Page 1

¹ÔμÂÊÒà ÃÒÂà´×͹ Issue 13 May 2011

M a g a z i n e

คุณสุนีย คําพูน ผูบุกเบิกธุรกิจ

Thai Grocery Siam Corner

ฟรี

อาหารไทยสไตลฝรั่ง(ชอบ) สัมภาษณ อ.ยิ่งศักดิ์ เที่ยวคฤหาสนเกา

Vaucluse House


SUKI HEY HA ROYALTY CARD

บัตรสะสมสุกี้

Buy any 10 BONCOFFEE

ครบ 20 ครั้ง

Spend any $10 with coffee and gelato ice cream

ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

บัตรสะสมสุกี้ 10 ครั้ง 4

1

2

3

7

8

9

13

14

15

Free SUKI BUFFET

5

6

11

12

$21

19

kok

Sydney - Bang

Email Address

Tel....................................

.................

............

............ ........................

..

...................

........................

........................

........................

........................

............ ........................ ........................

0

่ 31 ธ.ค. 201

จับบัตรคืนวันที

Name ....................................

........................

........................

........................

............ ........................

........................

น ชิงตั๋วเครื่องบิ

18

17

16

(

) Not Transferable

recieve one free regular coffee

you can reimburse $1.00 untill July 2011

ฟรี 1 ครั้ง

untill July 2011

ตามค�าเรียกร้องของแฟนคลับ ทุกค��่าคืนวันอาทิตย์หลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไป มาฟังเพลงในบรรยากาศแบบสบายๆ ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว..กับ วงกระต่ายน้อยแบนด์ (Acoustic) (อย่าลืม!! มาเป็นก�าลังใจด้วยกันนะครับ)

21A Campbell St., Haymarket Sydney (Thaitown) Booking: 9211 1130 Fax: 9211 8884 www.capitalthai.com.au


CONTENTS 8 13 14 16 18 22 26 28 34 36 38 40 42 46 48 52 54 56 58 60

calendar-Event นาสนใจเดือนนี้ poet-โคลง 4 สุภาพ on street-เชื่อไหมกับ 2012 วันโลกแตก แลวถาจริง จะทํายังไง? corner-วีซา 457 (ภาค 2) exclusive-สัมภาษณคนดัง อาจารยยิ่งศักดิ์ เสนหราย…ปลายจวัก talk-คุณสุนีย คําพูน ผูบุกเบิก Thai Grocery ในตางแดน q&a station-ดื่มเหลาแลวขับ โดนจับ ทําไงดี intrend-แฟชั่นนองปอ ที่งานอีสเตอร โชว good fine day-ชมรมเทนนิสไทย ในซิดนีย world wine-แกวไวน beauty-ผมตอ (ภาคตอ) photo-โปรแกรมเด็ด กลายรางไอโฟน เปนกลองโปร gadget-อุปกรณเจงๆสําหรับ iPhone Lover hang out-ชม Vaucluse House คฤหาสนเกา เคลาเสียงเพลงแจส ตีทายครัว-Siam Corner อาหารไทย ใครๆ (ฝรั่ง) ก็ชอบ wealth management-ซื้อบานชื่อใครดี ทรัสต หรือ SMSF horoscope-ยิปซีพยากรณ thai massage-แกอาการปวดสนเทา soulmate-คูรักตามราศี ชาวราศีมังกร entertainment-เพลงดัง หนังใหมประจําเดือน

ติดตามไดที่: SYDNEY (CBD) รานรังผึ้ง T: 02 9211 2332 / รานพรทิพย T: 02 9211 2208 / ราน Lucky Thai Sweet & Video T: 02 9212 4842 / รานแมเช็ง T: 02 9211 9193 /ราน Lucky Food Stores T: 02 9211 1763 / รานละมุน / X-wing T: 04 3320 7866 / BKK Eastlakes Supermarket T: 02 9667 3938 / PT Mobile Technology T: 02 8668 5946 / SWS China town, Sydney T: 9212 7356 / Cherry@Sydney T: 02 9280 0142-3 / Oriental Super Market Randwick / K Square Karaoke Lounge T: 02 9281 8833 / Student Agencies in Sydney CBD และอื่นๆ วัดพุทธรังษี (แอนนันเดลล) สถานกงสุลไทย ซิดนีย และสถานที่ราชการตางๆ Cabramatta ราน ก ไก Thai Grocery T: 04 0221 3472 / Dr. Su Surgery T: 02 9823 5803 / PT Mobile Technology T: 02 9724 5036 / MD Thai Video and Grocery Shop T: 02 9726-0022 / ราน เอเชียน อิมพีเรียล T: 02 9726 6889 Melbourne รานเพื่อน T: 03 9416 1520 Tangola Pty Ltd. T: 03 9588 1811 Brisbane วัดไทยพุทธาราม 1 Paradise, Forestdale / May Thai DVD T: 07 3257 4997

13

ISSUE 1-31 May 2011

22 46 34 48 42 28

ในเขต CBD ทีมงาน VR thai จะมีการเติมนิตยสาร อยางตอเนื่อง เพราะวาในเขต CBD พื้นที่ในการวางนิตยสารคอนขางจํากัด ดัง นั้นจุดในการวางนิตยสาร อาจจะเปลี่ยนแปลงโยกยายไดตามความ เหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางดานผูบริโภค เพื่อ ใหเขาถึงกลมุ เปาหมายหลักของ Sponsor อยางแทจริง... VR TEAM


Classic Clinical Skin care

ขาว เนียน ใส ภายใน 7 วัน โอกาสใหม่ของ ผิวเสีย หมองคล�้า และริ้วรอย

ขยายโอกาส

ครั้งนี้พลาดไม่ได้ กับโปรโมชั่นเร้าใจ

ซื้อ 1 แถม 1 ของดี มีจ�านวนจ�ากัด

เพียงใช้ 2- 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รู้สึกได้ถึงผิวขาว เนียน ใส ฝ้า กระ และจุดด่างด�าจางลงอย่างเห็นได้ชัด “ขอแนะน�า ชุดผลิตภัณฑ์กระชับรูขุมขนเพื่อหน้าเรียวสวยกระชับพร้อมลบเลือนริ้วรอย

Bio-Hitox Nano Day Serum และ Bio-Hi Performance Advance Cream

อนุภาพล�้าค่าจากสารสกัดธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ในการลบเลือนริ้วรอยและกระชับรูขุมขน ควรใช้คู่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อหน้าเรียวกระชับอย่างเห็นได้ชัดและช่วยคืนความอ่อนเยาว์ สู่ผิวคุณให้แลดูอ่อนวัยตลอดกาล”

ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้าน SWS (02) 9212 7356 หรือ 0433 201 298 China Town, Sydney เปิดทุกวัน เวลา 11.00 AM - 10.00 PM ผ่านการทดลองจากห้องแล็บ Shelano โดยเฉพาะ และได้รับมาตรฐานการรับรองจากประเทศออสเตรเลีย ส่งทั่วประเทศ Australia และประเทศไทย แบบ Door to Door ภายใน 7 วัน


editor talk

vr visit us on team facebook

www.facebook.com/vrthaimagazine

ไตรภพ เฮงพูลธนา บรรณาธิการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน ชาวสยาม” คือ พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจดจําไดมากที่สุดแมวัน เวลาจะจวนครบรอบ 65 ป แลวก็ตาม กลาวคือ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตอจาก สมเด็จ พระบรมเชษฐาธิราช แตในเวลานัน้ ยังมิไดทรงผานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษา ตอ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด จนเมือ่ ทรง บรรลุนติ ภิ าวะแลว จึงไดเสด็จฯนิวตั ประเทศไทย รัฐบาลไทยใน ขณะนั้นจึงไดนอมเกลานอมกระหมอมจัดงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสก นิกรชาวไทย จึงไดถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกป เปนวัน ฉัตรมงคลรําลึก ที่เลามาทั้งหมดนี้เพราะคนไทยรุนใหมๆจะไม คอยทราบกันวาวันฉัตรมงคลมีความสําคัญและมีประวัติเปน มาอยางไร เราจึงไดนาํ เสนอเพือ่ ใหปวงชนชาวไทยไดนอ มรําลึก ในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระองคทา นเมือ่ วันสําคัญนีเ้ วียนมา บรรจบครบรอบอีกครั้ง แม ว  า วั น จะหมุ น ไปกี่ ร อบ เปลี่ ย นไปกี่ ฤ ดู หนั ง สื อ เราก็ ยั ง คงนําเสนอสิ่งที่นาติดตามเชนเคย Exclusive ฉบับนี้เปด กนครัวสัมภาษณอาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ แลว เราจะพาท า นไปพบกั บ สุ ภ าพสตรี ค นเก ง คุ ณ สุ นี ย  คํ า พู น ผูริเริ่ม Grocery ของไทยในออสเตรเลีย ในคอลัมน VR Talk พร อ มๆ กั บ การสั ม ภาษณ ช มรมเทนนิ ส ของกลุ  ม คน ไทยใน Good ne day ในเล ม เรายั ง มี ก ารแนะนํ า โปรแกรมเด็ดที่จะกลายรางไอโฟนเครื่องเดิมของทานใหเปน กลองแบบตางๆ ใน VR Photo และถาไมพาไปเที่ยวที่เด็ดๆคง ไมใชเรา Hang out จะพาไปชมพิพิธภัณฑ Vaucluse House คฤหาสนเกาที่นาหลงไหล “Drink Driving” อธิบายถึงคนทีถ่ กู จับขณะเมาแลวขับใน Q&A ตามดวยแฟชัน่ ในบรรยากาศงาน Easter Show ของ นองปอ ใน Intrend และสุดทายพลาดไมไดกบั การสัมภาษณวยั รุน ไทย On street กับคําถามวา เชือ่ ไหม กับ 2012 แลวถาจริง จะทํายังไง? ขอใหมีความสนุกกับการอานครับ

Managing Director: Kris Punnakris Graphic Designer Advisor: Pongsak Thasanapong Sales & Maketing Manager: Nattakan Teppitak Art Director: Saranya Huatsri Graphic Designer: Ketsarintorn Photographer: Sutinun Klangsupawipat

Advisor: Narongsak Chanmeesri, Dr.Somchai Thongsumrit, Thongbo Keawsathan

VR Thai Magazine 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 Email: vrthaimagazine@gmail.com

พิมพที่ Tanong Printing ไตรภพ เฮงพูลธนา บรรณาธิการ 6

Advisor: Jidapa Punnakris Deputy Editor: Prajak Akarathum Accountant: Nawaporn Sriboonmak Graphic Designer: Pichai Manupeeraphan Fashion Editor: Ratchanok Jungkupahanawat Photographer: Poochit Kiadmakaphon

24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 Mobile: 04 3222 2378 Email: info@tanongprinting.com.au


Siam Ultimate Relaxation

150 Norton St., Leichhardt, NSW 2040 Tel: 9560 3399 www.prantaraspa.com

MUM —³©Ã™›œ¥¶«³™ƒ´¥œ¶›Æ™¤¶–›·¤q†º•ƒ¥ƒ‘Œ´—²¬¶‰­q Å­nƒ·¤¥—¶£¯œ¥´‰©³§—³Í©Â†¥¹Ê¯‰œ¶›Å­nƒ³œž»nȆ–· †¹¯†º•.HQ$OORP

śįƒ´¬3UDQWDUD‹§¯‰†¥œ¥¯œd

Mother’s Day Special

Œ¢ ª –— ‡•‚xŸ²•¬u…£² vÐ ªŒ£u«rÐir‘¤²u‘ r j

ตั๋วไป-กลับ ออสเตรเลีย-กรุงเทพฯ ดวยราคาเริ่มตนเพียง $ 888*ตอทาน และสำหรับ ตั๋วไป-กลับ ออสเตรเลีย-ภูเก็ต/เชียงใหม เพิ่มอีกเพียง $ 25 เทานั้น


May

CALENDAR 1 May / MAY DAY

วันแรงงานแหงชาติ

15 May Time: 6.45am Sydney Morning Herald Half Marathon

Venue: Hyde Park Price: Adult $109 - Child $75 Bookings: halfmarathon@smh.com.au People are expected to come from all over the country to compete in Australia’s largest and most prestigious half marathon presented by Colonial First State. In 2010, over 10,000 entrants took part in the event, and 2011 is set to be even bigger. Entries to the event are currently open and runners of all experience levels are encouraged to tackle the 21.1km course. This year, the target has been set at $1million for all charities including partner charity Breast Cancer Network. ขอเชิญเขารวมแขงขันวิ่ง Half Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ซึ่งปนี้จัดขึ้น เปนปที่ 20 แลว โดยคาดวาจะมีผูเขารวมการแขงขันจากทั่วประเทศกวา 10,000 คน และยอดเงินบริจาคใหกับองคกรการกุศลตางๆ นาจะมีมากถึง 1 ลานเหรียญ

17 May ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 1 May Festival on the Green

Venue: St Ives Village Green, Memorial Ave / Price: Free Bookings: www.kmc.nsw.gov.au/festival or call 9424 0000 Take the whole family out for a day of fabulous fun, food and entertainment at Ku-ring-gai Council’s 2011 Festival on the Green. The highlight of the festival will be International aerial group Empress Stiltdance, who will perform their latest show “KAHUKU - A buttery romance”. Kid’s will be delighted to see popular ABC character, Peppa Pig perform. Families will also be kept entertained all day by roaming performers, mini train rides and the Kids’ Zone, packed full of entertainment including an animal farm, face painting and the circus playground. เทศกาล Festival on the Green จัดโดย Ku ringgai Council งานทีเ่ หมาะสําหรับ ทุกคนในครอบครัว โดยทีไ่ ฮไลทของงานคือ การแสดงจินตลีลาทีจ่ าํ ลองแบบมาจาก ผีเสื้อ สําหรับเด็กๆ พบกับกิจกรรมและของเลนมากมาย อาทิเชน นั่งรถไฟเล็ก ชม ฟารมสัตวและเพนทหนา สวนผูใหญ เชิญเลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึก เครื่อง ประดับ เสือ้ ผาและอาหารนานาชนิดทีขขนกนมาใหชมอยางจุ ่ นกันมาใหชมอยางจุใจ สํสาหรบการเดนทาง าหรับการเดินทาง จะมีรถบริการฟรีคอยรับสงจากสถานีถงภายในงาน ึงภายในงาน

7 May Time: 9am - 9pm 8 May Time: 9am - 4.30pm Buddha’s Day Multicultural Festival

Venue: Darling Harbour / Price: Free Bookings: Nan Tien Temple: (02) 4272 0600 When we come together to celebrate the “Buddha’s Day”, we are celebrating the timeless and universality of Buddha’s teachings. Organised by FGS Nan Tien Temple. There will be an international vegetarian fair, bringing culinary delights from China, Japan, Vietnam, Korea, India, Malaysia and other nations on the festival. The day will also feature traditional and modern music and dance performances. รวมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาและศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่มี มาแลวกวา 2,500 ป ซึ่งจัดโดยทีมงานวัดหนานเทียน (Nan Tien) ภายในงาน พบกับอาหารมังสวิรัติจากนานาชาติ พรอมทั้งดนตรี การแสดงทั้งแบบดั้งเดิม และสมัยใหมจากหลายๆ ชาติ และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานศิลปะและ ของที่ระลึกมากมายที่ Darling Harbour งานนี้เขาฟรี

8

วันวิสาขบูชา 15 May Time: 11am - 5pm Pyrmont Art Prize / Festival

Venue: Pirrima Park Pyrmont Price: Free / Bookings: 02 93610440 A great day has been planned for the celebration of the fth annual Pyrmont Arts Festival. The day will feature over 200 new artworks on display for the prestigious PYRMONT ART PRIZE, with over $10,000 of prizes to be won. This year the festival will include classical students from the conservatorium, street theatre and local talented musicians who will perform all day in conjunction with the Mudgee Food & Wine Fair. รวมเฉลิมฉลองกับการกาวเขาสูปที่ 5 กับเทศกาลงานศิลปะที่ Pyrmont ภายใน งานพบกับการประกวดงานศิลปะกวา 200 ชิ้นที่เขาชิงรางวัลมูลคากวา $10,000 พรอมทัง้ ยังไดลมิ้ ลองอาหารและชิมไวนรสเลิศในบรรยากาศแบบคลาสสิคเคลาเสียง เพลงจากวงดนตรีที่มาขับกลอมอีกดวย

18-29 May Walking With Dinosaurs The Arena Spectacular

Venue: Acer Arena Olympic Park, Sydney Price: $44.90 - $99.90 / Bookings: 132 849 AFTER 65 MILLION YEARS THEY’RE BACK! This back is bigger and better than ever. 20 life-size dinosaurs, including the terror of the ancient terrain, Tyrannosaurus-rex come to life in this stunning theatrical event. Marvel at the story of their 200 million year domination of life on earth. Watch them walk. Hear the roar. Be there as they ght for survival and supremacy. หลังจาก 65 ลานปผานไป พวกมันกลับมาอีกครั้ง การแสดงสดที่ยิ่งใหญที่สุดแหง ป เหมือนจริงที่สุดจนตะลึง ตื่นตากับฝูงไดโนเสารขนาดเทาตัวจริง สงเสียงคําราม และเคลื่อนไหวไดเหมือนมีชีวิต ซึ่งเปนการแสดงโชวแบบละครเวทีขนาดใหญของ เหลาไดโนเสารทั้ง 20 ตัว ซึ่งพวกมันจะมาแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ พรอมทั้ง ถายทอดบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นจนนําไปสูการสูญพันธุ ของไดโนเสารแตละยุค

31 May

วันงดสูบบุหรี่โลก


SYDNEY: (02) 8668 5946, Cabramatta: (02) 9724 5036 SYDNEY: (02) 8668 5946, Cabramatta: (02) 9724 5036

โอนเงิน $5 ทั้งสองสาขา ภายใน 1-4 ชม.

รัรับบปลดล๊ ปลดล๊ออคมื คมืออถืถืออทุทุกกรุรุ่น่น รัรับบลงภาษา ลงภาษา (ทุ (ทุกกภาษา) ภาษา) ทุทุกกรุรุ่น่นทุทุกกยียี่ห่ห้อ้อรอรั รอรับบได้ ได้เเลย ลย รัรับบซ่ซ่ออมม Mobile Mobile ตกน� ตกน�้า้า,, ไม่ ไม่มมีเีเสีสียยง, ง, ไม่ ไม่มมีภีภาพ าพ จ�จ�าาหน่ หน่าายมื ยมืออถืถืออใหม่ ใหม่แและมื ละมืออสองราคาย่ สองราคาย่ออมเยาว์ มเยาว์ รัรับบบริ บริกการโอนเงิ ารโอนเงินนด่ด่ววนสู นสู่ป่ประเทศไทย ระเทศไทย

ทั ทัวว่่ โลกผ่ โลกผ่าาน น Western Western Union Union สาขา สาขา Cabramatta Cabramatta No.1 Cabramatta Shopping Centre (AA) No.1 Cabramatta Shopping Centre (AA) Shop 18/43-47 Park Rd. Cabramatta Shop 18/43-47 Park Rd.5036, Cabramatta NSW 2166 (02) 9724 NSW 2166 (02) 9724 5036, 0421 0421 827 827 281 281 http://www.ptmobiletechnology.com.au/

Authorize Authorize Prepaid Prepaid Dealer Dealer

455 Pitt st. Sydney Next Next to to Gloria Gloria jean’s jean’s

Inside Inside Store City Convenience City Convenience Store Japanese Gloria PT Mobile restaurant PT Mobilogy e Japanese Gl oria Technol jean’s restaurant Technol o gy jean’s Pitt St Pitt St

Chat Thai Chat Thai

C Bar C Bar

NEW!! NEW!! บริ บริกการโอนเงิ ารโอนเงิน น

ด้านใน City Convenience Store 455 Pitt st. Sydney

Campbel Campbel l Stl St

Rung Rung Pueng Pueng

พบกั บบสาขาใหม่ พบกั สาขาใหม่ ด้านใน City Convenience Store

สาขาใหม่ สาขาใหม่ Sydney Sydney ด้ด้าานใน City Convenience Store นใน City Convenience Store 455 Pitt st. Sydney NSW 2000 455 Pitt st. Sydney NSW 2000 Next to Gloria jean’s (02) 8668 5946, 0415 702 902 Next to Gloria jean’s (02) 8668 5946, 0415 702 902 Sales@ptmobiletechnology.com.au


vr society รวมบริจาคเงินชวยเหลือพี่นอง ชาวไทยทางภาคใต

อุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใตสง ผลใหมีผูเสียชีวิตแลว 64 รายและได รับบาดเจ็บเปนจํานวนมากรวมทัง้ สราง ความเสียหายตอพื้นที่การเกษตรของ ประเทศกวาหนึ่งลานไร ใน 10 จังหวัด 100 อําเภอ 651 ตําบล ประชาชน เดือดรอน 2,094,595 คน 628,998 ครัวเรือน สถานกงสุลใหญฯจึงขอเชิญ ชวนชาวไทยในรัฐนิวเซาทเวลล รวม กันบริจาคเงินชวยเหลือพี่นองชาวไทย ที่ประสบภัยพิบัติดังกลาว สามารถโอน เงินตรงเขาบัญชีของสถานกงสุลใหญฯ ชื่อบัญชี “Royal Thai Consulate General’s Flood Donations” BSB 062 070 A/C No. 1027 5567 (Commonwealth Bank)

ทานทูต ตองการยกระดับความ สัมพันธไทย-ออสเตรเลีย

VR Thai ดอดไปสั ม ภาษณ ท  า น เอกอัครราชทูต ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติ ชัยเสรี ณ กรุงแคนเบอรรา ไดความ ในใจทานถึงแผนงานที่อยากจะทําให สําเร็จในขณะนี้มาฝาก ออท. เกรียง ศักดิ์ฯ ตองการยกระดับความสัมพันธ ไทย-ออสเตรเลียใหเจริญกาวหนายิ่ง ขึ้นในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง หรือภาคประชาสังคม เพื่อ ฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการ ทูตครอบ 60 ปในป 2555 รวมทั้ง กําลังผลักดันใหหลักสูตรการเรียนการ สอนภาษาไทยสําหรับบุตรหลานไทยใน ออสเตรเลียไดรับการยอมรับสนับสนุน จากภาครัฐ และคุมครองสงเสริมผล ประโยชนของชาวไทยและเจาของราน อาหารไทยในการทําความตกลงวาดวย เขตการค า เสรี ไ ทย-ออสเตรเลี ย รอบ ใหมที่กําลังเจรจากันอยู อยากฟงราย ละเอียดการสัมภาษณมี MV บันทึกไว ที่ เว็ปไซดของวิทยุไทยอีสานที่กําลังฮิต ติดลมอยูในขณะนี้ที่ www.thaiesanradio.net

10

งานประจําเดือนของทานกงสุลใหญพีรวิช

กงสุลใหญพีรวิช สุวรรณประเทศ เดิน ทางมารับตําแหนงกงสุลใหญ ณ นคร ซิดนียอยางเปนทางการแลวเมื่อวัน ที่ 1 เมษายน 2554 หลังจากมาถึงได เพียงหนึง่ วันก็เริม่ ออกเดินสายเขารวม กิจกรรมของชุมชนไทยทันที เริ่มตน ไดการเขารวมคอนเสิรตพีสะเดิดที่จัด โดยสมาคมไทยอิสานแหงออสเตรเลีย เปนงานแรกเมื่อคืนวันที่ 2 เมษายน ที่ Bonnyrigg Sports Club ไดรับการ ตอนรับ จากชุมชนชาวไทย และลาว อยางอบอุน

บ า ยวั น ที่ 14 เมษายน ท า นกงสุ ล ใหญ รองกงสุลใหญ ผูจัดการทั่วไปบ. การบินไทย และคุณจอย Stellar ได ไปรวมงานสงกรานตที่มหาวิทยาลัย UTS ซึ่ ง สมาคมนั ก เรี ย นไทยแห ง มหาวิทยาลัย UTS เปนผูจัด งานนี้ ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติเปน จํานวนมาก

งานสงกรานตประจําป ณ ศาลา ไทย ในสถานเอกอัครราชทูตไทย

กงสุ ล ใหญ พี ร วิ ช สุ ว รรณประเทศ เข า ร ว มงานเลี้ ย งของการบิ น ไทยที่ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนไทยใน นครซิดนียในโอกาสครบรอบ 40 ป การบินไทยในออสเตรเลีย ที่โรงแรม Bayview Boulevard เมื่อคํ่าวันที่ 4 เมษายน 2554 ซึ่งเปนครั้งแรกที่ทาน กงสุลใหญไดพบปะกับสื่อมวลชนไทย อยางเปนทางการ ขอขอบคุณทางการ บินไทยมา ณ โอกาสนี้ดวย

เมื่อวันอาทิตยที่ 10 เมษายน กงสุล ใหญพีรวิช สุวรรณประเทศและภริยา คุ ณ สุ ภิ ญ ญา สุ ว รรณประเทศ นํ า ที ม ข า ราชการสถานกงสุ ล ใหญ ณ นครซิ ด นี ย  เข า ร ว มงานสงกรานต นานาชาติที่วัดปาพุทธรังษี เมืองลูเมีย ห โดยมี Aaron Rule สมาชิกเทศบาล เมือง Campbelltown เปนแขกฝาย ออสเตรเลีย

เมื่อคํ่าวันที่ 11 เมษายน คุณวัฒนา วรรณเสวก หัวหนากลุมวันจันทรจัด งานเลีย้ งตอนรับกงสุลใหญพรี วิช และ ภริยาอยางอบอุน ที่รานเจาพระยา Randwick โดยเชิญตัวแทนสมาคม ชาวไทยกลุมตางๆ หลากหลายกลุม เขารวมดวย มากันพรอมหนา สามัคคี กันอยางนี้ ทานกงสุลใหมก็เปนปลื้ม

งานนี้ทานกงสุลใหญจัดการใหแมครัว นําขาวหมกไกและซุปเนื้อไปรวมออก รานเพือ่ นํารายไดถวายแดวดั ปาฯ ดวย นี่ขนาดเพิ่งมาประจําการใหม ยังแกะ ของออกจากกลองและกระเปาเสื้อผา ไมหมดเลย ปหนารอทานอาหารเมนู รสเด็ดๆ กันใหม รับรองมีทีเด็ดแน

ไดของงานนี้ (หลังหักคาใชจายแลว) จะ พี่วิทยแหงเอเดนอีเวนทนํานองๆ นําไปมอบใหกับองคกรการกุศลทั้งใน มาทีมอัพกับทีมสมาคมไทยอีสาน ไทยและในกรุงแคนเบอรรา

งานเลี้ยงตอนรับผูจัดการทั่วไป บริษัทการบินไทย สมาคมสื่อมวลชนและวัฒนธรรมไทย แหงกรุงแคนเบอรรา รวมกับสมาคม คนไทยในเขตนครหลวงออสเตรเลี ย และสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง แคนเบอร ร า จั ด งานสงกรานต ประจําป 2554 ณ ศาลาไทย ในสถาน เอกอัครราชทูตไทย ไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย. มี ก ารแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งทําให แขกที่มารวมงานซึ่งเปนชาวตางชาติ ประมาณ 70% ลุกขึ้นยืนปรบมือใน แตละชุดที่ออกโชว บัตรขายดิบขายดี ดวยฝมือของมาดามโอ มล.สารภี กิตติ ชัยเสรี เธอบอกกับกระจอกขาววา ราย

ตัวแทนบริษัทการบินไทย ออสเตรเลีย คุ ณ กรกฏ ชะตาสิ ง ห จั ด งานเลี้ ย ง ตอนรับผูจัดการทั่วไปที่มารับตําแหนง ใหมทงั้ 3 สาขา ไดแกผจู ดั การสาขาเซาท ออสเตรเลีย คุณอธิวัฒน กฤษณัมพก ผู จัดการสาขาเวสตออสเตรเลีย คุณการุณ ศิระโรจนกุล และ คุณธนวัฒน หิรัณย เลขา ผูจัดการสาขาควีนสแลนดและ นอรธเทิรนเทอรริทอรี่

งานใหญอยางงีไ้ มมพี วี่ ทิ ย เอเดนจะเปน ไปไดยังไง พี่วิทยเอเดน (วรวิทย ตาคํา) ขุนศึกใหญแหงเอเดนอีเวนทนํานองๆ มาทีมอัพกับทีมสมาคมไทยอีสานแหง ประเทศออสเตรเลีย นาชื่นใจและขอ ปรบมือใหกับการประสานงานของพี่ วิทย ผูชมตางชมเปนเสียงเดียวกันวา อลังการณจริงๆ สําหรับระบบเสียงและ ไฟแสงสี ที่สาดสองไปยังศิลปนและเห ลาแดนซเซอรซึ่งไมเคยมีคอนเสิรตใด ในซิดนียจัดไดมาตรฐานอยางนี้มากอน ตองยกเครดิตใหพี่มารค โปรดิวเซอร หยาย และพี่นํ้าหวานที่ดูแลเวทีและคุม คิวนักแสดงทั้ง 53 ชีวิต


งานบุญสงกรานตที่วัดธัมมธโร

เบียรสิงหสปอนเซอรหลักการ แขงขันสงกรานตกอลฟ

ความคืบหนาศาลาไทยในนคร ซิดนีย

ที่กรุงแคนเบอรรา ก็ไมแตกตางไปจาก ซิดนียเทาไหรเพราะพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและตางชาติที่มีจิตศรัทธา ตาง หลั่งไหลกันไปทําบุญที่ วัดธัมมธโร กัน อยางเนืองแนน

คุณสัจจา ตันศิริ ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุ  น ซี เ ก ร ด ข อ ง ส ม า ค ม ก อ ล  ฟ ไ ป ครองโดยมี ตั ว แทนจากทางเบี ย ร สิ ง ห ห นุ  ม คิ ม ณั ฐ พล เจี ย มถาวร การแขงขันจบลงอยางสวยงามเพราะ คุณจอหน นายกสมาคมและคุณโตง เลขาคูใจที่เตรียมงานกันเปนเดือนจน พนักงานที่รานนอยใจที่ไมมาดูแลลูก นองกันเลย

หลวงนาพระปลัดสุธรรม สุธัมโม เจา อาวาสวัดพระธรรมกาย และตัวแทน ชุมชนชาวไทยไดเขาพบ ตัวแทนของ Sydney Council เพื่อหารือเรื่องศาลา ไทยที่จะสรางตรงบริเวณ Belmore Park ขาวความคืบหนาจะเปนอยางไร กระจอกขาวจะติดตามมาเสนอใหทราบ

