Page 1

นิตยสาร รายเดือน issue 11 • March 2011

เปดบานสัมภาษณ กสญ. กอนครบวาระ แฟชั่นวันใสๆ กับนองศรันยา จตุจักร (ซิดนีย) Glebe Market ชวนไปชิมของดีราน HOME ฟรี


SUKI HEY HA Royalty Card

บัตรสะสมสุกี้

ครบ 20 ครั้ง ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ฉลองวั น แม ่ ป ี น ี ้ ดิ นีย - กรุงเทพ ฯ ซ  ศกนี้ ม ค า ฎ ก ร ก น อ ื เด ี้ จนถึงสิ้น ก ุ ส ม  ต แ ม ะส ส ง ตรง อ สําหรับผูที่มีคูป วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 4 ทุม

! ! ส า ก อ โ ย า ย ข ับฉลากตั๋วเครื่องบิน  จ

ฟรี 1 ครั้ง

6

บัตรสะสมสุกี้ 10 ครั้ง

Free

SUKI BUFFET $21

155

177

166

Sydney - Ba

.ค. 2010

จับบัตรคืนวันที่ 31 ธ

Name ....................................................

) ( Not Transferable ..................................

.......................................

Tel....................................................

.....................

.......................................

.......................................

.......................................

Email Address.............

.

.......................................

.......................................

.......................................

งบิน ชิงตั๋วเครื่อngkok

21A Campbell St., Haymarket Sydney (Thaitown) Booking: 9211 1130 Fax: 9211 8884 www.capitalthai.com.au Reservation: 9211 1130 Complementary a jug of coke for every 4 people 1


ข้าวหอมมะลิไทย ใส่ใจทุกคนในครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น

สินค้าที่คุณไว้วางใจได้ในเรื่องคุณภาพ และรสชาติอย่างแท้จริง Lion Brand คือความภาคภูมิใจของครอบครัว ต้นฉบับของความหอมละมุน ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานไหนๆ ก็ลงตัว 2 2

หาซื้อได้ที่ ร้านขายของชำเอเชียทั่วไป จัดจำหน่ายโดย BKK Australia Pty Ltd


3


CONTENT issue 1-31 March 2011

11 cover: ทานกงสุลใหญ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

vr calendar

18

58

8

42

vr society

10 46

vr on street

14 48

vr corner

16 52

vr wealth management

vr exclusive

18 54

vr horoscope

vr talk

22 56

vr soulmate

vr Q&A

26 58

vr intrend

28 59

vr poet

vr good fine day

34 60

vr entertainment

บทสัมภาษณทานกงสุลใหญ เผยทัศนคติใน การทํางานและชีวิตสวนตัวตลอดระยะเวลาที่ผานมา

vr world wine

36

vr beauty

38

vr photo

40

รูไดอยางไรวา ไวนเสียหรือเปลา

เทคนิคการถายภาพยอนแสง ภาค 2

ในเขต CBD ทีมงาน VR thai จะมีการเติมนิตยสาร อยางตอเนื่อง เพราะวาในเขต CBD พื้นที่ใน การวางนิตยสารคอนขางจํากัด ดังนั้นจุดในการวางนิตยสาร อาจจะเปลี่ยนแปลงโยกยายไดตาม ความเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางดานผูบริโภค เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย หลักของ Sposor อยางแทจริง... VR TEAM

vr thai massage

คุยกันกอนนวดกับอาจารยดํา ตํานานนวดแผนไทย

แฟชั่นสวยๆ ที่ Newcastle จากนองศรันยา ดรายเออร นิกรเทศ

48

vr ตีทายครัว

ชวนไปชิมจานเด็ด หมูกรอบผัดพริกขิง ที่ราน Home

ขโมยเขาบาน ทําไงกันดี

28

vr hang out

พาไปเที่ยวตลาดจตุจักร (ซิดนีย) Glebe Market

คลุกวงในสัมภาษณ The Star 6 เก็บบรรยากาศมาฝากกันกอนขึ้น Season ใหม

34

vr gadget

ติดตามไดที่: SYDNEY (CBD) รานรังผึ้ง T: 02 9211 2332 / ราน พรทิพย T: 02 9211 2208 / ราน Lucky Thai Sweet & Video T: 02 9212 4842 / รานแมเช็ง T: 02 9211 9193 /ราน Lucky Food Stores T: 02 9211 1763 / รานละมุน X-wing T: 04 3320 7866 / BKK Eastlakes Supermarket T: 02 9667 3938 / PT Mobile Technology T: 02 8668 5946 / SWS China town, Sydney T: 9212 7356 / Cherry@Sydney T: 02 9280 0142-3 / K Square Karaoke Lounge T: 02 9281 8833 / Student Agencies in Sydney CBD และอื่นๆ วัดพุทธรังษี (แอนนันเดลล) สถานกงสุลไทย ซิดนีย และสถานที่ราชการตางๆ Cabramatta ราน ก ไก Thai Grocery T: 04 0221 3472 / Dr. Su Surgery T: 02 9823 5803 / PT Mobile Technology T: 02 9724 5036 / MD Thai Video and Grocery Shop T: 9726-0022 / ราน เอเชียน อิมพีเรียล T: 02 9726 6889 Melbourne รานเพื่อน T: 03 9416 1520 Tangola Pty Ltd. T: 03 9588 1811 Brisbane วัดไทยพุทธาราม 1 Paradise, Forestdale


AUSTRALIA

Classic Clinical Skin care

ขาว เนียน ใส ภายใน 7 วัน โอกาสใหมของ ผิวเสีย หมองคล้ำ และริ้วรอย วันเวลาที่เพิ่มขึ้น สรางความเสียหายใหกับคอลลาเจนและความยืดหยุนของผิว ทำใหเกิดริ้วรอย ความหมองคล้ำ กระ ฝา และความไมเรียบเนียนใหกับผิว วิธีการดูแลผิวใหออนเยาวอยูเสมอ คืออะไร?

การดูแลผิวดวยเทคโนโลยีสมัยใหมแตดวยราคาที่คอนขางสูง และการพักฟนหลังทำทรีทเมนท จึงไมใชทุกคนที่พรอมรับมือกับวิธีนี้ Shelano คือคำตอบของการยอนเวลา สูผิวออนเยาวตลอดกาล

เพียงใช 2-3 ครั้งตอสัปดาห รูสึกไดถึง ผิวขาว เนียน ใส รูขุมขนกระชับริ้วรอย ลดลง ฝา กระ และจุดดางดำจางลงอยาง เห็นไดชัด เพียง 7 ครั้ง หลังการใช

Skin Lightening Programme Vitamin C

1

ซื้อถม แ

เขมขนดวยว�ตามินซ�และรกแกะ ชวยลบเลือน ร�้วรอย กระ ฝา รอยแผลเปนที่เกิดจากสิว รอยหมองคล้ำบนใบหนาและทั�วเร�อนราง เผยผิวขาวเนียนใส ภายใน 7 วัน (ราคาสอบถามไดที่ราน)

Bio-Hitox Nano Serum

อุดมดวยสารสกัดบร�สุทธิ์จากธรรมชาติ ชวยลดเลือนร�้วรอยและกระชับรูขุมขน อยางรวดเร�ว ทำใหผิวเร�ยบ เนียน แนน ตึง แลดูออนวัยตลอดกาล

1

ซื้อถม แ

Serum Gold Q10+

เซรั�มรกแกะผสมทองคำ พลังแหงทองคำทำงานรวมกับรกแกะ ชวยคืนความกระจางใสใหกับผิว เหมือนมีออรา (ราคาสอบถามไดที่ราน On special)

1

ซื้อถม แ

Skin Lightening Programme 100% Collagen

N’Cream Classic

Bio-Platinum No.1 Eye Gel All in 1

Bio-Hi Performance Advance

เขมขนดวยคอลลาเจนและกรดไฮยารูลอน ชวยบำรุงและฟ��นฟูสภาพผิวใหสดใส และเร�ยบเนียนเมื่อใชเปนประจำ ชวยลดเร�อนร�้วรอย และตอเติมรองลึก เผยผิว เนียนใส แบบไขปอก

คร�มรอบดวงตา เพ�ยงหนึ่งเดียว ที่ลดรอยหมองคล้ำ รอยเหี่ยวยน และถุงใตตาไปพรอมๆ กัน (ราคาพ�เศษ สอบถามไดที่ราน)

Detox Cream Q10+

อุดมดวยสารสกัดจากธรรมชาติ ขจัดสิ�งสกปรกใตผิวหนังอยางรวดเร�ว ชวยลดการอุดตัน ความมัน และสาเหตุ ที่เกิดจากสิว เผยผิวกระจางใส เนียน นุม นาสัมผัส

คร�มคอลลาเจนผสมรกแกะ เนื้อคร�ม ละเอียด บางเบาชวยลดเลือนร�้วรอย และคืนความชุมช�้น ออนโยนใหกับผิว อีกครั�ง ผิวสะอาด เนียนใส ดูสุขภาพดี

คร�มบำรุงชนิดเขมขนพ�เศษ ประสิทธิภาพสูง ในการลดร�้วรอย และกระชับรูขุมขน ซ�มซาบ ถึงชั�นใตผิวหนังอยางรวดเร�ว ไมเหนียวเหนอะหนะ (ราคาสอบถามไดที่ราน)

Bio-Placenta Extract

Shelano ขอแนะนำ ผลิตภัณฑอาหารผิวรกแกะ เขมขน 10,000 มก. แบบนวัตกรรมสุดพ�เศษ สำหรับชงดื่ม ชวยเผยผิว ขาว เนียน ใส และ เรงกระชับทั�วเร�อนราง

ผานการทดลองจากหองแล็บ Shelano โดยเฉพาะ และไดรับมาตรฐานการรับรองจากประเทศออสเตรเลีย สงทั่วประเทศ Australia และประเทศไทย แบบ Door to Door ภายใน 7 วัน

5


editor talk เดือนกุมภาพันธทผี่ า นมามีวนั สําคัญๆ หลายวันทีเดียว ถาถามเด็กวัยรุน เดีย๋ วนีว้ า เดือนกุมภาพันธมวี นั สําคัญอะไรบาง ก็จะไดรับคําตอบเหมือนกันหมดวา มีวันวาเลนไทนไง วันอื่นจําไมไดกันแลว ตอนเราเด็กๆไมเคยรูจักวันวาเลนไทน แลวก็จําไมไดวาเขามาเมืองไทยเมื่อใด รูสึกตัวอีกทีเขาก็ฮิตกันแลว เราจะนึกถึงตรุษจีนกอนเลยเพราะจะไดอั่งเปา จากผูใหญ ไดทานของอรอยๆ เชน ขนมเทียน ขนมเขง คอนไปปลายเดือนก็จะไดไปวัดเพราะเปนวันมาฆบูชา ซึ่ง เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึง่ เนือ่ งจากเปนวันทีร่ ะลึกถึงวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข ทามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญในพระพุทธศาสนา เราก็ไปตักบาตร ไปฟงพระธรรมเทศนา ไปเวียน เทียน เปนวันหยุดราชการวันหนึ่ง นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังไดประกาศใหวันมาฆบูชา เปน “วันกตัญูแหงชาติ” อีก ดวยนับตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา

ไตรภพ เฮงพูลธนา บรรณาธิการ

เดือนมีนาคมนี้ เห็นทีจะตองเปดฉากกันดวยงาน “ซิดนีย เกย - เลสเบี้ยน มารดิกราส” ซึ่งเปนงานรื่นเริงสนุกสนาน เต็มไปดวยสีสันและยิ่งใหญที่สุดของชาวซิดนีย โดยมีชาวสีรุงจากทั่วทุกมุมโลกมารวมงานปละหลายๆหมื่นคน เปน งานทีเ่ ปดใหชาวเกยไดมโี อกาสมาเปดตัว เปดใจ และเปนตัวของตัวเองมากทีส่ ดุ ไมใชเปนเพียงการเดินแสดงพลังหรือ เรียกรองความสนใจ แตเปนการแสดงออกทั้งความคิดสรางสรรค มารวมสนุก และเปนการพบปะสังสรรคกันประจํา ป งานนีก้ ลุม เกยไทยในซิดนียก ร็ ว มพลังกันอีกครัง้ แตครัง้ นีจ้ ะยิง่ ใหญขนึ้ ไปอีกเพราะนักแสดงจากทิฟฟานีโ่ ชวซงึ่ เปน คาบาเรตคณะแรกของประเทศไทย และเอเชีย - แปซิฟค จากพัทยาไดเดินทางมาผนึกกําลังรวมขบวนพาเหรดเกย ไทยโชวความยิ่งใหญและถือโอกาสโปรโมทการทองเที่ยวในประเทศไทยไปในตัว VR Thai เชนกันครับ ฉบับนี้เราเพิ่มภาษาอังกฤษในบางคอลัมนเพื่อใหไดเขาถึงทุกคนในครอบครัวทานอยางทั่วถึง ฉบับนี้เราจัดใหแฟนๆ ไดอาน VR Thai กันอยางคุมคา เราเริ่มกันกอนที่คอลัมนสุดฮิต ตีทายครัว ซึ่งทําเปน 2 ภาษา แลวจะเพิ่มไปที่คอลัมนอื่นๆ อยางตอเนื่องครับ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงในสวนของ VR Entertainment โดยเพิ่ม ขึ้นเปน 2 หนา มีเว็บไซตที่นาแวะเวียนและแนะนําเพลงฮอตออกใหม ในสวน VR Gadget ก็เพิ่มเปน 2 หนา ตาม request ของแฟนๆ นอกจากนี้ขอแนะนําคอลัมนนองใหม VR Thai Massage ซึ่งจะพูดถึงการนวดรักษา อาการ หรือผอนคลายอยางงายๆ โดยอาจารยดํา สวน VR Good Fine Day เราคุยกันถึงเรื่องกอลฟกันอีกทีครับ คุยกับ นายกสมาคมคนใหมและครูสอนกอลฟของสมาคม ขโมยเขาบานจะทํายังไงกันดี ใน Q&A station สําหรับ VR Hang Out เราชวนทานไปเดินเลนไมใกลไมไกลครับ ตลาด Glebe Market สวน VR On Street เราวิ่งไลตามสัมภาษณแฟนๆ VR อาหารสิ้นคิดของคุณเวลาออกไปทาน นอกบาน หรือตอนอยูในบานเปนยังไง ปดทายดวยแฟชั่นสวยๆจากนองศรัญยา สาวนอยนัยนตาชวนฝนลูกครึ่ง ไทยออสเตรเลียน รีบเปดอานกันไดเลยครับ พบกันใหมฉบับหนาครับ

“นกที่ตื่นเชาเทานั้นที่จะไดหนอน” 6


Photographer: Poochit Kiadmakaphon

Photographer: Sutinon Klangsupawipat

Fashion Editor: Ratchanok Jungkupahanawat

Deputy Editor: Prajak Akarathum

Graphic Designer Advisor: Saranya Huatsri

Search VR Thai Magazine on Facebook

Graphic Designer: Ketsarintorn

Sales & Maketing Manager: Nattakan Teppitak

VR Thai Magazine 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 Email: vrthaimagazine@gmail.com พิมพที่ Tanong Printing 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 Mobile: 04 3222 2378 Email: info@tanongprinting.com.au Accountant: Nawaporn Sriboonmak

Graphic Designer: Pichai Manupeeraphan

Art Director: Pongsak Thasanapong

Advisor: Jidapa Punnakris

Managing Director: Kris Punnakris

vr team

Advisor: Narongsak Chanmeesri, Dr.Somchai Thongsumrit, Thongbo Keawsathan


March

CALENDAR X 2- 13 March

Australian Film Festival

X 5 March time: 7.45pm to late

Venue: Ritz Cinema Randwick Price $8.00 to $13.00 Bookings: (02) 9399 5722 With the iconic Randwick Ritz Cinema as its’ screening HQ, the Australian Film m Festival opens on March 2 with a special screening of The Wedding Party, starring Josh Lawson, Isabel Lucas and Steve Bisley. Over the next 12 days be inspired by unreleased features, outdoor screenings, seminars and workshops, fringe events with Q & A’s by Australia’s best lmmakers, the Spot Food & Film street festival and the Australian Film Walk of Fame.

Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras Parade and Party

เทศกาลภาพยนตรออสเตรเลียจัดขึ้นที่ Randwick Ritz Cinema ซึ่งถือ เปนโรงภาพยนตรทใี่ ชจอระดับคุณภาพสูง โดยเทศกาลนีเ้ ริม่ วันที่ 2 มีนาคม 2554 ในวันแรกมีการฉายพิธีแตงงานของดาราดังๆ เชน Josh Lawson, Isabel Lucas และ Steve Bisley งานนี้จัดขึ้นรวมทั้งหมด 12 วัน ภายใน งานมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับผู ที่มารวมชมงาน การชมภาพยนตรกลางแจง การประชุม การอบรม การ ฉายภาพยนตรคุณภาพจากผูสรางหนังระดับตนของออสเตรเลียและหนัง อินดี้ โทรจองบัตรไดที่ (02) 9399 5722 บัตรราคา $8 - $13

จัดขึ้นที่ถนน Oxford และ Flinder เลยไปถึง Taylor Square โดยงานนี้สามารถ ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั้งในและตางประเทศใหเขามาที่ซิดนียไดเปนจํานวนมาก ปนี้จัดงานตรงกั บวั นที่ 5 มีนาคม 2554 ตั้ งแต เวลา 19.45 นาฬ ก า ในขบวน พาเหรดมี ช าวเกย แ ละชาวเลสเบี้ยนจากหลากหลายประเทศเขารวมเดินขบวน กัน แตละขบวนมีการแตงตัวประกวดประชันกันตามคอนเซ็ปตที่หลากหลาย มี การแตงขบวนรถ ประดับประดาดวยไฟสีใหนาสนใจ ดังนั้นงานนี้ถือเปนพาเหรด ที่มีสีสันมากอันดับตนๆ ของโลกที่ไมควรจะพลาดชม

เทศกาลภาพยนตรออสเตรเลีย

Venue: Oxford St & Flinder St, Taylor Square The Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras is an annual LGBT pride festival which attracts many tourists from all around Australia as well as overseas. It culminates in the world-famous Mardi Gras Parade. Featuring thousands of Parade participants marching and dancing their way up Oxford St. in outrageous oats and lavish costumes, the Sydney Mardi Gras Parade is an unforgettable experience. That’s only just the beginning though, with more than 15,000 people partying on at the iconic Mardi Gras Party.

งานพาเหรดชาวเกยและชาวเลสเบี้ยน

X 10 - 13 March time: 5:30-9:30pm

Taste of Sydney

Venue: Centennial Park Centennial Park will again play host to Sydney’s Ultimate Restaurant event,Taste of Sydney is the perfect recipe for gourmet glamour, entertaining and inspiration. Over 4 days, visitors will be able to create their ultimate degustation from some of Sydney’s nest restaurants while they sip, sample and graze their way through the festival. For more information or to purchase tickets go to the www.tasteofsydney.com

เทศกาลอาหาร ปนี้ซิดนียเปนเจาภาพในการจัดเทศกาลอาหารที่ Centennial Park เริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2554 ตลอด

4 วัน ภัตตาคารขึ้นชื่อตางๆ ในซิดนียจะทําอาหารขนาด sample มาขายในราคารประหยัด เพื่อใหผูเขารวมงานสามารถรับประทานอาหารกันอยางจุใจ นอกจาก นี้ภายในงานยังมีชิมไวน และพูดคุยใหความรูเกี่ยวกับไวน การสาธิตการทําอาหารจากเชฟชื่อดัง ดังนั้นงานนี้บอกไดเลยวา มาครบทั้งอาหารเลิศรส และไวนชั้นดี

X 11 - 13 March 2011

time: 10am - 4pm daily Golf Expo / Franchising Fair / Baby Boomers & Retirees Lifestyle Expo

Venue: Sydney Convention and Exhibition Centre @ Darling Harbour Entry is FREE to all visitors The Golf Expo offers a great day out for every golfer and offers everything golf under one roof. With thousands of golng products, tours and course information available, you will be able to experience the best all at one place. Co-located with the Baby Boomers & Retirees Lifestyle Expo and the Franchising Fair. More information: www.golfexpo.com.au

งานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับกีฬากอลฟที่ใหญที่สุดในรอบปของซิดนีย ซึ่งมีการนําเสนอสินคาที่ เกีย่ วของกับกอลฟทุกชนิดมาแสดงในงาน นอกจากนีย้ งั โปรแกรมทัวรและคอรสเรียนกอลฟตางๆ ดวย เรียกไดวา คุณมางานนีง้ านเดียวไดครบทุกอยาง นอกจากนีย้ ังมีงานแสดง Baby Boomers & Retirees Lifestyle Expo และ Franchising Fair ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ the Sydney Exhibition Centre ตัง้ แตวนั ที่ 11 ถึง 13 มีนาคม 2554 และสถานทีต่ อ ไปคือที่ Gold Coast ใน เดือนมิถนุ ายน และไปจบที่ Melbourne Exhibition Centre ในเดือนพฤศจิกายน งานนีเ้ ขาฟรี 8

X 28 March

time: 18:30 - 20:30 International Wine Series: North East Italy

Venue: The Oak Barrel The wines of North East Italy are amongst the nest in the world. The region is a melting pot of different cultures where native grape varieties rub shoulders with internationals. Tickets: $35 for members or $45 for non members. To book: events@oakbarrel.com.au or 02 9264 3022

เชิญเขาชมงานเทศกาลไวนของอิตาลีที่มาจากทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ที่ถือไดวาเปนแหลงปลูกไวนที่ขึ้นชื่อมาก ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ดวยองุนพันธุดั้งเดิมของที่นี่จึงทําให ไวนทผี่ ลิตออกมามีรสชาติทยี่ อดเยีย่ มและมีเอกลักษณเฉพาะ ตัว บัตรราคา $35 เหรียญ สําหรับสมาชิก และ $45 สําหรับ บุคคลทั่วไป


SYDNEY: (02) 8668 5946, Cabramatta: (02) 9724 5036

â͹à§Ô¹ $5 ·Ñé§ÊͧÊÒ¢Ò ÀÒÂã¹ 1-4 ªÁ.

