภัยโควิด-19

Special Content 4

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุใ์ หม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) เกิดขึน้ ใน ประเทศไทยตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 โดยจำ�นวนผูป้ ว่ ย เพิม่ ขึน้ มากขึน้ จนทำ�ให้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน และมีประกาศห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 2563 นับแต่นั้นมาความ เป็นอยูข่ องประชาชนคนไทยก็เปลีย่ นแปลงไป แต่มสี ง่ิ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลงไปจากปวงชนชาวไทยนัน้ คือ น้�ำ พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีความ ห่วงใยต่อพสกนิกร จากวิกฤตโควิด-19 ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ ง กั บ ประชาชนรวมถึ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ สาธารณสุขทั่วประเทศ ที่เป็นด่านหน้าในการตรวจ รักษานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ นี้อย่างใกล้ชิด

และทรงมีพระราชดำ�ริว่าโรงพยาบาลใน ประเทศไทยอาจมีเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอ หาก สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจึงเกิด “โครงการเครื่อง ช่ ว ยหายใจและเครื ่ อ งมื อ แพทย์ พ ระราชทาน” โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหา เครื่องช่วยหายใจรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การ แพทย์อื่น ๆ อาทิ เครื่องติดตามการทำ�งานของหัวใจ และสัญญาณชีพ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล เครื่องกำ�จัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ เครื่อง ช่วยกดหน้าอกเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ เครื่องมือช่วยใส่ ท่อหายใจ นวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ เป็นต้น โครงการ ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์จึง ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทันท่วงที


ด้วยน้�ำ พระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคณ ุ แผ่ไพศาล

พระราชทานกำ�ลังใจให้ปวงประชาสูภ่ ยั โควิด-19

การได้รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ ถือเป็นพระเมตตายิ่งต่อประชาชน และประเทศชาติในการต่อสูภ้ ยั โควิด-19 ทำ�ให้คน้ หาผูส้ งสัย ผู้ติดเชื้อในชุมชนได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ทุกชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างปลอดภัย ลดการใช้ชุด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE, หน้ากากอนามัย ชนิด N95) โดยเริ่มใช้งานวันแรกเมื่อ 2 พฤษภาคม 2563 ณ สถานควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ขยายการให้บริการทีห่ ลากหลาย กลุ่มมากขึ้นทั่วประเทศ จากสถานการณ์ ก ารระบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความ เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง มาก รั ฐ บาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้มีมาตรการที่ สำ�คัญในการหยุดยั้งการระบาดและการสูญเสียชีวิตด้วย การรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัส ด้วยความโชคดีของชนชาวไทยที่มีองค์พระ มหากษัตริย์ที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ดังพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า

“ถ้าคนเรามีสขุ ภาพเสือ่ มโทรม ก็จะไม่สามารถ พัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรทีส่ �ำ คัญของประเทศชาติ ก็คอื พลเมืองนั่นเอง” รัชกาลที่ 9 ทรงมองการณ์ไกลเพื่อให้ การแพทย์ เภสัช และสาธารณสุข พึง่ ตนเองได้ ด้วยพระราชดำ�ริ ทีล่ กึ ซึง้ ทรงจัดตัง้ บริษทั ผลิตยา และบริษทั จำ�หน่ายยาอย่าง ครบวงจร ในนาม “บริษัท สยามไบโอโซ เอนซ์ จํากัด (Siam Bioscience) โดยภารกิจสำ�คัญ คือการผลิตตั้งแต่ ตัวยาสำ�คัญและสารออกฤทธิ์ ความนี้แม้รัชกาลที่ 10 ก็ ทรงรับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลที่ 9 แม้พระองค์จะ ปิดทองหลังพระ แต่กเ็ ป็นผูผ้ ลักดันอย่างเงียบ ๆ ทีท่ รงเป็น พันธมิตรกับนานาชาติ แอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) อธิบายว่าบริษัทยินดีร่วมกับพันธมิตรในหลายประเทศ ก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกขึ้น เพื่อให้สามารถ ผลิตวัคซีนให้มีความปลอดภัยได้สำ�เร็จภายในระยะเวลา อันรวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ นีเ่ ป็นเหตุให้ราชอาณาจักร ไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต วัคซีนโควิด–19 และโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รบั อนุมตั ิ จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นสถานที่ ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ้