อุบาสกอุบาสิกาใจบุญที่ชวยกัน หาเงินเขาวัด

เปดแลว Thai Rifc Nooddle Bar สาขาใหมใจกลางเมือง

นี่ คื อ ส ว นหนึ่ ง ของอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าที่ หาเงินเขาวัด สามคนแรกจากซาย คือ สองศรีพี่นอง พี่ติ๋ม วิมลรัตน และ พี่ นอย ผุสดี มณีสุต และคูหู พี่ กิ่งทอง ใบหยก เอย ริชเชอร สามคนนี้หุนกัน กับคุณหมอสมชัย ทองสัมฤทธิ์ขายของ เอาเงินเขาวัด ขายของหมดเกลี้ยงทุกป ไมเคยมีของเหลือ สวนพี่ออย อรวรรณ โกศะรถ นํ า เอาของถวายพระมาติ ด เบอรสอยดาว หาเงินเขาวัดไดทีมอีสาน เขียว (อีกแลว) ของนาเจี๊ยบรังผึ้งและ เสี่ยตงมาชวย สามีภรรยาคูนี้ทั้งมาออก รานขายอาหารเอาเงินเขาวัด แลวยังเอา ของที่รานมาจับฉลาก ชาติหนาไดเกิด เปนนางฟาเทวดา แหงมๆ

หลังจาก Grand Opening กันไปแลว กับ Thai Rifc Noodle Bar ของคุณ เปล ที่ Westeld Shopping Centre สาขาในเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ ผ า นมา ลู ก ค า ต า งให ค วามสนใจกั น ล น หลาม ก็ อุ ต ส า ห ตั้ ง อกตั้ ง ใจแต ง รานแนวใหมซะเกไกขนาดนี้ รานก็เก อาหารก็กูด ขายดีจนไมมีที่ใหนั่ง ตอง ตอคิวกันยาวเปนรถไฟเลยทีเดียว เอา ปรบมือดังๆ ใหกับความสําเร็จของทีม งานกันหนอย

กลับมาแลว คุณเจี๊ยบ เจนจิรา

งานคอนเสิรต ขาคือคนไทย ในวัน ที่ 12-15 สิงหาคมนี้

ไมนานเกินรอเตรียมซื้อบัตรกันไดเลย กับงานคอนเสิรต ขาคือคนไทย ที่จะ มาปลุ ก ใจให ค นไทยให เ กิ ด ความรั ก และสามัคคีพรอมกัน 3 เมืองใหญๆใน ออสเตรเลีย ในวันที่ 12-15 นี้ เนื่องใน วันแมและรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วโรกาสคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม ราชินนี าถ เพือ่ นําเงินรายไดรอขึน้ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ เนือ่ งใน วาระครบ 84 พรรษา อภิมหาคอนเสิรต นี้นําโดย เจิน เจิน ไก พรรณิภา อวน วารุณี สุนทรียสวัสดิ์ เจาของ และตบ ทายดวย สาวมาดเมกกะแดนซ มันหยด ติ๋งแนๆ สมาคมไทยอีสานฯ พะยี่หอ

บินกลับมาอีกแลว คุณเจี๊ยบ เจนจิรา Emmett ทําใหกระจอกขาวไดมโี อกาส คอนเสิรตใหญ โดยเจงอ พูดคุยกับ Stewart Neish General Manager ของ Star City ผูบริหาร หนุมฝาก VR Thai ใหชวยแนะนําคุณ ผูอานใหเขา Web site ของ Star city ซึง่ มีบริการความบันเทิงครบวงจรใหมๆ สําหรับสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวที่ www.futurestar.com.au ขาวดีจากเจงอ กับคอนเสิรตใหญเอาใจ คอลูกทุง ไผ พงศธร และเอิรน เดอะ สตาร แฟนเพลงเตรียมเงินซื้อบัตรกัน ไดแลว 30 กรกฎาคมนี้ เจอกันแนนอน

คอนเสิรตพีสะเดิด Live in Sydney ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆสื่อที่ชวยประชาสัมพันธงานจนไดรับความสําเร็จและยัง กรุณาไปใหกําลังใจศิลปน “เดี๊ยนไมใชคอลูกทุง แตศิลปนกลุมนี้เลนกันมันสมาก แสงสีโอฬารตระการตา คุณนอย ก็ใจปลํ้ามากกลาลงทุน แดนซเซอรเตนไดเฉียบ ถึงใจ พวกนี้ตองเรียกแดนซเซอร ไมใชหางเครื่องเพราะพวกนี้มีความรูไมใชนอง นางบานนา จบปริญญาตรีกันทุกคน มันมีเสนคั่นกันนิดเดียวระหวางงานศิลปะ และอนาจาร สาวๆพวกนี้เปนศิลปนเปนแดนซเซอร” คุณแมว กรุงวงษ แหงไทยบิส รายยาวประกอบทฤษฎีใหกระจอกขาวฟง ครับ เชื่อมากเลยครับวาไมใชคอลูกทุง งานจบแฟนๆคอนเสิรตสมาคมไทยอีสานฯ เขามาจับไมจับมือคุณนอย ไตรภพ เฮง พูลธนา นายกฯบอกไมเคยทําความผิดหวังใหเลยสักครั้ง ตั้งแตงานคอนเสิรตคารา บาวแลว คอนเสิรตนี้นับเปนน็อกเอาทอีกครั้ง เพราะเตนกันไมยอมออกจากฟลอร คอนเสิรต จบชนิดไมทนั รูต วั คราวหนาเตรียมซือ้ บัตรทันทีเพราะนอกจากจะไดความ มันสแลวยังไดบุญเต็มๆอีก สวนคุณกฤษฏ ปุณณกฤษฏิ์ บิ๊กบอส VR Thai นอกจาก จะเปนสปอนเซอรใหญแลวยังพาลูกนอง ไปรวมชม บอก “พีพ่ แี ละคณะเลนแบบเกิน รอย ยิงจนหมดแม็ก เทใหหมด คุมจนเกินคุม”

กลุมใจกับพอคนนี้จริงๆ พี่แม็ค โอ อิชิ เห็นคนสวยที่ไหนเปนไมไดตอง ตามไปประกบ จะเอ สุย พรนภา เทพ ทินกร นางเอกและพิธีกรสาวคนสวย ซึ่งมาถายทํารายการ แฟนพาเที่ยว ทางชอง FanTV ในงานคอนเสิรตพี สะเดิด รีบสะเดิดเขาไปถายรูปชนิด แนบเนื้อเลย

11


AD K2 >>>ด่วน

รับสมัครพนักงาน คนไทย พูดจีนกวางตุ้งได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อได้ที่

(02) 92818833 Wing

12


vr poet editor:

นณัฐ

“นองรัก นักกลอน”

สวัสดีคะ คุณผูอานทุกทาน กลับมาพบกับ VR Poet อีกครั้ง มุมเล็กๆ ที่ถายทอดความเปนไทยผานตัวอักษร ผานไป 2 ฉบับแลวสําหรับคําประพันธประเภทกลอน มาในฉบับนี้เราขอนําเสนอ โคลง คําประพันธอีกประเภทหนึ่งคะ โคลง คือคําประพันธชนิดหนึ่งซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถอยคําเขาคณะ มีกําหนดเอกโทและสัมผัส แตมิไดบัญญัติบังคับครุลหุ โคลงแบงออกไดเปน ๓ ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และ โคลงโบราณ โคลงที่เปนที่รูจักมากที่สุดคือ โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพหนึ่งบท จะมี ๔ บาท ( ๒ วรรค ) วรรคหนาจะมี ๕ คํา วรรคหลัง จะมี ๒ คํา ยกเวนวรรคหลังของบาทที่ ๔ จะมี ๔ คํา ซึ่งรวมแลวโคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมีจํานวนคําทั้งสิ้น ๓๐ คํา

่ ้ ่

ผังโคลงสี่สุภาพ

่ ้

ธรณีนี่นี้ เราก็ศิษยอาจารย เราผิดทานประหาร เราบผิดทานมลาง

(

)

่ ้ ่( ) ่ ้ ( ) เปนพยาน หนึ่งบาง เราชอบ ดาบนี้คืนสนอง

สําหรับบทโคลงดังกลาว เปนของกวีเอกที่มีชื่อเสียงทางดานการประพันธโคลง ศรีปราชญ ผูเปนบุตรของพระโหราธิบดี เขารับราชการตั้งแตอายุ 9 ขวบ หลังแตนั้นมาจึงกลายเปนกวีเอกของพระนารายณมหาราช แตสุดทายดวยความสามารถของตน ทําใหผูคิดปองราย ใสรายศรีปราชญ จนถูกสั่งประหารชีวิตในที่สุด สําหรับบทประพันธจากทางบานในฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ พันโทสุรศักดิ์ ทัศนพงศ ที่สงโคลงหลายๆ บทเขามาใหกําลังใจทางทีมงาน ขอบคุณมากคะ วีอารไทยสื่อให เราใสใจทุกงาน สิ่งพิมพจักบันดาล ลงบทแนะนําได

บริการ เรียกใช สารสง สื่อพรอมโฆษณา

เงินรางวัลสําหรับผูอานทางบานที่สงคําประพันธเขามายังมีอยูเรื่อยๆ ในทุกฉบับนะคะ กฏกติกา สามารถสงคําประพันธประเภทใดก็ได เขียนเกี่ยวกับอะไรก็ได แตความยาวตองไมเกิน 8 บรรทัด ประกาศผลในหนังสือวีอารไทยฉบับตอๆ ไป สามารถสงผลงานเขามาไดที่ 24 Kent Road, Mascot NSW 2020 หรือ vrthaimagazine@gmail.com

Soulmate

Intrend Talk

Corner

Exclusive

Beauty

VR Thai Photo

μÕ·ŒÒ¤ÃÑÇ

World wine

13


vr on street

editor: gibb / photographer: special one

วันโลกแตก?? 4

3 2

1

5

1. ตั๊ก

เรื่องโลกจะแตกคิดวามันนาจะแตกนะ แตคงไมใชตอน 2012 นาจะอีก 2,000 – 3,000 ปมากกวา แตตอน 2012 นาจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลง อยางสึนามิ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น แตถาโลกมันจะแตกจริงๆ ก็อยากจะบอกรักใหไดมากที่สุด บอกกับทุกคนบนโลกวารักนะ แลวก็ อยากใชเวลาอยูกับตัวเองใหไดมากที่สุดเพราะเชื่อวาเราเกิดมาคนเดียว ตายคนเดียวคะ 2. โรส เชื่อนะคะเรื่องโลกจะแตก แตวามันคงไมใชวาจะระเบิดแตกอะไรแบบนั้น แตคงเกิดภัยพิบัติซะมากกวา คิดวาปหนานาจะหนักขึ้นกวาปนี้อยาง พวกสึนามิคะ สวนชวงเวลาทีเ่ หลืออยูก จ็ ะพยายามสรางบุญเยอะๆ ทําดี ไมสรางศัตรู และก็อยูก บั คนทีเ่ รารักมันคงจะเหงานะถาตองตายไปคนเดียว 3. ปุก เรื่องที่วาโลกจะแตกคิดวาอาจจะนะคะเพราะตอนนี้ดูอะไรๆ มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ แตไมไดกลัวนะ ถามันจะเกิดก็ใหมันเกิดไป สวนสิ่งที่ อยากทํากอนโลกแตกคือกลับไปอยูกับครอบครัวดีกวา ไปกอดคอกันตายอะไรประมาณนี้คะ 4. ตาย เชื่อเรื่องโลกจะแตกมั้ยสวนตัวคิดวาไมคอยเชื่อคะ รอใหมันมาถึงกอนดีกวา ใหมันเปนจริงกอน แตตอนนี้อะไรมันก็ไมแนนอนแลว ทุกอยางมัน สามารถเกิดขึ้นไดโดยที่เราไมรูตัวมากอน แตถามันเปนจริงขึ้นมาคงทําอะไรก็ไดใหตัวเองมีความสุข ใหครอบครัวใหคนที่เรารักมีความสุขคะ 5. นํา้ ริน 2012 ที่โลกจะแตกหรอคะ ในความคิดคือเชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่งนะคะยังไมแนใจ แตถามันเปนความจริงขึ้นมาอยากกลับบานไปหาแมคะ อยากอยูกับครอบครัวแคนี้ก็พอแลวคะ

14


8 6 7

9

10

6. แนท ถาพรุงนี้โลกจะแตก อยากจะทําอะไรแบบที่เราไมเคยทํา ซื้ออะไรที่เราอยากซื้อมานานแลว ทําวันนี้ใหเต็มที่ แลวก็จะอยูหองคนเดียว ติส ชอบอยูคนเดียว แลวถาใหเลือกวาจะอยูหรือตาย อยากขอเปนคนที่จากไปดีกวา สมติวาถาครอบครัวหรือคนที่เรารักไมอยูแลว เราก็ไมรูจะอยู ไปทําไม หดหู ขอเปนคนไปดีกวา 7. โจ สวนตัวแลวผมไมเชื่อนะครับวาโลกจะแตก คือจริงๆ โลกมันก็คงตองแตกอยูแลวแตไมใชวามันจะตองแตกวันนั้นวันนี้ มันคงไปตามธรรมชาติ มากกวา คงไมใชเร็วๆ นี้หรอกครับ แตถาโลกจะแตกจริงๆ ก็ไมเปนไรครับคงไมไดทําอะไรเปนพิเศษ เพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขอยูแลวครับ 8. อีฟ เรื่องที่วาโลกจะแตกคิดวาถาอยูๆ แลวโลกแตกเลยคงไมเชื่อนะคะ แตถาคอยๆ ลางโลก ลางประชากรอันนี้เชื่อคะ สวนชวงเวลาสุดทายกอนที่ โลกจะแตกก็คงจะหาเงินเยอะๆ ใหพอแมใชใหหมด กลับไปอยูกับครอบครัวอยูในบานทําอะไรที่มีความสุขกันดีกวา 9. ออตโต เรื่อง 2012 ที่วาโลกจะแตกอันนี้ผมเชื่อครับ เพราะวาบานผมอยูเชียงรายที่มันเกิดแผนดินไหวขึ้นซึ่งไมเคยมีมากอน บวกกับดูเรื่องจริงผานจอ ดวยครับ เลยเชื่อวามันนาจะเกิดขึ้นจริง มันคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถาถึงเวลานั้นผมคงกลับบานดีกวา อยากอยูกับครอบครัวใชเวลา อยูดวยกันใหมากที่สุดครับ 10. เจมส ในความคิดผมไมเชื่อเรื่อง 2012 ที่โลกจะแตกนะครับ เพราะอยางตอนป 2000 ก็ทีแลว ยังไมมีอะไรเลย แตถามันจะแตกขึ้นมาจริงๆ ก็ไมเปนไร สวนตัวผมคงไมเตรียมตัวอะไรขอใชชีวิตไปตามปกติดีกวา เพราะถาไปตื่นเตนกับมันมากแลวมันไมมีอะไรเกิดขึ้นจะกลายเปนปญหาซะเปลาๆ 15


vr corner

สปอนเซอรวีซา Joy Stellar, J.P 184680 Migration Agent Registration No. 0103611

457

(ภาค 2)

หากมีคําถามเรื่องวีซา Stellar มีคําตอบ E-mail: visa@stellaraustralia.com

ตอจากฉบับที่แลวคะ ที่พูดถึงเรื่องวีซาธุรกิจประเภท 457 ที่นายจาง จะตองมีความพรอมกอนที่จะยื่นเรื่องสปอนเชอรลูกจางชาวตางชาติได และความพรอมที่กลาวถึงนี้ มิใชแตความพรอมเรื่องการเงินเพียงอยาง เดียวนะคะ จะตองพรอมทั้งเรื่องของหลักฐาน และเอกสารอางอิงตางๆ ที่ตรวจสอบได ทั้งเรื่องของการเสียภาษี การจางงานชาวออสซี่ หรือ PR รวมทัง้ อัตตราเงินเดือนขัน้ ตํา่ และความพรอมทีจ่ ะสามารถใหเขามาตรวจ สอบไดทุกเมื่อ ในกรณีวีซา 457 ที่ไดรับอนุมัติแลวสักระยะหนึ่งก็จะมีแผนกตรวจสอบ Monitoring จะสงจดหมายเขามานัดขอตรวจความเปนไปในการจางงาน (แต ตามนโยบายใหมไมจาํ เปนตองบอกลวงหนาหากจะเขามาตรวจสอบเอกสาร และความถูกตองของลูกจางที่ถือวีซา 457 ก็สามารถโผลเขามาไดเลย) ที่เขียนคางไวในเรื่อง Stage 1 เมื่อนายจางไดรับอนุมัติเปน Standard Business Sponsor แลวก็จะพูดถึง Stage 2 คือ Nomination หรือการนํา เสนอตําแหนงการจางงานที่ตองการหาคนมาทํา ยกตัวอยางเชน ตองการที่ จะหาคนมาเปนพอครัว/แมครัว ที่เชี่ยวชาญการทําอาหารไทย ก็ตองเสนอ ชื่อและตําแหนงงานประเภท Cook ในใบสมัคร Nomination Form ซึ่ง เปนขั้นตอนที่ยุงเหยิงเปนที่สุด การยื่นเรื่อง Nomination นั้น คอนขางที่จะวุนวายซับซอนเพราะนอกจาก จะตองแสดงหลักฐานตางๆ ของกิจการทีจ่ ะเปน Sponsor แลว ยังจะตองหา ขอมูลอางอิงตางๆ เรื่องอัตราเงินเดือนที่ตองเทียบเทากับลูกจางชาวออสซี่ หรือ PR ในตําแหนงเดียวกัน และยังตองทํา Employment Contractและ Reference ตางๆ จาก Industrial Award และ Remuneration Surveys ถาหากยังไมมอี อสซีเ่ ปนลูกู จางอยูใู นขณะนี้ ก็จะตองมีการแสดงใหเห็นวาหา น าแหนงนีไ้ มไดจริงๆ รวมถึงได คนออสซีใ่ นตํ มีการโฆษณาหาคนงานแลว แตยงั ไมมคี นมาสมัครเปนตน หาฝาฟนขั้นตอน 1 และ 2 ผานมาได ก็จะเขาสูขั้นตอน สุดทายของวีซา 457 ก็คือ การยืน่ ใบสมัครและหลักฐาน ประก ประกอบของลู กจางซึ่งเปนขั้นตอน ที่ยุงยากนอยที่สุด เพราะจะดูแคเอกสาร และ ณสมบัติที่ตรงกลับตําแหนง หลักๆ และคุ งานที่ น ายจ า งเสนอเรื่ อ งเข า ไป และหาก ลูกจางมีหลักฐานเรื่อง Qualication ของการ ใบอนุญาตประกอบอาชีพในอาชีพ เรียนหรือใบอน

16

นั้นๆ จริง และมี Skill ที่พิสูจนไดจากการทํา Skill Assesment รวมทั้งมี ประสบการณในอาชีพนั้นจริงๆ และที่ขาดไมไดก็คือความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษที่อยูในระดับ 5.0 ของผล IELTS หากมีความพรอมดังที่กลาว มานี้ โอกาสที่จะไดวีซา 457 ก็เปนไปไดสูง แตสวนใหญแลว Process จะ หยุดชะงักตัดตอนแค STAGE 1 และ 2 ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผานไดยาก หาก นายจางไมไดรับการอนุมัติ ใน Stage 1 การเสนอชื่อใน Stage 2 ก็ไมเปน ผล สวน Stage 3 ไมตองพูดถึง หากขอ 1 และ ขอ 2 ตก ขอ 3 ก็ตกไปดวย ตอใหลูกจางจะมีคุณสมบัติดีเลิศประการใดก็ตาม ดาน 18 อรหันตของวีซา ชนิดนีจ้ ะอยูท หี่ ลักฐานการทํา Training และการจาง ในอัตราเงินเดือนที่ทางอิมมิเกรชั่นไดกําหนดไว รวมทั้งสัดสวนของพนักงาน ที่เปนออสซี่ หรือ PR จะตองมีมากกวาชาวตางชาติหรือนักเรียน รานอาหาร หลายๆ แหงแทบจะไมมีพนักงานที่เปนออสซี่เลย นอกจากเจาของกิจการ เทานั้นที่เปน PR หรือ Citizen กฎหมายใหมของวีชาชนิดนี้จะเนนหนักเรื่อง การปองกันการจางงานชาวตางชาติมากเปนพิเศษและพยายามเนนใหเก็บ งานไวใหชาวออสซี่กอน พูดงายๆ หากจะจางงานชาวตางชาติก็จะตองทํา ประโยชนทางใดทางหนึ่งใหคนออสซี่ดวย ดูไดจากกฎขอบังคับที่อยูในเรื่อง ของ Sponsor และ Nomination กิจการใดที่จะทําเรื่องจางงานชาวตาง ชาติ กิจการนั้นตองมีการ Training ใหออสซี่หรือ PR ซึ่งฟงดูแลวเหมือน งายเพราะในอดีตก็แคทําสมุดโนต Training Log Book ขึ้นมาแลวก็ใสชื่อ คน Train กับ PR ที่ถูก Train ก็จบ แตเดี่ยวนี้จะตองมีหลักฐานที่จับตองได มากกวานี้ พูดงายๆ วาหลอกกันมิไดอีกตอไป เพราะอิมกําหนดวากิจการ ใดที่จะเปน Sponsor จะตองมีหลักฐานเรื่อง Training Benchmark ซึ่ง แบงเปนประเภท A และ B สําหรับการตรวจสอบวามีการ Training แบบ ใหมคํานวนจากอัตราเงินเดือนทั้งหมดของพนักงานใน Payroll ตองกันไว 1%ของจํานวนนั้นมาใชเปนคาฝกงานของชาวออสซี่หรือ PR ก็ได จะถือวา เปน Training Benchmark ประเภท B สําหรับกิจการที่ไมมีชาวออสซี่หรือ PR ทํางานอยูดวยเลย หรือบางกิจการ เลือกที่จะใชกฎของ Training Benchmark A ก็ทําไดโดยการบริจาคเงินให สถานศึกษาของรัฐ เชน TAFE หรือ มหาวิทยาลัย หรือ Industry Training Fund ที่ตรงกับกิจการที่จะเปน Sponsor ใหเอาเงินสวนนี้ไปเปนคาใชจาย ในการ Train ชาวออสซี่ จํานวนที่ตองบริจาคคือ 2% ของยอดรวมของเงิน เดือนพนักงานทั้งหมดที่ทํางานในกิจการนั้นๆ เปนตน กอนจบฉบับนี้ ขอตอบปญหาคาใจใหกับผูอานทานหนึ่งเกี่ยวกับการทํา วีซาประเภทสปอนเซอรซึ่งจะเปลี่ยนจาก 457 เปน พีอาร 856 หรือ ENS ดังตอไปนี้ ผมเจอคุณจอยอยูใน vr thai ตอนนี้ผมถือ 457 จะ


หมดตุลาคมนี้ กําลังยื่นวีซา 856 อยู เอกสารของผมนั้นเตรียมครบหมดทุกอยางแลว เหลือแตของเจานายไมคอ ยจะเตรียมเอกสารของรานเลย ไปถามทีกท็ าํ ที บางทีไมไดรบั เมลของ ทนายบาง ผมจึงเขาไปหาทนายเอง แลวใหลูกชายเขาปริ้นเอกสารออกมาใหพอบนโตะ เขายัง ไมเซ็นเลย บอกวาตัวเลขยังไมถูกตอง ใหฝายบัญชีแกกอน หลังจากนั้นก็ยัดเขาลิ้นชัก ถามอีก ทีก็บอกวายังไมเสร็จ เจาของเปนคนจีน มีคนบอกวาเขาไมกลาโชวภาษีใชใหมเพราะเขาเลี่ยง แตเขาใหเยอะกวารานไทยนะที่ผมรู เวลาเจอหนาจะคุยเรื่องอื่นทําเปนพูดดี

คําถาม 1. เขาไมยากทําวีซาใหใชใหมครับ ตอบ: เปนไปไดหลายกรณีคะ คุณผูถามไมไดแจงวาทําอาชีพอะไรอยู บางทีอาชีพนั้นอาจ

ไมไดอยูใน list ของ ENS แลวก็เปนได หรืออาจเปนเพราะเรื่องหลักฐานทางภาษีของรานนั้น ไมคอยสมบูรณแบบนัก ก็เลยไมอยากจะเปดเผยและทางทนายคงจะบอกใหเขาทราบไวบาง วา ขณะนี้ ทางอิมกับทาง ATO นั้น เขาแชรขอมูลกันอยูตลอดเวลา

2. หรือเขารอวีซาใกลหมดคอยยื่น เขาไมอยากใหผมได PR เร็วๆ หรือเปลา ตอบ: คงจะกลัววาถาคุณไดพีอารแลว อาจจะไมทํางานใหเขาแลวก็ได 3. ถาเราจะหารานใหมดีใหมกับวีซา 457 ผมจะเริ่มอยางไรดี ตอบ: รานใหมตองยื่น SBS (Standard Business Sponsor) และ Nomination ใหได

รับการอนุมัติกอนจึงจะสปอนเซอรคุณตอจากรานเดิมได

เนื่องจากมีขอมูลของคุณเพียงเทานี้ก็เลยแนะนําอะไรไดไมมากนักนะคะ แตอยางไรก็ตาม หากทํา ENSไมได กับนายจางนี้ ก็ยังมีวีซาชนิดอื่นๆที่อาจเหมาะกับคุณ ลองหาขอมูลเพิ่ม เติมจากผูรูเรื่องวีซา RSMS นะคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ พี่จอย Stellar


vr exclusive editor: ไตรภพ

เฮงพูลธนา

ÂÔè§ÈÑ¡´Ôì ¨§àÅÔÈà¨É®Òǧȏ

วันนีเ้ ราไดมโี อกาสสัมภาษณและเยีย่ มชมการถายทํารายการ ยิง่ ศักดิ์ ระเริงครัวของอาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ พิธีกรปากกลาและผู เชีย่ วชาญทางดานการทําอาหารคนดัง เจาของโรงเรียนสอนทําอาหารลือ ชื่อ Thai & International Food Academy (TIFA)

อาจารยพจิ ารณาตัวเองวาเปน Food Educator หรือ Food Presenter ผมไมไดเปนทั้ง Food Presenter หรือ Food Guarantor ผมไมใชเปน คนที่จะการันตีความอรอยของใครตอใครได ไมใชคนที่จะแนะนําผลิตภัณฑ อาหาร ผมมั่นใจวา ผมเปนครูสอนทําอาหาร ถาบอกอาจารยยิ่งศักดิ์คือครู สอนทําอาหาร ผมจะมีความภูมิใจกับคํานี้มากกวานะ ตอนนี้ ผมมีโรงเรียน 2 สาขา ที่เชียงใหมและที่พระราม 3 แตปจจุบันความนิยมในการเรียน คอรสสั้นๆ ลดลง เพราะที่บานเราการเปดธุรกิจรานอาหารลดนอยลงมาก แตสอนพวกจะไปทํางานตางประเทศเยอะกวา โดยเฉพาะพวกจะไปยุโรป ออสเตรเลีย เอาเปนวาไปออสเตรเลียไปขอกินขาวกับลูกศิษยได มั่นใจ คนเขาพูดกันวาอาจารยชอบทําอาหารมั่วๆ กับประโยคสุดฮิต “มีอะไร ก็ใสๆ เขาไปเถอะ ออกมาก็อรอยหมดแหละคุณผูชม!” ยิ่งมาเสริมใหคน เชื่อหนักเขาไปอีก ออ ไอที่บอก กินไดก็กินกินไมไดก็เททิ้ง อยางงั้นใชมั้ย ฮะ ฮะ คุณแมผม เปนแมคาขายขาวแกง ผมทํากับขาวไทยแทๆ ได แลวก็เกงมากดวย ผมทํา รายการทีวี ทําอาหารซํ้าๆ ซากๆ แกงเขียว แกงแดง ใครจะมาดูรายการผม ละ มันตองตืน่ เตนมีสมี สี นั มันตองเปน Fusion อยูเ มืองนอกของไมมมี นั ตอง รูจักพลิกแพลงแกสถานการณ อะไรที่ไมมีก็ตอง substitute เมื่อกี้อาจารยบอกมีนักเรียนที่มาเรียนแลวจะตองเอาความรูนี้ไปใชใน ตางแดน อาจารยอยากใหเขาทํารสชาติออกมาเปนแบบไหน แบบไทย หรือตามใจฝรั่ง แลวสวนใหญเปน Fusion อาจารยคิดวาทําใหสูญเสีย เอกลักษณของอาหารไทยหรือเปลา ตองอธิบายกันหนอย อาจารยเองครํา่ หวอดกับวงการมานาน ก็ตอ งคิดถึง คนทานเปนหลัก ตองดูกลุมที่ผมจะทําใหทาน อยางคุณแมบานอยูกับลูกกับ สามี ก็ตองเนนรสที่คุณลูกกับพอบานชอบทานกัน แลวอาหาร fusion เนี่ย เปนศิลปะในการปรุงอาหารชั้นเลิศเพราะฉะนั้นคนที่ไมเกงจริงจะไมกลา เลนกับวิชาชีพของตัวเอง มันเปนการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรม ไมใช ทําลายวัฒนธรรม เปนการสรางสรรค เชน ขาวคลุกกะป ทุกคนรูจัก ฝรั่งก็ รูจัก เกิดตองจัดงานในโรงแรมหรูหราหาดาวเปนงานคอกเทลลปารตี้ ก็เลย คิดขึ้นมาวาเอามาหอแผนสาหรายเปนซูชิ ไขฝอยก็มี กุงแหงก็มี หมูหวาน แตงกวาก็เอาไปหอได หั่นเปนทอนเล็กๆ พอคํา อรอยก็อรอย เกไกไปอีก แบบ ยืนกินกันไปคุยกันไป เทหดีออก เห็นมั๊ย ไปเยอรมัน แกงเขียวหวาน ใสเนื้อนกกระจอกเทศแลวใสอโวคาโดเสิรฟกับ Pasta เสนสีดํา โอโฮ กลาย 18