พบกับสาขาใหม

ดานใน City Convenience Store   455 Pitt st. Sydney   Next to Gloria jean’s

ÃѺ»Å´ÅÍ¤Á×Ͷ×Í·Ø¡Ã؋¹ ÃѺŧÀÒÉÒ (·Ø¡ÀÒÉÒ) ·Ø¡Ã؋¹·Ø¡ÂÕèˌÍÃÍÃѺ䴌àÅ ÃѺ«‹ÍÁ Mobile µ¡¹íéÒ, äÁ‹ÁÕàÊÕ§, äÁ‹ÁÕÀÒ¾ ¨íÒ˹‹ÒÂÁ×Ͷ×ÍãËÁ‹áÅÐÁ×ÍÊͧÃÒ¤Ò‹ÍÁàÂÒǏ ÃѺºÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹´‹Ç¹Êً»ÃÐà·Èä·Â

Rung Pueng

Chat Thai

Pitt St C Bar

NEW!! บริการโอนเงิน

Japanese Gloria PT Mobile restaurant jean’s Technology

Campbell St

Inside City Convenience Store

ทัว่ โลกผาน Western Union สาขา Cabramatta No.1 Cabramatta Shopping Centre (AA)   Shop 18/43-47 Park Rd. Cabramatta  NSW 2166 (02) 9724 5036, 0421 827 281

Authorize Prepaid Dealer

สาขาใหม Sydney ดานใน City Convenience Store 455 Pitt st. Sydney NSW 2000

Next to Gloria jean’s (02) 8668 5946, 0415 702 902

9


vr society

เมื่อวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2554 สมเด็จพระ มหามุนีวงศ เจาอาวาสวัดราชบพิธฯ ประธาน คณะสงฆอันประกอบดวยพระเถระผูใหญหลาย รูปไดเดินทางมารวมเฉลิมฉลองการเลื่อนสมณะ ศักดิ์ของทานเจาคุณสมัย เจาอาวาสวัดปาพุทธ รังษี ลูเมียร ซึ่งไดเลื่อนชั้นจากพระราชลีลาภรณ เปนพระเทพลีลาภรณและยังมีเจาอาวาสวัดไทยที่ โอคแลนด นิวซีแลนด ไดเลื่อนชั้นจากเจาคุณชั้น สามัญเปนเจาคุณชั้นราชอีกดวย

ในงานนี้ศิษยานุศิษยของหลวงพอตางพรอมหนา พรอมตากันมารวมเฉลิมฉลองแสดงความยินดี และมาทํ า บุ ญ พร อ มทั้ ง ถื อ โอกาสมาเช็ ค ดู ใ ห แนใจวาทานเจาคุณสมัยอันเปนที่เคารพเลื่อมใส มีอาการดีขึ้นมากนอยเพียงใดหลังจากการเขารับ การผาตัดหัวใจแบบฉุกเฉิน เห็นทานเดินไปมาสั่ง งานสั่งการไดอยางกระฉับกระเฉงพากันโลงอก โลงใจไปตามกัน

นับเปนงานยิ่งใหญและเปนมงคลอยางยิ่งเพราะ สมเด็จพระมหามุนวี งศ ทานเปนสมเด็จลําดับสาม ในจํานวนสมเด็จ 8 รูป พระเถระผูใหญที่รวมเดิน ทางมาจากเมืองไทย มีตั้งแตเจาคุณพรหม เจา คุณธรรม เจาคุณเทพ

ชมรมอีสานเขียว เอย ชมรมพุทธ ผึ้งงานของนา เจี๊ยบ รังผึ้ง แหกันไปชวยงานใหสมกับสโลแกน ของทีม “งานวัดมีทไี่ หนเราจะไปทีน่ นั่ ” เฮียตงซอ เจี๊ยบคุมทีมไปทําบุญกันทั้งสามีภรรยา ใจบุญ กันจริงจริ้ง มินาละรานถึงขายดี ขายเปนเทนํ้า เททา สาธุ

พู ด ถึ ง เจ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ แม จ ะย า งเข า วั ย 84 แลวยังเดินทางและทํางานไดอยางไมรูจัก เหน็ดเหนื่อย ขาววาเดินทางไปรัฐทัสมาเนียเขา พบผูสําเร็จราชการแทน ควีนเอลิซาเบธที่ 2 และ นาง Cassy O’Connor Minister for Community Development สนทนาแลกเปลี่ยนให ขอคิด ทําเอารัฐมนตรี Cassy เกิดปตถิ งึ กับรองไห

หมอนี้ทานไดแตใดมา หมอปาอุย หมอกวยเตี๋ยว ครับพีน่ อ ง นี่กอ็ กี กลุม เกาะกันแนนเปนตังเม ดูไว ซะไผ เ ป น ไผ หมอนี้แหละชวยเลี้ยงชาวประชา ซิดนีย กวยเตี๋ยวไกลุงคม อรอยสุดๆ ในซิดนีย คน ชอบไปกระเซาลุงคมกันอยูเรื่อยใหเปดราน ยิ้ม ยิงฟนใสๆ ซื่อๆ ใหทุกคน “เปดก็เจง ใสเครื่อง เยอะไป”

อาว รับวัตถุมงคลกันไปตามระเบียบ รายหลังนั่น ถาวร บุญดาว มือตัดหญาวัดเจาประจํา ปดทอง หลังพระมาตลอด ทําไปเรื่อยๆ เถอะโยม เมียเรา จะไดสวยวันสวยคืน 10

และเมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ บริษทั การบินไทยได เชิญทูตทหารและผูชวยทูตทั้งสามเหลาจากกรุง แคนเบอรามาตีกอลฟเพื่อกระชับความสัมพันธ โดยมีนายกสมาคมกอลฟคนใหมหมาดๆ จรัล พรหมปญญา เปนผูดูแล

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ ทีผ่ า นมา บรรดาญาติสนิท มิตรสหายพากันไปรวมงานพิธีศพฝรั่งอารมณ ดี John Cassidy ที่ St Brendan’s Catholic Church แอนนัลเดลล หลังจากนั้นไดเคลื่อนยาย ศพไปยังสุสาน Wamberal Cemetery ที่ Wamberal ดาราตลกชือ่ ดัง โกะตี๋ จิม้ และแฮ็ค ชวนชืน่ บินตรงมารวมงานเห็นโกะตี๋และจิ้ม ชวนชื่น กอด พอและแมซึ่งชรามากๆ แลวรองไหโฮ กระจอก ขาวพลอยจะรองไปดวย หายโศกหายเศราโกะตี๋ และจิม้ จึงเลาใหฟง วา จอหนเปนคนเลีย้ งดูและสง เสียพอและแมซึ่งแกมากๆ แลวมาตลอด ตอไปก็ คงไมมีใครดูแลตอ คนดีก็จากไปไว เปนอยางนี้มา ตลอดสําหรับโลกใบนี้ เสร็จงานบินกลับไทยดวน ทั้งเซ็ทเพราะมีคิวจอรอ

Dai Le(ที่ 2 จากซาย) ผูสมัครรับเลือกตั้ง MP (Member of Parliament) ตัวเต็งของพรรค Liberal หัวแกวหัวแหวนของ Barry O’Farrell ที่จะลงชิงตําแหนงกับเสือเฒา Nick Lalich แหง พรรค Labour ในเขต Cabramatta ซึ่งเปนเขต ที่มี คนเอเชียสัญชาติออสเตรเลียน (Asian-born Australians) หนาแนนที่สุด ไตรภพ เฮงพูลธนา เจาของรายการวิทยุไทยอีสาน WOW FM 100.7 เชิญเธอไปออกรายการพรอมคุณหมอสมชัย ทอง สัมฤทธิ์ อดีต President ของ พรรค Unity ใน อดีต ผูครํ่าหวอดในวงการเมืองออสเตรเลีย เธอ เปนความหวังของคนเอเชียและมีสทิ ธิล์ นุ อยางมากๆ

3 DJ ดังจากสถานีวิทยุ SWR FM 99.9 คําแสน ดวงดาว และ บุญยิ่ง ทําดีอีกแลวหลังจากเปน หัวหอกทําการประชาสัมพันธรณรงคหาเงินชวย ผูประสพอุทกภัยนํ้าทวมที่ ควีนสแลนด โดย 18 องคกรชาวลาว จัดคอนเสิรตชวยนํ้าทวม ที่ Bonnyrigg Sports Club เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธที่ ผานมา ไดเงินสงไปชวยเรียบรอยแลว $15,000 ทําดี ทําดี ขอชื่นชม


คิดเอานะ ยามอยูทานเบาใจ ยามจากไปทาน อาลัยถึง หรือจะเลือก ยามอยูทานหนักใจ ยาม จากไปทานไลสงเปนโอวาทที่สมเด็จพระมหามุนี วงษพูดยํ้าแลวยํ้าอีกกับกระจอกขาวในงานวัดปา ลูเมียร นาจะนํามาใชกบั งานเลีย้ งอําลากงสุลใหญ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ และภริยาที่ชุมชนไทย ซึ่งประกอบดวยกลุมชมรม สมาคมของชาวไทย ในนครซิดนียหลากหลายกลุมไดรวมใจกันจัดขึ้น เมื่อคืนวันที่ 20 กุมภาพันธ ที่ Paddington RSL Club บรรยากาศเต็มไปดวยความประทับใจ มี ชาวไทยจํานวนมากไปรวมงานเลี้ยงสง เพื่อแสดง ความขอบคุณท่านกงสุลใหญที่ไดทุมเททํางานให กับชุมชนไทยในนครซิดนียมาตลอด 4 ปที่ผาน มา รวมทัง้ รวมแสดงความยินดีทที่ า นไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงทีส่ งู ขึน้ คือกลับไปเปนอธิบดีกรม เอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา

จะขาดพี่วิทยและนองๆทีมอีเด็นไปไมไดงานนี้ก็ เชนกัน กอนจากกันทานกงสุลใหญไดรองเพลง “หัวใจผูกกัน” เพื่อฝากไวกับคนไทยในซิดนีย เปนตัวแทนความทรงจําที่ดีๆ ตลอด 4 ปที่ผาน มา ทานกงสุลใหญมีหมายกําหนดการจะเดิน ทางกลับไปประจําการที่ประเทศไทย ในวันที่ 15 มีนาคม ศกนี้

นี่คือโชวสุดฮาของงาน สาวๆ นักเรียนกลุมนี้มีสิริ อายุรวมกันเฉียดๆ 350 ไดคุยกับปาศรีนักเรียน สาววัยกระเตาะซึง่ ถามีการตัดสินใหรางวัลกันแลว เธอตองไดแนนอน คุณขา ถารูว า ซาสแลวดังขนาด นี้ปาไมรอจน อายุ 72 หรอกคา ขึ้นเวทีตั้งแต 15 แลว โถ คุณปาเพิ่งนึกได

สามสาวที่เห็นบนเวทีนั่นเปนตัวประสานงานที่ดี มาก พี่เดียรเปนโฆษก ปฏิภาณไหวพริบสุดยอด ญาณี ก็ ญาณีเถอะ เจอเจเดียรแลวจะหนาว เจ เชอรี่เปนเหรัญญิกคอยจายขาวจายของวันงาน เดินเก็บเงินคาโตะจนขาขวิด งานไหนใหเจแก คุมเรื่องเงิน ไมมีกระเด็นกระดอน สวนเจโอ ขึ้น ไปครวญเพลง ทรายกับทะเล กระจอกขาวนึก วาเจตูบินตรงมารองเอง แตที่แนๆ สามเจรองไห กันกระจองอแงหมดรูปนางงามเมื่อเห็น คุณจอ จารุวัฒนรํ่าไห ทําเอาแขกทุกคนทํานบพังกัน เปนแถบๆ เปนภาพที่ประทับใจมาก นํ้าตาทวม ฟลอรเลยงานนี้

วันพฤหัสที่ 17 กุมภาพันธ ทีมงานเอเดน สํานักงาน ใหญ โดยมารคและนํ้าหวาน (ผูชวยผจก.) ไดเดิน ทางไปที่ บริษัท Love Is ยานทองหลอ กรุงเทพ เพื่อเขาพบแสตมปและตู 2 ศิลปนดังจากคาย Love Is ทีจ่ ะมาเลนคอนเสิรต ทีซ่ ดิ นีย เนือ่ งในวัน เกิดครบรอบ 6 ปของเอเดน สนง.ใหญซิดนีย เพื่อ พูดคุยและปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับคอนเสิรตที่ จะเกิดขึน้ ในวันอาทิตยที่ 27 มีนาคม นี้ หากสนใจ ที่จะซื้อบัตร ติดตอไดที่ ออฟฟศเอเดน ซิดนีย 02 9212 4891 บัตรราคาพิเศษนักเรียนเอเดน แค 25 เหรียญเทานั้น

สมาคมกอลฟไทยแหงออสเตรเลียไดนายกสมาคม คนใหมแลวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ที่ผานมา จรัล พรหมปญญา ชนะดวคะแนนเสียงทวมทนโดย ไมตองออกแรงเพราะไมมีใครกลาลงสมัครดวย เนื่องจากทุกคนลงความเห็นวาไมมีใครเหมาะสม กวานี้อีกแลว กระจอกขาวไดยินเสียงใครบางคน รําพึงรําพันมากับสายลม อาตมาเห็นทาจะตอง เหนือ่ ยอีกแลว ในงานนีท้ างสมาคมฯ ไดมอบโลห ใหกบั หนวยงานราชการเพือ่ เปนการขอบคุณทีใ่ ห ความชวยเหลือดวยดีมาตลอด

เจอหนาพี่จอย สเตลลา ในงานเธอโอดครวญวา กลุมใจจัง เดินไปไหนก็มีแตคนคิดวา จอยแปลง เพศมา ไมใชผูหญิงแท เอาใชก็ใช ขี้เกียจตามแก เทหไปอีกอยาง สงสัยระยะนี้อยูกับสาวประเภท สองมากไป ก็ตองเตรียมงานใกลชิดกับพวกเขา นี่คะ ไหนจะงานประกวด Miss Asian Queen Pageant 2011 ไหนจะตองไปชวยประสานงาน คณะทิฟฟานีท่ จี่ ะมาเดินในงาน มารดกิ ราส วาแต มีตั๋วไปชมงานกันแลวยังคะ เธอหยอด

มีขา วดีฝากมาบอกแฟนๆ VR วาตอนนีเ้ ปนโอกาส ดีใครตองการเรียนรูเรื่องของการซื้อขายอัตรา แลกเปลี่ยนเงิน หรือ Forex ทาง Super Smart Plans มีการสอนแบบตัวตอตัว (ติวเขม) เพือ่ เอาใจ นักเลนหุนหรือนักเก็งกําไรโดยไมมีคาใชจายใดๆ แน สวยก็สวย ใจดีอีกตางหาก จะเปดใหเรียนฟรี ตั้งแตวันนี้จนถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้ เทานั้น รีบโทรไปจองที่กันกอนเพื่อประกันความผิดหวัง 9114 6667 หรือ 9114 6886

เอา เอากันใหเห็นจะๆ ใครๆ ก็ชอบถามหาพี่ นิตย ตั๋วถูก จนจะกลายเปนนามสกุลจริงๆ ไป แลว กระจอกขาวตองมานั่งอธิบายวาหนาตาเจ เปนยังไง ก็สวยๆ อยางในรูปนี่แหละ เจอหนา เจวนั กอน โอดกับกระจอกขาววา ชือ่ ดิฉนั เนือง นิตย ชุมชื่น เจาคะ อยากไดตั๋วถูกก็โทรไปหาพี่ นิตยไดที่ Boomerang 9267 0931 อีกเบอรก็ 0432 432 385 Optus พี่นิตยมีโปรโมชั่นประจํา ยัง..เจแกยังรวยไมพอเปดศูนยแนะแนวการศึกษา ตออีก Master Education อยู Level 1, 241 Castlereagh Street ถาไมมีเวลานั่งนับเงินจะ เรียกกระจอกขาวไปชวยนั่งนับก็เรียกไดรับรอง ไมอมถาไมเผลอ แฮม

11


12 122


13


vr on street

editor: gibb / photographer: special one

ÍÒËÒÃÊÔ鹤Դ....ÂÍ´¹ÔÂÁ

½¹

- ถาเกิดอยูบานจะ ชอบทํากะเพรากินกับขาว สวยรอนๆ คือคิดอะไรไม ออกทํากะเพรากินไวกอน เลย เพราะรูส กึ วามันทํางาย ดี แตถาออกไปกินขาวขาง นอกจะไมสงั่ กะเพรา เพราะ ว า เราทํ า เองได ส ว นเมนู นอกบานสวนใหญจะกินผัด ไทกุง คะ ไมชอบกินไกกนิ หมู ชอบกินอาหารทะเล

14

ä»Ã

- อาหารสิ้นคิดของ ผมคือขาวไขเจียวครับเด็ด สุด บางครัง้ อาจจะทําเปนไข เจียวกุง บาง กินกับซอสพริก แต ที เ ด็ ด ของผมคื อ ไข จ ะ ตองไมคอยสุกถึงจะอรอย ส ว นนอกบ า นที่ สั่ ง บ อ ยๆ คือผัดไทไก ของรานสตางค ครับ ผมไปกินบอยเพราะผม ทําเองไมอรอยครับ

áÍŒ - อาหารทีท่ าํ กินบอยๆ ¨ŽÒ

คือสุกี้คะ จะใสพวกผัก เห็ด เข็มทอง เตาหูคือวามันทํา ง า ยที่ สุ ด แล ว ใส ทุ ก อย า ง รวมๆ กั น กิ น กั บ นํ้ า จิ้ ม สุ กี้ ก็โอเคแลว ถาออกไปนอก บานจะสัง่ กะเพราทะเลราด ขาวเปนอันจบไมตองคิดไร มากคะ กินรานไหนก็ได

- เมนูประจําของจา ตองมามาตมยําเลยคะ แค ตมนํ้าใสหมอใสลุกชิ้นอะไร แบบนี้ ไม ต  อ งมี สู ต รเด็ ด อะไรแคมามาซองธรรมดา นี่ แ หละค ะ กิ น ประมาณ อาทิ ต ย ล ะ 2 ครั้ ง ถ า ได ออกไปกิ น นอกบ า นชอบ กินซูชิคะ มันงายๆ ดีไมตอง รอนาน

¾Ñ·

- แกงเขียวหวาน ค ะจะทํากินบ อยมาก แต จะซื้ อ เป น พวกเครื่ อ งแกง เขียวหวานมาทําใสไก ใส ตับ และตองใสใบโหระพา ดวยเพราะชอบกิน กลิ่นมัน จะหอมๆ ดี กินกับขนมจีนนี่ เด็ดมาก แตเวลาไปกินขาว นอกบานจะชอบสั่งยําปลา ดุ ก ฟู เพราะเป น คนชอบ อาหารพวกยําๆ อะคะ


¼Öé§

- มามาตมยํากุงแบบ ซองคะ อาหารสิน้ คิดของผึง้ คือไมตอ งใสอะไรเลยแคเอา มามาตมกับนํ้ารอนเปนอัน จบเรียกวาสิ้นคิดจริงๆ กิน อาทิตยละประมาณ 2-3 วัน คะ สวนนอกบานจะสั่งผัด กะเพราะหมูสบั ไขดาวชอบ กินของรานสุขใจคะ

ãËÁ‹

- ถาคิดอะไรไม ออกก็ จ ะกิ น มาม า ค ะ วิ ธี การงายๆ เลยคือตมนํ้าแลว เอาใสไมโครเวฟเสร็จแลวก็ กินไดเลยแตจะชอบกินเสน นิ่มๆ คะ อาหารนอกบาน ก็ ไ ม พ  น กะเพราหมู ก รอบ ไขดาวคะ ชอบกินของชน สยามเพราะถูกดีคะ

¹Ô¡¡Õé

- อยูบานเวลา ทําอาหารกินไมพนกะเพรา ไกไขดาวคะ มันงายดี แลว ก็สิ้นคิดสุดๆ แคเอาหมูมา สับๆ ผัดกับใบกะเพราก็ได กินแลว ถาไปกินนอกบาน ก็ชอบสัง่ กะเพราเหมือนเดิม ชอบของไทนาทาวนเพราะ เราเสิรฟอยูที่นั่นคะ

áÁ¹ - อาหารสิน้ คิดของ àÁ

ผมกะเพราไกครับ เพราะ เปนเมนูที่ทํางายสุด สวน อาหารสิ้นคิดนอกบานตอง Hungry Jack ครับ ผมชอบ กิ น ชี ส เบอร เ กอร เพราะ ถูก อรอย อิ่ม และเติมนํ้า ฟรีไดดวย

- ถาตองทําอาหาร ที่บานจะทําแซนวิชคะ เปน แซนวิชนํ้าพริกเผาหมูหยอง มันงายดีไมตองมีวีการทํา หรือปรุงเยอะ เพราะเปนคน ทํากับขาวไมเปนเลย สวน อาหารนอกบ า นคื อ จะกิ น อะไรก็ไดกินตามเพื่อนใคร พาไปไหน กิ น อะไรก็ กิ น ตามเคาไปเลยอันนี้สิ้นคิด จริงๆ คะ

15


vr corner Joy Stellar, J.P 184680 Migration Agent Registration No. 0103611 หากมีคําถามเรื่องวีซา Stellar มีคําตอบ E-mail: visa@stellaraustralia.com

ตอบตรงจุด แตอาจไมตรงใจ สวัสดีคะ ทานผูอ า นชวงนีง้ านมันพันรอบตัว ทัง้ งาน ราษฎรและงานหลวงยุง จน “ เจ็บหัว” ไปหมดแลว ภาษาลาวคําวาเจ็บหัว ก็คือปวดหัวนั่นแหละคะ วันกอนนั่งคุยกับเจ เจาของรานขายของชํา ชาว ลาวทานหนึ่ง ยานแคบบารามาตา แกบนใหฟง วา เจ็บหัวไปหมดแลวคุณจอย ชวงนี้ยอดขายไม พุงเหมือนปกอนๆ คนไมคอยมีกะตัง มาจับจาย ใชสอยเหมือนเมื่อกอน เฮอ! เบื่อแทนอ! ตอนแรก ฟงแลวก็คิดวาเจแกไปโดนใครทุบหัวมา แตตอน หลั ง ก็ เ ดาเอาว า แกคงแค ป วดหั ว มากกว า พอกลับมาก็เลยมาเช็คกับ Talking Dic ทีอ่ อฟฟต เพือ่ ความแนใจวา เจ็บหัวในภาษาลาว ก็คอื “ปวด หัว” ภาษาไทยนัน้ เอง สวนทอลคกิง้ ดิก ภาษาลาว ทีใ่ ชอยูก ค็ อื พนักงานชาวลาว สาขาแคบบรามาตา นั่นแหละคะ กดถามคําศัพทภาษาลาวไดตลอด ฉบับนี้คุณบอกอ ไมยอมใหหยุดเขียน ไมวาจะเจ็บ หัว อยางไรก็ตาม อยางนอยตองคอยตอบคําถาม เรือ่ งวีซา ใหทา น ผูอ า น VR ทีถ่ ามเขามาทาง Email กันอยางลนหลาม ขอทยอยตอบคําถามก็แลวกัน นะคะ หากเรือ่ งไหนมีประโยชนกบั ทานผูอ า นสวน ใหญก็จะตอบทางคอลัมนนี้ บางเรื่องปนเรื่องสวน ตั๊ว สวนตัว ก็จะตอบทาง Email ก็แลวกันนะคะ Email จากทานผูอ า นทีใ่ ชชอื่ วานอง “สบายดี” ชือ่ เกดี แตตอนนี้ไมสบายดีเรื่องวีซาสักเทาไหร ลอง มาติดตามคําถามกันดูคะ

ถึงพี่จอย Stellar ขอสอบถามเรื่ อ งการทํ า วี ซ  า มาเรี ย นต อ ที่ ออสเตรเลียคะ คือชวงกอนนั้น 1 ปที่ผานมา ได ยื่นทําเรื่องมาเรียนที่ออสเตรเลีย โดยยื่นวีซา 2 ปครึ่ง มีแฟนติดตามลงเรียนภาษาที่ academe และ dip ที่ central คะ แลว visa ไมผาน เพราะ สัมภาษณไมผาน ครั้งที่สองเปลี่ยนมาเรียน TAFE และ dip ที่เดิม แตก็ไมผาน ดวยเหตุผลที่ไมผาน สัมภาษณอยางเดียว เชนกัน อยากจะเรียนถามพี่จอยวาถาหนูสนใจเรียนคอรส ภาษา + ปริญญาตรี และใหแฟนติดตามไปดวยจะ โอกาสผานไหมคะ เพราะมีนองที่อยูที่นั่นบอกวา อานเจอในหนังสือ VR Thai เรียนคอรสปริญญา ตรี สามารถผานในเวลาแค 3 วัน แลวกรณีหนูทไี่ ม เคยผานมาแลวสองรอบ ถาทําเรื่องไปตอปริญญา ตรีจะมีแนวโนมอยางไรบางคะ แลวถามีโอกาสสูง 16

อยากจะทราบเรือ่ งคาใชจา ยของภาษา + ปริญญา ตรี สามารถจาย Deposit กอนไดไหมคะ ชวย แนะนําดวยคะ มีคาใชจายอะไรบาง และมีคาดํา เนินการใหมคะ ยังไงรบกวนชวยตอบกลับดวยนะ คะ ถามีโอกาสสูง หนูพรอมดําเนินเรื่องทันทีคะ เพราะเอกสารพรอมแลวคะ ถาตองการเอกสาร อะไรเพิม่ เติม รบกวนติดตอกลับทีเ่ มลนดี้ ว ยนะคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ ก็จริงอยูคะ ที่การยื่นเรื่องวีซาของระดับ

มุกนีเ้ ริม่ จะแปกแลวคะ เริม่ เข็ดไปตามๆ กัน ทัง้ อิมฯ และทั้งมหาวิทยาลัย เอาเขาจริงๆ พอไดวีซาแลว ก็เปลี่ยนเปนคอรสถูกๆ กันเปนแถว โดยเฉพาะ นักเรียนจากทาง Middle East ทั้งหลาย คนไทย ก็เห็นมีเยอะเหมือนกันที่ทําอยางนี้ อยากแนะนําให นอง “สบายดี” ยืดเวลาเตรียม ตัวออกไปอีกหนอย จะไดมีเวลาหาขอมูล เกี่ยว กับหลักสูตรปริญญาตรีที่นองกําลังจะสมัครเรียน เพราะอยางไรก็ตามทางสถานทูตคงเรียกนองไป สัมภาษณอีกแนๆ แลวคราวนี้หากตอบคําถาม เกีย่ วกับหลักสูตรทีล่ งทะเบียนไปไมได รูแ ตวา เปน ป.ตรี แถมจายแคเงินดาวนไปนิดเดียวอีก ดูไมคอ ย นาเชื่อเทาไรนัก อย า งไรก็ ต ามลองนั่ ง ทบทวนดู ดี ๆ ว า ตนเอง ตองการจะมาเรียนตอจริงหรือไม หากเรื่องเรียน เปนเหตุผลรอง ก็คอนขางจะยากที่ใครจะชวยให นองมาได และในทางกลับกันหากนองตั้งใจจะ มาเรียนเปนเหตุผลหลักเพื่อ อนาคตที่ดีขึ้น เพื่อ เพิ่มพูนความรู และคุณสมบัติของตนเอง และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ ถาหาจะหาประสบการณจาก การทํางานไปดวย และหาคาขนมเล็ก ๆ นอย ๆ จากการทํางาน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ก็เปนเรื่องที่ ดี แตไมใชทํางานแบบลืมตาย ทั้งเชาสายบายเย็น จนไมมเี วลาไปเรียน แตถา หากตัง้ ใจจะมาเรียนจริง การขอวีซานักเรียนก็ไมใชเรื่องยาก หาก นอง “สบายดี” ไดวีซานักเรียนประเภท 573 Assessment Level 1 เพื่อที่จะมาเรียนระดับ มหาวิทยาลัยแลวละก็ ผูติดตามของนองก็จะมี โอกาสทํางานไดเต็มเวลา โดยไมมีขอจํากัดเรื่อง ชั่วโมง เห็นไหมวาดีกวากันเยอะเลย อยากให อ  า นคํ า ตอบของพี่ แ ล ว นํา ไปพิ จ ารณา ไตรตรองดูอีกทีวาอะไร คือเสนทางไปสูอนาคต ของเรา มองไปขางหนาทอดสายตาออกไปไกล ๆ แลวพยายามมองใหเห็นภาพอนาคตของตนเองวา ตองการใหตนเองยืนอยูที่จุดไหน อนาคตที่ดีเปน สิ่งที่สรางไดดวยตัวเราเองคะ หากคําตอบของพี่ไมตรงใจ นอง “สบายดี” ก็ ขอโทษที เพราะพี่ชอบตอบแบบตรงจุด และไม อยากใหนองตองเสียเวลา และเสียโอกาส รวมทั้ง เสียเงินทองไปอีกครั้งคะ ดวยรัก และหวังดีนะคะ