ด้วยน้ำ�พระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณ แผ่ไพศาล พระราชทานกำ�ลังใจให้ปวงประชาสูภ้ ยั โควิด-19 เนือ่ งในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกปักอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญ ด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำ � ราญสถิ ต เป็ น มิ่ ง ขวั ญ แห่ ง ปวงประชา สถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ที่มา : - [e-Book] หนังสือ “พสกนิกรน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณา ธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19” - http://www.phralan.in.th/coronation/news.php

5 Special Content


ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน เรือ่ งเล่าของข้าวกล่อง 18 วัน แห่งการเดินทางแทนความห่วงใย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ทุก ๆ วัน วันละ 400 กล่อง ทีมงานผลิตข้าวและ ทีมงานจัดส่งข้าวกล่องสิบกว่าชีวติ ทำ�งานด้วยความเต็มใจ ด้วยความห่วงใย และด้วย ความภูมใิ จในครัง้ นีก้ นั อย่างไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนือ่ ย เพราะสิง่ ทีม่ อบไปนัน้ ช่วยทำ�ให้บคุ ลากร ทางการแพทย์และผูป้ ว่ ยโควิด-19 ได้อม่ิ กาย อิม่ ใจ ไปพร้อม ๆ กัน

Get ฎEngaged 6

อิม่ กาย ทีไ่ ด้รบั ประทานอาหารทีอ่ ร่อย ถูกหลักอนามัย ใส่ใจในการผลิตทีส่ ดใหม่ทกุ วัน อิม่ ใจ ทีไ่ ด้รบั ความห่วงใยจากหน่วยงานต่าง ๆ จากผูท้ ม่ี จี ติ ใจเมตตาและการแบ่งปันผ่าน การให้ในทุกรูปแบบ ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในปัจจุบนั นี้ ทำ�ให้ยอดผูต้ ดิ เชือ้ มีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ไม่ตา่ งกับ จำ�นวนของบุคลากรทางการแพทย์ทต่ี อ้ งเสียสละวัน เวลา เพือ่ ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างไม่ ย่อท้อ เรียกได้วา่ เป็นด่านหน้าในการสัมผัส และดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเลยทีเดียว


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการมอบความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครัง้ นี้ โดยร่วมผลิตข้าวกล่องมอบให้ยงั รพ.สนามธรรมศาสตร์ ซึง่ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้กล่าวว่า “มรภ.วไลยอลงกรณ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการแพร่ ระบาดในครั้งนี้ จึงได้รีบจัดตั้งโรงครัวขึ้น ภายใต้ชื่อ ด้วยความห่วงใยจากใจ วไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน โดยจัดทำ�ข้าวกล่อง วันละ 400 กล่อง เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 เพือ่ ส่งมอบให้ท่ี รพ. สนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอกับจำ�นวนบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยที่มาพักรักษาอาการ ทั้งนี้ก็มีในส่วนของผู้ร่วมบริจาคเงิน และของอุปโภค บริโภค มาอย่างล้นหลาม ซึ่งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้” จะเห็นได้ว่า 18 วันที่ผ่านมา แม่ครัวที่ทำ� หน้าที่ทำ�อาหาร ทีมบุคลากรที่ทำ�หน้าที่ในการส่งข้าวกล่องไปยัง รพ. แม้จะเป็นวัน หยุด แต่เราก็ไม่หยุดส่งมอบความห่วงใยเพราะเราจะสู้ covid-19 ไปด้วยกัน