เปน The Best Modern Thai Cuisine ปอบปูลารมาก ถามวาเราภูมิใจไหม ภูมิใจซิ ฝรั่งเองเขายังชื่นชมกันถึงขนาดนั้น คนดูรายการอาจารยๆ ไปชิมรานไหนเขาก็ตามไปทาน เกิดทานแลวไม อรอยจะบอกผูชมอยางไร บอกตรงๆ เลย “ถาลูกชิน้ เธอเหม็นคาว แลวพีเ่ อารานเธอไปออกรายการ พี่ก็ไมซื่อสัตยกับคนดู” เพราะเราไปชวยเขา ไมไดเอาเงินจากเขาแตถาราน เขาดีจริง เราก็เชียร อาจารยเปนคนตรงนะพี่ ไมดีจริงเอาไปออกรายการก็ ไมเกิดประโยชน วลาออกรายการสดๆ ทีไ่ มไดอดั เทป มีไหมทีท่ าํ แลวไมอรอย เค็มไปหวาน ไป จะทํายังไง ผมทําทุกวันมันจะกะถูกเลย ซีอวิ๊ ขาวเทานี้ นํา้ ตาลเทานัน้ เราทํามานาน มาก เหมือนกับมันมีนํ้าหนักมือนะ พลาดนอยมาก เหมือนอยางรานจีน อา เจก อาแปะแกผัดเทลงๆ ใสโนน ใสนี่ ควันโขมงโฉงเฉง โอโฮ อรอย มันเปน ความชํานาญนะ ไดขาววามีถายทําตั้ง 7 รายการ/สัปดาห มี One Channel Asia, มี นิตยสาร แลวยังไปเลนละครอีก ทําไมรูด ว ยละ One Channel Asia เนีย่ ผมรวมกับเพือ่ นทําชอง Food & Travel ขึน้ มาผานสถานีโทรทัศนดาวเทียมในระบบ Free to air สวนรายการ ก็มี “นับหนึง่ ...ถึงฝน” อรอยอยางยิง่ ยิง่ ศักดิร์ ะเริงครัว ...คุณพระคุณเจา จํา ไมไดหมดหรอกพี่ สวนนิตยสาร FOODNEWS กับ FOODPAPER มาถึงวันนีก้ ็ 25 ปแลวนะ ตอนนี้เรากาวไปอีกขั้นแลว เรารวมกับ Del กับ Apple ทําแม็


กกาซีนออนไลนเขาไป IPAD เวลาวางก็เลนหนังของคุณพจน อานนท ทีเ่ หลือจาก นี้ก็ไปเปนคณบดีที่เทคโนโลยีสยาม และทําดอกเตอรคางไวใบหนึ่งที่บานสมเด็จ ลําบากนะ แตมันสนุก ตอนนี้มีความสุขกับชีวิตปจจุบัน ก็จะทําไปเรื่อยๆ นะ รอนองนานา (มารีนา จงเลิศเจษฎาวงศ) กับนองเท็ดดี้ (กวิน จงเลิศเจษฎาวงศ) เรียนจบเพื่อใหมาทํางานแทนเพราะผานเมืองนอกมาก็จะมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เราก็คอยถอยไปทําอะไรใหสังคมบาง ฝาก VR สักนิดไดไหม อยากบอกฝากคน ไทยที่ซิดนียใหชวยอุดหนุนสินคาไทยโดยเฉพาะขาวไทย จะทําใหเศรษฐกิจบาน เรากระเตื้องขึ้นอีกเยอะ ถา VR Thai จะเชิญอาจารยไปโชว Cooking Class ที่โนน อาจารยอยาก จะทําอะไร เยอะมาก อุบไวกอน แตที่แนๆ จะเอาไอเดียอาหาร fusion ไปนําเสนอ มี เทคนิค มีไอเดีย มีอะไรที่จะใหความรูเยอะ แลวก็ขนมไทยๆเอาไปประยุกตใชยัง ไงไดบางกับรานอาหารไทย อาจารยเปนเจาแหงอาหาร Fusion ไอเดียอาจารยพุงกระฉูด ถาแฟน VR ที่ เปนกุก หรือเจาของรานอาหารไดสตู รเด็ดจากอาจารยไปทํามาคาขายก็จะชวย ทําใหชื่อเสียงอาหารไทยแพรหลาย อาจารยหวงสูตรมั้ย ยินดีๆ ที่จะใหหนังสือพี่เผยแพรสูตรอาจารยเตรียมพิมพไดเลย สูตรเลิศมาก เขาใจงาย ภาพสวยจากชางกลองมืออาชีพ เตรียมพบกันเลยตั้งแตฉบับหนา

“ÍÂÒ¡ºÍ¡½Ò¡¤¹ä·Â·Õ่«Ô´¹ÕãËŒª‹ÇÂÍش˹ع ÊÔ¹¤ŒÒä·Ââ´Â੾ÒТŒÒÇä·Â ¨Ð·ํÒãËŒàÈÃÉ°¡Ô¨ ºŒÒ¹àÃÒ¡ÃÐàμ×้ͧ¢Ö้¹ÍÕ¡àÂÍД

19


vr talk

editor: กานกลวย

ผูบริหารบริษัท BKK Australia สุนีย คําพูน

ºÃÔÉÑ· BKK Australia «Ö่§à»š¹ºÃÔÉÑ·¹ํÒࢌÒÊÔ¹¤ŒÒä·ÂãËÞ‹·Õ่ÊØ´¢Í§ New South Wales áÅС‹ÍμÑ้§ÁÒ¡Ç‹Ò 30 »‚áÅŒÇ ¤Ø³ÊعՏ ¤ํÒ¾Ù¹ ¼ÙŒ·Õ่ÃÔàÃÔ่Á¸ØáԨ Grocery Thai ã¹ÍÍÊàμÃàÅÕ¤¹ááæ Çѹ¹Õ้àÃҨоÒä»ÃÙŒ¨Ñ¡à¸Í ä»ÊÑÁ¼ÑÊÁØÁÁͧ ¤ÇÒÁ¤Ô´ àº×้ͧËÅѧªÕÇÔμ·Õ่»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊํÒàÃ็¨ «Ö่§àÃÒÁÑ่¹ã¨Ç‹ÒÁѹ¨Ð໚¹áçºÑ¹´ÒÅ㨼ÅÑ¡´Ñ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ãËŒ¡Ñº¤¹ÃØ‹¹ËÅѧ ÍÕ¡ËÅÒÂæ ¤¹ สําหรับสินคาของไทย เราเปนตัวแทนแตเพียงผูเ ดียวในออสเตรเลีย ก็มี ซอสตราภูเขาทอง นํ้าพริกแมศรี ผลิตภัณฑแลคตาซอย ผลิตภัณฑ ตราเด็กสมบูรณ (หยัน่ หวอหยุน ) สินคาพืน้ ฐานเรามีหมดแลว ทีป่ ระสบ ผลสําเร็จสูงสุดเห็นจะเปนเรือ่ งขาวหอมมะลิตราสิงหนแี่ หละ ดิฉนั เปน MD (Managing Director) คะ มีหนาที่เลือกพิจารณาสินคาทุกตัวที่ สั่งเขามา และดูแลการตลาดดวย อํานาจการตัดสินใจอยูที่ดิฉันเพียงผู เดียว เราตองมองหาชองทางการขายใหมๆ ตองเลือกสินคาที่อยูในระ ดับกลางๆ ไมตองเนนขายเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง

Centre ที่ Cabramatta และ ที่ Eastlake ซึ่งใชเงินไปมากกวา 20 ลาน คุณอาเขาสนใจธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยนมี่ ากกวา จึงตัดสิน ใจขายธุรกิจนําเขาใหกบั เจาของใหมซงึ่ เปนคนอินโดนีเซียแทน แมวา จะ เปลี่ยนเจาของแลว ทางบริษัทเขายังใหเราชวยบริหารงานตอไปซึ่งเขา ใหอาํ นาจเราเต็มที่ พนักงานก็อยูก นั เกือบครบ สวนใหญกอ็ ยูม า 15-20 ป ตัวดิฉันเองปฏิบัติตอผูรวมงานเหมือนพี่นองใหเขารูวาเขาเปนสวน สําคัญสวนหนึ่งขององคกรนี้เชนกัน

“ถาถามดิฉันวาเสียดายไหมที่ตัดสินใจมาอยูที่นี่แทนที่ ทุกคนก็ใฝฝนที่จะเอาสินคาของตัวเองเขาไปในซูปเปอรมารเก็ต จะรับราชการที่นาจะทําประโยชนใหประเทศชาติได ใหญๆ ซึ่งมันทําใหสินคาของคุณโตไว อยาง Woolworths เขามีสาขา มากกวา จริงอยูวากระทรวงแรงงานเปนกระทรวงใหม กวา 700 สาขา สินคาเราสามารถเขาไปไดทุกที่ ชวงแรกเขามาติดตอ เรามีโอกาสกาวหนาไปในตําแหนงที่สูง แตคนเราก็ไม เพื่อนําสินคาไปขาย ถึง 65 รายการ แตยอดขายไมดีก็ถูกตัดออกจน สามารถรูอนาคตลวงหนาได ณ เวลานี้ ดิฉันนั่งอยูที่นี่ เหลือแค 5-6 รายการ สาเหตุที่แทจริงก็เพราะคนที่ดูแลเขายังไมเขาใจ มีหนาที่เลือกสินคาจากหลายประเทศ สินคา 80% เปน ตลาดพอ และตั้งราคาของสูงไป ทําใหลูกคาสามารถซื้อที่รานเอเชีย ของไทย คุณลองคิดเลนๆ สิคะวา 20 กวาปที่ผานมา ในราคาที่ถูกกวา แตเราก็ไมไดคิดจะติดตามสักเทาไหรเพราะการเอา ดิฉันสั่งของจากเมืองไทยมากี่คอนเทนเนอรแลว อยูที่ สินคาเขา Woolworths มันมี Margin ตํ่า Trading term สูงซึ่งหมาย นีด่ ฉิ นั สามารถทําประโยชนใหประเทศมากกวาอยูเ มือง ถึงเราไดกาํ ไรตํา่ แตตอ งเสียคาใชจา ยตางๆ สูง เชนคาทําโปรโมชัน่ ทุกๆ ไทยเสียอีก” 6 เดือน นอกจากนัน้ พอสินคาเราติดตลาด เขาก็จะผลิตสินคาเลียนแบบ ติดยี่หอของตัวเองมาแขงกับเรา อยางเชน ผลิตภัณฑนํ้ามันหอยของ ดิฉันทํางานดานนี้มารวม 25 ป จึงมั่นใจนะคะวาทิศทางอาหาร Lee Kum Kee ที่ Coles ก็ทํามาขายเหมือนกัน สิ่งที่หนักใจอีกอยางก็ ไทยและผลิ ตภัณฑเกีย่ วกับอาหารไทยยังไปไดดแี ละจะเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ คือบริษัทเล็กๆ ประเภท Parallel Import ซึ่งไปซื้อสินคาตรงจากเมือง ไทยแลวนํามาขายตัดราคากับเรา ซึ่งเขาคงไมคอยไดกําไรแตอาศัยเอา สังเกตไดจากแบรนดใหมๆ ที่ออกมาในตลาดมากมาย อยางขาวหอม มะลิตัวเลขนําเขาเราเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ซึ่งสัมพันธกันกับประชากรที่เพิ่ม สินคาหลักๆ ดึงดูดความสนใจเพื่อจะไดพวงสินคาตัวอื่นๆ ไปดวย ขึ้นเชนกัน ก็นาจะเปนดรรชนีชี้นําไดเปนอยางดี อยากจะฝากอะไรกับ ดิฉันจบปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจสาขาการตลาด ที่วิทยาลัย เด็กรุน ใหมๆ วา อยาไปยึดติดวาอาหารไทยตอง Authentic เทานัน้ มัน เทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาจักรพงษภวู นารถ แลวก็ไดไปทํางานงานรับ ไมเกี่ยววาประยุกตแลวจะทําใหเอกลักษณของอาหารไทยเสียไป แกง ราชการอยูกรมแรงงาน หลังจากแตงงานแลวมีแผนจะสอบไปเรียนโท เขียว แกงแดง หรือมัสมั่น เอาไปหมักทําพาย ทําอะไรไดอีกเยอะ ตอง ทีน่ ดิ า แตคณ ุ แมสามีเขาก็อยากใหกลับมาอยูด ว ยกัน ก็เลยตัดสินใจมา ชวยกันคิด อาหารไทยยังไปไดอีกไกลมากๆ” ออสเตรเลีย มาใชชีวติ ที่นี่จนมีลูกชาย 1 คน ป 1984 จึงเริ่มมาทํางาน สิง่ ทีไ่ ดจากคุณสุนยี ใ นวันนี้ ไมใชเพียงแคมมุ มองความคิดทีท่ าํ ใหเรา กับคุณอาของสามีซึ่งก็คือเจาของ BKK คนแรกนี่แหละคะ รูสึกวาเธอเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเทานั้น แตมันยังสะทอน คุณอาเขาเปนคนริเริม่ ทีจ่ ะสัง่ ของไทยเขามาขายในตลาดเอเชียตัง้ แตป ใหเราเห็นอีกวา เธอยังรัก และสรางคุณประโยชนกับประเทศไทย 1980 ดิฉันคิดวา เขาเริ่มไดถูกเวลาเพราะคูแขงยังนอย ชวงแรกที่ดิฉัน มากกวาที่เราคิด มาทํางานทีน่ กี่ เ็ รียนรูท กุ อยาง ทําทุกหนาทีเ่ พือ่ ใหเรารูแ ละเขาใจระบบ งานอยางแทจริง กิจการก็เจริญรุง เรืองมาตลอด จนกระทัง่ คุณอาเขาหัน ไปสนใจธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย เริ่มจากซื้อที่ทํา BKK Shopping 22


Sunee Kumpoon Today, we are going to introduce you to Sunee Kumpoon who is a part of BKK Australia, they are the biggest Thai grocery importers in NSW. “For Thai economy, we are the ambassadors for Thai Groceries into Australia. I am the Managing Director for the company and my role is to make executive decisions on which products we will import. I also play in active role in our marketing department. With every business industry there will always be business competitors, which make it difficult to run a successful business when there are many companies who structure the same parallel import. In Thailand, I completed a Bachelor of Business with a major in Marketing. After my completion, I started working in Ministry of Labour and also got married, my partner had established himself in Australia so after a few years together we decided to move to Australia. In 1980, I started my prosperous career with the company. My partner’s uncle is the founder of BKK Australia. From there, I was taught everything into running the company and was shown the future of BKK Australia. In later years, my partner’s uncle sold the company as his interests turned to property development. At that stage my position at BKK Australia was quite high and the future employers have kept me there. I consider and respect all the employees within company as my family, because they need to know how valuable they are to me as well as BKK Australia.

“I do not regret moving to Australia, instead of making a career and contribution in Thailand, because 80% of our imports are direct from Thailand, so I think I have made more of a contribution to Thailand and its economy with my position as Managing Director at BKK Australia.” What I would like to see in the future from others is for them to evolve Thai food. I do not think that Thai food will ever lose its authenticity by presenting the dish in many other arrangements and style. I truly believe that authentic Thai dishes can be represented in many more ways”.

23


CAMP œ³›™¸ƒ†©´£™¥‰ŠÏ´Ã§²†©´£¥²™³œÅŠ

ƒ´¥Â„n ´¥m©£Ä†¥‰ƒ´¥Â¥·¤›¢´«´¯³‰ƒ¦«ÃœœÂ„n £ ç²Ã§ƒÂ§·¤Ê ›©³”›š¥¥£

(English plus Sport and Recreation Camp) ¡Ñº SGEC (Set Goals Education Centre) £¹¯‰6\GQH\¥²Â™ª$XVWUDOLD¥²­©m´‰©³›™·Ê ô÷£·†ôõ£¤÷ö

WWW.SGEC-AUSTRALIA.COM 89/40 Strathalbyn Drive, Oatlands, NSW 2117, Sydney, Australia Tel: 0400 639 400, 9630 6836


¯·ƒ†©´£™¥‰ŠÏ´ 粆©´£¥²™³œÅŠ ¡Ñº SGEC

μ´ÔμÒÁ¿Ñ§àÊÕ§ÊÑÁÀÒɳìÊ´æ ¢Í§ Celebrity ´Ñ§æ ¨Ò¡àÁ×ͧä·Â

ä´™é ºƒ©³›¯³‰†´¥©§´› ·ÕÊè¶Ò¹ÕÇ·ÔÂØä·ÂÍÕÊÒ¹ WOW FM 7 ÊÕÊѹ¢Í§†¹ä·Âà¾×Í膹ä·Â Ë¥×ͿѧÍ͹䧹ìä´·é Õè

ZZZWKDLHVDQUDGLRQHW

éßǰèíĆßǰüĆîìîĊ÷Öčúǰ øĉü ǰßĆĚîðøąëöýċÖþćðŘìĊęǰǰ ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ ñöÙÜĂéÙĉéëċÜĂćĀćøĂøŠĂ÷ėǰÙüćöĔÝéĊĒúąÖćøéĎĒúđĂćĔÝĔÿŠ×ĂÜǰ)PTUǰ'BNJMZǰ×ĂÜñöĕöŠĕéšǰ àċęÜđ×ćöĆÖÝąôŦÜñöóĎéõćþćĂĆÜÖùþĂ÷ŠćÜêĆĚÜĔÝǰìĞćĔĀšñöÖúšćóĎéõćþćĂĆÜÖùþöćÖ×ċĚîǰ ×ĂïÙčèìčÖÙîìĊęìĞćĔĀšöĊēÙøÜÖćøîĊĚ×ċĚîÙøĆï éßǰõĎöĉǰÖčúÝøø÷ćüĉüĆçîŤǰ đìöēð ǰßĆĚîðøąëöýċÖþćðŘìĊęǰǰ ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ ñöøĎšÿċÖÿîčÖìčÖüĆîìĊęĂ÷ĎŠàĉéîĊ÷ŤÙøĆïǰĕéšøĎšÙĞćýĆóìŤõćþćĂĆÜÖùþǰĒúąđøČęĂÜøćüđÖĊę÷üÖĆïĂĂÿđêøđúĊ÷ öćÖöć÷ǰ5FBDIFSǰ0NFSǰÿĂîÿîčÖǰöĊĂčðÖøèŤĔîÖćøÿĂîìĊęìĆîÿöĆ÷ĒëöĕéšđúŠîđÖöìčÖüĆîǰǰ ñöĂ÷ćÖöćøŠüöÖĉÝÖøøöîĊĚĂĊÖÙøĆïđóøćąĕéšøĆïĒêŠðøąÿïÖćøèŤìĊęÙčšöÙŠć éâǰßîĉÿøćǰüĉîÿîǰ îĞĚćךćü ǰßĆĚîðøąëöýċÖþćðŘìĊęǰ ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ ĕéšöĊēĂÖćÿĔßšõćþćĂĆÜÖùþÖĆïßćüêŠćÜßćêĉêúĂéìĆĚÜüĆîǰĕéšòřÖéĎĒúêĆüđĂÜđöČęĂĂ÷ĎŠĀŠćÜĕÖúÝćÖ ÙčèóŠĂÙčèĒöŠǰéĉÞĆîĕéšđøĊ÷îðøąüĆêĉÙüćöđðŨîöćǰíøøößćêĉĒúąÿĆêüŤðśćǰđøČęĂÜđúŠćǰ%SFBNǰ5JNFǰ ×ĂÜßćüǰ"CPSJHJOBMǰéĉÞĆîßĂïàĉéîĊ÷ŤĒúąßćüàĉéîĊ÷ŤöćÖÙŠą ĂćÝćø÷ŤÿöóĉßǰđöíĊóÜþŤǰ ĂćÝćø÷ŤĀúĆÖÿĎêøõćþćêŠćÜðøąđìýǰēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ îĆÖđøĊ÷îĕéšòřÖìĆÖþąìćÜõćþćéšü÷ÖćøðäĉïĆêĉÝøĉÜǰĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîßćüêŠćÜßćêĉöĊÙüćöÿćöćøë ĔîÖćøÿøšćÜĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøđøĊ÷îĒúąöĊǰÙüćöđðŨîÖĆîđĂÜǰîĆÖđøĊ÷îĕéšĕðýċÖþćîĂÖÿëćîìĊęǰ ìčÖüĆîǰĒúąĔîüĆîđÿćøŤ÷ĆÜĕéšĕðÿëćîìĊęìŠĂÜđìĊę÷üìĊęÿĞćÙĆâĔîđöČĂÜàĉéîĊ÷ŤĂĊÖéšü÷

Î  † œƒ³œŠn ¯n©›©´¥º•·¬º›™¥·¬©³¬–¶ ´„¯‰Â §‰–³‰£´ƒ£´¤ƒ¯–‹³›„´¤­³©ÅŠ±§± ¯¤¶Ê‰ª³ƒ–¶Î ­q¥n´¤§´¤Š©³ƒ¢´†Ã¥ƒ  †¬›ºƒ¬›´›ƒ³œƒ»¥»¯´­´¥¬›m  † œƒ³œŠn ¬´©£´–£ƒƒ²Ã–o›q ´„¯‰Â §‰°¶——¶–Œ´¥qŠ–´©£­´§³¤ ¬´©§´– ¥n´©†º•¯·eƒ粧m´¬º–§–·Ë§´¥n´

ÍÂÒè ¾ÅÒ´ Web site à»´Ô venue ãËÁè Music room ¿§Ñà¾Å§¡¹Ñä´·é ¡Øá¹Ç 24 ªÇèÑâÁ§

ĂćÝćø÷ŤüøćõøèŤǰïčâðøąÿĉìíĉĝǰĂćÝćø÷ŤøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþć ēøÜđøĊ÷îÿćíĉêĒĀŠÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤǰēÙøÜÖćøÖćøýċÖþćóĀčõćþćǰÝĆÜĀüĆéßúïčøĊ ÝčéđéŠî×ĂÜēÙøÜÖćøîĊĚǰÙČĂǰîĆÖđøĊ÷îÝąĕéšĕðđךćÙŠć÷ǰèǰ#SPLFOǰ#BZǰëċÜǰǰüĆîǰǰÙČîǰđóČęĂìĞć ÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰÖćøòřÖ÷ĉÜíîĎǰ×üšćÜïĎöđöĂĒøÜǰóć÷đøČĂĒÙîîĎǰðŘîĀîšćñćÝĞćúĂÜǰĒúąÖĉÝÖøøö ĒÙöðşĕôǰàċęÜ÷ĆÜĕöŠđÙ÷öĊǰ4UVEZǰ5PVSǰēÙøÜÖćøĔéìĊęóćîĆÖđøĊ÷îĕðìĞćÖĉÝÖøøöĔîúĆÖþèąîĊĚǰ öćÖŠĂîđú÷ÙŠą ÙčèíĉéćøĆÖþŤǰÿĆÝÝóÜþŤǰõøĉ÷ćÙčèÿößĆ÷ǰÿĆÝÝóÜþŤǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷øĆåüĉÿćĀÖĉÝǰ ÿÙø

éĉÞĆîǰöĊēĂÖćÿĕéšøĎšÝĆÖóĊęÝčţöǰ ÙčèíćùéĊǰ÷üöĉîìøŤ ǰìĊęđðŨîÙîéĎĒúēÙøÜÖćøîĊĚǰÝċÜÿŠÜúĎÖßć÷Ùîēê öćđךćøŠüöēÙøÜÖćøîĊĚĔîðŘǰǰàċęÜúĎÖßć÷ïĂÖüŠćðøąìĆïĔÝöćÖǰÝîĂ÷ćÖÝąöćđøĊ÷îêŠĂìĊęîĊę đðŨîÖćøëćüøđú÷ìĊđéĊ÷üǰóĂöćðŘǰǰúĎÖǰßć÷ÙîìĊęǰǰĒúąúĎÖßć÷ÙîđúĘÖĂ÷ćÖÝąöćǰǰ ÙčèĒöŠÝċÜêĆéÿĉîĔÝöćéšü÷ǰÖúć÷đðŨîǰǰÙîĒöŠúĎÖĔîàĉéîĊ÷Ťǰǰ đöČęĂöćĂ÷ĎŠìĊęîĊęǰÖĘøĎšÿċÖĕöŠñĉéĀüĆÜđú÷ÙŠąǰēÙøÜÖćøîĊĚöĊðøąē÷ßîŤÖĆïǰ đéĘÖėǰđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰĒúąéĉÞĆîÝąÙĂ÷ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîǰ ĔĀšóĊęÝčţöìĞćēÙøÜÖćøîĊĚĔĀšÖĆïđéĘÖĕì÷îćîėǰĒúąêúĂéĕðÙŠą

DOOR DOORTO TODOOR DOOR//PORT PORT FOB FOBTO TOPORT PORT//DOOR DOOR YOUR YOURLOGISTICS LOGISTICSSOLUTION SOLUTION Sea Freight: Import / Export - FCL&LCL Air Freight: Import / Export Customers Clearance Transport Break Bulk Cargo Projects - Heavy lift Consulting: Import & Export with Australian Customs and AQIS Compliance 4 Brussels Street., Mascot NSW 2020 Australia PO Box 383, Mascot NSW 1460 Australia POON BELL Tel: 61 2 9317 3959 Fax: 61 2 9341 5538

Mobile: 61 (0) 413 443 888 E-mail: info@888logistics.com.au


vr Q&A station editor: House 100

Station

DRINK DRIVING A:

สวัสดีครับ ทานผูอ า นทุกทาน ชวงอีสเตอรผา นพนไปแลว หวังวาทุกทาน คงไดใชวันหยุดพักผอนอยูกับครอบครัวอยางเต็มที่แลวนะครับ และใน ชวงวันหยุดนี้เองที่ทางทีมงานไดรับอีเมลลจากบุรุษผูหนึ่งซึ่งกําลังเดือน เนื้อรอนใจเปนอยางมาก ขอใชนามสมมติวา คุณไปป แลวกันนะครับ

สวัสดีครับคุณไปป กอนอื่นผมขอบอกกอนเลยนะครับ จะใน สถานการณใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่คุณตองมีคือ สติ แคคุณตั้งสติได ก็มีชัย ไปกวาครึง่ แลว ไมวา ปญหาจะมาแบบไหน ถาคุณเพียงแคมสี ติกจ็ ะรับมือ ไดทุกอยาง จากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณ ถือวาแอลกอฮอรท่เี ปาไปยังอยูใน ระดับตนๆ ครับ ระดับแอลกอฮอลเขาแบงตามนี้

Q: “สวัสดีครับพี่ๆ ทุกทาน ผมมาอยูออสเตรเลียได 5 เดือนแลว วีซา

“low” (more than 0.05 but less than 0.08) “mid” (more than 0.08 but less than 0.15) “high” (more than 0.15)

นักเรียนมีใบขับขีอ่ นิ เตอร วันอาทิตยทผี่ า นมาผมขับรถรับเพือ่ นจากสนาม บินไปสงที่บาน แลวก็มีดื่ม มีชนกันบางตามประสาผูชาย แตปญหามัน อยูตอนขากลับบานนี่ละครับ เผอิญเจอดานตรวจพอดี ตํารวจโบกให ผมจอดรถ เขาเขามาคุยกับผม คงเห็นหนาผมแดง (จริงๆ แลวผมกินไป ไมเยอะนะ แตปกติกินแอลกอฮอลแลวหนาแดง) เขาใหผมเปาวัดระดับ แอลกอฮอล ไดระดับ 0.07 จากที่หนาผมแดงๆ หนาผมถอดสี ซีดเผือด เลยครับ ผมทําอะไรไมถกู อยูซ กั พัก คุณตํารวจพูดอะไรอีกหลายประโยค แตผมฟงไมรูเรื่องแลว หูอื้อไปหมด บอกตรงๆ ครับ ผมกลัว หลังจาก นั้นคุณตํารวจก็ใหผมไปโรงพักเพื่อใชอีกเครื่องหนึ่งตรวจแอลกอฮอลให ละเอียดอีกครั้ง ซึง่ ใหผลนอยกวาเดิม(คอยใจชืน้ หนอย) หลังจากนัน้ ก็ให พี่ชายผมมารับ ตอนนี้ผมจะทํายังไงดีครับ รถนี่ผมใชทํางานสงโฮม แลว ผมจะขับไปทํางานตามปกติไดม้ัย แลวถาขึ้นศาล ผลตัดสินออกมาผม จะโดนยึดใบขับขี่ โดนจับ โดนปรับหรือโดนอะไรมั้ยครับ ตอนนี้ใชชีวิต อยูอยางไมปกติสุขแลว”

ของคุณไปปยังอยูในระดับตนครับ และนี่เปนความผิดครั้งแรก ไมนาจะ รายแรงมากนัก ระหวางนี้ก็ยังใชรถไดตามปกติครับ เมื่อหมายศาลสงมา คุณก็ตองเตรียมตัวไปไปขึ้นศาลซึ่งมีขั้นตอนก็จะมีดังนี้ - เมื่อจะไปขึ้นศาล คุณไปปตองโทรขอลามครับและไปหา Aid Legal ซึ่ง เขาจะมีหนาที่ชวยเหลือเราตลอดการพิจารณาในศาล - แตงบทความและพิมพออกมา ซึ่งบทความนี้จะถูกนําไปพิจารณาใน ศาล เนื้อหาของบทความคือการอธิบายใหชัดเจนวาการที่เรากระทําผิด นั้น เราไมไดตั้งใจ มีเหตุผลอะไรบางที่ทําใหเรากระทํา เชน ขับรถทําไม ทําไมไมใชบริการแท็กซี่ หรือมีความจําเปนแคไหนในการใชรถในตอนนัน้ เพียงแคอธิบายตอศาลใหชัดเจนเทานั้น - ระหวางขึ้นศาลก็อยางที่บอก ตั้งสติและใจเย็นๆ ครับ สถานการณที่ เปนอยูไมรายแรงอยางที่คุณกลัว สําหรับคาปรับในระดับตน คาปรับ สูงสุดไมเกิน $1,100 ครับ ขอใหคณ ุ ไปปโชคดีนะครับ สุดทายนีข้ อฝากทัง้ คุณไปปและทานผูอ า น อีกหลายๆ ทานที่ชอบดื่ม พึงระลึกไวนะครับ เมาไมขับ (ไมตองกลับ นอนบานเพื่อนนั่นแหละ ปลอดภัยกวาครับ)

26


ท�าไมคุณต้อง......