มหาวิทยาลัยนั้น ทางอิมฯ จะคอนขางใหสิทธิ พิเศษ พิจารณาวีซาโดยลัดคิวใหกอน สวนใหญ แลวไมเกิน 3 วันก็ไดแลว บางกรณีที่มีผลตรวจ รางกายพรอมแลว พอยื่นวีซาออนไลนตอนเชา ไมเกิน 24 ชม.ก็ไดวีซาแลว และที่สําคัญไมตองใช หลักฐานอะไรมากมาย หลักฐานการเงินก็ไมเคย ตองโชว เพราะอิมฯ คอนขางแนใจวา หากมีเงิน จายคาเทอมปละเกือบ 2 หมืน่ เหรียญเพือ่ เขาเรียน มหาวิทยาลัยได ก็คงจะมีเงินมาเรียนตอทีน่ ไี่ ดโดย ไมเดือดรอน และอีกอยาง คือ ถาทางมหาวิทยาลัย ตอบรับเขาเรียนแลว ยอมหมายถึง หลักฐานเรื่อง ประวั ติ ก ารศึ ก ษาย อ มมี ก ารตรวจสอบมาแล ว ทางอิมฯ ก็ลดขั้นตอนการตรวจเช็คลงไป ทําให อนุมัติวีซาไดรวดเร็วทันใจ ไมตองคิดเยอะ ในกรณีของนอง “สบายดี” ที่ถูกปฏิเสธวีซาใน ระดับ ภาษา + Diploma มาถึง 2 ครั้งติดๆ กัน แลวตองการจะยื่นใหมอีกครั้งภายในเร็ววันนั้น ยอมไมเปนผลดี คาวีซา $550 จะเสียไปเปลา ๆ คิดดี ๆ เตรียมตัวใหพรอม ถึงแมจะเปลี่ยนแนว เปน ภาษา + ป.ตรี ก็ตาม แถมยังมีแฟนเปนผู ติดตามอีกคน อยาลืมวาในการสัมภาษณในครั้ง กอนๆ เหตุผลที่เคยกลาวอางไป จะถูกบันทึกและ นํามาพิจารณา ในครั้งตอๆ ไปดวยคะ ในการยื่นเปนครั้งที่ 3 คราวนี้ คอนขางแนใจเลย วา นอง “สบายดี” จะตองถูกเชิญไปสัมภาษณอีก และคําถามแรกที่จะถูกถาม คือ ทําไม 2 ครั้งกอน อยากเรียนแคภาษา + Diploma แลวมาคราวนี้ ทําไมถึงเปลี่ยนเปน ป.ตรี แทนทางอิมฯ ยอมมอง ออกคะ วามาแนวนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ และไมอยากโชวหลักฐานการเงินเปนแนแท รวม ทั้ง การที่ขอจาย แคเงินดาวน นอยๆ ผอนนานๆ จายแคคา Deposit มหาวิทยาลัยไวกอน เพื่อให ไดยื่นวีซาแบบ 573 แลวคอยมาเปลี่ยนทีหลังนัน้ พบกันใหมฉบับหนาคะ


 าน งาน ร บ ั ก บ พ a n ใน

a m m i N

เฟอรนิเจอร ไทย ความงดงามที่ ไมเหมือนใคร โดยฝมือชางไทย พรอมมอบใหคุณที่ซิดนีย

1

st

Y R A S R E V I N N AN O I T A R B E L CE

กติกางายๆ เพียงคุณกด Like NIMMA จาก FACEBOOK.COM/NIMMAAN HOME DECOR Fan Page รับ VOUCHER มูลคา $50.- จํ AN คุณก็มีสิทธิรวมลุนจับฉลาก จับฉลากวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554านวน 10 รางวัลทันที รายชื่อผูโชคดีไดรับ GIFT VOUCHE ที่รานนิมมาน และประกาศ R ทางหนาเฟซบุคในวันเดียวกัน

372 Pacic Highway CROWS NEST

นิิมมานเป เปดตลอด 24 ชั่วโมง ที่

facebook.com/nimmaan

สามารถเลือกชมสินคา ของขวัญแฮนดเมด ของฝากเจานายจากเมืองไทย (ที่คุณเคยเล็งไวแตขนกลับมาไม ไดเพราะ เปนสินคาประเภทไม) ของแตงบาน รานอาหาร สปา รานนวดไทย ออฟฟศ สินคาหลากหลายสไตลหาไดที่นี่

จันทร By Appointment สามารถโทรนัดหมายลวงหนาได (ตรงขาม Crows Nest Post Ofce) บริการที่จอดรถหลังรานฟรี อังคาร-ศุกร 11am-6pm www.nimmaan.com.au P 9966 0051 F 9966 0061 M 0404 88 99 88 เสาร-อาทิตย 10am-4pm info@nimmaan.com.au 17


vr exclusive editor: P’Noi

The star ¤Œ¹¿‡Ò¤ÇŒÒ´ÒÇ เปนการประกวดรองเพลง Singing Contest ในแนวเรียลลิตโี้ ชว จัดทําโดยบริษทั เอ็กแซ็กท ภายใตเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ออก

อากาศทางโมเดิรนไนนทีวี ออนแอรครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 รายการเริ่มตนโดยการรับสมัครผูเขาแขงจากทั่วประเทศไทย จากภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต มีขั้นตอนการคัดเลือกหลายขั้นตอน ผูผานการคัดเลือกจากแตละภาคจะตองเขารวมแขงขันรองเพลงกันอีกรอบเพื่อหา ตัวแทน 8 คน มาแขงกันในรอบสุดทาย รอบสุดทายการแขงขันจะเปนการประกวดรองเพลงตามรูปแบบเพลงทีถ่ กู กําหนดไว ผูท ไี่ ดคะแนนนอยทีส่ ดุ ในแตละสัปดาหจะถูกคัดออก จนทายสุดจะเหลือ สองคนสุดทายคือตําแหนงผูชนะเลิศและรองอันดับแรก รางวัลชนะเลิศของการแขงขันคือการเซ็นสัญญาเปนศิลปนและไดออกอัลบั้มกับเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อันนี้แหละเปนแมเหล็กดึงดูดเด็กรุนใหมซึ่งใฝฝนจะเขามาในวงการนักรองและนักแสดงเพราะนี่คือทางลัดไปสูดวงดาว

18


สําหรับโครงการ “เดอะสตาร คนฟาควาดาว ป 7” หรือ the star 7 ในปนยี้ งั คงคอนเซ็ปทเดิมไดผเู ขาแขงขันทัง้ หมด ถึง 22 คนเลยทีเดียวจากทั้ง 4 ภาค และขณะนี้ก็มีการแขงขันกันเพื่อคนหา 8 คนสุดทาย ซึ่งกวาหนังสือ VR เลมนี้จะ วางตลาดโพยของผูเขาแขงขันรอบสุดทายก็คงจะประกาศออกมาแลว เราลองมาฟงประสบการณที่ผานมาของ หนุม เหนาสาวสวย The Star 6 กันดูกอนวาแตละคนเจอะเจออะไรกันมาบางกอนที่ดวงดาวจะจุติ “กันเคยมาสมัครตอน the star 5 เขารอบ 2 คนภาคกลางแลวก็ตกรอบไป ฝกดีแลวก็กลับมาสูใหม กันเปนคนสุพรรณบุรี พอดีคุณแมปวย สมัครภาคกลางไมทัน ตองไปลงที่ภาคใต ก็เขารอบมาเรื่อยๆ อยากจะบอกนองๆ วาความพยายามอยูที่ไหน ความ สําเร็จอยูที่นั่น ดูอยางกันเคยแพมากอน เราแพแลวกลับมาสู สู แลวชนะ ดีกวานะ ตอนนี้กันอายุ 21 ป เรียนป 1 คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตรครับ” เขาขยับตัวจัดคอเสื้อใหนายแมนชางกลองมือทองประจํากรุงเทพฯ ของ เราถายใหหลอ “ใหกันรองเพลงพื้นบานสุพรรณเหรอ อีแซวหรือฉอยละครับ เอาๆ อันนี้ดีกวา พี่เปนหนุมละเมืองก็ สุพรรณ เที่ยวละหนดนดั้นหนอยแม มาแสนไกล ฉาฉาฉา มาแสนไกล พี่มาเจอสาวเมืองนครปฐม....” เสียงรองเพลง พืน้ บานเขาเพราะมาก เขารองไดสองทอนแลวก็หวั เราะอยางสนุกสนาน “อยากฟงกันรองเต็มอิม่ ตองนีเ่ ลย ‘กันเอง’ อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตของ ‘กัน เดอะสตาร เพิ่งวางแผง ครับผม” เขาหยอด หนุมหลอหนาเกาหลีขวัญใจวัยกรี๊ด โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ second runner up เดินเขามารวมวงสนทนา “สวน ผมเกือบตายแนะ ถึงแมวาผมจะเปนคนขอนแกน มีอยู week นึงตองรองเพลงลูกทุง เพลงลูกทุงโดยปกติก็ไมถนัด อยูแลว มาเจอหมอลําอีกตางหาก แยเลยแตก็รอดมาได บานผมฐานะไมคอยดี คอนขางไมพรอม ตองหาทางหา โอกาศใหตัวเอง เราอยูในสถานการณแบบนี้มา ผมเก็บตังคซื้อกีตารมาหัดเลนเอง รองเองนะ ทางบานก็สนับสนุนไม ได ไมเหมือนบางครอบครัวที่เขามีเงินสงใหลูกเรียนใหลูกฝก อยากบอกรุนนองๆ ที่มีสภาพแบบเรา อยาทอ เกงหรือ ไมเกง อยาดูถูกตัวเอง ตองลอง ผมอยากใหกําลังใจคนกลุมนี้ครับ” หนาตาเขาดูเครงเครียดเมื่อพูดถึงตรงนี้ “หลัง จากจบการศึกษาปริญญาตรี ธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต ผมก็เปนโรบินฮูด ไปทํางานเสริฟอาหารที่เยอรมันถือวีซานัก ทองเที่ยว ทําได 3 เดือนก็กลับมา กําลังทําเรื่องกลับไปอีก ซื้อตั๋วแลวดวย พอดี the star เขาเปดรับสมัคร ก็ลอง ดู ผมอายุ 23 ปแลว ตองลองซิ ตอนแรกก็ไมคาดหวัง รอบคัดเลือก รอบตัวแทนภาค ก็มาลุนใหติด 1 ใน 8 เลือก ผูชายไปแลว 5 คน ผูหญิง 2 คนแลวมาเรียกเราเปนคนสุดทายเปนคนที่ 8 หูอื้อเลย พอติดทีนี้ก็ลมเลิกความตั้งใจจะ ไปเยอรมันแลว มันเปนโอกาศตองทําใหดที ี่สุด” หนุมหลออนาคตไกลพูดอยางมั่นใจ “เหมือนริทเลย ไปดู VTR ที่ บันทึกการแสดงไดเลยจะเห็นริทยืนกมหนาคิดวาไปแลว หนาริทยังมึนๆ งงอยูเลยตอนเขาเรียก โดยปกติเขาจะเลือก ชาย 4 หญิง 4 แลวมาเรียกเราเปนคนที่ 5 เออเลย ปนี้ริทอายุ 20 ป ที่มาประกวดเพราะชอบดูตั้งแต The Star ป 1 ดูมาเรื่อยๆ พี่ๆ เขาไดโชวไดขึ้นเวที ถาเปนเราจะเปนไงนา เขารับทุกเพศทุกวัย ไมตองเกงกาจ ตอนเรามาสมัครก็ มาดวยความไมคอยพรอม เราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ โดยไมรูตัวเลย แตพวกพี่ๆ เขาก็บอกเขามองเห็นอะไรใน ตัวเรา เพลงอะไรที่กลัวเหรอ เพลง pop ชาๆ เศราๆ แตพอเราลองตัดสินใจเปลี่ยนแนวปรากฏวาคนดูกลับชอบ เรา ตองกลาที่จะเปลี่ยนแนว เปนคนรอยเอ็ดครับ ตอนนี้เรียนอยูชั้นปที่ 1 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป นี้ตอง drop ไวกอนครับ ทําทีละอยาง สานฝนกอน แลวเดี๋ยวกลับไปเรียนตอ” หนุมริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช รอง แชมปอันดับหนึ่งคุยอยางสนุกสนาน หนุม เชน ปฏิภาณ หลอเสถียร รองเบอร 3 หวีผมหวีเผาเรียบรอยแลวเดินเขามาหาผูเ ขียนเพือ่ ใหการสัมภาษณเพราะ จะตองเปนคนตอไปที่ตองแอ็คทาหลอใหชางภาพเรายิง “ผมมาจากเชียงราย ไมคิดวาจะเขารอบลึกอยางนี้ ปนี้เปน ปที่ 2 ของผม ในป The Star 4 นั่นเขารอบ 20 คน ผมตองทําสองอยางควบคูกันไปตองเรียนดวย หนักหนอย ตอน นี้เชนเรียนป 1 ม.ราชภัฏเชียงใหม คณะคอมพิวเตอรธุรกิจ คติประจําใจเชนเหรอความดีเปรียบเหมือนกางเกงใน ที่ พกไวเสมอแตไมตองโชวใคร ฮาฮา อยากฝากอะไรถึงแฟนๆ ที่ออสเตรเลียไดไหมครับ เมื่อวานคงเห็นแลว เชนกับริท ตองไปเรียนเตนรํากัน พวกเราซอมหนักครับ ทัง้ รองทัง้ เตนเพือ่ ใหผลงานออกมาดี อยางวันนีส้ มั ภาษณเสร็จก็ตอ งเขา หองอัดกันตอ ฝากถึงแฟนๆ ที่ออสเตรเลียดวยครับ หันกลับมาอุดหนุนศิลปนไทยเราดีกวา” มาถึงสาวๆ กันบาง นองลูกเกด จิณภัค เปยกลิ่น สาวภูเก็ตนองสาวนองแกมนักรองหญิงเสียงเหลือรับประทานคน นั้น “หนูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน สตรีภูเก็ต ครั้งนี้เปนครั้งที่สอง ปแรกมาประกวดกับพี่แกม พี่แกมเขารอบ เกดตกรอบ แฮะแฮะ เปนความไฝฝนของเรานะคะ มีคนรูจักเราเยอะใหกําลังใจ พยายามอีกทีคราวนี้สําเร็จ ชีวิต เปลี่ยนไปคะ ไมมีความเปนสวนตัว แตเราก็มีความรับผิดชอบ เปนผูใหญมากขึ้น มีเพลงอะไรที่หนักใจเหรอ ไมมีนะ มีแต week นึงเปนไขตองไปฉีดยากอนขึ้นเวที เอางั้นเกดฝากถึงผูอานที่ออสเตรเลียดวย ระวังรักษาสุขภาพดวยนะ คะ แลวก็ถาคิดถึงเมืองไทยฟงเพลงของพวกเรานะคะ” 19


นองไอซ ณัฐพัชร ธนนนทกิตติยศ หนุมเชียงใหมนองเล็กที่สุดเพราะเพิ่งจะเต็ม 16 ไปไมนานนี่เอง “ไอซยังเรียนอยู มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน นานาชาตินครพายัพครับ อูคําเมืองเหรอครับ อูบจางครับ คุณแมครับอยูเบื้องหลัง บอก มีโอกาสตองลงมือทํา ลุยเลยลูก ผลออกมาเปนยังไงก็ชางมัน มีความฝนแลวทําเลย Be who you are, and the best you can อยากบอกเพือ่ นๆ ครับถาไมเขาใจอะไรก็แลวแตคนทีดที สี่ ดุ คือคุณพอคุณแมครับ เพลงทีย่ ากเหรอคือ เพลงตอนเปดตัว ก็อะไรละ เราตองการใหมันอลังการ อยากใหคนรูจักเรา อยากใหเขาประทับใจเพราะเขาโหวตเรา ทีนี้เพลงนี้เคยไดยินแตทอนฮุค ไมเคยรอง บังเอิญโลกกลมพรหมลิขิต เพี้ยนไปนิด แตก็ดีครับไดประสบประการณดี ฝากถึงแฟนๆ ก็ดูแลตัวเองดีๆ ครับแลวก็อยาซื้อ CD ผีนะครับ แฮแฮ” “ของเกรซก็เหมือนกันคุณแมทั้งดันทั้งลุน คุณแมเปนทุกๆ อยางของเกรซเลย ความฝนคืออยากแสดงบนเวที อยาก อยูในทีวี เด็กๆ เลยขี้อาย เราจะเดินทาไหน ไมกลาจะไปสมัครยังไง เกรซเรียนปวช. ป3 ร.ร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือคะ” สาวสวยทีส่ ดุ ในทีม นองเกรซ นวกชมณ ชืน่ ครองธรรม สาวเมืองนนท บอก “คุณแมก็พยายามสรางกําลังใจให บอกการที่เราไดลองทํานี่ดีนะลูก ถาไมหาโอกาสใหตัวเอง ถาเรามีโอกาสก็ ใสใหเต็มรอยเลย ความจริงไมมั่นใจในทุกๆ เพลงเลยนะของเกรซนะ เพราะมันเปนสิ่งใหมทั้งหมด ขึ้นเวทีทุกครั้งตื่น เตนทุกครั้ง บอกตัวเองวา เอาขึ้นมาแลวนะ โอกาสมีครั้งเดียวนะ ทุกวันเหมือนไดทําสิ่งใหมๆ ทุก week เปลี่ยนไป เรื่อยไดพัฒนาไปเรื่อยๆ ดีนะเกรซวาดี ชอบๆ” สาว 17 เจื้อยแจว แลวก็มาพบกับสมาชิก The Star 6 คนสุดทาย วาที่คุณหมอหนุมทายาทลัคกี้มิสิค เกง วาโย อัศวรุงเรือง “ลัคกี้ มิสคิ เหรอ รูไ ดยงั ไงครับวาเปนหลาน เปนอากงครับ ก็อยูก บั ดนตรีมาตลอด คุณพอก็เปนครูสอนดนตรีดว ย เราก็คงได อิทธิพลดวยมั้ง ชอบเลนดนตรีตั้งแต ม.ปลาย รองกับเพื่อน อินดี้เอามัน ผมชอบรองเพลงแปลกๆ อยางเลือกเพลงที่ จะรอง 5 เพลง ครูหรือโปรดิวเซอรสายหัวเลย เพลงอินดี้ทั้งนั้นเพลงที่เวลาประกวดเขาไมรองกัน ตองเปลี่ยนใหม ผม เรียนอยูป 5 พยายามจะไม drop อยางผมมาวันนี้มาสัมภาษณแลวก็อัดเพลงดวย เดี๋ยวตองไปเขาเวรที่โรงพยาบาล ตอ อาจารยบางทานที่ศิริราชก็ไมเห็นดวยเทาไหร แตโชคดีครับคณะบดีทานสนับสนุน ผมมีญาติที่ซิดนียนะ ฝาก เซยฮัลโลดวยครับ” วาที่คุณหมออินดี้ตบทาย แลวผูสัมภาษณยังแอบไปรูวานองเกงแอบไปลงเรียน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอนนี้อยูป 4 ครับ เกงจริงๆ สมชื่อ นาชื่นชมแทนคุณพอคุณแม คนสุดทายที่จะไมพูดถึงไมไดเลยเปนผูที่ทําใหเกิดการสัมภาษณครั้งนี้คือ พี่เชษฐของนองๆ เชษฐา ทองใบ “จริงๆ แลวเมื่อกอนอยูกับแกรมมี่ครับ พอประกวดไดแตละรุนทางเอ็กแซ็กทก็จะยกใหแกรมมี่ ผมก็ดูแลตั้งแตรนุ 2 มาเลย ก็ดูแลอยางพวกนองบี้ อะไรมา ทุกปไมไดเขาไปในบานกับพวกนองๆ เขาดวย มาปนี้มาชวยเอ็กแซ็กทเต็มที่ ก็เขาไป ในบานดวยเพราะพี่บอย (ถกลเกียรติ) อยากใหเขาไปคลุกคลีจะไดรูนิสัยของแตละคนจะไดดูแลไดดียิ่งขึ้น เราก็จะ รายงานไดวาคนนี้นาจะไปทางรองเพลงนะ คนนี้นาจะเหมาะกับการเลนละคร นี่อยางนองริทก็ไปลองเลนซิดคอม นัดกับนัด แลวก็ไปลงเลนละครกับนองเกรซ เรื่อง นางสาวจําแลงรัก เลนกับพี่เวียร ศุกลวัฒน นองโตโน นี่ก็ดังเปรี้ยง ปรางไปแลว หลังจากไปเลนละครเวทีหงสเหนือมังกรกับพี่ แบงควงแคลช พี่แพท สุธาสิณี ก็ไดรับการตอบรับดีมาก ดีเกินความคาดหมาย ละคร ขามเวลา ตามหารักก็ไปเลนกับพี่บี้ แลวที่เพิ่งเปดกลองไปก็เปนพระเอกละครเรือนแพ ซึ่งจะฉายชอง 5 เลนกับนองสน ยุกต สงไพศาล และนองกัน นภัทร แลวก็นองเอก บุษกร ตันติภนา นางเอกนองใหม อยากบอกวาเวทีนี้เปดกวางสําหรับนองๆ ทุกคนครับ”

“ทั้ง 2 เรื่องนั้น บทบาทของผมแตกตางกันอยางสิ้นเชิง แตบทบาทที่ตรงกับตัวของผมมากที่สดุ กก็คืคือบทใ บทในละคร ทใน ในน ะคร ค เรื่อง เรือนแพ ที่ผมตองรับบทเปนแกว เปนนักมวย คือเมื่อกอนบานของผมเปนคายมวยครับ ผมเองก็ มเอองก็กเรมต มเอง เริิมต ่มตตอยมวย ตอยมวย ย มาตั้งแต 7 ขวบ จําไดซอมเตะตอยทุกวัน ถึงวันนี้มวยก็เปนกีฬาที่ผมชอบมากๆ พอๆ กับการเตะฟุ เตะฟุ เต เตะฟุ ตะฟตบอล ุตบอล บ แแก แกววเป เเปปน ปน คนเชื่อมั่นในความรัก แลวก็รักเพื่อนมาก ในเรื่องก็คือนองกัน และสน แลวที่สําคัญก็คือรักนางเอกคนเดี กนา นางเอกคนเดี เอก นเดี เดีดีดียววกักััน คือนองเอก ไปดูกันเองเถอะครับเดี๋ยวไมสนุก อยากฝากใหแฟนทางซิดนียชวยติดตามดวยครับ” จจา จากบทบาท าากบทบาท บาทท ตี๋เล็ก ที่เขาไดโชวลีลาฝไมลายมือการแสดงในละครเวทีเรื่องแรก “หงสเหนือมังกร” มาถึง แกวพระเอก พ ะะเอก เอก นักมวยผูอาภัพ นาจะทําใหนักรองหนุมอดีตลูกชายเจาของคายมวยหนาตี๋อินเตอร โตโน เดอะสตาร สตต ร สตาร สุดฮอต แซงหนาพระเอกรุนพี่ๆ ไปไดหลายชวงตัว

20


Siam Ultimate Relaxation 150 Norton St., Leichhardt, NSW 2040 Tel: 9560 3399 www.prantaraspa.com

เอาใจผิวคุณวันนี้ดวย สุนทรียแหงการสัมผัส

ที่ PranTara Massage & Spa

ลด 20% สำหรับคนไทย

Gift Certicates are available

รับสมัครพนักงานนวดสปาหลายตําแหนง


vr talk editor: จิดาภา

ปุณณกฤษฎิ์

“…ผมอยากเห็ น ชุ ม ชนไทยใน ซิดนียสามารถรวมตัวกันไดเปน ปกแผน เปนชุมชนที่มีความเขม แข็งไมนอยหนาชุมชนอื่นๆ จน ‘ไทยทาวน’ ของเราเปนที่โดงดัง เปนที่รูจักของชาวออสเตรเลีย และนั ก ท อ งเที่ ย วอย า งกว า ง ขวาง…” คนไทยในซิดนียไมวาจะเปนผูอาวุโส วัยรุน หรือหนูนอยวัย 5-6 ขวบ คงจะมีนอยคนที่ไมรูจัก ทานกงสุลใหญเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ... บุรษุ ผูไ มเคยปฏิเสธคําขอรองหรือคําเชือ้ เชิญ จากใคร...เรามักจะเห็นทานไปรวมงานตางๆ ของชุมชนไทย เกือบทุกงาน...ไมวางานนั้นจะเปนงานอะไร...จัด ณ สถาน ที่แหงใด...ระยะทางจะยาวไกลสักแคไหน...ไมวาจะเปนวัน และเวลาใด แมแตในวันหยุด หรือในยามวิกาล จะดึกดื่นคํ่า มืดสักเพียงไหน หากทานไมติดภาระกิจทางราชการแลว เรา ก็จะเห็นทานไปรวมงานตางๆ ของชุมชนไทยในซิดนียดวย ความยิ้มแยมแจมใสเสมอ และในการไปรวมงานตางๆ เหลา นั้น บอยครั้งเราก็มักจะไดเห็นทานกงสุลใหญ ทําเซอรไพรส ใหเปนที่ถูกอกถูกใจของผูไปรวมงานเสมอๆ ในโอกาสที่ทานกงสุลใหญเกียรติคุณ จะครบวาระการปฏิบัติ หนาทีท่ นี่ ครซิดนียแ หงนี้ และกอนทีจ่ ะอําลากัน...วีอารไทยได มีโอกาสสัมภาษณพดู คุยกับทานแบบเอ็กซคลูซฟี ทําใหเราได ทราบเรือ่ งราวตางๆ เกีย่ วกับตัวทานและแนวคิดในการทํางาน ของทานอยางที่ไมเคยใหสัมภาษณกับใครมากอน ในบรรยากาศเปนกันเอง สบายๆ ยามเย็น บริเวณริมนํ้า ณ บานพักของทานในยาน Mosman วีอารไทยไดมีโอกาสพูด คุยกับทานกงสุลใหญในหลายเรื่องดวยกัน เรื่องแรกซึ่งเชื่อวา เปนเรื่องที่พวกเราสวนใหญคงอยากที่จะทราบกันก็คือ ชีวิต นักการทูตนัน้ เปนอยางไร และทําไมทานจึงเลือกอาชีพนักการ ทูต สําหรับคําถามนีท้ า นไดอธิบายวา นักการทูต คือ ผูท มี่ หี นา ทีส่ ง เสริมความสัมพันธของไทยกับประเทศทีเ่ ราไปประจําการ สงเสริมภาพลักษณทดี่ ๆี ของไทยในทุกๆ ดาน รวมทัง้ สงเสริม ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เหลานีค้ อื หนาทีห่ ลัก ของนักการทูต สําหรับตัวทานนั้น ที่เลือกอาชีพนักการทูตก็ เพราะทานมีความภาคภูมใิ จในคุณพอ ซึง่ เปนเด็กยากจนจาก ตางจังหวัด แตก็สามารถไตเตาจนไดเปนเอกอัครราชทูตไทย ในหลายประเทศ และโดยที่เปนลูกคนโต ทานจึงอยากเจริญ รอยตามคุณพอ

22


“...จริงๆ แลวอาชีพนักการทูตไมไดโกหรูหรือ สุขสบายเหมือนในนิยายอยางที่พวกเราบางทาน เขาใจกัน ผูที่มีอาชีพเปนนักการทูตจะตองเสีย สละในเรื่องชีวิตครอบครัว เพราะเราตองโยก ยายสับเปลี่ยนไปประจําอยูในประเทศตางๆ ซึ่ง มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตก ตางกัน เราและครอบครัวตองเรียนรูที่จะปรับตัว อยูตลอดเวลา กอนจะมาประจําที่ซิดนีย ผมเคย ไปประจําที่นครกวางโจว ประเทศจีนเปนระยะ เวลา 4 ป ตั้งแตสมัยที่ความเปนอยูในจีนยังยาก ลําบาก ไมเจริญเหมือนทุกวันนี้ ตอจากนั้นผมก็ ไปประจําที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย อีก 4 ป ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ในแตละแหง แมวา จะเปนโอกาสทีท่ าํ ใหเราไดรบั ประสบการณตา งๆ ที่หลากหลาย แตเราก็ตองปรับตัวกับสิ่งแวดลอม ใหมๆ ดวยเชนกัน สําหรับผมอาจโชคดีหนอยที่ เติบโตมาในครอบครัวนักการทูต จึงไดเห็นแบบ อยางการทํางานและการปรับตัวมาจากคุณพอ และตอนเด็กๆ ผมเองก็ไดเคยติดตามครอบครัว ไปอยูตางประเทศ แตสําหรับลูกชายของผม ผม บอกไดเลยวามันไมใชเรื่องที่งายเลยสําหรับเด็ก ตัวเล็กๆ ที่จะตองยายตามครอบครัวไปที่ตางๆ อยูตลอดเวลา การโยกยายแตละครั้ง ไมวาจะ เปนการยายจากประเทศไทยไปประเทศอื่น หรือ การยายจากประเทศอืน่ กลับประเทศไทย ลูกชาย ผมตองเสียนํา้ ตากับการพลัดพรากเสมอ และการ เรียนที่ไมตอเนื่องเหมือนเด็กวัยเรียนทั่วไป ก็เปน สิ่งยากลําบากมากสําหรับเขา...”