7 Get ฎEngaged


วัคซีนโควิด-19

การระบาดของโรค โควิด-19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านัน้ หากแต่ยงั นำ�ไปสูว่ กิ ฤต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมครัง้ รุนแรงอีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำ�ให้ผคู้ นเกิดความวิตก กังวลไปทั่วโลก การระบาดของโรค โควิด-19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข ของโลกเท่านั้น หากแต่ยังนำ�ไปสู่วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงอีก ด้วย เพราะไม่ว่าโรคติดต่อนี้เกิดขึ้นในประเทศใดก็ล้วนสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของทุกประเทศ และหากยังไม่มียารักษา ก็จะทำ�ให้ เกิดผลกระทบร้ายแรงในระยะยาวขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามบนวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประเทศไทยในปัจจุบันของโรคโควิด-19 ที่กำ�ลังระบาดในขณะนี้ ประชาชนทุก คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรงนี้ ก็ยังมีความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิต ตามปกติด้วยวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลได้จัดสรรและเตรียมให้ประชาชน และยังมี ความหวังทีม่ ากขึน้ อีกจากการจัดซือ้ วัคซีนทางเลือกอีกหลายยีห่ อ้ มาเพิม่ เติม รวมถึง การอนุญาตให้เอกชนนำ�เข้าวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นอีกแรงสนันสนุนให้คนไทยได้ รับมือกับโรคโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น และคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ในช่วงนี้ สร้างความสงสัยใคร่รู้ให้กับประชาชนพอ สมควร เราจึงได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่สำ�คัญ เช่น เราควรรีบไปรับการ ฉีดหรือไม่ มีโรคประจำ�ตัวฉีดได้หรือไม่ ในประเทศไทยมีวัคซีนกี่ยี่ห้อ และมีความ เสีย่ งหรือผลข้างเคียงอะไรที่ควรทราบ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ ดังนั้นการศึกษารายละเอียดของวัคซีนทาง เลือกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์

วัคซีนโควิด-19 ที่น่าสนใจในปัจจุบันมียี่ห้ออะไรบ้าง

บริษทั หรือวัคซีนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ละใช้กนั แล้วในหลายประเทศ ได้แก่ Pfizer-BioNTech, Moderna, Gamaleya (Sputnik V), AstraZeneca, Sinovac, และ Sinopharm เป็นต้น โดยมีทง้ั ชนิดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ ะเบียนอย่างสมบูรณ์และชนิด ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้กรณีฉกุ เฉิน

Get ฎUpdated 8


ข้อสังเกตเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบัน • ประสิทธิภาพป้องกันอาการรุนแรง จำ�เป็นทีส่ ดุ : แน่นอนว่า ใครก็อยากได้

วัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันโรค แต่ที่มีความสำ�คัญ เร่งด่วนยิ่งกว่า คือการลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การลดอาการ รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อ เพราะช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถแยกกักตัวและดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเข้ารับการดูแล จากแพทย์อย่างใกล้ชิด • ฉีดครัง้ เดียว สะดวกกว่า: Johnson & Johnson และ CanSino Biologics เป็นวัคซีนที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากไม่ต้องฉีดถึง 2 เข็ม คนไข้ไม่ต้อง กลับมาฉีดอีกเป็นเข็มที่ 2 • วัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA: เป็นวัคซีนที่ใช้เทคนิคแบบใหม่ มี จุดเด่นในการผลิตได้งา่ ยและเร็ว และยังสะดวกในการปรับปรุงเพือ่ รองรับสายพันธุ์ ของไวรัสได้อีกด้วย แต่โดยทั่วไปแล้ว วัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA จะมีข้อ จำ�กัดในการจัดเก็บและขนส่งมากกว่าวัคซีนชนิดอื่น เนื่องจาก mRNA มักจะถูก ทำ�ลายได้งา่ ย จึงต้องเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมทิ ต่ี �ำ่ มาก โดยเฉพาะวัคซีนของ Pfizer ทีต่ อ้ งจัดเก็บในอุณหภูมติ �ำ่ ถึง -70 C เมือ่ เทียบในวัคซีนโควิด-19 ประเภทเดียวกัน วัคซีนของบริษัท Moderna ดูจะยุ่งยากในการจัดเก็บน้อยกว่า เพราะสามารถเก็บ ในอุณหภูมิ 2 – 8 ˚C ได้ (แต่จะมีอายุได้ 30 วัน) • วัคซีนโควิด-19 ทีม่ คี วามปลอดภัยต่อผูม้ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง: วัคซีน อย่าง Novavax ทีผ่ ลิตขึน้ จากโปรตีนบางส่วนของเชือ้ และวัคซีนทีผ่ ลิตขึน้ จากเชือ้ ที่ ตายแล้ว อย่างเช่น Sinovac, Sinopharm, และ Covaxin มีความปลอดภัยต่อผูร้ บั วัคซีนทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องมากกว่าเนือ่ งจากไม่มคี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้

วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยมีกย่ี ห่ี อ้ ใช้เทคนิคอะไรในการผลิต

สำ�หรับเกณฑ์ในการพิจารณารับวัคซีนสำ�หรับประเทศไทยนั้น จะเน้น พิจารณารับวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากสำ�นักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการอนุมัติใช้แล้วในหลาย ประเทศและได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลกแล้ว

สำ�หรับวัคซีนโควิด-19 ทีจ่ ะนำ�มาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) และ วัคซีนโควิด 19 ซิโนแวค (Sinovac) 1. วัคซีนแอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca) เป็นวัคซีนประเภท Viral Vector สำ�หรับฉีดให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป (แต่ในประเทศไทยใช้ในผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป) โดยจะฉีดบริเวณต้นแขนทั้งหมด 2 เข็ม ซึ่งทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริม ภูมคิ มุ้ กันโรค กำ�หนดให้ฉดี แต่ละเข็มห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์ (ไม่แนะนำ�ให้ผทู้ ม่ี ี ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมากฉีดวัคซีนดังกล่าว) 2. วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย สำ�หรับฉีดใน ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี โดยจะฉีดบริเวณต้นแขนทั้งหมด 2 เข็ม ซึ่งทาง คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำ�หนดให้ฉีดแต่ละเข็มห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์ ยกเว้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดรุนแรง ให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์

สำ�หรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซี น โดยทั น ที เพื ่ อ ลดโอกาสที ่ จ ะติดเชือ้ แล้ว มีอาการรุนแรง ลดโอกาสการเสียชีวติ และลดโอกาส ทีจ่ ะต้องเข้าไปรับ การรักษาทีโ่ รงพยาบาล แต่ส�ำ หรับผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ (หรือวางแผนจะตัง้ ครรภ์) ผูท้ ม่ี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ผูท้ ก่ี นิ ยากดภูมคิ มุ้ กันขนาดสูง และ ผูท้ ก่ี นิ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษาแพทย์ประจำ�ตัวก่อนเข้า รับการฉีดวัคซีน ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อซื้อ วัคซีนของบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจาก Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งจะทำ�ให้เรามีทางเลือกในการฉีดวัคซีนหลากหลายมากขึ้นในอนาคต เป็นความหวังถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที ่ จ ะดี ข ึ ้ น ในไม่ ช ้ า ควร ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และร่วมสู้ไปด้วยกันเพื่อให้ผ่านพ้นช่วง เวลานีไ้ ปได้อย่างราบรืน่ และสามารถดำ�รงชีวติ ได้อย่างปกติสขุ ในเร็ววัน ที่มา : https://www.praram9.com/covid19-vaccine

9 Get ฎUpdated


เหตุเพราะโควิด

ธุรกิจจึงเกิด

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

หรือทีเ่ ราเรียกกันว่าเชื้อโควิด-19 เริ่มเข้ามาระบาดในประเทศไทยเมือ่ ช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 จนถึงวันนี้เรายังคงเผชิญกับมรสุมพิษ เศรษฐกิจอย่างหนักจากวิกฤติโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึง แม้วา่ การระบาดของเชือ้ โควิด-19 จะทำ�ให้เกิดผลกระทบในหลายภาคส่วน แต่เชื่อหรือไม่ว่าขณะที่ธุรกิจภาคอื่น ๆ กำ�ลังย่ำ�แย่ กลับมีธุรกิจบาง ประเภททีเ่ ติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจทีซ่ บเซาลง งานนีจ้ ะมีธรุ กิจอะไรบ้าง วันนีจ้ ะพาทุกทานไปดูการเปลีย่ นวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังคำ�ที่ว่า “เหตุ เพราะโควิด ธุรกิจจึงเกิด” มาดูกนั ค่ะว่ามีธรุ กิจอะไรกันบ้าง