เสี่ยงอันตรายกับการกินยา ลดความอ้วน

เบื่อกับการอดอาหาร

ออกกำ�ลังกายหักโหมเพื่อ� ลดสัดส่วนให้ได้ดังใจ

พบกับทางเลือกใหม่ที่ถูกใจคุณที่นี่

Hypoxi�Body�Training� ด้วยเครื่อง

Hypoxi� Trainer�L250

เป็นการปั่นจักรยานใต้สภาวะสูญญากาศที่มีความกดอากาศต�่า ท�าให้ร่างกาย เผาผลาญไขมันบริเวณสะโพก ก้น และต้นขาอย่างเต็มที่ โดยเลือดจะดึงไขมัน ไปไว้ตรงกล้ามเนื้อที่ออกก�าลังกายปั่นจักรยาน จึงเป็นการกระตุ้นไขมันให้ แตกตัวอย่างต่อเนื่องแม้หลังออกก�าลังกายเสร็จสิ้นถึง 8 ชั่วโมง เพียงแค่ครั้งละ 30 นาที และต่อเนื่อง 3 ครั้ง/สัปดาห์ คุณก็จะได้รูปร่างที่ลดลงอย่างสุขภาพดี จากภายใน กระชับสัดส่วนได้อย่างใจ ลดเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มเจ้าปัญหา พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

ปรึกษาฟรี โทร: 0401 258 354

Hypoxi Body Solution Chinatown T: 0401 258 354 Lot 66, 1 Dixon St., Haymarket, NSW 2000

www.hypoxi.com.au


vr intrend

28


“สวัสดีคะ ชื่อปอ ณัชชา อายุ 20 ปคะ ปออยู Sydney มา 6 ปเเลว กําลังเรียน Accounting อยูที่ CQU คะ วันนี้พอรูแลววาจะไปถายภาพกัน ทีไ่ หนบางก็เลยเลือกเสือ้ ผาแบบสบายๆ ทะมัดทะแมง จะไดเลนเครื่องเลนไดคะ ถาถามวาปกติแตงตัวแบบไหน ปอแตงตัวได ทุกสไตลนะคะ แตจะเนนชุดสีสันสดใสและใสแลว สบายมากกวาเพราะปอเปนคนนิสัยงายๆ ไมเรื่อง มาก วันนี้เราเริ่มถายกันที่ Jubilee Park อากาศ เย็นสบายแตฝนตกนิดหนอย ตากลองจึงชวยหา มุมให ภาพเลยออกมาดูดี ที่ตอไปถายกันในงาน Easter Show ชอบบรรยากาศของงานมากเลยคะ มีมมุ ใหไดถา ยภาพเยอะ ไดสนุกกับของเลนแถมภาพ ออกมาสวยดวย ชอบคะ กิจกรรมยามวางเหรอคะ สิง่ ทีช่ อบมากทีส่ ดุ คือ ช็อปปง คะ เวลาเครียดๆ จากเรียนหรือเบือ่ ๆ ไปเดิน เลนดูโนนนี่ ไดซอื้ ไดลองอะไรใหมๆ ก็ทาํ ใหดขี นึ้ ไดนะ คะ แตชวงนี้เริ่มเรียนหนักเลยไมคอยไดออกไปไหน ใชเวลาพักผอนซะเปนสวนใหญคะ สุดทายนีข้ อฝาก สําหรับผูอ า นทุกทานวา ใหรกั ษาสุขภาพนะคะ เพราะ ใกลหนาหนาวแลว เดีย๋ วจะไมสบาย ขอบคุณมากคะ” เปนสาวนอยทีร่ า เริง สดใส ยิม้ งายและอารมณ ดีอยูต ลอดเวลา ทางทีมงานขอขอบคุณมากนะครับ ที่สละเวลามาเปนนางแบบสวยๆ ใหกับทางหนังสือ ของเรา และโปรดติดตามชมตอไปนะครับวาเดือน หนานางแบบของเราจะเปนใคร

29


30


Model: ปอ ณัชชา / Photographer: Boat / Stylist: Gibb

31


vr good fine day

editor and photographer: special one

Prince Alfred Park Tennis Club วันนี้ทีมงาน VR Thai ไดมีโอกาสพบกับสมาชิกสวนหนึ่งของคนไทยที่ใชเวลาวาง มาตีเทนนิสกันแถวหลังสถานีรถไฟ Central แตในชวงฝนตกแทบทุกวันแบบนี้ ทําให คนที่มาเลนคอนขางจะบางตาพอสมควรเนื่องจากเปนสนามกลางแจง คุณจอม ศิริเดช กสิศิลป ตัวแทนชมรมเทนนิสที่นี่บอกเราเกี่ยวกับรายละเอียดของกีฬาประเภทนี้ที่เขา คลุกคลีมากวา 8 ป ซึ่งทําใหรูวา ถาจะหัดเลนเทนนิสตอนนี้มันเปนโอกาสทองของคน ไทยจริงๆ VR Thai: เรื่องราวมันเปนมายังไงถึงไดมาเลนเทนนิสดวยกันได จอม: ผมทํางานดูแลสนามเทนนิสที่ Prince Alfred Park Tennis Courts พอทําไดสักพัก ก็เริ่มมีคนไทยเขามาเลนกัน หลังจากนั้น พี่กรเปนคนจุดประกายใหคนหันมาเลนกันมาก ขึ้นโดยเขาลงประกาศในเว็บนาตุย สวนตัวผมในฐานะที่ทํางานที่นี่ก็เลยตองทําหนาที่เปนผู ประสานงานของชมรมนี้ไปโดยปริยาย VR Thai: เสนหของการเลนเทนนิสมันอยูตรงไหน จอม: ลักษณะการตีลูกของแตละคนครับ ถึงแมวาจะมีคนสอนคนเดียวกัน 10 คนก็ตี 10 แบบ ไมเหมือนกันเลย บางทีเราดูเขาตีแลวคิดวาเราชนะเขาได แตพอตีกันจริงๆ มันคนละ เรื่องเลยครับ เพราะจังหวะลูกที่เขาตีมันทําใหเราคาดเดาไดยาก มันเลยทําใหเรารูสึกวาได เจออะไรใหมๆ ตลอดเวลา VR Thai: ปกติเลนกันที่ไหนบาง จอม: หลักๆ ที่คนไทยมาเลน ก็เปนที่นี่ละครับ Prince Alfred Park Tennis Courts อยูใน สวนสาธารณะ ตรงถนน Cleveland ตัดกับถนน Chalmers หลังสถานีรถไฟ Central ครับ ก็สว นมากคนไทยจะมาเลนกันเยอะวันเสาร ประมาณ 6 โมงถึง 3 ทุม จะมี 3 สนาม 2 สนาม จะเปนของพวกทีเ่ ลนกันเกงแลว สวนอีกสนามจะเปนของพวกหัดเลน ซึง่ ผมจะเปนคนสอน ใหครับ ตั้งแต 6 โมงถึง ทุมครึ่ง แลวก็มีบางวันที่พอจะมีคนไทยมาเลนบางแตก็ไมมากครับ

34


“ถ า จะหั ด เล น เทนนิ ส ตอนนี้ มั น เป น โอกาสทองของคนไทยจริ ง ๆ”

VR Thai: แลวเปดสอนดวยมั้ย จอม: ใชครับ ก็ถามาเปนกลุมคาเรียนก็ 22 เหรียญตอชั่วโมง แตถาเรียนตัว ตอตัวก็ 72 เหรียญ สวนใครที่ไมอยากเสียเงินมากก็มาที่สนามได ผมยินดี ใหคําแนะนําแบบพื้นฐานให แตอยากใหมาเปนกลุมนะ จะไดชวยกันแชรคา สนาม สวนคาเชาสนามจันทร ถึงศุกร กอน 5 โมงเย็น16 เหรียญ ถาใหผมจอง ผมคิดแค 10 เหรียญ หลัง 5 โมง 22 เหรียญตอชั่วโมง วันหยุด 18 เหรียญ VR Thai: ในฐานะที่คุณทํางานที่นี่ มีอะไรพิเศษสําหรับคนไทยมั้ย จอม: ถามาแลวติดตอผม ก็จะมีไมให 4 อัน ตอสนาม ไดรองเทาและลูกใหไป ใชโดยไมตองเสียคาเชา ซึ่งผมใหเฉพาะคนไทยเทานั้น ถึงแมจะเปนสมาชิก ของสนามก็ยังตองเสียคาเชาเลยนะครับ แบบวาไมตองเอาอะไรมาก็เลนได VR Thai: แลวมีการแขงขันหรือจัดแขงอะไรบางมั้ย จอม: ก็มี Eastern Suburb Competition ที่แขงแบบทีมเหยา ทีมเยือนซึ่ง เปนทัวรนาเมนททไี่ ปแขงกับคลับอืน่ ทีเ่ ปนชาวตางชาติ แตละทีมก็จะมี 4 คน แขงแบบ Davis Cup ที่เปนแบบเก็บคะแนน สวนการแขงขันภายในชมรมก็ มีครับ แตจะแบงเปน 4 ระดับ ไลตั้งแตระดับตนคือเริ่มเลนไปจนถึงระดับสูง VR Thai: ชวยแนะนําอุปกรณที่ใชในการเลนหนอย จอม: สิ่งสําคัญที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องรองเทานะ เพราะรองเทาที่ใชเลน เทนนิสพื้นมันจะตางกับพื้นรองเทาเทรนนิ่งธรรมดาตรงที่มันจะเรียบ ซึ่ง เหมาะกับการเลนมากกวา เพราะการวิ่งของเทนนิสจะเนนการสไลดไปดาน ขาง ฉะนั้นถาเปนแบบรองเทาธรรมดามันจะทําใหขอเทาพลิกไดงายครับ สวนเรือ่ งไม ถาใครอยากจะซือ้ ผมแนะนําวา ผูช ายควรจะเลือกไมทมี่ นี าํ้ หนัก หนอย ตอนตีอาจตองใชแรงมากแตมนั จะงายในการควบคุมลูก สวนผูห ญิงก็ เลือกไมเบาๆ กอน เพราะถาเปนไมที่หนักเกินไปเดี๋ยวจะตีไมไหว

VR Thai: มองอนาคตของชมรมนี้ยังไง จอม: อยากขยายที่เลนไปที่อื่นใหมากกวานี้ ซึ่งตอนนี้มี 2 ที่แลวครับ คิดวาอยากจะเพิ่ม อีกซัก 2-3 ที่ แลววันนึงถามีคนมากพอก็จะ จัดการแขงขันใหแตละที่สงตัวแทนมาแขง กัน นอกจากนี้ ถาสมาชิกมีมากขึ้นก็อยากมี โลโก เสื้อทีม ทําเปนแบบคลับจริงๆ จังๆ ที่ เวลาไปแขงที่ไหนก็จะเหมือนเปนตัวแทนของ คนไทยที่นี่ VR Thai: มีอะไรทิ้งทายใหผูอานบาง จอม: ก็อยากใหมาลองเลนเทนนิสดูครับ ลอง เลนกีฬาอีกชนิดหนึง่ ทีช่ ว ยฝกสมาธิและผมวา นาสนใจไมแพกับฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอล เลยนะ ไดมารูจักเพื่อนใหม สังคมใหม อยาก ใหมาเลนกันเยอะๆ เพราะมันจะทําใหชมรม เราแข็งแกรงขึ้น ทําอะไรไดมากขึ้น สวนใคร สนใจจะเลนหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ เทนนิส สามารถติดตอผมไดเลยครับที่เบอร 0420 304 418

35


vr wine editor:

Kham

สวัสดีครับผู้อ่านชาว VR Thai ผมขอโอกาส สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลัง ขอให้พี่น้องชาวไทยมี ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็ง พบ เจอแต่สิ่งดีๆ นะครับ การที่เราจะดื่มไวน์ สิ่งที่ ส�าคัญไม่แพ้ไวน์ก็คือแก้วไวน์ ซึ่งแก้วไวน์เป็น ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของการดื่มและชิมไวน์ ได้มีการศึกษาเรื่องขนาด รูปทรงของแก้วเพื่อ ให้เหมาะสมกับไวน์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้สี กลิ่น และรสทีแ่ ท้จริงของไวน์ประเภทนัน้ ๆ นักดืม่ ไวน์ มือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักว่าแก้วไวน์มีประเภท ไหนบ้ า ง เหมาะที่ จ ะดื่ ม กั บ ไวน์ ช นิ ด อะไร แก้วไวน์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้

แก้วบาง ใส และไม่เจียระนัย ใช้ส�าหรับชิมเครื่อง ดื่มทุกชนิด เช่น แชมเปญ ไวน์ฟอง ไวน์ขาว ไวน์ แดง พอร์ต ไวน์เติมแอลกอฮอล์ ก ลั่ น ชนิ ด อื่ น (Fortified Wines) และสุรากลั่น (Eau-De-Vie) จากการหมักไวน์ หมักน�า้ ผลไม้และหมักน�า้ ธัญพืช เป็นแก้วสารพัดประโยชน์ ตัวแก้วทรงดอกทิว ลิ ป จะคงกลิ่ น ของเครื่ อ งดื่ ม ภายในโพรงแก้ ว นอกจากนีย้ งั ก่อให้เกิดกระบวนการเติมออกซิเจน (Oxidation & Oxygenation) ในการดื่ม โดย การได้สัมผัสกับอากาศรอบๆ โพรงแก้ว ก้านและ ฐานแก้ว มีขนาดพอเหมาะที่จะจับโดยไม่ท�าให้ อุณหภูมิ ของเครื่องดื่มสูงขึ้น เป็นแก้วที่มีขนาด

1. แก้วไวน์ทั่วไป มีการผลิตมานานแล้ว ได้ทดลองใช้และพัฒนาขนาดรูปร่างเป็นล�าดับ เป็ น ที่ นิ ย มใช้ ราคาไม่ แ พง ใช้ ใ นบ้ า นเรื อ น ภัตตาคาร ส�านักงานและสถานศึกษาที่มีการ วิจัย การเรียนและการสอนเรื่องเทคโนโลยีการ ผลิตและคุณภาพของไวน์ มีการผลิตแก้วไวน์ แบบนี้เป็นการค้าทั่วไป จึงมีขนาด รูปทรง และ ความจุ ต่างกัน เวลาซื้อต้องพิจารณาขนาดและ รูปทรงให้เหมาะสมกับประเภทและ สไตล์ของ ไวน์ แก้วไวน์แบบนี้ไม่ได้มุ่งใช้กับไวน์ผลิตจาก องุ่นที่มีกลิ่นรส เฉพาะ (Vartietal Wines) เป็น แก้วที่มีก้าน ตัวแก้วบางไม่มีสีไม่เจียระนัย ปาก แก้วจะสอบเข้าคล้ายดอกทิวลิป เวลาแกว่งหรือ หมุนไวน์ (SWIRL) จะท�าให้ได้กลิน่ ไวน์แรง เข้มข้น 2. แก้ วไวน์ มาตรฐานระหว่า งประเทศ เป็นแก้วที่คณะผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกลุ่ม หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ได้ ศึ ก ษาและพั ฒ นา รู ป แบบของไวน์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การค้ า ระหว่ า ง ประเทศทั่วโลก เรียกว่าแก้วไวน์ขององค์การ มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ THE INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION WINE GLASS (THE ISO WINE GLASS) เป็น

และรู ป ทรงซึ่ ง ใช้ ส อยสะดวกตั้ ง แต่ ก ่ อ น หรื อ ระหว่างการชิมแก้วไวน์มาตรฐานระหว่างประเทศ 3. แก้วไวน์ที่ออกแบบเฉพาะ เกิดจากหลัก การ “แก้วเฉพาะส�าหรับใช้กับเครื่องดื่มเฉพาะ” (The Right Glass For The Right Drink) ผู้ ออกแบบจะต้องศึกษาและรู้แน่ชัดเรื่อง กลิ่นและ รสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไวน์ ว่าผลิตจาก องุ่นหลัก หรือเป็น สไตล์ไวน์ที่ผลิตจากแหล่งมีชื่อ เสียง ต้องศึกษาเรื่องการรับรสของลิ้น เพื่อ จะได้ ออกแบบทรงหรือโพรงแก้วและลักษณะปากขอบ แก้วให้เหมาะสม เพราะโพรงแก้วจะเป็นบริเวณที่ กักเก็บกลิ่น เมื่อไวน์ได้สัมผัสกับอากาศ จากการ แกว่ง (Swirl) ปากแก้วรวมทั้งขอบ จะเป็นแหล่ง บังคับให้น�้าไวน์ไหล ตรงเข้าสู่บริเวณหนึ่งบริเวณ ใดที่ต้องการของลิ้นก่อนแล้วกระจายไปบริเวณ อื่นของลิ้นก่อนที่ไหลลงสู่ล�าคอ เพื่อให้ได้รสไวน์ ที่ดีและเด่นก่อน ซึ่งจะแสดง ลักษณะเฉพาะอัน เป็นเอกลักษณ์ของไวน์นั้น ขณะเดียวกันจะลดรส อื่นที่ไม่ ต้องการให้น้อยหรือได้รับรสไม่ดีโดยทาง อ้อม หลังจากรับรสที่ดีก่อนโดยตรง ท�าให้เกิด ความดื่มด�่าในรสและกลิ่น

แก้วไวน์

Wine Glass 1.The Classical Wine Glass The Classical Wine Glass is shaped like a tulip flower. It has been created and manufactured for many years but the glass has been altered slightly throughout the year to enhance the design and functionality. It is a popular glass to use for drinking wine and also inexpensive. 2. The ISO Wine GLass It is a very thin glass which the glass material has not been refined. The shape of the glass also resembles a tulip. It has held the same shape as the classical wine glass to promote and enhance the flavour through oxidation and oxygenation. 3. Specific Design Wine Glass “The right glass for the right drink”. It is a glass for those wine enthusiasts to optimise the taste and flavour for each particular wine.

36

สนใจเรื่องไวน์ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณค�า ที่ร้านอรุณไทย 28 Macleay St., Potts Point Phone: 9326 9132, 9326 9135 Fax: 9358 4439


ญาภคุ ณ ล฾ ป ŕ¸? ďœ? ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸ŁďœŠ ว งญรม อ THIS IS A WORLDS FIRST AS WE ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸™ďœ‹ อย ปรผ ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸šŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸ ŕš„ŕ¸ĄďœŠ ŕš„ŕ¸”ďœ‹ GUARANTEE TO REGROW MORE OF YOUR ŕšˆŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ ŕ¸žŕ¸­ŕšƒŕ¸ˆ ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸´ นด฾BACK! ŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸™ŕš€ŕ¸‡ŕ¸´ŕ¸™ ŕ¸œŕ¸Ľŕ¸—ŕ¸ľ OWN HAIR OR YOUR MONEY

BALDING? LOSING HAIR? THINNING?

SAM COHEN

ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸§MEN ďœŠŕ¸˛ŕ¸ˆŕ¸°ŕš€ŕ¸›ďœ’&ŕ¸™ŕš€ŕ¸”ŕš‡WOMEN ŕ¸ ŕ¸œŕ¸šďœ‹ŕšƒŕ¸Ťŕ¸?ďœŠOFญŕ¸?ิALL งญรมอAGES ชายญลดปďœ? ŕ¸?ŕ¸Ťŕ¸˛ŕš€ŕ¸Łŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸ŁďœŠWORRY วง ŕš€ŕ¸‚ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸ś ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕš„ŕ¸”ďœ‹ & CHILDREN NO MORE ALL “TRY ภOURS, NO ‘IFS’ AND ‘BUTS’ - WE GUARANTEE OURS. ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§OTHERS ŕ¸˘ŕ¸Şŕ¸šŕ¸•ŕ¸Łŕšƒŕ¸Ťŕ¸ĄďœŠSAY ของภารป฼บ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš„ŕ¸ĄďœŠITŕšƒŕ¸ŠďœŠMAY ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕšƒŕ¸Šďœ‹HELPâ€?. ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸Ąŕ¸Ťŕ¸Łŕ¸ˇ ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕšƒŕ¸Šďœ‹ ŕš€ŕ¸Ľŕš€ŕ¸‹ŕ¸­ŕ¸ŁďœŽ ŕš ŕ¸•ďœŠWITH ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šUS ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕ¸¸ ŕ¸“ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸‚ŕ¸śŕš‰ŕ¸™ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§ŕ¸˘ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ ง PLEASE NOT BE ŕšˆŕ¸­MISLEAD VARIOUS COMMERCIALS BY CELEBRITES ACTORS ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸˘ŕš†DO ŕš‚ŕ¸†ŕ¸Šŕ¸“ŕ¸˛ŕ¸Šŕ¸§ŕ¸™ŕš€ŕ¸Šŕ¸ˇ ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Šŕ¸­ŕ¸šŕ¸šŕ¸­ŕ¸ ŕ¸§ďœŠŕ¸˛BY â€œŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸™ŕ¸ľ ŕšˆŕ¸‹ŕ¸´ ŕ¸Ąŕ¸ąŕ¸™ŕ¸­ŕ¸˛ŕ¸ˆŕ¸ŠďœŠTVŕ¸§ŕ¸˘ŕš„ŕ¸”ďœ‹ นะâ€? ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸˘ďœŠŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸‡ŕ¸ ŕ¸Ľŕ¸„ŕ¸Łŕ¸ą บ ŕš€ŕ¸žŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸°ŕ¸Şŕ¸´ŕšˆŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“&ควรรบ ďœ‹ŕ¸ ŕš‡ŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸­ DHT

ลูนWe ŕ¸ˆŕ¸°ŕ¸ŞďœŠdon’t ŕ¸‡ŕ¸œŕ¸Ľŕšƒŕ¸Ťďœ‹stick ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸•ŕ¸˛ŕ¸˘ŕšƒŕ¸™ 4 ŕ¸›ďœ‚ ŕ¸”ŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸™ŕ¸ąŕš‰ŕ¸™ ŕ¸„ŕ¸Ľŕ¸´ŕ¸™ŕ¸´ŕ¸ ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Łŕ¸ąŕ¸šŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕš€ŕ¸Ťŕ¸ĽďœŠŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸ąŕš‰ŕ¸™ŕ¸ ŕš‡ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸ ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕš€ŕ¸Šŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕšƒŕ¸ˆŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸™ŕš€ŕ¸‡ŕ¸´ŕ¸™ ŕ¸‹ŕ¸śŕšˆŕ¸‡ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš ŕ¸™ŕ¸šŕš€ŕ¸™ŕ¸ľŕ¸˘ŕ¸™ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸ wigs on ‘Bald Heads’ like others do to show a full head of hair. Some Hair Treatment ŕš ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸§ŕ¸—ŕš?ŕ¸˛ŕš„ŕ¸Ąŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸—ŕš?ŕ¸˛ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸•ŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸ĽďœŠŕ¸°ŕ¸„ŕ¸Łŕ¸ąŕ¸š ŕš€ŕ¸žŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸°ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸•ŕ¸˛ŕ¸˘ŕš ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸§ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸‚ŕ¸śŕš‰ŕ¸™ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸­ŕ¸ľŕ¸ Organisations have promotions showing a bald head converted to a ‘full head of hair’. These are actual

ŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ŕ¸‡ŕ¸Ťŕ¸Łŕ¸ˇŕ¸­orŕš„ŕ¸ĄďœŠâ€˜hairpieces’ ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš€ŕ¸Ľŕš€ŕ¸‹ŕ¸­ŕ¸ŁďœŽŕ¸ ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸•ŕ¸¸and ďœ‹ŕ¸™ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§ŕ¸˘ŕš€ŕ¸„ŕ¸Łŕ¸ˇ งควาลถ฾ ŕšˆŕ¸Şŕ¸šŕ¸‡ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸™ŕ¸§ŕ¸” ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕ¸ˆŕ¸ą ดภารศร฾ ŕ¸Šŕ¸°ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸žŕ¸ą ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕš„ŕ¸”ďœ‹ ? ŕ¸Ąŕ¸ąŕ¸™ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ŕ¸‡! ‘wigs’ has ŕšˆŕ¸­been documented on Today Tonight, A Current Affairŕ¸™ŕ¸˜ŕ¸¸and in newspapers. ŕ¸žŕ¸śŕ¸‡ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸§ŕ¸ąŕ¸‡ŕšƒŕ¸™ŕ¸Şŕ¸´ŕšˆŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸Łŕ¸šďœ‹ŕ¸Ťŕ¸Łŕ¸ˇŕ¸­ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕš€ŕ¸Ťŕš‡ŕ¸™ŕ¸Ąŕ¸˛ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸”ŕ¸ľ!!

Doค฼ิlasers, high frequency massages ŕ¸™ŕ¸´ŕ¸ â€œŕ¸”ŕ¸šŕš ŕ¸Ľŕ¸Łŕ¸ą ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸œŕ¸Ąâ€? ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Łŕ¸šďœ‹ŕ¸ˆŕ¸ąŕ¸ ŕš ŕ¸žŕ¸ŁďœŠmachines ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸šŕ¸˛ŕ¸‡ŕš ŕ¸ŤďœŠŕ¸‡and ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Ąŕ¸ľŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕš‚ŕ¸†ŕ¸Šŕ¸“ŕ¸˛ŕš€ŕ¸ ŕ¸´ ŕ¸™ŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´block ŕ¸‡ŕ¸­ŕ¸˘ďœŠŕ¸˛ŕ¸‡ŕš€ŕ¸ŠďœŠthe น â€œŕ¸Ťŕ¸ąbalding ŕ¸§ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸˛ŕ¸™â€? ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕš€gene ŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸ľŕšˆŕ¸˘ŕ¸™ŕš€ŕ¸›ďœ’(DHT)? น â€œŕ¸œŕ¸Ąŕ¸”ŕ¸ â€?NO!

Before signing you should the following:ŕ¸‹ŕ¸śŕšˆŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ŕ¸‡ŕ¸ ŕš‡ŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸Ťŕ¸Łŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸Ą ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸–ŕ¸šŕ¸ ŕ¸šŕ¸ąŕ¸™ŕ¸—ŕ¸śŕ¸ ŕ¸­ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Ł Today Tonightup with ŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸ŠďœŠother อง organizations, 7 ๠ละ Current Affairnoteŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸ŠďœŠ อง 9 IFOWJTJUJOHTPDBMMFE.FEJDBM)BJS$FOUFST QMFBTFBTLUIFDPOTVMUBOUJGIFTIFJT ŕ¸Łŕ¸§ŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ąŕš‰ŕ¸‡ŕ¸šŕ¸™ŕ¸Ťŕ¸™ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸™ŕ¸ątงa8สมdoctor? ŕ¸­ŕ¸žŕ¸´ŕ¸Ąŕ¸žďœŽ!