ทานไดทราบวาจะมีเพื่อนขาราชการทานอื่นได รับการแตงตั้งใหมาประจําการที่นี่ และตัวทาน จะตองไปประจําการที่ประเทศอื่น แตคงเปนโชค ชะตานําพาก็เปนได ที่อยูๆ เพื่อนขาราชการทาน นั้นไดรับการแตงตั้งใหไปประจําที่ประเทศอื่ น ส ว นท า นได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ม าที่ นี่ แ ทน “...ที่ผมบอกวาเปนโชคชะตาก็เพราะจริงๆ แลว ผมรูสึกผูกพันกับประเทศออสเตรเลียมาตั้งแต เด็กๆ คุณพอผมทานชื่นชอบประเทศนี้มากและ ใฝฝนที่จะไดมาประจําการที่ประเทศนี้ ทานจึง ไดตั้งชื่อเลนผมวา “จิงโจ” แตตอมาเมื่อผมโตขึ้น ก็เรียกกันแค “โจ” เพราะชื่อ “จิงโจ” มันจะดูนา รักนาเอ็นดูเกินไป ไมเหมาะกับตัวผม และพอถึง ตอนเรียนปริญญาโท ผมก็โชคดีไดรับทุนมาเรียน ตอที่ Australian National University (ANU) ที่กรุงแคนเบอรรา มันจึงทําใหผมรูสึกผูกพันกับ ประเทศนี้มากขึ้น และเมื่อผมทราบวาไดรับแตง ตั้งใหมาดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย ผมจึงรูสึกดีใจมาก เพราะถือเปนการสานตอใน สิ่งที่คุณพอของผมไดเคยใฝฝนไว...”

ทานกงสุลใหญเลาใหฟงตอไปวา กระทรวงการ ตางประเทศใหความสําคัญกับซิดนีย เพราะเปน เมืองที่มีคนไทยอยูเปนจํานวนมากรวม 35,000 คน หนาที่หลักของสถานกงสุลใหญ นอกจาก งานดานการทูตโดยทั่วไปแลว หนาที่สําคัญอีก ประการหนึง่ คือการดูแลผลประโยชนของคนไทย ในรัฐนิวเซาทเวลส และการเสริมสรางชุมชนไทย ใหเขมแข็ง สําหรับทานกงสุลใหญเกียรติคุณแลว ทานจะใหความสําคัญกับงานดานชุมชนไทยเปน อันดับแรก นอกจากนี้ ทีมไทยแลนดในซิดนียอัน ประกอบดวย สํานักงานสงเสริมการคาระหวาง ประเทศ (Thai Trade Center) สํานักงานสงเสริม การลงทุน สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว และ บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ก็ลวนใหความ สําคัญกับงานดานชุมชนไทยดวยเชนกัน “...ดังนัน้ ในชวงสีป่ ท ผี่ า นมาพวกเราทีมไทยแลนด จึงไดเขามารวมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ ชุมชนไทยมากขึ้น เชน การสงเสริมการเรียนการ สอนภาษาและวั ฒ นธรรมไทยสํ า หรั บ เยาวชน ไทยในรัฐนิวเซาทเวลส เพื่อใหลูกหลานของเรา

สําหรับการมาปฏิบัติหนาที่ที่ซิดนียนี้ ทานเลาให ฟงวาเปนความโชคดีของทาน เพราะตอนแรก 23


มีความสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย การเผยแพรและทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา การสงเสริมใหสมาคมและกลุมตางๆ มาจัดกิจกรรมรวม กัน เชน งานเทศกาลและการแขงขันกีฬาตางๆ ซึ่งที่ผานมาผมถือวาประสบ ความสําเร็จในระดับหนึ่ง และผมก็หวังเปนอยางยิ่งวาชุมชนไทยในซิดนีย จะใชศักยภาพที่แตละกลุมมีอยูมารวมกันสรางสรรคกิจกรรมดีๆ ใหเปนที่ ประจักษถึงพลังความสามัคคีของคนไทยในซิดนียตอไป ผมอยากเห็นชุมชน ไทยในซิดนียส ามารถรวมตัวกันไดเปนปกแผน เปนชุมชนทีม่ คี วามเขมแข็งไม นอยหนาชุมชนอื่นๆ จน ‘ไทยทาวน’ ของเราเปนที่โดงดังเปนที่รูจักของชาว ออสเตรเลียและนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดัง กลาว ผมเห็นวานาจะเชิญชวนและสงเสริมใหเยาวชนหรือคนรุนใหมที่จะ เปนกําลังสําคัญในอนาคตเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนให มากขึน้ โดยมีผใู หญทมี่ ปี ระสบการณคอยใหคาํ แนะนําและเปนกําลังใจ และ หากเราสามารถรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกันได ผมเชื่อวาความหวังของพวกเรา คงไมไกลเกินเอื้อม...” สําหรับอุปสรรคในการปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้ ทานมีความเห็นวา “...เปนเรือ่ งปกติที่ การทํางานจะมีอปุ สรรคหรือมีคนติตงิ บาง แตผมก็ไมไดยอ ทอหรือหมดกําลัง ใจ ในทางตรงขาม ผมก็นาํ ขอวิจารณหรือขอเสนอแนะมาพิจารณารวมกันกับ เพื่อนรวมงาน และหากเราเห็นวาเปนขอเสนอที่ดีและสามารถดําเนินการ ได เราก็นํามาปฏิบัติ แตสําหรับบางเรื่องที่อาจยังมีผูไมเห็นดวยหรือไมเขาใจ ถองแท เราก็มหี นาทีท่ จี่ ะตองพยายามอธิบายชีแ้ จงและดําเนินการใหประสบ ผลสําเร็จเพื่อใหเปนที่เขาใจและยอมรับตอไป อาจเปนการยากที่ผมจะทํา อะไรใหถูกใจทุกคนได แตผมก็ไดพยายามเลือกทําในสิ่งที่คนสวนใหญเขาใจ และยอมรับ โดยมุงผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม หากผม ไดทาํ อะไรทีอ่ าจไมถกู ใจบางทาน ผมก็ขอถือโอกาสขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย...” กอนจบการสัมภาษณ ทานกงสุลใหญไดฝากขอบคุณเพื่อนรวมงานที่สถาน กงสุลใหญ ทีมไทยแลนดประจํานครซิดนีย ตลอดจนทุกๆ ทานทีไ่ ดสนับสนุน และใหความรวมมือในการปฏิบตั ิหนาที่ของทานดวยดีมาโดยตลอด รวมทั้ง ขอบคุณสําหรับกําลังใจและความปรารถนาดีที่มีตอตัวทานและครอบครัว เสมอมา ซึ่งทําใหชวงเวลา 4 ปในซิดนียของทานเปนความทรงจําดีๆ ที่ทาน จะจดจํามิตรภาพและความผูกพันนี้ตลอดไป ดั่งความหมายของเพลงที่วา... “...วันเวลาดีๆ เหลานัน้ ...ยังคงจํามันไดไหม...วันทีเ่ คยรวมทุกขและสุขจน ลนหัวใจ...วันที่เราไดผานมาดวยกัน...ไมวาวันเวลาจะผานพนไป...แตใน ใจเรา...ก็จะมีกันและกันตลอดไป...ก็เพราะหัวใจเราผูกกัน...” วีอารไทยก็จะจดจํามิตรภาพและความผูกพันที่ดีเหลานี้ตลอดไปเชนกัน

24


Ide ntit y, Life

โรงพิมพคนไทย ใสใจทุกงาน บริการทุกทาน เราคือผูผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพและครบวงจร

18ป

DESIGNSTUDIO / PRINTFACILITY SIGNWORKS / DIGITALCENTRE 18 years Anniversary โปรโมชั่นดีๆ สําหรับผูประกอบการทุกทาน พิมพ Take Away Full Colour วันนี้ 50,000 ใบ แถมฟรี!!! Business Card 1,000 ใบ ตั้งแตวันนี้จนถึง 30 เมษายนนี้

Tanong Printing 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020

T: 9700 7005, F: 97007004, M: 0411 128 070

E: info@tanongprinting.com.au, tanong@tanongprinting.com.au 25


vr Q&A station editor: NaNat

Station ÊÇÑÊ´Õ·‹Ò ¹¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø ¡ ·‹ Ò¹

และแลวเดือนแหงความรักก็ผานไปอยาง รวดเร็ว ทีมงาน VR Thai ทุกๆ คนหวังเปนอยางยิ่งวาทุกคน คงจะมีความสุขสมหวังกับความรักในชวงนี้ ในเมือ่ เรามีกาํ ลังใจ ที่ดีแลว ปญหาทุกอยางที่ผานเขามาในชีวิตก็คงจะไมสามารถ ทําอะไรเราได จริงไหมจะ พอพูดถึงเรื่องกําลังใจที่ดีแลว ทําให นึกถึงนองคนหนึ่งที่มีเรื่องชวนใหปวดหัวคะ คือวานองเขาถูก ขโมยเขาบานแลวกวาดทรัพยสินมีคาไปหลายรายการ แตไมรู วาจะตองทําอะไรยังไง ก็เลยลองโทรมาหาทีมงาน VR Thai วาจะตองทํายังไงตอ

Q: พี่ๆ ทีมงาน VR Thai ทุกทานคะ หนูงานงอก แลวคะตอนนี้ เพราะขโมยเขาบานเมื่อคืนคะ ของ มีคาหลายอยางหายหมด แตหนูก็ทําใจดีสูเสือ โทรศัพทมาหาพี่ๆ อยากรูวาจะทําอยางไรบางคะ เผื่อจะไดของคืน เผอจะไดของคน

A: กอนอื่น ตองขอบอกกอนเลยวาใหทําใจไวกอน เลยนะคะนอง เพราะที่นี่ ถาของถูกขโมยไปแลว โอกาส ไดคืนถือวายากมาก แตก็ไมใชวาจะเปนไปไมไดเลยนะคะ ซึ่งถาของถูกขโมยไปแลว สิ่งแรกที่ตองทําก็คือ โทร หาตํารวจกอนเลย ระหวางที่ตํารวจเดินทางมา อยา แตะตองอะไรทั้งนั้น อยูเฉยๆ แตใหสังเกตวาโจรมันเขา มาทางไหน ใครเขาบานเปนคนสุดทาย เวลาเทาไหร ใคร เปนคนแรกที่มาเห็นวาบานถูกงัด และสิ่งของอะไรที่เรา มัน่ ใจวามันหายไปแลวบาง เพราะสิง่ เหลานีจ้ ะเปนขอมูล พื้นฐานที่คุณตํารวจจะทําการสอบปากคําและบันทึก ประจําวัน หลังจากที่ตํารวจมา เขาก็จะมาตรวจสอบ รวมทั้งรายละเอียดตางๆ พรอมกับให Card เรา 1 ใบ เอาไวใชติดตอเกี่ยวกับ case ของเราในภายหลัง

สวน card นั้น จะมีชื่อของเจาหนาที่ตํารวจที่สอบปากคําใน วันนั้น และ code number ซึ่งทางตํารวจจะโทรมาบอกเรา ทีหลัง หลังจากนั้นจะมีทีมงานตรวจลายนิ้วมือ มาทําการหา ลายนิ้วมือของคนราย โดยที่เขาจะถามเราวา โจรเขาออกทาง ไหน สิ่งของของเราที่ถูกขโมยไปมันอยูตรงไหนบาง เพื่อทําให เขาสามารถหารองรอยของคนรายไดงายขึ้น และทําการถาย รูปไวเปนหลักฐาน เมื่อทางหนวยตรวจสอบลายนิ้วมือไดลาย นิ้วมือที่ตองการ เขาก็จะให card เราอีกหนึ่งใบเพื่อเปนหลัก ฐานวาไดทําการตรวจลายนิ้วมือแลว พรอมทั้งมีรายละเอียด ของการทําความสะอาดแปงฝุนที่ใชในการหาลายนิ้วมือ หลัง จากนั้น เราก็สามารถทําการสํารวจของที่สูญหายและความ เสียหายไดทันที และถามีอะไรสูญหายเราก็สามารายงานกับ ตํารวจเพิ่มเติมไดอกี ครั้ง เทานี้เราก็แครองเพลงรอตอไป วาจะมีอะไรคืบหนาไหม เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากใหทุกๆ คน ตองระมัดระวังเก็บสิ่งของมีคาไวในที่มิดชิด หรือทาง ที่ดีใสตูเซฟ หรือฝา ฝากธนาคารไวก็นาจะดีกวานะคะ สวนใครก็ตามที่ถูกโจรเขาบานไปแลวครั้งหนึ่ง ก็อยานิ่งนอนใจวามันจะไมกลับมาอีก เพราะพวกมันเฝาดูเราตลอดเวลา ยิ่งถาเราซื้อของเขาบาน ใหมแลว มันเห็นกลองอยางเครือ่ งใชไฟฟา มันก็จะกลับมาอีกครัง้ เพราะมันรูท างเขาออกแลว ฉะนัน้ กอนเขานอนหรือกอนจะออกจากบาน ก็ล็อกบานใหดีแลวกันนะคะ

26


“Hypoxi

䴌áÅŒÇ ¼ÙŒâª¤´Õ·Õè 䴌ÃѺ¤Ñ´àÅ×͡ࢌÒâ¤Ã§¡ÒÃ

Body Solutions Free Course Contest”

ไขมันสวนเกิน เซลลูไลท

ซึ่งทั้ง 2 ทาน ตางประสบปญหาเดียวกับสาวๆ อีกหลายทาน นั่นคือ ไขมันสวนเกินที่สะสมอยูตามตนขา สะโพกและบั้นทาย และที่สําคัญคือ เซลลูไลท หรือที่เรียกวา ผิวเปลือกสมซึ่งเกิดจากการที่เซลลไขมันสะสมตัวเปนกอนอยูบริเวณใตชั้นหนังแท ซึ่งมีขนาดใหญขึ้น อยางผิดปกติ ทําใหผนังหุมเซลลเกิดการบิดเบี้ยวเพราะถูกดึงรั้งอยูใตผิวหนังและเกิดเปนรอยตะปุมตะปา คลายผิวของเปลือกสม และยังกอใหเกิดปญหาในระบบไหลเวียนโลหิต ทําใหโลหิตและนํ้าเหลือง ไหลเวียนไดชา ดวยเหตุนี้จึงเปนตนเหตุใหระบบแลกเปลี่ยนสารตางๆ ระหวางเซลลเสียสมดุล

¼ÙŒ 䴌ÃѺ¤Ñ´àÅ×Í¡·Ñé§ 2 ·‹Ò¹¨Ð䴌ÃѺ¡Ò÷ÃÕ·àÁŒ¹µ¨Ò¡â¤Ã§¡Ò÷Ñé§ËÁ´ 12 ¤ÃÑé§ à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 4 ÊÑ»´Òˏ ¨Ò¡à¤Ã×èͧ HYPOXI TRAINER L250 เครื่องออกกําลังกาย HYPOXI TRAINER L250 คืออุโมงคจักรยานระบบ สูญญากาศที่ออกแบบมา เพื่อกําจัดไขมันเฉพาะจุดบริเวณตนขา สะโพกและกน รวมถึงการขจัดผิวเปลือกสมอยางไดผลชัดเจน พบกับรูปรางใหมของคุณที่เฟรม กระชับ ไรไขมันสวนเกินดวยการออกกําลังกาย HYPOXI TRAINER เพียง 30 นาที 3-4 ครั้งตอสัปดาห ราคาตอคอรสที่ไทย ประมาณ $1,200 พิเศษสุด!! ที่ SYDNEY $690 ตอคอรส สอบถามเพิม่ เติมไดที่ โทร. 0401 258 354

¼Å¢Í§·Ñ駤ً¨Ð໚¹Í‹ҧäà â»Ã´µÔ´µÒÁ㹩ºÑºµ‹Í令‹Ð ........ Hypoxi Body Solution Chinatown T: 0401 258 354 Lot 66, 1 Dixon St., Haymarket, NSW 2000

www.hypoxi.com.au

27


vr intrend

28

A Touch of

Newcastle


29


แฟชั่นเลมนี้อาจจะดูแปลกหูแปลกตากันไปซัก หนอย เพราะวาทีมงาน VR Thai เราลงทุนบุก ตะลุยยกกองกันไปไกลถึง Newcastle เมือง ทองเทีย่ วขึน้ ชือ่ อีกเมืองหนึง่ ทีน่ กั ทองเทีย่ วนิยม ไปพักผอนสูดอากาศ และชมทะเลสวยๆ กัน เปนจํานวนมาก ไปถึง Newcastle ทั้งที เรา เลยไปหาสาวนอยเจาของพื้นที่พาเราบุกตะลุย ตระเวนทั่วทั้งเมือง งานนี้ไดทั้งงานไดทั้งเที่ยว เรามาทําความรูจ กั กับนางแบบของเรากันดีกวา “สวัสดีเพือ่ นๆ ทีซ่ ดิ นียท กุ คนนะคะ หนูศรันยา ดวายเออร นิกรเทศคะ ตอนนี้พี่ๆ ทีมงาน VR มา กันที่ Newcastle ซึ่งเปนบานของหนูเอง ตองขอ ขอบคุณลุงนอยทีใ่ หโอกาสหนูไดมาถายแฟชัน่ วัน นี้ ขอบคุณพี่กิ๊บ พี่โบท พี่แบงคที่คอยสอนหนูให แอ็คทาตางๆ บางทาทําไดบา ง บางทาทําไมไดบา ง แตก็สนุกดีคะ พี่ๆ ใจดี และก็ตลกดวย (หัวเราะ)” “สถานที่ที่ไปถายวันนี้ไดไปหลายที่เลยคะ มี Warners Bay Lake Newcastle อันนี้จะเปน ทะเลสาปที่จะมีคนมาเลนเรือ ตกปลา และมาพัก ผอนกันคะ ที่ตอมาคือ Nobbies Beach จะเปน บีชที่มีชื่อเสียงของที่นี่ สวนใหญคนจะไปกันตรง ประภาคารเพื่อถายรูปและดูวิวสวนที่สุดทายคือ Charlstown Square ที่นี่จะเปนสถานที่ช็อปปง ที่ใหญที่สุดใน Newcastle เลยคะ” “สวนชีวิตประจําวันของหนู เวลาวางปกติ จะชอบไปเดินเลนช็อปปงกะคุณแม บางทีก็ขับ รถเขาไปในเมืองซิดนียเพื่อซื้อของบาง ตอนนี้หนู เรียนจบไฮสคูลแลว และก็ทํางานเปนแคชเชียร ของ Woolworths อยูท ี่ Glendale ใน Newcastle นี่แหละคะ” “ถาเพือ่ นๆ คนไหนมีโอกาสแวะมาที่ Newcastle ก็มาทักทายกันไดนะคะ ถาวางจะเปนไกดพาทัวร ละกันคะ ขอบคุณทุกๆ คนมากนะคะ” ขอขอบคุณคุณแมนองศรันยา สําหรับการพาทัวร Newcastle ในครั้งนี้ดวยคะ

30


Model: ศรันยา ดวายเออร นิกรเทศ Photography: Boat & Bank Stylist: Gibb Clothes: SILA

31


32


33


vr good fine day

editor and photographer: special one

ไปเรียนกอลฟ กันดีกวา... หลังจากที่ VR Thai ไดนําเสนอสมาคมกอลฟของคนไทยกันไปฉบับที่ แลว ก็มีผูสนใจหลายทานสง Email มาหาที่ VR Thai เพื่อใหเราชวย ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสมาคมนี้กันหนอย เนื่องจากทางสมาคม กอลฟเพิ่งไดนายกคนใหมกันมาหมาดๆ ซึ่งไดยินมาวานายกสมาคมคน นี้ใหความสําคัญกับคนรุนใหมเปนพิเศษ ซึ่งวันนี้ก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่ผม และทีมงานไดมีโอกาสมาพบปะกับทางสมาคมอีกครั้งที่สนาม Moore Park Golf Course VR: ชวยแนะนําตัวเองหนอยครับ A: ผมชื่อจรัญ พรหมปญญา นายกสมาคมกอลฟคนใหมที่เพิ่งไดรับเลือกมา เมื่อเร็วๆ นี้ ครับ จริงๆ แลวผมก็ชวยงานสมาคมกอลฟมาตลอด ก็เคยเปน เลขานุการสมาคม และ ก็เปนรองประธานอยู 4 ป ตอนที่คุณบุญพอเปน นายกสมาคม ละผมเองก็เปนเจาของราน Capital Thai ที่ขายสุกี้เฮฮานั่น แหละครับ VR: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางครับ หลังจากที่พี่จอหนเขามาเปนนายก สมาคม A: สิ่งดีๆ หลายอยางก็ยังเหมือนเดิมแตจะเพิ่มความเขมขนเขาไปอีกครับ โดยที่คณะกรรมการชุดเกาก็ยังอยูกันครบ และผมยังเพิ่มคณะกรรมการที่ เปนคนรุนใหมเขามา ก็มี คุณโตง คุณตูน คุณตอม ซึ่งนองเหลานี้ก็จะชวย สรางสีสรรใหสมาคมมี คมมอะไรแปลกใหมมากยงขนครบ อะไรแปลกใหมมากยิ่งขึ้นครับ