1. Live ขายของออนไลน์ เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ โลกออนไลน์ไม่มี วันหลับใหล การทำ�ธุรกิจออนไลน์จงึ เกิดขึน้ และเติบโตอย่างรวดเร็ว การขาย ของออนไลน์กเ็ ช่นกัน ผูข้ ายสามารถเลือกไลฟ์ขายของได้ทกุ เวลาตามสะดวก ถ้าอยากให้ยอดขายปัง ๆ ก็ตอ้ งศึกษากลุม่ เป้าหมายและช่วงเวลาทีก่ ลุม่ เป้า หมายจะเข้ามาเลือกชมและซือ้ สินค้า เพียงแค่นย้ี อดขายของเราก็จะพุง่ จนฉุด ไม่อยูเ่ ลยทีเดียว 2. ธุรกิจสอน/อบรมออนไลน์ เพราะว่าในปัจจุบนั นีก้ ารเรียนรู้ ไม่ได้ถกู จำ�กัดให้อยูแ่ ต่เฉพาะในห้องเรียน หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมอบรม ต่าง ๆ ก็เช่นกัน เราจึงเห็นธุรกิจสอนและอบรมออนไลน์มากขึ้น ยิ่งถ้าเรามี เทคโนโลยีการสือ่ สารทีเ่ อือ้ ต่อการติดต่อกันผ่านทางออนไลน์ ย่อมเป็นโอกาส ทีด่ ที เ่ี หล่าติวเตอร์ หรือโค้ชจะเปิดคอร์สสอนทางออนไลน์

Get ฎFulfilled 10

3. นักสร้าง Content อาชีพที่สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ แถมยังเป็นนาย ของตัวเองอีกด้วย อาชีพนี้ได้แก่ นักรีวิว ยูทูปเบอร์ นักเเคสเกม เป็นต้น 4. ธุรกิจ Delivery ปฏิเสธไม่ได้วา่ จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ประชาชนหลีกเลีย่ งทีจ่ ะไปในทีส่ าธารณะ และใช้เวลาอยูบ่ า้ นมากขึน้ โดยเฉพาะ คนเมืองทีต่ อ้ งทำ�งานทีบ่ า้ น (Work from Home) ทำ�ให้เกิดแนวคิดของธุรกิจ ประเภท “Delivery” หรือ “ส่งด่วน” เติบโตมากขึน้ และมีการแข่งขันกันค่อนข้าง สูงเลยทีเดียว เช่น Grab Food, Panda, Lineman, LaLamove, Honestbee เป็นต้น 5. ธุรกิจบริการพ่นยาป้องกันโควิด ธุรกิจนีป้ รับจากการพ่นยา ฆ่าแมลง ฆ่าเชือ้ โรค มาเป็นพ่นยาป้องกันโควิด ในแต่ละวันให้บริการกัน ไม่นอ้ ย กว่า 20 ทีต่ อ่ วัน เช่น บ้านพัก ทีท่ �ำ งาน ห้างร้าน หรือตลาด เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีท่ �ำ รายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 6. Live ออกกำ�ลังกาย จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั สถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย ฟิตเนส หันมาให้บริการเปิดคลาสไลฟ์สด จัดคอร์ส เทนเนอร์ออนไลน์ ไลฟ์สด โยคะ สำ�หรับออกกำ�ลังกายที่บ้านกันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่ถกู อกถูกใจสำ�หรับผูท้ ร่ี กั สุขภาพและรักการออกกำ�ลังกาย 7. เย็บหน้ากากผ้าขาย ในเวลาทีห่ น้ากากอนามัยทางการแพทย์ หายากและมีราคาแพง เราจึงต้องหาหน้ากากผ้าไว้ใช้แทน บางคนมีงานอดิเรก ด้านเย็บผ้า มีฝมี อื เย็บปักถักร้อย ก็หนั มาเย็บหน้ากากผ้าไว้ส�ำ หรับขาย เป็นช่องทาง ทำ�เงินสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว


8. DIY ส่งถึงบ้าน (ทำ�ทานเอง ประกอบเอง) เป็นอีกธุรกิจ

หนึ่งที่เอาใจลูกค้าสาย DIY ทางร้านเพียงแค่จัดเตรียมวัตถุดิบไว้รอลูกค้า เมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาก็จัดส่งได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น ชุดอาหารสำ�หรับทำ�เอง ชุดเฟอร์นิเจอร์สำ�หรับประกอบเอง หรืออุปกรณ์สำ�หรับการตัดเย็บ เป็นต้น 9. ขายอาหารออนไลน์ ช่วงที่กักตัวอยู่บ้านหนีโควิด บางคนอาจมีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องเดินทางไปไหน ประกอบกับมีฝีมือใน การทำ�อาหาร ก็สามารถทำ�อาหารกล่อง หรือขนมจัดส่งเดลิเวอรี่ได้ เป็นอีก หนึ่งอาชีพที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แถมมีรายได้เพิ่มอีกด้วย 10. ขายประกันสุขภาพ ประกันโควิด-19 เป็นอีกหนึ่ง ประกันสุขภาพทีบ่ ริษทั ประกันต่างเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันโควิด-19” เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะประกัน โควิด-19 ประเภท “เจอจ่ายจบ” ที่ลูกค้าให้ความสนใจเพราะจ่ายเบี้ยแค่ หลักร้อย แต่คุ้มครองหลักแสนทันทีเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ และในขณะนี้ ธุรกิจประกันสุขภาพเร่งปรับตัวขยายความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 อีกด้วย เห็นไหมคะว่าธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ทำ�ให้เราได้ เห็นถึงการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ร้านค้า หรือแม้กระทั่งบริษัท ต่าง ๆ ก็ย่อมต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพียงแค่ เราเปิดตา เปิดใจ ยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ท้อแท้สิ้นหวังไปเสียก่อน รับรองว่าต้องมีไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนค่ะ

11 Get ฎFulfilled


เทคโนโลยีลดการสัมผัส เทรนด์ใหม่ในยุค Next Normal ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ได้มกี ารแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึง่ ส่งผลให้เราต้องปรับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูใ่ นรูปแบบทีเ่ รียกว่า “ชุมชนวิถใี หม่” หรือ New Normal ซึง่ เป็นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตัวเองของผูค้ นในสังคมใน หลากหลายมิตกิ นั มาแล้ว ในระยะต่อไปรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปหลัง วิกฤติโควิด-19 จะสะท้อนให้เห็นเทรนด์ทเ่ี กิดจากพฤติกรรมและทัศนคติในการ ดำ�รงชีวติ ทีไ่ ม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการถือกำ�เนิดขึน้ ของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่นำ�ไปสู่เทรนด์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและสร้างความมั่นใจด้าน สุขอนามัยแก่ผใู้ ช้งานแบบ “วิถถี ดั ไป” หรือ Next Normal ทีจ่ ะกำ�ลังจะเข้ามา ถึงในไม่ชา้ รวมทัง้ เทรนด์การใช้เทคโนโลยีลดการสัมผัส (Contactless Technology) ซึง่ มีบทบาทอย่างมากในสถานการณ์ปจั จุบนั เรามาดูกนั ว่า มีเทคโนโลยีลดการ สัมผัสแบบใดบ้างทีจ่ ะกลายมาเป็นส่วนหนึง่ ในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของเรา ไปโดยไม่รตู้ วั กันบ้าง 1. การใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีร่ องรับเทคโนโลยีรจู้ �ำ เสียงพูด (Speech Recognition) ในสำ�นักงาน เช่น การสัง่ การให้เครือ่ งดูดฝุน่ หรือระบบไฟฟ้าทำ�งาน

โดยอัตโนมัติ 2. การใช้เทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อ ปลดล็อคประตู บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การระบุตัวตน การตรวจวัดอุณหภูมิ แทนการกดรหัส การสัมผัสหรือการใช้งานในระยะใกล้