My name is Sam Cohen, hair loss and hair replacement specialist for more than 36 years. Using topical and oral pharmaceutical products (Prescribed by doctors), natural extracts and herbal preparations, I have helped thousands of men, women and children with ‘genetic baldness’ re-grow their own natural hair back. I have also solved many hair and scalp problems, such as, ‘itchy scalp’, dry or oily hair. Innovated and custom designed the most ŕ¸ ŕ¸§ďœŠŕ¸˛ 38andŕ¸›ďœ‚ natural ŕ¸œŕ¸Ąŕš ŕ¸‹ŕ¸Ąlooking ŕš‚ŕ¸„ŕš€ŕ¸Žŕš‡ŕ¸™ ŕ¸œŕ¸šhairpieces. ďœ‹ŕš€ŕ¸Šŕ¸ľŕšˆŕ¸˘ŕ¸§ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸?ภารรู ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸ŁďœŠ วงท฾Implant’ ŕšˆŕ¸ŠďœŠŕ¸§ŕ¸˘ŕš€ŕ¸žŕ¸´ŕšˆŕ¸Ąprocedures ŕ¸„ŕ¸§ŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸Ąŕ¸ąŕšˆŕ¸™ŕšƒŕ¸ˆŕšƒŕ¸Ťďœ‹ ŕ¸ąŕ¸šŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕ¸„ďœ‹ŕ¸˛ versatile Improved ‘Hair andภadvised andวconsulted all วtypes ŕ¸Ąŕ¸˛ŕš ŕ¸Ľďœ‹ ลาภลาย onŕ¸œŕ¸Ąŕšƒŕ¸Šďœ‹ ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸ąofภHair ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸”ďœ‹Transplants. ŕ¸§ŕ¸˘ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸´ŕ¸™ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸—ŕ¸˛ (ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕ¸Ąŕ¸ľŕšƒŕ¸šŕ¸Şŕ¸ąŕšˆŕ¸‡ŕ¸˘ŕ¸˛) ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Şŕ¸ ŕ¸ąŕ¸”ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸Şŕ¸Ąŕ¸¸ŕ¸™ŕš„ŕ¸žŕ¸Ł

ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸‡ŕš€ŕ¸Ľŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸ ŕ¸Şŕ¸¸ŕ¸”ŕ¸—ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕ¸™ŕ¸—ŕ¸ľtŕšˆŕš„*ŕ¸ĄďœŠT.JOFSBM)BJS"OBMZTJTNFEJDBMMZBQQSPWFE ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸–ŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸­ŕ¸ľŕ¸ ŕš ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸§ 5PDIFDLUIFJSBVUIFOUJDJUZQMFBTFEPOPU

ŕ¸˜ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸•ŕ¸´ ŕ¸•ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸”ŕš€ŕ¸§ŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸˘ŕ¸°ŕš€ŕ¸§ŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸—ŕ¸ľ ŕšˆŕ¸œďœŠŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸Ąŕ¸˛ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸œŕ¸Ąŕ¸ŁďœŠ ŕ¸§ŕ¸‡ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸ great ŕ¸ąŕ¸šŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸ ŕš€ŕ¸žŕ¸¨ŕ¸—ŕ¸¸ ภวูfor ย ท฾you, ŕšˆŕ¸¨ŕ¸Łŕ¸ľŕ¸Šŕ¸° With my knowledge and practical experience, I can also achieve results act soon.ŕ¸§ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕš ŕ¸šŕ¸šŕ¸˜ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸•ŕ¸´ ŕ¸­ŕ¸ľŕ¸ ŕ¸—ŕ¸ąŕš‰ŕ¸‡ŕ¸˘ŕ¸ąŕ¸‡ŕš ŕ¸ ďœ‹ŕ¸›ďœ?ŕ¸?ญา ŕ¸­ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸„ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Ťŕ¸™ŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸¨ŕ¸Łŕ¸ľŕ¸Šŕ¸° ŕ¸Ľďœ‹ŕ¸˛provided นทางพูนyou ŕ¸˜ŕ¸¸ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕšƒŕ¸Šďœ‹ ŕ¸‚ŕ¸ˆŕ¸ąŕ¸”InรูSeptember ŕ¸‡ŕš ŕ¸„ ŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸œŕ¸Ąŕš ŕ¸Ťďœ‹ งญรมenrolled ŕ¸­ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸Ąŕ¸ąŕ¸™under ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§ŕ¸˘ŕ¸™ŕ¸§ŕ¸•ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ľ ŕ¸­ŕšˆ ŕ¸­ŕ¸ ŕš ŕ¸šŕ¸šŕ¸Ąŕ¸˛ŕš€ŕ¸žŕ¸ˇŕ¸­ŕšˆ ŕ¸Şŕ¸Łďœ‹ŕ¸˛ŕ¸‡ŕš€ŕ¸Şďœ‹ŕ¸™ŕ¸œŕ¸Ąŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ a false name “John Karlinâ€?. Signed our Legal & ŕ¸˜ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸•ŕ¸´ ŕ¸ŁďœŠŕ¸§ŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ąŕ¸‡ŕš‰ ’08ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸ša ริcustomer ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸ś ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸„ŕ¸˛ŕš? ŕš ŕ¸™ŕ¸°ŕ¸™ŕš? ŕ¸˛ŕ¸”ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸šŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸¸ŕ¸ ŕ¸Šŕ¸™ŕ¸´ŕ¸” ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸Łŕ¸ąŕ¸šŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Ł #JOEJOH"HSFFNFOU QIPUPHSBQITBOEPUIFSSFMFWBOUQBQFSTVOEFSUIFTBNFGBMTFOBNF%JEOPU QSPEVDFIJTEPDUPSTQSFTDSJQUJPOBTSFRVJSFEGPSUIFASFHVMBSUSFBUNFOU$BNFCBDLJO"VHVTU รูภชาท฾ ŕšˆŕš€ŕ¸Ťŕš‡ŕ¸™ŕ¸œŕ¸Ľŕ¸Łŕ¸§ŕ¸”ŕš€ŕ¸Łŕš‡ŕ¸§ ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§ŕ¸˘ŕ¸„ŕ¸§ŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸Łŕ¸šďœ‹ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸Şŕ¸šŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸“ďœŽŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸§ŕ¸™ŕ¸˛ŕ¸™ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸™ and demanded a refund on the spot. He sat in my ‘Consulting Room ‘for over 4 hours’, causing a commotion and loss คุtoณmy ďŹ nallyภชาท฾ had to Police ŕšˆŕ¸ˆOfďŹ cers cameภชา and ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ ŕš„ŕ¸ĄďœŠbusiness. ŕ¸ˆŕš?ŕ¸˛ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸•ďœ‹ŕ¸­Iงลารู ŕšˆŕ¸„ŕ¸Ľŕ¸ľcall นิคthe ŕ¸–ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸„ŕ¸¸Police. ŕ¸“ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸Ş2ะดวภท฾ ะลา ภารรู removed him from my ofďŹ ce. สาลารถทŕš? ŕ¸˛ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸šďœ‹ŕ¸˛ŕ¸™ŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸”ďœ‹ŕ¸§ŕ¸˘ŕ¸•ŕ¸ąŕ¸§ŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕš€ŕ¸­ŕ¸‡ ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸ˆŕ¸°ŕ¸ŞďœŠŕ¸‡ŕ¸‚ďœ‹ŕ¸­ŕ¸Ąŕ¸šŕ¸Ľŕ¸§ŕ¸´ŕ¸˜ŕ¸ľŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ ŕ¸„ďœŠŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕšƒŕ¸š สลู"GFXXFFLTMBUFSIFDSFBUFEIJTPXOXFCTJUFVOEFSIJTSFBMOBNFBTA+POFS/BEFSUPWJMJGZ ŕ¸„ŕ¸Łŕ¸—ŕ¸˛ŕ¸‡ŕš„ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸Šŕ¸“ŕ¸ľŕ¸˘ďœŽ ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕ¸—ŕ¸ľŕ¸„ŕšˆ ณุ ŕš€ŕ¸žŕ¸ľŕ¸˘ŕ¸‡ŕ¸ŞďœŠŕ¸‡ŕ¸Łŕ¸šŕ¸›ŕ¸–ďœŠŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸šŕ¸Łŕ¸´ŕš€ŕ¸§ŕ¸Łŕ¸—ŕ¸ľŕ¸•ŕšˆ ŕ¸­ďœ‹ งภารรูภชา ŕ¸ŁďœŠŕ¸§ŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ąŕ¸‡ŕš‰ บรรยาย฼ูภชณะของ me and my business with tons of untruth and false accusations. PLEASE DO NOT BELIEVE HIS ŕ¸­ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Ąŕ¸˛ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛UNTRUE STATEMENTS. IF YOU HAVE DOUBTS, PLEASE COME IN AND DISCUSS VEXATIOUS THEŕ¸–ďœ‹ŕ¸˛TRUTH WITH ME. Inภmy yearsâ€?inâ€œŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸˘ďœ‹ hair with and integrity, neverงcome คุ ณ ŕ¸Şŕ¸™ŕšƒŕ¸ˆ â€œŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸š ŕš€ŕ¸Şďœ‹ŕ¸™40ŕ¸œŕ¸Ąŕšƒŕ¸Ťŕ¸ĄďœŠ ŕ¸˛ŕ¸˘ŕš€ŕ¸Şďœ‹honesty ŕ¸™ŕ¸œŕ¸Ąŕš„ŕ¸›ŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸š ŕ¸ ŕšƒŕ¸™ŕ¸—ŕ¸ľŕšƒŕšˆ ŕ¸Ťŕ¸ĄďœŠI have â€? â€œŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸?ďœ? ŕš€ŕ¸Şďœ‹ŕ¸™ŕ¸œŕ¸Ąâ€? someone so obsessed like him or anything like this. He must have pre-planned this with a ญรมอacross â€œŕ¸œŕ¸Ąŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸Ąâ€? คุ ณ ŕ¸ˆŕ¸°ŕš„ŕ¸”ďœ‹ ร บ ู ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕš‚ŕ¸˘ŕ¸Šŕ¸™ďœŽ ŕš ŕ¸™ďœŠ น ŕ¸­ŕ¸™ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸„ŕ¸¸ ย ภู บ ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸•ŕ¸ą ง ŕš‰ ŕ¸Ťŕ¸™ďœ‹ า ตู ง ŕš‰ ŕ¸•ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸­ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸ˆŕ¸°ŕ¸žŕ¸šŕ¸” vicious agenda from the very beginning. ŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸˘ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸šŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕš€ŕ¸Łŕš‡ŕ¸§ŕš† ŕ¸™ŕ¸ľŕš‰

Before

After

forget to provide them with 2 sets of ‘hair samples’ of your own hair - the results will amaze you. t:PVNVTUUBLFIPNFDPQJFTPGQIPUPHSBQITPGBMMUIFBGGFDUFEBSFBTPGZPVSTDBMQGPS future comparisons.(Don’t let them just keep them on their ďŹ les) t:PVNVTUSFDFJWFUPUBMDPTUPGUIFQSPHSBNJOXSJUJOH &OTVSFJOXSJUJOHUIBUUIFSFXJMM be no other hidden charges and get their signature) t)PXNBOZWJTJUTBOEXJMMUIFZDPTUFYUSB  *OXSJUJOHXJUIBTJHOBUVSF  8JUIPVSQSPHSBN ZPVEPOUFWFOIBWFUPDPNFJGZPVEPOUXJTIUP:PVSUSFBUNFOU program can be conducted in the privacy and comfort of your own home. We will send you our extremely informative ‘Info Pack’ loaded with many before and after photographs, testimonials, prices and various other important relevant information. Just ďŹ ll in and send us the ‘Questionnaire’, a few strands of hair and clear photographs of all the affected areas of your hair and scalp. If you are interested in “Hair Regrowthâ€?, “Hair Transplantsâ€?, “Hair Implantsâ€? or “Hairpiecesâ€?, you will certainly beneďŹ t by talking to us. We look forward to speaking to you soon.

ŕš€ŕ¸Ąŕ¸ˇŕ¸­ŕšˆ ŕš€ŕ¸”ŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸™ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸›ďœ‚ 2008 ล฾฼ภบ ŕ¸„ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸„ŕ¸™ŕ¸Ťŕ¸™ŕ¸śŕ¸‡ŕšˆ ŕš€ŕ¸‚ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕšƒŕ¸Šďœ‹ŕ¸Šŕ¸­ŕ¸ˇŕšˆ “John Karlinâ€? ŕ¸‹ŕ¸śŕ¸‡ŕšˆ ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸Šŕ¸ˇŕ¸­ŕšˆ ป฼อล ŕš€ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸—ŕ¸ľŕ¸™ŕšˆ าŕš? ŕ¸Ąŕ¸˛ŕšƒŕ¸Šďœ‹ŕšƒŕ¸™ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸—ŕš?าสูŕ¸?ŕ¸?ŕ¸˛ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕš€ŕ¸­ŕ¸ ŕ¸Şŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸›ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸Ąŕ¸—ŕ¸ąŕ¸‡ŕš‰ ŕ¸Şŕ¸´ŕ¸™ŕš‰ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕ¸˘ŕ¸­ŕ¸Ą ŕš€ŕ¸›ďœ ŕ¸”ŕš€ŕ¸œŕ¸˘ŕšƒŕ¸šŕ¸Şŕ¸ąŕšˆŕ¸‡ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕš ŕ¸žŕ¸—ŕ¸˘ďœŽŕ¸„ŕ¸™ŕš€ŕ¸”ŕ¸´ŕ¸Ąŕ¸‹ŕ¸śŕšˆŕ¸‡ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸Şŕ¸´ŕšˆŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸ˆŕš?ŕ¸˛ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸•ďœŠŕ¸­ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸Łŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸˛ŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕ¸—ŕ¸ąŕšˆŕ¸§ŕš„ŕ¸› ŕš€ŕ¸‚ŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸Ľŕ¸ąŕ¸šŕ¸Ąŕ¸˛ ŕšƒŕ¸™ŕš€ŕ¸”ŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸™ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸˘ŕ¸˛ŕ¸›ďœ‚ŕ¸•ďœŠŕ¸­ŕ¸Ąŕ¸˛ ŕš€ŕ¸žŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸•ďœ‹ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕš€ŕ¸‡ŕ¸´ŕ¸™ŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸™ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸•ŕ¸Ľŕ¸­ŕ¸” 4 ŕ¸Šŕ¸ąŕšˆŕ¸§ŕš‚ŕ¸Ąŕ¸‡ŕšƒŕ¸™ŕ¸Ťďœ‹ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸„ŕ¸™ŕš„ŕ¸‚ďœ‹ ŕš€ŕ¸‚ŕ¸˛ ทŕš?ŕ¸˛ŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸œŕ¸Ąŕš€ŕ¸Şŕ¸ľŕ¸˘ŕš€ŕ¸§ŕ¸Ľŕ¸˛ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸­ŕ¸˘ďœŠŕ¸˛ŕ¸‡ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸˘ŕ¸ˇŕ¸™ŕ¸˘ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸ˆŕ¸°ŕš€ŕ¸­ŕ¸˛ŕš€ŕ¸‡ŕ¸´ŕ¸™ŕ¸„ŕ¸ˇŕ¸™ŕ¸ ŕ¸ąŕ¸™ŕ¸œŕ¸Ą ŕšƒŕ¸™ŕ¸—ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆŕ¸Şŕ¸¸ŕ¸”ŕ¸œŕ¸Ąŕ¸•ďœ‹ŕ¸­ŕ¸‡ ŕš€ŕ¸Łŕ¸ľŕ¸˘ŕ¸ ŕ¸•ŕš?ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸§ŕ¸ˆŕš€ŕ¸žŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸ˆŕ¸ąŕ¸”ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕ¸ ŕ¸ąŕ¸šŕš€ŕ¸‚ŕ¸˛ ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸ˆŕ¸˛ŕ¸ ŕ¸™ŕ¸ąŕš‰ŕ¸™ŕ¸›ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸“ 2 ŕ¸Şŕ¸ąŕ¸›ŕ¸”ŕ¸˛ŕ¸ŤďœŽ ŕš€ŕ¸‚ŕ¸˛ŕš€ŕ¸›ďœ ŕ¸” Website ŕšƒŕ¸™ŕ¸Šŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ “Joner Naderâ€? ŕš€ŕ¸žŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸—ŕš?า฼าย ŕ¸œŕ¸Ąŕš‚ŕ¸”ŕ¸˘ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Łŕšƒŕ¸Ťďœ‹ŕ¸‚ŕ¸­ďœ‹ ŕ¸Ąŕ¸šŕ¸Ľŕ¸—ŕ¸ľŕš„ŕšˆ ŕ¸ĄďœŠŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ŕ¸‡ ŕ¸‰ŕ¸°ŕ¸™ŕ¸ąŕ¸™ŕš‰ ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸˘ďœŠŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸‡ŕš€ŕ¸Šŕ¸ˇŕ¸­ŕ¸–ďœ‹ŕ¸­ŕ¸˘ŕ¸„ŕš?ŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸ąŕ¸™ŕš€ŕ¸›ďœ’ŕ¸™ŕš€ŕ¸—ŕš‡ŕ¸ˆŕ¸‚ŕ¸­ŕ¸‡ŕš€ŕ¸‚ŕ¸˛ ŕ¸–ďœ‹ŕ¸˛ ŕ¸„ŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸Ąŕ¸ľŕ¸‚ďœ‹ŕ¸­ŕ¸Şŕ¸‡ŕ¸Şŕ¸ąŕ¸˘ ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸˛ŕš€ŕ¸‚ďœ‹ŕ¸˛ŕ¸Ąŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸˛ŕ¸œŕ¸Ąŕš€ŕ¸žŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸—ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸šŕ¸‚ďœ‹ŕ¸­ŕš€ŕ¸—ŕš‡ŕ¸ˆŕ¸ˆŕ¸Łŕ¸´ŕ¸‡ ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸“ŕ¸˛ŕ¸­ŕ¸˘ďœŠŕ¸˛ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸‡ŕš€ŕ¸Šŕ¸ˇŕšˆŕ¸­ŕ¸„ŕš?าญ฼อภ฼วงของ John Karlin ŕšƒŕ¸™ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸˘ŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Ł Today Tonight ŕ¸—ŕ¸ľŕšˆ ŕ¸šŕ¸­ŕ¸ ŕ¸§ďœŠŕ¸˛ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕ¸ˆŕ¸°ŕ¸›ďœ ŕ¸”ŕ¸ ŕ¸´ŕ¸ˆŕ¸ ŕ¸˛ŕ¸Ł - ŕš€ŕ¸Łŕ¸˛ŕš„ŕ¸ĄďœŠŕš€ŕ¸„ŕ¸˘ŕ¸›ďœ ŕ¸”ŕš ŕ¸™ďœŠŕ¸™ŕ¸­ŕ¸™ŕ¸„ŕ¸Łŕ¸ąŕ¸š Dear Sam Cohen, In October 2002, after informing me that I was going ‘bald’, immediately I took your advice. I, myself was noticing that I was going ‘bald’, but was too embarrassed to do anything about it. Since using your amazing product, my family and friends have noticed my hair becoming denser, allowing me to grow my hair longer. My girlfriend is really impressed with the results.Sam, I am so happy to IBWFNFUZPVBOEZPVIFMQJOHNF:PVBSFA."(*$*XJMMDPOUJOVFUPTFOENZGSJFOETUPZPVUPIFMQ UIFNBMTP5IBOLZPVWFSZNVDI4BNBOEZPVSA."(*$"TBGPMMPXVQ*BNQSPVEUPAFOEPSTFZPVS product and let the know that with a little maintenance, after all these years, I have kept all my regrown hair to date and would recommend your “money back guarantee hair re-growth programâ€? to every male or female with ‘thinning hair’ or ‘going bald’. Thanks again. One of your very happy and satisďŹ ed customers. Kevin McGuinness

Sam Cohen Hair Treatment March 28, 02. I have tried many ‘hair treatments’ over the last 3 years, including Minoxidil and Chinese herbal remedies. But, none of these helped my hair loss. Since using your hair re-growth treatment over the last 3 months, I am astounded at the amount of hair re-growth that is evident not only to me but also to others including my DOCTOR whom I’ve been seeing for many years I recommend Sam’s product to anyone who like me thought they were destined for a life of ever increasing ‘baldness’. Thank you Sam

Before

After

October 21, 09. I am extremely delighted to inform you that, with a little maintenance, even after ‘Seven and a half’ years later, all the re-grown hairs are still on my scalp and growing normally. Can’t thank you enough. Yours truly, Steve James.

Dear Mr Cohen, "GUFSZFBSTPGCBMEJOH *HBWFVQIPQFBOEmHVSFEJUXBTUJNFUPGBDFGBDUTPGIBJSMPTT 5IBUXBTVOUJM*DBNFBDSPTT4BNT"EJOUIFQBQFS *SFBETPNFPGUIFSFTVMUTUIBUTPNFQFPQMF IBEXSJUUFOBCPVUUIFUSFBUNFOU4P*HBWF4BNBDBMM"UmSTU*XBTBMJUUMFTDFQUJDBMCVU*HBWFJUB go, and have never looked back since! Sam’s treatment dramatically became thicker and I started to get new growth which was dormant in balding areas. My only regret was that I didn’t start Sam’s treatment earlier.

Before

Before

After

After

I recommend Sam’s treatment to absolutely anyone with any signs of hair loss, do not hesitate! Jason Crone

Dear Sam, 22 March 2007 I just had to thank you so much. In just 4 months my hair is so much thicker- it is something I never thought would happen at my age of 76 years. I have been depressed for years over the state of my hairor lack of it !- which was becoming progressively worse. The hair loss each day was awful, as a result of which I did not like going out and socializing because I felt very self conscious.Now I feel much more conďŹ dent and all my family and friends are amazed at the difference which has occurred in such a short UJNF"OEJTBMMEPXOUPZPV4BNBOEZPVSNBSWFMMPVTDPVSTFPGUSFBUNFOU:PVIBWFDIBOHFENZMJGF completely and I would thoroughly recommend IHRB to anyone going through the trauma of hair loss. Once again thank you Sam for all your dedication to people like me. October 20, 2009. I am very pleased to inform you that I am now 79 years old and with a little maintenance, even 3 years later, all my re-grown hairs are still there on my scalp. Yours very sincerely Daphne E Monk

Suite 1 Level 5, 105 Pitt St, Sydney 2000, Australia T: 02 9221 5300 F: 9221 5344 E: growhair@ihrb.com www.ihrb.com

OfďŹ ce Hours: 9:00am - 6:00pm

FREE CONSULTATION


vr beauty editor: P’Kran

ÊÇ àÃÔ´ ´Ù´Õ ¡ÒÃѹμÕ By P’Kran Hair Salon

¡ÒÃμ‹Í¼ÁẺ Glue ËÃ×Í Silicon

สําหรับการดูแลรักษาผม ไมวาจะเปนผมดัด ทําสี หรือ ผมที่ยืด ขอเสนอ

L’Oreal Professionel Paris Hair Spa ดวยเทคโนโลยี Sensory System ชวย ฟนฟูบํารุง สุขภาพเสนผมใหชุมชื่น นุมนวล เงางาม และชวยบํารุงหนังศีรษะ ใหมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ÍØ»¡Ã³ ·ãÕ่ ªãŒ ¹¡ÒÃμÍ‹ ¼Á

38 9


สวัสดีคะพบกันอีกแลวนะคะฉบับนี้ตองบอกเลยวา เวลามันผานไปเร็วจังเลย เหมือนเพิง่ อาน VR Thai ฉบับที่ แลวไปหมาดๆ ฉบับนีก้ ลับมาใหอา นตอกันอีกแลว จึงตอง เรงมือปน เครือ่ งเรือ่ งการตอผมกันอีกแลว จากฉบับทีแ่ ลว ทีไ่ ดพดู ถึงเคล็ดลับของการตอผมไว จึงตองขอแนะนําการ ตอผมที่นิยมกันสุดๆ ในยุคนี้ตอเลยนะคะ

การตอผมแบบ Glue หรือ Silicon

การตอผมวิธีนี้เรียกไดวาเปนวิธีมาตรฐานและเปนวิธีแรก เริ่มในการตอผมเลยทีเดียวคะ มาดูกันคะ วาเขามีวิธีทํา กันยังไง

before

after

ÇÔ¸Õ¡Ò÷ํÒ ชางจะใช Silicon เปนตัวเชื่อมระหวางผมแทกับผมที่จะนํามาตอ ดวยกันเปนชอๆ และตองตอเปนแถวๆ ตามแนวของหัวจากแถวแรก คือนับจากดานลางทายทอยของลูกคาซึง่ จะสูงขึน้ ตามลําดับ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู กับความตองการของแตละคน ที่จะตองมีการตกลงกับชางกอนดําเนิน การ เชนปริมาณความยาว สี ราคา เพือ่ ใหเปนทีเ่ ขาใจกันทัง้ สองฝายคะ การตอผมวิธนี ที้ าํ ไดงา ยและรวดเร็วแตตอ งอาศัยความชํานาญของ ชางเปนอยางมาก การตอผมแบบนี้เมื่อทําออกมาแลวคอนขางเปน ธรรมชาติและ popular มากคะในชวงปทผี่ า นมา แตอยาเพิง่ คิดวางายๆ แบบนี้จะดีกับทุกสภาพเสนผมนะคะ ขอเสียก็มีคะ เพราะการตอแบบ นี้มี Silicon เปนตัวเชื่อมซึ่งก็จะมีอายุการใชงานของมันตามสภาพ จะ เสื่อมชาหรือเร็วก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เปนตนดวยวาสภาพของ เส เสนผม ถาผมมันก็จะทําใหหลุดงาย การดูแลเสนผมของคุณแตละวัน (อย (อ าพยายามตากแดดนานๆ โดยไมใสหมวกนะคะ Silicon จะละลาย เดี๋ยวจะหาวา P.KRAN ไมเตือนคะ) การรีดผมดวยตัวเองแลวโดนรอย เชื่อมตอของ Silicon ทําใหผมพันกันแกะไมออก อันนี้ตองเรียกชางทํา ผผมใหชวยนะคะ รวมไปถึงการสระผมบอยๆ ก็จะทําใหกาวเสื่อมสภาพ ได ไดงายเหมือนกันคะ ทัง้ หมดที่ P.KRAN เลามานี้ หวังวาคงจะเปนประโยชนสาํ หรับทุกๆ  หาอยาก คคนทีต่ อ ผมหรือกําลังคิดจะตอผมไมมากก็นอ ยนะคะ ใครมีปญ สสอบถามเพิ่มเติ่มไมวาจะเปนเรื่องทําสี ยืดผม waxขน เจาะหู เชิญ สสอบถามไดคะ P.KRAN ใหคาํ ปรึกษาฟรีและยินดีตอ นรับทุกทานนะคะ

OOpen 7 DDays 10 am - 6.30 pm Late by Appointment

Level 1, Shop 126, 8 Quay St, Chinatown, Prince Centre (near Paddy’s Market) Sydney NSW 2000 Tel & Fax: 02 9211 0733 Mob: 0404 806 261

10


vr photo

Photographer: Boat

สวั ส ดี ค รั บ ท า นผู  อ  า น อากาศช ว งนี้ เ ริ่ ม เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูแลว ใบไมเริ่มจะเปลี่ยน สี คงจะเหมาะสําหรับหลายๆคนที่ชื่นชอบการ ถายรูป ดังนั้นในฉบับนี้เราขอนําเสนอโปรแกรม มือถือสําหรับ iPhone ซึ่งปจจุบันมีโปรแกรม มากมายที่ใชถายรูปในมือถือ แตผมไดคัดสรร เฉพาะโปรแกรมที่นาสนใจมาแนะนําใหผูอานได โหลดมาลองใชกันดูนะครับ

Recommend 2 : Instagram

Recommend 1 : hipstamatic hipstamatic เปนโปรแกรมกลองถาย ภาพกิ๊ บ เก ที่ ทํ า ได เ หมื อ นกล อ งโลโม จริงมากๆครับโดยในตัวโปรแกรมเรา สามารถเลือกเลนสฟลมและแฟลชได เหมือนจริงซึง่ ตัวโปรแกรมจะใหมาอยาง ละสามแบบ โดยแตละอุปกรณก็จะให ภาพถายที่ตางออกไป วิธีใชงานหลักก็ เพียงแคเลือกเลนสฟลม แฟลชแลวก็กด ถายไดทนั ที จะไดภาพทีม่ อี ารมณคลาย กับกลองโลโมมากๆครับ 40

Instagram เป น โปรแกรมที่ ใช แชร ภาพถ า ยที่ เป นรู ปแบบเหมื อน facebook หรื อ twitter โปรแกรมนี้ เรา สามารถถายรูปตางๆเอามาใชเปน wall feed แบบ twitter ใหเพื่อนใน social network ติดตามหรือแชรกันได สิ่งที่ เปนขอที่ดีมากของโปรแกรมนี้คือในตัว โปรแกรมเองเราสามารถเพิ่ม lter and effect อยางงายๆเพื่อแตงภาพเราใหดู แนวอารทๆเอาไปแชรกับเพื่อนและยัง สามารถติดตามภาพสวยๆของเพื่อนใน network ไดอีกดวย


Recommend 4 : Cross Process โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมเปนที่ชื่นชอบอีกอันเลยครับ ถึงจะมีโปรแกรมมากมายในมือถือ ที่สามารถทําภาพ ใหเหมือนภาพจากกลอง lm lomo แตมีเพียงไมกี่ โปรแกรมที่สามารถทําภาพแนว cross process ได ดี เ หมื อ นโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้ ส ามารถย อ มสี ไ ด ชัดเจนและสวยงามเลือกโทรสีได 5 สีคือ Red Green Blue Basic และ Extreme เมื่อนํามาผสมกันก็จะได สีที่ผมรับลองวาคุณจะสนุกกับการถายภาพมากเมื่อใช โปรแกรมนี้

Recommend 3 : CAMERAtan โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่สามารถแตง ภาพที่เราถายมาใหเหมือนภาพที่ไดจาก กลองของเลนมากครับ สามารถเปลี่ยน ภาพจากกลอง iPhone ธรรมดาๆ ใหเปน ภาพที่มีความนาสนใจไดนะครับ โปรแกรม นี้เหมาะมากสําหรับผูที่อยากหาโปรแกรม แตงภาพแนวๆสักอัน เพราะ ในตัวโปรแกรม สามารถเลือก random photo effect ได ในปุมเดียว ไมตองเลือกอะไรเลยครับ

Recommend 5 :Tilt Shift Gen โปรแกรม tilt shift gen เปนโปรแกรม เพื่อแตงภาพใหมีความเบลอที่ตัวภาพ เราสามารถเลือกไดเอาวาอยากไดสวน ไหมใหมันชัดได ไมวาจะเปนภาพหนา ชัดหลังเบลอ หรือ หนาเบลอหลังชัด ก็ สามารถทําไดหมดเลยครับจากโปรแกรม นี้ เพราะฉะนั้นก็ไมตองงอกลองตัวใหญ เพื่อถายใหไดหนาชัดหลังเบลอแลวนะ ครับ

อย า งที่ ผ มเกริ่ น แต แ รกแล ว ว า ผมเลื อ กเฉพาะโปรแกรมเด็ ด ๆมานํ า เสนอ หากทานชื่นชอบโปรแกรมเหลา นี้ สามารถเขาไปดูเพิ่มเติมไดที่ http:// www.apple.com/iphone/apps-foriphone/ หรือเขาไปใน itunes โปรแกรมทั้ ง หมดเป น แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใชกับโทรศัพท iPhone ตองโหลดผาน itunes หรือ app store เทานั้น หวังวาทุกทานคงไดสนุกกับลูกเลนใหมๆ ในการถายรูปนะครับ ที่มา http://www.apple.com 41


vr gadget

iPhone Lover ¤§äÁ‹ÁÕã¤Ã»¯Ôàʸ¤ÇÒÁÊํÒàÃ็¨¢Í§ºÃÔÉÑ· áͻແœÅ·Õ่¼ÅÔμâ·ÃÈѾ·¤Ø³ÀÒ¾àÂÕ่ÂÁÍ‹ҧäÍ â¿¹ÍÍ¡ÁÒ´Ù´à§Ô¹ã¹¡ÃÐ້Ҥ¹·Ñ้§âÅ¡ã¹àÇÅÒ¹Õ้ ÊํÒËÃѺ VR gadget ã¹àÅ‹Á¹Õ้ àÃÒ·ํÒÍÍ¡ ÁÒàÍÒ㨠·‹Ò¹·Õª่ ¹ ×่ ªÍºäÍ⿹໚¹ªÕÇμ Ô ¨Ôμã¨â´Â੾ÒÐ «Ö§่ ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁ¢Í§äÍ⿹·Õà่ ÃÒ¹ํÒ ÁÒàʹ͹Õ้ Áѹ¡็ÁÕ»ÃÐ⪹·Õ่áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä»μÒÁ¤ÇÒÁªÍº¢Í§áμ‹ÅФ¹

iPhone Black Dimond Dock ·ÕèªÒÏμä¿Í๡»ÃÐʧ¤

·Ô้§¤ÇÒÁ«ํ้Ò«Ò¡áÅФÇÒÁ¨ํÒਢͧ¡ÒêÒÏμâ·ÃÈѾ·ËÃ×Íâ͹¶‹Ò¢ŒÍÁÙÅẺà´ÔÁæ à¾ÃÒйÕ่¤×͹ÇÑμ¡ÃÃÁ ãËÁ‹¢Í§ÍØ»¡Ã³·Õ่ÊÒÁÒöâ͹¶‹Ò¢ŒÍÁÙÅáÅЪÒÏμä¿ä»ã¹μÑÇ ÍÕ¡¤ÇÒÁ¾ÔàÈɢͧ·Õ่ªÒÏμä¿Í๡»ÃÐʧ¤ Black Dimond μÑǹÕ้ ¡็¤×Í Áѹ¨ÐÁÕÃкºáʧ俷Õ่¶Ù¡ÊÑ่§¡Òèҡâ»Ãá¡ÃÁã¹â·ÃÈѾ·äÍ⿹ ÍÍ¡ÁÒà¾×่Í à¾Ô่ÁºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ËŒÍ§·ํÒ§Ò¹¢Í§¤Ø³ä´Œ´ÕÂÔ่§¢Ö้¹ ¾ÃŒÍÁ·Ñ้§ÁÕÃкºÊÑ่§¡ÒôŒÇÂàÊÕ§ áÅÐÃкº¹Ò́¡Ò»ÅØ¡ ·Õ่á»Å¡ãËÁ‹äÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã ÃÒ¤Ò¢Ò $117

iPhone Horn áμÃÂÒ§à¾ÔèÁàÊÕ§

iPhone Eye Scope

àŹʏàÊÃÔÁẺ¾¡¾Ò ¹Õ่¤×ͧ͢àÅ‹¹ÍÕ¡μÑÇ˹Ö่§·Õ่àËÁÒСѺ¡Òþ¡ ¾ÒàÇÅÒàÃÒä»μ‹ Ò §¨Ñ § ËÇÑ ´ áÅÐμŒ Í §¡ÒÃÃÙ » ÊÇÂæ à¾ÃÒÐÁѹ¨Ð·ํÒãËŒ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÃÙ»·Õ่ ¶‹Ò´Õ§Ô่ ¢Ö¹ ้ ¡Ç‹ÒÃÙ»·Õä่ ´Œ¨Ò¡¡ÅŒÍ§¢Í§äÍ⿹ Ẻ»¡μÔ μÑÇàŹʏ¢Í§ Eye Scope ¹Õ้«ÙÁ ä´Œ¶Ö§ 8 à·‹Ò «Ö่§·ํÒãËŒàÃÒÊÒÁÒö«ÙÁÀҾ䴌 ã¹ÃÐÂзҧ»ÃÐÁÒ³ 246 àÁμà ªØ´ Eye Scope ¹Õ้ÁҾÌÍÁ ¢ÒμÑ้§¤Ø³ÀÒ¾´Õ μÑÇÂÖ´ â·ÃÈѾ· àŹʏÂÒǾÌÍÁ½Ò¤ÃͺàŹʏ »ÅÍ¡ËØŒÁâ·ÃÈѾ··Õ่㪌ÂÖ´¡ÑºμÑÇàŹʏ «Ö่§ ·Ñ้§ªØ´¹Õ้ÃÒ¤Ò $50