VR: อยางนี้ก็แปลวาจะมุงเนนคนรุนใหมเลยมั้ยครับ A: มันก็ไมเชิงครับ เพราะสังคมไทยที่นี่มันก็หลากหลายนะ แตกลุมวัยรุน หรือคนรุนใหมที่มาเรียนที่นี่ก็มีเยอะใชมั้ยครับ พอมีเวลาวางก็ไมรูจะไปทํา อะไร บางทีนองๆ พวกนี้ก็อาจจะเปนนักกอลฟที่มาจากเมืองไทยที่เลนเกงๆ ก็มี เลนทีมชาติบางก็มี ซึ่งผมคิดวานองๆ พวกนี้นาจะเขารวมกับทางสามคม เพื่อจะทําใหมีสมาคมมีศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการแขงขัน และเกิดการพัฒนา อีกหลายดาน VR: ชวยบอกเรื่องนโยบายหลักของสมาคมหนอยครับ A: ก็นะมุงเนนเรื่องการสื่อสารครับ เราไมเคยมีเว็บไซตเราก็จะมีเว็บไซต ออกมา แลวก็มีการตอบปญหา ขอสงสัยเกี่ยวกับกีฬากอลฟผานทาง Email สําหรับผูที่สนใจ นอกจากนี้ทางเว็บไซตของสมาคมจะลิงคกับสนามกอลฟ ที่เมืองไทย โดยที่ใครอยากไปตีกอลฟที่เมืองไทย ทางเว็บไซตของสมาคม ก็จะมีคําแนะนําพรอมทั้งสิทธิพิเศษใหครับ ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เหมือนการเปด หนาตางใหกวางขึ้น VR: แลวเรื่องการแขงขันละ A: มันก็จะมีใหญๆ 4 ครัง้ ตอปนะ ก็เริม่ จาก King Cup ทีเ่ พิง่ ผานไปแลวก็วนั ที่ 7 มีนาคมนีก้ จ็ ะเปน Nation Cup ซึง่ เปนทัวรนาเมนตใหญเลยครับ มี 3 ชาติ เขาแขงขัน โดยปนี้เราจะเปนเจาภาพ และเราจะกลับมาเปนเจาภาพอีกครั้ง ในป 2014 ซึง่ ผมคิดวาถาผมยังไดทาํ งานตรงนีอ้ ยู ผมจะไปจัดทัวรนาเมนตนี้ ทีเ่ มืองไทยเลยครับ นีก่ เ็ ปนความใฝฝน ของผมเลยนะ สวนอีก 2 ทัวรนาเมนต ก็คือ Songkran Cup ในเดือนเมษายน และ Queen Cup ในเดือนสิงหาคม

34


“บางที น  อ งๆ น า จะเข า ร ว มกั บ ทางสมาคมเพื่ อ จะทํ า ให มี ส มาคมมี ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการแขงขัน และ เกิดการพัฒนาอีกหลายดาน” VR: ไดยินวาทางสมาคมมีครูมาสอนกอลฟดวยหรือครับ A: ใชครับ จริงๆ แลวมันก็มีมานานแลวนะ แตอาจจะไมคอยมีคนรู ก็เลย อยากจะประชาสัมพันธหนอยนะ ทุกวันอาทิตย 9.30-11.30 ทีส่ นาม Moore Park Golf Course มาไดเลย จะมีพี่ๆ ที่มีประสบการณคอยใหคําแนะนํา

VR: แลวถาอยากมาเรียนตองเตรียมอะไรมาบาง A: ถาไมมรี องเทากอลฟ ใสรองเทาผาใบมาก็ได สวนไมถา มีกพ็ กมา ถาไมมกี ็ ไมเปนไรยืมๆ เอาแถวนี้ไดครับ ถุงมือนี่สําคัญนะ ควรจะมีเพราะมันจะไดไม เจ็บมือ เอาขางซายขางเดียวก็พอ สวนลูกกอลฟทางสมาคมมีใหครับ

เอาอยางนี้แลวกัน ไปคุยกับครูสอนกอลฟของสมาคมกันดีกวา VR: แนะนําตัวกันหนอยครับ A: สวัสดีครับ ผมชื่ออึ่ง ชื่อจริง พรเทพ พลอยสารักษ เลนกอลฟมา 9 ปแลว ตอนนี้ แฮนดิแคป ของ AGU ก็ 8 ครับ VR: ในฐานะที่พี่มาเปนครูใหกับทางสมาคมเนี่ย พี่มีพื้นฐานมาจากที่ไหน บางมั้ยครับ A: ผมเคยไปเรียนกอลฟที่ Australasian Golf Academy, Gold Coast มาประมาณปครึ่ง เรียน Coaching Level 1 อันนี้เรียนมาเพื่อสอนโดย เฉพาะเลยครับ VR: แลวสอนอะไรบาง A: ก็จะสอนทักษะขั้นพื้นฐาน เชนการยืน การจับกริพ เบสิกสวิง อะไร ประมาณนี้กอน จากนั้นก็จะสอนเรื่องเทคนิคการตีลูกยังไงเพื่อจะคอนโทรล ลูกใหไปทางที่ตองการ หรือเพื่อใหลูกมีสปน

35 35


vr wine editor:

Kham

äǹ....เสียหรือเปลา?

สวัสดีชาว VR Thai ทุกทานนะครับ เราไดรูจักกับชนิดตางๆ ของไวนไปพอสมควรแลว สําหรับคอไวนเมื่อ ดื่มและศึกษามาไดสักพัก นาจะรูวาตัวเองชอบไวนแบบไหน มีความสุขกับการดื่มไวนอยางไร แตปญหาอีก อยางของคอไวนที่เพิ่งเริ่มดื่ม คือเมื่อเจอไวนที่ชิมแลวรูสึกแปลก จะไมแนใจวาเปนเพราะวาเราไมชอบหรือ เปนเพราะไวนเสียกันแน ซึ่งอาจจะเปนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งอยาง ความผิดปกติมีหลายสาเหตุ บางที เราอาจจะสังเกตไดกอนเปดมาชิม หรือบางครั้งกวาจะรูก็ตอนเปดมาชิมแลว เราจะมาดูกันวาสาเหตุหลักๆ และจะสังเกตอยางไรที่จะรูวาไวนนั้นผิดปกติ

ไวนคอรก เปนอาการที่คอไวนเจอบอยมาก เกิดจากจุกกอกที่ทําจากไมคอรกไมสมบูรณ ติดเชื้อราใน

ขั้นการผลิต เมื่อสัมผัสกับนํ้าไวน จะทําปฏิกิริยาเคมี ทําใหเกิดกลิ่นและรสที่ไมพึงปรารถนา ไวนจะมีกลิ่น อับชื้น เหมือนกลองกระดาษเปยก หากเปนไมมากจะทําใหกลิ่นไวนทื่อ ขาดกลิ่นผลไมและไมนาสนใจ ถา ทิ้งไวนไวในแกว จะไดกลิ่นราและเห็ดตามมา รสไวนก็จะเปนอยางนั้นไปดวย บางครั้งจะออกขม ถาเปน มากก็ถึงขั้นที่ดื่มไมไดเลย ไวนคอรกไมเปนอันตราย ไมมพี ษิ และไมมผี ลเสียตอสุขภาพ แคทาํ ใหหงุดหงิดเพราะรสชาติไวนเปลีย่ น ไป คอไวนหลีกเลี่ยงไวนคอรกไดยาก ขึ้นอยูกับดวง เพราะมีโอกาสจะเจอถึงรอยละ 5 หากสัง่ ไวนในราน อาหาร บางแหงอาจยอมเปลี่ยนให แตถาเปนไวนที่ซื้อมาเก็บเพื่อดื่ม คงหาคนรับผิดชอบไดยาก

ไวนออกซิไดซ

เกิดจากนํ้าไวนสัมผัสกับออกซิเจนมากเกินไป ออกซิเจนเปนปจจัยสําคัญสําหรับ พัฒนาการของไวนในขวด การทําปฏิกิริยาของนํ้าไวนกับอากาศจํานวนนอยที่อยูใตจุกกอกเปนเวลาหลาย ป จะทําใหไวนนุมนวลและซับซอนมากขึ้น แตถานํ้าไวนสัมผัสอากาศมากเกินไปเพราะความผิดพลาดขณะ ทําไวนหรือจุกกอกมีตาํ หนิ ออกซิเจนจะทําใหไวนมีปญหา ไวนจะแบน จืด กลิ่นรสไมแนน ไมมีความเปน ผลไม ไมอรอย จะเหมือนกับเหลาเชอรี่ชืดๆ ใกลหมดสภาพ ไวนขาวจะเปลี่ยนเปนสีทองเขม สวนไวนแดง จะออกสีนํ้าตาล

ไวนกลิ่นฉุน บางครั้งจะเจอไวนที่มีกลิ่นฉุนจนระคายจมูกและลําคอ เกิดจากความผิดพลาดในการเติม

ซัลเฟอร ซึง่ เปนเคมีสาํ คัญทีท่ าํ ใหไวนไมเนาบูด ถาใชในปริมาณทีไ่ มเหมาะสม จะทําใหไวนมกี ลิน่ ฉุนเหมือน กลิ่นจุดไมขีดไฟ และกลิ่นไขเนา ถาเปนไมมาก ทิ้งไวนในแกวสักพัก กลิ่นนั้นก็จะหายไป แตถาเปนมาก ก็ ดื่มไมไหวเหมือนกัน บางครั้งจะไดกลิ่นฉุนของยางไหม กลิ่นกระเทียม กลิ่นแมงเมา สาเหตุจากความไม สมดุลทางเคมีระหวางการหมัก แตถาเปนกลิ่นฉุนเหมือนนํ้าสมสายชู จะเกิดจากแบคทีเรียที่กําลังทําให ไวนเสียกลายเปนนํ้าสม บางทีจะไดกลิ่นอับ เหม็นสาบ เนื่องจากการทําความสะอาดถังหมักและอุปกรณ การผลิตไมดีพอ สวนใหญจะเจอในไวนที่ทําดวยวิธีโบราณ การทําไวนสมัยใหม จะใชถังสเตนเลสในการ หมักเพื่อหลีกเลี่ยงปญหานี้

ไวนหมดสภาพ เปนอาการทีเ่ กิดเพราะการเก็บไวนไมดี อยูใ นทีท่ มี่ ีอากาศรอน โดนแดด หรือเกิดจาก

การขนสงทีไ่ มมกี ารควบคุมอุณหภูมิ เมือ่ ไวนเจออุณหภูมสิ งู นํา้ ไวนจะขยายตัว เกิดแรงดันทําใหจกุ กอกขยับ ตัวเลื่อนขึ้นไป หรือทําใหนํ้าไวนรั่วซึมออกมา เมื่ออุณหภูมิลดลงจะมีอากาศซึมผานกลับเขาไปในขวด ทํา ปฏิกริ ยิ ากับนํา้ ไวนจนทําใหไวนหมดสภาพ ไวนจะขาดกลิน่ สดชืน่ ของผลไม กลายเปนกลิน่ อาหารทีถ่ กู เคีย่ ว รสจะเปลีย่ นเปนบาง จืด เนือ้ ไวนขาดนํา้ หนัก บุคลิกของไวนหายไป สีไวนจะเปนสีนาํ้ ตาลเร็วกวาเวลาอันควร ตอนเลือกซื้อไวน ถาเจอไวนที่มีจุกกอกอยูสูงหรือตํ่ากวาระดับปากขวด หรือมีนํ้าไวนไหลซึมออก มานอกฟอยล หรือนํ้าไวนในขวดมีระดับตํ่ากวาที่ควรจะเปน พึงระวังวาอาจเจอไวนหมดสภาพ ขอใหหลีก เลี่ยงนะครับ ไวนปกติควรจะมีสีใสสวย มีกลิ่นและรสของผลไมเปนหลัก แลวแตงแตมดวยความซับซอนของกลิ่นรส ที่เปนเอกลักษณของไวนในแตละทองถิ่น แตละผูผลิต ซึ่งสรางความหฤหรรษใหแกผูดื่ม สวนไวนที่ผิดปกติ จะมีลักษณะตรงกันขาม อาจมีอาการผิดปกติแตนอยในระดับพอดื่มได หรือมากจนถึงขั้นเปนไวนเสีย ถาเราดื่มไวนแลวไมชอบ ตองดื่มดวยความทรมาน ใหถามเพื่อนวารูสึกผิดปกติดวยหรือไมหรือคนที่มี ความรูเรื่องไวน ดีกวาจะตองทนดื่มไวนเสียจนหมดขวดโดยไมรูตัวนะคับ จะหาวาไมเตือน

36


      

(&()&##$+$)&!(' $&&($)&*(!'# +$)$($" &# $(&$)&($#')%

     &($)&$& 37


vr beauty editor:

Passaya

àÃÔè ´ Á Ò ¡¡¡¡¡¡

สวัสดีคาาา คุณผูอาน ทุกทานคะ เปนยังไงกันบางคะ? หวังวา คงได recharge กําลังภายใน เพื่อรับมือกับปกระตายกันมาอยางสุดๆ กันทุก คนนะคะ ...เห็นมะ!!!เผลอแป.....ปเดียว ก็สิ้นเดือนกุมภาพันธแลว ชวง นี้ก็ยังคงมีงานรื่นเริงมิขาดสายคะ ที่เริดสุดๆ ก็คงหนีไมพนงาน Mardi Gras แนนอนคะ แหมๆๆ พูดไปแลวก็มีนองเกงนางหนึ่งมาขอจองให เดี้ยนละเลงหนาให เอาแบบวา..แฟนซี แตยังคงแฝงไวดวยความสวย นิดนิส วางั๊นเถอะยะหลอน!!! กลับไปคิดเปนการบานเสร็จ ก็นึกไดวา เราเคยแตงใหเพื่อนสาวนางนึง ยังเก็บรูปไวเลยเพราะชอบมาาาาก คิด วาถามีโอกาสเดี๊ยนอยากจะแตงแนวนี้อีกครั้งอะ เลยจัดอันนี้ใหไปเต็มๆ เรยยะงานเนี๊ยะ เปนการเนนสีทองเปนหลัก และการทําแกรมมาโดยใชสเี ทาเขมตรงชวง หางตาคะ เนนใหเขมๆ เขาไว ก็จะไดดวงตาอันแสนเซ็กซีไ่ วจกิ เกงจิกกวาง แถว taxi club ตอกันเรยละคาาา สวนเกงนางที่ 2 ตองการ ใหเดี้ยนแตงเปนนางแบบที่มีสีสันขึ้นมาหนอย แต she อยากใหเดี๊ยนใช crystal ติดลงบนใบหนาใหทั่วทั้งหนา เดี๊ยนก็ เลยสวนกลับไปวา....หลอนจะบาหรา!!!การติด crystal นะมันจะตองมี ศิลปะในการติดนะยะ มั่วไดไง...เกิดฝนฟาตกลงมาแลวผาลงบนใบหนา ของหลอนจนแตกละเอียดจะทําไง ปรากฏวาหลอกจน she เชือเดยน ่อเดี๊ยน คาา (คริ คริ)

38


BEFORE

BEFORE

เอาเปนวา ดูรปู ไวเปนแนวกันเองจะดีกวามัย๊ คา เดีย๊ นจะได มีโอกาสเสนอแนะ อยางเชน การใชขนตาเกๆ ทีเ่ ราสามารถ หาไดตามรานขายยา หรือ ราน 2 เหรียญ มาติดใหดูพองาม ขึ้นอยูกับวาคุณจะแตงแนวไหน ชุดแนวไหน สวนเรื่องของ ลิปสติกก็มคี วามสําคัญมากไมแพกนั นะคะคุณ อยางเชน ถา คุณแตงหนาบางไป คุณก็สามารถใชลิปสติกสีจัดๆ ขับให หนาคุณดูโดดเดนขึ้นมาได หวังวาทั้งหมดเนี๊ยคงชวยใหคุณเกิดไอเดียเริดๆ ขึ้นมาบาง นะคะ จําไววา งานเนีย๊ ยอมกันไมไดนะคะ เพราะถาคุณดอย กวาเกงขางๆ คุณเมือ่ ไหรละก็......รูๆ กันอยูว า เกิดอะไรสขนึ้ ชิมิ ยังไงก็ Happy Mardi Gras นะคะ คนไทยดวยกัน

เบี่ยงชวยใหใบหนาแลดูเรียวเล็กขึ้นเยอะเรยละ สวนการใช สี medium blonde กับผมของนองเดียซึ่งมีบุคลิคเงียบๆ พูดนอย (จริงๆ แลวอาจจะไมใช ...แตเดี๊ยนเห็นหยั่งงั้นอะ ฮิฮิ) ดูหนาตาสดใสขึ้นเยอะมากๆ หนูมุกมีรูปหนาออกเหลี่ยมหนอยแตจะชัดก็ไอตรงโหนก แก มเนี่ยแหละ ผมทรงเดิมก็เหมือนในรูปอ ะคะ ยาวๆ ปลอยใหลงไปตามทิศทางธรรมชาติ เดี๊ยน ใชวิธีการตัด แบบเดียวกันกะของนองเดีย เพื่ออยากใหคุณผูอานไดเห็น วา การตัดขึ้นอยูกับเทคนิคมากกวา แตของนองมุกตางตรง ทีต่ ดั หนามาโคงเพือ่ ทําใหหนานองเคาดู soft ลงและเนนจุด เดน ก็คอื โหนกแกม ใหดเู กขนึ้ คะ....ก็ไมทราบซินะฮาา ชอบ หรือมิชอบ เจาตัวเคาแวะเขามาหาเดี๊ยนที่ราน บอกวา “เจ ขา ตัง้ แตเจเปลีย่ นทรงผมหัย้ พวกนูไ ปนะ หนุม ๆ เงีย๊ ะ ติด ตรึ๊มเรยคราาาาา” AFTER

สวนแบบผมฉบับนี้ เดี๊ยนจะเปลี่ยนทรงผมของ เพี่อนซี้วัย เดียวกันคู นคูน คะ ี้คะ นองเดย นองเดีย กะนองมุ กะนองมุก ทง ทั้ง 2 คนบอกวาเบอส คนบอกวาเบื่อสี ผมและทรงผมม ทรงผมมาาาาก อยากเปลี๊ยยน!!! อยามาหามพวก หนู ไมงั้นเจเจอเหวี่ยง .....ไดยินแคเนี๊ย เดี๊ยนอึ้งคะ ตองจัด ไป ตองจัจัดปายยย

AFTER

นองเดียมีโครงหนากลม การทํา square layer และเก็บราย ละเอียด โดยการ slice ผมเพื่อปดแกม และการตัดหนามา AFTER

ÁÑè¹ã¨¢Öé¹ÁÒ¡àÅ ¹ÁÒ¡àŤ‹Ð SShop hop 36 36, 6, Level 1, 477 Sydney Central Building Theatre áÅÐÍÂÙ‹¢ŒÒ§º¹ÃŒÒ¹Ãѧ¼Öé§ ¢¢ŒŒÒ§§μÖμÖ¡ Capital Ca TTel: el: 9211 92111 6996 Mob: 0410 346 935, 00413 413 135 1335 925, 0411 778 056

ssupermodelmiaandpua@yahoo.com.au upermo 39


vr photo

Shooting Photographer: Boat

Backlit(Flare)

www.facebook.com/namaewaboat namaewaboat.multiply.com T: 0430 812 316

40


การถายภาพยอนแสง Part 2 สวนมากเวลาเราถายภาพยอนแสงจากกลองที่ตั้งไดแต auto ภาพ ที่ไดจะออกมา ไมสวยหรือหนาดํา หลายๆ ทานเลยไมชอบที่จะถาย แนวนี้ ฉบับนี้ผมขอเสนอแนวทางในการชวยถายภาพยอนแสง การ ถายภาพยอนแสงไดหลายวิธีดวยกันคือ 1. สําหรับกลอง compact ทั่วไปเราจะสามารถถายไดแต โหมด auto เพราะฉะนั้นวิธีที่เราสามารถทําไดคือ ใหตั้งคาชดเชยแสง (EV) ของกลองใหมากกาเดิม ไปทาง + มากขึ้น โดยทั่วไปจะตองเขาเมนู กลองแลวมองไป camera setting แลวมองหาไอคอน EV แลว ปรับไปทาง + ภาพที่ออกมาจะเปนภาพที่มีแสงแฟลรเล็กนอยแต ไมออกมาขนาดฟุง 2. สําหรับกลองกึ่งออโตหรือกลองโปร เวลาที่เราหันหลังใหแสง ให เราวัดแสงทีต่ วั แบบ แลวปรับแสงใหสวางเปนปกติ ดวยการปรับความ ไวแสง (Shutter Speed) ใหสัมพันธกับ คารูรับแสง (f/stop) อยาง ภาพทีอ่ อกมาไดจะเปนภาพแสงฟุง อยางทีผ่ มไดเอาใหดนู ะครับ ภาพ ตัวอยาง ผมใชการตั้งคากลองที่ f/stop -4 shutter speed – 1/60 3. ทางเลือกที่สามคือ การตั้งคาแฟลชในกลองใหสวางจนมีความ สมดุลระหวางฉากหนาและฉากหลัง แตขอเสียของวิธีนี้คือ ภาพที่ ไดก็จะเปนภาพที่มีแสงแข็งกวาปกติ ดูไมเปนธรรมชาติ วิธีการตั้งคา คือ ใหเราเริ่มวัดแสงจากบริเวณที่ตองการเนนความสวาง แลวตั้งคา แสงแฟลชบวกเขาไปใหภาพออกมาดูพอดี

41


vr gadget

Lego Star Wars Minifig Alarm Clock คงไมมีใครปฎิเสธความดังของหนังเรื่อง Star Wars ได เพราะตัวละคร อุปกรณ ประกอบฉาก หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ในหนัง ไดถูกนํามาสรางเปนสิ่งใหมๆ ได ตลอดเวลา รวมทั้ง นาฬกาปลุกอันนี้ดวย นาฬกาปลุก Lego รุน Star Wars ชุด นีม้ ใี หเลือกระหวาง Stormtrooper หรือ Lord Vader เราสามารถขยับแขนหรือ ขา ของมันได นอกจากนี้เรายังจะปรับเปลี่ยนใหมันยืนหรือนั่งก็ยังไดอีกดวย ตัว หุน ยนตมขี นาด 8 นิว้ จึงทําใหเรามองเห็นตัวเลขไดงา ยยิง่ ขึน้ เจานาฬกาปลุกอัน นี้ใชถานแบบ AAA ราคาขายอยูที่ประมาณ $30

Maxin 2 in 1 Jug and Scales ales Tauntaun Sleeping Bag ถุงนอนดีไซนใหมที่ชวยใหคุณสนุกกับการ นอนมากขึ้น ตัวถุงนอนถูกออกแบบมาใน รูปของ Tauntaun ซึ่งเปนสัตวในเรื่อง Star Wars สวนหัวของเจา Tauntaun จะทํา หนาที่เปนหมอน เวลาเรานอนตัวซิปจะมี หลอดไฟเหมือนดาบ Saber เพื่อชวยใหเกิด แสงสวางในเวลากลางคืคืน ตัวผาทํา จาก Polyester 100% 0% สามารถถอดซักได ขนาด นาด ของถุงนอนมีขนาดเดียยวว แต ใ หญ พ อสํ า หรั บ คน ตัวใหญ ซึ่งกวาง 33 นิ้ว และ ยาว 67 นิ้ว ราคาขายอยู ายอยูที่ ประมาณ $100

42

ทุกๆ ครั้งที่ดูรายการทําอาหารทางโทรทัศน เชฟสวนใหญก็จะใชการคาดคะเนสวนผสมแบบ คราวๆ เพือ่ ความรวดเร็ว แตสาํ หรับมือสมัครเลนอยางเราๆ แลว ในการจะทําอาหารใหอรอย ตองอาศัยการตวงเพือ่ ใหแนใจวาเราไดสว นผสมตามทีเ่ ราตองการซึง่ ทําใหสนิ้ เปลืองเวลามาก จึงขอเสนอตัวชวยที่ชื่อวา Maxin 2 in 1 Jug and Scales ซึ่งสามารถตวงของเหลวไดไม จํากัด เชน นํ้า นม หรือนํ้ามัน รวมถึงวัตถุดิบอยางอื่น เชน แปง นํ้าตาล หรือเศษขนมปง เทานี้การทําอาหารหรือการทําขนมของคุณก็ดูงาย รวดเร็ว และแมนยําตามสูตรขึ้นมาทันตา ราคาขายอยูที่ $35

Cherry Chomper เห็นหนาตานารักๆ เชนนี้ ทราบหรือไมครับวามัน คือเครื่องแยกเม็ดเชอรี่ เจาเครื่องตัวนี้ไมตองใช พลังงานไฟฟา เพียงแคใสผลเชอรี่ไปในชองแลว กดลงตรงดานบน เทานี้ เชอรี่ของคุณก็จะถูกแยก เม็ ดออกมาอยางงายดายถูกใจสําหรับผูที่ชอบ รับประทานเชอรี่กันแนนอน นอกจากนี้แลว เจา เครือ่ งตัวนีย้ งั มาพรอมคูม อื การทําอาหารหรือของ หวานนานาชนิดทีใ่ ชเชอรีเ่ ปนสวนประกอบอีกดวย ราคาขายอยูที่ $22


Salt and Pepper Bots

เคยไหม ที่เบื่อกับการที่ตองสงเกลือหรือพริก ไทยใหกับเพื่อนรวมโตะอาหาร โดยเฉพาะ กับบุคคลที่นั่งอยูไกลจากคุณมากๆ ถาเปน อยางนั้น เราขอแนะนํา หุนยนตใชงาน 2 ตัว นี้ที่สามารถจะกําหนดใหมันเดินไปหาคนที่ ตองการไดโดยที่คุณไมตองขยับหรือลุกขึ้น จากโตะอาหารแบบเดิมๆ อีก นอกจากนี้มัน ยังถูกู ดีไซนใหหนาตานารักเพิม่ สีสนั ใหกบั โตะ อาหารของคุ ณอีกดวย ราคาขายอยูที่ $20 อาห