Get Satisfied 12

3. การใช้เงินดิจิทัล (Digital Money) ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่าน กระเป๋าเงินดิจิทัล การรูดบัตรเครดิตหรือเดบิตผ่านระบบออนไลน์ และการเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟนเข้ากับระบบจ่ายเงิน เช่น Apple Pay, Google Pay, Ali Pay เพื่อลด การสัมผัสเงินที่คนอื่นเคยสัมผัสมาก่อน 4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสาร ผ่านแพลตฟอร์ม วิดโี อคอนเฟอเรนซ์ตา่ ง ๆ ซึง่ แพลตฟอร์มทีเ่ ราไม่พดู ถึงไม่ได้เลยในยุคนีก้ ค็ อื Zoom และ Google Meet ซึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มกันมากในหมูผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจรวมทัง้ ในแวดวงการศึกษาไทย จะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้ผู้คนหันมาใส่ใจต่อเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันพวกเขา จากการติดต่อโรคระบาดกันมากขึ้น เทคโนโลยีลดการสัมผัสจึงเป็นตัวเลือกที่ดี และมี ประสิทธิภาพในด้านการป้องกันโรค และจะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากในยุค Next Normal หรือยุคต่อไปหลังจากนี้ ที่วิถีชีวิตของเราจะพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก จนไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป ทีม่ า https://thestandard.co/contactless-technology-takes-spotlight-in-post-virus-era/ https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20200731.html


Connecting Rajabhat Tambon มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดัดดดดดังนั้น

ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการเพื่อสำ�รวจความ ต้องการในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ภายใต้ชื่อ “โครงการราชภัฏ ตำ�บล (Rajabhat Tambon)” โดยมีการแบ่งหมวดข้อมูลในมิติต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ด้านการประกอบอาชีพและรายได้ ตลอดจนข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขอนามัย เป็นต้น นำ�ไปสู่การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ในการเตรียมรูปแบบโครงการให้รองรับและตรงตามความต้องการ ของลักษณะภูมิศาสตร์ข้อมูลในแต่ ล ะตำ � บล อย่า งไรก็ ตามโครงการ นี้เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ข้อมูลมหาศาลเช่นนี้ กลายเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญเพื่อใช้ใน การกำ�หนดทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยสภาวะการเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จำ�เป็นจะต้องปรับหรือมีรูปแบบ การจัดการข้อมูล ระดับตำ�บล และ หมูบ่ า้ น ในจังหวัดต่าง ๆ จึงต้องใช้รปู แบบการเก็บข้อมูลผ่านการลงพืน้ ที่ ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำ�บล และโรงพยาบาลสาธารณสุข ตำ�บลหรือ รพ. สต ต้องใช้พลังของพี่ ๆ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน ทำ�หน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการหลัก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้นใน งานของโครงการนี้จะใช้รูปแบบการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีการถ่ายโอน ข้อมูลผ่านทาง LINE และ Facebook fanpage รวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้ชุมชน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ท้องถิ่น เนื่องจากเป็น รูปแบบที่ชุมชนมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ตัวเองตลอดจนผู้นำ�ใน ท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สำ�หรับพื้นที่ของโครงการจะมี การสำ�รวจในโครงการราชภัฏตำ�บล โดยกำ�หนดให้ครอบคลุมตำ�บลต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี และ สระแก้วโดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล ไม่น้อยกว่า 10 ตำ�บล ในระยะแรก ●

เป็นมหาวิทยาลัยทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็นมหาวิทยาลัย เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมามหาวิทยาลัย ได้มีโครงการและงบประมาณในการสนับสนุนการทำ�งานและการถ่ายทอดการศึกษาให้กับท้องถิ่น เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนีก้ ารดำ�เนินการโครงการอย่างต่อเนือ่ งในท้องถิน่ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ ะพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิน่

มีการกำ�หนดผลทีไ่ ด้จากการดำ�เนินการโครงการดังนี้ ● การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยกระบวนการทาง Data Science ผ่านหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ● การพัฒนาโปรแกรมเพือ่ การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล ● สร้างรูปแบบการสือ่ สารและอธิบายข้อมูลให้เข้าใจสภาพความเป็นอยูข่ องตำ�บลนัน้ ๆ โดยท่านสามารถติดตามการดำ�เนินงานได้จากแฟนเพจ https://www.facebook.com/rajabhattambon/

Get Satisfied 13