42

¶Œ Ò ¤Ø ³ μŒ Í §¡ÒÃÍÂÒ¡·Õ่ à ¾Ô่ Á àÊÕ Â §¢Í§äÍ⿹¢Í§ ¤Ø³ãËŒ´Ñ§¢Ö้¹ áμ‹äÁ‹μŒÍ§¡ÒÃä»Ãº¡Ç¹¤¹Í×่¹ÁÒ¡ ¹Ñ¡ àÃÒ¢ÍàÊ¹Í áμÃÂÒ§à¾Ô่ÁàÊÕ§ «Ö่§Áѹ¨Ð·ํÒãËŒ ¤Ø³à¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡ѺàÊÕ§à¾Å§ ´ŒÇÂÃдѺàÊÕ§ 13 à´«ÔàºÅ ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁμÑǹÕ้¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×่Í ãËŒ§‹ÒÂμ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹ äÁ‹ãªŒ¶‹ÒÂËÃ×ÍμŒÍ§ªÒÏμáºμ ÍÐä÷Ñ้§ÊÔ้¹ à¾Õ§ᤋÊÇÁáμÃÂҧࢌÒä»Áѹ¡็¨Ð㪌䴌 ·Ñ¹·Õ «Ö่§àÁ×่ÍàÃÒãʋ਌ÒáμÃÂҧࢌÒä»áÅŒÇ Áѹ¨Ð·ํÒãËŒ àÃÒÇÒ§â·ÃÈѾ·ä´Œ·§Ñ้ ã¹á¹Çμѧ้ áÅÐá¹Ç¹Í¹ áμÃÂÒ§ ¹Õ้ÁÕãËŒàÅ×Í¡ 3 ÊÕ ¤×Í ¢ÒÇ ´ํÒ áÅÐà¢ÕÂÇ͋͹ áμ‹Áѹ ¨Ðãʋ䴌ᤋäÍ⿹ 4 à·‹Ò¹Ñ้¹ ÃÒ¤Ò¢Ò $22

iPhone Mini Microscope ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·ÃÃȹ©ºÑº¡ÃÐ້Ò

ËÒ¡ã¤Ã·Õ่ ª×่ ¹ ªÍº¡Ò÷´ÅÍ§μ‹ Ò §æ Ẻ ¾Ç¡Á×ÍÊÁѤÃàÅ‹¹ ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·ÃÃȹμÑǹÕ้¡็ ໚ ¹ ÍÕ ¡ μÑ Ç àÅ× Í ¡Ë¹Ö่ § ·Õ่ ¨ зํ Ò ãËŒ à ÇÅÒÇ‹ Ò §ÂÒÁ º‹Ò¢ͧ¤Ø³´Ù¹‹Òμ×่¹μÒμ×่¹ã¨ÂÔ่§¢Ö้¹ μÑǡŌͧ ÊÒÁÒö«ÙÁä´Œ¶Ö§ 60 à·‹Ò áÅÐÁÕËÅÍ´ LED 3 ËÅÍ´ à¾×่Íà¾Ô่Á¤ÇÒÁÊNjҧ㹡ÒÃÁͧàË็¹ ÇÑμ¶Ø䴌͋ҧʺÒÂμÒ ¤Ø³ÊÁºÑμÔ¾ÔàÈɢͧ ¡ÅŒ Í §¨Ø Å ·ÃÃȹ μÑ Ç ¹Õ้ ¡็ ¤× Í ÁÑ ¹ ÊÒÁÒöÁͧ àË็¹ÅÒ¹ํ้Òä´Œ Í‹ҧઋ¹ ÅÒ¹ํ้Ңͧ¸¹ºÑμà ËÃ×Í ¾ÒÊ»ÍÏμ áμ‹¹‹ÒàÊÕ´ÒÂÊํÒËÃѺ·‹Ò¹·Õ่ 㪌äÍ⿹ 3 à¾ÃÒÐÁѹ㪌䴌¡ÑºäÍ⿹ 4 à·‹Ò¹Ñ้¹ ÃÒ¤Ò¢Ò $50


iPhone Headcase Bottle Opener

iPhone Nuu Minikey ệ¹¾ÔÁ¾àÊÃÔÁ

ºÃÔÉÑ· Nuu ä´Œ¹ํÒàʹÍệ¹¾ÔÁ¾ÃØ‹¹ Minikey ·Õ่㪌¡ÑºäÍ⿹ 4 à¾×่ͪ‹ÇÂà¾Ô่Á¤ÇÒÁ ÊдǡãËŒËÅÒ¤¹·Õ่¡ํÒÅѧ»ÃÐʺ»˜ÞËÒàÇÅÒ¾ÔÁ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹Á×Ͷ×Í áÅЪ‹ÇÂÅ´ ¤ÇÒÁÂØ‹§ÂÒ¡μ͹¾ÔÁ¾ÊÑÞÅѡɳÍÕ¡´ŒÇ ¡Ò÷ํÒ§Ò¹¢Í§Áѹ¨Ðàª×่ÍÁμ‹Íâ´ÂÃкº Bluetooth ·Õá่ »‡¹¾ÔÁ¾¨ÐÁÕ Black Light ·Õª่ Ç‹ ÂãËŒÊÒÁÒö¾ÔÁ¾ä´Œã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ áÅÐ àÁ¹ÙÅ´ Ñ μ‹Ò§æ ઋ¹ Copy and Paste ·Õà่ ËÁ×͹¡Ñºá»‡¹¾ÔÁ¾¢¹Ò´»¡μÔ ÃÒ¤Ò¢Ò $100

iPhone Jackpot Slots á·‹¹ªÒÏμμÙŒ Slot ‹Íʋǹ

àÁ×่ÍäËË¡็μÒÁ·Õ่àÃÒªÒÏμâ·ÃÈѾ·äÍ⿹ Í‹һŋÍÂãËŒàÇÅÒ ¢Í§¤ÇÒÁʹء¼‹Ò¹ä» ´ŒÇÂμÙŒ Slot ‹Íʋǹ Jackpot Slots à¤Ã×่ͧ¹Õ้ ·Õ่ÁҾÌÍÁ¡Ñº¤Ñ¹â¡·Õ่àËÁ×͹μÙŒ¢Í§¨ÃÔ§ á·‹¹ªÒÏμ ÊÒÁÒö㪌䴌¡Ñº·Ñ้§äÍ⿹áÅÐä;ʹ ·Ñª ÇÔ¸ÕμÔ´μÑ้§¡็áʹ §‹Ò à¾Õ§ᤋ´ÒǹâËÅ´â»Ãá¡ÃÁ¨Ò¡áͻແœÅÊâμÏ·Õ่ÁÕãËŒ àÅ×Í¡ÁÒ¡ÁÒ ·Ñ§้ ẺàÊÕÂμѧ¤áÅÐäÁ‹àÊÕÂμѧ¤ ¨Ò¡¹Ñ¹ ้ ¡็ᤋÇÒ§ â·ÃÈѾ·ËÃ×Íä;ʹ¢Í§¤Ø³äÇŒ·áÕ่ ·‹¹ªÒÏμμÙŒ Slot à·‹Ò¹Õ¡ ้ · ็ Òํ ãËŒ¡ÒêÒÏμáºμâ·ÃÈѾ· ¢Í§¤Ø³äÁ‹¹‹Òàº×่ÍÍÕ¡μ‹Íä» ÃÒ¤Ò¢Ò $50

»ÅÍ¡ËØŒÁâ·ÃÈѾ·áººÁÕ½Òແ´¢Ç´ ã¹μÑÇ ã¤Ã·Õ่ª×่¹ªÍº¡Ñº¡Òô×่Á äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¢Í§ÁÖ¹àÁÒËÃ×ÍäÁ‹ ¡็μÒÁ »ÅÍ¡ËØŒÁâ·ÃÈѾ·áººãËÁ‹¹Õ้ÍÒ¨ª‹ÇÂá¡Œ»˜ÞËÒ àÇÅÒäÁ‹Á· Õ àÕ่ »´¢Ç´μ͹ÍÂÙ¹ ‹ Í¡ºŒÒ¹ä´Œ ¶Ö§áÁŒÇÒ‹ ÁѹÍÒ¨¨Ð ໚¹äÍà´Õ·Õ่´Ùá»Å¡æ ä»Ë¹‹Í áμ‹Áѹ¡็㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ áÅÐ ¤Ø³μŒÍ§ä´ŒãªŒ»ÃÐ⪹Á¹ Ñ á¹‹¹Í¹ã¹Í¹Ò¤μ μÑÇ»ÅÍ¡ËØÁŒ ·ํÒ¨Ò¡ÇÑμ¶Ø´Ôº¤Ø³ÀÒ¾´Õ μÑÇàËÅ็¡·Õ่㪌ແ´·ํÒ¨Ò¡Êáμ¹ àÅʨ֧·ํÒãËŒäÁ‹à»š¹Ê¹ÔÁ ¶ŒÒã¤Ã·Õ่¡ํÒÅѧÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õ่¨Ð«×้Í »ÅÍ¡ËØŒÁâ·ÃÈѾ·ÍÂÙ‹áÅŒÇ ¹‹Ò¨ÐÅͧ«×้Íä»ãªŒ´ÙºŒÒ§ ÃÒ¤Ò ¢Ò ÊํÒËÃѺäÍ⿹ 3 ÃÒ¤Ò $30 áÅÐ $34 ÊํÒËÃѺäÍ⿹ 4

iPhone Stylus and Touchscreen Cleaning Kit ªØ´»Ò¡¡ÒÁ×Ͷ×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´äÍ⿹

¶Ö § áÁŒ Ç ‹ Ò Ãкº·Ñ ª Ê¡ÃÕ ¹ ¢Í§äÍ⿹¨Ðໂ ›  Áä»´Œ Ç Â¤Ø ³ ÀÒ¾áμ‹ à¹×Í่ §¨Ò¡Á×ͧ͢¤Ø³ÁÕ·§Ñ้ ¤ÃÒºà˧×Í่ áÅФÃÒºä¢ÁѹÃÇÁ·ÑÊ้ §Ô่ Ê¡»Ã¡ ·ÕÁ่ ÒμÔ´·ÕË่ ¹ŒÒ¨Í ¨Ö§·ํÒãËŒÃкºÊÑÁ¼ÑÊ·ÕË่ ¹ŒÒ¨Í´ŒÍ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾŧ áμ‹´ÇŒ ªشÍØ»¡Ã³¹¨Õ้ Ъ‹ÇÂÃÑ¡ÉÒÍÒÂØ¡ÒÃ㪌§Ò¹áÅзํÒãˌ˹ŒÒ¨Í´Ù ãËÁ‹àÊÁÍ à¾ÕÂ§á¤‹ãªŒÍ»Ø ¡Ã³·Òํ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·ÕÁ่ ´ Õ ÒŒ Á¨Ñº¶¹Ñ´Á×Íàª็´ ·Õ่˹ŒÒ¨Í ÃÒ¤Ò¢Ò $14

43


"สนใจเปนตัวแทนจำหนาย ติดตอไดที่ คุณโบว 0425 347866 หรือ คุณอี๊ด 0425 377 789"


vr hang out

editor and photographer: boat

 

VR Hang out ©ºÑº¹Õ้àÃҢ;ҷ‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹à»ÅÕ่¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈä»à´Ô¹ àÅ‹¹¡Ñ¹·Õ่ Vaucluse House «Ö่§à»š¹Ë¹Ö่§ã¹ 12 ¾Ô¾Ô¸Àѳ±·Õ่¢Ö้¹μç¡Ñº Historic Houses Trust ¢Í§ÃÑ°¹ÔÇà«Ò·àÇÅŏ â´Âáμ‹ÅзÕ่¡็ÁÕàÍ¡Åѡɳ ੾ÒÐμÑÇμ‹Ò§¡Ñ¹ ·Ñ้§μÑÇẺ¢Í§¾Ô¾Ô¸Àѳ± ʶһ˜μ¡ÃÃÁ ÇÔÇ·ÔÇ·Ñȹ áμ‹ ·Ø¡áË‹§ÁÕ¡ÒèѴ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà¾×่Ͷ‹Ò·ʹàÃ×่ͧÃÒÇã¹Í´Õμãˌ䴌àÃÕ¹ÃÙŒ

กอนอื่นจะขอเกริ่นประวัติของ Vaucluse House ซึ่งเปนคฤหาสนที่สราง ขึ้นในชวง 1805-1860s โดย Mr. William Charles Wentworth การสราง คฤหาสนหลังนีด้ าํ เนินไปอยางลาชาจนสรางความไมพอใจใหกบั เจาของคฤหาสน แตความลาชานี้กลับสงผลดี โดยลานดานหนาของคฤหาสนจากที่เคยเปนพื้นที่ วางเปลา ไดแปรเปลีย่ นไปเปนพืชผัก ดอกไม ตนหญาและคอกสัตวทอี่ ดุ มสมบูรณ และสวยงามจนถึงทุกวันนี้ แคเพียงยางกรายเขาไปในเขตของคฤหาสน คุณก็จะ ไดกลิ่นหอมอบอวลของมวลหมูดอกไมนานาชนิด สัมผัสแรกเมือ่ ผมเดินทางมาถึงพิพธิ ภัณฑแหงนีก้ ็คอื เสียงเพลงแจสเบาๆ ทีค่ อย ขับกลอมตลอดทางเดิน จนทําใหรสู กึ วามันเขากันไดดกี บั บรรยากาศคฤหาสนแหงนี้ มากเลยครับ พอเดินผานจากทางเขาสักพักจะพบทางแยกเปน 2 ทาง คือทางเดิน เขา Pleasure Garden และทางตรงไปยังตัวอาคารพิพิธภัณฑ ผมเลือกที่จะเดิน ไปยังบริเวณที่เปนสวนกอน เพราะยังรูสึกชิลกับเพลงแจสที่ทําใหผมรูสึกผอนคลาย เปนอยางมาก สวนแหงนี้เปนสวนที่มีขนาดไมใหญแตมีความสวยงามมากเพราะมีด อกไมนานาพรรณอยูตลอดขางทางเดินทั้ง 2 ฝง หลังจากที่เดินชมดอกไม สักพัก ผมก็เดินมาถึงทางออกซึ่งจะเจอนํ้าพุดานหนาของพิพิธภัณฑที่มีดอกไมลอมรอบอยู ภาพตรงหนาผมสวยงามมากครับ ดึงดูดใหผมยืนนิง่ มองดูอยูพ กั ใหญ หลังจากนัน้ ผม ก็เริ่มเดินเขาไปในสวนของพิพิธภัณฑและสํารวจรอบๆ ภายในของพิพิธภัณฑ ดาน ในตัวอาคารเปนการตกแตงแบบเกาที่ยังคงเก็บสิ่งของเครื่องใชของคนในสมัยกอน อยูอยางครบครัน ทําใหเราไดเรียนรูการใชชีวิตของคนในสมัยกอนๆ ไดดี ไฮไลทของที่นี่สําหรับผมก็คือ Vaucluse House Tearoom ทานที่ติดตาม คอลัมนนี้มาจะทราบไดวาผมชอบทานกาแฟและของหวานมาก ดังนั้นจึงเปนไปไม ไดทผี่ มจะพลาดลิม้ ลองของหวานและกาแฟทีน่ ี่ รานกาแฟทีน่ เี่ ปนรานแบบเปด จึงให 46

บรรยากาศแตกตางจากในเมือง และในทุกๆ วันอาทิตยตงั้ แต เที่ยงถึง 4 โมงเย็นจะมีวงดนตรีแจสมาบรรเลงใหฟง สวน เมนูทที่ างรานแนะนําใหลองทานคือ Flourless Chocolate & Hazelnut Torte and Farm Cream เปนเคกบราวนี่ ผสมฮาเซลนัทราดดวยซอสราสเบอรี่เสิรฟพรอมกับครีมสด ที่ไดจากฟารม รสชาติขมหวานกําลังดีของเคกเมื่อกินคูกัน กับครีมสด ผสมความกรุบกรอบของฮาเซลนัทยิ่งเขากันได ดี นั่งกินเคกพลางจิบกาแฟในบรรยากาศรื่นรมยเคลาเสียง เพลงแจส อยากใหทุกทานไดมาสัมผัสกันดูครับ รับรองได วาจะเปนประสบการณที่นาประทับใจไมรูลืมเลยครับ เคกกอนละ 10 เหรียญ กาแฟแกวละ 3.80 เหรียญ คา เขาชม 8 เหรียญ การเดินทางสามารถนั่งรถเมลสาย 325 จาก Hype Park ที่ถนน Park St ใชเวลาประมาณ 30 นาที Tips: ถาทานใดยังเพลิดเพลินกับที่แหงนี้ ยังไมอยาก กลับ ผมแนะนําใหทา นเดินขามถนน Wentworth Road มา ทานจะเจอกับ Vaucluse Bay ซึ่งทานสามารถเดิน เลนพักผอนหยอนใจไดอีกพักใหญกอนกลับบานครับ


Vaucluse House It is one of 12 Historic Houses in the state of NSW. It was built by William Charles Wentworth in the 1800’s. The mansion took over 50 years to build. My first observation that I noticed once I stepped into the mansion was the jazz music that was playing quite softly throughout the hallway. Inside the mansion was split into two paths, one lead to the pleasure garden while the other lead to the exhibition. I decided to firstly venture towards the pleasure garden. The garden was not enormous but it was very beautiful. There were flowers along both sides of the footpath, towards the exit there was a water fountain which was also surrounded by flowers. It was extremely beautiful which took my breath away. Inside the exhibition displayed the historic appliances as well as the common house hold accessories used back in the olden days. It gave me an insight to Australian History and how they use to go about their daily routines. The highlight of Vaucluse House has to be their Tea Room. What makes the cafÊ special is that they use as many home grown produce as possible. A live Jazz band plays every Sunday from 12-4pm. The shop recommended for me to try the Flourless Chocolate & Hazelnut Torte and Farm Cream. It was presented as a chocolate brownie with hazelnut topped with a raspberry sauce and fresh cream on the side. The taste was perfectly sweet which was well complimented with the fresh cream. The crunchiness of the hazelnut torte made me wanting more after each bite. Coffee at the shop was also delightful. The price of the cake was $10 and the coffee was $3.80. I would like for everyone to come and enjoy the experience of the coffee and cake while taking in the ambience of the jazz music as well as the historic surroundings. To get to Vaucluse House, I caught the 325 bus from Hyde Park on Park Street and it took me 30 minutes. The entry fee into the mansion is set to $8 per person.

47


vr μÕ·ŒÒ¤ÃÑÇ

editor: P’Noi / Photographer: Boat

Siam Corner Simple & Stylish

“หลักการผมไมมีอะไรมากหรอก หนึ่งบริการดี ผมทําเองหมดทุกอยางนะ อยางที่สอง อาหาร ตองดีถูกสุขอนามัย”

เมี่ยงกุง Miang Prawns

48

“รานนี้เปดไดประมาณ 2 ปกวาแลวครับ จะตางกับ รานระฆังตรงที่อาหาร 80-90% จะเปนอาหารไทยอีก 10% ที่เหลือคือพวกขนมจะเปนขนมสไตลฝรั่ง ขนมทุก ชนิดเราทําเองเหมือนเดิม ไอเดียการแตงรานเราจางเขา ดีไซนเลย เพียงแตบอกเขาวาเราอยากได อยากสัมผัส Texture ของเนื้อไม พี่มองดูรอบๆซิ ไดอารมณนั้นมั้ย” คุณบูน (สิทธิ ตั้งกุลบริบูรณ) เปดบทสนทนา “ผมไปเจอนองมินทร ซึ่งปกติผมสงเนื้อสัตวใหราน เขาอยู นองเขาทําธุรกิจรานอาหารแลว 2 ราน เขาก็เลย ชวนผม พีม่ าทํารานทีน่ กี่ นั มัย้ Rouse Hills เปนเมืองใหม มีหมูบานใหมเกิดขึ้นมากมาย ดูแลวธุรกิจมีความเปนไป ไดสูง ทั้งนี้ทั้งนั้นตองยกเครดิตใหนองมินทรเขานะ เขา เปนคนเห็นกอน” ดูถอ ยทีถอ ยอาศัยกันดีเหลือเกินสําหรับ หุนสวนคูนี้ “ผมอยูแถวนี้มานาน ลูกคาสวนใหญจะรูจักผมเยอะ ถาเปดรานแถวนี้ ผมมั่นใจ เพราะกอนหนานี้ผมมีรานที่ Castle Hills ขายดีมาก พวกดาราและพวกเจาหนาที่ระ ดับใหญๆ ไปกินกันเยอะ แลวผมก็มาเปดรานที่ Bella Vista ชื่อ Thai Waterfront ถึงจะอยูในซอยลึก ลูกคาก็ ยังตามไปใชบริการกัน ตอนหลังผมเหนือ่ ยคุมไมไหว ตอง ขายรานที่ Castle Hills ไป เราก็รกั ษามารยาทซึง่ คุณมินทร มาทําทีน่ โี่ ดยไมบอกลูกคาวายายไปทีไ่ หน ลูกคาไปไมเจอ ก็ตามหาเราอีก ผมจึงมีความมั่นใจวา ถาคุณดีจริงอยู ทีไ่ หนก็ไมตอ งกลัว” คุณมินทร (สุเชษฐ แสงดาว) หุน สวน หนุมใหญเผย “หลักการผมไมมีอะไรมากหรอก หนึ่ง บริการดี ผมทําเองหมดทุกอยางนะ ลูกคา 50-60% จะ เปนลูกคาเกา ซึ่งคลุกคลีกันมา 17-18 ป จนถึงตอนนี้ก็ ยังมีการบริการพิเศษกันอยู อยางที่สอง อาหารตองดีถูก สุขอนามัย ผมทําครัวมาตลอดจนถึงเดีย๋ วนี้ ลูกคาบางคน มากินอาหารรานผมตัง้ แตอายุ 40 กวาๆ จนตอนนี้ 60 กวา ปลดเกษียณแลวก็ยงั มารานผมตลอด ผมเห็นสุขภาพ ยังแข็งแรงเหมือนเดิม แสดงวาอาหารเราดีจริง” “ผมทานมังสวิรัติ ไมทานเนื้อสัตวมารวม 20 ปแลว ครับ แตพไี่ ปดูเชฟใหญตามโรงแรมเถอะ เพียงเราดูหนาตา อาหาร เราจะรูเลยโดยไมตองชิมวาอาหารจานนี้รสชาติ จะเปนอยางไร พีม่ าลองชิมอาหารทีผ่ มใหเชฟเขาจัดไวให พีก่ อ น เดีย๋ วจะเย็นเสีย” คุณมินทรผายมือไปทีโ่ ตะอาหาร “เราเริ่มกันที่ Entree’ เมี่ยงกุง และ ปลาหมึกกรอบ พริกไทยดํากับสมตําแอปเปล ใบเมี่ยงเราก็ใชใบชะพลู เหมือนบานเรา สวนมะพราวแหงคั่ว เราใชอบแทนครับ นําไปคลุกกับนํ้ายําซึ่งเราผสมกับนํ้าจิ้มซีฟูด แลวเราก็ ตกแตงหนาดวยกุงลวกและแผนบางๆ ของมะนาวไทย

เปดพริกไทยดํา (Crispy Salt & Pepper Duck)

เปดพริกไทยดํา (Crispy Salt & Pepper Duck


k)

เสร็จแลวราดดวยนํ้าออยเคี่ยว สวนปลาหมึกกรอบนั่น มียํา แอปเปลเขียววางอยูดานลาง ปลาหมึกกรอบพริกไทยดํา เรา ผสมแปง 2 ชนิด คือ Plain our และ Corn our เขาดวย กัน เติมเกลือ พริกไทยดําบด เอาปลาหมึกลงชุบแลวนําไป ทอด พอเหลืองก็เอามาวางไวบนหนาสมตําแอปเปล” เชฟที (นที ทองไทย) แนะนําอาหารชุดแรก เชฟตน (ธนพล ทัยคุปต) อธิบายถึงอาหารชุดที่สอง “Main Course เปนขาวผัดปูแบบไทยๆ ผัดใสไข ใสตนหอม ธรรมดาๆ นีแ่ หละ กลิน่ หอม ลูกคาชอบกันทัง้ ครอบครัว สวน จานนี้ใชเวลาหนอยครับ เปดพริกไทยดํา (Crispy Salt & Pepper Duck) เอาเปดสดๆ มายัดเครื่องยาจีน ก็มีพวก อบเชย โปยกั๊ก กระเทียม ขิง ตนหอม ใสในตัวเปด เอาพริก ไทยจีนมาคัว่ ปน คลุกกับเกลือแลวก็เอาไปคลุกเคลาเขากับตัว เปด จากนั้นเอาไปนึ่ง นํามาเราะเอากระดูกออก เอาลงทอด เสร็จแลวราดดวย Palm Sugar ซึง่ ปรุงรสกอนโดยเอานํา้ ตาล ปบไปเคี่ยวเขาเครื่อง ขิง กระเทียม รากผักชี ใหมีกลิ่นหอม ของขิงออนๆ สวนอีกจานผมแนะนํา กุงกระเทียม ขายดีมาก ครับ เดี๋ยวผมจะฝากสูตรวิธีทําใหเปนของขวัญฝากคุณผูอาน VR ครับ ทํางาย บอกปุบทําไดปบเลย” คุณเอื้อม (เอื้อมพร แสงดาว) นําของหวานจานแรกมาให เรา “ลองทาน Vanilla crème brûlée ของรานเราดูซคิ ะ เปน สูตรพิเศษ นองเมย (อัณศยา อัศวสุคนธ) เปนคนทํา นองเคา จบ Pastry จาก Le Cordon Bleu ลองแลวจะติดใจ” ผูเ ขียน ไม ใช แ ฟนขนมหวาน แต งานนี้ ถึ งกั บ เลีย ชอนเลยที เดี ย ว brûlée เจานีไ้ มหวานมากเนียนและนุม ลิน้ เสียจริงยังแถมเจา tuille หรือเจาอัลมอนดปนมะพราวคุก กีช้ นิ้ บางๆ นัน่ ทีเ่ ขาให มาก็เอามา dip ไดอรอยดีจงั “เห็นทานอยางนีแ้ ลวชืน่ ใจ ลอง Sticky Date Pudding อีกเสริฟดูบางสิคะ ขางหนึ่งรอน ขาง หนึง่ เย็น” เธอหมายถึงเจาพุดดิง้ รอนกอนนัน้ และเจาไอศครีม วานิลลาอีกกอน เราบอกเธอวาอรอยจริงๆ ดังนั้นจานที่สาม จึงตามมา Double Chocolate Self-Saucing Pudding เรา ตักชิมอยางละคํา แลวทีเ่ หลือก็เปนของตาโบทหรือมนุษยของ หวาน ชางกลองรูปหลอของเราจัดการ ครับ ของหวานรานนี้ อรอยทุกอยางครับ วันนี้นองโบว (ภารุจีร ตั้งกุลบริบูรณ) ลูกสาวคนโตของ คุณบูนมาชวยทําหนาทีแ่ คชเชียรเรียกพนักงานเสิรฟ ใหมาถาย รูปรวมกัน “มาถายรูปลง VR กันเร็ว ใครรูตัววาสวยเผื่อจะได เปนนางแบบ VR” สาวๆ ทั้งหมดรวมตัวกันถายรูปกอนจะ แยกยายไปทํางานเพราะวันนี้ลูกคาคิวไวเต็มหมดแลว อาหารรสชาติดี ของหวานเยี่ยมมาก สี่ดาวไปเลยครับ สําหรับรายการอาหารและสถานที่ เอาไปเลยอีกสีด่ าวสําหรับ การบริการ

Vanilla crème brûlée

Siam Corner Boon explains that the differences between Siam Corner from Rakang are the items on the menu. 80-90% of the dishes on the menu are Thai dishes, where as Rakang is more focused on the modern Western cuisine. The remaining portions of Siam Corner’s menu are Westernised desserts. The theme of the restaurant is to have a wooden texture. It is purposely aimed to give Siam Corner an elegant and prestigious effect to suit the Rouse Hills area. Min says “I have successfully opened two restaurants in Castle Hills & Bella Vista and it seems as though my customers seem to follow me wherever I go”. My beliefs are: 1. Good customer service. I am responsible for the good standard of customer service at my restaurants and 50-60% of them are regular customers. 2. Good, hygienic food. The food that is presented and served to my customers is great quality and a good standard. Even though I have been a vegetarian for over 20 years, by looking at each dish, I can determine the great taste and satisfaction that they will bring to my customers. Chef Thon recommends the first entrée dish; Miang Prawns. It is made with Cha-ploo leaves, desiccated coconuts, boiled prawns and finely sliced limes. The coconut has been marinated with a Thai and seafood dressing. It then gets topped with a sugar cane syrup. The second entrée is; Crispy Calamari and Apple Som Tum. The calamari is battered in both plain and corn flour. A touch of salt and pepper is added for seasoning before frying. From there it gets placed on top of Apple Som Tum. There are two main course dishes to try recommended by Chef Tee. Firstly, it is the Crab Fried Rice and the other is Crispy Salt and Pepper Duck. The fried duck is stuffed with Chinese herbs and spices and then drizzled with palm sugar. Nong Maey suggests the Vanilla Crème Brulee for dessert. It is a vanilla custard crème base which has been topped with a flamed hard caramel. It gives the dessert a perfect balance of texture which is a soft dense liquid and a hard crispy candy. The second dessert is the Double Chocolate Self- Saucing Pudding. You can never pass up the classic chocolate pudding, especially when it is home-made. Finally the last suggested dessert is the Date Cake. Unlike other cakes, the date makes the texture moister with natural sugar sweetness. It is presented and served with vanilla ice-cream and caramel syrup. For a bit of crunch and colour, it gets sprinkled with almond flakes and a strawberry on top. In relation to the atmosphere, taste of food and customer service I rate Siam Corner a 4 out of 5 stars.