Spy Net Mission Video-Watch ใครอยากจะเปนพยัคฆราย 007 ตองลองอัน นี้ นาฬกาที่สามารถจะทําใหคุณรูสึกเหมือน คุณเปนสายลับมืออาชีพ นอกจากจะใชดูเวลา และจับเวลาแลว SpyNet Mission Video Watch ยังสามารถถายวีดีโอและถายภาพนิ่ง ได เมื่อตอกับเขากับอุปกรณเสริมที่แถมมา ดวย ซึ่งมันจะแสดงผลที่หนาปดนาฬกา ซึ่ง ตองลองจินตนาการดูวา ถาเราอยูอีกมุมตึก แลวตองการมองเห็นอีกดานหนึ่ง นาฬกาเรือน นี้จะสามารถชวยทําใหงานมันงายขึ้นขนาด ไหน สําหรับโหมดวีดโี อจะสามารถบันทึกได 20 นาที หรือถาเปนการอัดเสียงก็จะสามารถอัดได นานถึง 4 ชั่วโมง หรือถาอยากจะถายภาพก็จะ สามารถไดถายไดประมาณ 2,000 ภาพ ราคา ขายอยูที่ $60

Pentax K-r Korejanai Robo ใครๆ หลายคนที่ชอบถายภาพก็คงจะนึกออกวา กลอง DSLR เปนกลองที่ชางภาพระดับมือ อาชีพหรือมือสมัครเลนแตตอ งการคุณภาพของงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ แตทฤษฎีนไี้ มสามารถหยุด Pentax ได เพราะ Pentax และ ไดออกกลอง DSLR รุ นใหมออกมาโดยมีส ไตลค ลายๆ กั บตัว ต อหุนยนต Lego ซึ่งถาดูจากภายนอกแลว กลองตัวนี้อาจจะดูเหมือนของเลน แตจริงๆ แลว คุณภาพของมันไมไดยิ่งหยอนไปกวากลอง DSLR ทั่วไปเลย ดวยความละเอียดที่ 12.4 MP สามารถถายวีดโี อแบบ HD ได รวมทัง้ 35 mm f 2.4 เลนส ที่มาพรอมกับตัวกลอง ราคาขาย อยูที่ $1,250

3 M Camcorder Projector

กลองวีดีโอรุนใหมลาสุดภายใตการผลิตจากบริษัท Hammacher Schlemmer ซึ่งมีชื่อรุนวา 3 M Camcorder Projector ความ พิเศษของกลองวีดีโอรุนนี้ก็คือ มันสามารถถายวีดีโอขนาด 1280 x 720 แบบ HD ที่ใหภาพคมชัด หรือจะถายภาพก็สามารถทําได ที่ 8 MP และที่พิเศษเฉพาะตัวคือมีเครื่องฉายโปรเจคเตอรในตัว ซึ่งใหภาพขนาด 640x480 Memory Card จะเปนแบบ Micro SD Card ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดไดถึง 32 GB สวนจอภาพเปนแบบ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว อัพโหลดไฟลผานทางสาย USB ตัวเครื่องมี แบตเตอรี่ในตัว ซึ่งใชเวลาชารตประมาณ 4 ชั่วโมง ราคาขายอยูที่ประมาณ $300

43


44


45


vr hang out

editor and photographer: boat

46


Glebe market

Glebe market เปนหนึ่งในตลาดนัดที่มีชื่อเสียงของซิดนีย ที่เปดทุกๆ วันเสาร และยังเปนตลาด

นัดที่ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองซิดนีย วิธีการเดินทางไปก็ไมยาก สามารถไปไดสองวิธีคือ นั่งรถเมล สาย 431 หรือ 433 จากตัวเมือง ประมาณ 10 นาทีแลวลงรถเมลตรงตนๆ ของถนน Glebe Point หรือ จะ เดินทางโดยรถราง (Tram) จาก China Town ประมาณ 7 นาทีแลวเดินเทาลงเนินไปยังตลาด บรรยากาศแรกที่กาวเทาผานประตูทางเขาออก ผมไดความรูสึกแบบกําลังเดินจตุจักรโซน outdoor ที่ เต็มไปดวยคนนานาชาติ และอีกทัง้ ความหอมของรานขายถัว่ คัว่ ทีห่ อมยัว่ ใจ ทีข่ ายอยูต รงทางเขาพอดิบ พอดี Yummy!!! จากนัน้ เมือ่ เดินตอเขาไปทัว่ ๆ ตลาด ก็จะสังเกตุเห็นไดวา สินคาสวนใหญเราไมสามารถ หาไดตามตัวเมือง หรือรานขายของทั่วไป เพราะสินคาสวนใหญ เจาของรานเปนคนออกแบบเอง เชน หนังสือที่มีปกเปนลายสามมิติ เสื้อผา ยุค 70’s สุด vintage หรือจะเปนรานขายแผนเสียงเกา ลวนแลว แตแนวทัง้ นัน้ ในตัวตลาดยังมีสว นทีเ่ ปนลานหญากวาง ทีม่ ไี วเพื่อนัง่ พักผอนหยอนใจ และในตอนบายๆ เย็นๆ ก็จะมีวงดนตรีเล็กๆ มาบรรเลงเพลงชิวๆ ใหฟงระหวางจับจายในตลาดแหงนี้ ขอสรุปของ Glebe Market คือ ตลาดทีม่ ขี องมือสองมาใหเลือกอยางมากมาย ณ ตลาดแหงนีเ้ ปนตลาด ทีด่ ที จี่ ะหาเสือ้ ผาแนวโบราณ สินคาเกา ของ รีไซเคิล และอีกทัง้ ยังเปนตลาดทีม่ สี นิ คาทํามือ หรือจะเรียก งายๆ วา งาน Handmade อยูอยางมากมายดวยราคาที่เปนกันเองไมแพงมากจนเกินไป และ Glebe Market เปนตลาดนัดที่ไมไดเปนเพียงแคตลาด ที่แหงนี้เปนที่ที่คุณจะพบกับบรรยากาศ ที่เปนกันเอง ดนตรีสด รวมถึง ความตางมากมายของสินคา ทานผู่อานทานใดคิดถึง ตลาดสวนจตุจักร หรือ Night Bazaar ขอเชิญที่ตลาดแหงนี้นะครับ

47


vr ตีทายครัว editor:

P’Noi

c i t o x E & c i t n Authe

“¼ÁÂÖ´¤μÔÇ‹ÒÃÒ¤Ò¼Á¨ÐäÁ‹ àÍÒà»ÃÕºÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ø³ÀÒ¾¼Á ¡çäÁ‹´ŒÍ »ÃÔÁÒ³¼Á¡çÁÕ ãËŒ”

รานอาหารไทยรานนี้เปดบริการมาประมาณ 7 เดือน คนแนนที่สุดในยาน Sussex street ทุก ครั้งที่ผูเขียนขับรถผานไปมาจะเห็นผูคนยืนออ รอคิวโตะกันอยูดานหนารานเปนประจํา มันชาง เปนการทาทายใหนาลิ้มลอง วันนี้เห็นทีจะตอง พาคุณผูอานไปตีทายครัวกันซะหนอยแลว เรา จอดรถที่ Car park ดานตรงขามกับรานซึง่ สะดวก สบายมาก เดินขามฝง มาก็ถงึ รานสองคูหาตกแตง สไตลทันสมัย มีครัวเปดดานหนาขวามือ ฝงซาย มือเปนโตะนั่งรับประทานอาหาร มีชั้นลอยสุด เทหดานบนแถมดวยมุมสวนตั๊วสวนตัวเล็กๆ ขาง บันได ไถถามเชฟใหญ ชัยวัฒน ตันติอาภาพงษ ซึ่งควบตําแหนงผูจัดการอีกหนึ่งตําแหนง ทราบ วาในรานจุคนไดประมาณ 100 คนเศษๆ และโดย เฉลี่ยจะมีการหมุนเวียนของแขกไมตํ่ากวา 700 คนตอวัน เราไมแปลกใจเลยกับตัวเลขที่เขาบอก เราเพราะขณะทีเ่ ราเดินเขาไปในรานเพือ่ ไปยังโตะ ซึ่งเชฟใหญจัดไวให รานสองคูหาก็ดูแคบไปถนัด ตา เห็นจะตัองบอกใบกันกอนวาโทรมาจองโตะ กอนลวงหนาไมเชนนั้นคุณผูอานเปนไดยืนรอคิว หนารานพันเปอรเซนต Home มีเอกลักษณเฉพาะตัวคือ พนักงานเสิรฟ จะใช Ipad ในการ Take Order และที่พิเศษ ไปกวานั้นคือ ใหความรูสึกเหมือนทานไปเดิน ตลาดสดราชวัตร นึกอยากจะกินอะไรมีไปหมด ซะทุกอยาง ไมวาจะเปน กลวยแขก ขาวเกรียบ

48

ปากหมอ ขาวเหนียวตัด ขนมหมอแกง และ อื่นๆ อีกมากมาย เรามาเริ่มดวยรายการอาหาร ที่นี่ซึ่งมาแลวไมควรพลาดไดแก ปาทองโกจิ้มกับ สังขยาใบเตย รสกําลังอรอยไมเหม็นหืนนํ้ามัน เพราะไมใชนํ้ามันเกาทอดอยางเด็ดขาด ราคาก็ เหมาะสม เสิรฟหนึ่ง $5 มีปาทองโก 4 คูเสิรฟมา พรอมสังขยารสใบเตย แตจะทานไดก็ตองหลัง 6 โมงเย็นนะครับถึงจะเริ่มออกทอดขาย เมนูที่สอง คือ กุยชายลูกขนาดกําลังนากิน แปงนุมเพราะ กวนแปงไดที่ เสิรฟหนึ่งมี 4 ลูก รสชาติใชเลย สนนราคา $4.90 จานที่สามคือขนมจีบซึ่งเชฟ ใหญรับรองวาไสที่กินแลวเนื้อเดง ไมมีสารเคมี เจือปนอยางแนนอน เปนการผสมอยางถูกสัดสวน ระหวางเนื้อหมูและกุง ซึ่งเกิดจากประสบการณ ที่เขาชวยธุรกิจครอบครัวทํารานอาหารจีนมา โดยตลอด คุมราคา เสิรฟหนึ่งมี 5 ลูก $4.90 แค Entreé ก็เกือบอิ่มแลว (ถาทานคนเดียว) ผูเขียน แนะนําใหไปทานเปนกรุปสัก 4 คน จะไดทานทุก อยางและที่สําคัญจะไดมีตัวมาชวยหาร สวน main course ทีล่ กู คาชืน่ ชอบนัง่ ปุบ เปนตอง สั่งปบคือ หมูกรอบผัดพริกขิง ซึ่งเชฟใหญเผลอ หลุดปากกับผูเขียนวา สั่งเนื้อหมูกวา 300 กก./ อาทิตย ไมตองสงสัยเลยเพราะมองไปรอบๆ มี อาหารจานนีป้ ระดับแทบจะทุกโตะ เจาตัวบอกใช เวลามากกับอาหารจานนี้ two thumbs up ครับ สําหรับอาหารจานนี้ รานเปดตั้งแต 10 โมงเชาถึง


Home is a Thai restaurant that is located on Sussex Street; it has been opened for approximately seven months. It has a modern interior décor and has the restaurant space of two places, therefore making it very stylish with an open environment. There is an open kitchen on one side, while the other side has the seating area. The seating area consists of two floors, where both floors can observe the chefs creating your meal. Home is uniquely fortunate having a vast space to dine in, to approximately 100 people, as well as their own car park. The head chef, Chaiwat Tuntiarpapong is a multi talented person being able to produce Home’s Thai cuisine as well as manage the restaurant. There is a numerous variety of items on the menu, popular entrees include; Pathongko (Deep-fried dough stick) with pandan custard, Kui-Chary and Dumpling. For main course there are Stir Fired Pork with Red Curry Paste, Larb Duck and other great Thai spicy salads and if there is still room for dessert, you can always try Sa-Lim. Home is opened from 10am – 10pm daily and in my opinion, it is a necessity to book in advance as the place fills up quite quickly.

4 ทุมขายกันแบบ non-stop ถามาชวงกลางวัน หมูกรอบผัดขิงจะถูกเสิรฟมากับขาวดวยราคา พิเศษ $8.50 สวนดินเนอร full serve $13.90 “อาหารชวงกลางวันจะถูกกวาชวงกลางคืนแทบ ทุกอยางครับ” เชฟใหญกลาวสําทับ ลาบเปดเปน อาหารยอดนิยมอันดับสองของรานนี้ หอมดวย เครื่องปรุงลาบพื้นบาน ใบมะกรูด ผักชีฝรั่ง ผักชี ไทย หอมแดง ขาวคั่ว กลิ่นสาบเปดถูกดับดวยขา และหอมเจียวซึ่งนอกจากจะมาชวยดับกลิ่นสาบ แลวยังมาชวยเพิ่มความกรุบกรอบใหอาหารจาน นี้ “ความกรุบกรอบนอกจากตัวหอมเจียวแลวนี่ ผมเลาะหนังเปดออกมาทอดแลวเอากลับมาโรย หนาเพิ่มความกรอบไปอีก ผมเปนคนอุดร พี่ก็รู ลาบเปดอุดรสูตรดัง้ เดิมตองยางหนังจนกรอบแลว นํามาคลุก มันใชเวลามาก พนักงานทีน่ เี่ ตรียมของ ตั้งแตตีสี่ มายางหนังจนกรอบอีกคงไมตองนอน แลวพี่ ผมจึงตองคิดหาวิธีอื่น รสชาติก็ไมหนีกัน เทาไหร” $10.90 สําหรับมื้อเย็นสวนกลางวันก็ $7.90 ไมแพงเลยรสชาติแซบตามภูมภิ าค อาหาร อีกจานซึ่งไมควรพลาดเปนอยางยิ่งสําหรับคอ อาหารอีสาน (ซาดิสทนิดๆ) คือตําซั่ว ซึ่งเปนการ ตํารวมมิตร มีมะละกอ เสนขนมจีน ผักกาดดอง หั่นฝอย ผักแปน ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ ถั่วงอก หมูยอ มะเขือเทศ แคบหมู และที่พลาดไมไดคือ ปลารากลิ่นหอมพอดี (ภาษาอีสานเรียก กลิ่นไม โหนง) เจาตัวบอกถาปลาราไมอรอยก็จบกันและ ไดรบั การยืนยันวาตมเองปรุงปลาราเองดวยเครือ่ ง

เทศเพื่อจะไมมีกลิ่นคาวอีกทั้งยังถูกสุขอนามัย อีกดวย $7.90 สําหรับกลางวัน $8.90 สําหรับ ดินเนอร ผัดไทยเจานี้อรอยมาก อรอยทุกคําที่ เคีย้ วอาจจะเปนเพราะผัดกระเทียมและหัวไชโปว ไดที่พอดี หากอยากจะลองใหแปลกไปอีกหนอย แนะนําใหลอง ผัดไทยเกี๊ยวกรอบแตตองรีบทาน อยามัวคุยเพลินเกี๊ยวจะหายกรอบรสชาติความ อรอยจะหยอนไป สัง่ ใสกรอกอีสานซึง่ จะถูกเสิรฟ มาพรอมเครื่องเคียงเอามาทานกับเบียรสักจานก็ อรอยไมเบา คุณชัยวัฒนบอกกับผูเ ขียนวา “ขายดี มากๆ เลยครับ ยัด (ใสกรอก) กันไมทนั ” ถาไมอมิ่ จนเกินไปนักอาหารอีกจาน นาจะเปน คอหมูยาง นุม ๆ เสิรฟ มากับนํา้ จิม้ แจวสูตรอีสานแทๆ ก็ไมเลว เลยทีเดียว ปกติแลวผูเขียนไมใชคอขนมหวานสัก เทาไหร แตดว ยความหลากหลายของอาหารรานนี้ จึงตองลองสลิม่ ดูสกั ถวย เสนนุม มาก นํา้ กะทิหอม ถูกใจสําหรับทานทีช่ อบขนมหวานแนนอน เอาไป เลยครับ สี่ดาวสําหรับรสชาติอาหาร สวนสถานที่ เล็กไปนิดเพราะคนแนนและจอแจ เอาไปสามดาว ครึ่ง แตนี่เปนความคิดของผูเขียนคนเดียว คงจะ แตกตางจากลูกคาซึ่งมาเขาคิวรอที่หนารานซึ่งผู เขียนเดาเอาวานาจะมีความคิดเดียวกันวาถึงราน จะมีคนแนน แตอาหารอรอยก็จะเปนไรไป ชางมัน ฉันไมแครจะกินซะอยาง

ชัยวัฒน ตันติอาภาพงษ / ผูจัดการรานและเชฟใหญ

49


วันนี้ผูเขียนขอใหเชฟวัฒนเปดเผยสูตรอาหารที่ขายดีเปนอันดับ หนึ่งของราน Home เอามาฝากคุณผูอานไวเผื่อจะทํากินที่บาน ครับ เราเริ่มดวยวิธีการทําหมูกรอบกันกอน วิธีทําหมูกรอบ ตมหมูกรอบในนํ้าเดือดประมาณ 1 ช.ม. หรือดูวาหนังหมูนุมแลว นําขึ้นพักไว โดยเอาทางดานหนังขึ้นขางบนใชชอนสอมจิ้มใหเปน รูจนทั่ว แลวทาดวยนํ้าสมสายชูทิ้งใหแหงโดยผึ่งลมไวสักพักจนหมู เย็น เสร็จแลวหั่นเปนริ้วทางยาวของหมูตั้งกะทะใสนํ้ามันใหทวม หมูเวลาทอด รอใหนํ้ามันรอนแลวใสหมูที่หั่นไวลงไป (ขอควรระวัง เวลาทอดหมูนาํ้ มันจะกระเด็นควรจะหาฝาปดกัน้ ไวตอนทีเ่ ริม่ ใสหมู ลงไป) ใชเวลาทอดไมเกิน 15 นาที นานเกินไปหมูจะแหงแข็งเวลา กินจะไมอรอย หมูกรอบที่ดี คือ ตองกรอบขางนอก นุมใน พอหมู คลายรอนหั่นเปนชิ้นเล็กเตรียมไวผัด วิธีทําเครื่องแกง เริ่มตน โขลก ขา ตะไคร กระเทียม หอมแดง กระชาย กะป ผิว มะกรูด ใหละเอียดกอนแลวตามดวยพริกแหงทั้งเล็กและใหญพอ พริกแหลกดี แลวนําสวนที่เหลือคอยๆ ใสตามไปใหหมด โขลกจน เปนเนื้อเดียวกัน เมื่อไดพริกแกงแลวจึงใสกากหมูที่เตรียมไวลงไป จนเขากันดีเปนอันเสร็จ ตัง้ กะทะดวยไฟออนใสนาํ้ มันอยาใหนาํ้ มัน รอน นําเครือ่ งแกงลงไปผัดดวยไฟปานกลาง พอพริกแกงเริม่ หอมจึง ปรุงรสได ใสกงุ แหงแลวลดไฟ ผัดจนเครือ่ งแกงเปลีย่ นเปนสีแดงเขม แลวจึงใสใบมะกรูดหั่นฝอย ชิมรสใหหวานนําแลวตามดวยเค็ม ใส หมูกรอบ ถั่วฝกยาว พริกชี้ฟาหั่น ใบมะกรูดฉีก ผัดใหเขากัน ตักใส จานพรอมเสิรฟ กอนเสิรฟโรยดวยใบมะกรูดฝอยและพริกชี้ฟาอีก ที แคนี้ก็อรอยแลวครับ เชฟใหญบอกจนหมดใสหมดพุงเลย ลอง ไปทําทานกันนะครับเย็นนี้ How to make the crispy pork

• Boil pork for an hour and then leave to cool. • Make small indents with a fork and then apply white vinegar on the skin. • Slice the pork lengthways to fry in a pan. • The oil in the pan must cover the surface of the pork slice. • Fry for approximately 15 minutes until golden brown. • Pork should be crispy on the outside while tender in the middle. • Cut the pork into bite size pieces. • Pork is now ready to combine with the dry red curry paste.

How to make the paste

• Set the wok with a little oil in combination with the red curry paste. Simmer until it turns to a deep red colour. • Place nely cut slices of kafr lime leaves into the wok. • Add sugar and sh sauce to taste. • Add the crispy pork, long beans fresh chilli, and kafr lime leaves. • Stir until all ingredients have avoured together. • Ready to serve.

50

หมูกรอบ ผัดพริกขิง Pad Prik Khing with the crispy pork Home Thai Restaurant

Shop 1 - 2, 299 Sussex Street Sydney NSW 2000 T: 02 9261 5058 E: info@homethai.com.au Lunch: 11am - 5pm / Dinner: 5pm - 10:30pm

www.homethai.com.au


51


vr wealth management editor:

เรยา

Land Tax ·íÒÍ‹ҧäÃãËŒàÊÕ¹ŒÍ·ÕèÊØ´

วันนี้เรยาขอนํากลเม็ดเคล็ดลับเล็กๆ นอยๆ มาเขียนลง VR Thai เพื่อ ใหเปนประโยชนแกทา นผูอ า นทุกทานนะคะ สําหรับผูท ชี่ อบลงทุนดาน อสังหาริมทรัพย ซื้อบานและที่ดินไวหลายๆ แหงนะคะ วันนี้เรยามี เคล็ดลับมาฝากเพื่อชวยใหนักลงทุนเสียภาษีที่ดินนอยที่สุด ภาษีที่ดิน ภาษาอังกฤษเรียกวา Land Tax คะ

Land Tax นัน้ แตกตางกันไปตามแตละรัฐนะคะ แตละทีเ่ ก็บไมเทากัน แตวันนี้เรยาจะไมขอเขียนลงในรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีที่แตก ตางกันแตละรัฐนะคะ แตจะขอใหความสําคัญของการวางแผนการ ซื้ออสังหาริมทรัพยอยางไรใหเราไมตองโดนเก็บภาษีที่ดินมากเกินไป นัก หรือเรียกงายๆ วาวิธีเลี่ยงที่จะจายภาษีที่ดินมากเกินความจําเปน Land Tax นั้น แตละรัฐจะกําหนด Threshold เอาไววาหากบุคคล ผูใดเปนเจาของที่ดินรวมกันทั้งหมดแลวมีมูลคาเทานั้นเทานี้ หากถึง จํานวนทีก่ าํ หนดแลว อยางเชน ถาทีด่ นิ ของบุคคลผูน นั้ รวมกันทัง้ หมด แลวรวมกันมีมูลคาเกิน $600,000 จะตองโดนเสียภาษีที่ดิน เคล็ดลับงายๆ นะคะ ที่จะชวยประหยัดภาษีได ลองมาดูกันนะคะ 1. ซื้อที่ดินตางรัฐ แทนทีจ่ ะซือ้ ทีด่ นิ หลายๆ ทีใ่ นรัฐเดียวกัน เราก็ซอื้ แยกรัฐไงคะ วิธนี ี้ จะชวยประหยัดภาษีไดมากเลยทีเดียวนะคะ ยกตัวอยางนะคะ วาเรยา มีทดี่ นิ ทัง้ หมดรวมมูลคากันแลวเปนมูลคา $750,000 นะคะ หากทีด่ นิ ทั้งหมดของเรยาอยูในรัฐ Tasmania เรยาตองจายภาษีที่ดินทั้งหมด มากกวา $9,000 เหรียญ แตหากเรยาซื้อที่ดินมูลคา $350,000 ที่รัฐ NSW อีก $200,000 ที่ Victoria ที่ดินอีก $100,000 ซื้อที่ South Australian และซื้อที่ดินที่สุดทายที่ Queensland เปนมูลคาอีก 100,000เหรียญ ใหทานผูอานทุกทานทายซิคะ วาเรยาตองจายภาษี ทั้งหมดนั้นเทาไหร เฉลยนะคะ เรยาตองจายภาษีทั้งหมดนี้เพียงแค 0 เหรียญคะ แปลกใจไหมคะ

2. ซื้อที่ดินในนามที่ตางกัน แทนที่จะซื้อที่ดินทุกที่เปนชื่อคนๆ เดียวกันนั้น ก็ใหกระจายที่ดิน เหลานัน้ ใหมเี จาของหลายๆ คน อันทีจ่ ริงแลวเจาของทีแ่ ตกตางกันนัน้ อาจไมจําเปนตองเปนบุคคลเสมอไปนะคะ อาจจะเปนเจาของในรูป แบบบริษัทหรือทรัสทก็ ได หรืออาจจะใหคูสมรสมาใสชื่อแทนก็ได ในกรณีนี้ก็จะชวยลดภาษีไปไดมาก เพราะหากมูลคาที่ดินของคนคน หนึ่งนั้นไมไดมากถึงที่รัฐกําหนดก็ไมมี Land Tax คะ

3. ซื้ออพารตเมนทหรือยูนิตแทนที่จะซื้อบานคะ มูลคาที่ดินที่เปนบานสูงกวามูลคาที่ดินที่เปนยูนิตนักคะ ฉะนั้น ภาษีนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามมูลคาที่ดินนั้นๆ ดวย หากซื้อยูนิตราคา 400,000 เหรียญคาที่ดินอาจจะเพียงแคแสนเดียวนะคะ หากเปรียบ เทียบกับซื้อบานราคานี้ มูลคาที่ดินอาจจะเปน 300,000 คะ ฉะนั้น ภาษีของคาที่ดินของบานก็จะสูงกวามากนะคะ เห็นมั้ยคะแครูจักคิดรูจักวางแผนกอนจะลงมือทําอะไรนั้น อาจ ชวยเราประหยัดไปไดมากเลยนะคะ คิดใหญคิดไดแตตองคิดให รอบคอบดวยคะ หากทานไมอยากคิดคนเดียวลองเขามาใหเราชวย ซิค ะ เรยาและทางที มงาน Super Smart Plans Financial & Accounting นั้นที่มีความยินดีที่จะชวยทานคิดและทําใหรอบคอบ ที่สุดเพื่อประโยชนสูงสุดของทานคะ สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกทานที่ติดตามอานผลงานนะคะ สวัสดีคะ

Rayya FTMA

MIB, PG Dip Accounting Accountant, Loan writer SMSF & Trust Account Auditor

เรยา (Tax Specialist) Super Smart Plans Financial & Accounting email: info@supersmartplans.com Tel: 02-80931683-85

52


“We are a professional team which provide high quality at a reasonable price”

“Does your accountant help you legally minimise your TAX ?” Our Professional Team

บริษัทบัญชี ภาษี และการเงิน ครบวงจรของคนไทย • Qualify Accountants • Registered Tax Agent • Financial Planner

Sukhwinder MNIA S

Master of Accountancy Qualied Accountants & Financial Planner

Apple

MBA Professional Accounting Accountant Manager

Thinn Thinn

MBA , PG Dip Accounting Accountant

Rayya FTMA

MIB , PG Dip Accounting Professional Accountant, Tax Specialist SMSF & Trust Account Auditor

Patric

Nongnuch

Master of Professional Master of Business Accounting Accounts & Finance Ofcer Bookkeeper

Penny

Administrator

FornesueltFairtisotn

c

ทีมงานของเราพรอมที่จะ ชวยเหลือดานใหกูยืม านและอสัังหาริิมทรััพย ใหบริการทุกทานดังตอไปนี้ ••• กูกูซืเซื้อพืบื้อ่อรถยนต ทําธุกิจ บัญชีและภาษี

• จดทะเบียนบริษัท และธุรกิจทุกประเภท • จดชื่อธุรกิจ • ทําภาษีทุกประเภท GST และ Income Tax ภาษีรายได • ทําตรวจสอบบัญชีของ Trust Accounts และ Super Funds • ลงบัญชีรายไดคาใชจาย Bookkeeping • ชวยเหลือดานโดนสรรพากรตรวจสอบ • บริการดานนําเงิน Super Funds คืนเมือ่ ตองออกจากประเทศ • รับรวมเงิน Super ใหอยูในบัญชีเดียวกัน • ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและบัญชีทุกประเภท • ใหคําปรึกษาและวางแผนเพื่อลดหยอนภาษี • บริการปลีกยอยดานบัญชีทุกประเภท

• กูเพื่อจุดประสงคสวนตัว

วางแผนการเงิน

• วางแผนดานภาษี เพื่อใหธุรกิจเติบโตแตเสียภาษีนอยลงเรื่อยๆ • วางแผนดานการลงทุนตางๆ รวมถึงหุน และการซื้อขายอัตรา แลกเปลี่ยน • วางแผนดานเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ • วางแผนดานการศึกษาของบุตร • วางแผนเพื่อใหวัยเกษียณมีความมั�นคง • วางแผนดานความเสี่ยงและประกัน • วางแผนดานการซื้ออสังหาริมทรัพย และการจัดการธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จ • วางแผนชวยใหชําระคาบานไดเร็วขึ้นถึงสองเทา

เปนบริษทั บัญชีแหงเดียวที่ใมีการ Orientation กอนเริม� ทํางานกับเราเพือ่ ใหความรูด า นการบัญชีอยางเต็มที่ไมมคี า ใชจา ยใดใดเพือ่ ใหลกู คาสามารถ ทํางานรวมกับเราไดอยางมีคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบจากสรรพากร เปนบริษัทบัญชีของคนไทยแหงแรกที่ใหบริการครบวงจร ตั้งแตลูกคาเริ�มทําธุรกิจ จนประสบความสําเร็จในชีวิตดวยทีมวางแผนการเงินการลงทุนจากเรา รวมถึงดานใหบริการกูยืม ธุรกิจจะโตไดตองมีการ วางแผนที่ดี เพราะเราตองการเห็นทานเติบโตไปดวยกัน เราจึงชวยวางแผนเรื่องลงทุนอยางมีกําไรเพื่อความมั�นคงของชีวิตในอนาคต ชวยดูเรื่อง การลดภาษีและใชเงินตอเงินเพื่อสรางฐานะใหมั�นคงยิ�งขึ้นทั้งดานบัญชีเรามั�นใจในทีมนักบัญชีที่ทํางานอยางละเอียดเพื่อความถูกตอง

คุณภาพของเราจึงไมสามารถวัดไดดวยเงิน

1603/87-89 Liverpool St, Sydney, NSW 2000 PO BOX 20337 World Square 2002

Tel : 02 8093 1684, 02 8093 1685 Mob: 0430 518 910 Fax: +612 9283 9259 Email: info@supersmartplans.com

53


ยิพยากรณ ปซี vr horoscope

วันอาทิตย

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันอาทิตยทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูที่ไพยิปซีรูป Temperance หรือไพ ลักษณะของดวงจรและการเปลี่ยนแปลงโยกยาย เมื่อไพใบ นี้เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็หมายถึง ดวงของคุณนั้นจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การงาน การเงินจะกระเตื้อง ไปในทางทีด่ ขี นึ้ คุณๆ ทีเ่ กิดในวันอาทิตยบางรายอาจมีการเปลีย่ นแปลงการ งานหรือโยกยายที่อยูอาศัย แตสรุปไดวา ดวงจะดีขึ้นกวาเดิมนะคะ ในดาน ของความรักนั้น ชวงนี้ไมมีอะไรที่โดดเดน เคยเปนอยางไรก็ยังคงเปนอยาง นั้น ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไมดีนะคะ

วันจันทร

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันจันทรทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูที่ไพยิปซีรูป The Star ความสงบ รมเย็น การเริ่มตนใหมที่ดีขึ้น เมื่อไพใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตา นั้นก็หมายถึง ดวงของคุณนัน้ กําลังเริม่ จะมีการเปลีย่ นแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ความสุขความรมเย็นจะเขามาในชีวิต ของคุณ ผลพลอยไดของไพใบนี้จะสงผลตอการงานการเงินของคุณใหดีขึ้น รวมถึงความรักของคุณดวยนะคะ ในดานความรักชวงนี้ ปญหาที่เคยมีก็เริ่ม จะหมดไป มีความเขาใจกันมากขึ้น หูที่เคยเบาก็เริ่มจะหนักและมีเหตุมีผล ในการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ

วันอังคาร

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันอังคารทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูที่ไพยิปซีรูป The Sun ไพเดอะซัน หรือเทพอพอลโล ผูใหชื่อเสียง ความสําเร็จและเสียงเพลง เมื่อไพใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตา คุณจะมีความสําเร็จในทุกๆ ดาน ดีทั้งการงานและการเงิน ชวงนี้คิดจะทําอะไรก็จะมีแต คนใหความชวยเหลือ คุณๆ ที่เกิดในวันอังคารบางทานอาจจะตองเขาไป เกี่ยวของกับวงการบันเทิงแบบไมตั้งใจ แตก็ไปไดดวยดีนะคะ สวนความรัก นั้น ทั้งคนโสดและไมโสด ความรักความสัมพันธก็ไปกันไดดวยดีนะคะ

วันพุธ

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันพุธทุกทาน ในเดือนนี้ ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยูกับไพยิปซีรูปดาบเบอร (3) เมื่อไพใบนี้เกิด ขึน้ ในดวงชะตา คุณจะเจอะเจอแตอปุ สรรคมากมาย ทําอะไร ชวงนี้จะติดๆ ขัดๆ ตลอด คุณตองคิดแกไขปญหาดวยสตินะ คะ ถาคุณใจรอนทําอะไรลงไปแบบไมคิด ความสูญเสียก็จะ เขามาหาคุณทันที คุณจะเสียทัง้ เงินแลวก็เวลานะคะ ในดานความรักนัน้ คุณ จะมีปญหาจุกๆ จิกๆ เขามาแบบไมหยุดไมหยอน ถาไมประคองความรักให ดีๆ อาจหลุดมือไดนะคะ

54

โดย อาจารยหลิน ยิปซี วันพระราหู (พุธกลางคืน)

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันพระราหูทุกๆ ทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนัน้ ขึน้ อยูก บั ไพยปิ ซีรปู เหรียญเบอร (9) เมือ่ ไพ ใบนีเ้ กิดขึน้ ในดวงชะตานัน้ ก็หมายถึงการงานการเงินของคุณ จะดีสุดๆ ทําอะไรก็ขึ้นมือ การงานที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโยก ยาย คุณสามารถทําไดเลยนะคะ เพราะดวงดีซะอยาง ทํา อะไรก็สบายไป 8 อยาง ความรักนั้นชวงนี้คนโสดก็มีความสัมพันธที่คืบหนา ไปในทางที่ดีขึ้น สวนคุณๆ ที่มีคูครองแลว ความรักของคุณและคูครองก็ไป ไดเรื่อยๆ นะคะ เคยเปนอยางไรก็ยังคงเปนอยางนั้น

วันพฤหัสบดี

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกทาน ในเดือนนี้ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยูกับไพยิปซีรูป The World ความ สมบูรณแหงชีวิตไดเขามาในดวงชะตาของคุณแลวนะคะ คุณจะเจอแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต ไมวาจะเปนการงาน การ เงิน ความรัก ลวนแตเปนสิ่งดีๆ ทั้งนั้น โดยเฉพาะคุณๆ ที่ ยังเปนโสด คุณจะไดพบเนื้อคูและก็เปนคูแทของคุณเลยนะคะ คนๆ นี้จะใช เลยสําหรับคุณ สวนคุณๆ ที่มีคูครองแลว ปญหาวุนๆ ของคุณและคูครองจะ หมดไป ความรักจะดีขึ้น ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนะคะ รักกันไวจะดีวา คนเรา อยูดวยกันก็เพราะความรัก มีอะไรก็ใหนึกถึงสมัยที่รักกันบางนะคะ

วันศุกร

สวัสดีคะ คุณๆ ที่เกิดในวันศุกรทุกทาน ดวงชะตาของคุณใน เดือนนี้ขึ้นอยูกับไพยิปซีรูปดาบเบอร (8) ดวงของคุณนั้นตก ที่นั่งเคราะหนะคะ ทําอะไรก็ควรระวัง ในบางรายขับรถอยู ดีๆ ก็โดนเฉี่ยวหรือมีคนมาชน เกิดคดีความโดยไมตั้งใจ มี เรื่องทะเลาะกับคนไปทั่วหรืออาจจะไดรับอุบัติเหตุจากการ งานก็อาจเปนไปไดนะคะ มีเวลาคุณก็ควรที่จะไปทําบุญสะเดาะเคราะหบาง บุญกุศลจะไดชวยบรรเทาใหเคราะหหนักเปนเบาไดนะคะ สวนความรักชวง นีก้ ไ็ มคอ ยจะดีนกั นะคะเพราะคุณและคนรักหรือคูค รองจะมีปากเสียงตอกัน บอยมากคะ

วันเสาร

สวัสดีคะคุณๆ ที่เกิดในวันเสารทุกทาน ในเดือนนี้ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยูกับไพยิปซีรูปไมเทาเบอร (5) เมื่อไพใบนี้ เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็หมายถึงความขัดแยงกับเพื่อนรวม งานหรือคุณจะมีปญหากับคนรอบๆ ขาง ชวงนี้ถาเปนไปได คุณควรทีจ่ ะพูดนอยๆ หนอยก็จะดีนะคะ เพราะคําพูดบางคํา ของเรานัน้ อาจนําพาเรือ่ งมาใหเราโดยทีค่ ณ ุ นัน้ นึกไมถงึ เลยก็เปนไปไดนะคะ สวนความรักนัน้ ชวงนีค้ วามสัมพันธไมคอ ยจะดีนกั เพราะคุณและคนรักหรือ คูครองจะมีปากเสียงกันตลอด สวนมากเรื่องไมเปนเรื่อง


55


vr soulmate editor:

แมหมอ

(ตอจากฉบับที่แลว) ราศีกรกฏ

(ทานที่เกิดระหวางวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กรกฏาคม) ชาวราศีกรกฏเปนคนที่มีจินตนาการสูง มีอารมณสุนทรีย มีความละเมียดละมัยจนบางครัง้ ตามไมทนั เก็บซอนความ รูส กึ เกงกวาชาวราศีเมถุนเสียอีก ชาวราศีนเี้ ปนคนรักบาน มาก มีสัญชาตญาณแหงการพิทักษรักษาอยูเปยมลน ประสาทสัมผัสดี ดวยเหตุนี้ ชาวกรกฏจึงมีอารมณที่รักใครรักจริง เกลียดใครเกลียดนาน มีอุดมคติสูง มีเมตตา กรุณาตอสัตวทั่วไป ขี้สงสาร จิตใจมีอารมณเปนพาหะ มักคํานึงถึงอดีต ชาวราศีกรกฏสวนมากมักมีรูปรางโปรง สันทัด ผิวขาว เปนคนที่มีกิริยา เรียบรอย บุคคลิกรอมชอม แตพอจะแข็งขึ้นมา ปูตัวนี้ก็หนีบไมปลอย เรียกได วายอมสละแมแตกามของตัวเองเลยทีเดียว อาชีพทีเ่ หมาะกับชาวราศีกรกฏ เห็นจะเปนธุรกิจทีด่ นิ บานจัดสรร เครือ่ งเรือน ภัตตาคาร โรงแรม ธุรกิจที่เกี่ยวกับของเหลวทุกชนิด การเดินเรือ สวนดานความรัก ชาวราศีกรกฏ โดยเฉพาะสาวๆ มีลักษณะของความเปนแม เปย มลน ใครไดเปนแมบา น เหมือนกับไดแมศรีเรือน เปนผูห ญิงในอุดมคติของชาย หลายคน หนุม ทีเ่ หมาะกับสาวราศีนเี้ ห็นจะเปนหนุม ราศีมงั กร แมจะเปนคนยิม้ ยาก คิดละเอียด แตเมื่อลงมือทําอะไรสักอยางแลว ไมมีวันปลอยใหคางๆ คาๆ แนนอน สวนหนุมราศีกรกฏถือเปนที่หมายปองของสาวๆราศีมังกรไมนอย แมจะดู ภายนอกแข็งกราว แตภายในยิ่งกวาสําลีเสียอีก สาวใดไดหนุมราศีกรกฏ รับรอง ไมผดิ หวังแนนอน เพราะนอกจากจะโรแมนติกเขาสายเลือดแลว ยังเปนพอบานพอ เรือนทีห่ าตัวจับยากอีกดวย แมนสาวราศีมงั กรจะจูจ ขี้ บี้ น แตกเ็ ปนสาวหนักเอาเบา สู ชวยกันเสริมสรางชีวิตคูใหมั่นคงแกกันและกัน สวนคูโชค ลาภอีกคูหนึ่งของชาวราศีกรกฏก็คือราศีพิจิกและชาว ร า ศี มีน ชาวราศีพิจิกเปนนักตอสูตัวยง ในขณะ ที่ชาวราศีมีนเปนนักรักที่มีจินตนาการ สูงสุดขอบฟาเลยทีเดียว สวนชาว ราศีกมุ ภเหมาะสําหรับเปนเพือ่ นกัน ดีกวา เพราะชาวราศีกุมภทันสมัย เปรี้ยว สวนชาวราศีกรกฏนิยมของ เกา ก็ไมนึกไมออกนะวาจะเขากัน ไดยังไง ชาวราศีกรกฏมักมีปญหาเกี่ยวกับ ชวงอกไปถึงชวงทอง เชน มะเร็งเตานม ปอดอักเสบ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดิน อาหาร

ชาวราศีสิงห

(ทานที่เกิดระหวางวันที่ 22 กรกฏาคม ถึง 22 สิงหาคม) ชาวราศีสิงหเปนคนที่มีบุคคลิกหยิ่ง ผยอง มีความเชื่อ มัน่ ในตัวเองสูง มีอาํ นาจอยูใ นตัว ทะเยอทะยาน เปนผูน าํ สนใจในชือ่ เสียงเกียรติยศมากกวาทรัพยสนิ เงินทอง แต เปนคนฟุม เฟอย เจาสําราญ อยูใ นสภาพแวดลอมทีโ่ ออา มีกริ ยิ านาศรัทธา เลือ่ มใส มีจติ ใจรักความเทีย่ งธรรม ไมกม หัวในใครงายๆ ใจกวาง โอบออมอารี มองโลกในแง ดี ยกเวนบางคนที่มองโลกในแงรายมาก เพราะเคยถูกทํารายจิตใจมากอน มีอิสระ เสรีสูง หยิ่ง และไมชอบพฤติกรรมเอาเปรียบทุกอยาง ชาวราศีสิงห โดยแทจะไมยอทอตออุปสรรคใดๆ ไมวาจะลําบากสักเพียงใด ฉะนัน้ ชาวราศีสงิ หจงึ มีขอ แมทตี่ อ งชนะตลอดเวลา อาชีพทีเ่ หมาะกับชาวราศีสงิ ห ก็คือ งานที่เกี่ยวของกับแพทย สายตา แฟชั่น อะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามและ ความโออาผาเผย ชาวราศีสิงหชอบทําตัวใหมีภาระดวยการยื่นมือเขาไปชวยเหลือ ผูอื่น จนบางครั้งตัวเองตองเดือดรอนใจอยูบอยๆ ดานความรัก ชาวราศีเมษและธนูดจู ะเปนคู โชคลาภของชาวราศีสงิ ห สวนชาว ราศีกมุ ภจะเปนผูส รางความสมดุลใหกบั ชาวราศีสงิ หไดเพราะชาวราศีกมุ ภมคี วาม แปลกใหม ทันสมัย คิดและทําอะไรไมเหมือนใคร สรางความตื่นเตนใหกับชาวราศี สิงหอยูเ สมอ ถาสองราศีนรี้ วมกันก็จะเปนคูท แี่ ปลกพิสดารกวาราศีอนื่ ชาวราศีสงิ ห สวนมากมักจะมีชาวตางชาติมาเกี่ยวหรือมาผูกพันไมทางใดก็ทางหนึ่ง โรคประจําตัวของชาวราศีสิงห สวนใหญมักจะเปนเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง ไต โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับเลือด ปอดอักเสบ ลมบาหมู บางตํารา บอกวา ราศีสิงหควรจะรับประทานผัก ผลไม บางอยางทีถ่ ูกโฉลกกับราศีอยางเชน มะพราว อินทผาลัม จะชวยใหสุขภาพดีขึ้น

ชาวราศีกันย

(ทานที่เกิดระหวาง 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน) ชาวราศีกันย มักมีลักษณะเดนคือ ผมนอย ไหลยก สวน ด า นจุ ด บอดของชาวราศี กั นย ก็คื อ การที่ เป นคนชอบ วิพากวิจารณเกินขอบเขต เหตุทเี่ ปนเชนนีก้ เ็ พราะชาวราศี กันย เปนคนชอบคนหาเหตุผล ชอบตรวจสอบ ชอบจับผิด นอกจากนัน้ ก็ยงั เปนคน จูจ จี้ กุ จิกทีห่ นึง่ กับเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ จึงเปนทีร่ าํ คาญของคนรอบขาง แตสว นทีด่ ขี อง ราราศีกันยก็มีไมนอย เชน มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ สํานึก ในหนาที่ตนเอง มีวินัย เรียบงาย ไมมีจริต รูจักพิจารณา ฉลาด สะอาด ประหยัด สงวนตัว วานอนสอนงาย อาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีกันยก็เห็นจะเปนชางซอม นาฬกา หรือสิ่งที่เกี่ยวกับเวชภัณฑ สุขภัณฑ สถานพักฟน การตรวจสอบ บัญชี ตรวจสอบทุกสาขา ดานความรัก ชาราศีมนี เปนนักวาดฝน จินตนาการอันสูงสุด ซึง่ ยากทีช่ าวราศีอนื่ จะหยัง่ ถึง แตถา ไดผสมกลมกลืนกับชาวราศีกนั ย ผูซ งึ่ มีความละเอียด ชางคิด ชางพิจารณาในสิ่งที่เปนจริง จะเปนที่ประทับใจ ของชาวราศีกันยเปนอยางยิ่ง และถือวาเปนคูที่เหมาะสมกันอยางลงตัว สวนราศีที่ถูกโฉลกกับราศีกันยก็คือราศีพฤษกและราศีมังกร สวนโรคประจําตัวของชาวราศีกนั ยกค็ อื โรคทีเ่ กีย่ วกับทอง ลําไส มดลูก ตับ มาม รังไข อวัยวะเพศ สวนมากการปวยไขของชาวราศีกันย มักมาจากขยันขันแข็งในการทํางานมากเกินไป อาหารที่เหมาะสําหรับชาวราศีกันยก็ไดแก พืชลมลุกทุกชนิด เชน แตงโม ลําไย เงาะ ลางสาด มะละกอ ฟกทอง ฟกเขียว ลูกยอ มะระ

(ติดตามราศีอื่นไดในฉบับตอไป)

56


North Sydney English College เปนสถาบันภาษาที่เปดสอนมานานอยูในเครือ Education Group สถาบันอยูในยาน North Sydney ,Campus สวยงาม เปดสอน General English

IELTS Preparation EAP - Pathway to CQU, Williams Business College

www.northsydneycollege.com.au

จั ดหาที่เรียน, จั ด หาที่พั ก, รับแปลเอกสารโดย NATTI, วีซ ่าอื ่นเช ่นแต ่งงาน, ต ้อ งการเอาลูกหลานมาจากไทย พบกับ Migration Agent ที่มีป ระสบการณ ์กว ่า 15 ปี

Migration Agent No: 092854 (นั ด พูด คุ ยได้ ท ุกวั นพุ ธ ศุ กร์ และเสาร์ ) CRICOS Code: 01942A Great Study Services

Suite 413, Level 4, 368 Pacific Trade Centre Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australa. T/F: + 612 9283 9607 M: + 614 2234 4213 e-Mail: niphon@greatstudy.co.th www.greatstudy.co.th ABN : 11815141080

Great Study Services Bangkok

65/158 19th Fl., Chamnan Penchart Tower Rama 9 Road, Huaykhwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: + 662 2487147-8 M: 081-3377884 Fax:+ 662 2487149 e-Mail: supaluk@greatstudy.co.th www.greatstudy.co.th

Great Study Services ChiangMai

70/4 Huaykaew Road,Changpeak Sub-district, Muang Distract, ChiangMai Province 50000 Thailand Tel: 053-222866-7 M: 083-5733370, 086-429 7577 Email: chiangmai@greatstudy.co.th 57 www.greatstudy.co.th


vr thai massage

editor: nadia / photographer: special one

คุยกันกอนนวดกับ อาจารยดํา ปจจุบนั นีค้ นบางสวนยังไมมคี วามเขาใจในความแตกตางระหวางการนวดแผนไทยกับการนวดตาม วิถพี ทุ ธ สวนมากจะเขาใจเพียงแคการนวดแผนไทยซึง่ เปนการผสมผสานของการนวดตามตําราจีน และโยคะของอินเดีย แตถา จะศึกษาใหลกึ ซึง้ นัน้ การนวดแผนไทยควรจะตองนําหลักความคิดทาง พระพุทธศาสนาเขามาแทรกดวย โดยการทําสมาธิและการรักษาศีลเพือ่ ใหจติ สะอาด ซึง่ ทัง้ 2 สิง่ นีจ้ ะชวยทําใหผนู วดมีพลังในการนวดใหแกคนไข และสามารถรักษาอาการปวยของคนไขไดขนึ้ ดวย อาจารยเห็นวาการนวดไทยสมัยนีส้ ว นใหญเปนเพียงการนวดตามศาสตรทเี่ รียนมา แตปจ จุบนั การ นวดแผนไทยไดมกี ารพัฒนาขึน้ มาก อาจารยกอ็ ยากจะใหคนไทยหรือคนทีอ่ ยากทําอาชีพนวดไดมี ความเขาใจในการนําสมาธิและการรักษาศีลเขามาผสมผสานกับการนวดแผนไทยดวย ซึง่ จะทําให สามารถดึงพลังมาใชในการนวดได 80% - 90% โดยเฉพาะถาผูน วดมีสมาธิดๆี อาจดึงพลังมาใชได ถึง 100% ทีเดียว ซึ่งสามารถนํามาชวยรักษาโรคหรืออาการใหกับคนไขได