คุณบูน

คุณมินทร

พนักงานในราน

เชฟตนและเชฟที

49


กุงกระเทียม วันนี้เชฟตน และ เชฟที จะมาเปดเผย 4. หั่ น สั บ กระเที ย มเป น ชิ้ น สูตรอาหารจานเด็ด อาหารที่ขายดีเบอร ละเอียดหนึ่งถวย แบงหนึ่งในสามนํา หนึง่ ของราน วันหยุดสบายๆ อยูท บี่ า น คุณ ไปเจียวใหกรอบเตรียมไวโรยขอบจาน พอบานหรือคุณแมบานสามารถทําทานได งายๆ กลิ่นหอมตลบอบอวลของอาหาร การทํานํ้าซอส จานนีก้ ารันตีไดวา สามารถทําใหสมาชิกทุก 1. ตั้งกะทะเอาเนยลงไปละลาย คนในบานตักขาวมาเตรียมรออยางแนนอน ครับกับ กุง กระเทียม (Garlic King Prawn) นํากระเทียมสับสวนทีเ่ หลือทีเ่ ตรียมไว ลงเจียวพอกระเทียมเริ่มเหลือง ปรุง วิธีทํา รสซอสโดยใสนาํ้ มันหอยหนึง่ ชอนโตะ ใส มาก ระวังจะเค็ม นํ้าตาล ซีอิ๊วขาว 1. เริ่มจากการเลือกกุงขนาดพอเหมาะ เลือกไดตามใจชอบ แกะเปลือกสวนลําตัว เอากุงลงพอสุกกลับดานไมตองสุก ออก ใหเหลือสวนหัวและหาง ผาหลังเอาใส มาก ก็ตักขึ้นเรียงใสจานตามรูปโดยมี ผักลวกชนิดตางๆ อยูดานใน กุงออก 2. เอานํา้ ซอสทีเ่ หลือในกะทะราด 2. เตรียมหั่นผักที่เลือกมาทานกับกุง ด า นบน แล ว โรยขอบจานด ว ย กระเทียม เชฟของเราแนะนํา Zucchini, กระเที ย มเจี ยว ก็จะไดอาหารหนาตา Bok Choy, บรอคโคลี, ถั่วเขียว หรือจะมี น า ลิ ม ้ ลองอย างที่เห็นนี่แหละครับ พริกหยวก สีแดงเหลืองมาเพิ่มสีสันก็ไมเลว นัก ลวกแลวนํามาพักไวกลางจาน 3. ตัง้ กะทะเอากุง ลงทอดกะใหสกุ สัก 50% เอาขึน้ มาพักไวกอ น ทิง้ ไวมาเตรียม Butter Sauce กัน 50

Garlic King Prawns 1. Choose your ideal sized prawns. Peel and clean the prawns so that the tail and head of the prawns are still attached to the prawn meat. 2. Chop and steam zucchini, bok choy, broccoli, green bean and capsicum. 3. Sautee prawns to about 50% cooked. 4. Finely chop one cup of fresh garlic and fry 1/3 Cup of garlic. 5. Butter Sauce – melt butter into a hot fry pan, add the remaining chopped garlic into the melted butter. Season the sauce with oyster sauce, sugar and soy sauce. 6. While butter sauce is hot in fry pan, add prawns 7. Decorate the prawns and vegetables in appropriate order; use the 1/3 Cup of fried garlic as well as the remaining butter sauce to sprinkle over the top and the edge of the dish.

SIAM CORNER

Shop 1 & 2, 4 Resolution Place Rouse Hill NSW 2155 Tel: (02) 8883 5572 www.siamcorner.com.au


เพิ่มอีก2ชั้น

จุใจนักช็อป

คิดถึงไทย ไปพรทิพย์

ชัน้ 1

ยังแน่นด้วยผักสด คุณภาพและของแห้ง

ราคาประหยัด รวมถึง DVD รายการต่างๆ เหมือนเดิม มาร้านเดียว ครบทุกอย่าง

ชัน้ 2

ชัน้ 3

รวมสินค้า เครื่องใช้

รวมหนังสือทุกประเภท

ราคาประหยัด เช่น เครื่องสำาอาง สบู่ แชมพู เครื่องเขียน เครื่องใช้เด็กอ่อน และสังฆภัณฑ์ ฯลฯ

จากเมืองไทย ทั้งเช่าและจำาหน่าย อาทิ นิยาย การ์ตูน เรื่องสั้น แปล นิตยสารชั้นนำาทั่วไป และ รับออร์เดอร์หนังสือทุกประเภทราคากันเอง

พิเศษ!! ต้อนรับวันแรงงานกับ Pontip thai market ซื้อสินค้าร้านพรทิพย์ ชั้นไหนก็ได้ ครบ $50 เขียน ชื่อ-ที่อยู่ ลงในใบเสร็จ ลุ้นรับรางวัล!! - LCD TV พร้อมเครื่องเล่น DVD ในตัว (มูลค่ากว่า $300) - บัตร Concert Smallroom Party 2 ใบ (มูลค่าใบละ $69) - Jumper Pontip ต้อนรับลมหนาว (มูลค่า ตัวละ $30) เริ่มตั้งแต่ 1-15 พฤษภาคม 2011 นี้ (หมดเขตรับชิ้นส่วน 15 พฤษภาคม 2011)

**จับรางวัลวันที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 3:00 pm ที่ร้านพรทิพย์ **ผู้ได้รับรางวัลทางร้านจะติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่บนชิ้นส่วน


vr wealth management editor:

เรยา

ซืซื้อ้อเปนบชื่อสาวนนตัว ทรัสต หรือ SMSF ดีที่สุด ตัดสินใจกันบางรึยังคะนักลงทุนและนักธุรกิจทุกทานที่ มีความตั้งใจจะเริ่มตนลงทุนกันเปนจริงเปนจังในฤดูหนาวนี้ ตอนนี้เศรษฐกิจใครที่วาซบเซาก็เริ่มจะเห็นแสงสวาง รูสึกวา จะดีขึ้นกันไปเรื่อยๆ ธุรกิจก็คือวงจรการแลกเปลี่ยนสินคาซึ่ง กันและกันในเหมือนในอดีตนะคะ หากธุรกิจหนึ่งดีธุรกิจอื่นๆ ที่พึ่งพาอาศัยกันก็จะดีตามกันไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เห็นวาทุกๆ ที่ก็เริ่มจะดีขึ้นก็ใหอดทนขยันและตอสูกันตอไปนะคะ ความ พยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่นคะ วันนี้เรยาจะบอกกลยุทธเคล็ดลับในการลงทุนและใชการ ลงทุนในการชวยลดหยอนภาษีนะคะ เพราะหลายๆ ทานอาจ ตัดสินใจลงทุนโดยการทําตามคนอืน่ ๆ ใครเขาลงอะไรกันก็ลงดวย ไปซะหมดอยางนัน้ ไมดนี ะคะ เพราะเราไมไดใชเวลาในการศึกษา ตัวเองเลยวาเราเหมาะกับแบบไหนมีงบเทาไหร แลวเราตองการ ซือ้ บานนีไ้ ปเพือ่ อะไร เพือ่ เอากําไร ซือ้ แลวขาย หรือ เพือ่ ลดหยอน ภาษี ตองคิดกอนซื้อตองเขาใจจุดประสงคของตัวเองกอนซื้อนะ คะ ถาไมเชนนั้นอาจจะบาดเจ็บเอาทีหลังได เอาหละคราวนี้เรยาจะเปรียบเทียบใหดูนะคะวาหากเราจะ ซื้อบานเพื่อใหเชาซักครั้งหนึ่งเราควรซื้อบานใหเปนชื่อของใคร ของเรานั่นแหละคะจริงๆ แลวเพียงแตโครงสรางของเจาของนั้น เปนรูปแบบใด สวนใหญๆแลวก็จะมีสามประเภทดวยกันนะคะทีเ่ ห็นๆมา นั่นก็คือ แบบชื่อตัวเอง ใชชื่อทรัสต กับในรูปแบบของ SMSF คะ ลองมาดูกันนะคะวาแตกตางกันอยางไร 1. ใชชื่อตัวเองเปนเจาของ ขอดีคือเราสามารถที่จะเอาผล ขาดทุนจากการใหเชาของบานหลังนัน้ มาใชชว ยในการลดหยอน ภาษีสว นตัวไดนะคะ นีก่ ค็ อื ขอดี แตเราก็ตอ งคิดยาวไปกวานัน้ นิด นึงวาแลวถาหากทําไปเรือ่ ยๆ แลวไมขาดทุนแลวแตกลับเปนกําไร ขึ้นมา จะทําอยางไร ตรงนั้นก็จะมีเรื่องของภาษีเพิ่มขึ้นไปอีกนะ คะ อีกทัง้ เรือ่ งของ Asset protection หากเปนชือ่ ของตัวเองเรา ก็จะตองเสียสวนนี้ไปคะ 52

2. TRUST ก็เชนกันมีทั้งขอดีและขอ เสียนะคะ ขอดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทรัสท เลยนัน่ ก็คอื Asset Protection คะ ปองกัน ตัวเราบานเราไดดีที่สุดนะคะ เกิดอะไรขึ้น กับธุรกิจของเราก็ไมมีใครมาเอาบานเรา ไปไดคะ ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ตองมาดูวาคุมกัน ไหมคะกับผลดีตรงนี้หากเพียงแตวาเราจะ ไมไดประโยชนจากการขาดทุนนีเ้ ทานัน้ เอง คะ ไมเหมือนใชชื่อของตัวเองนะคะ เราจะ นําผลการขาดทุนจากการใหเชาบานนั้นมา ชวยลดหยอนภาษีของเราไมไดคะ 3. SMSF ดีที่สุดเลยหากใชเพื่อการ ลดหย อ นภาษี น ะคะ เพราะเงิ น กํ า ไรที่ ได ม าจากการลงทุ น ไม ว  า จะเท า ไหร ก็ ต ามเสี ย ภาษี เ พี ย งแค 15 เปอร เซ็ น ต หากขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น ไปก็ จ ะโดน ภาษี เ พี ย งแค 10 เปอร เซ็ น ต ค  ะ หาก จะถามว า รู ป แบบใดลดหย อ นภาษี ไ ด มากที่ สุ ด ก็ ต  อ งตอบว า รู ป แบบ SMSF นี้ ส ามารถใช ล ดหย อ นภาษี ไ ด ม ากที่ สุ ด แต ข  อ เสี ย มากที่ สุ ด นั่ น ก็ คื อ เงิ น จํ า นวนนี้ จะเอาออกมาไม ไ ด ก  อนอายุ 60 นะคะ เพราะไมอยางนั้นภาษีที่ลดหยอนไปก็จะ เสียเปลาคะ และหากเกิดบานที่ซื้อใหผล ขาดทุนตรงนี้ก็เอามาใชลดภาษีไมไดนะคะ ตองลองคิดดูดีดี ทัง้ หมดนีก้ เ็ ปนเกร็ดความรูค ราวๆ เกีย่ ว กับการซื้อบานเพื่อการลงทุน ซึ่งหากมอง ขามไปก็อาจจะทําใหเราพลาดการวางแผน ชีวติ หรือผลประโยชนทจี่ ะไดรบั ในบางจุดได ฉะนัน้ เรือ่ งเล็กนอยเหลานีอ้ ยามองขามนะคะ

วั น นี้ ข อขอบคุ ณ หนั ง สื อ นิตยสาร VR Thai สําหรับ พื้ น ที่ ห น า นี้ และขอบคุ ณ ผู  อ  า นและลู ก ค า ทุ ก ท า นนะ คะ หากมีขอสงสัยอีเมลลมา คุยกันไดที่ info@supersmartplans.com

หรื อ โทร 02-80931683, 0401 222 246 วันนีล้ าไปกอนคะ สวัสดีคะ...เรยา (Super Smart Plans Financial & Accounting)

Rayya FTMA MIB, PG Dip Accounting Accountant, Loan writer SMSF & Trust Account Auditor

เรยา (Tax Specialist) Super Smart Plans Financial & Accounting email: info@ supersmartplans.com Tel: 02-80931683-85


“We are a professional team which provide high quality at a reasonable price”

“Does your accountant help you legally minimise your TAX ?” Our Professional Team

บริษัทบัญชี ภาษี และการเงิน ครบวงจรของคนไทย • Qualify Accountants • Registered Tax Agent • Financial Planner

Rayya FTMA

MIB , PG Dip Accounting Professional Accountant, Tax Specialist SMSF & Trust Account Auditor

PROMOTION

• พบกับสาขาสอง Norwest Business Park เร็วๆ นี้ เต็มเปีย่ มไปด้วยคุณภาพเกินร้อย • Investment & Tax Planning กลยุทธ์ลดหย่อนภาษีและสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง และครอบครัว เพียง $110 ต่อชัว่ โมง (บุคคลหนึง่ คนควรขอคำาปรึกษาด้าน Financial Planning อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี) • เริ่มทำาบัญชีกับเราในวันนี้รับ Tax Planning 1 ชั่วโมงฟรี มูลค่า $220 • Promotion valid until 30th of JUNE 2011 Only

ทีมงานของเราพร้อมที่จะ ให้บริการทุกท่านดังต่อไปนี้ บัญชีและภาษี

• จดทะเบียนบริษัท และธุรกิจทุกประเภท • จดชื่อธุรกิจ • ทำ�ภ�ษีทุกประเภท GST และ Income Tax ภ�ษีร�ยได้ • ทำ�ตรวจสอบบัญชีของ Trust Accounts และ Super Funds • ลงบัญชีร�ยได้ค่�ใช้จ่�ย Bookkeeping • ช่วยเหลือด้�นโดนสรรพ�กรตรวจสอบ • บริก�รด้�นนำ�เงิน Super Funds คืนเมือ่ ต้องออกจ�กประเทศ • รับรวมเงิน Super ให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน • ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นธุรกิจและบัญชีทุกประเภท • ให้คำ�ปรึกษ�และว�งแผนเพื่อลดหย่อนภ�ษี • บริก�รปลีกย่อยด้�นบัญชีทุกประเภท

FOREX face to face FREE! Training

esueltFairtisotn r F ช่วยเหลือด้านให้กู้ยืม con

• ซื้อบ้�นและอสังห�ริมทรัพย์ • กู้เพื่อทำ�ธุกิจ • กู้ซื้อรถยนต์ • กู้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว

วางแผนการเงิน

• ว�งแผนด้�นภ�ษี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตแต่เสียภ�ษีน้อยลงเรื่อยๆ • ว�งแผนด้�นก�รลงทุนต่�งๆ รวมถึงหุ้น และก�รซื้อข�ยอัตร� แลกเปลี่ยน • ว�งแผนด้�นเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ • ว�งแผนด้�นก�รศึกษ�ของบุตร • ว�งแผนเพื่อให้วัยเกษียณมีคว�มมั่นคง • ว�งแผนด้�นคว�มเสี่ยงและประกัน • ว�งแผนด้�นก�รซื้ออสังห�ริมทรัพย์ และก�รจัดก�รธุรกิจ ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ • ว�งแผนช่วยให้ชำ�ระค่�บ้�นได้เร็วขึ้นถึงสองเท่�

เป็นบริษทั บัญชีแห่งเดียวที่ใมีก�ร Orientation ก่อนเริม่ ทำ�ง�นกับเร�เพือ่ ให้คว�มรูด้ �้ นก�รบัญชีอย่�งเต็มที่ไม่มคี �่ ใช้จ�่ ยใดใดเพือ่ ให้ลกู ค้�ส�ม�รถ ทำ�ง�นร่วมกับเร�ได้อย่�งมีคุณภ�พ และลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รตรวจสอบจ�กสรรพ�กร เป็นบริษัทบัญชีของคนไทยแห่งแรกที่ให้บริก�รครบวงจร ตั้งแต่ลูกค้�เริ่มทำ�ธุรกิจ จนประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตด้วยทีมว�งแผนก�รเงินก�รลงทุนจ�กเร� รวมถึงด้�นให้บริก�รกู้ยืม ธุรกิจจะโตได้ต้องมีก�ร ว�งแผนที่ดี เพร�ะเร�ต้องก�รเห็นท่�นเติบโตไปด้วยกัน เร�จึงช่วยว�งแผนเรื่องลงทุนอย่�งมีกำ�ไรเพื่อคว�มมั่นคงของชีวิตในอน�คต ช่วยดูเรื่อง ก�รลดภ�ษีและใช้เงินต่อเงินเพื่อสร้�งฐ�นะให้มั่นคงยิ่งขึ้นทั้งด้�นบัญชีเร�มั่นใจในทีมนักบัญชีที่ทำ�ง�นอย่�งละเอียดเพื่อคว�มถูกต้อง

คุณภาพของเราจึงไม่สามารถวัดได้ด้วยเงิน

1603/87-89 Liverpool St, Sydney, NSW 2000 PO BOX 20337 World Square 2002

Tel : 02 8093 1684, 02 8093 1685 Mob: 0430 518 910 Fax: +612 9283 9259 Email: info@supersmartplans.com


vr horoscope

ยิพยากรณ ปซี โดย อาจารยหลิน ยิปซี

วันอาทิตย

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันอาทิตยทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนัน้ ขึน้ อยูท ไี่ พยปิ ซีรปู ไพพระสังฆราชหรือ The Hierophant เมือ่ ไพใบนีเ้ กิดขึน้ ในดวงก็ถอื ไดวา เปนสิรมิ งคล กับดวงชะตาของคุณ เพราะไมวาคุณจะไปไหนหรือทําอะไร อยูก็จะมีแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต การงาน การเงิน ก็จะคืบ หนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ สวนดานความรักนัน้ คนโสดอาจจะมีความลังเลบางเกีย่ ว กับความรัก จะรักใครก็ตองถามใจตัวเอง แลวคุณจะไดคําตอบ สวนคุณๆ ที่ มีคูครองแลว ความรักความสัมพันธก็ไปกันไดดวยดี ปญหาจุกๆ จิกๆ ที่เคย มีก็เริ่มจะหมดไปนะคะ ชวงนี้ก็ถือไดวาดวงดีคิดจะทําอะไรก็ควรรีบๆ ทําซะ

วันจันทร

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันจันทรทุกๆ ทานในเดือนนี้ ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูทีไพยิปซีรูปไพราชินี หรือ ไพ The Empress เมื่อไพใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตาก็จะตีเปน 2 ความ หมาย ความหมายที่ 1 ก็คือดวงของคุณๆ ที่เปนผูหญิงจะดี มากๆ คุณจะมีพลังอํานาจในการงานและการเงิน สวนความ หมายที่ 2 ก็คอื คุณผูช ายทีต่ ดิ ตอการงานเอาไว หรือการงานของคุณมีหนุ สวน ที่เปนผูหญิงนั้นก็หมายถึงคุณจะมีดวงที่เปนผูหญิงนั้นคอยใหความชวยเหลือ แลวปญหาตางๆ ของคุณก็จะมีความสําเร็จที่ดีเกินคาด ในดานของความรัก นั้นชวงนี้ทั้งคนโสดและไมโสด ความรักของคุณทั้งสองก็ไปไดเรื่อยๆ นะคะ

วันอังคาร

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันอังคารทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูกับไพยิปซีรูปอัศวินนักรบ เมื่อไพ The Chariot ใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตานั้น ก็หมายถึงชีวิต ของคุณจะตองฟนฝาอุปสรรคมากมาย แตการตอสูของคุณ นัน้ มีโชคดีทคี่ วามสําเร็จนัน้ กําลังรอคุณอยูก ด็ กี วาสูแ ทบตาย แลวไมไดอะไรเลยนะคะ ทางดานความรักสําหรับคนที่มีคูครองแลว ความรัก ความสัมพันธของคุณนั้นชวงนี้ก็จะมีอะไรที่มันไมลงตัวบาง แตคุณทั้งสองก็ ยังมีหัวใจเดียวกันนะคะ สวนคุณๆ ที่ยังเปนโสด ดวงของคุณนั้นความรักก็มี ความคืบหนาดีกวาที่ผานมาคะ

วันพุธ

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันพุธทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวงชะตา ของคุณนัน้ ขึน้ อยูท ไี่ พยปิ ซีรปู ผูค น พบสัจธรรมแหงความโดด เดี่ยว เมื่อไพ The Hermit เกิดขึ้นในดวงชะตาก็จะมีผลตอ เจาชะตาใหรสู ึกวาตัวเองโดดเดีย่ วทั้งๆ ทีค่ ุณก็จะมีคนรอบๆ ขางมากมาย แตชะตาจะสงผลตอความรูสึกคุณ เมื่อไพใบนี้ ยังเกิดขึน้ ก็จะขอแนะนําใหคณ ุ นัน้ นําเทียนมาเขียนชือ่ นามสกุลแลวนําไปจุดที่ วัด จะเปนจีน ไทย เวียดนาม หรือวัดอะไรก็ได แลวอธิษฐานใหชวี ติ มีแตความ สวางไสว แลวคุณจะรูส กึ ดีเองนะคะ ดานความรัก ก็ไมคอ ยจะราบรืน่ นัก ชวง นี้คุณจะมีปญหาตอกันในบางรายอาจถึงขั้นเลิกรากันเลยนะคะ

54

วันพระราหู (พุธกลางคืน)

สวัสดีคะ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันพระราหูทกุ ๆ ทาน ในเดือนนีด้ วง ชะตาของคุณนัน้ ขึน้ อยูก บั ไพยปิ ซีรปู ความสิน้ หวัง วิตกกังวล กับความไมแนนอน เมื่อไพยิปซีรูป The Moon ขึ้นในดวง ชะตา คุณอาจจะไดอะไรมายากกวาธรรมดา คือธรรมดาก็ ยากอยูแ ลว แตนี่ ยากกวาธรรมดาอีกหลายเทา ขอใหมคี วาม มานะ อดทนแลวปญหาของคุณที่มีอยูก็จะคอยๆ หมดไปนะคะ ในดานของ ความรักนั้น ชวงนี้คุณๆ ที่มีคูครองแลวจะมีแตเรื่องไมเปนเรื่องเขามา ทําให คุณเกิดปญหา มีปากเสียงกัน สวนคุณๆ ที่ยังเปนโสดก็จะมีมือที่สามเขามา ทําใหความรักของคุณกับคนรักตองเกิดปญหาและปญหาที่มีอยูแลวก็จะมี แตความรุนแรงมากขึ้น

วันพฤหัสบดี

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ ดวงชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูที่ไพยิปซีรูปเหรียญเบอร (10) เมื่อไพใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็หมายถึงคุณจะมีแตสิ่ง ดีๆเขามาในชีวิต ทําอะไรก็มีแตความสําเร็จ เงินทองไหลมา เทมา เพราะไพยปิ ซีรปู เหรียญเบอร (10) นัน้ จะสงผลตอดวง ชะตาของคุณมาก และสวนมากจะเนนไปในเรื่องของเงินๆ ทองๆ เทานั้น สวนความรัก คนเราเวลาดวงดี อะไรในชีวติ ก็พลอยดีไปดวย ขอเพียงคุณนัน้ มีความพอดีในการอยากได คุณก็จะมีความสุขกับชีวิตคะ

วันศุกร

สวัสดีคะ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันศุกรทกุ ๆ ทาน ในเดือนนี้ ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยูที่ไพยิปซีรูปไมเทาเบอร (8) เมื่อไพยิปซีนี้ เกิดขึน้ ในดวงชะตานัน้ ก็หมายถึงคุณนัน้ มีดวงทีด่ ใี นดานการ งาน พลังของไพยปิ ซีไมเทาเบอร (8) จะสงผลใหการงานของ คุณนั้นมีความราบรื่นและการเงินก็ดีขึ้น คุณจะไดกําไรงาม จากการคาขาย หรือถาคุณทํางานทัว่ ๆ ไป คุณก็จะไดเงินขึน้ มากกวาเดิมนะ คะ ในดานของความรักนัน้ คนโสดชวงนีอ้ าจะมีระหองระแหงกันบาง สาเหตุ ก็มาจากเรือ่ งหึงๆ หวงๆ กันนัน้ แหละ สวนคุณๆ ทีม่ คี คู รองแลว ความรักของ คุณและคูก็จะมีความสุขดีนะคะ ชวงดวงดีก็สงผลใหอะไรๆ ในชีวิตดีขึ้นคะ

วันเสาร

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันเสารทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ ดวง ชะตาของคุณนัน้ ขึน้ อยูก บั ไพยปิ ซีรปู ดาบเบอร (5) เมือ่ ไพใบ นีเ้ กิดขึน้ ในดวงชะตาของคุณนัน้ ก็หมายถึง ชีวติ ของคุณชวงนี้ จะมีปญ  หาในดานการงาน และกับคนรอบขางก็ตอ งระวังให มากๆ เชนกัน เรือ่ งไมเปนเรือ่ งจะนําปญหามาใหคณ ุ ตองเกิด มีปากเสียงกัน ชวงนี้จะพูดจะจาอะไรกับใครก็ตองคิดใหดีๆ กอนแลวคอยๆ วากันใหมนะคะ สวนความรักนั้นก็ควรระวังคําพูดเชนกัน ชวงนี้คุณและคน รักหรือคูครองจะเกิดปากเสียงตอกันงายมากๆ พูดอะไรนิด พูดอะไรหนอย ก็จะมีปญหากันตลอด ดีที่สุดคือสงบปากสงบคําหรือเดินหนีเทานั้น เมื่อใจ สงบแลวคอยกลับมาคุยกันใหมนะคะ


ÍÒËÒÃä·Â

made

“¤Ô´¶Ö§ºŒÒ¹.. ¤Ô´¶Ö§ Home”

ͺÍØ ‹ ¹ ·Ø ¡ ¤ÃÑ้ § ·Õ่ ¡ ÅÑ º ºŒ Ò ¹ ÍÔ่ Á àÍÁ¡Ñ º ÍÒËÒäÒÇ-ËÇÒ¹ Ẻä·Âæ At. HOME THAI RESTAURANT Shop 1-2, 299 Sussex Street Syney NSW 2000

Contact:

T: 02 9261 5058 E: info@homethai.com.au

Open Daily:

Lunch: 10am - 4pm Dinner: 5pm - 10pm


vr thai massage

editor: อาจารยดํา / photographer: special one

1.

ปวดสนเทา

2. ปวดสนเทาสวนใหญเกิดจากการเลนกีฬา การ ทํางานหนักหรือยืนนานๆ สาเหตุเกิดจากการกระ โดดหรือการขยับตัวผิดจังหวะหรือขยับตัวอยาง รวดเร็ว แลวทําใหกลามเนื้อนองหดตัวอยางฉับ พลัน ทําใหผงั ผืดและเสนเอ็นทีอ่ ยูใ นกลามเนือ้ เกิด การอักเสบ แลวมันสงผลใหเกิดความรูส กึ เจ็บทีส่ น เทา สวนบางคนทีส่ งสัยวา ถาเจ็บสนเทาแลวมันจะ มีความเกี่ยวโยงสะทอนกลับไปยังสวนตางๆ ของ รายกายหรือไม ซึง่ ในความเปนจริงแลวมันไมมผี ล ตรงนัน้ ระบบประสาทจะเกิดการสิน้ สุดหยุดตัว ไม สามารถ reex กลับไปสวนตางๆ ของรายกายได คนที่เจ็บสนเทาก็ไมตองตกใจในเรื่องนั้น

วิธีแกอาการเจ็บสนเทา

1. นวดคลายกลามเนื้อนอง ถาเกิดเรียนใน สไตลวัดโพธิ์ ใหนวดบริเวณเสน 1 ใน และ 2 ใน (ตามนิ้วของอาจารย) และนวดเสน 3 นอก นวด ขึน้ นวดลง 4-5 รอบ ถาจะใหดกี ใ็ ชนาํ้ มัน ยาหมอง หรือเคาเตอรเพนที่มีความรอนนวด โดยใหนวด ตามแนวเสนทั้ง 3 เสน ประมาณ 5-10 นาที

2. นวดเอ็นรอยหวาย กอนอื่นใหใชนํ้ามัน ทาไปที่บริเวณเอ็นรอยหวายกอน จากนั้นรูดลง ไปตามขอบเอ็นรอยหวายทั้งดานในและดานนอก แลวมานวดสนเทาโดยใชนิ้วโปงกดลงไป ดันไป ตามแนวของสนเทา ใหรอบๆ สน ประมาณ 3 – 5 นาที สวนตอมาคือกลางสนที่มีอาการเจ็บ ตรงนี้ ก็รีดลงไปตามสน โดยอาจจะใชมือหนึ่งประคอง ใตหลังเทาแลวใชมืออีกขางหนึ่งนวดเพื่อใหผูนวด นวดไดถนัดขึ้น การนวดแกอาการสนนี้ สามารถทําไดทุกวัน จนกวามันจะดีขนึ้ ซึง่ อาจจะใชเวลา 3-5 วัน แตถา จะใหไดผลดีทสี่ ดุ ควรจะใชผา ชุบนํา้ รอนแลวนํามา คลุมไวที่สนเทาประมาณ 3 – 5 นาที หรือจะเอา

3.

เทาที่เจ็บแชนํ้าอุนไวจนนํ้าเริ่มเย็น หลังจากนั้นจึง ทําการนวด วิธีนี้จะเปนวิธีที่ทําใหกลามเนื้อคลาย ตัวไดดี แตสาํ หรับบางคนทีม่ ลี กู ประคบ ลูกประคบ รอนนัน้ จะชวยคลายกลามเนือ้ ไดดยี งิ่ ขึน้ เนือ่ งจาก สมุนไพรทีอ่ ยูใ นลูกประคบจะเปนชวยคลายอาการ อักเสบและชวยนําความรอนใหกับสนเทา แตการ ใชจะตองวางใหนานกวาจุดอื่นเพราะสนมีความ หนาของหนังเทามากกวาสวนอื่นของรางกาย ลองเอาไปทําดูกันครับ ถาใครมีปญหาเคล็ด ขั ด ยอกก็ ส ามารถส ง คํ า ถามของท า นมาได ที่ เว็บไซตของ VR Thai Magazine แลวครั้งหนา อาจารยจะมาสอนวิธีแกอาการของปญหานั้นๆ ใหครับ

4.

5. 1. จุดที่เกิดอาการเจ็บสนเทา 2. กลามเนื้อนองและเอ็นรอยหวายเกิดการหดตัว 3. เสน 1 ใน และ 2 ใน 4. เสน 3 ใน 5. การรูดที่สนเทา

56


ทุกปัญหาเรื่องวีซ่า เราช่วยคุณได้ พวกเรา K&O TEAM พร้อมให้ค�าปรึกษาเสมอ

K&O

เชี่ยวชาญในการท�าวีซ่าทุกประเภท รวมทั้งวีซ่าคู่ครองทั้ง แต่งงาน, Defacto, Same sex partner ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 14 ปี ท�าให้มั่นใจได้ว่า เราพร้อมที่จะให้ค�าปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะความส�าเร็จของท่าน คือความภูมิใจของเรา K&O Team

พี่วรรณ

พี่ลี่

พี่สร

พี่วิน

Ms. Samatha Chen MARN 0964481

พี่จุ๋ม

น้องแนน

K&O Migration and Education Services Centre Suite 809,368 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Tel: 02- 9262-9244 Fax: 02- 9262-9242 Website: http://www.kointer.com, email: info@kointer.com Migration Agents Registration Number: 0005896

 เรียนภาษาต่อ Diploma  เรียนต่อ High School และ Foundation year  เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  สปอนเซอร์คุณพ่อและคุณแม่ท�า PR  ปรึกษา VISA นักเรียนและผู้ติดตาม  Partner VISA  PR Skills  PR แบบนายจ้างสปอนเซอร์ ISEC Education Services (Thailand)

3081/16 Piyarom Sport Club, Sukhumvit 101/1 Bangchak, Phakanong, Bangkok 10260, Thailand Tel. 66(2) 747-7141-2, Fax: 66(2) 747-6149 Website: http://www.iseceducation.com email: Kanya@iseceducation.com


vr soulmate editor:

แมหมอ

ชาวราศีมังกร ทานที่เกิดระหวาง 22 ธันวาคม ถึง 20 มกราคม

ในสมัยเด็ก ชาวราศีมงั กรมักจะออนแอ เจ็บปวยไดงา ยกวา เด็กชาวราศีอนื่ ๆ แตความเจ็บปวยเหลานีม้ กั สรางภูมคิ มุ กันให เขาตามวัย และชาวราศีนี้มักมีอายุยืนกวาชาวราศีอื่นๆ สวน มากชาวราศีนไี้ มวา หญิงหรือชาย จะมีผวิ ทีบ่ อบบาง แพงา ย ผิว อาจมีอาการผื่นคัน อาการแพ ผิวแตก เหงื่อออกมากผิดปกติ ผิวมีรูขุมขนใหญหรือเปนสิว มักเปนโรคกระเพาะเนื่องจาก อาหารแสลงและความทุกขทรมานใจเปนเรือ่ งธรรมดาสําหรับ เขา เขาเปนคนขีอ้ าย ออนหวานและอาจหัวดือ้ อยูบ า ง แตเปน ไปอยางออนโยน ดูเขาจะไมมีพิษมีภัยเลย เปนคนที่นาเชื่อถือ และไวใจได คุณจะไมคอยเจอชาวราศีนี้ชอบเขาไปยุงเกี่ยวกับ เรื่องของคนอื่น หรือชอบนินทาใคร หากแตไดรับอิทธิพลจาก ชาวราศีเมถุนหรือราศีมนี แลวก็อาจจะพูดมากบาง แตปกติเขา จะพอใจยุงกับเรื่องของตัวเองมากกวา เขาจะไมใหคําแนะนํา ใครโดยที่ไมมีใครขอรอง แตเมื่อไรที่คุณตองการความเห็น จากเขา เขาคือผูหนึ่งที่ใหคําปรึกษาที่ดเี ลิศและคุณก็จะรูสึก สบายใจขึ้นเมื่อไดคุยกับเขา

สําหรับหนุม ราศีมงั กร เขาเปนคนทีม่ ภี มู คิ มุ กันอยูล อ มรอบ

ตัวของเขา ขี้อาย แตแข็งแกรงและทนทาน เปนที่ชอบใจของ คนทัง้ หลาย แตกท็ ะเยอทะยานเหลือเกิน ดูๆ เขาจะชอบอยูค น เดียว แตก็ไมเชิงหรอก ในสวนลึกของเขา เขามีความตองการ อยางแรงกลาอยูเงียบๆ ที่จะใหคนประจบสอพลอ เขาชอบ ทําใหใครๆ สุขสมอิ่มอกอิ่มใจแทบจะลอยได โดยสวนตัวแลว เขาเปนคนที่โรแมนติกอยางมหาวายราย แตอิทธิพลจากดาว เสารตรึงอารมณความรูสึกของเขาไว เขาจึงซอนอารมณเหลา นั้นของเขาไวภายใตความเปนระเบียบวินัย ทาทางที่สุขุมสงบ เงียบและมีความสามารถและความตั้งใจจริง บางครั้งเขาจะ ปกปดความไมสมหวังดวยทาทีที่แข็งกระดาง บางครั้งอารมณ 58

ขันทีเ่ กิดขึน้ โดยคุณไมคาดฝนและไมเขาทาเขาทางของเขาก็จะทําใหคณ ุ ตกอกตกใจไดเหมือนกัน เมื่อยังหนุมๆ อยูเขาจะเปนคนที่เครงเครียด มาก และจะคอยๆ เครียดนอยลงตามวัยทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ และถาเขาเปน ชาวราศีมังกรแทๆ ขาจะเปนคนที่หนาออนที่สุดและกระฉับกระเฉง ยิ่งกวาคนอื่นๆ ในกลุม ชีวิตในวัยชราของคุณกับหนุมราศีอื่นๆ จะ ไมสดชื่นเทากับอยูกับหนุมราศีนี้เมื่อตอนหนุมๆ เขาจะไมคอยโรแมน ติกกับคุณสักเทาไหร แตเมื่อแกๆ กันแลว เขาอาจจะพาคุณไปดูดาว ที่เกาะรางหรือที่ทัชมาฮาลก็ได ในชวงอายุ 40-50 ป ขณะที่หนุมคน อื่นจะไมเหลียวและสนใจคุณมากเทาเขาอีกแลว หากคุณลงเอยกับ เขาดวยการแตงงาน ก็เปรียบเสมือนกับวาคุณไดกินของหวานหลัง อาหารนั้นเอง คุณไมตองกลัววาเขาจะไมซื่อสัตยตอคุณ โดยเฉพาะ อยางยิ่งเมื่อยังหนุมๆ พออายุมากขึ้น เขาอาจจะกอรอกอติกกับสาว อื่นเล็กนอย แตก็เชื่อใจเขาได เขาเปนคนที่วางใจไดในเรื่องนี้ยิ่งกวา ชาวราศีอื่นๆ ทั้งหมดเลย เพราะเขามีความผูกพันธกับครอบครัวเขา ไมมีใครมาแทนที่ครอบครัว ลูกๆ และคุณซึ่งเขาทุมเทใหมาตั้งแตยัง หนุมอยู จงอยาไดดูถูกแมของเขา หรือวาทําเมินเฉยกับพี่ชายของ เขา จงเตรียมตัวเปนกันเองและรักญาติพี่นองของเขาดวย แมวา พวกนั้นจะไมไดเปนคนนารักเอาซะเลย คุณอาจจะไปเจอหนุมชาว ราศีมังกรบางคนที่ตัดขาดกับญาติมิตรชนิดที่ไมตองมาเผาผีกันเลย ก็เพราะเขาถูกทํารายจิตใจอยางรุนแรงกอน ในฐานะที่เปนพอ เขา ก็จะเปนพอจริงๆ เขาจะอยูในฐานะผูนําของครอบครัว ไมวาจะทํา อะไรหรือไปไหนก็ตาม เขาตองการความเคารพนับถือและเชื่อฟงจาก ลูกๆ และจะยํา้ ความสําคัญของการทําอะไรตามตารางเวลาและความ มีระเบียบวินัย แลวเขาก็จะอุทิศตัวเองใหกับลูกๆ เขาเปนพอที่ไมคอย ทําใหเด็กเสียนิสยั เขาจะคอยควบคุมดูวา ลูกไปหาหมอฟนหรือเปลา ดู วาลูกทําการบานหรือยัง และจะมีการตีบา งหากจําเปน ดูเขาจะเปนคน เขมงวดสักหนอย แตมันจะเปนผลดีตอไปในภายหนา


สําหรับสาวราศีมงั กรจะมีอยูม ากมายหลายแบบ ไมมแี บบใดแบบหนึง่ ตายตัว

เธออาจจะเปนสาวแกๆ เชยๆ คนหนึ่ง หรือสาวเทาไฟ เตนรําเกง เธอจะเปน จุดเดนในสังคม ไมวาเธอจะเปนแบบไหน ทําอะไรอยู เธอเปนคนมีเสนหในตัว เอง ทาทายใหคุณชนะใจ เธอผูมีชั้นเชิงเหนือกวาคุณไดสําเร็จหากคุณฉลาด พอ ไมวาจะมีบุคคลิกเชนไร ภายใตมารยาหญิงและทาทีที่ขยันขันแข็งมีเหตุผล ของเธอ เธอมีเปาหมายอยางหนึ่งคือตองมีวิจารณญาณที่รอบคอบ เด็ดขาด ใน การเลือกคูครองที่เหมาะสม ผูซึ่งจะเปนคนสําคัญตอไปในภายภาคหนา ทําให เธอภาคภูมิใจและเปนพอที่ดีของลูกๆ สาวชาวราศีมังกรสวนมากที่มีการงานทํา ความรักมันเปนเรื่องรอง แตเรื่องแตงงานเปนเรื่องใหญสําหรับเธอ เพราะจุด หมายของสาวราศีนี้คือความมั่นคง ปลอดภัย ความมีอํานาจหนาที่ เธอมีความ ทะเยอทะยานสูง มีการวางแผนอยางระมัดระวัง นาประหลาดทีช่ าวราศีนจี้ าํ นวน มากมีความสามารถพิเศษทางศิลปะอยางมากมายผิดปกติ ลักษณะเดนทีส่ ดุ และ ดีที่สุดของสาวราศีมังกรก็คือ ความเปนธรรมชาติและทวงทีที่สงางาม หัวโบราณ และนิยมการทําอะไรตามแบบแผนประเพณีนิยม เธอดูจะมีอารมณสงบคงที่ยิ่ง กวาที่เธอเปนเสียอีก ออกจะยากถาจะใหเธอทําตัวสบายๆ กับเรื่องความรักของ เธอภายใตทาทีที่สงบเงียบของเธอ เธอมีความตองการการแสดงออกทางความ รักอยางมากมาย มากเกินกวาคนสวนใหญจะคาดถึง และเธอก็มักจะไมไดรับ อยางเพียงพอที่เธอตองการเลย คุณทําใหเธอรูสึกมั่นคง หากอยากไดเธอเปนคู ครอง ในดานความเปนแม ลูกๆ ของเธอจะไดรับการสอนใหทําตัวสุภาพกับญาติ และผูส งู อายุทงั้ เรียนรูก ารวางตัวอยางดีเยีย่ มอีกดวย เธอออกจะเขมงวดและขาด ความเห็นอกเห็นใจอยูบางหากลูกของเธอทําใหเธอผิดหวัง แตจะหลงไหลพอใจ ในความสําเร็จของลูกจนออกนอกหนา เธอมีเวลาใหลูกเสมอ เธอปรับตัวใหเขา กับลูกๆ ไดดีทีเดียว ฉบับนีเ้ ห็นจะตองลากันแคนกี้ อ นนะคะ เขียนไดแคราศีเดียว เพราะแฟนๆ หนังสือเขาติงมาวา แตละราศีเขียนนอยไปหนอย ฉบับนี้ก็เลย Bonus ในเต็ม อิม่ ไปเลย ไวฉบับหนาพบกับเรือ่ งราวของชาวราศีกมุ ภอยางจุใจกับแมหมอได ใน VR Soulmate นะคะ

Website


vr entertainment



Fast Five ซิ่งยกแกง แรงยกกวน วันที่เขาฉาย 2011-05-05 / แนวหนังแอ็คชั่น

ผูกํากับจัสติน ลิน / นักแสดงพอล วอลคเกอร, วิน ดีเซล, ดเวยน จอหนสัน นับแตที่ไบรอันและมีอา โทเร็ตโต (บรูวสเตอร) ชวยดอมใหพนจากการโดนควบคุมตัว พวกเขาซิ่งขามชายแดนเพื่อหลบ หนีทางการ บัดนี้ เมื่อยอนกลับมายังมุมถนนในรีโอ เดอ จาเนโร พวกเขาตองรับงานสุดทายเพื่ออิสรภาพ ขณะที่ทําการ รวบรวมบรรดานักซิ่งระดับตีนผี กลุมพันธมิตรที่ไมนามารวมกลุมดวยกันได รูดีวาโอกาสเดียวที่จะไดรับอิสรภาพ ก็คือ การเผชิญหนากับนักธุรกิจคอรัปชัน่ ทีต่ อ งการใหพวกเขาตาย แตหมอนัน่ ไมใชเพียงคนเดียวทีต่ ามลาพวกเขาอยู ลุค ฮ็อบบส เจาหนาที่หัวแข็ง (จอหนสัน) ทํางานไมเคยพลาดเปา เมื่อเขาไดรับมอบหมายใหตามลาตัวดอมและไบรอัน เขากับทีม จูโจมเปดฉากภารกิจโจมตีทุกวิถีทาง เพื่อจับตัวสองขาซิ่งใหได แตเมื่อคนของเขาทําบราซิลแทบแตก ฮ็อบบสไดเรียนรู วาเขาไมสามารถแยกคนดีออกจากคนเลวได บัดนี้ เขาตองพึ่งสัญชาตญาณตัวเองเทานั้นเพื่อไลเหยื่อใหจนมุม…กอนที่ จะมีคนอื่นถึงตัวพวกเขากอน

The Dilemma วันที่เขาฉาย 2011-05-14 / แนวหนังตลก, ดรามา

ผูก าํ กับรอน โฮเวิรด / นักแสดงวินซ วอหน, เควิน เจมส, เจนนิเฟอร คอนเนลลี, วิโนนา ไรเดอร, แชนนิง่ เททัม, ควีน ลาติฟาห เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสองหนุมเพื่อนรักอยาง หนุมโสด Ronny (Vince Vaughn) และแฮปปแฟมิลี่แมน Nick (Kevin James) ที่เรื่องยุงๆ ตองเกิดขึ้นเมื่อทั้งคูตองออกไปทํางานดวยกัน โดยที่ Ronny ก็พาแฟนสาว Beth (Jennifer Connelly) และ Nick พาภรรยาของเขา Geneva (Winona Ryder) ไปดวยซึ่งในระหวางที่ทํางานกันนั้น Ronny ก็ดัน ตาดีไปเห็น Geneva ภรรยาของเพือ่ นเดินหลบมุมเขาไปในสวนแหงหนึง่ และเมือ่ เขาตามไปดูกพ็ บ Geneva กําลังพลอด รักกับผูชายคนอื่นอยู!! Ronny เก็บความไมสบายใจกับภาพที่เห็นเอาไวและเริ่มสืบดูวา Geneva มีชายอื่นจริงมั้ย และ เมื่อ Ronny มั่นใจแลววา Geneva คบชูแนๆ และเขาจําเปนตองบอกให Nick ไดรับรูเรื่องนี้แตทวา Ronny กลับไมกลา และไมรูจะเริ่มพูดกับ Nick ยังไงดี ??….ภาวะกลืนไมเขาคายไมออกของหนุม Ronny ที่มีตอเพื่อนซี้ Nick จึงเกิดขึ้น

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides วันทีเ่ ขาฉาย 2011-05-19

แนวหนังแอ็คชัน่ , ผจญภัย, แฟนตาซี / ผูก าํ กับร็อบ มารแชล / นักแสดงจอหนนี่ เดปป, เพเนโลเป ครูซ, เอียน แมคเชน On Stranger Tides เปนนิยายของ Tim Powers ที่ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป 1988 เรื่องราวของการตามหานํ้าพุแหงวัย เยาวในตํานาน มีสวนผสมของมนตดําวูดู, ซอมบี้, ศาสตราจารยแขนเดียว และบรรดาผูคนในยุคโบราณที่เคยมีชีวิตอยู จริง เชน นักสํารวจชาวสเปน Juan Ponce de Leon และ “ไอเคราดํา” หรือ “Blackbeard” โจรสลัดที่นาสะพรึงกลัว

Priest นักบุญปศาจ วันที่เขาฉาย 2011-05-12

ผูกํากับScott Charles Stewart / นักแสดงPaul Bettany เรื่องราวของพระที่เปลี่ยนตัวเองมาเปนนักฆาแวมไพรหลังจากหลานสาวถูกลักพาตัวไป

X-Men: First Class วันที่เขาฉาย 2011-06-02 / แนวหนังแอ็คชั่น, ไซไฟ ผูกํากับ Matthew Vaughn / นักแสดงJames McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon X-Men: First Class นั้นเปนเรื่องราวของ จุดกําเนิดของเรื่องราวอันยาวนานของ X-Men เกี่ยวกับประวัติความเปนมา อันเปนความลับของโลก กอนที่บรรดามนุษยกลายพันธุจะกําเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ และเรื่องราวกอนที่ Charles Xavier และ Erik Lensherr จะกลายมาเปนชื่อ Professor X และ Magneto ซึ่งเปนเรื่องราวสมัยที่ทั้งคูยังไมมาเปนศัตรูคู อาฆาตกัน และเปนเพือ่ นสนิทกัน รวมถึงเปนสองคนแรกทีร่ บั รูแ ละสามารถควบคุมพลังการกลายพันธุข องตนเองได และ ยังทํางานรวมกันกับมนุษยกลายพันธุค นอืน่ ในการกําจัดศัตรูอยาง Armageddon อีกดวย และรวมถึงการเปดเผยสาเหตุ ที่ทําใหทั้ง Professor X และ Magneto เกิดความบาดหมางและกลายเปนศัตรูกันจนทุกวันนี้ 60


 Artist:

The Strokes

Artist:

James Blake Artist:

The Whitest Boy Alive



วงร็อคอเมริกนั สุดเจง กลับมาคืนฟอรมอีกครัง้ หลังจากหายไปนานเกือบ 5 ป ในอัลบั้มที่ 4 โดยใชชื่อวา Angles ซึ่งไดปลอยซิงเกิลแรกใหไดมา ลองฟงกันแลว Under Cover of Darkness ซึง่ ยังคงแนวเพลง Garage Rock Revival เหมือนเดิม ซาวนดนตรีและทวงทํานองที่แหวกแนวไมเหมือนใครจาก James Blake เด็กหนุมเกาะอังกฤษวัยเพียง 22 ปกับผลงานเพลงอัลบั้มแรกที่ ใชชื่อเดียวกับเขา James Blake ซึ่งไดเปดตัวไปแลว 2 ซิงเกิล Limit To Your Love และ The Wilhelm Scream ซึ่งกําลังไตชารตอยูใน ขณะนี้ นับวาเปนอีกอัลบั้มที่นาจับตามอง วงนองใหมจากเยอรมันทีฟ่ ง ชือ่ แลวอาจจะไมคนุ หู แตถา พูดถึง Erlend Oye จาก Kings of Convenience แลวหลายๆ คนทีช่ นื่ ชอบใน Acoustic Duo คงจะรูจ กั กันดี มาในวันนีไ้ ดฟอรมวงใหมภายใตชอื่ The Whitest Boy Alive ซึ่งนําเสนอดนตรีแบบ No Programmed Elements ปราศจากเสียงสังเคราะห ทําใหซาวนดนตรีมีความหนักและแนนแต แฝงไวดวยความเปนดนตรีรวมสมัยที่มีสไตล

www.dhammadelivery.com

เพื่อนๆ ทุกคนคงรูจักกับ พระมหาสมปองกันดีนะครับ ที่มีลีลาในการบรรยายธรรมที่นาสนใจ ไมนาเบื่อ ทําใหทุกคนสนใจในเรื่องธรรมะมากขึ้น เว็บไซตนี้เปนเว็บไซตที่เกี่ยวกับทานครับ มีทั้งบทบรรยาย ขอคิด คติ ของทานและยังมีตารางการบรรยายของทานดวย เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจก็คงไมควรพลาดนะครับ

www.tipfood.com

เว็บไซตนี้คงถูกใจใครหลายๆ คนอยางแนนอน เพราะหลังจากผมไดเขาไปเยี่ยมชม ผมยังอดใจไวไมไหว เลย เว็บไซตนี้พูดถึงเรื่องอาหารการกินลวนๆ ครับ มีทั้ง อาหารไทย อาหารเทศ หรือจะเปนอาหารคาว อาหารหวาน มีใหเลือกสรรมากมาย และทีน่ ยี่ งั เปนทีเ่ ปดสอนการทําอาหารใหแกผทู สี่ นใจ อีกทัง้ ยังมีสตู ร ลับอาหารประเภทตางๆ ใหไดไปฝกทํากันครับ

www.muangthai.com

เปนเว็บไซตทเี่ กีย่ วกับการทองเทีย่ วมีเรือ่ งราวตางๆมากมายทัง้ เรือ่ งอาหาร สถานทีท่ อ งเทีย่ ว โรงแรมทีพ่ กั รวมไปถึงยังมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่ทําใหเราสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อประหยัดเวลา และคาใชจายอีกดวย แถมยังมีเว็บบอรดใหแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเที่ยวที่นา สนใจ ซึ่งถือวาเว็บไซตนี้มีเนื้อหาเปนวาไรตี้ ผูชมที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตนี้ จะไดรับประโยชนมากมาย เลยทีเดียวครับ

61


DR BILL TA & ASSOCIATES (BDS) SYDNEY UNIVERSITY ESTABLISHED SINCE 1988 SERVICES:

HAY ST DENTAL CENTRE

¡‹Í¹

• ĔĭĖĒĄğğĝĻĦŞĸħġĿĄđĭđěŤĖĹġĬĹėė ļĝŞĸħĿĖĸħġĿĄđĭđěŤĖ<AI<F4?<:A • ĔĭĖĒĄğğĝğĮĄĸĔıĞĝ • ĀğĩėěŤĖĦĬĚĮĖěŤĖ • ěĩĄĦıěŤĖđşģĞMbb`ĻĖ$ćĭŀģĺĝă LEVEL 1, 92 HAY ST HAYMARKET HAYMARKET NSW 2000 TEL: (02) 9211 3809

ËÅѧ

àÃÒ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾»Ò¡áÅп˜¹ „¯‰†º•Ãœœ†¥œ©‰Š¥

¡‹Í¹

• ĩĴđěŤĖþĵđħİĖŶĵĖĒğģąěŤĖ • ēĩĖěŤĖĀĴđ • ĔĭĖĒĄğğĝĻĦŞěŤĖŶġĩĝ • ĸđİĖĔĮăĦĬđģĄĀġİĖİĄĩĞĵŞĻĄġş 6[\aTGbja • ĝıĸąşĮħĖşĮĔıĀŀ ĖļĔĞĻħşėğİĄĮğĻĖģĭĖĚĠħĭĦėđıĹġĬģĭĖĸĦĮğŢ CABRAMATTA

SHOP 6 76-80 JOHN ST CABRAMATTA NSW 2166 TEL: (02) 9724 0466

ËÅѧ


Presented Presented by Sponsored by Sponsored by by Presented by Sponsored by Presented Presented by Sponsored by Sponsored by by


vr classified

Tewa-Raksa

Facial & ThaiMassage

661-663 Suite 409, Level 4, Haymaket Hotel, George St, Sydney 2000 Tel. 0430-867-181 (Three), 0413-876-589 (Optus) t ¦´#PPLJOHt0QFOFWFSZEBZt

„o°µ„µ¦žª—„¨oµ¤ÁœºÊ°­³´„‹¤…œ…µµ‡°nµÅ®¨n˜¹Š®´œÅ¤nŗo ¥„Â…œÅ¤n…¹Êœžª—…o°«°„Š°Å¤nŗožª—«¸¦¬³žª—Á°ª®¨´Š¥°„®µ¥Ä‹ ˜·—…´—¥ºœœµœÇš¶Šµœ°¥¼n„´š¸É‡¨µ¥„¨oµ¤ÁœºÊ°nµÂ¨³‡°˜³‡¦·ª„o¤®¦º° ÁŠ¥Å¤nÁ˜È¤š¸ÉÁ¤ºÉ°¥œn°Š

3URPRWLRQ

œª—„o°µ„µ¦´ÉªÃ¤Š¦´¦·„µ¦¢¦¸°¸„‡¦¹ÉŠ´ÉªÃ¤Š ®¦º°Á¨º°„Áž}œ…´—®œoµœª—®œoµ—¼—­·ªÁ­¸Ê¥œðΜš¶Á¨Èš´ÊŠ»—œª—°Ã¦¤µ —oª¥„¨·Éœ¶´—˜µ¤›µ˜»Á—º°œÁ„·— Ú¦°„Á—º°œÁ„·—¨nªŠ®œoµ œª——oª¥®·œ ¶´—ž¦³‡—oª¥¨¼„ž¦³‡

¦´­°œœª—Åš¥œª—œÊ¶¤´œœª—®œoµž¦³‡„o°µ„µ¦Á¡ºÉ°Åž­¤´‡¦

C&T ACCOUNTING HOMELOAN SERVICES E<S9U<‰S-W BTK9W$Z=ERB9 _'GC_*;V Super E<S=E$XKT$T

Šµœ¦oµœœª—¨³­žµ°µ‹µ¦¥ržd¥µ¡´¦ °„oª˜µ ž¦³­„µ¦–r˜¦Š‹µ„ ­¤µ‡¤Â¡š¥rŸœÅš¥¨³—oµœ‡ªµ¤Šµ¤„ªnµže‡°¦r­—¼Â¨Ÿ·ª®œoµÁŸ¥Ÿ·ª ®œoµ„¦³‹nµŠÄ­‡¦´ÊŠ¦µ‡µ¡·Á«¬—oª¥Ÿ¨·˜£´–”rœ¶Á…oµ‹µ„ ¦´ÉŠÁ«­

T;

Suit 618/368 Sussex Street Sydney 0401069898, 0466477777

VR Promotion เพียงตัดคูปองดานลางนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ระบุกับรานที่รวมรายการ กอนวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

Lunch Special

Only $9.90 plus FREE Can of Drink

þíðđÚĆûĝċà 10%

ĕúĐĝĆäĐĞĆăčòÝĞċĘíě ÚĜęíĞùċûĘòüĞċò ĕ÷ĎûàòĢċÝĒôĆàòĎĞúċĕôĜòăĝĀòþí

at METCENTRE Only (Wynyard) *1Coupon per purchase Present this coupon to get this promotion Valid until 31/05/2011

309 Castlereagh St, Sydney NSW 2000 (Next to Asian grocery) el: 0404 748 376

Free Drink

_CYgO.ĂhOOTMTE`;R;lT+T;b6$fc6 7Oc=;Wh

* %TICS;c$/%TI%TMC[/%TIMC[`6*/ %;C+Ā;;lThDT/$ID_7WjDI/MOD9O6 _@WD*7S6'[=O*;Wh_@YgOES<_'EĂgO*6YgC

ThaiRiffic Noodle Bar @ Westfield Shopping Centre (CBD)

CapitalRestaurant Thai ¦Ø¿‘ƨº”¦ÂÔ®¿°¾§ ·Ó´¦²¡ 10%

21A Campbell St St., Haymarket Sydn Sydney (Thaitown)

*z»¤s£†œ¦‰Š¦º 1 s•¢ªs/1v‹/1v«Ÿy ™£‹‹§·ˆ¨y 31 –›’¤v“ šs‹§·

Booking: 9211 1130 Fax: 9211 8884 www.capitalthai.com.au

_L;

“E[+Eÿ*_EĂgO*

`GROTMTE+T;_6WDI”

þíðĊòðĎ 15% ăĢċĄüĊóäĐĞĆăčòÝĞċĘíě ÚĜęíĞùċûĘòüĞċò ĕúĐĝĆòĢċÝĒôĆàòĎĞúċĕôĜòăĝĀòþí Metcentre 273 George St. Sydney Tel: 02 9252 3708


Design stuDio Print Facility sign Works Digital centre

ฉีกรูปแบบเดิมๆ ด้วยเมนูตั้งโต๊ะ

New STyle

พพิมิเพศ์ Tษake!A!way Meใบnu 50,000

Full Colours

รับฟsรinี ess Bu d Car00 ใบ 1,0 ยายนนี้ เท่านั้น

จนถึง 30 กัน

ใหม่ !

บริการออกแบบ Website ราคาเริ่มต้นเพียง $350*

TANONG PRINTING *Condition apply

24 Kent Road Mascot NSW 2020 Phone (02) 9700 7005 Mobile 0411 128 070 Fax (02) 9700 7004 Email: info@tanongprinting.com.au www.tanongprinting.com.au


vr thai magazine issue 13  

vrthaimagazine issue 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you