“สิ่ ง ที่ ต  อ งคํ า นึ ง ถึ ง ก อ นการนวดให กั บ ลู ก ค า หรื อ คนไข ผู  น วดจะ ตองเตรียมความพรอมทั้งกาย วาจา และใจ ซึ่งทั้งสามองคประกอบนี้ จะตองสะอาดและอยูในศีล” ดังนี้ ทางกาย คือ รางกายตองสะอาด หนาตา ผิวพรรณ ผม เล็บ มือ และเทา ตองใหดูสะอาดสะอาน ทาง วาจา คือ การพูดจากับลูกคานัน้ ควรตองพูดจาดี สุภาพ ในทางใหกาํ ลังใจแกลกู คา ไมพดู จาวาราย หรือ ซํ้าเติมเคา ตองรูจักวิธีการพูดในทางที่ดี ทางใจ คือ ใจสะอาด มีความยุติธรรม และมีเมตตา เชน ไมมี จิตใจทีค่ ดิ รังเกียจลูกคาไมวา จะมีรปู ราง หนาตา หรือแตงกายอยางไรก็ตาม ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เพราะ ทุกคนมีคา เทาเทียมกัน ไมควรตัดสินเพียงแครปู ธรรมขางนอกเทานัน้ เมือ่ ลูกคาเขารานและมาพบผูน วด ซึ่งมีจิตใจดี พูดจาดี ใหกําลังใจเคา อยางนอยอาการที่เจ็บปวยก็ทุเลาไปแลวครึ่งหนึ่ง หากทุกรานมีพนักงานในลักษณะนี้ก็จะชวยสงเสริมใหกิจการรุงเรือง บางรานบนวารานเงียบไมคอยมี ลูกคา ก็ตองหันมาตรวจสอบจุดนี้วาไดมีการฝกอบรมพนักงานถึงจุดไหน ซึ่งปจจุบันอาจารยไดเพิ่ม ความรูทางดานจริยธรรมเหลานี้เขาไปในหลักสูตรการสอนดวย เพราะไมอยากใหนักเรียนมองแตตัว เงินหรือเห็นแกเงินเพียงอยางเดียวจนทําใหขาดจริยธรรมในการนวดไป ซึ่งหากทางรานมีพนักงานที่ดี อยูในศีล โดยรักษากาย วาจา และใจใหสะอาด ลูกคาก็จะกลับมาอีกเพื่อมาหาผูนวดคนเดิม และกลาย มาเปนลูกคาประจําในที่สุด ซึ่งทางรานก็จะไมประสบปญหาขาดคนทํางานบอยๆ เชนกัน นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนแลว ปจจุบันนี้วิวัฒนาการกาวหนามากขึ้น ผูนวดที่ดีจะตองมีความรู และศึกษาสรีระรางกายตามหลักวิทยาศาสตรของคนไขดว ย ตองเรียนรูด า นเสนเอ็น เสนประสาทตางๆ เพื่อที่ผูนวดจะไดสามารถอธิบายใหแกคนไขได ผูนวดตองรูดวยวาจุดไหนกดได และจุดไหนกดไมได รู จุดอันตรายตางๆ เพื่อที่จะไดไมนวดผิดพลาดจนกอใหเกิดความเสียหายแกรางกายลูกคา โดยเฉพาะ กฎหมายคุมครองผูบริโภคในออสเตรเลียมีเขมงวดและมีบทลงโทษรุนแรง ดังนั้นผูนวดจะตองศึกษา และระวัง เพือ่ ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานจนนํามาสูก ารถูกฟองทัง้ ตอตัวผูน วดและรานนวดดวย ฉบับหนาอาจารยจะพูดถึงอาการทัว่ ไปตางๆ ทีเ่ กิดกับตัวลูกคา และจะพูดถึงความสัมพันธระหวางการ ทํางานของสมองกับอาการปวดเมื่อยตามรางกาย 58


vr poet editor:

นณัฐ

“นองรัก นักกลอน”

สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน พบกันอีกครั้งกับ นองรัก นักกลอน มุมเล็กๆ ที่ขออนุรักษความเปนไทยดวยศิลปะของรอยกรองคะ รอยกรองคืออะไร รอยกรอง คือ คําประพันธที่แตงขึ้นใหประณีตไพเราะเปนพิเศษใชคําใหมีเสียงสัมผัสสระ พยัญชนะ มีเสียงสูงตํ่า สั้น ยาว ตามฉันทลักษณของคําประพันธแตละชนิด ซึ่งแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ โคลง ฉันท กาพย กลอน และราย สําหรับในฉบับนี้ ขอนําเสนอบทกลอน ซึ่งแยกออกเปนอีกหลายประเภท กลอนแปดและกลอนหก ซึ่งจัดเปนกลอนสุภาพ และยังมีรูปแบบอื่นๆ ไดอีก คือ ดอกสรอย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองและกลอนกลบทตางๆ ฉันทลักษณที่ถูกตองของการเขียน กกลอน ลอน

ผังกลอนแปด

ขอยกตัวอยางผลงานกลอนแปด จากกวีเอกของไทย สุนทรภู

๏ ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง โอบาปกรรมนํ้านรกเจียวอกเรา ทําบุญบวชกรวดนํ้าขอสําเร็จ ถึงสุราพารอดไมวอดวาย ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก ถึงเมาเหลาเชาสายก็หายไป

นิราศภูเขาทอง

มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย ไมใกลกรายแกลงเมินก็เกินไป สุดจะหักหามจิตคิดไฉน แตเมาใจนี้ประจําทุกคํ่าคืนฯ

และจากการประกวดบทกลอนในเลมที่แลว เราไดคัดเลือกบทกลอนที่ชื่อวา นาวาชีวิต ของคุณแววตา ขอแสดงความยินดีดวยคะ

ชีพเราเหมือนเรือลองในทองฟา ชะเงอมองดวงดาวที่เตือนใจ สบตากันพลันสะเทิ้นเมินมองหลบ แววเนตรแจงแถลงความยามไดยล ครั้งจําพรากจากกันในวันหนึ่ง วิตกรักจักไปลับแลวกลับกลาย ยังยืนยันใหมั่นใจไมแปรเปลี่ยน จิตพี่จอดแนบสุดาพรางาม ชีวิตเหมือนเรือเรทะเลฟา แตความหวังยังคงมั่นถึงวันดี

นาวาชีวิต

ชมดาราที่เคลื่อนคลอยลอยอยูใกล ผานเขาไปในปุยเมฆเหมือนเสกมนต แลวก็หันมาประสบกันอีกหน บงรักลนดวงฤดีไมมีคลาย ดวยใจซึ่งหวาดหวั่นทั้งขวัญหาย ดวยเกินสายตาแลชะแงตาม เพียงเพื่อเพียรสรางชีวิตอยาคิดขาม จะปกใจในนวรามชั่วชีวิต แยกมรรคาออกไปหางตางวิถี นาวานี้จะรวมกันเปนลําเดียว

สําหรับใครที่ไมไดรับคัดเลือกไมตองเสียใจไปนะคะ สงผลงานเขามาไดเรื่อยๆ คะเพื่อเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยกันนะคะ โอกาสครั้งตอไปอาจเปนคุณ พบกันใหมเลมหนา สวัสดีคะ 59


vr entertainment ANIMATION MOVIE

รักมันใหญมาก เลิฟจุลินทรีย Release: 3 March 2011 กลางหุบเขา คอนเสิรต บิก๊ เมาทเทน ผูค นหลากหลายกลุม วัย ตางหลัง่ ไหลเพือ่ จะมาสุดเหวีย่ งกับสุดยอดวงดนตรีในเมืองไทยแบบไมแบงพรรคแบงฝาย พา ราด็อกซ เปนอีกหนึ่งวงที่มีแฟนคลับทั่วประเทศ กําลังใจจดจอ เพื่อจะไดมา สุดเหวี่ยงกับพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้นถาเรื่องราว ความรัก ของวัยรุนหลายคู มีบทเพลงของ พาราด็อกซ ดังอยูในชวงเวลาแหงความทรงจํา และเมื่อบทเพลงของพาราด็อกซ เริ่มบรรเลงขึ้น ก็ทําใหหนุมสาวเหลานั้นนึกไปถึงชวงเวลาเหลานัน้ ในจุดตางๆ ของคอนเสิรต เรา มองเห็น ตางผูค นยืนตางทีก่ นั หนาเวที กลางสนามหญา ปายบอกทาง ตางคนตางยืนอยูใ นมุมตางๆ ของคอนเสิรต ทีต่ า งความรูส กึ และตางมิตกิ นั

Just Go with It: แกลงแตง ไมแกลงรัก Release: 10 March 2011

Rango: แรงโก ฮีโรทะเลทราย Release: 3 March 2011

จอหนนี่ เดปป มาแสดงและใหเสียงพากย ในแอนิเมชัน่ คอมเมดีผ้ จญภัยสุดแปลกใหม ที่จะนําผูชมรวมผจญภัยสุดฮา และตื่นเตน สุดลูกหูลูกตากับดินแดนตะวันตก การเดิน ทางสุดขําขันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของแรง โก (เด็ปป) กิ้งกาหนุมที่เคยเปนเพียงแค สัตวเลี้ยงธรรมดาๆ ของมนุษยครอบครัว หนึ่ง แตกลับตองหลงทางอยูกลางทะเล ทรายที่นาหวาดหวั่น แรงโก กําลังเผชิญ หนากับเหตุการณสุดวิกฤตของชีวิตกิ้งกา นั่นคือ การไปลงเอยอยูในถิ่นนักดวลปน นอกกฎหมาย ซึ่งเปนที่อยูของบรรดาสิ่ง มีชีวิตเจาเลหที่สุดในทะเลทราย เจากิ้งกา หยองกรอดตัวนี้ก็พบวาความแตกตางใน ตั ว เขาได รั บ การต อ นรั บ อย า งดี ใ นฐานะ ความหวังสุดทายที่ชาวเมืองรอคอยอยู แรง โก นายอําเภอหนาใหมก็เลยถูกบีบใหตอง สวมบทบาทนี้ จนกระทั่งสถานการณสุด ระทึกและการไดเผชิญหนากับบรรดาตัว ละครพิลึกพิล่ันผลักดันให แรง โก เริ่มกลายเปนฮีโรตัวจริง เสียงจริง

60

เมื่อ แดนนี่ แม็คเค็บบี้ (อดัม แซนดเลอร) ชายหนุมที่ชอบโกหกวาตัวเอง แตงงานมีภรรยาแลว แตกําลังจะมีชีวิตคูที่ระหองระแหง เพื่อเรียกคะแนน ความสงสารจากสาวๆ ทีเ่ ขาสนใจจนกระทัง่ วันหนึง่ แดนนี่ ไดพบกับ พัลเม อร (บรุคลิน เด็กเกอร) และทําการจีบจนไดคบกัน แตแลวเกิดจับไดวาการ แตงงานแลวของแดนนี่เปนเรื่องโกหกที่เขาสรางขึ้น ทําใหแดนนี่ตองหาคน แสดงเปนภรรยาปลอมๆ ของเขา จนไดแคเธอรีน เมอรฟย (เจนนิเฟอร อนิสตัน) มาชวย เพื่อให ให พัลเมอร เชือ่ วาทัง้ คูค อื สามี-ภรรยาทีม่ ปี ญ  หาและกําลังจะหยากัน แตแลวความใกลชดิ จากการ โกหกครั้งนี้ก็ ทําใหแดนนี่และแคเธอรีน เกิดความรูสึกบางอยางตอกันขึ้นดวย!

Red Riding Hood Release: 10 March 2011

ออแมนดา เซยฟรีด รับบท วาลเลอรี่ สาวนอยแสนสวย ผูมีความรักอยูกับ ปเตอร (Shiloh Fernandez) ทวาพอแมของเธอไดจัดการหมั้นหมายเธอให เฮนรี่ คหบดีในหมูบ า น (Max Irons) เปนเหตุให วาลเลอรี่ และปเตอรวางแผน หหนีไปดวยกัน แตแลวก็เกิดเรื่องไมคาดฝน เมื่อพี่สาวของวาลเลอรี่ถูกมนุษย หมาป ห าฆาตาย ในแตละเดือนชาวบานจะฆาสัตวสงั เวยเพือ่ ความปลอดภัยของ หมูบาน แตในคืนพระจันทรสีเลือด มนุษยหมาปากลับออกมาลามนุษย ดวยความโกรธแคน ชาว บานจึงเรียกรองใหนักลาอยางบาทหลวงโซโลมอน รับบทโดย แกรรี่ โอลดแมน (Gary Oldman) เขามาจัดการปญหา แตทา นกลับสงสัยวาเหตุการณทชี่ าวบานหายไปวันละคน นาจะเปนฝมอื ของ ใครสักคนในพวกเขามากกวา!

Season of the Witch Release: 3 March 2011

Season of the Witch เปนเรือ่ งราวในยุคสมัยศตวรรษที่ 14 ในแถบยุโรป 2 อัศวินผูซ งึ่ เปนนักรบศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ ไดรบั คําสัง่ จากพระใหนาํ ตัว หญิงสาวผู หนึง่ ซึง่ ตองสงสัยวาเปนแมมด และเปนตนเหตุของโรครายไปยังโบสถเพือ่ ทําพิธลี า งพลังและสิง่ ทีอ่ ศั วินเผชิญคือ การตอสูก บั พลังลีล้ บั ทีเ่ ขามาโจมตี แลวยังมีเหลาปศาจและแมมดจากโลกมืด ที่คอยจะมาดักลอบฆาผูที่ถูกกลาวหาอีก การตอสูเพื่อ เอาตัวรอดและบรรลุเปาหมายจึงเริ่มตนขึ้น


นักรองสาวบริทนีย สเปยรส ทวีตขอความระบุ วา เธอไดเขาหองอัดกับ วิล.ไอ.แอม.จากวง Black Eyed Peas เพือ่ ปดการทํางานชุดใหมอยางสมบูรณ แบบในสตูดิโอกับ @iamwill... “พวกเขาจะตอง ชอบมันแนนอน” นักรองสาว ทวีต แจงแฟนเพลง กอนหนานี้ ดอกเตอร ลุก ซ หนึ่งในโปรดิวเซอร ออกมาระบุในวันที่เปดตัวหนาปกอัลบั้มวา การทํางาน อัลบั้มชุดใหมของบริทนีย ยังไมเสร็จเรียบรอยดี ทัง้ นีง้ านชุดใหมของเธอ มีชอื่ วา ‘Femme Fatale’ ซึง่ มีกาํ หนดวางจําหนายในวันที่ 29 มีนาคม แตมเี พลงซิงเกิลแรก ทีเ่ ปดตัวไปแลวคือ ‘Hold It Against Me’ / www.dudeplace.com

NICKI MINAJ สาวนอยสุดเซ็กซี่ มากความสามารถด ว ยวั ย เพี ย ง 25 ป ซึ่งกอนหนานี้เธอก็ไดมีผล งานการ Featuring ใหกับเจาพอ ฮิปฮอป มาแลวมากมายถึงหลายตอหลายคน รวมถึงผล งานสรางชื่ออยางอัลบั้ม Pink Friday กับการสง 3 เพลง ใหมลา สุดทีจ่ ะทําใหคณ ุ ไดสนุกสนานไปกับลีลาการแร็พของ เธออยางเพลง Your Love, Right Thru Me และ Check It Out Feat. Will.i.am ซึ่งเพียงเทานี้สื่อมวลชนก็ตางขนาน นามใหเธอเปน เลดี้ กากา ในเวอรชนั่ ฮิปฮอปกันแลว นอกจากนัน้ อัลบัม้ นีย้ งั ไดศลิ ปนดังมารวมแจมอีกมากมาย อยาง Swizz Beatz, Eminem, Kanye West, Natasha Bedingeld, Drake, Rihanna และ Will.i.am อีกดวย ซึ่งขณะนี้อัลบัมของเธอไดขึ้นชารต อันดับ 1 ในBill Board 200 มาหลายสัปดาหแลว / www.billboard.com

Panic At The Disco วงอีโม -ร็อก ชือ่ ดังกลับมาอีกครัง้ กับอัลบัม้ ชุดใหม ‘Vices And Virtues’ ซึง่ มีกาํ หนดจะวางจําหนาย ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ความพิเศษของงานชุดนี้ ก็คือ เปนครั้งแรก ที่ 2 สมาชิกที่เหลือของวง คือ แบรน ดอน อูรีย และ สเปนเซอร สมิธ ทําผลงานออกมาดวยตัวเอง โดยไมมีอดีต 2 เพื่อนรวมวง ไรอัน รอส มือกีตาร และ จอน วอลกเกอร มือเบส ทีล่ าออกไปตัง้ แตป 2009 ลาสุดทางวงไดเปดตัวอยางเพลงใหม ‘The Ballad Of Mona Lisa’ ใหไดทดลองฟงกันแลว / www.dudeplace.com

www.consular.go.th เปนเว็บไซตของกรมการกงสุล กระทรวงการ ตางประเทศ มีหนาที่ประสานและอํานวยความ สะดวกสถานทู ต สถานกงสุ ล ในการให ค วาม ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง ดําเนินมาตรการและจัดทํา โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและ นอกประเทศ จัดตั้งสํานักงานหนังสือ เดินทางใน สวนภูมิภาคตามความเหมาะสม และจัดหนวย หนังสือเดินทางเคลือ่ นทีไ่ ปยังจังหวัดตางๆ เพือ่ ให ประชาชนในพืน้ ทีห่ า งไกลไดรบั บริการอยางทัว่ ถึง

www.watrakang.com www.thaiglossary.org วั ด ระฆั งโฆสิตาราม หรือที่เรียกกันติดปากวา วัดระฆัง เปนโบราณสถานแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียง และไดรับความนิยมอยางมาก ดวยความงดงาม ของจิตรกรรมฝาผนังและความเปนมาเมื่อครั้ง โบราณกาล ทําใหวัดระฆังติดอันดับ 1 ใน 9 วัด ที่สมควรมาทําบุญขอพรเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต

จากนีก้ ารคนหาความหมายคําศัพทไมใชเรือ่ งยาก อีกตอไป เมือ่ ศูนยบริการความรูท างวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ศวท.) รวมมือ สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัด ทําระบบบริหารจัดการคําศัพทผานเว็บ

61


µÔ´µÒÁ¿Ñ§àÊÕ§ÊÑÁÀÒɳìÊ´æ ¢Í§ Celebrity ´Ñ§æ ¨Ò¡àÁ×ͧä·Â

ä´é·Ø¡ÇѹÍѧ¤Òà àÇÅÒ 21.00-23.00 ¹. ·ÕèʶҹÕÇÔ·ÂØä·ÂÍÕÊÒ¹ WOW FM 100.7 ÊÕÊѹ¢Í§¤¹ä·Âà¾×èͤ¹ä·Â ËÃ×ͿѧÍ͹äŹìä´é·Õè

www.thaiesanradio.net

DOOR DOORTO TODOOR DOOR//PORT PORT FOB FOBTO TOPORT PORT//DOOR DOOR YOUR YOURLOGISTICS LOGISTICSSOLUTION SOLUTION Sea Freight: Import / Export - FCL&LCL Air Freight: Import / Export Customers Clearance Transport Break Bulk Cargo Projects - Heavy lift Consulting: Import & Export with Australian Customs and AQIS Compliance 4 Brussels Street., Mascot NSW 2020 Australia PO Box 383, Mascot NSW 1460 Australia POON BELL Tel: 61 2 9317 3959 Fax: 61 2 9341 5538

Mobile: 61 (0) 413 443 888 E-mail: info@888logistics.com.au

8 ÁÕ¹Ò¤Á ¾º¡Ñº ·ÃÒ à¨ÃÔ­»ØÃÐ ÊÒÇ¡ÃéÒÇ ¹Ò§àÍ¡ÃéÍÂÅéÒ¹ 15 ÁÕ¹Ò¤Á ¾º¡Ñº ÃÒªÔ¹ÕÅÙ¡·Ø§è µÑê¡áµ¹ ªÅ´Ò 22 ÁÕ¹Ò¤Á ¾º¡Ñº ¾ÃÐàÍ¡¹Ñ¡ÃéͧÊØ´Î͵ âµâ¹è ¡Ñ¹ áÅÐÃÔ· à´ÍÐʵÒÃì

ÍÂèÒ¾ÅÒ´ Web site à»Ô´ venue ãËÁè Music room ¿Ñ§à¾Å§¡Ñ¹ä´·é Ø¡á¹Ç 24 ªÑèÇâÁ§


Ê觢ͧ¢ÇÑ޶١㨠Êè§à§Ô¹ä»ãËé ´éǺÃÔ¡ÒâͧàÃÒ OWN MONEY SERVICES

“Çѹ¹Õé ¤Ø³ãËÍ é Ðäà ¡Ñº¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡áÅÇ é ËÃ×ÍÂѧ”

City Branch: Shop T25, Level 1 Capitol Square 730-742 George Street. Sydney NSW 2000 Phone: (02) 9280-3699 Mobile: (04) 0553-9999 Dee Why Branch: Dee Why Thai DVD Shop 5 -7 Howard Ave. Dee Why 2099 Mobile: (04) 0205 8016, (04) 3129 5262

www.ownservices.com


Tewa-Raksa Facial & ThaiMassage Promotion

แกอาการปวดกลามเนื้อเกร็ง สะบักจม แขน/ขาชา คอ บาไหลตึง หันไมได ยกแขนไมขึ้น ปวดขอศอก งอไม ได  ปวดศรีษะ  ปวดเอว  หลักยอก  หายใจติดขัด  ยืน นานๆ ทํางานอยูกบั ที ่ คลายกลามเนือ้ บาและคอ ตะคริว  กมหรือเงยไมเต็มที่ เมื่อยนอง

นวดแกอาการ 1 ชั่วโมง รับบริการฟรีอีกครึ่งชั่วโมง หรือเลือกเปน ขัดหนานวดหนา ดูดสิวเสีย้ น โอโซน ทําเล็บทัง้ ชุด นวดอโรมา ดวยกลิ่นบําบัดตามธาตุเดือนเกิด (โทรบอกเดือนเกิดลวงหนา) นวดดวยหิน บําบัด ประคบดวยลูกประคบ

¤ÓµÍº¢Í§ ÊØ¢ÀÒ¾´Õ´ŒÇ ÈҵÏáˋ§â¤Рสอนโดยคุณฐิรญา สมาชิกของ Yoga Teachers Association of Australia Inc(YTAA) รับรองดวยหลักสูตร Yoga Teacher Training Diploma จาก Qi Natural Therapies&Yoga, Sydney

เริ่มตนที่ ชั้นเรียน เริ่มตนที่ ชั้นเรียน $26 เดีย่ ว $10 กลุม

สอนโยคะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ติดตอไดที่ 0431 067 164

รับสอน นวดไทย นวดนํ้ามัน นวดหนา ประคบ แกอาการ เพื่อไปสมัคร งานรานนวดและสปา อาจารยปยาพัชร (อ.แกวตา) ประสบการณตรงจาก สมาคมแพทยแผนไทย และดานความงามกวา 30 ป คอรสดูแลผิวหนา เผย ผิวหนากระจางใส 10 ครั้ง ราคาพิเศษ ดวยผลิตภัณฑนําเขาจากฝรั่งเศส

661-663 Suite 409, Level 4, Haymarket Hotel, George St, Sydney 2000 Tel. 0430-867-181 (Three), 0413-876-589 (Optus) y รับ Booking y Open Every day y

C&T ACCOUNTING HOMELOAN SERVICES รบัทำบญัชี ภาษทีกุประภท เคลมเงนิ Super รบัปรกึษากา

าน

Suit 618/368 Sussex Street Sydney 0401069898, 0466477777

Manus Chatree Director and Technical

709 Cabramatta Road Bonnyrigg NSW 2177

All mechanical work & service. 100% Satisfaction guarantee. Lic No. 48221 ABN: 88 755 185 652

Mobile. 0433 070 038 Tel. (02) 9823 6791 Fax. (02) 9823 6791 (02) 9726 0022


www.mastereducation.com.au

·Õè ¹Õè . .. àÃาจะชÇÂตÍบคíาถาÁขÍง¹éÍงæ ·ÕÊè งÊั ÃÇÁถึงãËéคาí ปÃึกÉา·ัง àÃืÍè ง·Õàè ÃÕ¹, ·Õพè กั , áÅะÍื¹è æ ÍÕกÁากÁา·Õè

Âิ ¹ ดÕ Í ÂากãËé ¹é Í งæÁÕ â ÍกาÊ·Õè àปดกÇéางÍÂางãจคิด ..ติดตÍพÕèæ ¹ะคะ àÃาÃÍãËéบÃิกาÃÍÂูจéา!!!

พิàÈÉÊุดæ

• ปÃะกั¹ÊุขÀาพÃาคา พิàÈÉ

• àÃÕ¹ GE àÃิèÁตé¹·Õè $ 145/week • àÃÕ¹ EAP àÃิèÁตé¹·Õè $ 180/week

“͌ǹàÃÕ¹ÍÂً·Õè Bridge College¤‹Ð μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁ·Õè

ดǹ!!! ÃับÊÁัคÃพ¹ักงา¹àซÅÅìจíา¹Ç¹ÁากʹãจติดตÍ พÕè¹ิด Master Education

Level 1, 241 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel. 02 9267 0931 Mob.0425 548 118 (Three), 0432 432 385 (Optus) Email: info@mastereducation.com.au

www.mastereducation.com.au


STELLAR SYDNEY Education & Migration Centre 16 YEAR

th

CELEBRATION áจก¿ÃีคèาËนังÊืÍ ËÃืÍàปÅีÂนàปนคèาÇีซèา ËÃืÍคèาปÃะกันÊุขÀาพ

Ãับ¿ÃีคèาËนังÊืÍÁูÅคèา 400 àËÃีÂญ ËÃืÍàปÅีÂนàปนคèาÇีซèาËÃืÍ คèาปÃะกันÊุขÀาพãนÁูÅคèาàทèากัน ÊíาËÃับผูéทีÊÁัคÃàÃีÂน ÁËาÇิทÂาÅัÂตèางæ กับทาง STELLAR ตังáตèÇันนี àพืÍàขéาàÃีÂนãนป‚กาÃÈึกÉา 2011 *Conditions Apply ÊÍบถาÁËÃืÍÊÁัคà Online äดéที uni@stellaraustralia.com

( ÊíÒËÃѺªÒÇä·Â ,ÅÒÇ ,àÇÕ´¹ÒÁ ) ‹ҹ Western Sydney

“ àÃืÍงàÃีÂนËÃืÍàÃืÍงÇีซèาãË STELLAR àปนผูéบÃิกาà ” 23

vr thai magazine issue 11  
vr thai magazine issue 11  

vrthaimagazine issue11

Advertisement